LEDELSE AF LEDELSESPROCESSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE AF LEDELSESPROCESSEN"

Transkript

1 Side 1 af 11 LEDELSE AF LEDELSESPROCESSEN Erik Johnsen Fag: HRM Kapitel 1: Ledelsesprocessen Ledelse drejer sig ifølge forfatteren om ledelsesadfærd, ledelsesprocessen og virksomhedens ledelsessystem. Der betragtes to forskellige opfattelser af ledelse: Den klassiske opfattelse er personfikseret. Man er en god leder, hvis man har den rette faglige baggrund og de personlige egenskaber, jobbet kræver. Den nutidige opfattelse er procesorienteret. Man er en god leder, hvis man udøver personlig lederadfærd. Og lederadfærd er forskellig fra lederens faktiske adfærd på jobbet. Meget forskellig. Chefernes dag går med at snakke og skrive under i en stadig strøm af afbrydelser. Som dog ikke bør forhindre ledelsen i at udøve ledelse, udøve lederadfærd. Lederadfærd udøver man, når man sammen med de andre finder ud af, hvor man vil hen sammen, og sammen med de andre finder ud af, hvordan man kommer derhen. Dvs. lederadfærd fordrer, at man deltager aktivt i et samtidigt målsættende, problemløsende, sprogskabende samspil med de relevante andre (udtrykt i det personlige kors nedenfor).

2 Side 2 af 11 Målsætninger: Intuitivt forudsætter ledelse, at man gearer sin adfærd ind på at tilfredsstille et sæt af ønsker. Problemer: Man skal løse en opgave eller et problemkompleks for at nå sine mål. Sprog: Det er nødvendigt at sætte sig i stand til at kommunikere om, hvor man vil hen, og hvordan man vil komme derhen. Om mål og midler. Man må derfor have eller skabe en sprogbrug, hvor mål midler og sammenhæng mellem disse indgår. De relevante andre: Det er dem, der sammen vil vinde kampen. Udøve lederadfærd. Få ledelsesprocessen til at fungere. Få ledelse på ledelsesprocessen.

3 Side 3 af 11 At ledelsesprocessen består i lederadfærd udført i sammenhængende ledelsesmiljøer, giver anledning til Første bud: Du kan kun udøve lederadfærd sammen med dem, der vil være med til at vinde. Være med til at lede. Kapitel 2: Praktisk ledelse de første tre trin Enhver virksomhed er kendetegnet ved graden af roderi. Der er ikke totalt kaos, for så eksisterer den ikke. Der er heller ikke system i alting, for så er den ikke en levende organisme. Noget er kaotisk, andet er sat i system. Resultatet er rod! De praktiske ledelsesvilkår udgøres derfor af en balance mellem roderi og system stilstand og bevægelse forholdet mellem indsatsen på ledelsesprocesser og indsats på andre processer som produktion, administration, information, økonomi etc. alt efter hvorledes virksomheden har valgt at organisere sig, transformationsprocesser. Nogle kalder dette forholdet mellem systemets struktur og dennes måde at fungere på, systemets funktion. For at drive ledelse i praksis, må de, der rotter sig sammen have et fælles billede af, hvilken del af virksomheden, systemet, de opererer på. Og hvilken tilstand, det er i. Derfor er de første tre trin (som hænger sammen og udgør en bevægelse): 1. Hvilke konkrete personer forpligter sig til at få ledelse på ledelsesprocessen (De må både være personlig motiverede til at komme videre med sig selv, og de må kunne forpligte sig over for hinanden og over for virksomheden som helhed. Men de må også have eller skabe sig en magtbase af en sådan styrke, at der for de andre bliver realisme i sætningen If you can t beat them, join them or be beaten ). 2. I hvilken del af systemet (man vælger et perspektiv og rendyrker en del af organismen. Parallelt med at man som menneske kan træne sine arme, sine ben, sit hjerte og nogle mener sågar sit hoved, således at helheden herved kommer til at fungere bedre. Samtidig med at delen gør det! Dette forudsætter naturligvis, at det rigtige perspektiv vælges, hvilket skaffes gennem erfaring og ved anvendelse af normale diagnosemetoder. Herved skabes det andet bud: Andet bud: Du skal fravælge dine vindmøller med omhu. 3. Hvad vil man investere i tid og kræfter og fysiske ressourcer på at flytte systemet fra den nuværende tilstand (med dens historiske forløb) til en ny ønsket tilstand (Timingen af ressourceindsatsen er afgørende for det konkrete resultat hvor i udviklingsprocessen griber man ind, hvilke bærende værdier skal man arbejde videre på, og hvilke holdninger skal ændres for at undgå kaos og undergang? Herved skabes det tredje bud: Tredjebud: Da der ikke er noget nyt under solen, så brug det, der er! Kapitel 3: Målsætning Når man taler om virksomhedens mål eller målsætning, fremstår den som et udtryk for en fremtidig ønsket systemtilstand, som man er motiveret til at søge realiseret. En virksomheds målsætning er et inter-subjektivt ønske om en fremtidig systemtilstand, der kan måles ved hjælp af een eller flere målestokke, der fx. kan være penge.

4 Side 4 af 11 Det nye system kan enten skabes af de nuværende kræfter eller af nye kræfter, der naturligvis kan inkludere de nuværende, eller dele heraf. Virksomhedens ressourcer kommer fra de forskellige interessent-grupper, der tilsammen udgår virksomheden. Virksomheden kan opfattes som en koalition af eller et system af interessenter. Hver for sig bidrager de med specielle ydelser,der røres sammen i den store gryde, transformationsmekanismen, og bliver til modydelser, diffentierede belønninger til interessenterne. Man er kun interessent, så længe man føler, at man får et tilfredsstillende udbytte af sin indsats. Herved bliver virksomheden at ligne ved en organisme, som både kan opretholde en form for ligevægt (justere) og vokse (ekspandere) samt indskrænke (koncentrere) sig. Dvs. interessentgrupperne må blive enige om, hvad de er enige og uenige om! Virksomheden vil altid befinde sig i båden en driftsstituaiton, en tilpasningssituation og en udviklingssituation samtidigt. Det betyder, at man altid skal have mål for både drift, tilpasning og udvikling. Heraf fremgår fjerde bud: Fjerde bud: At målsætte er at komme til gensidig forståelse af, hvor man vil hen sammen. Sådan cirka. Kapitel 4: Problemløsning Problemløsning, problemløsende adfærd er som ledelsesaktivitet ved at vinde borgererret.

5 Side 5 af 11 Udgangspunktet er, at man har et sæt af mål, som man ønsker at nå. Spørgsmålet er så hvordan. Det afgørende aspekt, når man vil løse problemer i ledelsessammenhæng, altså nå konkrete drifts-, tilpasnings- og udviklingsmål, er, at problemsituationen er ny hver gang. Dels sættes der nye mål. Dels har interessentbalancen ændret sig, således at man arbejder med andre kræfter, med anden energi end sidste gang.

6 Side 6 af 11 Jf. ovenstående model finder problemløsning sted overalt, hvor man i systemet beskæftiger sig med at lede. Det gælder virksomheden som helhed, det gælder vort delsystem, og det gælder mig og mit nærmiljø. Min konkrete del af arbejdspladsen. Udfordringen er at nå nye mål ved hjælp af nye midler. Som gerne må indeholde gamle mål og gennemprøvede midler, men som skal være tilført ny motivation, nye drivkræfter. Problemløsningen består i at bringe mål og midler i overensstemmelse med hinanden, uanset om man arbejder med udviklingsmål, tilpasningsmål eller driftsmål. Al viden, man tror man har vedrørende managerial problem solving, kan sammenfattes i tre almenmenneskelige måder at tackle en uvenlig omverden venligt på: tænke sig om, dvs. analysere og lave nye synteser samtale med de relevante parter, eller bedre interagere i flere dimensioner prøve sig frem, dvs. eksperimentere mere bevidst, se alt hvad man foretager sig som led i en fortløbende søgelære proces. For at få almen menneskelig problemløsningskapacitet ind i ledelsessammenhæng, skal man organisere et problemløsende, et kreativt miljø (tid og kræfter til at tænke, samtale og eksperimentere). Dette miljø skal fungere som et samspil mellem folks iboende kreative egenskaber og potentielle problemløsningskapacitet folks erfaringer med systemet og dermed ubevidste indsigt i dets funktion omverdenens krav i form af interessentgruppers nye indsatser og nye behov. Nye typer af bidrag og nye typer af belønning. Problemløsning: tager tid, kræfter og koster penge er hårdt hjemmearbejde af de, der har problemerne, de såkaldte problemejere består i at flytte grænser, ikke i at forsvare de bestående har målopfyldelse, tilfredshed ved at se midlerne fungere, bedre indsigt i sammenhængene mellem mål og midler, samt incitamenter og idéer til at komme videre, som belønning Femte bud: Et ledelsesproblem er seriøst nok til, at problemejerne behandler det professionelt. Kapitel 5. Sprogskabelse Selve sproget anses ofte for den største hindring for at drive ledelse i en virksomhed. For at kunne udøve lederadfærd i den mening, der er defineret på side 1, må man have et sprog, i hvilket man kan tale om mål og midler. Hvis man ikke har et sådant sprog, må man skabe et. I kraft af at det er et integreret led i lederadfærden og i ledelsesprocessen, vil det udvikle sig i takt med denne. Hvis virksomheden opfattes som et åbent system og dermed er underkastet en tilpasningsproces og en udviklingsproces, skal sproget afspejle dette, hvorfor man har indført beslutningsprocesser, adfærdsprocesser og systemprocesser som sprogdannelser: I beslutningssprog tilstræber man målopfyldelse ved hjælp af et sæt handlemuligheder under givne ydre forhold. Adfærdssprog afspejler den kendsgerning, at det menneskelige element er alfa og omega i menneske-maskin-informations-systemet. Kort sagt må man sætte sig i stand til at behandle faktisk forekommende menneskelige handlemåder i mål-middel sammenhæng. Hvad er ønskede mål, og hvad er acceptable midler i den komplicerede adfærdsproces?

7 Side 7 af 11 Systemsprog er dels kommet ind via datamaskiner og informatik. Men er også udviklet som en disciplin i sig selv. Det sætter system i tingene, giver overblik og indblik samtidig. Giver tilbageblik og fremblik, samtidig. Beslutningssprog, adfærdssprog og systemsprog er de professionelle sprogdannelser, der er mest anvendelige, hvis man ønsker at udøve lederadfærd. De kombinerer alle hver på deres måde mål, midler og sammenhæng mellem mål og midler. Lederadfærd bliver differentieret efter hvilken type målsætning, man tilstræber (drift, tilpasning, udvikling) hvilken type problemløsningsaktivitet, man anvender (tænke, samtale, prøve) hvilket sprog, man vælger at kommunikere i (beslutnings-, adfærds- og systemsprog) Ledelsessprog skal bidrage til bedre kommunikation i ledelsessammenhæng. medvirke til at ledelsessystemet og ledelsesprocesserne fungerer. Der er kommunikation mellem to mennesker, når den enes budskab afføder en forventet handling hos den anden. Gør begge, som den anden forventer, og er denne handling målorienteret efter gensidig forståelse, er der tale om ledelseskommunikation. Som er et nødvendigt element i lederadfærd. Sjette bud: Du skal ikke sætte dig på lønningslisten sammen med forlk, som du ikke kan få i tale om, hvor I vil hen sammen, og hvordan I vil komme derhen. Sammen. Kapitel 6: Individuel lederadfærd lederrollerne Sandsynligheden for at få succes som chef eller leder, eller hvad man vælger at kalde et job, der legitimerer, ja ligefrem kræver at der skabes resultater gennem andre, afhænger af 3 forhold: Man skal indeholde alle normale menneskelige egenskaber. Jo mere all-round personlighed, jo større sandsynlighed for god chef-adfærd. Og de personlige egenskaber må gerne ligge over gennemsnittet mht. intellekt, motivation og følelsesmæssig stabilitet. Jo bredere grunduddannelse, jo større chancer for at udøve chefrollen tilfredsstillende. Det hænger sammen med det mere differentierede og mindre fastlåste verdensbillede. Jo før i sin karriere, man bliver udsat for et chefjob, jo lettere får man chefadfærden ind i rygmarven. Lederadfærd er den i praksis mindst opdyrkede del af den komplicerede jobadfærd. Det gælder ikke mindst for ledernes (eller chefernes) vedkommende. Man så at sige flygter ind i det, man tror man kan. Syvende bud: Du skal konditionere din lederadfærd ved at arbejde med dens ni invariable komponenter. Og blive ved til de sidder i rygmarven. Kapitel 7: Gruppens lederadfærd Ledelsesmiljøet Individet opfører sig forskelligt i forskellige sociale sammenhæng. Det gælder også ledelsessammenhæng. Hvert ledelsesmiljø har sine egne karakteristika. Og det kan aktivt indrettes til at have ønskede egenskaber. En gruppe er en håndfuld personer, der påtager sig at løses nogle opgaver sammen efter aftalte spilleregler. Gruppens ydre mål skal opnås effektivt, og dens indre mål skal nås, således at medlemmerne trives. Og at hvert enkelt gruppemedlem må forpligte sig over for hver af de andre.

8 Side 8 af 11 Det er i gruppen, man realiserer de bærende principper for produktion af velfærd og høj realindkomst: arbejdsdelingens princip og princippet om social integration. Plus det afledte om personlig commitment, vis man vil have del i goderne. Produktiv adfærd, lederadfærd og personlig social adfærd integreres som ærtehalm i gruppen! Det samspil, der karakteriserer lederadfærd, udøves i en gruppeagtig proces. Det er derfor nærliggende at betegne det nærmiljø, man skaber for at udøve ledelse som et ledelsesmiljø. Det er karakteriseret ved at finde svar på følgende 2 spørgsmål: hvad skal vi gøre og hvordan skal vi gøre det? For at skabe det samspil, der er med til at karakterisere ledelsesprocessen er følgende 4 betragtninger særlig relevante: en aftalt individuel lederprofil, med ansvar for og myndighed (ressourcer) til at udøve aftalte lederroller en meget kontant opfølgningsproces på individuel lederadfærd med aftalte positive og negative konsekvenser for hver enkelt deltager en aftalt og accepteret statusfordeling som resultat af det nødvendige interne magtspil i gruppen en fastlagt kommunikationsproces internt i ledelsesmiljøet og eksternt med andre ledelsesmiljøer i organisationen Når der i praksis skal løses nogle praktiske problemer, skal mål, midler og sammenhæng konkretiseres, således at de rigtige midler sættes ind på at nå de rigtige mål (ydre). Hvilken konkret lederadfærd skal genereres af hvilken person for at den faglige og anden arbejdsindsats resulterer i måleopfyldelsen? Det afgøres i ledelsesmiljøet! Denne lederadfærd udspilles i 2 tempi:

9 Side 9 af 11 Når man fysisk er sammen med andre for at finde ud af, hvad der skal gøres og hvordan det skal gøres, dvs. fastlæggelse af den detaljerede handlingsplan (hvem der skal gøre hvad, hvordan og hvornår og melde tilbage til hvem). Når man er gået hver til sit for at udføre det, der er vedtaget. Det afgørende er den psykologiske kontrakt. samspillet har udløst. Opfølgningsprocessen synes at være det svageste led i praktisk ledelsessammenhæng. Man gider ikke tage slagsmålet om konsekvenserne af manglende resultater. Desuden er det ubehageligt! Men der er to situationer, hvor en åben og ærlig feedback er acceptabel efter almindelig opfattelse: Den ene er, hvor der er et stærkt ydre pres. Hvor man ikke kan overleve, hvis ikke hver og én lever op til sine aftalte forpligtelser. Den anden er den, hvor det er sjovt, hvor der er udfordring, hvor der er en oplevet personlig og organisatorisk vækst. Status er andres oplevelse af ens position. Magt hænger sammen med status magt har man hvis man kan øve indflydelse på andres målopfyldelse. Derfor er magtspillet mellem samarbejdende kolleger både uundgåeligt og hensigtsmæssigt for det ledelsesmæssige samspil. Det bør foregå åbent og efter en vedtagen forretningsorden/aftalte spilleregler. Ellers ødelægger magtspillet ledelsesprocessen. Kommunikationen foregår indadtil og udadtil: Indadtil må gruppen fungere, når det er samlet for at udøve ledelse. Åben og ærlig kommunikation. Udadtil skal der kommunikeres således, at totalsystemets ledelsesproces fungerer. Ottende bud: Du skal trimme dit nærmiljø ved nu og da at gøre det til et ledelsesmiljø. Kapitel 8: Organisationens lederadfærd Ledelsesprocesserne Organisationens lederadfærd består i at strukturere helheden af tilgængelige ressourcer i dele med veldefinerede opgaver baseret på de strategiske mål for systemet få strukturen til at fungere ved at etablere tre processer mellem de produktive dele og ledelsesmiljøerne: analyse/syntese processer Med hensyn til funktion er hele det logistiske system baseret på fortløbende analyser og justeringer i form af nye synteser. Det er af afgørende betydning at planlægning, udførelse og opfølgning sker ansigt til ansigt. interaktionsprocesser Disse processer kommer til at fungere ved, at de mennesker, der er nødvendige for at løse en bestemt opgave bringes sammen i samme ledelsesmiljø. søge-lære processer Disse processer er de vanskeligste, fordi de tager tid og kræfter til også at se på den fortid, der er uinteressant for travle mennesker, der fortrinsvis skal videre. En løbende søge-læreproces har man i ledelsesmiljøets feed back mekanisme. bringe overensstemmelse mellem den enkelte opererende enheds mål og midler i form af konkrete produktionsopgaver og ressourcer til at gennemføre dem. Niende bud: Du realiserer ledelse af ledelsesprocessen ved at spille på hele registret af personlige lederroller, bidrage aktivt til ledelse af nærmiljøet og bidrage til at de sammen med dig selv bliver en nødvendig del af virksomhedens ledeløssystem.

10 Side 10 af 11 Kapitel 9: Ledelsesprocessens hjælpemidler Et hjælpemiddel har man til at få en proces til at løbe lettere. Konsulentbistand er et middel, der kan hjælpe til at får ledelse på ledelsesprocessen. Konsulentadfærd består i at hjælpe klienten med at løse sine egne problemer. Det fordrer, at klienten vil hjælpe konsulenten med at løse konsulentens problemer. Denne gensidighed er nødvendig i hjælpeprocessen. Konsulentadfærd skal ledes, og ledelse kræver konsulentadfærd! Konsulentadfærd i ledelsessammenhæng består i at få den individuel lederadfærd til at fungere bedre og i at få samspillet til at fungere bedre. Kategorier af ledelseskonsulent-adfærd: problemformulerende adfærd metodeudviklende adfærd implementerende adfærd Et ledelsesproblem har man, når der er ubalance mellem mål og midler og/eller mangel på kendskab til deres sammenhæng. Problemformuleringen er afhængig af, hvilket verdensbillede man vælger at udtrykke den i. Selve problemformuleringens opgave kan give anledning til intensiv konsulentassistance. Metodeudviklende konsulentindsats går på at finde konkrete fremgangsmåder til at jævne vejen mod driftsmål, tilpasningsmål og udviklingsmål. Det gælder om i værktøjssprog at lave nye værktøjer til anvendelse i den specifikke ledelsessituation. Implementerende konsulentarbejde medvirker til den konkrete gennemførelse af opgaveløsningen. At flytte bjerge af cementerende holdninger kræver særligt knowhow.

11 Side 11 af 11 Kapitel 10: De ni bud. Og det tiende: dit eget Der skal ni formelle sæt (de ni bud) af aktiviteter til at få ledelsesprocessen til at fungere på ledet vis. Plus dit eget personlige. Sammenfattende kan konkluderes: Nr. 1-3 siger noget om den konkrete praktiske ledelsessituation. Nr. 4-6 siger noget om individuel lederadfærd. Nr. 7-9 siger noget om samspillet. Tiende bud: Ledelse af ledelsesprocessen ligger i dine hænder sammen med de andre, der sammen med dig forpligter sig over for sig selv og over for de andre til at være kernen i selve ledelsen af ledelsesprocessen. Dvs. en samling af alle ti bud kan afslutningsvis udtrykkes således: Ledelse på en virksomheds ledelsesproces har man i det øjeblik, hver enkelt medarbejder realiserer bud 1-10!

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om konflikter Kendetegn og opfattelser Konflikter er uoverensstemmelser der giver spændinger i og mellem mennesker Konflikter skaber mulighed for udvikling - og skaber risiko for indvikling Konflikter

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere