Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009"

Transkript

1 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december december Nr Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4, 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, 9 x, stk. 1-3, 9 y, 9 z, stk. 2 og 3, 9 æ, 9 ø, stk. 1 og 4, 44, stk. 1, 45, stk. 2 og 6, 51, stk. 3, 53, 67, 80, stk. 1 og 2, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 509 af 17. juni 2008 og lov nr. 513 af 12. juni 2009, i medfør af 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, og i medfør af 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 15. december 1985 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven), som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes: Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på alle typer af batterier og akkumulatorer uanset deres form, volumen, vægt, materialesammensætning og brug, jf. dog 2. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder endvidere anvendelse ved registrering af 1) producenter og importører, der markedsfører batterier og akkumulatorer, 2) kommunale opsamlingssteder for producenter og importørers afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, 3) kollektive ordninger og 4) modtagepladser. Stk. 4. Endelig finder bekendtgørelsen anvendelse ved informations- og oplysningspligt for producenter og importører af batterier og akkumulatorer. Stk. 5. Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald tillige anvendelse. Stk. 6. Ved import og eksport af udtjente batterier og akkumulatorer finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald tillige anvendelse. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke batterier og akkumulatorer, som benyttes i 1) udstyr med tilknytning til beskyttelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, bortset fra produkter der ikke er fremstillet til specifikt militære formål, eller 2) udstyr, der er beregnet til opsendelse i rummet. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Batteri eller akkumulator: Enhver elektrisk eller elektronisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere primære battericeller, der ikke kan genoplades, eller af en eller flere sekundære battericeller, der kan genoplades. 2) Batteripakke: Enhver samling af batterier og akkumulatorer, der er forbundne, indkapslet, eller forbundne og indkapslet i et hylster til en samlet enhed, som slutbrugeren ikke skal kunne dele eller åbne. 3) Behandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 4) Bilbatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der leverer strøm til startmotorer, lygter og tændingsanlæg. 5) Bortskaffelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 6) Bærbart batteri eller bærbar akkumulator: Ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der a) er forseglet, b) kan være håndholdt og c) ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. 7) Distributør: Enhver, som erhvervsmæssigt leverer batterier og akkumulatorer til en slutbruger. 8) Genanvendelse: Oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller andre formål bortset fra energiudnyttelse. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, (EU-Tidende 2006 L 266, side 1), og Kommissionens beslutning 2008/763/ EF af 29. september 2008 om fastlæggelse af en fælles metode for beregning af det årlige salg af bærbare batterier og akkumulatorer til slutbrugere i henhold til artikel 10, stk. 4, litra b, i direktiv 2006/66/EF, (EU-Tidende 2008 L 262, side 39), og Kommissionens beslutning 2009/603/EF af 5. august 2009 om betingelserne for registrering af producenter af batterier og akkumulatorer til artikel 17, i direktiv 2006/66/EF, (EU-Tidende 2009 L 206, side 13). Miljømin., Miljøstyrelsen, j. nr. MST AL002075

2 7. december Nr ) Impermeabelt areal: Et område med en tæt belægning, der kan modstå påvirkning fra væsker, uden fare for nedsivning til jord og grundvand. 10) Industribatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der udelukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål eller anvendes i enhver form for elektriske køretøjer. 11) Knapcellebatteri: Ethvert lille rundt bærbart batteri eller enhver lille rund bærbar akkumulator, hvor diameteren er større end højden, til anvendelse i specialudstyr såsom høreapparater, armbåndsure, mindre bærbart udstyr og nødstrøm. 12) Producent eller importør: Enhver i Danmark, som for første gang erhvervsmæssigt markedsfører batterier eller akkumulatorer, herunder sådanne indbyggede i udstyr eller køretøjer i Danmark. Ved markedsføring forstås overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand mod eller uden vederlag, herunder indførsel i det danske toldområde, jf. lovens 9 t, nr ) Særskilt håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. 14) Udstyr: Enhver form for elektrisk eller elektronisk udstyr som defineret i lov om miljøbeskyttelse 9 i, stk. 1, nr. 1, som helt eller delvist drives eller kan drives af batterier eller akkumulatorer. 15) Udtjent batteri eller akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der er affald i henhold til bekendtgørelse om affald. Stk. 2. Når der i denne bekendtgørelse anføres mængde eller kg, menes der den eksakte vægt af batterier eller akkumulatorer i kg inklusive elektrolyt, eksklusive vægten på udstyret, hvori batteriet eller akkumulatoren er indeholdt, emballage, brugsanvisninger, vejledninger, manualer og lignende. Producentregister for producenter og importører 4. Dansk Producentansvarssystem fører som dataansvarlig et elektronisk register (Producentregistret) over: 1) producenter og importører, der markedsfører alle typer batterier og akkumulatorer, jf. 6 og 11, 2) kommunale opsamlingssteder for producenter og importørers afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. 19, stk. 1, 3) kollektive ordninger, jf. 34, og 4) modtagepladser, jf. 12, stk. 3. Stk. 2. Registret er offentligt tilgængeligt og findes på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, 5. Producenter og importører, der markedsfører batterier og akkumulatorer i Danmark, er senest 14 dage før markedsføringen påbegyndes, pligtige til at lade sig registrere hos Dansk Producentansvarssystem, jf. 6. Producenter og importører, der markedsfører bærbare batterier og akkumulatorer, er tillige pligtige til at lade sig registrere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf Producenter og importører af batterier og akkumulatorer skal foretage registreringen elektronisk via Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, Registreringen skal indeholde de i bilag 2 nævnte oplysninger. Stk. 2. Dansk Producentansvarssystem skal bekræfte registreringen over for producenten eller importøren senest 14 dage efter, at registreringen er foretaget. Stk. 3. Producenterne og importørerne skal meddele ændringer i de registrerede oplysninger til Dansk Producentansvarssystem senest en måned efter, at ændringerne er konstateret. 7. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal lade sig registrere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. stk. 2. Stk. 2. Registrering sker ved, at producenten eller importøren via udfylder en digital registreringsblanket. Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal efter modtagelsen af blanketten registrere producenten eller importøren og elektronisk overføre oplysningen til told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen skal bekræfte registreringen over for producenten eller importøren. Stk. 5. Producenterne og importørerne skal meddele ændringer i de registrerede oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 8 dage efter, at ændringerne er konstateret. Stk. 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal efter modtagelse af ændringer jf. stk. 5 elektronisk overføre oplysningerne til told- og skatteforvaltningen. Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen skal efter aftale elektronisk overføre registreringen af producenten eller importøren samt ændringer heraf til Dansk Producentansvarssystem. 8. Hvis en producent eller importør ophører med at være producent eller importør af batterier og akkumulatorer, skal producenten eller importøren skriftligt underrette Dansk Producentansvarssystem herom. Dansk Producentansvarssystem er herefter forpligtet til at sikre afregistrering af producenten eller importøren. Stk. 2. Hvis en producent eller importør ophører med at være producent eller importør af bærbare batterier og akkumulatorer, skal producenten eller importøren tillige lade sig afregistrere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved at anvende en digital blanket på Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal efter modtagelse samt registrering af producentens og importørens ophør elektronisk overføre oplysningerne til told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen skal efter aftale elektronisk overføre registreringen af producenten eller importørens ophør til Dansk Producentansvarssystem. 9. Distributører må ikke aftage og forhandle batterier og akkumulatorer fra producenter og importører, der ikke har ladet sig registrere efter Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt en producent eller importør er omfattet af reglerne om producentansvar efter denne bekendtgørelse, og dermed skal registreres i henhold til 6.

3 7. december Nr Indberetningspligt 11. Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts og første gang senest den 31. marts 2010 indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af industribatterier og -akkumulatorer og bilbatterier og -akkumulatorer fordelt på de i bilag 3 nævnte kategorier, som er markedsført i det foregående kalenderår. Dansk Producentansvarssystem kan yderligere kræve oplyst om den mængde industribatterier og -akkumulatorer og bilbatterier og -akkumulatorer, der forventes markedsført i det pågældende år. Stk. 2. Producenter og importører, der påbegynder markedsføring af batterier og akkumulatorer efter den 1. januar 2009, skal i forbindelse med registreringen, jf. 6, indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af batterier og akkumulatorer fordelt på bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer samt bilbatterier og -akkumulatorer, som forventes markedsført det pågældende kalenderår. Stk. 3. Rettelser til indberetninger i henhold til stk. 2 skal indberettes for et kalenderår sammen med indberetningerne for det følgende år. 12. Producenter og importører skal hvert år, senest den 31. marts og første gang den 31. marts 2010, oplyse om følgende til Dansk Producentansvarssystem: 1) Tilbagetagningsordninger oprettet i henhold til lov om miljøbeskyttelse 45, stk. 6, samt mængden af udtjente batterier og akkumulatorer, der er tilbagetaget via sådanne ordninger det foregående kalenderår fordelt på bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og akkumulatorer samt bilbatterier og -akkumulatorer. 2) Aftaler indgået efter 23, stk. 2. 3) Aftaler indgået efter 27 og 33 samt mængden af batterier og akkumulatorer, der er omfattet af aftalen. 4) Mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer afhentet fra de kommunale opsamlingssteder det foregående kalenderår, jf. 19, stk. 1, eller afhentet andre steder i kommunen i henhold til aftale indgået efter 23, stk. 2. Stk. 2. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal indberette adresser på modtagepladser, oprettet i henhold til 29, stk. 1 eller 2, til Dansk Producentansvarssystem, der offentliggør dem på deres hjemmeside. Indberetningen skal ske senest den 31. marts Eventuelle ændringer i indberetningerne skal meddeles Dansk Producentansvarssystem senest 14 dage efter, at ændringen er konstateret. Stk. 3. Producenter og importører af bilbatterier og akkumulatorer, der påbegynder markedsføring af bilbatterier og - akkumulatorer efter den 1. januar 2009, skal i forbindelse med registreringen, jf. 6 stk. 2, registrere adresser på modtagepladser i henhold til 29 til Dansk Producentansvarssystem. 13. Indberetninger i henhold til skal ske efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger godkendt af Miljøstyrelsen. 14. Dansk Producentansvarssystem indberetter hvert år senest den 1. juni oplysninger til Miljøstyrelsen om: 1) de mængder af batterier og akkumulatorer, som producenter og importører har markedsført i det foregående kalenderår, 2) de mængder af udtjente batterier og akkumulatorer, der er tilbagetaget i det foregående kalenderår, 3) de mængder af udtjente batterier og akkumulatorer, der er sendt til behandling i det foregående kalenderår, 4) den genanvendte mængde, samt 5) de opnåede genanvendelsesprocenter, jf. 41. Stk. 2. Miljøstyrelsen kan fastsætte formen, hvorpå indberetningerne skal ske. Stk , stk. 1, nr. 1-3, skal indberettes første gang senest den 1. juni , stk. 1, nr. 4-5, skal indberettes første gang senest den 1. juni Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt markedsførte batterier eller akkumulatorer henhører under kategorien bærbare, industri- eller bilbatterier eller -akkumulatorer. Indberetning og indbetaling for bærbare batterier og akkumulatorer 16. Producenter og importører skal senest den 15. februar 2010 elektronisk på indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, som er markedsført i 2009, jf. stk Herefter skal producenten og importøren hvert år senest den 15. februar indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om den mængde af bærbare batterier og akkumulatorer, som er markedsført i det foregående kalenderår, fordelt på de i bilag 3 nævnte kategorier. Stk. 2. Den markedsførte mængde, jf. 3, stk. 1, nr. 12, opgøres som den mængde af bærbare batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren har: 1) erhvervsmæssigt fremstillet, 2) indført fra udlandet, 3) haft på lager ved kalenderårets begyndelse eller 4) tilført lageret som returvare, jf. stk. 3, nr. 5. Stk. 3. Producenten eller importøren kan ved opgørelsen reducere den markedsførte mængde af bærbare batterier og akkumulatorer med: 1) varer til eget forbrug, 2) varer, der udføres af landet, 3) varer, der omforarbejdes til industribatterier og akkumulatorer, 4) varer, der hos producenten eller importøren eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, 5) varer, der returneres til producenten eller importøren, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet betalingen i 9 u, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, og 6) producentens eller importørens lagerbeholdning af bærbare batterier eller akkumulatorer ved kalenderårets afslutning. Stk. 4. Producenten eller importøren kan ved opgørelsen derudover reducere den markedsførte mængde af bærbare batterier og akkumulatorer med den mængde af bærbare batterier og akkumulatorer, som er markedsført til en anden virksom-

4 7. december Nr hed, og som denne anden virksomhed har udført af landet eller omforarbejdet til industribatterier eller -akkumulatorer. Stk. 5. Det en forudsætning for fradrag efter stk. 4, at producenten eller importøren fremlægger en erklæring fra den virksomhed, som har udført de bærbare batterier og akkumulatorer af landet eller omforarbejdet dem til industribatterier eller akkumulatorer. Erklæringen skal indeholde oplysninger om virksomhedens CVR-nr., navn og adresse, mængde og type af de udførte eller omforarbejdede batterier, fakturanr. og dato for videresalg eller omforarbejdning, samt dato og nr. på købsfakturaen. Erklæringen skal opbevares som en del af regnskabsdokumentationen. Stk. 6. Det er en forudsætning for fradrag efter stk. 3, nr. 2 og 3, samt stk. 4, at det er nye og ubrugte bærbare batterier og akkumulatorer, der udføres af landet eller omforarbejdes til industribatterier eller akkumulatorer. Stk. 7. Producenten eller importøren skal føre et regnskab som grundlag for opgørelsen efter stk Regnskabet føres som en del af det almindelige forretningsregnskab. Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen skal årligt senest den 15. marts og efter behov elektronisk overføre de indberettede oplysninger, jf. stk. 1, til Dansk Producentansvarssystem. 17. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal finansiere den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer samt udgifter i forbindelse med opkrævning og udbetaling af betaling, herunder etablering af systemer, vedligeholdelse, drift og administration af opkrævning og udbetaling, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 u, stk. 2, 1. pkt. Stk. 2. Betalingen for den mængde af bærbare batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren har markedsført i det foregående kalenderår, jf. 16, beregnes på baggrund af beløbet i lov om miljøbeskyttelse 9 u, stk. 2. Opkrævning samt producenters og importørers indbetaling af beløbet sker digitalt på én gang årligt og senest den 15. februar. Stk. 3. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside, senest den 1. januar i det kalenderår, de bærbare batterier og akkumulatorer markedsføres. Stk. 4. Opkrævning foretages af told- og skatteforvaltningen i henhold til reglerne om afgifter i 2, stk. 1, 3, 4, 7 og 9, samt 3-8, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. Indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer 18. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er etableret let tilgængelige indsamlingsordninger for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer i borgernes nærhed under hensyn til befolkningstætheden. Dette kan ske ved f.eks. indsamling ved husstanden eller opsætning af batterikuber. Stk. 2. Enhver kan aflevere udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til distributører af bærbare batterier og akkumulatorer, der tilbyder at modtage disse. Distributører må ikke kræve betaling for at modtage udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Stk. 3. Distributører, der modtager udtjente bærbare batterier og akkumulatorer efter stk. 2, er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger oprettet efter stk. 1 eller lov om miljøbeskyttelse 45, stk. 6. Stk. 4. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger oprettet af kommunalbestyrelsen eller af distributører, jf. stk. 1 og 2, eller af producenter og importører efter 45, stk. 6, i lov om miljøbeskyttelse. 19. Kommunalbestyrelsen skal etablere opsamlingssteder for producenters og importørers afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer og registrere disse elektronisk hos Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger. Opsamlingsstederne skal være let tilgængelige for køretøjer, der kan laste og losse de indsamlede udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opretter opsamlingssteder der, hvor der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Stk. 3. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer leverer opsamlingsmateriel til kommunernes opsamlingssteder. Kommunerne er forpligtede til at anvende materiel leveret af producenter og importører. 20. Virksomheder, der producerer og importerer bærbare batterier og akkumulatorer til eget forbrug, jf. 16, stk. 3, nr. 1, er selv ansvarlige for at særskilt håndtere disse. Stk. 2. Virksomheder, der tager defekte bærbare batterier og akkumulatorer retur, er selv ansvarlige for at særskilt håndtere disse. Tildelingsordning for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer 21. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 u, stk. 1, forholdsmæssigt i forhold til deres markedsandel tilbagetage en forholdsmæssig andel af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer og for egen regning foranstalte særskilt håndtering af disse, jf. 40 og 41. Stk. 2. Markedsandelen udgør producentens eller importørens årlige andel af de samlede indberettede mængder af markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer det foregående kalenderår, jf. 16. For kalenderåret 2009 udgør markedsandelen dog producentens eller importørens årlige forventede mængde markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer for kalenderåret 2009, jf. 11, stk. 1. Stk. 3. For producenter og importører, der kommer ind på markedet indtil den 31. marts i et kalenderår, udgør producentens eller importørens markedsandel den årlige forventede mængde af markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer det pågældende år, jf. 11, stk. 3. Stk. 4. For producenter og importører, der kommer ind på markedet efter den 31. marts i et kalenderår, beregnes der ikke markedsandel for det igangværende kalenderår. Producentens eller importørens markedsandel i det efterfølgende kalenderår udgør herefter producentens eller importørens årlige andel i henhold til stk. 2, multipliceret med to. Stk. 5. For producenter og importører, der går ud af markedet i et kalenderår, beregnes markedsandelen det pågældende

5 7. december Nr kalenderår som angivet i stk. 2. Det følgende kalenderår beregnes der ikke markedsandel. 22. Dansk Producentansvarssystem tildeler producenter og importører eller en kollektiv ordning, der repræsenterer producenten eller importøren, jf. 34, stk. 1, en mængde, jf. 21, samt eventuelt et eller flere kommunale opsamlingssteder, jf. 19, hvorfra producenten eller importøren skal afhente udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra de kommunale indsamlingsordninger og foranstalte særskilt håndteret. Tildelingen sker for en nærmere fastlagt periode på grundlag af markedsandelen, jf. 21, stk Stk. 2. Ved tildelingen søger Dansk Producentansvarssystem at tildele opsamlingsstederne geografisk rimeligt. Hvis Dansk Producentansvarssystem bestemmer det, har producenter og importører pligt til at afhente tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra hele landet. Stk. 3. Dansk Producentansvarssystem meddeler tildelingen af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til producenter og importører eller kollektive ordninger og offentliggør tildelingen på sin hjemmeside. Stk. 4. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 fratrækkes de mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, producenten eller importøren har tilbagetaget i henhold til lov om miljøbeskyttelse 45, stk. 6, det foregående kalenderår, og som er indberettet i henhold til 12, stk. 1, nr. 1. Stk. 5. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 foretages en efterregulering, der tager højde for, om de mængder, som producenter og importører har tilbagetaget det foregående kalenderår, svarer til det, de var forpligtede til at tilbagetage. Stk. 6. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 foretages en efterregulering, der tager højde for eventuelle fejl i tildelingen for den foregående tildelingsperiode, der er konstateret efter meddelelsen af tildelingen for den foregående tildelingsperiode, og som ikke har ført til en ændret tildeling, jf. stk. 7. Dette gælder hvad enten fejlene skyldes fejlagtige eller manglende indberetninger eller andre fejl i tildelingen, herunder fejl konstateret i forbindelse med klage. Stk. 7. Hvis der konstateres fejl i tildelingen efter meddelelsen af denne, men før tildelingsperiodens afslutning, kan tildelingen undtagelsesvis ændres, hvis Dansk Producentansvarssystem vurderer, at fejlen har væsentlig økonomisk betydning. 23. Producenter og importører skal afhente tildelte mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. 22, på opsamlingsstederne, jf. 19, stk. 1, i henhold til de vilkår, der fremgår af bilag 1, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og de relevante producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer eller kollektive ordninger, jf. 34, stk. 4, kan indgå aftale om andre vilkår for afhentning af tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer end fastsat i stk. 1, herunder frister for afhentning på opsamlingsstederne og eventuelt ekstraordinær afhentning af tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra andre steder end opsamlingsstederne. Stk. 3. Aftaler indgået efter stk. 2 ophører, hvis de strider mod tildelingen i henhold til 22, stk Såfremt de tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer ikke afhentes i henhold til frister fastsat efter 23, stk. 1 eller 2, kan Dansk Producentansvarssystem lade tredjemand udføre opgaven for producentens eller importørens regning. Dansk Producentansvarssystem opkræver et beløb svarende til udgiften ved at tilbagetage og særskilt håndtere de udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren skulle have foranstaltet tilbagetaget og særskilt håndteret, samt de administrationsomkostninger, der er forbundet hermed. Udtjente industribatterier og -akkumulatorer 25. Producenter og importører af industribatterier og akkumulatorer skal, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 v, stk. 1, tilbagetage og særskilt håndtere et udtjent industribatteri eller -akkumulator uanset dets kemiske sammensætning og oprindelse, når de markedsfører et nyt industribatteri eller -akkumulator. Producenter og importører er ligeledes forpligtet til at tilbagetage og særskilt håndtere udtjente industribatterier eller -akkumulatorer fra slutbrugeren, hvis producenten eller importøren har markedsført industribatteriet eller -akkumulatoren. Stk. 2. Distributører af industribatterier og -akkumulatorer kan tilbagetage udtjente industribatterier eller -akkumulatorer fra slutbrugere. Stk. 3. Distributører, der modtager udtjente industribatterier eller -akkumulatorer efter stk. 2, er forpligtet til at benytte ordninger som nævnt i stk. 1 eller 4. Stk. 4. Udtjente industribatterier eller akkumulatorer fra husholdninger, som ikke afleveres til producenter eller importører i henhold til stk. 1 af slutbrugere eller distributører, anvises af kommunalbestyrelsen til håndtering efter reglerne i bekendtgørelse om affald. Stk. 5. Udtjente industribatterier eller akkumulatorer fra erhverv, som ikke afleveres til producenter eller importører i henhold til stk. 1, af slutbrugere eller distributører, skal afleveres til et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret virksomhed, der indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald efter reglerne i bekendtgørelse om affald. Stk. 6. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til stk. 1, 2, 4 eller Producenter og importører af industribatterier og - akkumulatorer skal sørge for, at batteriet eller akkumulatoren er ledsaget af eller mærket med en oplysning om, hvem der er producent eller importør af batteriet eller akkumulatoren i Danmark, således at slutbrugere eller distributører kan få adgang til denne oplysning. Denne forpligtelse kan opfyldes ved at henvise til en hjemmeside, hvoraf dette fremgår. Stk. 2. Distributører af industribatterier eller -akkumulatorer er forpligtede til at videregive oplysninger om, hvem der er producent eller importør af industribatteriet eller -akkumulatoren, til slutbrugerne. 27. Producenter og importører og brugere af industribatterier og -akkumulatorer kan uanset 24 indgå aftaler om, at slutbrugerne finansierer tilbagetagning og særskilt håndtering

6 7. december Nr af udtjente industribatterier og -akkumulatorer, jf. 9 v, stk. 5 i lov om miljøbeskyttelse. Udtjente bilbatterier og -akkumulatorer 28. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 w, stk. 1, i forhold til deres markedsandel for egen regning foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer. Producenter og importører skal oprette ordninger for tilbagetagning i slutbrugernes nærhed, medmindre tilbagetagning sker i forbindelse med de ordninger, der er nævnt i lov om miljøbeskyttelse 9 q, stk. 1, samt i bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. 29. En kollektiv ordning, der i henhold til 34, stk. 1, nr. 1, har overtaget forpligtelsen efter lov om miljøbeskyttelse 9 w, stk. 1, fra producenter og importører af bilbatterier og akkumulatorer, skal sikre, at: 1) der er etableret modtagepladser højst 25 km fra centrum af byer med mere end indbyggere, og 2) at alle slutbrugere af udtjente bilbatterier eller -akkumulatorer kan aflevere dem til en modtageplads inden for en afstand på højst 50 km. Stk. 2. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer, der ikke deltager i en kollektiv ordning, er forpligtet til at sikre, at slutbrugere af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer kan aflevere dem 1) til enhver distributør, der sælger bilbatterier og -akkumulatorer fremstillet eller importeret af producenten eller importøren, eller 2) til en modtageplads højst 50 km fra salgsstedet. 30. Kommunalbestyrelsen kan etablere indsamlingsordninger for udtjente bilbatterier og akkumulatorer fra husholdninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelser, der modtager udtjente bilbatterier eller -akkumulatorer efter stk. 1, skal aflevere disse til producenter og importører i henhold til 28 eller til en indsamler af bilbatterier og -akkumulatorer, der er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse. 31. Distributører af bilbatterier og -akkumulatorer samt skrotnings-, genanvendelses- og autoophugningsvirksomheder kan tilbagetage udtjente bilbatterier og -akkumulatorer fra slutbrugere. Stk. 2. Distributører af bilbatterier og -akkumulatorer samt skrotnings-, genanvendelses- og autoophugningsvirksomheder, der modtager udtjente bilbatterier og -akkumulatorer efter stk. 1, er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til 14 eller 16, eller til at benytte en indsamler af bilbatterier og -akkumulatorer, der er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse. 32. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til 28-31, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Slutbrugere af bilbatterier og -akkumulatorer fra erhvervsmæssige køretøjer kan aflevere udtjente bilbatterier og -akkumulatorer til en indsamler af bilbatterier og -akkumulatorer, der er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse. Stk. 3. Producenter og importører og brugere af bilbatterier og -akkumulatorer fra erhvervsmæssige køretøjer, kan indgå aftaler om, at slutbrugerne finansierer tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 w, stk Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal sørge for, at batteriet eller akkumulatoren er ledsaget af eller mærket med en oplysning om, hvem der er producent eller importør af batteriet eller akkumulatoren i Danmark, således at slutbrugere eller distributører kan få adgang til denne oplysning. Denne forpligtelse kan opfyldes ved at henvise til en hjemmeside, hvoraf dette fremgår. Stk. 2. Distributører af bilbatterier eller -akkumulatorer er forpligtede til at videregive oplysninger om, hvem der er producent eller importør af bilbatteriet eller -akkumulatoren, til slutbrugerne. Kollektive ordninger 34. En kollektiv ordning kan overtage følgende forpligtelser fra producenter og importører: 1) Forpligtelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse 9 u, stk. 1, 9 v, stk. 1, 9 w, stk. 1, og 9 x, stk. 2, jf. 9 z, stk. 1. 2) Registrering og indberetning af oplysninger, jf. 6, og 43. 3) Informationsforpligtelser i henhold til Stk. 2. En kollektiv ordning skal registrere producenter eller importører efter 6 enkeltvis og indberette oplysninger efter 11 pr. producent eller importør. Stk. 3. Hvis den kollektive ordning ikke opfylder forpligtelsen på vegne af de producenter og importører, der er medlemmer af ordningen, skal de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte forpligtelser opfyldes af den enkelte producent eller importør. I så fald tildeles hver producent og importør af bærbare batterier og akkumulatorer udtjente bærbare batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med 22, stk.1. Stk. 4. En kollektiv ordning kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen efter 23, stk. 2. Stk. 5. En kollektiv ordning skal oplyse producenter og importører, der er medlemmer af ordningen, om, at indberetningsforpligtelserne over for Dansk Producentansvarssystem i henhold til ifølge denne bekendtgørelse skal ske årligt. 35. En kollektiv ordning skal sikre, at enhver producent eller importør skal have lige adgang til at deltage i den kollektive ordning, herunder skal der tages hensyn til producentens eller importørens markedsandel. 36. En kollektiv ordning skal, for at forpligtelserne nævnt i 34, stk. 1, kan overdrages til den kollektive ordning, oprettes i Producentregistret med angivelse af navnet på ordningen, adresse, telefonnummer og adresse. Informations- og oplysningspligt 37. Producenter, importører og distributører skal i salgsog informationsmateriale, herunder i vejledninger eller på salgsstedet, oplyse slutbrugere af batterier og akkumulatorer om følgende:

7 7. december Nr ) de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af de stoffer, der benyttes i batterier og akkumulatorer, 2) hensigtsmæssigheden i ikke at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer sammen med usorteret husholdningsaffald og af at deltage i de særskilte indsamlingsordninger for at lette behandling og genanvendelse, 3) de indsamlings- og genanvendelsesordninger, de har til rådighed, 4) slutbrugernes rolle i forbindelse med genanvendelse af udtjente batterier og akkumulatorer, og 5) betydningen af symbolet, der viser en overstreget skraldespand, og de kemiske betegnelser Hg, Cd og Pb, jf. bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 6, stk. 1 og Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal afholde offentlige oplysningskampagner om indsamling, behandling og genanvendelse af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. 9 x, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse. Stk. 2. Forpligtelsen i henhold til stk. 1 skal opfyldes på følgende måde, jf. dog stk. 3: 1) Producenter eller importører, der markedsfører mindre end kg bærbare batterier eller akkumulatorer årligt, skal som minimum afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til fremstilling af A4 pjecer, som til enhver tid skal udleveres hos de distributører, der sælger producentens eller importørens bærbare batterier eller akkumulatorer. 2) Producenter eller importører, der markedsfører mere end kg men mindre end kg bærbare batterier eller akkumulatorer, skal ud over forpligtelsen i nr. 1 som minimum afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til indrykning af en annonce i et landsdækkende dagblad eller lignende, svarende til en hel side (A3) en gang årligt. 3) Producenter eller importører, der markedsfører mere end kg bærbare batterier eller akkumulatorer, skal ud over forpligtelserne i nr. 1 og 2 for hver påbegyndt kg markedsførte bærbare batterier eller akkumulatorer afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til indrykning af en annonce i et landsdækkende dagblad eller lignende, svarende til en halv side en gang årligt. Stk. 3. Miljøstyrelsen kan tillade, at stk. 2 fraviges, hvis producenter og importører, der tilsammen markedsfører mindst kg bærbare batterier og akkumulatorer, har indgået aftale om en fælles kampagne samt om omfanget og arten af kampagnemateriale, der skal produceres i løbet af et kalenderår. Tilladelse kan gives, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at den aftalte fælles kampagne har mindst samme informationsværdi som de omfattede producenters og importørers forpligtelser efter stk. 2. Fjernelse af udtjente batterier og akkumulatorer 39. Udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, skal konstrueres på en sådan måde, at udtjente batterier og akkumulatorer uden videre kan fjernes. Batteriet eller akkumulatoren skal kunne fjernes enten under udstyrets levetid, hvis udstyrets levetid er længere end batteriets eller akkumulatorens, eller senest, når udstyrets levetid er slut. Stk. 2. Udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, skal ledsages af en vejledning, der beskriver, hvordan batteriet eller akkumulatoren kan fjernes på en sikker måde, herunder om batteriet eller akkumulatoren kan fjernes af slutbrugeren eller skal fjernes af en professionel, samt om der er farer ved at fjerne batteriet eller akkumulatoren på en anden måde end anført i vejledningen. Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når vedvarende elektricitetsforsyning er nødvendig af hensyn til sikkerheden eller ydeevnen eller af medicinske grunde eller for at bevare data, og en vedvarende forbindelse mellem udstyret og batteriet eller akkumulatoren derfor er påkrævet. Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis der for særlige typer af udstyr eller produkter er fastsat regler om, hvordan batterier og akkumulatorer skal kunne fjernes, eller at batteriet eller akkumulatoren ikke skal kunne fjernes. Særskilt håndtering og genanvendelse 40. Det påhviler producenter og importører samt enhver, der er i besiddelse af udtjente batterier og akkumulatorer, at håndtere disse miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandlingen, jf. stk. 2-4, kan overholdes. Stk. 2. Enhver, der behandler udtjente batterier og akkumulatorer, skal oprette ordninger til behandling og genanvendelse under anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Stk. 3. Genanvendelse eller anden nyttiggørelse af udtjente batterier og akkumulatorer skal mindst omfatte udtagning af al væske. Stk. 4. Behandling og enhver oplagring, herunder midlertidig oplagring, på behandlingsvirksomheder skal finde sted enten på arealer med impermeabel belægning og passende vejrfast overdækning eller i egnede beholdere med låg. 41. Det påhviler producenter og importører samt enhver, der behandler indsamlede udtjente batterier og akkumulatorer, at genanvendelsesprocesser for behandling af udtjente batterier og akkumulatorer fra den 26. september 2010 mindst når op på følgende genanvendelseseffektivitetssatser: 1) genanvendelse af mindst 65 % af gennemsnitsvægten af blysyrebatterier og -akkumulatorer, herunder genanvendelse af blyindholdet i så høj en grad, det er teknisk gennemførligt, uden at omkostningerne bliver uforholdsmæssigt store, 2) genanvendelse af mindst 75 % af gennemsnitsvægten på nikkelcadmiumbatterier og -akkumulatorer, herunder genanvendelse af cadmiumindholdet i så høj en grad, det er teknisk gennemførligt, uden at omkostningerne bliver uforholdsmæssigt store, og 3) genanvendelse af mindst 50 % af gennemsnitsvægten af andre udtjente batterier og akkumulatorer. 42. Det er forbudt at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding. Restprodukter fra batterier og akkumulatorer, der har gennemgået både behandling og genanvendelse i overensstemmelse med

8 7. december Nr , kan dog bortskaffes ved deponering eller forbrænding i henhold til gældende regler. 43. Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts, og første gang den 31. marts 2011 for så vidt angår punkt 3 og 4, oplyse følgende til Dansk Producentansvarssystem: 1) Hvilke behandlingsvirksomheder der har behandlet de udtjente batterier og akkumulatorer. 2) Mængden af udtjente batterier og akkumulatorer der er sendt til behandling, fordelt på behandlingsvirksomheder. 3) Genanvendelsesprocenter for de enkelte behandlingsvirksomheder. 4) Den genanvendte mængde fordelt på de enkelte behandlingsvirksomheder. Stk. 2. Indberetning i henhold til stk. 1 skal fordeles på følgende, jf. 41: 1) blysyrebatterier og -akkumulatorer, 2) nikkelcadmiumbatterier og -akkumulatorer, og 3) andre udtjente batterier og akkumulatorer. Stk. 3. Producenter og importører skal på anmodning fra Miljøstyrelsen og Dansk Producentansvarssystem fremlægge dokumentation for de indberettede oplysninger, jf. stk. 1 og 2. Gebyrer 44. For registrering i Producentregistret, jf. 6, betales et engangsgebyr på 1000 kr. pr. producent eller importør til Dansk Producentansvarssystem. Hvis producenten eller importøren allerede er registreret i Producentregistret i henhold til bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, skal der betales et gebyr på 500 kr. Stk. 2. For administration af tildelingsordningen jf. 22, betaler producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, der er markedsført i det foregående kalenderår, jf. dog stk. 3. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført batterier og akkumulatorer i det foregående kalenderår, beregnes et årligt gebyr i forhold til den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret det efterfølgende kalenderår med det beløb, der svarer til differencen. Stk. 3. For administration af tildelingsordningen, jf. 22, for kalenderåret 2009 betaler producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer et årligt gebyr, der beregnes i forhold til producentens eller importørens forventede markedsførte mængder for kalenderåret Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret i 2010 med det beløb, der svarer til differencen. Stk. 4. For øvrige administrative opgaver, som Dansk Producentansvarssystem udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betaler alle producenter eller importører et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde batterier og akkumulatorer, der er markedsført i det foregående kalenderår. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført batterier og akkumulatorer i det foregående kalenderår, betales et årligt gebyr for den mængde batterier og akkumulatorer, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret med det beløb, der svarer til differencen. Stk. 5. For øvrige administrative opgaver, som Dansk Producentansvarssystem udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betaler producenter eller importører af batterier og akkumulatorer for kalenderåret 2009 et årligt gebyr, der beregnes i forhold til producentens eller importørens forventede markedsførte mængder for kalenderåret Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret i 2010 med det beløb, der svarer til differencen. Stk. 6. Gebyrerne nævnt i stk. 2-5 udgør samlet mindst 250 kr. årligt. Stk. 7. Hvis en producent eller en importør eller en kollektiv ordning giver anledning til ekstra administration i forbindelse med tildelingsordningen, jf. stk. 2, opkræves der særskilt gebyr for den anvendte tid. 45. Gebyrerne skal svare til de faktiske omkostninger, som Dansk Producentansvarssystem har i forbindelse med udførelsen af opgaver efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Gebyrerne opkræves af Dansk Producentansvarssystem. Stk. 3. Miljøstyrelsen fastsætter årligt gebyrsatser anført i 44, stk. 2-4 og 7 på baggrund af budget og indstilling om gebyrstørrelse fra Dansk Producentansvarssystem. Dansk Producentansvarssystem offentliggør gebyrsatserne på sin hjemmeside. Tilsyn og klage 46. Miljøstyrelsen fører tilsyn med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører dog tilsyn med 18, stk. 3 og 4, 25, stk. 3-6, 31, stk. 2, 32 og Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fører tilsyn med indberetning, indbetaling og opkrævning, jf og varetager den myndighedsmæssige administration som følge af 110 a, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse. 47. Afgørelser truffet af Dansk Producentansvarssystem kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. lov om miljøbeskyttelse 9 ø, stk. 3. Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af Dansk Producentansvarssystem i medfør af denne bekendtgørelse. Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter 38, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 4. Afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen efter denne bekendtgørelse kan påklages til Landsskatteretten efter reglerne i skatteforvaltningslovens 11.

9 7. december Nr Straffebestemmelser 48. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der: 1) markedsfører batterier og akkumulatorer uden at have ladet sig registrere efter 5-7, 2) aftager og forhandler batterier og akkumulatorer i strid med 9, 3) undlader at indberette oplysninger eller afgiver urigtige oplysninger eller vildledende oplysninger i henhold til 11-13, 4) undlader at indberette oplysninger eller indberetter urigtige eller vildledende oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter 16, 5) undlader at benytte indsamlings- eller anvisningsordninger i henhold til 18, stk. 3 og 4, 25, stk. 3-6, 31, stk. 2, og 32, 6) undlader at levere opsamlingsmateriel til kommunerne, jf. 19, stk. 3, 7) undlader at særskilt håndtere, jf. 20, 8) undlader at afhente tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer efter 22, eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen efter 23, 9) undlader at tilbagetage og særskilt håndtere, jf. 25, stk. 1, og 28, 10) undlader at lade industribatterier og -akkumulatorer være ledsaget af eller mærket med oplysning om, hvem der er producent eller importør, jf. 26, stk. 1, 11) undlader at videregive oplysninger om, hvem der er producent eller importør efter 26, stk. 2, og 33, stk. 2, 12) undlader at etablere modtagepladser i overensstemmelse med 29, 13) undlader at give oplysninger i henhold til 33, stk. 1, 34, stk. 5, og 37, 14) undlader at opfylde forpligtelserne i 35, 15) undlader at afholde offentlige oplysningskampagner i henhold til 38, 16) konstruerer udstyr i strid med 39, stk. 1, 17) undlader at lade udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, være ledsaget af en vejledning, jf. 39, stk. 2, 18) håndterer udtjente batterier og akkumulatorer i strid med 40, 19) ikke opfylder genanvendelseseffektivitetssatserne i 41, 20) bortskaffer udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding, jf. 42, eller 21) undlader at opfylde oplysningsforpligtelserne i 43. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 11. december 2008 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer ophæves med undtagelse af 20, stk. 1. Overtrædelse af 20, stk. 1, straffes efter de hidtil gældende regler. Stk. 3. Dansk Producentansvarssystem er forpligtet til at overføre data elektronisk om producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer, som pr. 31. december 2009 er registreret i Producentregistret efter reglerne i bekendtgørelse nr af 11. december 2008, til told- og skatteforvaltningen senest den pr. 31. december Miljøministeriet, den 7. december 2009 TROELS LUND POULSEN / Claus Torp

10 7. december Nr Bilag 1 Vilkår for afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer på kommunale opsamlingssteder, jf. 23, stk Opsamlingssteder: Kommunerne opretter opsamlingssteder, jf. 19. Kommunerne indberetter oplysninger til Dansk Producentansvarssystem vedrørende opsamlingsstederne med angivelse af: 1) adresse, 2) kontaktinformation (person, telefon, eller fax), 3) de tidsrum, hvor der kan ske afhentning af udtjente batterier og akkumulatorer, samt 4) eventuelt særlige forhold vedrørende udlevering af nøgler mv. Kommunerne indberetter oplysningerne senest den 31. marts Oplysningerne opdateres straks, hvis der sker ændringer i det indberettede. 2. Afhentningsvilkår: 2.1. Frister: Producenter og importører skal afhente indsamlede udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, når kommunen har indsamlet mindst kg, dog minimum hvert halve år. Kommunen eller opsamlingsstedet anmoder pr. fax eller producenten eller importøren eller den kollektive ordning, jf. 34, om at foranstalte afhentning, når der er indsamlet kg udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Afhentning skal herefter ske senest 3 hverdage (mandag - fredag mellem kl. 9-16) efter modtagelsen af anmodningen. De batterier og akkumulatorer, som kommunen har indsamlet, afleveres til producenter og importører inkl. eventuelle plastposer eller anden emballage, som batterierne eller akkumulatorerne er indsamlet i Manglende afhentning: Såfremt de udtjente bærbare batterier og akkumulatorer ikke afhentes i henhold til den fastsatte frist, orienterer kommunen eller det pågældende opsamlingssted Dansk Producentansvarssystem herom pr. fax eller Materiel mv Materiel: Producenter og importører leverer materiel til kommunernes opsamlingssteder, jf. 19, stk. 3. Ved afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer erstattes det fyldte materiel med tomt materiel, eller materiellet tømmes på opsamlingsstederne.

11 7. december Nr Bilag 2 Oplysninger, der skal gives i forbindelse med registrering af producenter og importører, jf. 6 1) Producentens eller importørens navn. 2) Producentens eller importørens adresse: gadenavn og nr., postnummer og by. 3) CVR-nr. (nr. 1 og 2 skal ikke oplyses, når Dansk Producentansvarssystem kan hente oplysningerne via CVR-registret). 4) Telefonnummer, samt i givet fald telefaxnr., hjemmeside eller adresse. Oplysningerne skal alene oplyses, hvis ikke Dansk Producentansvarssystem kan hente oplysningerne via CVR-registret. 5) Producentens eller importørens kontaktperson: navn, telefonnummer, telefaxnr. eller adresse. Oplysningerne skal alene oplyses, hvis ikke Dansk Producentansvarssystem kan hente oplysningerne via CVR-registret. 6) Europæiske eller nationale momsnummer. 7) URL-adresse. 8) Varemærkenavne under hvilke producenten eller importøren markedsfører sine batterier og akkumulatorer. 9) Angivelse af hvilke af følgende typer batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren markedsfører: bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer samt bilbatterier og -akkumulatorer. 10) Oplysninger om, hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt: om producenten eller importøren er tilsluttet en kollektiv ordning eller har etableret en individuel ordning for så vidt angår bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer samt bilbatterier og -akkumulatorer. 11) Registreringsansøgningens dato. 12) Underskrift der bekræfter, at de meddelte oplysninger er korrekte.

12 7. december Nr Bilag 3 Oplysninger, der skal gives i forbindelse med indberetninger til Dansk Producentansvarssystem eller told- og skatteforvaltningen, jf. 11 og 16. Bærbare batterier og -akkumulatorer Knapceller (Zink / Kviksølv Oxid / Sølv Oxid) Blysyre Nikkel Cadmium Andre Bilbatterier og -akkumulatorer Blysyre Nikkel Cadmium Andre Industribatterier og -akkumulatorer Blysyre Nikkel Cadmium Andre Mængde i kg

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4, 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, 9 x, stk. 1-3, 9 y, 9 z, stk. 2 og 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 1453 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. februar 2014 6. februar 2014. Nr. 130. Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 26.9.2006 L 266/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (BAT)

Gebyrer til DPA-System (BAT) Gebyrer til DPA-System (BAT) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) EUROPEAN PARLIAMENT 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 15. marts 2004 PE 340.787/54-267 ÆNDRINGSFORSLAG 54-267 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) 2013/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00013 Fremsat den 14. november 2013 af miljøministeren (Ida

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 1) I medfør af 42, stk. 1,

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1) BEK nr 856 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6220-00158 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2,

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

1757 af 22/12 2006 Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

1757 af 22/12 2006 Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) Side 1 af 66 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger.

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. November 2014 Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. Indhold 1. Baggrund for notatet... 2 2. Samarbejdsflader mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, 9 l, stk. 2-4,

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

Til de på høringslisten anførte

Til de på høringslisten anførte Til de på høringslisten anførte Jord & Affald J.nr. MST-7779-00225 Ref. Mamun, Lilma Den 7. november 2012 Udsendelse i høring af tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

Data og statistik for 2006

Data og statistik for 2006 NB! I tabel 3 og 4 er der foretaget rettelser i kategori 5 Lyskilder (pr.16. aug. 2007) WEEE-System august 2007 Data og statistik for 2006 Dette dokument giver en kort oversigt over etableringen af systemet

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Lovudkastet blev sendt i ekstern høring den 7. december 2007 med frist for at afgive høringssvar den 11. januar 2008.

Lovudkastet blev sendt i ekstern høring den 7. december 2007 med frist for at afgive høringssvar den 11. januar 2008. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) L 134 - Bilag 3 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-765-00021 Ref. An/Lived Den 29. februar 2008 Høringsnotat vedrørende Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere