Referat af VFR-mødet den 7. september 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af VFR-mødet den 7. september 2005"

Transkript

1 Referat af VFR-mødet den 7. september 2005 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske Landboforeninger Tommy Dybbro, WWF Poul Henrik Harritz, Danmarks Naturfredningsforening Henrik Bertelsen, Dansk Familielandbrug Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse i Danmark (efter kl ) Lars Møller Nielsen, Dansk Skovforening Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening Jane Lund Henriksen, Friluftsrådet Kristian Raunkjær, Danmarks Jægerforbund Fra Skov- og Naturstyrelsen: Anne-Marie Rasmussen (fra kl pkt. 7, 9, 10 og 11) Lars Gudmand Pedersen Ulrik Lorenzen Sandor Hestbæk Markus Jarl Krausing Karsten Due Jensen (referent) Fra Danmarks Miljøundersøgelser Svend Bichel Henrik Sandbæk (fra kl ) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse af referat af møde den maj 2005, Bilag Meddelelser: a. Formanden Forskningspakken Vildt & Landskab Arbejdsgruppen om indfangning, udsætning og jagt på fasaner, agerhøns og gråænder a. Sekretariatet Status for Det Dyreetiske Råds udtalelse om katte c. Andre DN: Orientering om ringmærkning

2 1. Kronvildtforvaltning, herunder forsøgsordning om regulering af kronvildt; Til drøftelse; Bilag Nyord Forsøg med datojagt konsekvenserne hermed; Til drøftelse.bilag Ansøgning om udsætning af lækatte på Venø og ansøgning om udsætning af kaniner på Mejlø ved Ærø. Til drøftelse; Bilag Skarv; Orientering fra SNS om overvejelserne om revideret udpegningsgrundlag for EFfuglebeskyttelsesområder 5. Nedsættelse af arbejdsgruppe om revision af bekendtgørelse om jagttider. Til beslutning; Bilag DMU s arbejdsprogram 2006 (DMU); Til drøftelse. Bilag Budget for jagttegnsmidler 2006; Til orientering. Bilag Eventuelt Ad 1. Godkendelse af dagsorden Per Ole Olesen bød velkommen og henviste til dagsordenen. POO ville endvidere under eventuelt tage emnet overvågning af faunaen op hvis der blev tid til det. BC tilføjede, at han havde udarbejdet et notat om overvågning til SNS. Notatet blev omdelt på mødet. JLH henviste til, at VFR også bør drøfte revitaliseringen af Rådet. Lars Gudmand Pedersen oplyste, at det var aftalt med formanden og Poul Henrik Harritz, som havde udarbejdet et notat om et nyt Faunaråd, at eventuel ændringer i VFR s opgaver ville blive taget op på december-mødet. Notatet blev omdelt på mødet. Årsagen til at emnet ikke er på dagsordenen på dette møde er, at SNS først vil drøfte sagen med ministeren. Dette forventes at ske i oktober måned. Flere af medlemmerne ønskede, at VFR tog drøftelsen om VFR s fremtidige rolle inden SNS drøftede sagen med ministeren. Der blev foreslået en køreplan for drøftelserne og at drøftelserne om VFR s fremtid kunne tages i et andet regi end VFR. Til dette udtalte Lars Gudmand Pedersen, at det var nødvendigt for SNS at kende til ministerens holdning til sagen inden SNS vil kunne gå ind i drøftelserne. Det er ikke hensigten, at SNS vil foreligge sagen til ministerens beslutning inden VFR har fået lejlighed til at drøfte sagen og komme med rådets indstilling til ministeren. VFR tog dette til efterretning og flere medlemmer udtalte, at det er helt vitalt, at VFR kan komme med en indstilling til ministeren. Per Ole Olesen afsluttede diskussionen og mente, at emnet om nødvendigt kunne tages op under eventuelt. Under alle omstændigheder er emnet på dagsordenen på VFR s december-møde. SNS vil snarest drøfte sagen med ministeren og vil i god tid inden decembermødet komme med et notat til VFR. Endvidere oplyste Per Ole Olesen, at han snart fylder 70 år og derfor går af som formand for VFR den 1. april Per Ole Olesen havde selv forslag til den nye formand. Flere af medlemmerne fandt også, at VFR burde komme med forslag om hvem der skal afløse Per Ole Olesen. Lars Gudmand Pedersen oplyste, at efter reglerne er alle medlemmer af VFR "på valg" til april Med hensyn til drøftelsen om udpegning af ny formand for VFR så er dette op til ministerens beslutning. Det er derfor ikke nødvendigt med indstillinger fra VFR. Dette ville også være tilfældet, hvis VFR skal ændres som tidligere drøftet. Rådets medlemmer udpeges af ministeren efter indstilling fra organisationerne på området. Lars Gudmand Pedersen anbefalede, at organisationerne tog ligestillingsloven alvorligt og næste gang indstillede både mænd og kvinder.

3 Per Ole Olesen gik herefter over til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. Ad 2. Godkendelse af referat af mødet 20 maj Referatet blev godkendt. Ad 3. Meddelelser - formanden Per Ole Olesen redegjorde for status for Forskningspakken Vildt og Landskab. Siden sidste VFR møde har Per Ole Olesen haft møde med DMU og Skov og Landskab. Baggrunden herfor var, at der som tidligere oplyst ikke har været den fremdrift som kunne ønskes. Der er hængepartier i et par af projekterne og de aftalte milepæle er ikke overholdt. Opstramning er nødvendig, hvilket nu er meddelt DMU og Skov og Landskab. Per Ole Olesen håbede at der kan komme bedre out-put fremover. Det ser ikke lovende ud p.t., men der er midtvejsstop den 16./17.november 2005, hvor der afholdes en Work-Shop. Per Ole Olesen opfordrede alle VFR-medlemmer til at deltage. Svend Bichel svarede, at han nu har gravet sig ned i projektet og afholdt statusmøder i DMU. DMU er sikker på, at sagen bliver vendt til alles tilfredshed og at milepælene vil blive holdt. Svend Bichel redegjorde for hvilke tekniske problemer der har været og "kunne ikke love guld og grønne skove" her og nu, men håbede, at formanden på næste VFR-møde kunne udtrykke sin tilfredshed. Per Ole Olesen redegjorde herefter for, at fremdriften i arbejdsgruppen om indfangning, udsætning og jagt på fasaner, agerhøns og gråænder afhænger af medlemmernes in-put, men at arbejdet ikke er foran tidsplanen. Rapporten forventes klar ved udgangen af marts 2006, men en foreløbig rapport vil blive forelagt for VFR på december-mødet Ad 3. Meddelelser - sekretariatet Karsten Due Jensen orienterede om status for Det Dyreetiske Råds udtalelse om katte herunder, at Folketinget den 7. juni 2005 havde debatteret et forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse katte m.v. Justitsministeren havde i FT afvist at forbyde privates indfangning af katte der er til gene. Om spørgsmålet om at skyde katte havde justitsministeren i FT oplyst, at dette spørgsmål vil blive drøftet med Skov- og Naturstyrelsen. SNS følger derfor sagen tæt og har aftalt møde i september måned med bl.a. Justitsministeriet. SNS vil afrapportere på næste VFR-møde. Lars Gudmand Pedersen redegjorde for Skov- og Naturstyrelsens interne strukturarbejde som kom på plads 1. september Formålet er at skabe en mere helhedsorienteret og effektiv opgaveløsning ved at nedlægge kontorene og samle sammenhængende opgaver i områder. Frilufts- Vildtforvaltningskontoret lægges sammen med Hav- og Habitatskontoret og Skovpolitisk kontor i Naturområdet. Alle SNS opgaver vedrørende dyrearter knyttes tættere til levestederne og samles i Naturområdet. Den ny organisation vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Lars Gudmand Pedersen oplyste endvidere, at der parallelt med strukturarbejdet vil blive gennemført en interessentanalyse blandt SNS kunder. Næsten alle organisationer i VFR vil blive dækket.

4 Lars Gudmand Pedersen oplyste med hensyn til opfølgning på VFR-mødet 7. maj 2005, at der ikke er nyt om håndhævelsesarbejdet i SNS, at DMU vil levere materiale til brug for overvejelserne om at inddrage bruger-grupperne i naturovervågningen. SNS vil i øvrigt skaffe sig et overblik over møde-hyppigheden i grupperne med den hensigt at undersøge om lav/ingen hyppighed er udbredt. Med hensyn til beslutningen på sidste VFR-møde om at nedsætte udvalg der skal se på problemerne med bekæmpelse af invasive arter og anvendelsen af fælder lovede Kristian Raunkjær, at Danmarks Jægerforbund som sekretariat snarest vil sætte udvalgsarbejdet i gang. Jarl Krausing redegjorde for status for arbejdet med vildtudbyttestatestikken samt om en henvendelse fra Region Sønderjylland/Slesvig om direkte dansk accept af tysk jagttegn. Det er SNS s indstilling, at svare afvisende idet gennemførsel af forslaget vil kræve lovændring og det i dag er helt uproblematisk, at opnå dansk jagttegn for tyske jægere. Et enigt VFR støttede SNS indstilling. Ulrik Lorenzen henviste til, at bekendtgørelsen om offentlighedens brug af Skjern Å arealerne skal revideres og at Nyord-rapporten fra DMU derfor nærlæses. Jagt i Skjern Å er til debat lokalt og senere med hovedorganisationerne. Ulrik Lorenzen henviste endvidere til at møder i Jægerforum har vist, at der er et markant problem med ulovlige skydetårne opstillet i Sydjylland. Også selv om der ikke skydes fra tårnene. Der er behov for mere information om hvornår skydetårne må opstilles (planloven) og anvendes til jagt (jagt- og vildtforvaltningsloven). Ad 3. Meddelelser - medlemmerne Poul Henrik Harritz redegjorde, som rådets repræsentant i styregruppen, for at Ringmærkningscentralen havde fået ny ledelse idet den hidtidige direktør Carsten Rahbæk var tiltrådt som professor ved Center for Makroøkologi Biologisk Institut, Københavns Universitet. Den ny leder Kaspar Thorup - er kommitteret for tre år. Poul Henrik Harritz henviste til, at Ringmærkningscentralen er i en vældig god gænge og at det er nødvendigt at sikre centralen en økonomi til fortsat drift. Lars Møller Nielsen meddelte, at han ikke har bredbånd og derfor ikke kan åbne de meget store filer, sekretariatet udsender med indkaldelserne. Der var flere medlemmer der havde samme problem og det blev besluttet, at SNS for fremtiden enten udsender de større filer med post alene eller henviser til SNS hjemmeside, hvor materialet oftest kan hentes. Kristian Raunkjær takkede for opmærksomheden på hans 60 års fødselsdag. Han omdelte materiale om mink og dræbende minkfælder og oplyste, at Jægerforbundet ville vurdere omfanget af problemet og vende tilbage til sagen på næste VFR-møde. Emnet vil blive medtaget på dagsordenen til VFR december-møde. Anders Lassen henviste i den forbindelse til fælder fra UK som ikke skulle have bi-fangst. SNS lovede at undersøge oplysningerne. Bjarne Clausen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt med gode slagfælder til mink. Ad 4. Forvaltningsplan for kronvildt Lars Gudmand Pedersen regjorde for den forsøgsordning som SNS havde iværksat i juli måned. SNS har genovervejet de allerede gældende retningslinier for dispensation til regulering af kronvildt og præciseret retningslinierne overfor distrikterne, således at det er muligt for landmanden eller en anden navngiven jæger - ved tilbagevendende væsentlige markskader og i forebyggende øjemed

5 at regulere krondyrkalve, i perioden juli, august og september samt i tidsrummet 1 time inden solopgang og 1 time efter solnedgang. VFR har været inddraget i SNS s overvejelser og eventuelle reguleringstilladelser, men det har af tidsmæssige årsager ikke være muligt at høre kronvildtgrupperne inden forsøget blev sat i gang. Lars Gudmand Pedersen lovede, at kronvildtgrupperne vil blive holdt orienteret og blive inddraget i evalueringen af forsøget. Sandor Hestbæk Markus kunne fortælle, at indtil videre er 5 dispensationer til regulering blevet meddelt. Et afslag er givet med henvisning til, at marksskaderne var af ældre dato. Det er SNS s vurdering, at forsøgsordningen er blevet modtaget godt i kronvildtområderne. SNS havde registreret, at ønsket om at regulere kalv i september måned ikke var så utalt når det blev klart, at det var en forudsætning, at aktive afværgningsforanstaltninger var i brug samtidigt. Lars Gudmand Pedersen oplyste i den forbindelse, at SNS havde indkøbt et modernet anlæg til bortskræmning af kronvildt, som ser lovende ud samt at de spørgsmål som Jane Lund Henriksen på sidste VFR-møde havde stillet til kronvildtgrupperne snarest vil blive udsendt, idet de indgår som et tema i evalueringen af ikke blot kronvildtgruppernes arbejde, men også af forsøgsordningen. Kristian Raunkjær oplyste, at han kun havde hørt positivt fra grupperne og at han er opmærksom på, at alle udvalg bliver inviteret til fællesmødet den 1.november 2005, herunder også VFR. Henrik Bertelsen henviste til, at kronvildt var årsag til voksende problemer mere kronvildt flere markskader - og spurgte til forsøgsordningens forudsætning om at der ikke må være tale om "uhensigtsmæssigt afgrødevalg" samt om, hvordan landmændene blev informeret om ordningen. Sandor Hestbæk Markus svarede, at afgrødevalget ville være "uhensigtsmæssigt", hvis det f.eks. havde karakter af vildtager, men at det i øvrigt ville være op til distriktet konkret at vurdere om betingelserne var opfyldt. Ulrik Lorenzen tilføjede, at et afgrødevalg ville være uhensigtsmæssig, hvis det på forhånd var klart, at afgrøden var "dødsdømt" på grund af kronvildtet i området. Til spørgsmålet om information af landmændene oplyste Sandor Hestbæk Markus, at landmændene i kronvildtområderne vidste, at man henvendte sig til statsskovdistrikterne ved vildtskader samt at kronvildtgrupperne jo også var inddraget. Henrik Bertelsen foreslog, at SNS informerede om ordningen i landbrugets aviser. Lars Møller Nielsen bemærkede til forsøgsordningen, at han var skuffet over processen, idet kronvildtarbejds-gruppen under VFR burde have været inddraget. Per Ole Olesen oplyste, at denne arbejdsgruppe formelt var nedlagt, men foreslog, at arbejdsgruppen blev genoplivet igen hvis der var et ønske herom. Et enig VFR tilsluttede sig forslaget. Lars Møller Nielsen fandt, at forsøgsordningen var bureaukratisk og forstod ikke, at det tidligere forslag om 1 ½ time var ændret til 1 time inden solopgang og efter solnedgang. Lars Møller Nielsen henviste til, at kronvildtet bare flytter til andre arealer og han efterlyste aftaler om dyrkningsarealer, hvor kronvildtet kunne være i fred. Anders Lassen var enig med Lars Møller Nielsen og oplevede forsøgsordningen som en afværgningsordning fra SNS side. Anders Lassen henviste til det tidligere forslag om dyrkningsordninger for kronvildt og at disse ikke var udtryk for erstatning til landmændene. Tommy Dybbro fandt, at forsøgsordningen var udtryk for en lappe-løsning og at kronvildtordningen for fremtiden bør drøftes i VFR s arbejdsgruppe for kronvildt. Bjarne Clausen tillagde, at Dyrenes Beskyttelse kun accepterede ordningen fordi det var et forsøg, som skal evalueres. Per Ole Olesen fandt at forsøgsordningen grundlæggende var uetisk, idet den gik ud på, at skræmme kronvildtet fra sted til sted. Når vi i Danmark ønsker mere kronvildt, så skal kronvildtet også føle sig velkommen og derfor må vi sørge for, at der både er fred og foder. Efter en længere drøftelse af muligheden for at åbne diskussionen om aflastningsarealer eller dyrkningsarealer for kronvildt afsluttede formanden emnet.

6 Ad 5. Nyord Forsøg med datojagt konsekvenserne hermed. Lars Gudmand Pedersen redegjorde for DMU s rapport og henviste til, at de klare konklusioner i rapporten vil indgå i de fremtidige naturforvaltningsovervejelser. Christian Hjorth mente, at Jægerforbundet bør sige fra overfor drøftelserne om jagt på Nyord. Kristian Raunkjær svarede, at det er klart at aftalerne om Nyord overholdes og at status for jagten på Nyord er uændret også efter rapporten er kommet. Ad 6. Ansøgning om udsætning af lækatte på Venø og ansøgning om udsætning af kaniner på Mejlø (ikke som anført i dagsordenen Dejø) ved Ærø. Sandor Hestbæk Markus regjorde for ansøgningerne samt om DMU s foreløbige udtalelse i lækattesagen. Svend Bichel henviste til, at forsøg med udsætning af lækatte til bekæmpelse af f.eks. mosegrise er prøvet flere gange tidligere. Venø er ikke så isoleret, at lækatte ikke kan komme til/fra øen og lækatte findes måske allerede på øen i dag. DMU kan ikke på det nuværende grundlag anbefale udsætning som ansøgt. Jane Lund Henriksen fandt, at diskussionen omhandlede natursynsovervejselser som VFR tidligere har haft. Anders Lassen henviste til VFR s natursynspapir der åbner mulighed for en sådan udsætning af lækatte (kun hanner). I lyset af problemets omfang støttede han derfor en sådan udsætning. Henrik Bertelsen fandt, at der var tale om et reelt problem med mosegrise på Venø. Da fældefangst af mosegrise er en umulighed og anvendelsen af gift ikke kan anbefales, så er udsætning af lækatte det økologiske bedste alternativ. Kristian Raunkjær var enig heri. Poul Henrik Harritz havde ingen principiel betænkelighed ved udsætningen, men af hensyn til habitatområdet og vildtreservatet på nordspidsen af Venø bør det indgå i overvejelserne om udsætningen kan være en trussel mod arterne klyde og havterne. Bjarne Clausen henviste til, at man aldrig kan forudse, hvad der kan gå galt, samt at man skal være helt sikker på, at det kun er hanner der udsættes og at der ikke findes hunner på Venø. Tommy Dybbro mente, at biologisk bekæmpelse af mosegrise er at foretrække frem for anvendelsen af gift og hvis det indgår i et forsøg med udsætning af hanner og kun hanner så bør det prøves. Christian Hjorth henviste til, at der er eksempler på at man ikke kan være sikker på det kun er hanner der udsættes. Forsigtighedsprincippet siger at man ikke bør tillade udsætning som ansøgt. Per Ole Olesen afsluttede emnet med at henvise til, at alle har haft mulighed for sige deres mening og at det nu er op til SNS at træffe en afgørelse. Herefter henviste han til ansøgningen om udsætning af kaniner på Mejlø. Sandor Hestbæk Markus regjorde for ansøgningen fra Fyns Amt. Efter en kort drøftelse udtalte et enigt VFR støtte til det ansøgte. Ad 8. Nedsættelse af arbejdsgruppe om revision af bekendtgørelse om jagttider Per Ole Olesen informerede om, at ifølge loven skal jagttiderne tages op til revision hvert 3. år, men det er ikke ensbetydende med at der skal foretages en revision. Der skal foreligge væsentlige forhold før jagttiderne bør ændres. Lars Gudmand Pedersen tilføjede, at VFR bør overveje om der behov for nedsættelse af en arbejdsgruppe eller om sagen kan drøftes i VFR alene. Under alle omstændigheder vil DMU i god tid inden næste VFR-møde komme med et notat (dog ikke så omfangsrigt som sidste gang, men højest sider) til brug for vurderingen af, om der kan/skal ske ændringer i jagttidsbekendtgørelsen. Christian Hjorth fandt, at DMU s papir er interessant og at 3 års revisionen er vigtig. Anders Lassen udtrykte, at det er rigtigt at se på jagttiderne på basis af DMU s undersøgelser, men advarede mod nye større ændringer. Jane Lund Henriksen pegede på

7 kronhjortejagten i september som et emne der bør tages op i forbindelse med revisionen, men fandt at nedsættelse af en arbejdsgruppe bør afvente DMU s papir. Lars Møller Nielsen så ingen problemer i de nuværende regler, så han så gerne en forlængelse af jagttiderne, hvorved et nyt VFR også vil få indflydelse fra starten. Kristian Raunkjær pegede på canadagåsen som et emne, der bør ses på, men mente i øvrigt, at jagttiderne som de er i dag, er afbalancerede og fungerer rigtigt godt. Han så også gerne en forlængelse. Tommy Dybbro har intet imod at skubbe jagttiderne tre år til, hvis DMU ikke har biologiske argumenter for at ændre jagttiderne for de enkelte arter. Per Ole Olesen konkluderede, at nedsættelsen af en arbejdsgruppe afventer notatet fra DMU. Punktet tages op på næste VFR-møde i december FROKOST Ad 7. Skarv; Orientering fra SNS om overvejelserne om revideret udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområder Per Ole Olesen henviste til beslutningen om, at dagsordenens punkt 7 om skarv var flyttet til efter frokost. Jarl Krausing redegjorde for sagen, herunder at punktet var sat på dagsordenen efter ønske fra DN. Baggrunden er, at den af ministeren nedsatte skarvarbejdsgruppe er blevet forelagt spørgsmålet om indskrivning af skarven i udpegningsgrundlagt for eksisterende fuglebeskyttelsesområder. Gruppen har imidlertid ikke ønsket at tage stilling til spørgsmålet, idet gruppen ikke mener at være tilstrækkelig repræsentativ for alle relevante parter. Gruppen har derfor også anbefalet, at SNS udsender spørgsmålet i bred høring. Som opfølgning på arbejdsgruppens møde har DOF endvidere fremsendt liste over de fuglebeskyttelsesområder, hvor DOF mener, at skarven er blevet overset ved revisionen. I sin anmodning om at tilføje dette dagsordenspunkt på VFRs møde, har DN stillet tre specifikke spørgsmål, hvortil SNS svarede følgende: i. Jo, styrelsen agter som udgangspunkt at medtage skarv i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområder, hvor 1%-kriteriet er opfyldt; ii. En høring vil blive iværksat snarest muligt efter yderligere drøftelser med DMU også omkring de af DOF fremhævede fuglebeskyttelsesområder, og iii. Levesteder, som ikke vurderes til at være "bedst egnede", jf. fuglebeskyttelsesdirektivet, vil blive vurderet i sammenhæng med skarvforvaltningsplanen og andre bevaringshensyn. Anne Grethe Ragborg redegjorde for baggrunden for det høringsmateriale der tidligere er sendt i høring og henviste til, at fuglebeskyttelsesdirektivet ikke forpligter medlemslandene til at udpege alle arealer, hvor 1 % kravet er opfyldt på et givet tidspunkt. Anne Grethe Ragborg oplyste endvidere, at det er besluttet at anmode DMU om at indhente mere nøjagtige tal om skarvens udbredelse i de nævnte områder. SNS vil sende materialet i bred høring inden beslutning om at opdatere udpegningsgrundlaget med hensyn til skarv træffes. Anne-Marie Rasmussen tilføjede, at det er op til Danmark at finde de bedst egnede arealer, hvor udpegningsgrundlaget er opfyldt og at forvaltningsplanen for skarv på lige fod med andre hensyn med vægt kan indgå i vurderingen af hvilke arealer der kan udpeges.

8 VFR drøftede hvilken betydning forvaltningsplanerne for skarv har/bør have for udpegningsgrundlaget efter fuglebeskyttelsesdirektivet. Flere af medlemmerne mente, at der ved vurderingen af hvilke arealer, der skal udpeges bør inddrages alle hensyn, herunder også det forhold, at skarvforvaltningsplanen også har til formål at begrænse skarvens udbredelse. Der bør derfor udvises stor fleksibilitet ved udpegningen. Christian Hjorth henviste til, at forvaltningsplanen for skarv i sig selv er meget fleksibel, men at DOF nu vil afvente og se hvad der bliver sendt i høring. Per Ole Olesen henviste til at sagen af SNS vil blive sendt i høring og afsluttede dagsordenspunktet med at takke Anne-Grethe Ragborg for orienteringen. Ad 9. DMU s arbejdsprogram 2006 Henrik Sandbæk redegjorde for DMU s arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet på vildtforvaltningsområdet kommer lidt ud af fase i forhold til DMU-processen, hvor DMU s bestyrelse først godkender arbejdsprogrammerne i december Trods faldende bevillinger generelt fastholder DMU aktivitetsniveauet på vildtforvaltningsområdet. DMU-Kalø er meget produktiv og området får meget opmærksomhed. DMU lægger afgørende vægt på SNS og VFR s ønsker. Svend Bichel tilføjede, at DMU er gode til at finde eksterne midler til vildtforvaltningsområdet. Rådet drøftede arbejdsprogrammet og der var enighed om at det var et godt og oversigtligt papir der gav et fint indblik i DMU s arbejde. Der blev bl.a. fremsat en række konkrete forslag til forskningsprojekter. Christian Hjorth forselog bl.a. en undersøgelse af udsatte gråænders effekt på små vandområder og effekten af rodenticider på rovfugle/ugler. Lars Møller Nielsen mente, at DMU's arbejdsprogram var præget af "fjer", og at han gerne så noget mere "hår". Rådet var enig heri. Lars Møller Nielsen så også gerne, at der blev ofret noget på afværgemidler for hjortevildt, så konflikterne med jordbruget kan formindskes, ligesom gnavergiftenes indflydelse på omverdenen burde undersøges nærmere. Anne-Marie Rasmussen m.fl. pegede endvidere på, at DMU's aktiviteter vedr. fugle i meget høj grad er orienteret mod vandfugle, og der blev efterlyst overvejelser om projekter vedr. truede fugle tilknyttet den tørre natur, jf. handlingsplanen for engfugle. PerOle Olesen takkede for gennemgangen og roste arbejdsprogrammet. DMU tog forslagene ad. notam. Ad 10. Budget for jagttegnsmidler 2006 Jarl Krausing fremlagde budgettet for 2006, som på nuværende tidspunkt afspejler en indtægtsforventning på kr. 85,1 mill. og en udgiftsforventning på kr. 81,1 mill. Det overskydende beløb på kr. 4,0 mill. vil indgå i den løbende beholdning. Set over en længere årrække vil beholdningen blive øget i takt med at flere igangværende projektaktiviteter løber ud, herunder renoveringen af Kalø og forskningspakken. Skov- og Naturstyrelsen vil på næste møde gøre rede for styrelsens overvejelser i den anledning. Christian Hjorth foreslog, at anvendelsen af "frie" jagttegnsmidler i 2006 og overslagsårene, der giver mulighed for nye forskningsprojekter, drøftes på næste møde i Vildtforvaltningsrådet, så rådet kan anbefale nye projekter. Forslagene kan komme fra DMU og fra organisationerne i Rådet. - Det var der bred tilslutning til i Rådet.

9 Ad 11. Eventuelt Lars Gudmand Pedersen oplyste, at både SNS og ministeren har fået henvendelser fra Peter Kyhl Paulsen med forslag om jagt i Vadehavet, jagt på skarv og sæl og handel med ederfugle ligesom den pågældende ønskede foretræde for rådet. Det er SNS s opfattelse, at der skal svares afvisende på de stillede forslag. Et enig VFR støttede dette synspunkt. Lars Gudmand Pedersen oplyste, at VFR fra DMU som opfølgning på gennemgangen af DMU.s arbejdsprogram for 2005 havde fået tilsendt "Notat om muligheder for oprettelse af jagt- og forstyrrelsesfrie områder på landjorden". Notatet blev omdelt og sættes på dagsordenen for december-mødet.

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 NOTAT Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe Blåvandshuk J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 Notat fra 5. møde i Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe, den 24. februar 2015 Til stede: Formand

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Referat af VFR-mødet den 20. maj 2005

Referat af VFR-mødet den 20. maj 2005 Referat af VFR-mødet den 20. maj 2005 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske Landboforeninger Tommy Dybbro, WWF Poul Henrik Harritz, Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Referat af Vildtforvaltningsrådets møde den 7. december 2004

Referat af Vildtforvaltningsrådets møde den 7. december 2004 Referat af Vildtforvaltningsrådets møde den 7. december 2004 Referat af Vildtforvaltningsrådets møde den 7. december 2004 (Godkendt på rådets møde den 20. maj 2005) DELTAGERE: Fra Vildtforvaltningsrådet:

Læs mere

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK)

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Til stede var: OKR: Ulrik Lorenzen (UL), Ole Knudsen (OK), Kim Klitsgaard (KK), Jørgen Andersen (JA),

Læs mere

Referat af Vildtforvaltningsrådets møde den 7. december 2005

Referat af Vildtforvaltningsrådets møde den 7. december 2005 Referat af Vildtforvaltningsrådets møde den 7. december 2005 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske Landboforeninger Tommy Dybbro, WWF Poul Henrik Harritz,

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet torsdag den 5. september 2013 i Lille Vildmose

Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet torsdag den 5. september 2013 i Lille Vildmose Biodiversitet og arter J.nr. NST-303-00103 Ref. Jacbe Den 16. september 2013 Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet torsdag den 5. september 2013 i Lille Vildmose Fra Vildtforvaltningsrådet deltog: Anders

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Pia Ellegaard Jørgensen Danmarks Naturfredningsforening (DN) Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS) Hans Henriksen

Pia Ellegaard Jørgensen Danmarks Naturfredningsforening (DN) Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS) Hans Henriksen Notat Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Søren Okkels Uhrskov Tlf. 6333 6878 E-mail: sou@nyborg.dk

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Referat af møde den 5. december 2003

Referat af møde den 5. december 2003 Referat af møde den 5. december 2003 DELTAGERE: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske Landboforeninger Kristian Raunkjær, Danmarks Jægerforbund Poul Henrik Harritz,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Møde 01-13 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 1. februar 2013 kl. 12.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde

Møde 01-13 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 1. februar 2013 kl. 12.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde Møde 01-13 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 1. februar 2013 kl. 12.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand) John Pedersen

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET Torsdag den 30. og fredag den 31. august 2007

REFERAT FRA MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET Torsdag den 30. og fredag den 31. august 2007 REFERAT FRA MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET Torsdag den 30. og fredag den 31. august 2007 Natur og Friluftsliv J.nr. SNS-302-00057 Ref. nihla Den 10. december 2007 Fra Vildtforvaltningsrådet deltog: Anders

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesrådet Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat 18. maj 2011

Efter- og videreuddannelsesrådet Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat 18. maj 2011 Efter- og videreuddannelsesrådet Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat 18. maj 2011 Møde nr. 2011-2 Tid: Onsdag 11. maj 2011 kl. 13.30-16 Sted: Skejbyvej 1, Aarhus, mødelokale 2 Mødeleder:

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Varedeklaration for Vildtudbyttet

Varedeklaration for Vildtudbyttet Danmarks Statistik 14. januar 2015 Varedeklaration for Vildtudbyttet 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Vildtudbyttet 0.2 Emnegruppe Miljø og energi 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Til Grønt Råd i Hillerød Kommune. Referat fra møde i Grønt Råd torsdag d. 26. nov. 2015 Kl. 16.00-18.00

Til Grønt Råd i Hillerød Kommune. Referat fra møde i Grønt Råd torsdag d. 26. nov. 2015 Kl. 16.00-18.00 Til Grønt Råd i Hillerød Kommune Referat fra møde i Grønt Råd torsdag d. 26. nov. 2015 Kl. 16.00-18.00 Til stede: Anne Johannisson (AJ), Naturstyrelsen Nordsjælland Ida Lykke Bang (ILB), Naturhistorisk

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00060 Ref.: lykgu Den 25. september 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Deltagere: Steen Wegge Laursen,

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010 , Landbrug og Transport 3. december 2010 Landbrugets bedriftsregister og strukturstatistik kkl/- Til brugerudvalget for Fødevarestatistik Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 21. april 2010 Ref: HS Dato: 6. maj 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas Midt-Nord

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013 19. marts 2013 Sagsbehandler: BMM NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 13. marts 2013 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, vicepolitidirektør

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS Ref. elbra Den 25. januar 2010

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS Ref. elbra Den 25. januar 2010 Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00 til 13.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 25. januar 2010 Fra Vildtforvaltningsrådet

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

MØDEREFERAT Bestyrelsesmøde

MØDEREFERAT Bestyrelsesmøde Emne: Samråd GUS - Møde nr.: 4, 2011 Sted: Hos Ole Dahl Arkiv/sag/ projekt: Dato: Torsdag den 17. november Tidsrum: 19 21 Deltagere: Fraværende: Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred Referat GRO - Grønt Råd Odsherred Dato 30. november 2011 Tidspunkt 17:00 Sted Administrationscenter Fårevejle, Til stede Annelis Stamm, Rudy Rune, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, Peter Post Hansen,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET Mandag den 10. december 2007 kl

REFERAT FRA MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET Mandag den 10. december 2007 kl REFERAT FRA MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET Mandag den 10. december 2007 kl. 9.30 15.30 Naturområdet J.nr. SNS-302-00057 Ref. nihla Den 18. februar 2008 Fra Vildtforvaltningsrådet deltog: Anders D. Lassen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 21. maj 2008 J.nr. 7-205-01-1/1/HBI REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 21. maj 2008 J.nr. 7-205-01-1/1/HBI REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 21. maj 2008 J.nr. 7-205-01-1/1/HBI Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

UDKAST. Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Onsdag den 14. december 2011 kl. 9.00

UDKAST. Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Onsdag den 14. december 2011 kl. 9.00 UDKAST Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Onsdag den 14. december 2011 kl. 9.00 Naturplanlægning og biodiversitet J.nr. NST-303-00061 Ref. elbra Den 30. januar 2012 Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af det 7. ordinære repræsentantskabsmøde

Referat af det 7. ordinære repræsentantskabsmøde Referat af det 7. ordinære repræsentantskabsmøde 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Arne Greve, Regionsformand i region 8, Danmarks Jægerforbund. Arne Greve blev enstemmigt valg. Dirigenten takkede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00025 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København.

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Skovvangskolen, Skolebestyrelsesmøde, Mødereferat

Skovvangskolen, Skolebestyrelsesmøde, Mødereferat Skovvangskolen, Skolebestyrelsesmøde, Onsdag, 2015-03-25 Mødereferat 2015-F-3 Mødedeltagere Onsdag, 2015-03-25, 17.15-19.15 Personalerummet Forældrerepræsentanter, Dorthe Heidi Nielsen, Jane Houlind Ulsøe,

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 25. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppen 23. november 2006 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i de regionale grupper De regionale kronvildtgrupper skal

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 12.30 16.00 (internt møde kl. 10.00 12.00) Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Søren P.

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013

Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013 Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013 09.10.2013 Tilstede fra Rådet: Danmarks Naturfredningsforening, Sven Thorsen Danmarks Jægerforbund, Christian Clausen Dansk Landbrug Sydhavsøerne, John Nielsen

Læs mere

af bestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 kl. 17.00 i Gråkjær Arena, Holstebro. ------------------------------------

af bestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 kl. 17.00 i Gråkjær Arena, Holstebro. ------------------------------------ Til Bestyrelsen Viby J. den 17. oktober 2014 REFERAT af bestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 kl. 17.00 i Gråkjær Arena, Holstebro. Deltagere: Per Sørensen (PS), Allan Enevoldsen (AE), Villy Nielsen (VN)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Den 11. januar. 2011 Blad nr. 1

Den 11. januar. 2011 Blad nr. 1 Den 11. januar. 2011 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 11. januar 2011 kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Dagsorden: Fraværende med

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. marts 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Mødereferat Mødeformål: Dansk Fuglekollisionskomité, møde 70 Sted: Billund Lufthavn Mødedato og tid: Onsdag den 27. maj 2009, kl. 10.00 Journal

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE Den 7. februar 2011 Tidspunkt : Tirsdag den 4.-5. februar kl. 12.00 13.00. Sted : DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 23. januar 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Postkort, volley ville gerne tjene lidt ekstra penge ved salg af postekort. Salget kan ikke ske i forbindelse med Loppe- eller Julemarked.

Postkort, volley ville gerne tjene lidt ekstra penge ved salg af postekort. Salget kan ikke ske i forbindelse med Loppe- eller Julemarked. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Bestyrelsen i KIF indbyder til møde tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19. I Knabstrup hallen Ventegårdsvej 42 Knabstrup.

Læs mere

Møde i Ph.d.-udvalget. Forum. Møde afholdt: 21. Oktober 2015 kl. 10.00-11:45 15B.0.07. Sted: Mia Dabelsteen. Referent:

Møde i Ph.d.-udvalget. Forum. Møde afholdt: 21. Oktober 2015 kl. 10.00-11:45 15B.0.07. Sted: Mia Dabelsteen. Referent: P H D S C H O O L K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. NOVEMBER 2015 Forum Møde i Ph.d.-udvalget PHD SCHOOL Møde afholdt: 21. Oktober 2015 kl. 10.00-11:45 KAREN BLIXENSVEJ

Læs mere

Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Tirsdag den 14. december 2010 fra

Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Tirsdag den 14. december 2010 fra Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Tirsdag den 14. december 2010 fra 9.00 13.30 Naturplanlægning og biodiversitet J.nr. NST-303-00044 Ref. elbra Den 4. februar 2011 Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005 Referat af 43. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Formanden Bent Andersen (nr. 70) bød velkommen og optælling af de fremmødte viste, at 25 huse var repræsenteret ved generalforsamlingen, og

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje Marianne Ringgren (referent) Lars Rahbæk Erik Fæster Ingelise Hatting Pierre Ørndorf

Læs mere

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007.

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Odsherred, den 15. november 2007 Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Siden sidst, Mikkel, Asger - pressemeddelelse, medieomtale 3. Ulovlig jagt,

Læs mere

UDKAST. Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 22. marts 2013 kl

UDKAST. Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 22. marts 2013 kl UDKAST Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 22. marts 2013 kl. 10.00 Biodiversitet og arter J.nr. NST-303-00103 Ref. elbra Den 17. april 2013 Fra Vildtforvaltningsrådet deltog: Anders D.

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen (afbud), Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud)

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. april 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. april 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. april 2011 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere