om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen"

Transkript

1 alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer de - og skal vi være bange for dem - eller ligefrem hilse dem velkommen? I dette nummer af alpha forholder ATP sig til myter og realiteter om kapitalfonde. Vi tager udgangspunkt i en række ofte anvendte udsagn om kapitalfondene, og forsøger at finde ud af, hvad der er op og ned - myte eller realitet. Figur 1: Figuren viser låneoptagelse i forbindelse med lånefinansierede virksomhedskøb. Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen Der er næppe megen realitet i det. Unoterede virksomheder anslås at udgøre halvdelen af verdens investeringsmuligheder - værdien af de unoterede virksomheder er altså ligeså stor som værdien af de børsnoterede selskaber. Der er således en meget stor del af verdens investe- ringsmuligheder, som investorer kun kan få adgang til, hvis de også investerer i unoterede virksomheder. Gennem de senere år har en lang række investorer - specielt de institutionelle - besluttet at øge investeringerne i unoterede aktier ganske væsentligt. Der er ikke nogen grund til at tro, at denne udvikling vender. Da de færreste investorer selv har størrelse og kompetence til at investere di-

2 Hvad der er nok så interessant, er at en stigende andel af de virksomheder, kapitalfondene køber, også har en kapitalfond som sælger. Figur 2: Figuren viser værdien af europæiske lånefinansierede virksomhedskøb fordelt på kilder, dvs. hvem sælger til fondene. Kilde: Standard & Poor's rekte i unoterede aktier, er der ikke nogen vej uden om kapitalfondene. Dette understøttes af fakta. Af figur 1 fremgår det tydeligt, at både antallet og værdien af kapitalfondenes lånefinansierede virksomhedskøb er vokset ganske voldsomt i de senere år. tilsagnene til et historisk rekordniveau på over 60 mia. USD. De amerikanske kapitalfonde fik i 2005 ca. 160 mia. USD i investeringstilsagn - knap en fordobling fra 2004 og kun lidt mindre end rekordåret Masser af nye penge venter således på at komme ud at arbejde. Der kan findes masser af gode grunde til sådanne transaktioner, men det nuværende omfang - på ca. 6 ud af 10 køb - er næppe langtidsholdbart og ej heller noget sundhedstegn. Der må komme en tilpasning, hvor kapitalfondene i større omfang sælger til industrielle købere og børsnoterer selskaberne. Om ganske få år må det forventes, at en væsentlig kilde for fondsbørsen til at introducere nye selskaber netop er de samme kapitalfonde, som i dag anses for at true børsens eksistens. "Kapitalfondene er ikke en trussel for børsernes eksistens - om få år er der grund til at tro på en sameksistens, som begge parter kan nyde godt af". "Gennem de senere år har en lang række investorer - specielt de institutionelle - besluttet at øge investeringerne i unoterede aktier ganske væsentligt". Aktivitetsniveauet er opadgående. Er der noget, der tyder på, at det stopper? En del af svaret på dette spørgsmål kan findes ved at se på, hvor mange nye penge kapitalfondene er i stand til at rejse hos investorerne. Her er der sket en kraftig stigning i fra 2004 til De europæiske kapitalfonde mere end fordoblede investerings- Udsagn 2: Kapitalfondene truer fondsbørsens eksistens Mere myte end realitet. Ganske vist har vi de senere år været vidne til en række store virksomhedskøb fra kapitalfonde med et farvel til fondsbørsen som følge - ikke mindst i Danmark. Men som det fremgår af figur 2 udgør kapitalfondenes køb af børsnoterede virksomheder en relativt beskeden og nogenlunde konstant andel - omkring 20 pct. - af kapitalfondenes samlede køb. Hver gang en kapitalfond køber 10 virksomheder, er altså kun de to børsnoterede. At kapitalfondene ikke er i gang med at "løbe det børsnoterede marked over ende" kan illustreres med lidt tal. En stor europæisk undersøgelse af kapitalfonde har netop opgjort, at kun ca. tre procent af de beskæftigede arbejder i virksomheder, som er ejet af kapitalfonde. I figur 3 er værdien af de børsnoterede virksomheder vist i henholdsvis USA og seks store europæiske lande. Dette er sammenholdt med, hvor mange penge kapitalfondene har fået tilsagn om de seneste 10 år, hvilket med en række forbehold kan siges at udgøre et mål for værdien af virksomheder ejet af kapitalfonde. Som det fremgår, er værdien af de 2

3 børsnoterede virksomheder mange gange større end værdien af de virksomheder, som ejes af kapitalfonde. Selv om der må forventes at ske en vis forskydning i de kommende år, vil billedet ikke ændre sig markant. "Hvad der er nok så interessant, er at en stigende andel af de virksomheder, kapitalfondene køber, også har en kapitalfond som sælger". Kapitalfondene er ikke en trussel for børsernes eksistens - om få år er der grund til at tro på en sameksistens, som begge parter kan nyde godt af. Udsagn 3: Kapitalfonde er alt for kortsigtede En udbredt myte, men næppe nogen realitet. Det faktum, at kapitalfondene opererer med en begrænset tidshorisont og derfor ofte kun ejer virksomhederne i to til syv år, bliver ofte forvekslet med, at kapitalfondenes strategier for virksomhederne er kortsigtede sammenlignet med de børsnoterede virksomheder. Det er nok nærmere lige omvendt. "Det spørgsmål, som vi investorer og aktieanalytikere må stille os, lyder derfor: Er vi blevet for kortsigtede sammenlignet med kapitalfondene?" I en række danske virksomheder, som er blevet afnoteret i de senere år, har den købende kapitalfond fokuseret og troet mere på vækststrategier end det børsno- Figur 3: Figuren viser estimat på værdien af virksomheder ejet af kapitalfonde sammenholdt med værdien af det samlede børsnoterede marked. Kilde: Standard & Poor's terede marked. Det har været tilfældet i bl.a. West-wood, Danske Trælast og Falck. I alle tilfældene har kapitalfonden været i stand til at skabe en vækst i selskabet, som overgik det børsnoterede markeds forventninger. Dette gælder også i en række andre selskaber. "Det var glædeligt at se, at ledelsen i Danske Bank turde tænke og handle mere langsigtet end investorerne og analytikerne". Det spørgsmål, som vi investorer og aktieanalytikere må stille os, lyder derfor: "Er vi blevet for kortsigtede sammenlignet med kapitalfondene?" Et andet eksempel, der desværre kan tyde på, at svaret er ja, er Danske Bank. Da Danske Bank for godt to år siden annoncerede, at de havde købt to irske banker, skulle man forvente, at vi investorer og aktieanalytikere klappede i hænderne af begejstring. Endelig var det lykkedes at finde en vækstmulighed. Oven i købet i et af de kraftigst voksende markeder i Europa og med store muligheder for effektiviseringer og produktudvikling. Men hvad skete? Kursen faldt lidt - markedet var skuffet over, at nu kom der lidt færre penge tilbage til aktionærerne i form af aktietilbagekøb! Hvis ikke der sker ændringer i dette forhold, må vi forvente, at virksomheder ejet af kapitalfonde vil være mere vækstorienteret end de børsnoterede virksomheder i de kommende år. Hvis man skal finde en positiv vinkel på denne historie, må det være, at det var glædeligt at se, at ledelsen i Danske Bank turde tænke og handle mere langsigtet end investorerne og analytikerne. 3

4 Udsagn 4: Kapitalfondene er meget lukkede En realitet. De engelske betegnelser for børsnoteret (public) og unoteret (private) er meget sigende. Kapitalfondene kan med fordel åbne lidt mere op for informationerne. "Det er vores vurdering, at kapitalfondenes mangel på åbenhed i en række situationer - specielt i forbindelse med køb af børsnoterede selskaber - skader kapitalfondene". Debatten mangler imidlertid ofte et holdepunkt. I den sammenhæng er det vigtigt at huske, hvorfor de børsnoterede virksomheder er så relativt åbne. Det hænger sammen med, at en børsnotering er noget ganske særligt - en blåstempling af virksomheden. En børsnoteret virksomhed skal være meget åben - den henvender sig til alle for at skabe interesse for at skyde penge i selskabets aktier. Den information, virksomheden giver til markedet, skal derfor være tilstrækkelig til at investorerne alene herud fra kan træffe beslutning om at investere i selskabet. Figur 4: Figuren viser den gennemsnitlige købspris som kapitalfondene betaler for virksomhederne målt som en multibel af pro forma justeret EBITDA Kilde: Standard & Poor's Når det er sagt, er det vores vurdering, at kapitalfondenes mangel på åbenhed i en række situationer - specielt i forbindelse med køb af børsnoterede selskaber - skader kapitalfondene. "Kapitalfondene vil med fordel kunne vise større åbenhed, selvom det ligger i sagens natur, at børsnoterede selskaber skal være mere åbne end unoterede selskaber". Udsagn 5: Kapitalfondene køber til opskruede priser Det er hvert fald et faktum, at kapitalfonde er villige til at betale en stadig højere pris for én krones indtjening. Det fremgår af figur 4, at kapitalfondene i slutningen af 2005 var villige til at betale 8,25 kroner for én krones indtjening plus transaktionsomkostninger. Det er højere end i slutningen af 90'erne. Hvorvidt det også er for højt, må fremtiden vise. Det samme hensyn gør sig ikke gældende for unoterede selskaber, som ofte kun henvender sig til få investorer. Disse må selv sørge for at skaffe sig tilstrækkelig information til at træffe en investeringsbeslutning. De krav, som gælder med hensyn til offentliggørelse af fx årsregnskab og vedtægter, er de samme for noterede som unoterede selskaber. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at de danske kapitalfonde har en mere åben stil, som måske kunne tjene til inspiration for udenlandske kapitalfonde. Vi investorer kan også medvirke til at afmystificere emnet gennem rapporteringen om vores ejerandele i kapitalfondene. Det er en udvikling, som må forventes at tage fart i de kommende år. "Hvorvidt de nuværende købspriser er for høje eller ej, hænger derfor nøje sammen med hvor dygtige kapitalfondene er til at skabe vækst i indtjeningen i de kommende år". Der er en tendens til, at højere priser på de børsnoterede selskaber slår delvist igennem på de priser, kapitalfondene er 4

5 villige til at betale. Der er ganske givet også en sammenhæng mellem den rigelige og billige gældsfinansiering, som kapitalfondene har til rådighed i øjeblikket. Gældsandelen var således også det højeste i flere år i slutningen af De dygtige kapitalfonde skaber imidlertid ikke værdi ved at købe billigt og sælge dyrt, men derimod ved at øge indtjeningen i ejerperioden. Hvorvidt de nuværende købspriser er for høje eller ej, hænger derfor nøje sammen med, hvor dygtige kapitalfondene er til at skabe vækst i indtjeningen i de kommende år. Udsagn 6: Kapitalfonde er skadelige for beskæftigelsen Det er en udbredt myte, som ikke har hold i realiteterne. Det tekniske Universitet i München har udført et studie af dette spørgsmål for EVCA (den europæiske forening for kapitalfonde). Studiet viser, at virksomhederne ejet af kapitalfonde skabte netto 1 million nye jobs i Europa i perioden Ventureselskaber skabte jobs, mens buyout-finansierede selskaber skabte nye jobs. Det svarer til, at beskæftigelsen voksede med 5,4 pct. årligt i perioden eller otte gange kraftigere end beskæftigelsen i hele EU! Kapitalfondene køber ikke virksomheder op for derefter at fyre alle medarbejderne. I to ud af tre virksomheder, som blev købt af buyout-fonde i perioden , blev beskæftigelsen fastholdt eller steg, mens kun én ud af tre reducerede antallet af medarbejdere. "Ventureselskaber skabte jobs, mens buyout-finansierede selskaber skabte nye jobs. Det svarer til, at beskæftigelsen voksede med 5,4 pct. årligt i perioden eller otte gange kraftigere end beskæftigelsen i hele EU!" Denne udvikling kan hænge sammen med det vækstfokus, som synes at præge kapitalfondene i øjeblikket. Udsagn 7: Kapitalfondene tilfører ikke virksomhederne noget nyt Både og. Kapitalfondene har en mere fleksibel kapitalstruktur end de fleste andre ejerformer inklusiv de børsnoterede selskaber. Det hænger sammen med, at kapitalfondene bygger på investeringstilsagn, som hurtigt kan forvandles til rede penge, når der er behov for det. En kapitalfond kan derfor med meget kort varsel skyde ny kapital ind i en virksomhed - inden for 1-2 uger - mens det kan være en langsommelig proces for et børsnoteret selskab - op til seks måneder. Denne fleksibilitet i mulighederne for at tilføre aktiekapital giver selskaberne ejet af kapitalfonde mulighed for at operere med en større gæld og sandsynligvis derfor også lavere totale kapitalomkostninger end mange børsnoterede selskaber. Et naturligt spørgsmål i den sammenhæng er, om der kan findes nye innovative metoder til at lette kapitaltilførslen i børsnoterede selskaber, således at kapitalfondenes fordel med hensyn til både størrelse og vilkår på gældsfinansieringen udjævnes? En række selskaber har imidlertid selv mulighed for at tilpasse forholdet mellem aktiekapital og gæld i retning af, hvad kapitalfondene gør. "Denne fleksibilitet i mulighederne for at tilføre aktiekapital giver selskaberne ejet af kapitalfonde mulighed for at operere med en større gæld og sandsynligvis derfor også lavere totale kapitalomkostninger end mange børsnoterede selskaber". Et andet forhold, der ofte nævnes er, at kapitalfondene har et mere koncentreret og fokuseret ejerskab. Her adskiller de sig imidlertid ikke fra en række veldrevne børsnoterede selskaber med dedikerede ledelser med fokus på værdiskabelse, som fx A. P. Møller og Novo Nordisk. For selskaber, der ikke har en koncentreret ejerkreds, er det også muligt - med den rette ledelse og Corporate Governance - at skabe fokus på langsigtet værdiskabelse. Det bliver imidlertid interessant at se, om kapitalfondenes mere aktive involvering gennem bestyrelsesarbejdet vil brede sig til flere børsnoterede selskaber. 5

6 Opsummering: De er kommet for at blive Kapitalfondene er kommet for at blive. De vil om få år sameksistere med børserne til begge parters glæde. De agerer i øjeblikket mere langsigtet og fokuserer mere på vækst end det børsnoterede marked, og skaber derfor mere beskæftigelse. Kapitalfonde har en mere fleksibel kapitalstruktur end børsnoterede selskaber, hvilket muligvis giver den en vis konkurrencefordel. "De agerer i øjeblikket mere langsigtet og fokuserer mere på vækst end det børsnoterede marked, og skaber derfor mere beskæftigelse". Kapitalfondene vil med fordel kunne vise større åbenhed, selvom det ligger i sagens natur, at børsnoterede selskaber skal være mere åbne end unoterede selskaber. Kapitalfonde betaler stadig højere priser for de selskaber, de køber, hvilket giver anledning til en vis fokus på dette spørgsmål. Hvad er en kapitalfond? Kapitalfond bruges som fællesbetegnelse for enheder, der hovedsagligt investerer i unoterede virksomheder. Typisk er en kapitalfond slet ikke en fond, men derimod et dansk eller udenlandsk kommanditselskab, der på vegne af deres ejere køber, udvikler og sælger virksomheder. Kapitalfonde har ofte en begrænset levetid på år. I de første tre til fem år køber fonden virksomheder, som derefter udvikles og sælges. Kapitalfondene ejer typisk de enkelte virksomheder i to til syv år. Investorerne i kapitalfonde er hovedsagligt institutionelle investorer samt virksomheder og velhavende privatpersoner. En kapitalfond administreres normalt af et managementselskab, som ejes af medarbejdere, der også har økonomiske interesser i kapitalfonden i form af både direkte investeringer og incitamentsprogrammer. Investorerne skyder ikke - som ved de fleste andre former for investeringer - penge ind i kapitalfondene i starten, men afgiver i stedet investeringstilsagn. Først når kapitalfondene gennemfører en investering, trækker de på deres investeringstilsagn, dvs. at investorerne skyder penge ind. Ved salg udbetales et salgsprovenu straks til investorerne. Kapitalfondene ligger således aldrig inde med likviditet. Kapitalfonde kan opdeles i venturefonde og buy-out fonde. Venturefondene investerer i nystartede og unge vækstvirksomheder typisk med et højt teknologisk indhold. Buy-out fondene investerer i mere modne virksomheder inden for alle brancher. Buy-out fondene anvender - i modsætning til venturefondene - i stort omfang gældsoptagelse i forbindelse med virksomhedskøb. 6

7 7

8 alpha ATP's om investering og økonomi Af- og tilmelding af nyhedsbrevet på Udgiver: ATP. Redaktion: Bjarne Graven Larsen (ansvarshavende) og Svend Aagaard Nielsen. E-post: ISSN NR.: ATP Kongens Vænge Hillerød Tlf E-post:

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Caspar Rose Bestyrelsesworkshop, LO Skolen d. 8 april 2016

Caspar Rose Bestyrelsesworkshop, LO Skolen d. 8 april 2016 Caspar Rose Bestyrelsesworkshop, LO Skolen d. 8 april 2016 1. Meget enig 2. Enig 3. Uenig 4. Meget uenig 1. Meget enig 2. Enig 3. Uenig 4. Meget uenig The Social Responsibility of Business is to Increase

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Comentor Lounge: Nytårskur

Comentor Lounge: Nytårskur Comentor Lounge: Nytårskur Hvordan skaber en kapitalfond succes i porteføljevirksomheder? Oplæg ved Vækst Invest Nordjylland Januar 2017, Aalborg 1 Nytårskur d. 19 januar 2017 - Comentor Hvordan skaber

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO .DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO,QGOHGQLQJ Kapitlet ser nærmere på efterspørgslen efter risikovillig kapital. Hovedsigtet er at få belyst udbuddet af risikovillig kapital fra efterspørgernes

Læs mere

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015 Det danske marked for venture- og buyout-kapital Kvartalsopgørelse Q4 2015 Hovedkonklusioner: Det danske marked for buyout- og venturekapital Markedet for venturekapital Samlet set er de danske venturefondes

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut MANDAG 12. OKTOBER NR. 196 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut Per Jørgensen har som aktiechef i Investering

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K 28. september 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2016 Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse - 1 Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse af aktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et salg af aktier i Dong Energy til en udenlandsk investeringsbank

Læs mere

Notat 15. juni Virksomheder i C20

Notat 15. juni Virksomheder i C20 Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 348 Offentligt Finansministeriet Notat 15. juni 2016 Værdiudviklingen i DONG Energy siden kapitaludvidelsen I forbindelse med kapitaludvidelsen

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

ØKONOMISK NYHEDSBREV. August 2016

ØKONOMISK NYHEDSBREV. August 2016 ØKONOMISK NYHEDSBREV August 2016 Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om: Konjunkturudsigter - Moderat samfundsøkonomisk vækst i 2016 og 2017, men nok til at skabe fremgang

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

En investors vurdering af det nye kodeks ved Bjarne Graven, ATP

En investors vurdering af det nye kodeks ved Bjarne Graven, ATP En investors vurdering af det nye kodeks ved Bjarne Graven, ATP Agenda Årsregnskabslov Hvorfor interesserer ATP sig for Corporate Governance? ATP s syn på Nørby-udvalgets anbefalinger Ny årsregnskabslov

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark

Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark Danmark tilbage på vækstsporet hvad er ejernes og revisorernes rolle? 27. oktober 2011 Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark Rekordhøj omsætning i de kapitalfondsejede virksomheder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 19. november 2007 Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Det meddeles herved, at Spæncom A/S' 5 største aktionærer, nemlig Spændbeton Holding ApS, JAJUNIFI ApS,

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere