LEDELSE AF LEDELSESPROCESSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE AF LEDELSESPROCESSEN"

Transkript

1 Side 1 af 11 LEDELSE AF LEDELSESPROCESSEN Erik Johnsen Fag: HRM Kapitel 1: Ledelsesprocessen Ledelse drejer sig ifølge forfatteren om ledelsesadfærd, ledelsesprocessen og virksomhedens ledelsessystem. Der betragtes to forskellige opfattelser af ledelse: Den klassiske opfattelse er personfikseret. Man er en god leder, hvis man har den rette faglige baggrund og de personlige egenskaber, jobbet kræver. Den nutidige opfattelse er procesorienteret. Man er en god leder, hvis man udøver personlig lederadfærd. Og lederadfærd er forskellig fra lederens faktiske adfærd på jobbet. Meget forskellig. Chefernes dag går med at snakke og skrive under i en stadig strøm af afbrydelser. Som dog ikke bør forhindre ledelsen i at udøve ledelse, udøve lederadfærd. Lederadfærd udøver man, når man sammen med de andre finder ud af, hvor man vil hen sammen, og sammen med de andre finder ud af, hvordan man kommer derhen. Dvs. lederadfærd fordrer, at man deltager aktivt i et samtidigt målsættende, problemløsende, sprogskabende samspil med de relevante andre (udtrykt i det personlige kors nedenfor).

2 Side 2 af 11 Målsætninger: Intuitivt forudsætter ledelse, at man gearer sin adfærd ind på at tilfredsstille et sæt af ønsker. Problemer: Man skal løse en opgave eller et problemkompleks for at nå sine mål. Sprog: Det er nødvendigt at sætte sig i stand til at kommunikere om, hvor man vil hen, og hvordan man vil komme derhen. Om mål og midler. Man må derfor have eller skabe en sprogbrug, hvor mål midler og sammenhæng mellem disse indgår. De relevante andre: Det er dem, der sammen vil vinde kampen. Udøve lederadfærd. Få ledelsesprocessen til at fungere. Få ledelse på ledelsesprocessen.

3 Side 3 af 11 At ledelsesprocessen består i lederadfærd udført i sammenhængende ledelsesmiljøer, giver anledning til Første bud: Du kan kun udøve lederadfærd sammen med dem, der vil være med til at vinde. Være med til at lede. Kapitel 2: Praktisk ledelse de første tre trin Enhver virksomhed er kendetegnet ved graden af roderi. Der er ikke totalt kaos, for så eksisterer den ikke. Der er heller ikke system i alting, for så er den ikke en levende organisme. Noget er kaotisk, andet er sat i system. Resultatet er rod! De praktiske ledelsesvilkår udgøres derfor af en balance mellem roderi og system stilstand og bevægelse forholdet mellem indsatsen på ledelsesprocesser og indsats på andre processer som produktion, administration, information, økonomi etc. alt efter hvorledes virksomheden har valgt at organisere sig, transformationsprocesser. Nogle kalder dette forholdet mellem systemets struktur og dennes måde at fungere på, systemets funktion. For at drive ledelse i praksis, må de, der rotter sig sammen have et fælles billede af, hvilken del af virksomheden, systemet, de opererer på. Og hvilken tilstand, det er i. Derfor er de første tre trin (som hænger sammen og udgør en bevægelse): 1. Hvilke konkrete personer forpligter sig til at få ledelse på ledelsesprocessen (De må både være personlig motiverede til at komme videre med sig selv, og de må kunne forpligte sig over for hinanden og over for virksomheden som helhed. Men de må også have eller skabe sig en magtbase af en sådan styrke, at der for de andre bliver realisme i sætningen If you can t beat them, join them or be beaten ). 2. I hvilken del af systemet (man vælger et perspektiv og rendyrker en del af organismen. Parallelt med at man som menneske kan træne sine arme, sine ben, sit hjerte og nogle mener sågar sit hoved, således at helheden herved kommer til at fungere bedre. Samtidig med at delen gør det! Dette forudsætter naturligvis, at det rigtige perspektiv vælges, hvilket skaffes gennem erfaring og ved anvendelse af normale diagnosemetoder. Herved skabes det andet bud: Andet bud: Du skal fravælge dine vindmøller med omhu. 3. Hvad vil man investere i tid og kræfter og fysiske ressourcer på at flytte systemet fra den nuværende tilstand (med dens historiske forløb) til en ny ønsket tilstand (Timingen af ressourceindsatsen er afgørende for det konkrete resultat hvor i udviklingsprocessen griber man ind, hvilke bærende værdier skal man arbejde videre på, og hvilke holdninger skal ændres for at undgå kaos og undergang? Herved skabes det tredje bud: Tredjebud: Da der ikke er noget nyt under solen, så brug det, der er! Kapitel 3: Målsætning Når man taler om virksomhedens mål eller målsætning, fremstår den som et udtryk for en fremtidig ønsket systemtilstand, som man er motiveret til at søge realiseret. En virksomheds målsætning er et inter-subjektivt ønske om en fremtidig systemtilstand, der kan måles ved hjælp af een eller flere målestokke, der fx. kan være penge.

4 Side 4 af 11 Det nye system kan enten skabes af de nuværende kræfter eller af nye kræfter, der naturligvis kan inkludere de nuværende, eller dele heraf. Virksomhedens ressourcer kommer fra de forskellige interessent-grupper, der tilsammen udgår virksomheden. Virksomheden kan opfattes som en koalition af eller et system af interessenter. Hver for sig bidrager de med specielle ydelser,der røres sammen i den store gryde, transformationsmekanismen, og bliver til modydelser, diffentierede belønninger til interessenterne. Man er kun interessent, så længe man føler, at man får et tilfredsstillende udbytte af sin indsats. Herved bliver virksomheden at ligne ved en organisme, som både kan opretholde en form for ligevægt (justere) og vokse (ekspandere) samt indskrænke (koncentrere) sig. Dvs. interessentgrupperne må blive enige om, hvad de er enige og uenige om! Virksomheden vil altid befinde sig i båden en driftsstituaiton, en tilpasningssituation og en udviklingssituation samtidigt. Det betyder, at man altid skal have mål for både drift, tilpasning og udvikling. Heraf fremgår fjerde bud: Fjerde bud: At målsætte er at komme til gensidig forståelse af, hvor man vil hen sammen. Sådan cirka. Kapitel 4: Problemløsning Problemløsning, problemløsende adfærd er som ledelsesaktivitet ved at vinde borgererret.

5 Side 5 af 11 Udgangspunktet er, at man har et sæt af mål, som man ønsker at nå. Spørgsmålet er så hvordan. Det afgørende aspekt, når man vil løse problemer i ledelsessammenhæng, altså nå konkrete drifts-, tilpasnings- og udviklingsmål, er, at problemsituationen er ny hver gang. Dels sættes der nye mål. Dels har interessentbalancen ændret sig, således at man arbejder med andre kræfter, med anden energi end sidste gang.

6 Side 6 af 11 Jf. ovenstående model finder problemløsning sted overalt, hvor man i systemet beskæftiger sig med at lede. Det gælder virksomheden som helhed, det gælder vort delsystem, og det gælder mig og mit nærmiljø. Min konkrete del af arbejdspladsen. Udfordringen er at nå nye mål ved hjælp af nye midler. Som gerne må indeholde gamle mål og gennemprøvede midler, men som skal være tilført ny motivation, nye drivkræfter. Problemløsningen består i at bringe mål og midler i overensstemmelse med hinanden, uanset om man arbejder med udviklingsmål, tilpasningsmål eller driftsmål. Al viden, man tror man har vedrørende managerial problem solving, kan sammenfattes i tre almenmenneskelige måder at tackle en uvenlig omverden venligt på: tænke sig om, dvs. analysere og lave nye synteser samtale med de relevante parter, eller bedre interagere i flere dimensioner prøve sig frem, dvs. eksperimentere mere bevidst, se alt hvad man foretager sig som led i en fortløbende søgelære proces. For at få almen menneskelig problemløsningskapacitet ind i ledelsessammenhæng, skal man organisere et problemløsende, et kreativt miljø (tid og kræfter til at tænke, samtale og eksperimentere). Dette miljø skal fungere som et samspil mellem folks iboende kreative egenskaber og potentielle problemløsningskapacitet folks erfaringer med systemet og dermed ubevidste indsigt i dets funktion omverdenens krav i form af interessentgruppers nye indsatser og nye behov. Nye typer af bidrag og nye typer af belønning. Problemløsning: tager tid, kræfter og koster penge er hårdt hjemmearbejde af de, der har problemerne, de såkaldte problemejere består i at flytte grænser, ikke i at forsvare de bestående har målopfyldelse, tilfredshed ved at se midlerne fungere, bedre indsigt i sammenhængene mellem mål og midler, samt incitamenter og idéer til at komme videre, som belønning Femte bud: Et ledelsesproblem er seriøst nok til, at problemejerne behandler det professionelt. Kapitel 5. Sprogskabelse Selve sproget anses ofte for den største hindring for at drive ledelse i en virksomhed. For at kunne udøve lederadfærd i den mening, der er defineret på side 1, må man have et sprog, i hvilket man kan tale om mål og midler. Hvis man ikke har et sådant sprog, må man skabe et. I kraft af at det er et integreret led i lederadfærden og i ledelsesprocessen, vil det udvikle sig i takt med denne. Hvis virksomheden opfattes som et åbent system og dermed er underkastet en tilpasningsproces og en udviklingsproces, skal sproget afspejle dette, hvorfor man har indført beslutningsprocesser, adfærdsprocesser og systemprocesser som sprogdannelser: I beslutningssprog tilstræber man målopfyldelse ved hjælp af et sæt handlemuligheder under givne ydre forhold. Adfærdssprog afspejler den kendsgerning, at det menneskelige element er alfa og omega i menneske-maskin-informations-systemet. Kort sagt må man sætte sig i stand til at behandle faktisk forekommende menneskelige handlemåder i mål-middel sammenhæng. Hvad er ønskede mål, og hvad er acceptable midler i den komplicerede adfærdsproces?

7 Side 7 af 11 Systemsprog er dels kommet ind via datamaskiner og informatik. Men er også udviklet som en disciplin i sig selv. Det sætter system i tingene, giver overblik og indblik samtidig. Giver tilbageblik og fremblik, samtidig. Beslutningssprog, adfærdssprog og systemsprog er de professionelle sprogdannelser, der er mest anvendelige, hvis man ønsker at udøve lederadfærd. De kombinerer alle hver på deres måde mål, midler og sammenhæng mellem mål og midler. Lederadfærd bliver differentieret efter hvilken type målsætning, man tilstræber (drift, tilpasning, udvikling) hvilken type problemløsningsaktivitet, man anvender (tænke, samtale, prøve) hvilket sprog, man vælger at kommunikere i (beslutnings-, adfærds- og systemsprog) Ledelsessprog skal bidrage til bedre kommunikation i ledelsessammenhæng. medvirke til at ledelsessystemet og ledelsesprocesserne fungerer. Der er kommunikation mellem to mennesker, når den enes budskab afføder en forventet handling hos den anden. Gør begge, som den anden forventer, og er denne handling målorienteret efter gensidig forståelse, er der tale om ledelseskommunikation. Som er et nødvendigt element i lederadfærd. Sjette bud: Du skal ikke sætte dig på lønningslisten sammen med forlk, som du ikke kan få i tale om, hvor I vil hen sammen, og hvordan I vil komme derhen. Sammen. Kapitel 6: Individuel lederadfærd lederrollerne Sandsynligheden for at få succes som chef eller leder, eller hvad man vælger at kalde et job, der legitimerer, ja ligefrem kræver at der skabes resultater gennem andre, afhænger af 3 forhold: Man skal indeholde alle normale menneskelige egenskaber. Jo mere all-round personlighed, jo større sandsynlighed for god chef-adfærd. Og de personlige egenskaber må gerne ligge over gennemsnittet mht. intellekt, motivation og følelsesmæssig stabilitet. Jo bredere grunduddannelse, jo større chancer for at udøve chefrollen tilfredsstillende. Det hænger sammen med det mere differentierede og mindre fastlåste verdensbillede. Jo før i sin karriere, man bliver udsat for et chefjob, jo lettere får man chefadfærden ind i rygmarven. Lederadfærd er den i praksis mindst opdyrkede del af den komplicerede jobadfærd. Det gælder ikke mindst for ledernes (eller chefernes) vedkommende. Man så at sige flygter ind i det, man tror man kan. Syvende bud: Du skal konditionere din lederadfærd ved at arbejde med dens ni invariable komponenter. Og blive ved til de sidder i rygmarven. Kapitel 7: Gruppens lederadfærd Ledelsesmiljøet Individet opfører sig forskelligt i forskellige sociale sammenhæng. Det gælder også ledelsessammenhæng. Hvert ledelsesmiljø har sine egne karakteristika. Og det kan aktivt indrettes til at have ønskede egenskaber. En gruppe er en håndfuld personer, der påtager sig at løses nogle opgaver sammen efter aftalte spilleregler. Gruppens ydre mål skal opnås effektivt, og dens indre mål skal nås, således at medlemmerne trives. Og at hvert enkelt gruppemedlem må forpligte sig over for hver af de andre.

8 Side 8 af 11 Det er i gruppen, man realiserer de bærende principper for produktion af velfærd og høj realindkomst: arbejdsdelingens princip og princippet om social integration. Plus det afledte om personlig commitment, vis man vil have del i goderne. Produktiv adfærd, lederadfærd og personlig social adfærd integreres som ærtehalm i gruppen! Det samspil, der karakteriserer lederadfærd, udøves i en gruppeagtig proces. Det er derfor nærliggende at betegne det nærmiljø, man skaber for at udøve ledelse som et ledelsesmiljø. Det er karakteriseret ved at finde svar på følgende 2 spørgsmål: hvad skal vi gøre og hvordan skal vi gøre det? For at skabe det samspil, der er med til at karakterisere ledelsesprocessen er følgende 4 betragtninger særlig relevante: en aftalt individuel lederprofil, med ansvar for og myndighed (ressourcer) til at udøve aftalte lederroller en meget kontant opfølgningsproces på individuel lederadfærd med aftalte positive og negative konsekvenser for hver enkelt deltager en aftalt og accepteret statusfordeling som resultat af det nødvendige interne magtspil i gruppen en fastlagt kommunikationsproces internt i ledelsesmiljøet og eksternt med andre ledelsesmiljøer i organisationen Når der i praksis skal løses nogle praktiske problemer, skal mål, midler og sammenhæng konkretiseres, således at de rigtige midler sættes ind på at nå de rigtige mål (ydre). Hvilken konkret lederadfærd skal genereres af hvilken person for at den faglige og anden arbejdsindsats resulterer i måleopfyldelsen? Det afgøres i ledelsesmiljøet! Denne lederadfærd udspilles i 2 tempi:

9 Side 9 af 11 Når man fysisk er sammen med andre for at finde ud af, hvad der skal gøres og hvordan det skal gøres, dvs. fastlæggelse af den detaljerede handlingsplan (hvem der skal gøre hvad, hvordan og hvornår og melde tilbage til hvem). Når man er gået hver til sit for at udføre det, der er vedtaget. Det afgørende er den psykologiske kontrakt. samspillet har udløst. Opfølgningsprocessen synes at være det svageste led i praktisk ledelsessammenhæng. Man gider ikke tage slagsmålet om konsekvenserne af manglende resultater. Desuden er det ubehageligt! Men der er to situationer, hvor en åben og ærlig feedback er acceptabel efter almindelig opfattelse: Den ene er, hvor der er et stærkt ydre pres. Hvor man ikke kan overleve, hvis ikke hver og én lever op til sine aftalte forpligtelser. Den anden er den, hvor det er sjovt, hvor der er udfordring, hvor der er en oplevet personlig og organisatorisk vækst. Status er andres oplevelse af ens position. Magt hænger sammen med status magt har man hvis man kan øve indflydelse på andres målopfyldelse. Derfor er magtspillet mellem samarbejdende kolleger både uundgåeligt og hensigtsmæssigt for det ledelsesmæssige samspil. Det bør foregå åbent og efter en vedtagen forretningsorden/aftalte spilleregler. Ellers ødelægger magtspillet ledelsesprocessen. Kommunikationen foregår indadtil og udadtil: Indadtil må gruppen fungere, når det er samlet for at udøve ledelse. Åben og ærlig kommunikation. Udadtil skal der kommunikeres således, at totalsystemets ledelsesproces fungerer. Ottende bud: Du skal trimme dit nærmiljø ved nu og da at gøre det til et ledelsesmiljø. Kapitel 8: Organisationens lederadfærd Ledelsesprocesserne Organisationens lederadfærd består i at strukturere helheden af tilgængelige ressourcer i dele med veldefinerede opgaver baseret på de strategiske mål for systemet få strukturen til at fungere ved at etablere tre processer mellem de produktive dele og ledelsesmiljøerne: analyse/syntese processer Med hensyn til funktion er hele det logistiske system baseret på fortløbende analyser og justeringer i form af nye synteser. Det er af afgørende betydning at planlægning, udførelse og opfølgning sker ansigt til ansigt. interaktionsprocesser Disse processer kommer til at fungere ved, at de mennesker, der er nødvendige for at løse en bestemt opgave bringes sammen i samme ledelsesmiljø. søge-lære processer Disse processer er de vanskeligste, fordi de tager tid og kræfter til også at se på den fortid, der er uinteressant for travle mennesker, der fortrinsvis skal videre. En løbende søge-læreproces har man i ledelsesmiljøets feed back mekanisme. bringe overensstemmelse mellem den enkelte opererende enheds mål og midler i form af konkrete produktionsopgaver og ressourcer til at gennemføre dem. Niende bud: Du realiserer ledelse af ledelsesprocessen ved at spille på hele registret af personlige lederroller, bidrage aktivt til ledelse af nærmiljøet og bidrage til at de sammen med dig selv bliver en nødvendig del af virksomhedens ledeløssystem.

10 Side 10 af 11 Kapitel 9: Ledelsesprocessens hjælpemidler Et hjælpemiddel har man til at få en proces til at løbe lettere. Konsulentbistand er et middel, der kan hjælpe til at får ledelse på ledelsesprocessen. Konsulentadfærd består i at hjælpe klienten med at løse sine egne problemer. Det fordrer, at klienten vil hjælpe konsulenten med at løse konsulentens problemer. Denne gensidighed er nødvendig i hjælpeprocessen. Konsulentadfærd skal ledes, og ledelse kræver konsulentadfærd! Konsulentadfærd i ledelsessammenhæng består i at få den individuel lederadfærd til at fungere bedre og i at få samspillet til at fungere bedre. Kategorier af ledelseskonsulent-adfærd: problemformulerende adfærd metodeudviklende adfærd implementerende adfærd Et ledelsesproblem har man, når der er ubalance mellem mål og midler og/eller mangel på kendskab til deres sammenhæng. Problemformuleringen er afhængig af, hvilket verdensbillede man vælger at udtrykke den i. Selve problemformuleringens opgave kan give anledning til intensiv konsulentassistance. Metodeudviklende konsulentindsats går på at finde konkrete fremgangsmåder til at jævne vejen mod driftsmål, tilpasningsmål og udviklingsmål. Det gælder om i værktøjssprog at lave nye værktøjer til anvendelse i den specifikke ledelsessituation. Implementerende konsulentarbejde medvirker til den konkrete gennemførelse af opgaveløsningen. At flytte bjerge af cementerende holdninger kræver særligt knowhow.

11 Side 11 af 11 Kapitel 10: De ni bud. Og det tiende: dit eget Der skal ni formelle sæt (de ni bud) af aktiviteter til at få ledelsesprocessen til at fungere på ledet vis. Plus dit eget personlige. Sammenfattende kan konkluderes: Nr. 1-3 siger noget om den konkrete praktiske ledelsessituation. Nr. 4-6 siger noget om individuel lederadfærd. Nr. 7-9 siger noget om samspillet. Tiende bud: Ledelse af ledelsesprocessen ligger i dine hænder sammen med de andre, der sammen med dig forpligter sig over for sig selv og over for de andre til at være kernen i selve ledelsen af ledelsesprocessen. Dvs. en samling af alle ti bud kan afslutningsvis udtrykkes således: Ledelse på en virksomheds ledelsesproces har man i det øjeblik, hver enkelt medarbejder realiserer bud 1-10!

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation Teamledelse og samarbejde Teamforståelse og motivation Verden ændres hurtigere og hurtigere Før i tiden kunne man planlægge for en kendt cyclus I dag kender man ikke den virkelighed, som man planlægger

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Figur 157 De to yderpunkter mellem samfund med lille magtdistance og samfund med stor magtdistance.

Figur 157 De to yderpunkter mellem samfund med lille magtdistance og samfund med stor magtdistance. Figur 157 De to yderpunkter mellem samfund med lille magtdistance og samfund med stor magtdistance. Lille magtdistance Ulighed i samfundet skal være så lille som muligt Alle bør have samme rettigheder

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Velkomst Introduktion til modulet Hvad er Organisation for noget?? Opstart

Velkomst Introduktion til modulet Hvad er Organisation for noget?? Opstart Velkomst Introduktion til modulet Hvad er Organisation for noget?? Opstart Organisation Hvad er det for noget?? Modulplan Indhold mindre praksis-betonet Mere overordnet Højere ledelsesniveau(?) Forskel

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært?

Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært? Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært? Af Steen Madsen, Conmoto A/S I de seneste år er der sket en del ændringer i samfundet, som har fået stor betydning for virksomheder og deres strategiske

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

DARUMA management & consulting

DARUMA management & consulting DARUMA management & consulting Tanker til eftertanke Tanker til eftertanke er en samling budskaber, vi selv har forfattet eller ladet os inspirere af fra anden kilde. Det er bevidst, der ikke er angivet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Den sociale kontraktklinikkens

Den sociale kontraktklinikkens klinikkens fremtid! Tandlægeforeningens Årskursus 2012 Bella Center lørdag den 28. april 2012 v/ Jens, CBS Eksempler på cases Lægeklinikken med uenighed om udskrivning af medicin og grundsyn på patienter

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag.

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. SELVEVALUERING 2014 Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. Vi har i 2014 valgt at beskæftige os med emnet INKLUSION, idet der fra

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

GOD LEDELSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008. Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi. Hildebrandt & Brandi 1

GOD LEDELSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008. Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi. Hildebrandt & Brandi 1 GOD LEDELSE Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008 Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi Hildebrandt & Brandi 1 Om Hildebrandt & Brandi Vores bøger, udpluk Vores klienter, udpluk Hildebrandt &

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 6.8.2010 - juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Erhvervsøkonomi C Claus Thøgersen Hold 294010316 Oversigt over planlagte

Læs mere

Bilag 2. Faktoranalyser

Bilag 2. Faktoranalyser Bilag 2. Faktoranalyser Indhold 1. Motivation... 2 Mål for indre opgavemotivation... 2 Mål for public service motivation... 4 2. Mål for medarbejderindflydelse... 5 3. Mål for vægtning og tilstedeværelse

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 4. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Smågruppe workshop om traditionerne

Smågruppe workshop om traditionerne Smågruppe workshop om traditionerne Traditionsbog-projekt - indsamling af bidrag fra mindre grupper Traditionsbog-projektet blev godkendt på Verdens Service Konferencen i 2012 som et tocyklus-projekt kørende

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Fordi mennesker betyder alt

Fordi mennesker betyder alt Agenda Kort introduktion Oplæg: Forretningsvisioner hvorfor det? Hvordan virkeliggøres visionerne til klare strategier og operationelle mål? Implementering er det rette hold sat? Praktiske eksempler: Strategi

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND. Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet

MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND. Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet PROGRAMMET 18.30-19.00 Faglighed på forkant Inspirationsoplæg ved Janne 19.00 19.30 Workshop

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Modstillinger i organisations og ledelsesteori

Modstillinger i organisations og ledelsesteori Modstillinger i organisations og ledelsesteori At sammenfatte og kategorisere en række citerede teorier eller teorielementer i form af en række teoretiske modstillinger. At kritisk kunne reflektere over

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2014 - juni 2015 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Erhvervsøkonomi C Emilie Hjorth Ceylan 3 EØ/Valgfag Oversigt

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Teams der vinder! - Samarbejde, der rykker

Teams der vinder! - Samarbejde, der rykker Teams der vinder! - Samarbejde, der rykker De gør de på håndboldlandsholdet. De gør det i guldkajakken. Og de gør det mange andre steder i sportens verden de vinder ved at samarbejde effektivt. De udnytter

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere