Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer"

Transkript

1 Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer

2 Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2

3 Private Banking Portefølje Private Banking Portefølje er en ny mulighed for professionel pleje af din formue. Du træffer beslutning om de overordnede rammer og uddelegerer de daglige investeringsbeslutninger til os. Med Private Banking Portefølje uddelegerer du plejen af din formue til os. Baseret på dine ønsker til afkast og investeringshorisont sammensætter vi en investeringsportefølje, som vi overvåger og løbende tilpasser. Dermed er den altid i overensstemmelse med vores anbefalinger og din investeringsprofil, tidshorisonten for din investering og den risiko, du har valgt at tage. Det hele sker gennem en professionel og veldokumenteret investeringsproces. Sådan fungerer Private Banking Portefølje For at oprette Private Banking Portefølje skal du som minimum indskyde kr. til at investere for på en særskilt konto med tilhørende depot. Du kan altid følge sammensætningen af din investering i Private Banking Portefølje, men da du har uddelegeret forvaltningen af din investering til os, kan du ikke selv købe og sælge værdipapirer fra depotet. Du kan foretage ind- og udbetalinger på kontoen. Indbetaler du fx et fast månedligt beløb, bliver der investeret, når der står mere end kr. Hvis du bestiller en udbetaling, er det ønskede beløb til rådighed på den valgte konto fire bankdage senere. Du kan til enhver tid vælge at træde ud af Private Banking Portefølje. Indeståendet på din konto investeres i en portefølje af andele i investeringsforeningsafdelinger*, som alle er særligt oprettet til Private Banking Portefølje** (læs nærmere om de enkelte foreninger, herunder hedgeforeninger, på sidste side). * Herunder specialforeninger og hedgeforeninger. ** Og bankens tilsvarende porteføljeprodukter

4 Sådan gør du Inden du indgår en aftale om Private Banking Portefølje, skal vi sammen kortlægge, hvad du forventer af din investering. Hvornår du planlægger at disponere over din formue, hvor højt et potentielt afkast du ønsker, og hvor store udsving i formuen du vil acceptere. Når vi har aftalt de overordnede rammer, får du den Private Banking Portefølje, der passer til dig. Eksempel på portefølje (lang horisont, + 6 år, middel risiko) Nordea Invest Portefølje Danmark Nordea Invest Portefølje USA og Europa Nordea Invest Portefølje Verden Nordea Invest Portefølje Emerging Markets og Asien Nordea Invest Portefølje Lange obligationer Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder Nordea Invest Portefølje Eksterne afdelinger Sådan kan en portefølje se ud Figuren ovenfor viser, hvordan en portefølje med middel risiko og lang horisont kan være sammensat. I denne fordeling er 50 pct. placeret i aktier, mens de resterende 50 pct. er fordelt på en kombination af danske og internationale obligationer. Fordelingen er foretaget gennem investeringsforeninger. 4 4

5 Vi sætter tal på risikoen Investering i værdipapirer er altid forbundet med en vis risiko. I Nordea sætter vi tal på vores risikoprofiler, og du kan vælge mellem lav, middel eller høj risiko. Det hjælper dig til at træffe dine investeringsbeslutninger på det bedst mulige grundlag. Vores risikoprofiler bygger på en bestemt sammensætning af aktier og obligationer, og hvis du vælger en af disse sammensætninger, kan vi sætte tal på: forventet afkast maksimalt forventet afkast maksimalt forventet tab. Maksimalt forventet tab for vores risikoprofiler* Lav risko 0% Middel risiko -10% Høj risiko -20% * Maksimalt forventet tab definerer vi sådan: du vil med 95 pct. sandsynlighed ikke opleve et tab, som overstiger det angivne maksimalt forventede tab på investeringshorisonten. Beregningerne baserer sig på Nordeas anbefalede langsigtede fordeling mellem de enkelte typer af værdipapirer samt forventninger til afkast og risiko

6 Pleje af porteføljen Plejen af dine investeringer sker på to måder: Først måden vi sammensætter din portefølje på og dernæst gennem investeringerne i de investeringsforeningsafdelinger, din portefølje bliver sammensat af. Alt sammen med henblik på at maksimere dit afkast. For at sikre en fornuftig risikospredning i din portefølje og opnå lavere omkostninger sker investeringerne gennem en portefølje af andele i investeringsforeningsafdelinger. Din portefølje justeres løbende, i takt med at vores forventninger til verdensøkonomien og de finansielle markeder ændrer sig i enten positiv eller negativ retning. Skulle vi i et gunstigt investeringsklima vælge at øge andelen af fx aktier, sker det dog altid inden for den risikoprofil, du på forhånd har aftalt med os. Den kortsigtede pleje sker gennem en aktiv forvaltning i de investeringsforeningsafdelinger, der indgår i Private Banking Portefølje. I afdelingerne med aktier søger vi at maksimere afkastet ved at investere i de selskaber og regioner, hvor vi ser det største potentiale, og tilsvarende i afdelingerne med obligationer, hvor vi gennem valget af danske og internationale obligationer, statsobligationer og virksomhedsobligationer forsøger at skabe størst værdi. 6 6

7 Din portefølje justeres løbende

8 Nordeas specialister plejer din formue. Det betaler du for Det koster ikke noget at oprette en aftale om Private Banking Portefølje. Du betaler årligt 0,5 pct. p.a., der bl.a. dækker løbende pleje og overvågning af dine investeringer. Prisen beregnes af det beløb, du har placeret i din portefølje. Herudover betaler du omkostninger i de enkelte investeringsforeningsafdelinger afhængigt af afdelingens investeringsunivers. På sidste side kan du se omkostninger for hver enkelt afdeling. Når vi løbende tilpasser fordelingen i din portefølje, beregner vi ikke nogen kurtage. Dog betaler du et emissionstillæg i forbindelse med køb af en afdeling og et indløsningsfradrag i forbindelse med salg, fx hvis du har behov for at trække midler ud af Private Banking Portefølje. Tillæg eller fradrag dækker de omkostninger, som afdelingerne har til at handle værdipapirerne (dertil skal lægges betaling for meddelelser i forbindelse med beholdningsændringer). Ved en investering på kr. i en portefølje med middel risiko og lang investeringshorisont forventes de samlede omkostninger med den aktivfordeling, som vi anbefaler primo januar 2011, at udgøre ca. 1,61 pct. årligt. Følg dine investeringer I Private Banking online kan du dagligt følge udviklingen i din formue, og fire gange årligt modtager du en rapport, der indeholder en oversigt over dit afkast. 8 8

9 Risici og særlige forhold Enhver investering er forbundet med risiko. Den knytter sig dels til den markedsmæssige risiko, dels til vores evner som kapitalforvalter. Private Banking Portefølje henvender sig til investorer, der er indstillet på denne risiko og på perioder med kursudsving. Som investor skal du have kendskab til investering via investeringsforeninger, og du skal have forholdt dig til den risiko, du ønsker at tage, og hvornår du forventer at bruge det beløb, du investerer. Midler placeret i Private Banking Portefølje kan investeres i hedgeforeninger, hvilket i henhold til lovgivningen er defineret som et komplekst værdipapir. Før du indgår en Private Banking Porteføljeaftale, skal vi i henhold til lovgivningen bl.a. have indsigt i din økonomi, din investeringshorisont og dit kendskab til og erfaring med produkttypen. De oplysninger skal vi bruge for at vurdere, om Private Banking Portefølje er egnet og hensigtsmæssig for dig. Private Banking Portefølje er en diskretionær aftale, som fungerer ved, at du overlader de daglige investeringsmæssige beslutninger til Nordea. Som investor bør du derfor være opmærksom på, at du, inden for de aftalte rammer, ikke selv har indflydelse på sammensætningen af din investering. Du kan med andre ord ikke handle i det depot, der oprettes til Private Banking Portefølje, eller instruere banken om, at der skal foretages særlige investeringer, eller at særlige investeringer skal undgås. Inden du vælger at investere i Private Banking Portefølje, anbefaler vi, at du læser den fulde aftale. Du ejer de investeringsforeningsandele mv., som banken investerer i på dine vegne, og du bærer den markedsmæssige risiko for disse investeringer. Den risiko indebærer, at værdien af din investering kan stige eller falde. Du kan derfor risikere at miste en del af eller hele din investering, og du kan opleve, at du i kortere eller længere perioder ikke får noget afkast af din investering. Banken forsøger at reducere den risiko ved at investere i et udvalg af investeringsforeninger mv., som investerer i et bredt udvalg af værdipapirer, men banken kan ikke garantere, at det fuldstændig fjerner risikoen for helt eller delvis tab af investeringen. Om kapitalforvaltningen Du indgår aftalen om Private Banking Portefølje med Nordea Bank Danmark A/S. Vi rådfører os med Nordea koncernens afdeling for kapitalforvaltning i Nordea Investment Management AB om udvælgelsen af de investeringsforeninger, der investeres i. Investeringsforeningsafdelingerne er administreret af Nordea Invest Fund Management A/S og rådgives om investering af Nordea Investment Management AB

10 Sådan er Private Banking Portefølje opbygget Investeringsforeningsafdelingerne, der indgår i Private Banking Portefølje*, dækker de væsentligste investeringsmarkeder og børser. Her kan du læse en kort beskrivelse af deres investeringsprofil, deres risiko og forventede årlige omkostninger (ÅOP). Nordea Invest Portefølje Aktier Aktieafdeling med globalt fokus. Investerer i USA, Vesteuropa, herunder Danmark, og Japan samt børserne i vækstøkonomierne i Fjernøsten, Kina og Latinamerika. Risiko: Middel ÅOP (forventet): 1,64 pct. Nordea Invest Portefølje Korte obligationer Investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, men kan også investere i udenlandske obligationer. Risiko: Lav ÅOP (forventet): 0,51 pct. Nordea Invest Portefølje Lange obligationer Investerer primært i danske obligationer med lang restløbetid. Risiko: Middel ÅOP (forventet): 0,67 pct. Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder Investerer i internationale obligationer, herunder europæiske og amerikanske statsobligationer, virksomhedsobligationer og højrenteobligationer udstedt i US dollar og lokal valuta. Risiko: Middel ÅOP (forventet): 1,01 pct. Nordea Invest Portefølje Verden Afdelingen investerer i aktier globalt, herunder de traditionelle børser i Vesten samt de nye vækstmarkeder i emerging markets. Risiko: Høj ÅOP (forventet): 1,61 pct

11 Nordea Invest Portefølje USA og Europa Afdelingen investerer i amerikanske og europæiske aktier. Risiko: Høj ÅOP (forventet): 1,70 pct. Nordea Invest Portefølje Emerging Markets og Asien Afdelingen investerer bredt i emerging markets og fjernøstlige aktier (minus Japan). Risiko: Høj ÅOP (forventet): 1,51 pct. Nordea Invest Portefølje Danmark Afdelingen investerer bredt i danske selskaber i forskellige brancher, dog fortrinsvis i de større selskaber, som indgår i OMXC20-indekset. Risiko: Høj ÅOP (forventet): 1,15 pct. Nordea Invest Portefølje Eksterne afdelinger Investerer i aktier i en vifte af danske og udenlandske investeringsforeninger. Risiko: Høj ÅOP (forventet): 1,39 pct. For en fuld beskrivelse af de enkelte afdelinger og deres investeringsrammer henvises til nordeainvest.dk, hvor du også finder afdelingernes prospekter og vedtægter. * Nordea kan løbende tilføje og fjerne investeringsforeninger mv. Hedgeforeninger Som investor bør du være opmærksom på, at Nordea kan vælge at benytte hedgeforeninger. Hedgeforeninger er investeringsselskaber, der er kendtetegnet ved at have friere investeringsrammer, fx mulighed for gearing, end traditionelle investeringsforeningsafdelinger. I Private Banking Portefølje kan vi vælge at benytte hedgeforeninger for at minimere investors omkostninger i forbindelse med omlægninger i porteføljen

12 CVR-nr , København. Trykt af Herrmann & Fischer Nordea Bank Danmark A/S Private Banking Postboks København C Telefon: nordeaprivatebanking.dk

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere