Besparelser og omfordeling af ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besparelser og omfordeling af ressourcer"

Transkript

1 Referat fra dialogmøde med Borgmester, Erhvervs- og planlægningsudvalg og Fynslands repræsentantskab, torsdag den 30. maj 2013 på Rådhuset i Ringe kl Hvordan forholder vi os til ændringen af demografien i FMK Christian Tønnesen, Fagchef for Plan og Kultur gennemgik befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune der viser, at befolkningstallet er faldende og med større nedgang end forventet, derfor har kommunen været nødsaget til at ændre i prognoserne. Flytningen til byerne er i disse år dramatisk. Derfor er det positiv at Odense som vækstgenerator, er ved at komme i gang. Det har bl.a. en afsmitning på forstandsområdet, der som det eneste område i kommunen oplever befolkningstilvækst. Kommunen har taget bestik af denne udvikling, og investerer fortsat i udvikling af Faaborg og Ringe, men vil i den kommende periode investere op i mod 100 mill. kr. i Årslev, idet det er det område, der har tilflytning, og dermed henter skattekroner til Kommunen. Det vil være en gradvis investering, som skal udbygge områdets potentialer for tilflytning, men også for at sikre en udvikling af Årslev og Sdr. Nærå for de borgere der allerede bor i området. Derved vil dog også blive investeret i landsbyerne, men i noget mindre omfang. Uddrag fra debat a. Omfordeling af ressourcer Den demografiske udvikling gør at kommunen er nød til at handle, alene i 2012 var man nødsaget til at reducere i dagplejen med 50 personer, idet børnene ikke er der, og disse ressourcer til flyttet over til fx ældreområdet, hvor der er et voksende behov for ressourcer. Det faldende børnetal påvirker også klassedannelserne i skolerne, men det er ikke alene et problem for Faaborg-Midtfyn Kommune, eksempelvis står man også med det samme problem i Slesvig regionen. Opmærksom på at men ikke ser ældregruppen som en byrde, idet der ligger mange ressourcer i de ældre. Kommunen tiltrækker ikke folk der tjener penge, og sammenlignet med de øvrige kommuner lægger Faaborg-Midtfyn Kommune indtægtsmæssigt med den 5. laveste indkomst niveau. b. Byggegrunde Det blev foreslået, at man sænkede prisen på byggegrunde, men regler om at vi ikke må være konkurrenceforvridende gør, at kommunen ikke kan gå ud og dumpe priserne på byggegrunde. - Med den demografiske udvikling der sker i disse år, taler alt for, at der skal laves kommunale udstykninger i forstadsområdet, men hvad med de øvrige områder, her skal udviklingen ske lokalt via private udstykninger, og her er det vigtigt at kommunen understøtter disse private initiativer. P.t. vil kommunen ikke synligøre private udstykninger på deres hjemmeside. - Kommunen må ifølge lovgivningen ikke annoncere for private på offentlige hjemmesider, men der arbejdet p.t. med at få lavet en side, hvor man frivilligt kan lægge oplysninger ind, samt vedligeholder disse sider til 40 kommuner har deltaget i møde med Minister for By- bolig og Landdistrikter

2 Carsten Hansen, alle kommuner havde afviklingsproblemer og finansieringsproblemer. Nogle landsbyer har held til at kopiere Vestervig, men hvis alle kommuner sænker grundpriserne løser jo ikke problemet. Det er den måde man oplever lokalsamfundet på, man skal selv være med til at skabe omtale, og forstå at navigere efter de megatrends der rør sig. - Kreditforeningerne jævnligt til møde med ministeriet vedr. problematikken omkring finansiering af boliger i yderområderne. Her er der jo flere aspekter, dels har pengeinstitutterne via finanskrisen fået begrænsninger i deres udlån, men også at man jo ikke kan se solvensen hos dem der søger. Ministeren efterlyser eksempler, hvor virksomheder er kommet i klemme. c. Tiltrækningen af borgere og borgernes eget initiativ. - Når kommunen tilstræber at tiltrække folk med ressourcer, har man undersøgt hvad det er de efterspørger, hvis de skal flytte ud på landet? - I kommunens udviklingsstrategi har man taget afsæt i dette og arbejder med dette spørgsmål. - En tilflytter til Årslev har udtalt, at man gerne vil ud af storbyen, men ikke ud på landet, idet man stadig vil have Odenses mulighed indenfor rækkeviede. - Fynsland på studietur til Vestervig, hvor borgerne i godt samspil med kommunen har taget fat i at forskønne byen, for at kunne tiltrække tilflyttere. Man udstedte folkeaktier og indsamlede omkring kr. Disse midler har man brug til at opkøbe huse, rive dem ned og sælge grundende videre, og i dag er denne pulje vokset til kr. og man har en positiv befolkningstilvækst. Så med borgernes eget initiativ kan man vende en ellers negativ udvikling. - Er vi kommet så langt, at vi er nød til at kikke hinanden i øjnene, og forslå at vi er nød til at give aktiv dødshjælp til en række landsbyer? - Det er de byer der forstår at omstille og profilere sig, der fremadrettet overlever, men initiativerne skal gro nedefra. d. Byfornyelse i Kværndrup Der er en følgegruppe, men som lokalråd følger man sig hægtet af, man bliver ikke reelt inddraget. Ønsker at blive mere værdsæt for det man bidrager med, eller taber borgerne gejsten. Borgerinvolvering Annalise Horster, direktør Faaborg-Midtfyn Kommune lavede en gennemgang af den proces kommunens har iværksat omkring borgerinvolvering. Der bliver færre medarbejdere i kommune, derfor skal vi arbejde med en anden model for vores velfærdssamfund. For at blive klædt på til dette havde Kommunalbestyrelsen i efteråret en temadrøftelse Herefter blev opgaven lagt ud til fagudvalgene, der skulle finde emner man kunne tage fat i. Ønsket var at det skulle startes op i det små derfor blev administrationen bedt om give bud på hvor vi allerede har borgerinvolvering, og på hvilke området nye initiativer kunne op startes. Opgaven går på at gøre borgerne aktive i forskellige sammenhænge; aktiv i eget liv, aktiv i egen familie, aktiv i egen institution, aktiv i eget lokalområde. I januar 2013 kom administration med deresbud til de respektive fagudvalg, som herefter udpegede udvalgets indsatsområde.

3 Beskæftigelsesudvalget; Fokus på at involverer frivillige i integrationsarbejdet. Børn og ungeudvalget: Har valgt at lægge opgaven ud til de enkelte aftaleholdere, og skolerne vil samarbejde med lokale kræfter om, at vælge indsatsområder de vil arbejde med. Daginstitutioner har også valgt en form, hvor det er de enkelte aftaleholdere, der sammen med lokale kræfter vælger et projekt. Erhvervs- og Planlægningsudvalget er gået sammen med Sundhedsudvalgt om 2 projekter i Faaborg, hvor det ene projekt er i samarbejde med Forum Faaborg omkring idræt og sundhed, og det andet projekt er at opbygge et korps af frivillige på det kulinariske område samt kultuhistoriske formidling på frivillig basis. Socialudvalget har budt ind med flere projekter: 1 Frivillige ledsagere til borgere med handicap; 2. Frivillie til social psykiatrien, 3; Borger adgang til egne data, journal skal skrives sammen med borgeren, 4; brugercirkler inddrage det netværk der er omkring den enkelte borger Sundhedsudvalget har udover projektet med EPU et projekt vedr. patientuddannelser. Teknik og miljøudvalget har igangsat et projekt vedr. involvering af frivillige til vedligeholdelse af gadekær og legepladser. I april 2013 var alle gr. formand på studietur til England. I England er man længere i professionaliseringen af samspillet mellem bruger og borgerere. Især 2 projekter var spændende; 1 Home start. Her kan socialudsætte familier modtagehjælp fra frivillige, og det er familier selv bestemmer, hvilken hjælp de ønsker. Projektet koordineres af kirkelig forening.. 2. Borgerbudgettering: Kommunens sætter penge af til et lokalområde, herefter kan man som borger/ forening byde ind på en opgave til fx et socialt projekt. Herefter afholdes et borgermøde, hvor alle projektholder stemmer om hvilke projekter der skal have midler. Unge helt ned til 13 år kan deltage, hvilket er en godt platform til at lære om, og udvikle nærdemokrati. I maj var Erhvervs- og Planlægningsudvalget på studietur til Skotland. Her besøgte man 3 byer,der har valgt at profilere sig på forskellige temaer, outdoor aktiviteter, kunst og bøger. Herefter holdt Gunnar Landtved, formand for Fynsland, et oplæg vedr. Borgerinddragelse / Borgerinnovation. Fynsland og lokalrådene oplever at dialogen omkring løsning af fremtidens velfærdsudfordringer mangler en begrebsafklaring og Fynsland mener at begrebet borgerinnovation er mere dækkende for den proces der ligger forud, hvor opgaven bl.a. går ud på at sætte nye fokusområder; Fokus på relationer nye konstellationer mellem aktører opbygning af tillid Fokus på styringsredskaber strategi politik plan projekt Fokus på videndeling tværfaglighed samarbejde projekter partnerskaber Endvidere er det vigtigt at have fokus på, hvad der motivere borgerne til at engagere sig, og det er når; Det giver mening Der er mulighed for at handle Den enkelte har mod til at gøre det Der er kort afstand fra ide til handling Fynsland har været glæde for at kunne drøfte processen med kommunen, men efterlyser også en bedre kommunikation mellem kommune og lokalråd, hvis hele borgerinnovationsprocessen skal lykkes. Helt konkret ønskede Fynsland svar på flg. spørgsmål: Har politikkerne haft lokalsamfundspolitikken for F.M.K., med i overvejelserne ved deres drøftelser? Har administrationen? Fagudvalgene skal samarbejde om oplæg til lokalrådene, ellers går lokalrådene døde. Skal der etableres ressoursebanker i lokalområderne?

4 Kan politikkerne godtage forskelle i lokalområdernes servicetilbud? Kan der komme kommunale penge til processen i lokalområderne? Kan administrationen blive mere smidig, og imødekomne? Uddrag af den efterfølgende debat: - Man skal passe på med at gøre borgerinddragelse til en ny trend, det folkelige engagement har været der i mange år, der er derudaf hele foreningslivet udspringer. Det der driver værket, når man er i krise, er at vi som borgere er klar over udviklingstendenserne- de er i formidling af dette lokalrådene bl.a. skal involvere sig. Vi skal som borgere kunne se meningen og være med til at formulere det, hvis vi får det påduttet dør vi!. Vi vil gerne sige ja, men det er måden det bliver italesæt vi skal være opmærksom på. Desuden ligger der et dilemma mellem fast arbejde og frivilligt arbejde - Det er vigtigt at vi skaber de forbindelser, hvor vi har mulighed for at arbejde sammen, men vi har brug for bedre og tidligere kommunikationsveje. - Projektet omkring landsbypedel kan være en løsning, en lokalperson der løser forskellige servicefunktioner, og samtidig skaber netværk mellem forskelige aktører. - Vi er meget rige på traditioner for frivilligt at involvere sig, men hvordan er det vi som frivillige kan gøre vore varer bedre, og hvordan kan kommunen blive bedre til af modtage, værdsætte, involvere og kommunikere. Hvordan udbygger vi vores adfærd? Hvordan er det vi går til hinanden? Hvordan kan Fynsland være med til at skabe en bedre dialog? En arbejdsgruppe under Fynsland planlægger et seminar omkring disse spørgsmål, som forventes afviklet i efteråret Der er uklarhed omkring processer og begreber. Hvornår kommer man ind og får mulighed for indflydelse på beslutningsprocesser. Det bliver blandet sammen, og i bund og grund handler det jo om at få noget frivilligt arbejde. - Det er frustrerende at vi bruger forskellige udtryk, men vi må acceptere at der kommer forskellige løsninger og at det er svært at tage denne drøftelse mellem det politiske niveau og embedsmændsniveauet. - Det er ikke en jagt på frivilligt arbejde, men en bekymring for om der er nogle til at tage ansvar for de udfordringer der kommer i de kommende år, - Betænkeligt at udvalgene tager til England og henter inspiration, de har en helt anden samfundsstruktur, og vi har jo herhjemme en lang tradition for frivilligt arbejde, gå blot ud or spørg hvilke frivillige kræfter man har lokalt. Det er i bund og grund et spørgsmål om at vise lokalsamfundene og borgerne tillid og følge de retningslinjer der er i kommunens lokalsamfundspolitik. - Der har gennem længere tid været snakket om forskellige landsbypedelordninger, hvorfor er det man ikke laver et korps af seniorjobs, der tager rundt til lokalsamfund og foreninger og samler et korps af ressourcer der tager ud og laver hovedrengøring i lokalsamfundene. - En gang imellem kan det også være fornuftigt at vende tingene lidt på hoved og i stedet for at snakke om borgerinddragelse, hvor borgere skal involvere sig i kommunale opgaver, kunne man vende det rundt og kalde det kommuneinvolvering, hvor kommunen gik ud og involverede sig i lokale projekter.

5 Besparelser og omfordeling af ressourcer Det handler om ressourceomfordeling, og lave prioriteringerne. Ny økonomisk strategi, vi har hentet 150 mill. på 3 år - der var sat 4 år af til dette, men der er behov for stram styring. Vi mangler alene ca. 10 mill. om året grundet den ændrede demografi Vi er en af de 96 kommuner der har 70 arbejdsplader pr. 100 arbejdsduelige Årsresultatet skal være i balance.- vi skal være omkring nullet, det giver mulighed for at navigere. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi valgt en decentral struktur hvor 70 aftaleholdere har mulighed for at rokkere rund med økonomien - Det er spændende med mangfoldigheden og politiske beslutninger skal ikke tages efter en kogebog. Kommunalbestyrelsen har et mål om at den langfristet gældt ikke kommer over 500 mill. Der skal være plads til at lave investeringer, som senere kan hentes hjem som drift besparelser. Der er givet mulighed for at hæve Anlægsrammen fra 450 til 500 mill. Der skal findes et råderum på 180 mill kr. over de næste 4 år. Hvad har vi gang i lige nu, hvad skal vi bruge de næste år - vi flytter rundt på midler. Der skal være mulighed for at invester i nye tiltag, derfor kan det blive nødvendigt at skære ned nogle steder og sættet andet i gang. Vi har bedt embedsmænd om at finde 180 mill. over 4 år, idet vi som politikkere vil have mulighed for at flytte rundt på midlerne, Pengene blive fordelt på en anden måde. Det kan blive nødvendt at flytte rundt på ressourcerne pga. demografien færre børn flere ældre.

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd Indblik Juni 2013 #02 Årgang 8 Juni 2013 TEMA På vej mod ny velfærd 1 Leder Nr. 2, juni 2013 Den store omstilling af velfærden Der er i dag en bred erkendelse af dybden i den økonomiske krise, og de fleste

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår LandLabDK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 Indholdsfortegnelse 3 Forord DEL 1 BAGGRUND til de videbegærlige 4 Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere