om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen"

Transkript

1 alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer de - og skal vi være bange for dem - eller ligefrem hilse dem velkommen? I dette nummer af alpha forholder ATP sig til myter og realiteter om kapitalfonde. Vi tager udgangspunkt i en række ofte anvendte udsagn om kapitalfondene, og forsøger at finde ud af, hvad der er op og ned - myte eller realitet. Figur 1: Figuren viser låneoptagelse i forbindelse med lånefinansierede virksomhedskøb. Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen Der er næppe megen realitet i det. Unoterede virksomheder anslås at udgøre halvdelen af verdens investeringsmuligheder - værdien af de unoterede virksomheder er altså ligeså stor som værdien af de børsnoterede selskaber. Der er således en meget stor del af verdens investe- ringsmuligheder, som investorer kun kan få adgang til, hvis de også investerer i unoterede virksomheder. Gennem de senere år har en lang række investorer - specielt de institutionelle - besluttet at øge investeringerne i unoterede aktier ganske væsentligt. Der er ikke nogen grund til at tro, at denne udvikling vender. Da de færreste investorer selv har størrelse og kompetence til at investere di-

2 Hvad der er nok så interessant, er at en stigende andel af de virksomheder, kapitalfondene køber, også har en kapitalfond som sælger. Figur 2: Figuren viser værdien af europæiske lånefinansierede virksomhedskøb fordelt på kilder, dvs. hvem sælger til fondene. Kilde: Standard & Poor's rekte i unoterede aktier, er der ikke nogen vej uden om kapitalfondene. Dette understøttes af fakta. Af figur 1 fremgår det tydeligt, at både antallet og værdien af kapitalfondenes lånefinansierede virksomhedskøb er vokset ganske voldsomt i de senere år. tilsagnene til et historisk rekordniveau på over 60 mia. USD. De amerikanske kapitalfonde fik i 2005 ca. 160 mia. USD i investeringstilsagn - knap en fordobling fra 2004 og kun lidt mindre end rekordåret Masser af nye penge venter således på at komme ud at arbejde. Der kan findes masser af gode grunde til sådanne transaktioner, men det nuværende omfang - på ca. 6 ud af 10 køb - er næppe langtidsholdbart og ej heller noget sundhedstegn. Der må komme en tilpasning, hvor kapitalfondene i større omfang sælger til industrielle købere og børsnoterer selskaberne. Om ganske få år må det forventes, at en væsentlig kilde for fondsbørsen til at introducere nye selskaber netop er de samme kapitalfonde, som i dag anses for at true børsens eksistens. "Kapitalfondene er ikke en trussel for børsernes eksistens - om få år er der grund til at tro på en sameksistens, som begge parter kan nyde godt af". "Gennem de senere år har en lang række investorer - specielt de institutionelle - besluttet at øge investeringerne i unoterede aktier ganske væsentligt". Aktivitetsniveauet er opadgående. Er der noget, der tyder på, at det stopper? En del af svaret på dette spørgsmål kan findes ved at se på, hvor mange nye penge kapitalfondene er i stand til at rejse hos investorerne. Her er der sket en kraftig stigning i fra 2004 til De europæiske kapitalfonde mere end fordoblede investerings- Udsagn 2: Kapitalfondene truer fondsbørsens eksistens Mere myte end realitet. Ganske vist har vi de senere år været vidne til en række store virksomhedskøb fra kapitalfonde med et farvel til fondsbørsen som følge - ikke mindst i Danmark. Men som det fremgår af figur 2 udgør kapitalfondenes køb af børsnoterede virksomheder en relativt beskeden og nogenlunde konstant andel - omkring 20 pct. - af kapitalfondenes samlede køb. Hver gang en kapitalfond køber 10 virksomheder, er altså kun de to børsnoterede. At kapitalfondene ikke er i gang med at "løbe det børsnoterede marked over ende" kan illustreres med lidt tal. En stor europæisk undersøgelse af kapitalfonde har netop opgjort, at kun ca. tre procent af de beskæftigede arbejder i virksomheder, som er ejet af kapitalfonde. I figur 3 er værdien af de børsnoterede virksomheder vist i henholdsvis USA og seks store europæiske lande. Dette er sammenholdt med, hvor mange penge kapitalfondene har fået tilsagn om de seneste 10 år, hvilket med en række forbehold kan siges at udgøre et mål for værdien af virksomheder ejet af kapitalfonde. Som det fremgår, er værdien af de 2

3 børsnoterede virksomheder mange gange større end værdien af de virksomheder, som ejes af kapitalfonde. Selv om der må forventes at ske en vis forskydning i de kommende år, vil billedet ikke ændre sig markant. "Hvad der er nok så interessant, er at en stigende andel af de virksomheder, kapitalfondene køber, også har en kapitalfond som sælger". Kapitalfondene er ikke en trussel for børsernes eksistens - om få år er der grund til at tro på en sameksistens, som begge parter kan nyde godt af. Udsagn 3: Kapitalfonde er alt for kortsigtede En udbredt myte, men næppe nogen realitet. Det faktum, at kapitalfondene opererer med en begrænset tidshorisont og derfor ofte kun ejer virksomhederne i to til syv år, bliver ofte forvekslet med, at kapitalfondenes strategier for virksomhederne er kortsigtede sammenlignet med de børsnoterede virksomheder. Det er nok nærmere lige omvendt. "Det spørgsmål, som vi investorer og aktieanalytikere må stille os, lyder derfor: Er vi blevet for kortsigtede sammenlignet med kapitalfondene?" I en række danske virksomheder, som er blevet afnoteret i de senere år, har den købende kapitalfond fokuseret og troet mere på vækststrategier end det børsno- Figur 3: Figuren viser estimat på værdien af virksomheder ejet af kapitalfonde sammenholdt med værdien af det samlede børsnoterede marked. Kilde: Standard & Poor's terede marked. Det har været tilfældet i bl.a. West-wood, Danske Trælast og Falck. I alle tilfældene har kapitalfonden været i stand til at skabe en vækst i selskabet, som overgik det børsnoterede markeds forventninger. Dette gælder også i en række andre selskaber. "Det var glædeligt at se, at ledelsen i Danske Bank turde tænke og handle mere langsigtet end investorerne og analytikerne". Det spørgsmål, som vi investorer og aktieanalytikere må stille os, lyder derfor: "Er vi blevet for kortsigtede sammenlignet med kapitalfondene?" Et andet eksempel, der desværre kan tyde på, at svaret er ja, er Danske Bank. Da Danske Bank for godt to år siden annoncerede, at de havde købt to irske banker, skulle man forvente, at vi investorer og aktieanalytikere klappede i hænderne af begejstring. Endelig var det lykkedes at finde en vækstmulighed. Oven i købet i et af de kraftigst voksende markeder i Europa og med store muligheder for effektiviseringer og produktudvikling. Men hvad skete? Kursen faldt lidt - markedet var skuffet over, at nu kom der lidt færre penge tilbage til aktionærerne i form af aktietilbagekøb! Hvis ikke der sker ændringer i dette forhold, må vi forvente, at virksomheder ejet af kapitalfonde vil være mere vækstorienteret end de børsnoterede virksomheder i de kommende år. Hvis man skal finde en positiv vinkel på denne historie, må det være, at det var glædeligt at se, at ledelsen i Danske Bank turde tænke og handle mere langsigtet end investorerne og analytikerne. 3

4 Udsagn 4: Kapitalfondene er meget lukkede En realitet. De engelske betegnelser for børsnoteret (public) og unoteret (private) er meget sigende. Kapitalfondene kan med fordel åbne lidt mere op for informationerne. "Det er vores vurdering, at kapitalfondenes mangel på åbenhed i en række situationer - specielt i forbindelse med køb af børsnoterede selskaber - skader kapitalfondene". Debatten mangler imidlertid ofte et holdepunkt. I den sammenhæng er det vigtigt at huske, hvorfor de børsnoterede virksomheder er så relativt åbne. Det hænger sammen med, at en børsnotering er noget ganske særligt - en blåstempling af virksomheden. En børsnoteret virksomhed skal være meget åben - den henvender sig til alle for at skabe interesse for at skyde penge i selskabets aktier. Den information, virksomheden giver til markedet, skal derfor være tilstrækkelig til at investorerne alene herud fra kan træffe beslutning om at investere i selskabet. Figur 4: Figuren viser den gennemsnitlige købspris som kapitalfondene betaler for virksomhederne målt som en multibel af pro forma justeret EBITDA Kilde: Standard & Poor's Når det er sagt, er det vores vurdering, at kapitalfondenes mangel på åbenhed i en række situationer - specielt i forbindelse med køb af børsnoterede selskaber - skader kapitalfondene. "Kapitalfondene vil med fordel kunne vise større åbenhed, selvom det ligger i sagens natur, at børsnoterede selskaber skal være mere åbne end unoterede selskaber". Udsagn 5: Kapitalfondene køber til opskruede priser Det er hvert fald et faktum, at kapitalfonde er villige til at betale en stadig højere pris for én krones indtjening. Det fremgår af figur 4, at kapitalfondene i slutningen af 2005 var villige til at betale 8,25 kroner for én krones indtjening plus transaktionsomkostninger. Det er højere end i slutningen af 90'erne. Hvorvidt det også er for højt, må fremtiden vise. Det samme hensyn gør sig ikke gældende for unoterede selskaber, som ofte kun henvender sig til få investorer. Disse må selv sørge for at skaffe sig tilstrækkelig information til at træffe en investeringsbeslutning. De krav, som gælder med hensyn til offentliggørelse af fx årsregnskab og vedtægter, er de samme for noterede som unoterede selskaber. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at de danske kapitalfonde har en mere åben stil, som måske kunne tjene til inspiration for udenlandske kapitalfonde. Vi investorer kan også medvirke til at afmystificere emnet gennem rapporteringen om vores ejerandele i kapitalfondene. Det er en udvikling, som må forventes at tage fart i de kommende år. "Hvorvidt de nuværende købspriser er for høje eller ej, hænger derfor nøje sammen med hvor dygtige kapitalfondene er til at skabe vækst i indtjeningen i de kommende år". Der er en tendens til, at højere priser på de børsnoterede selskaber slår delvist igennem på de priser, kapitalfondene er 4

5 villige til at betale. Der er ganske givet også en sammenhæng mellem den rigelige og billige gældsfinansiering, som kapitalfondene har til rådighed i øjeblikket. Gældsandelen var således også det højeste i flere år i slutningen af De dygtige kapitalfonde skaber imidlertid ikke værdi ved at købe billigt og sælge dyrt, men derimod ved at øge indtjeningen i ejerperioden. Hvorvidt de nuværende købspriser er for høje eller ej, hænger derfor nøje sammen med, hvor dygtige kapitalfondene er til at skabe vækst i indtjeningen i de kommende år. Udsagn 6: Kapitalfonde er skadelige for beskæftigelsen Det er en udbredt myte, som ikke har hold i realiteterne. Det tekniske Universitet i München har udført et studie af dette spørgsmål for EVCA (den europæiske forening for kapitalfonde). Studiet viser, at virksomhederne ejet af kapitalfonde skabte netto 1 million nye jobs i Europa i perioden Ventureselskaber skabte jobs, mens buyout-finansierede selskaber skabte nye jobs. Det svarer til, at beskæftigelsen voksede med 5,4 pct. årligt i perioden eller otte gange kraftigere end beskæftigelsen i hele EU! Kapitalfondene køber ikke virksomheder op for derefter at fyre alle medarbejderne. I to ud af tre virksomheder, som blev købt af buyout-fonde i perioden , blev beskæftigelsen fastholdt eller steg, mens kun én ud af tre reducerede antallet af medarbejdere. "Ventureselskaber skabte jobs, mens buyout-finansierede selskaber skabte nye jobs. Det svarer til, at beskæftigelsen voksede med 5,4 pct. årligt i perioden eller otte gange kraftigere end beskæftigelsen i hele EU!" Denne udvikling kan hænge sammen med det vækstfokus, som synes at præge kapitalfondene i øjeblikket. Udsagn 7: Kapitalfondene tilfører ikke virksomhederne noget nyt Både og. Kapitalfondene har en mere fleksibel kapitalstruktur end de fleste andre ejerformer inklusiv de børsnoterede selskaber. Det hænger sammen med, at kapitalfondene bygger på investeringstilsagn, som hurtigt kan forvandles til rede penge, når der er behov for det. En kapitalfond kan derfor med meget kort varsel skyde ny kapital ind i en virksomhed - inden for 1-2 uger - mens det kan være en langsommelig proces for et børsnoteret selskab - op til seks måneder. Denne fleksibilitet i mulighederne for at tilføre aktiekapital giver selskaberne ejet af kapitalfonde mulighed for at operere med en større gæld og sandsynligvis derfor også lavere totale kapitalomkostninger end mange børsnoterede selskaber. Et naturligt spørgsmål i den sammenhæng er, om der kan findes nye innovative metoder til at lette kapitaltilførslen i børsnoterede selskaber, således at kapitalfondenes fordel med hensyn til både størrelse og vilkår på gældsfinansieringen udjævnes? En række selskaber har imidlertid selv mulighed for at tilpasse forholdet mellem aktiekapital og gæld i retning af, hvad kapitalfondene gør. "Denne fleksibilitet i mulighederne for at tilføre aktiekapital giver selskaberne ejet af kapitalfonde mulighed for at operere med en større gæld og sandsynligvis derfor også lavere totale kapitalomkostninger end mange børsnoterede selskaber". Et andet forhold, der ofte nævnes er, at kapitalfondene har et mere koncentreret og fokuseret ejerskab. Her adskiller de sig imidlertid ikke fra en række veldrevne børsnoterede selskaber med dedikerede ledelser med fokus på værdiskabelse, som fx A. P. Møller og Novo Nordisk. For selskaber, der ikke har en koncentreret ejerkreds, er det også muligt - med den rette ledelse og Corporate Governance - at skabe fokus på langsigtet værdiskabelse. Det bliver imidlertid interessant at se, om kapitalfondenes mere aktive involvering gennem bestyrelsesarbejdet vil brede sig til flere børsnoterede selskaber. 5

6 Opsummering: De er kommet for at blive Kapitalfondene er kommet for at blive. De vil om få år sameksistere med børserne til begge parters glæde. De agerer i øjeblikket mere langsigtet og fokuserer mere på vækst end det børsnoterede marked, og skaber derfor mere beskæftigelse. Kapitalfonde har en mere fleksibel kapitalstruktur end børsnoterede selskaber, hvilket muligvis giver den en vis konkurrencefordel. "De agerer i øjeblikket mere langsigtet og fokuserer mere på vækst end det børsnoterede marked, og skaber derfor mere beskæftigelse". Kapitalfondene vil med fordel kunne vise større åbenhed, selvom det ligger i sagens natur, at børsnoterede selskaber skal være mere åbne end unoterede selskaber. Kapitalfonde betaler stadig højere priser for de selskaber, de køber, hvilket giver anledning til en vis fokus på dette spørgsmål. Hvad er en kapitalfond? Kapitalfond bruges som fællesbetegnelse for enheder, der hovedsagligt investerer i unoterede virksomheder. Typisk er en kapitalfond slet ikke en fond, men derimod et dansk eller udenlandsk kommanditselskab, der på vegne af deres ejere køber, udvikler og sælger virksomheder. Kapitalfonde har ofte en begrænset levetid på år. I de første tre til fem år køber fonden virksomheder, som derefter udvikles og sælges. Kapitalfondene ejer typisk de enkelte virksomheder i to til syv år. Investorerne i kapitalfonde er hovedsagligt institutionelle investorer samt virksomheder og velhavende privatpersoner. En kapitalfond administreres normalt af et managementselskab, som ejes af medarbejdere, der også har økonomiske interesser i kapitalfonden i form af både direkte investeringer og incitamentsprogrammer. Investorerne skyder ikke - som ved de fleste andre former for investeringer - penge ind i kapitalfondene i starten, men afgiver i stedet investeringstilsagn. Først når kapitalfondene gennemfører en investering, trækker de på deres investeringstilsagn, dvs. at investorerne skyder penge ind. Ved salg udbetales et salgsprovenu straks til investorerne. Kapitalfondene ligger således aldrig inde med likviditet. Kapitalfonde kan opdeles i venturefonde og buy-out fonde. Venturefondene investerer i nystartede og unge vækstvirksomheder typisk med et højt teknologisk indhold. Buy-out fondene investerer i mere modne virksomheder inden for alle brancher. Buy-out fondene anvender - i modsætning til venturefondene - i stort omfang gældsoptagelse i forbindelse med virksomhedskøb. 6

7 7

8 alpha ATP's om investering og økonomi Af- og tilmelding af nyhedsbrevet på Udgiver: ATP. Redaktion: Bjarne Graven Larsen (ansvarshavende) og Svend Aagaard Nielsen. E-post: ISSN NR.: ATP Kongens Vænge Hillerød Tlf E-post:

1Investering i aktier

1Investering i aktier 1Investering i aktier et godt tilbud? De fleste danskere interesserer sig for deres privatøkonomi, og hvordan man får pengene til at række længst muligt. Mange går efter det gode tilbud i supermarkedet.

Læs mere

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1 Danish Venture Capital and Private Equity Association TEMA OM Kapitalfonde i Virksomhedssalg Udenlandske investorer Kapital til underskoven 2013/14 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Afkast i kapitalfonde DVCA-begivenheder i 2012 Januar De såkaldte

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer. Oktober 2000

Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer. Oktober 2000 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer Oktober 2000 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer Oktober 2000 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer 1. årgang, 1.

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere