Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?"

Transkript

1 Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002

2 Indhold Internationale fællesholdninger Danmarks handlingsplan Vold mod kvinder i familien Voldsspiralen At hjælpe en voldsramt kvinde Samtalen Akut-hjælp På længere sigt Kvinder med ikke-dansk baggrund Fagperson/kulturformidler En særligt udsat gruppe Vold mod kvinder med handicap Handicap muliggør flere voldstyper Handicapspecifikke voldsproblematikker Opmærksomhed mod særlige behov Børnene Barnets akut-hjælp På længere sigt Anderledes børneopdragelse Voldens konsekvenser for barnet Samarbejde omkring børn og unge Oplysninger Underretninger Voldsmanden Voldsmandens profil Kontakten med den voldelige mand Retsprocessen Politianmeldelse Politiets efterforskning Der rejses sag Sagen går i retten NB! Litteratur og referencer Lovstof Adresser Hotline Krisecentre Andre organisationer Hjælp til voldsmanden Formidlingscentret for socialt Arbejde

3 Forord Regeringen lancerede den 8. marts 2002 en national handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. Handlingsplanen består af en bred vifte af aktiviteter, som tilsammen skal styrke støtten til ofrene for volden, støtte voldsudøverne til at bryde voldscirklen, fremme det tværfaglige samarbejde og sikre viden og information om vold mod kvinder. Dette hæfte til fagfolk som arbejder med vold mod kvinder, er en del af denne plan. En af måderne at bremse volden og reducere de mange negative konsekvenser af volden er gennem en styrkelse af myndighederne. Det skal sikres at fagfolk har de rette kompetencer, også på dette område. De fagfolk, der møder en voldsramt kvinde, har de bedste intentioner om at hjælpe hende. Men det kan være vanskeligt at gøre det rigtige, og det kan være svært at vide, hvad kollegaerne i den anden ende af systemet kan og må gøre i disse situationer. For at sikre en tidlig og effektiv indsats, er det helt centralt at udnytte de mange aktørers ressourcer og muligheder på bedste vis. Hvis dette skal være muligt, må fagfolk holdes orienteret om hvilke muligheder for at støtte ofrene, der findes indenfor samtlige fagområder. Jeg håber at vi med dette hæfte og med denne spredning af viden, kan styrke den professionelle indsats, der allerede gøres. Henriette Kjær Social- og ligestillingsminister Formidlingscentret for socialt Arbejde 3

4 Internationale fællesholdninger I de senere år er vi blevet mere opmærksomme på hvor udbredt vold mod kvinder er. Tidligere blev problemet overvejende betragtet som et privat anliggende, men forståelsen for at vold mod kvinder er et samfundsmæssigt anliggende, og skal behandles som et sådant, er vokset. I 1975 satte FN første gang fokus på fænomenet, og i 1980 tilkendegav FN klart, at vold mod kvinder er den mest udbredte og skjulte forbrydelse i verden. 1993: Wien-deklarationen På FN s Verdenskonference om Menneskerettigheder, Wien 1993, blev det slået fast at vold mod kvinder er et brud på menneskerettighederne. I konferencens slutdokument, Wien-deklarationen, blev det konkluderet at det var overordentlig vigtigt at arbejde hen imod afskaffelse af vold mod kvinder, offentligt såvel som i familien (Artikel 1). 1995: Beijing-erklæringen Udtrykket vold mod kvinder betyder enhver kønsbaseret voldshandling, der påfører, eller sandsynligvis vil påføre, kvinder fysisk, seksuel eller psykisk skade eller lidelser, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, der finder sted i det offentlige liv eller private liv. Vold mod kvinder er derfor omfattet men ikke begrænset af følgende: Fysisk vold og psykisk vold, der foregår i familien, herunder tæv, seksuelt misbrug af husstandens børn af hunkøn, medgiftsrelateret vold, voldtægt begået i krig eller krigslignende situationer, lemlæstelse af kvindelige kønsdele og anden traditionel praksis, der skader kvinder. Vold begået mod andre end ægtefællen og vold i forbindelse med udnyttelse. Fysisk, seksuel eller psykisk vold, der finder sted i samfundet generelt, herunder voldtægt, seksuelt misbrug, seksuel chikane og seksuelle trusler på arbejdspladsen, i undervisningsinstitutioner og andetsteds. Handel med kvinder og tvungen prostitution. Fysisk, seksuel og psykisk vold begået af staten, eller som staten lader gå upåagtet hen, hvor som helst det måtte finde sted. Definitionen stammer fra FN s verdenskonference for Kvinder, Beijing Dér blev skabt en international platform hvor emnet vold mod kvinder kunne behandles mere detaljeret, og hvor man kunne arbejde på at finde forskellige metoder til at udrydde volden. Konferencen anbefalede medlemslandene at iværksætte nationale handlingsplaner for at afskaffe vold mod kvinder. 1996: EU-resolutionen I en EU-resolution fra 1996 opfordres regeringerne til at støtte justeringer af lovgivningen, der sigter mod at bekæmpe vold mod kvinder. Den Europæiske Union har endnu ikke formuleret en tilstrækkelig, fælles definition af begrebet. Foreløbig er FN s definition fra Beijing-erklæringen det bedste vi har at støtte os til. 4 Formidlingscentret for socialt Arbejde

5 Danmarks handlingsplan I foråret 2000 etablerede regeringen en arbejdsgruppe på tværs af ministerierne. Den skulle vurdere hvordan man i Danmark kan gøre indsatsen imod vold mod kvinder bedre. Med udgangspunkt i gruppens arbejde kunne regeringen den 8. marts 2002 præsentere en handlingsplan, hvis mål er at styrke den eksisterende indsats, og på nye måder forstærke støtten til voldsofre og bremse volden i hjemmet. Først og fremmest skal der sættes ind på fire områder: Støtte til ofrene, aktiviteter rettet mod voldsudøverne, aktiviteter rettet mod fagpersonale, og viden og information. Formidlingscentret for socialt Arbejde 5

6 Vold mod kvinder i familien Den skjulte vold mod kvinder indenfor hjemmets fire vægge har været genstand for forskning rettet mod at beskrive problemet mere detaljeret. Bredt taler vi om: Når manden handler imod kvindens ønsker, eller får hende til at handle imod sine egne ønsker ved at udøve vold eller forårsage skader, en eller flere gange, for at komme til at kontrollere hende som Femmes en dètresse (Kvinder i nød), en kvindeorganisation i Luxembourg, beskriver det. Voldens former Volden antager mange forskellige former, hvis fællesnævner er mandens dominans og kvindens undertrykkelse: Fysisk vold (f.eks. slå, skubbe, sparke, bide, nappe, ryste, true med våben, kvæle, kværke, brændemærke, forhindre i søvn, låse inde, forsøge at myrde). Seksuel vold (f.eks. tvinge til sex, sadomasochisme, prostitution eller til at sove med vennerne, urinere på kvinden for at nedværdige hende, fuldbyrdet voldtægt). Følelsesmæssig eller psykisk vold (f.eks. råbe ad, kritisere konstant, fortælle hende at hun er grim eller ubrugelig, optræde jaloux eller ekstremt kontrollerende, nægte at tale til hende eller krænke hende, forhindre hende i at se familie eller venner, ydmyge hende foran børnene eller andre, fortælle hende at hun er skør og skulle være på et psykiatrisk hospital, ødelægge hendes værdifulde personlige kontakter, forfølge hende overalt, forhindre hende i at arbejde eller studere). Verbal vold eller trusler (f.eks. true med at fjerne eller bortføre børnene, med at smide hende ud, med selvmord, med at dræbe hende, med altid at kunne finde og skade hende, med at mishandle børnene og hende, eller med at gå fra hende, ødelægge hendes jobmuligheder eller hendes karriere). Økonomisk vold (f.eks. nægte at give hende penge eller adgang til bankkontoen, lade hende tigge om hver en krone, kun give hende kostpenge og samtidig øde penge på sig selv, kræve bilag for selv ligegyldige udgifter, true hende til at underskrive et lån). Materiel vold (f.eks. ødelægge hendes ejendele eller tvinge hende til at forlade hjemmet uden sine møbler og andre ting, gøre det svært for hende at opnå eget bolignummer (ved fælles lejet bolig), eller at få sin andel af boligen realiseret (ved fælles ejerbolig). 6 Formidlingscentret for socialt Arbejde

7 Voldsspiralen I voldsforhold er psykisk vold ikke tilfældig, men bruges velovervejet og systematisk. Den psykiske vold efterlader kvinden svag og uden selvværd. Afkræftet og usikker på hvad der kommer. Tilfældige tegn på ømhed fra manden øger hendes usikkerhed. I voldsforhold bruger voldsmanden denne strategi for at få fuld kontrol over kvinden. Mønsteret kendes også fra torturstudier. Når du som fagperson møder voldsramte kvinder, skal du være opmærksom på at kvinden i begyndelsen bagatelliserer og fornægter det der er sket. Hun vil være tilbøjelig til at påtage sig skylden for at være blevet slået. Det vækker nemt frustration og opgivelse hos dem der skal hjælpe hende. Det er nødvendigt for os at kende voldsspiralens mekanismer, så vi kan forholde os professionelt til at hjælpe kvinden og hendes eventuelle børn i tide. Volden normaliseres Eva Lundgren, docent og kvindeforsker ved Sociologiske Institut på Uppsala Universitet, kalder den psykiske nedbrydning af voldsramte kvinder for voldens normaliseringsproces. Volden indarbejdes i forholdet og bliver et normalt indslag i hverdagen. Når det har stået på et stykke tid, kan kvinden ikke længere skelne imellem hvad der er normalt, og hvad der ikke er. Den svenske forsker har analyseret det voldelige forhold med udgangspunkt i en forståelse af volden som mandens værktøj til at bevare sin magt og kontrol over kvinden. Det opretholder hans billede af sig selv som mand. For at nå sit mål bruger han: Kontrolleret vold. Denne form er rettet mod kvinden alene, den sker ofte uden vidner, og manden bestemmer graden af vold. Kontrolleret isolering. Manden forhindrer eller vanskeliggør kvindens omgang med venner og slægtninge. Han forhører hende, låser hende inde og ydmyger hende overfor bekendte. Kontrol ved hjælp af skiftende ømhed og vold. Manden ønsker at være den eneste der trøster kvinden. Det er ikke ualmindeligt at mishandling afsluttes med voldtægt, når manden er blevet seksuelt ophidset af volden. I voldsforhold udvikler kvinden strategier for at forhindre volden i at opstå og for at overleve i forholdet. Hendes reaktioner er følgende: Fortrængning af voldens årsag. I begyndelsen kan volden forklares som ulykkestilfælde, men med tiden dukker volden i forholdet op uden at kunne forklares. Grænsen for hvad hun normalt ikke vil acceptere udviskes. En skyldfølelse opbygges. Hun påtager sig skylden for volden. Tab af referencerammer. Når kvinden tilintetgøres psykisk, mister hun sansen for at skelne imellem en almindelig manderolle og en voldelig manderolle. Hun tilpasser og underkaster sig manden. Isolation. Når kvinden isoleres fra sociale kontakter, kommer manden til at dominere hende følelsesmæssigt. Hun bliver afhængig af ham. Tab af selvtillid. Ved at blive udsat for vekslende vold og varme mister kvinden gradvist sin selvtillid, indtil hun har tilpasset sig mandens vold og hans motiv til volden. Hun begynder at se sig selv med mandens øjne. Den følelsesmæssige afhængighed af ham forstærkes. I denne proces påvirkes kvindens personlighed gradvist til at forstærke hende i et negativt selvbillede. Det manglende selvværd tapper hendes styrke, så hun ikke kan iværksætte en forandring af sin situation. Når kvinden er nået dertil, kan vi som fagpersoner hjælpe kvinden på mange forskellige måder. Vigtigst er det at støtte hende i at indse hvad der sker med hende, og hjælpe hende til at finde styrken til at forandre det. Formidlingscentret for socialt Arbejde 7

8 At hjælpe en voldsramt kvinde Samtalen Hvis du har mistanke om at en kvinde lever i et forhold hvor hun bliver mishandlet, er det meget vigtigt at tale med kvinden om det. Sproget må være ikkefordømmende, tonen oprigtig, og du skal undgå dine egne forudfattede meninger. Vær opmærksom på at det er svært for kvinden at tale om sine oplevelser. Læg vægt på hendes erfaringer, behov og frygt. Du kan stille åbne spørgsmål som: Hvad skete da din mand kom hjem?, Hvorfor slog han dig? i stedet for lukkede spørgsmål som: Slog din mand dig? Undgå at bruge ordet mishandling. De fleste voldsramte kvinder oplever ikke slag og knubs som direkte mishandling. Hvis kvinden har svært ved at formulere hvad hun mangler hjælp til, måske fordi hun er i en helt kaotisk situation, er din første opgave at afklare om det handler om vold. Akut-hjælp Aktiv lytning: Giv kvinden god tid til at svare når du spørger til, hvad der er sket. Det skal være en tryg samtale, ikke et krydsforhør. Lyt opmærksomt til hvad hun siger. Fortæl hende at loven forbyder at slå og true, og at volden ikke er hendes skyld. Ingen har ret til at udsætte hende for vold. Det er vigtigt at skabe kontakt til en voldsramt kvinde meget hurtigt. Allerede efter nogle dage begynder hun at bortforklare hændelsen, og så må man vente med at handle, til næste gang hun bliver slået. Erfaringen viser at mishandlingen som regel bliver værre fra gang til gang, så det er ikke en god løsning at vente. Det er desværre ikke ualmindeligt at mishandlingen ender med voldtægt. Det vil kvinden typisk skamme sig over, og hun vil have svært ved at nå derhen hvor hun kan fortælle om det, der er sket. Det kan tage lang tid. Ingen kritik: Vær forsigtig med kommentarer, der kan opfattes en som kritik af manden, kvinden eller deres indbyrdes forhold. Mange kvinder føler sig dybt afhængig af samleveren, andre føler sig skyldig i volden og elsker stadig manden der mishandler dem. Bindingen til manden kan være uforståeligt stærk. Ofte lover manden igen og igen at han aldrig, aldrig, aldrig vil gøre det mere. Hvis du har ladet for mange hårde ord falde, kan det blive svært for kvinden at opsøge din hjælp igen. Tro og tillid: Hvis kvinden skal kunne fortælle dig hvad der er sket, må du gøre dig værdig til hendes tillid. Den får du kun hvis du tror på, hvad hun siger og hun kan mærke det. Fortæl hende at du forstår at det kan være svært at fortælle alt på en gang. Tilbyd flere samtaler. Spørg hende om hvordan du kan komme i kontakt med hende, hvis hun ikke kommer igen eller lader høre fra sig. Lad hende forstå at hun ikke bliver glemt, selvom hun ikke selv opsøger dig. At du i så fald vil prøve at finde ud af, hvad hendes situation er. Som regel fortæller hun mere i senere samtaler. Så har hun haft tid til at begynde at indse hvad hun rent faktisk er udsat for, og måske hidtil har bortforklaret. Som regel kan du love hende fuld tavshedspligt, men gør det klart for hende at du kan være nødt til at gå videre med nogle af oplysningerne, hvis der er børn med i spillet. Fordi du har skærpet underretningspligt til kommunen. Det kan være farligt for kvinden, hvis hendes kontakt med dig kommer til mandens kendskab. Hvis du er nødt til at underrette andre, skal kvinden først spørges og give sit tilsagn. Du må ikke orientere forældrene først, hvis der er tale om fysisk mishandling, seksuelt misbrug af børnene eller andre strafbare forhold. 8 Formidlingscentret for socialt Arbejde

9 Praktisk hjælp: Hvis du griber ind, skal det først og fremmest være for at beskytte og sikre kvinden og hendes eventuelle børn. I starten er din rolle den praktiske hjælper. Du kan f.eks. sige til hende: Nu bestemmer jeg at du (og dine børn) har brug for beskyttelse, for ikke at blive slået mere. Bagefter ordner du det praktiske. Du kan også støtte kvinden i at forberede sig til at komme hurtigt væk næste gang volden dukker op. Du kan f.eks. foreslå hende at pakke en sikkerhedstaske indeholdende: Tøj til hende og børnene, hyggelige ting, penge eller hævekort, ekstra nøgler til boligen og evt. bilen, legetøj til børnene, medicin og recepter, telefon- og adressebog, samt alle officielle papirer vedrørende hende og børnene: vielsesattest, dåbsattester, pas, immigrationspapirer mm. Afdæk netværket: Ofte er kvinden blevet isoleret fra omverdenen, som resultat af det voldsforhold hun har levet i. Hendes netværk er gerne meget lille, måske ikke-eksisterende. Tal med hende om hvem hun kan betro sig til, hvem kan hun fortælle at hun f.eks. overvejer at forlade manden? Er der nogen hun kan bede om støtte? Og er der måske nogen hun bestemt ikke kan betro sig til? Spørg hvad der bekymrer hende i den nærmeste fremtid. Måske kan du hjælpe hende med at finde et beskyttet miljø, hvor hendes uro kan komme til udtryk, måske kan I sammen finde frem til en person der kan hjælpe hende til at slippe sine sorger ud angsten og følelserne. Ikke presse: Kvinden må ikke presses til en beslutning om at forlade manden. Hun skal selv modnes til at bestemme sig til det. Det er meget vigtigt, hvis beslutningen skal holde. Men hvis hun ønsker at blive i forholdet, og vil vende tilbage til voldsmanden sammen med børnene, skal du fortælle hende at du har underretningspligt. Det kan blive farligt for kvinden og børnene, når først hun har beslutte sig for at forlade den voldelige mand. En canadisk undersøgelse viser at kvindens risiko for at blive myrdet er fem gange større, når hun har fortalt manden hun vil forlade ham, eller umiddelbart efter at hun har forladt ham (Crawford, Gartner og Dawson, 1994). Hvis kvinden giver udtryk for at ville forlade voldsmanden, kan du spørge hende om følgende: Hvordan kan jeg hjælpe dig? Hvad har du tidligere gjort for at beskytte dig selv og dine børn? Hvad virkede og hvad virkede ikke? Hvad skal der til for at du føler dig mere sikker (end sidste gang)? Giv information: Fremhæv kvindens muligheder for at få hjælp og giv hende de relevante adresser og telefonnumre (se Adresser ). Du kan tilbyde hende en ny tid, eller I kan aftale hvad du skal gøre, hvis du ikke hører fra hende igen. På længere sigt Du bør tale med kvinden om hvordan hun på længere sigt skal få hjælp til at klare situationen og overvinde sin afhængighed af manden? Hvem kan hjælpe hende? Vil hun eventuelt gerne i kontakt med familie og venner, som hun har mistet forbindelsen med? Du kan hjælpe hende med at forberede sikkerheden i en kommende nødsituation, ved at I sammen gennemgår følgende: Formidlingscentret for socialt Arbejde 9

10 Hvem kan hun kontakte for at få hjælp? Er der en telefon? Hvad vil der ske hvis hun ikke kan bruge telefonen? Kan hun eventuelt signalere til naboerne? Vil hun ringe til politiet eller give tegn til en anden om at gøre det? Hvis hun og børnene skal flygte hvilken flugtvej skal de bruge? Hvor kan de tage hen? Anbefal hende at tage kontakt til et krisecenter på forhånd, så hun kender stedet. Hvilke steder i boligen er farlige, steder hvor hun kan blive fanget? Hvor er der eventuelt en flugtvej? Er der våben i huset? Kan de fjernes? Mind hende om, at i en farlig situation er det hendes bedømmelse der tæller. Det er hende der kan vurdere hvordan hun bedst beskytter sig selv og børnene. Sommetider er det bedre at prøve at berolige voldsmanden og vente med at flygte til næste dag. Regelmæssig kontakt: Hold regelmæssig kontakt med kvinden og tilbyd din støtte. Den fagperson der tog imod kvinden første gang bør også være dén der har den fortsatte kontakt med hende. Kvinden vakler: Det kan tage lang tid før kvinden forstår sin situation og tør stole på at hun kan ændre den. Det er svært at frigøre sig fra et voldeligt forhold. Hun vil både have behov for at tale om det der er godt og det der er dårligt i hendes forhold til manden. Sæt kvinden i centrum ikke manden. Voldsramte kvinder skal lære at fortælle om deres egne følelser og behov. De har hidtil erfaret, smerteligt og meget konkret, at det ikke er nogen god idé at give udtryk for egne behov. Derfor er det grænseoverskridende for dem at blive spurgt. Forandring: Det er ikke nok at kvinden med sin fornuft forstår, at en forandring er nødvendig. Hun er nødt til at føle smerten. Du kan f.eks. provokere hende ved at spørge hvor lang tid der vil gå, før hun bliver slået igen. Det vil få hende til at tænke over hvad hun gør med sit liv. Eller spørg hende hvad hun føler ved at hendes børn oplever volden, og hvad hun selv har oplevet ved at blive slået. Det er afgørende at samtalen føres ind på børnene. Ofte vil kvinden fortrænge at børnene lider. Hun kan ikke bære at indse det. Prøv at støtte kvinden i at tale med sine børn om volden. De har brug for at sætte ord på deres oplevelser, for at deres indre billeder kan falde på plads. Det gør de skadelige konsekvenser af volden mindre for børnene. Det gælder også meget små børn. Kvindens ansvarlighed: Kvinden har brug for tid i enrum, når hun er blevet hjulpet til at fokusere på sig selv. Den proces der sættes i gang, har bedst af at få lov til at virke i fred. Hvis andre fremhæver det umulige i hendes situation, forsinker det hendes arbejde med at begynde at tage ansvar for sit eget liv. Hun vil i stedet føle sig tvunget til at bruge sin energi på at forsvare manden og hendes forhold til ham. Dét at blive fredet i processen med at tage ansvar for sit eget liv, har mange kvinder oplevet som meget virkningsfuldt. Ingen parsamtaler: Hvis man når frem til at der er vold i en familie, skal man som hovedregel ikke tilbyde parsamtaler eller fælles terapi. De fleste voldsramte kvinder er alt for utrygge ved parsamtaler og har mest brug for hjælp til at styrke sig selv. Mange oplever parsamtaler som nye overgreb. 10 Formidlingscentret for socialt Arbejde

11 Kvinder med ikke-dansk baggrund Hvis du kommer i kontakt med kvinder fra andre kulturer, kvinder du tror er ofre for vold, er der et par ting mere du skal være opmærksom på. Voldens mønster og form er den samme som før beskrevet, men med den forskel at der kan være flere voldsudøvere, endda på samme tid. Og ifølge krisecentrene er volden mod disse kvinder og børn grovere end volden mod danske kvinder og børn. Men ellers gælder det samme som i mødet med de danske kvinder: spørg oprigtigt til hendes velfærd, undgå forudfattede meninger, lyt til hende, tro på hende, giv hende gode råd og praktisk hjælp. Når dette er sagt, skal du som fagperson vide lidt mere om hendes udgangspunkt: Udlændingeloven: Afhængigt af forholdene omkring deres statsborgerskab, kan kvinderne være underlagt Udlændingeloven, der bl.a. medfører, at familiesammenførte kvinder først kan søge om permanent opholdstilladelse efter syv års ophold i Danmark. En undtagelse i loven giver kvinder i voldelige forhold mulighed for at søge dispensation fra at blive udvist, hvis de bliver skilt før de syv år er gået. En af forudsætningerne for at opnå dispensation er at kvinderne har dokumentation for at volden har fundet sted. Derfor er det vigtigt at sikre, at kvinderne bliver informeret om, hvordan de får dokumentationen (se Lovstof ). En anden livsform: Kvinderne er som regel opdraget i en kollektivistisk livsform, der er meget forskellig fra den danske. Familiens interesser er vigtigere end den enkeltes, men til gengæld beskytter familien sine medlemmer. Det enkelte familiemedlem underkaster sig familiens behov, også i forbindelse med at vælge ægtefælle. Som regel bliver en gift kvinde del af husholdningen i mandens familie, under sin svigermors ledelse. Hun tilbringer mere tid sammen med sin nye familie end sammen med sin mand. Denne familie bliver hendes sociale liv og grundlag for forsørgelse. I den kollektivistiske livsform er ægteskabelige problemer et familieanliggende. Traditionelt vil familien forsøge at mægle mellem parterne, men opløses ægteskabet alligevel, vil kvinden stå meget svagt. Hun kan risikere at blive afvist af sin egen familie. Så er hun ikke kun udstødt socialt, men står også uden forsørgelse. Er hun lidt heldigere modtager familien hende, men hun får en meget lav position. Hun belaster familiens ære ved at være fraskilt. Hvis familien ikke kan få hende gift igen, kan hun få et meget isoleret liv. Hendes børn vil traditionelt blive hos deres fars familie, og mange mænd vil forbyde deres koner og døtre at have kontakt med hende. Det er med andre ord en kummerlig fremtid hun har foran sig, hvis hun er nødt til at vende tilbage til oprindelseslandet efter en skilsmisse: en ganske værdiløs person, socialt isoleret og uden rettigheder (heller ikke i forbindelse med børnene), en person der alene tillægges skylden for et forlist ægteskab. Den nære familie: Når danske kvinder udsættes for vold i hjemmet, er det som regel deres mand der udøver volden. For kvinder med en anden etnisk baggrund end dansk kan det lige så godt være andre familiemedlemmer, f.eks. deres egne forældre, brødre, svigerforældre eller svogre. Hvis kvinden sætter sig op mod manden, vil hun kun sjældent have andre familiemedlemmer at støtte sig til, fordi det er hele familiens ære hun beskyldes for at krænke. Formidlingscentret for socialt Arbejde 11

12 Fagperson/kulturformidler Som socialarbejder har du de faglige redskaber til at opnå indsigt i den voldsramte families livsmønster, og kan vurdere på hvilket niveau der skal indhentes viden om deres kulturelle baggrund. Men du må samtidig være opmærksom på din egen rolle som kulturbærer, dvs. din adfærd, dine værdier og normer. I forberedelsen til mødet med den voldsramte familie, med en anden etnisk baggrund end dansk, må du gøre dig hele deres kulturelle kompleksitet bevidst. Det kræver træning og grundigt forarbejde at yde en kvalificeret indsats. Bl.a. må man kunne analysere mødet med familien uden større fortolkningsfejl. Det er vigtigt at familiens medlemmer ikke kommer til at fremstå som utroværdige. Tolk: I forbindelse med de tosprogede familier er det afgørende at man har etableret et samarbejde med kompetente tolke. Ellers kan det blive svært at varetage sit arbejde på en fagligt forsvarlig måde. Især indvandrere og flygtninge med ingen eller lille uddannelse har meget svært ved at lære dansk, ligesom de har svært ved at komme til at øve sig i det de har lært. Overvej derfor nøje om der er brug for tolk til samtaler med kvinden eller manden. Selvom man taler godt dansk kan det være svært at udtrykke sig præcist og nuanceret på et andet sprog end modersmålet, særligt i følelsesmæssigt belastede samtaler hvor man mere end ellers har brug for at fokusere på andet end at huske danske ord. I så svær en situation som vold i familien, kan det føles nedværdigende og ydmygende at blive tvunget til at udtrykke sig på et andet sprog, end det man behersker bedst. Brug professionelle tolke, aldrig slægtninge. En særligt udsat gruppe Kvinder med en anden etnisk baggrund, der er andeneller tredjegenerations danskere, befinder sig ofte i et kultur-dilemma. De er en del af hierarkiet i familiens opdragelsesmønster samtidigt med at de er integreret i f.eks. en dansk skole, hvor studiekulturen fordrer at eleverne er selvstændigt tænkende, demokratiske samfundsborgere. Det sætter kimen til mange konflikter. Når de unge kvinder forsøger at bryde ud af mønsteret, kan de blive truet af familiens mandlige medlemmer. Selv yngre brødre kan finde på at ville bestemme hvordan deres søstre skal opføre sig. Det kan f.eks. resultere i vold, i at hun bliver sendt på genopdragelsestur til oprindelseslandet, eller i et arrangeret ægteskab med en fætter eller lignende. Flere og flere af de unge kvinder vil ikke finde sig i denne behandling. De flygter fra familien og søger ophold på et krisecenter. Nogle af dem er ikke fyldt 18 år endnu, og alligevel må de se i øjnene, at de måske kommer til at leve resten af deres liv uden kontakt til familien. 12 Formidlingscentret for socialt Arbejde

13 Case: Fatima kom fra Tyrkiet til Danmark som 13-årig. Da hun blev 18 år giftede hun sig med en 10 år ældre mand, der allerede boede i Danmark, og fik straks 2 børn. Ægteskabet var arrangeret af hendes familie. De boede i deres egen lejlighed, men tæt på hans familie. Lige fra starten af ægteskabet var både fysisk, psykisk, økonomisk og seksuel vold en del af hverdagen. Manden var også voldelig overfor børnene og låste dem ofte inde på deres værelse, når han glimtvis var hjemme. Han arbejdede, gik ud med vennerne og havde forhold til andre kvinder. Børnene var meget bange for ham, specielt var drengen psykisk nedbrudt. Fatima modtog kontanthjælp og havde været på forskellige projekter og daghøjskoler for kvinder. Over årene tog volden i hjemmet til. Den sidste og mest voldsomme omgang sendte hende på hospitalet sammen med sønnen på 5 år og datteren på 7 år. Da havde han forsøgt at kvæle hende og havde truet med at slå hende og børnene ihjel. De havde været gift i 8 år. Midlertidigt i sikkerhed på krisecentret ville Fatima skilles fra manden og fandt en advokat der kunne støtte hende. Manden truede hende fortsat, bl.a. med at ville bortføre børnene. Han truede også krisecentrets personale. Fatima havde sin mor og sine søstre på besøg mange gange, før personalet fandt ud af at de kom for at overtale hende til at vende hjem til manden. Det var en meget svær tid for hende. En dag centrets børnepædagog var ude at gå tur med bl.a. Fatimas børn, parkerede faderen tæt på dem, sprang ud af bilen og skubbede drengen ind. Og væk var de. Drengen, som var i psykologisk behandling for tidligere traumatiske oplevelser, havde netop betroet pædagogen at han ikke turde være sammen med sin far. Drengen kunne ikke fjernes fra faderen fordi forældrene stadig var gift, men da han efter 2 uger blev sendt i børnehave, hentede moderen ham tilbage. De blev alle tre straks overført til et andet krisecenter, langt fra familien og manden. Den danske skilsmisse gik igennem, og Fatima fik tildelt begge børn. De fandt et nyt sted i Danmark at slå sig ned, og hun måtte finde et neutralt sted hvor børnene skulle udleveres til faren efter aftale med statsamtet (f.eks. Mødrehjælpen). Rigtigt skilt er hun dog ikke før hun også har opnået tyrkisk skilsmisse. Formidlingscentret for socialt Arbejde 13

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Hvorfor går 'hun ikke bare?

Hvorfor går 'hun ikke bare? udsat m/k Hvorfor går 'hun ikke bare? Vold mod kvinder er aldrig tilfældig. Et voldeligt forhold kan stå på i årevis, mens volden langsomt tiltager. Man kan dø af den. Ca. 25 kvinder dør hvert år på grund

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining. i etniske minoritetsfamilier

Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining. i etniske minoritetsfamilier Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining i etniske minoritetsfamilier 1 Hvorfor Social kontrol?...4 Indledning... 4 Formål og metode...5 Tag signalerne alvorligt...7 Hvad er social

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN MARTS 2013. LOKK.DK Fokus på stalking Læs mere side 3-6 8. marts To nye tiltag ser dagens lys på kvindernes internationale kampdag. Et nyt mandenetværk mod vold mod kvinder

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere