LEDELSE AF LEDELSESPROCESSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE AF LEDELSESPROCESSEN"

Transkript

1 Side 1 af 11 LEDELSE AF LEDELSESPROCESSEN Erik Johnsen Fag: HRM Kapitel 1: Ledelsesprocessen Ledelse drejer sig ifølge forfatteren om ledelsesadfærd, ledelsesprocessen og virksomhedens ledelsessystem. Der betragtes to forskellige opfattelser af ledelse: Den klassiske opfattelse er personfikseret. Man er en god leder, hvis man har den rette faglige baggrund og de personlige egenskaber, jobbet kræver. Den nutidige opfattelse er procesorienteret. Man er en god leder, hvis man udøver personlig lederadfærd. Og lederadfærd er forskellig fra lederens faktiske adfærd på jobbet. Meget forskellig. Chefernes dag går med at snakke og skrive under i en stadig strøm af afbrydelser. Som dog ikke bør forhindre ledelsen i at udøve ledelse, udøve lederadfærd. Lederadfærd udøver man, når man sammen med de andre finder ud af, hvor man vil hen sammen, og sammen med de andre finder ud af, hvordan man kommer derhen. Dvs. lederadfærd fordrer, at man deltager aktivt i et samtidigt målsættende, problemløsende, sprogskabende samspil med de relevante andre (udtrykt i det personlige kors nedenfor).

2 Side 2 af 11 Målsætninger: Intuitivt forudsætter ledelse, at man gearer sin adfærd ind på at tilfredsstille et sæt af ønsker. Problemer: Man skal løse en opgave eller et problemkompleks for at nå sine mål. Sprog: Det er nødvendigt at sætte sig i stand til at kommunikere om, hvor man vil hen, og hvordan man vil komme derhen. Om mål og midler. Man må derfor have eller skabe en sprogbrug, hvor mål midler og sammenhæng mellem disse indgår. De relevante andre: Det er dem, der sammen vil vinde kampen. Udøve lederadfærd. Få ledelsesprocessen til at fungere. Få ledelse på ledelsesprocessen.

3 Side 3 af 11 At ledelsesprocessen består i lederadfærd udført i sammenhængende ledelsesmiljøer, giver anledning til Første bud: Du kan kun udøve lederadfærd sammen med dem, der vil være med til at vinde. Være med til at lede. Kapitel 2: Praktisk ledelse de første tre trin Enhver virksomhed er kendetegnet ved graden af roderi. Der er ikke totalt kaos, for så eksisterer den ikke. Der er heller ikke system i alting, for så er den ikke en levende organisme. Noget er kaotisk, andet er sat i system. Resultatet er rod! De praktiske ledelsesvilkår udgøres derfor af en balance mellem roderi og system stilstand og bevægelse forholdet mellem indsatsen på ledelsesprocesser og indsats på andre processer som produktion, administration, information, økonomi etc. alt efter hvorledes virksomheden har valgt at organisere sig, transformationsprocesser. Nogle kalder dette forholdet mellem systemets struktur og dennes måde at fungere på, systemets funktion. For at drive ledelse i praksis, må de, der rotter sig sammen have et fælles billede af, hvilken del af virksomheden, systemet, de opererer på. Og hvilken tilstand, det er i. Derfor er de første tre trin (som hænger sammen og udgør en bevægelse): 1. Hvilke konkrete personer forpligter sig til at få ledelse på ledelsesprocessen (De må både være personlig motiverede til at komme videre med sig selv, og de må kunne forpligte sig over for hinanden og over for virksomheden som helhed. Men de må også have eller skabe sig en magtbase af en sådan styrke, at der for de andre bliver realisme i sætningen If you can t beat them, join them or be beaten ). 2. I hvilken del af systemet (man vælger et perspektiv og rendyrker en del af organismen. Parallelt med at man som menneske kan træne sine arme, sine ben, sit hjerte og nogle mener sågar sit hoved, således at helheden herved kommer til at fungere bedre. Samtidig med at delen gør det! Dette forudsætter naturligvis, at det rigtige perspektiv vælges, hvilket skaffes gennem erfaring og ved anvendelse af normale diagnosemetoder. Herved skabes det andet bud: Andet bud: Du skal fravælge dine vindmøller med omhu. 3. Hvad vil man investere i tid og kræfter og fysiske ressourcer på at flytte systemet fra den nuværende tilstand (med dens historiske forløb) til en ny ønsket tilstand (Timingen af ressourceindsatsen er afgørende for det konkrete resultat hvor i udviklingsprocessen griber man ind, hvilke bærende værdier skal man arbejde videre på, og hvilke holdninger skal ændres for at undgå kaos og undergang? Herved skabes det tredje bud: Tredjebud: Da der ikke er noget nyt under solen, så brug det, der er! Kapitel 3: Målsætning Når man taler om virksomhedens mål eller målsætning, fremstår den som et udtryk for en fremtidig ønsket systemtilstand, som man er motiveret til at søge realiseret. En virksomheds målsætning er et inter-subjektivt ønske om en fremtidig systemtilstand, der kan måles ved hjælp af een eller flere målestokke, der fx. kan være penge.

4 Side 4 af 11 Det nye system kan enten skabes af de nuværende kræfter eller af nye kræfter, der naturligvis kan inkludere de nuværende, eller dele heraf. Virksomhedens ressourcer kommer fra de forskellige interessent-grupper, der tilsammen udgår virksomheden. Virksomheden kan opfattes som en koalition af eller et system af interessenter. Hver for sig bidrager de med specielle ydelser,der røres sammen i den store gryde, transformationsmekanismen, og bliver til modydelser, diffentierede belønninger til interessenterne. Man er kun interessent, så længe man føler, at man får et tilfredsstillende udbytte af sin indsats. Herved bliver virksomheden at ligne ved en organisme, som både kan opretholde en form for ligevægt (justere) og vokse (ekspandere) samt indskrænke (koncentrere) sig. Dvs. interessentgrupperne må blive enige om, hvad de er enige og uenige om! Virksomheden vil altid befinde sig i båden en driftsstituaiton, en tilpasningssituation og en udviklingssituation samtidigt. Det betyder, at man altid skal have mål for både drift, tilpasning og udvikling. Heraf fremgår fjerde bud: Fjerde bud: At målsætte er at komme til gensidig forståelse af, hvor man vil hen sammen. Sådan cirka. Kapitel 4: Problemløsning Problemløsning, problemløsende adfærd er som ledelsesaktivitet ved at vinde borgererret.

5 Side 5 af 11 Udgangspunktet er, at man har et sæt af mål, som man ønsker at nå. Spørgsmålet er så hvordan. Det afgørende aspekt, når man vil løse problemer i ledelsessammenhæng, altså nå konkrete drifts-, tilpasnings- og udviklingsmål, er, at problemsituationen er ny hver gang. Dels sættes der nye mål. Dels har interessentbalancen ændret sig, således at man arbejder med andre kræfter, med anden energi end sidste gang.

6 Side 6 af 11 Jf. ovenstående model finder problemløsning sted overalt, hvor man i systemet beskæftiger sig med at lede. Det gælder virksomheden som helhed, det gælder vort delsystem, og det gælder mig og mit nærmiljø. Min konkrete del af arbejdspladsen. Udfordringen er at nå nye mål ved hjælp af nye midler. Som gerne må indeholde gamle mål og gennemprøvede midler, men som skal være tilført ny motivation, nye drivkræfter. Problemløsningen består i at bringe mål og midler i overensstemmelse med hinanden, uanset om man arbejder med udviklingsmål, tilpasningsmål eller driftsmål. Al viden, man tror man har vedrørende managerial problem solving, kan sammenfattes i tre almenmenneskelige måder at tackle en uvenlig omverden venligt på: tænke sig om, dvs. analysere og lave nye synteser samtale med de relevante parter, eller bedre interagere i flere dimensioner prøve sig frem, dvs. eksperimentere mere bevidst, se alt hvad man foretager sig som led i en fortløbende søgelære proces. For at få almen menneskelig problemløsningskapacitet ind i ledelsessammenhæng, skal man organisere et problemløsende, et kreativt miljø (tid og kræfter til at tænke, samtale og eksperimentere). Dette miljø skal fungere som et samspil mellem folks iboende kreative egenskaber og potentielle problemløsningskapacitet folks erfaringer med systemet og dermed ubevidste indsigt i dets funktion omverdenens krav i form af interessentgruppers nye indsatser og nye behov. Nye typer af bidrag og nye typer af belønning. Problemløsning: tager tid, kræfter og koster penge er hårdt hjemmearbejde af de, der har problemerne, de såkaldte problemejere består i at flytte grænser, ikke i at forsvare de bestående har målopfyldelse, tilfredshed ved at se midlerne fungere, bedre indsigt i sammenhængene mellem mål og midler, samt incitamenter og idéer til at komme videre, som belønning Femte bud: Et ledelsesproblem er seriøst nok til, at problemejerne behandler det professionelt. Kapitel 5. Sprogskabelse Selve sproget anses ofte for den største hindring for at drive ledelse i en virksomhed. For at kunne udøve lederadfærd i den mening, der er defineret på side 1, må man have et sprog, i hvilket man kan tale om mål og midler. Hvis man ikke har et sådant sprog, må man skabe et. I kraft af at det er et integreret led i lederadfærden og i ledelsesprocessen, vil det udvikle sig i takt med denne. Hvis virksomheden opfattes som et åbent system og dermed er underkastet en tilpasningsproces og en udviklingsproces, skal sproget afspejle dette, hvorfor man har indført beslutningsprocesser, adfærdsprocesser og systemprocesser som sprogdannelser: I beslutningssprog tilstræber man målopfyldelse ved hjælp af et sæt handlemuligheder under givne ydre forhold. Adfærdssprog afspejler den kendsgerning, at det menneskelige element er alfa og omega i menneske-maskin-informations-systemet. Kort sagt må man sætte sig i stand til at behandle faktisk forekommende menneskelige handlemåder i mål-middel sammenhæng. Hvad er ønskede mål, og hvad er acceptable midler i den komplicerede adfærdsproces?

7 Side 7 af 11 Systemsprog er dels kommet ind via datamaskiner og informatik. Men er også udviklet som en disciplin i sig selv. Det sætter system i tingene, giver overblik og indblik samtidig. Giver tilbageblik og fremblik, samtidig. Beslutningssprog, adfærdssprog og systemsprog er de professionelle sprogdannelser, der er mest anvendelige, hvis man ønsker at udøve lederadfærd. De kombinerer alle hver på deres måde mål, midler og sammenhæng mellem mål og midler. Lederadfærd bliver differentieret efter hvilken type målsætning, man tilstræber (drift, tilpasning, udvikling) hvilken type problemløsningsaktivitet, man anvender (tænke, samtale, prøve) hvilket sprog, man vælger at kommunikere i (beslutnings-, adfærds- og systemsprog) Ledelsessprog skal bidrage til bedre kommunikation i ledelsessammenhæng. medvirke til at ledelsessystemet og ledelsesprocesserne fungerer. Der er kommunikation mellem to mennesker, når den enes budskab afføder en forventet handling hos den anden. Gør begge, som den anden forventer, og er denne handling målorienteret efter gensidig forståelse, er der tale om ledelseskommunikation. Som er et nødvendigt element i lederadfærd. Sjette bud: Du skal ikke sætte dig på lønningslisten sammen med forlk, som du ikke kan få i tale om, hvor I vil hen sammen, og hvordan I vil komme derhen. Sammen. Kapitel 6: Individuel lederadfærd lederrollerne Sandsynligheden for at få succes som chef eller leder, eller hvad man vælger at kalde et job, der legitimerer, ja ligefrem kræver at der skabes resultater gennem andre, afhænger af 3 forhold: Man skal indeholde alle normale menneskelige egenskaber. Jo mere all-round personlighed, jo større sandsynlighed for god chef-adfærd. Og de personlige egenskaber må gerne ligge over gennemsnittet mht. intellekt, motivation og følelsesmæssig stabilitet. Jo bredere grunduddannelse, jo større chancer for at udøve chefrollen tilfredsstillende. Det hænger sammen med det mere differentierede og mindre fastlåste verdensbillede. Jo før i sin karriere, man bliver udsat for et chefjob, jo lettere får man chefadfærden ind i rygmarven. Lederadfærd er den i praksis mindst opdyrkede del af den komplicerede jobadfærd. Det gælder ikke mindst for ledernes (eller chefernes) vedkommende. Man så at sige flygter ind i det, man tror man kan. Syvende bud: Du skal konditionere din lederadfærd ved at arbejde med dens ni invariable komponenter. Og blive ved til de sidder i rygmarven. Kapitel 7: Gruppens lederadfærd Ledelsesmiljøet Individet opfører sig forskelligt i forskellige sociale sammenhæng. Det gælder også ledelsessammenhæng. Hvert ledelsesmiljø har sine egne karakteristika. Og det kan aktivt indrettes til at have ønskede egenskaber. En gruppe er en håndfuld personer, der påtager sig at løses nogle opgaver sammen efter aftalte spilleregler. Gruppens ydre mål skal opnås effektivt, og dens indre mål skal nås, således at medlemmerne trives. Og at hvert enkelt gruppemedlem må forpligte sig over for hver af de andre.

8 Side 8 af 11 Det er i gruppen, man realiserer de bærende principper for produktion af velfærd og høj realindkomst: arbejdsdelingens princip og princippet om social integration. Plus det afledte om personlig commitment, vis man vil have del i goderne. Produktiv adfærd, lederadfærd og personlig social adfærd integreres som ærtehalm i gruppen! Det samspil, der karakteriserer lederadfærd, udøves i en gruppeagtig proces. Det er derfor nærliggende at betegne det nærmiljø, man skaber for at udøve ledelse som et ledelsesmiljø. Det er karakteriseret ved at finde svar på følgende 2 spørgsmål: hvad skal vi gøre og hvordan skal vi gøre det? For at skabe det samspil, der er med til at karakterisere ledelsesprocessen er følgende 4 betragtninger særlig relevante: en aftalt individuel lederprofil, med ansvar for og myndighed (ressourcer) til at udøve aftalte lederroller en meget kontant opfølgningsproces på individuel lederadfærd med aftalte positive og negative konsekvenser for hver enkelt deltager en aftalt og accepteret statusfordeling som resultat af det nødvendige interne magtspil i gruppen en fastlagt kommunikationsproces internt i ledelsesmiljøet og eksternt med andre ledelsesmiljøer i organisationen Når der i praksis skal løses nogle praktiske problemer, skal mål, midler og sammenhæng konkretiseres, således at de rigtige midler sættes ind på at nå de rigtige mål (ydre). Hvilken konkret lederadfærd skal genereres af hvilken person for at den faglige og anden arbejdsindsats resulterer i måleopfyldelsen? Det afgøres i ledelsesmiljøet! Denne lederadfærd udspilles i 2 tempi:

9 Side 9 af 11 Når man fysisk er sammen med andre for at finde ud af, hvad der skal gøres og hvordan det skal gøres, dvs. fastlæggelse af den detaljerede handlingsplan (hvem der skal gøre hvad, hvordan og hvornår og melde tilbage til hvem). Når man er gået hver til sit for at udføre det, der er vedtaget. Det afgørende er den psykologiske kontrakt. samspillet har udløst. Opfølgningsprocessen synes at være det svageste led i praktisk ledelsessammenhæng. Man gider ikke tage slagsmålet om konsekvenserne af manglende resultater. Desuden er det ubehageligt! Men der er to situationer, hvor en åben og ærlig feedback er acceptabel efter almindelig opfattelse: Den ene er, hvor der er et stærkt ydre pres. Hvor man ikke kan overleve, hvis ikke hver og én lever op til sine aftalte forpligtelser. Den anden er den, hvor det er sjovt, hvor der er udfordring, hvor der er en oplevet personlig og organisatorisk vækst. Status er andres oplevelse af ens position. Magt hænger sammen med status magt har man hvis man kan øve indflydelse på andres målopfyldelse. Derfor er magtspillet mellem samarbejdende kolleger både uundgåeligt og hensigtsmæssigt for det ledelsesmæssige samspil. Det bør foregå åbent og efter en vedtagen forretningsorden/aftalte spilleregler. Ellers ødelægger magtspillet ledelsesprocessen. Kommunikationen foregår indadtil og udadtil: Indadtil må gruppen fungere, når det er samlet for at udøve ledelse. Åben og ærlig kommunikation. Udadtil skal der kommunikeres således, at totalsystemets ledelsesproces fungerer. Ottende bud: Du skal trimme dit nærmiljø ved nu og da at gøre det til et ledelsesmiljø. Kapitel 8: Organisationens lederadfærd Ledelsesprocesserne Organisationens lederadfærd består i at strukturere helheden af tilgængelige ressourcer i dele med veldefinerede opgaver baseret på de strategiske mål for systemet få strukturen til at fungere ved at etablere tre processer mellem de produktive dele og ledelsesmiljøerne: analyse/syntese processer Med hensyn til funktion er hele det logistiske system baseret på fortløbende analyser og justeringer i form af nye synteser. Det er af afgørende betydning at planlægning, udførelse og opfølgning sker ansigt til ansigt. interaktionsprocesser Disse processer kommer til at fungere ved, at de mennesker, der er nødvendige for at løse en bestemt opgave bringes sammen i samme ledelsesmiljø. søge-lære processer Disse processer er de vanskeligste, fordi de tager tid og kræfter til også at se på den fortid, der er uinteressant for travle mennesker, der fortrinsvis skal videre. En løbende søge-læreproces har man i ledelsesmiljøets feed back mekanisme. bringe overensstemmelse mellem den enkelte opererende enheds mål og midler i form af konkrete produktionsopgaver og ressourcer til at gennemføre dem. Niende bud: Du realiserer ledelse af ledelsesprocessen ved at spille på hele registret af personlige lederroller, bidrage aktivt til ledelse af nærmiljøet og bidrage til at de sammen med dig selv bliver en nødvendig del af virksomhedens ledeløssystem.

10 Side 10 af 11 Kapitel 9: Ledelsesprocessens hjælpemidler Et hjælpemiddel har man til at få en proces til at løbe lettere. Konsulentbistand er et middel, der kan hjælpe til at får ledelse på ledelsesprocessen. Konsulentadfærd består i at hjælpe klienten med at løse sine egne problemer. Det fordrer, at klienten vil hjælpe konsulenten med at løse konsulentens problemer. Denne gensidighed er nødvendig i hjælpeprocessen. Konsulentadfærd skal ledes, og ledelse kræver konsulentadfærd! Konsulentadfærd i ledelsessammenhæng består i at få den individuel lederadfærd til at fungere bedre og i at få samspillet til at fungere bedre. Kategorier af ledelseskonsulent-adfærd: problemformulerende adfærd metodeudviklende adfærd implementerende adfærd Et ledelsesproblem har man, når der er ubalance mellem mål og midler og/eller mangel på kendskab til deres sammenhæng. Problemformuleringen er afhængig af, hvilket verdensbillede man vælger at udtrykke den i. Selve problemformuleringens opgave kan give anledning til intensiv konsulentassistance. Metodeudviklende konsulentindsats går på at finde konkrete fremgangsmåder til at jævne vejen mod driftsmål, tilpasningsmål og udviklingsmål. Det gælder om i værktøjssprog at lave nye værktøjer til anvendelse i den specifikke ledelsessituation. Implementerende konsulentarbejde medvirker til den konkrete gennemførelse af opgaveløsningen. At flytte bjerge af cementerende holdninger kræver særligt knowhow.

11 Side 11 af 11 Kapitel 10: De ni bud. Og det tiende: dit eget Der skal ni formelle sæt (de ni bud) af aktiviteter til at få ledelsesprocessen til at fungere på ledet vis. Plus dit eget personlige. Sammenfattende kan konkluderes: Nr. 1-3 siger noget om den konkrete praktiske ledelsessituation. Nr. 4-6 siger noget om individuel lederadfærd. Nr. 7-9 siger noget om samspillet. Tiende bud: Ledelse af ledelsesprocessen ligger i dine hænder sammen med de andre, der sammen med dig forpligter sig over for sig selv og over for de andre til at være kernen i selve ledelsen af ledelsesprocessen. Dvs. en samling af alle ti bud kan afslutningsvis udtrykkes således: Ledelse på en virksomheds ledelsesproces har man i det øjeblik, hver enkelt medarbejder realiserer bud 1-10!

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 6.8.2010 - juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Erhvervsøkonomi C Claus Thøgersen Hold 294010316 Oversigt over planlagte

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Organisatorisk læring

Organisatorisk læring Organisatorisk læring Kan organisationer lære? Kan de lade være? Kultur Proces Struktur 2 Beskriv den situation hvor der sidst skete læring på din arbejdsplads? Skriv ordet på karton og gå rundt og diskutér

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT ID-MANAGEMENT UDDANNELSE Et tilfredsstillende og meningsfyldt liv forudsætter, at vi er i stand til at tage lederskabet i vores egen personlige tilværelse. For at kunne gøre dette må vi have en veldefineret

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Personlig Udvikling & Kommunikation

Personlig Udvikling & Kommunikation Personlig Udvikling & Kommunikation Giv dig selv flere muligheder igennem større forståelse af dig selv og andre. Deltag på dette kursus, der giver dig seks dage med fokus på dig og din personlige udvikling.

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere