FAIF nyhedsservice. Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAIF nyhedsservice. Juni 2015"

Transkript

1 FAIF nyhedsservice Juni 2015

2 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring af dokumentation og underretningspligt m.v. Krav om due diligence forud for investeringer FAIF-lovens 24, stk. 4 stiller krav om, at en FAIF skal gennemføre relevant due diligence, når den foretager investeringer på vegne af en AIF. Loven beskriver ikke nærmere, hvad dette i praksis indebærer, men i forarbejderne til bestemmelsen er der anført følgende: Det vil være meget forskelligt, hvad der kan anses som værende relevant due diligence procedure alt efter, hvilke investeringer forvalteren foretager på vegne af de alternative investeringsfonde. Hvis investeringen er i en likvid kapitalandel noteret på en anerkendt børs, vil kravet til due diligence proceduren være meget begrænset. Omvendt vil der være større krav til en due diligence procedure, hvis der for en alternativ investeringsfond, der investerer i ejendomme, skal investeres i f.eks. et butikscenter. I det tilfælde må det forventes, at forvalteren grundigt undersøger bl.a. ejendommens tilstand, lejekontrakter, risikoen for miljøsager og mange andre ting, der er relevante for en sådan handel. Hvad der vil være en relevant due diligence procedure i forbindelse med en konkret investering, vil således afhænge af aktivet, der skal investeres i, markedet der investeres på samt en række andre faktorer. Det afgørende vil være, hvilken due diligence procedure en fagligt dygtig investor på det pågældende område vil foretage, idet forvalteren skal opfylde en sådan standard. Forvalterens due diligence procedure skal være dokumenteret, og skal opdateres regelmæssigt, således at den til stadighed er udtryk for, hvad en fagligt dygtig investor på det pågældende område vil foretage af undersøgelser inden en investering. Bestemmelsen indebærer således, at en FAIF ikke kan udlade at gennemføre due diligence og i stedet forlade sig på et omfattende sæt erklæringer og/eller garantier, købesumsregulering, forsikring eller andre former for risikoafdækning i forbindelse med en investering, ligesom der heller ikke kan gennemføres såkaldte Q&D-deals (Quick & Dirty deals), hvor et aktiv, typisk under hensyntagen til et betydeligt afslag i prisen, købes ubeset. Der skal gennemføres due diligence. Det er efter FAIF-loven ikke afgørende, om due diligence undersøgelsen foretages af ansatte i FAIF en eller om det sker helt eller delvist ved eksterne rådgivere m.v. (typisk advokater, revisorer, corporate finance rådgivere m.v.). Det afgørende er alene, at kvaliteten og omfanget af den due diligence der udføres, modsvarer den due diligence undersøgelse, der i den pågældende situation må forventes af en fagligt dygtig investor på det pågældende område. Krav om fornøden omhu ved investeringer FAIF-lovens 18, stk. 1, litra a, stiller krav om, at en FAIF til enhver tid skal udøve sine aktiviteter i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis indenfor forvaltningsområdet. Bestemmelsen er ifølge forarbejderne dynamisk og kan derved ændres i takt med udviklingen på området (hvad der i dag er god praksis indenfor private equity eller fast ejendom er måske ikke god praksis om 5 år). Bestemmelsen i FAIF-lovens 18, stk. 1, litra a, er en implementering af FAIF-direktivets artikel 12, stk. 1, litra a. Sidstnævnte har imidlertid en anden ordlyd, idet bestemmelsen fastslår, at medlemsstaterne skal sikre, at FAIF er til enhver tid under udøvelsen af deres aktiviteter handler ærligt og redeligt og med passende dygtighed, omhu og hurtighed. Direktivet indeholder i artikel 12, stk. 3 hjemmel til, at Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter (en forordning) kan præcisere de kriterier, som de relevante kompetente myndigheder (dvs. for dansk vedkommende Finanstilsynet) skal anvende til at vurdere, om en FAIF overholder sine forpligtelser efter artikel 12, stk. 1.

3 Præciseringen er sket i FAIF-forordningens (nr. 231/2013) artikel 16-29, hvor artikel netop præciserer, hvad der kræves for at en FAIF i forbindelse med investeringer har handlet med fornøden omhu efter FAIFdirektivet artikel 18, stk. 1. Forordningen er direkte anvendelig i dansk ret og er dermed præcis lige så bindende for en dansk FAIF, som hvis kravene i stedet havde stået i FAIF-loven. Bestemmelsen er dermed et godt eksempel på, at man som FAIF, herunder denne compliancefunktion, ikke kan nøjes med at læse loven og bekendtgørelserne. Hvis man vil være sikker på at kende hele retsgrundlaget, er man nødsaget til at tage direktivet og (ikke mindst) forordningerne med. FAIF-forordningens artikel 18 stiller følgende krav i forbindelse med investeringer fortaget af en FAIF på vegne af en AIF: 1. En FAIF skal udvise stor omhu i forbindelse med udvælgelse og løbende tilsyn med investeringer. 2. En FAIF skal sikre, at den har passende kendskab til og forståelse af de aktiver, som AIF'en har investeret i. 3. En FAIF skal indføre, gennemføre og anvende skriftlige metoder og procedurer for fornøden omhu og anvende effektive ordninger til at sikre, at beslutninger om investering på AIF'ens vegne gennemføres i overensstemmelse med AIF'ens mål, investeringsstrategi og, hvis det er relevant, risikogrænser. De pågældende metoder og procedurer skal endvidere regelmæssigt gennemgås og opdateres. FAIF-forordningens artikel 19 stiller følgende yderligere krav, der gælder, hvis der er tale om en investering i aktiver med begrænset likviditet, herunder f.eks. unoterede kapitalandele, fast ejendom og lignende: 1. Hvis FAIF en investerer i aktiver med begrænset likviditet, og hvis der forud for denne investering er en forhandlingsfase, skal FAIF en i forbindelse med forhandlingsfasen: a. Udarbejde og regelmæssigt opdatere en forretningsplan, der er i overensstemmelse med AIF'ens løbetid og markedsvilkårene. b. Finde og vælge mulige transaktioner i tråd med den udarbejdede forretningsplan. c. Vurdere de valgte transaktioner under hensyntagen til eventuelle muligheder og de hermed forbundne overordnede risici, alle relevante retlige, skattemæssige, finansielle eller andre værdipåvirkende faktorer, menneskelige og materielle ressourcer samt strategier, herunder exitstrategier. d. Udøve due diligence-aktiviteter i relation til transaktioner forud for udførelsen heraf. e. Overvåge AIF'ens resultater med hensyn til den udarbejdede forretningsplan. 2. FAIF'en skal føre journal over de aktiviteter, der er udført i henhold til ovenstående pkt. 1, litra a-e, i mindst fem år. Selve indholdet af bestemmelserne (forretningsplan, due diligence m.v.) ville i 9 ud af 10 tilfælde antageligt blive udført selv om det ikke fulgte eksplicit af forordningen. I praksis er konsekvenserne af forordningens artikel derimod nærmere, at den stiller krav om (i) skriftlige metoder og procedurer for gennemførelse af investeringer, og (ii) at samtlige aktiviteter i forbindelse med investeringer skal journaliseres og gemmes i mindst 5 år efter investeringen. De dokumenter, der i praksis ofte vil skulle gemmes i 5 år efter investeringen, vil f.eks. (ikke udtømmende) være information memorandums, salgsopstillinger, prospekter, fortrolighedserklæringer, hensigtserklæringer (Letters Of Intent), indikative bud, spørgsmål og svar (Q&A) ifm. due diligence, referater fra møder med målselskabets ledelse som led i due diligence, due

4 diligence rapporter (red-flag rapporter), overdragelsesaftale/investeringsaftale (inkl. bilag), ejeraftale, closing memorandum samt andre dokumenter vedrørende transaktionen (gældsbreve, mellembalancer osv.) i det omfang de ikke udgør bilag til overdragelsesaftalen/investeringsaftalen. Særregler ved overtagelse af visse unoterede selskaber FAIF-loven indeholder i en række særregler, der som udgangspunkt finder anvendelse ved alle investeringer i unoterede selskaber. FAIF-lovens 70, stk. 4 indeholder imidlertid 2 i praksis meget væsentlige undtagelser til de unoterede selskaber, der er omfattet af særreglerne. Efter bestemmelsen finder særreglerne ikke anvendelse på: 1. Små og mellemstore virksomheder som defineret i artikel 2, stk. 1 i bilaget til Europa-Kommissionens henstilling 2003/361/EF, dvs. virksomheder som (i) beskæftiger under 250 personer, og som (ii) har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR. 2. Selskaber, der særligt har til formål at købe, besidde eller administrere fast ejendom. Særreglerne i FAIF-lovens finder således ikke anvendelse på investering i små og mellemstore virksomheder, ligesom de ikke finder anvendelse på investering i ejendomsselskaber (uanset størrelse). Hvis der investeres i et unoteret selskab, der er omfattet af særreglerne, er konsekvenserne følgende: 1. Der skal gives underretning til Finanstilsynet, når AIF ens ejerandel overstiger eller falder under tærskelværdier på 10, 20, 30, 50 og 75 %. 2. Der skal gives en række oplysninger (hensigt med købet, sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen af virksomhedens ansatte osv.) til Finanstilsynet, det unoterede selskab og kapitalejerne deri, hvis AIF en opnår kontrol (mere end 50 % af stemmerne) over selskabet. 3. Der gælder en række særlige indholdsmæssige krav til de kommende årsrapporter for det unoterede selskab. 4. Der gælder en udlodningsbegrænsning i 24 måneder for det unoterede selskab, der dog i praksis næppe begrænser mulighederne for at gennemføre udlodning af udbytte, køb af egne kapitalandele og kapitalnedsættelse (typisk i forbindelse med såkaldt debt push down ) i større udstrækning end det, der var gældende også før introduktionen af FAIF-loven. Brud på særreglerne i FAIF-lovens er ikke civilretligt sanktionerede og kan således ikke indebære, at investeringen f.eks. er ugyldig. Derimod kan brud på særreglerne medføre sanktionering efter FAIF-lovens almindelige bestemmelser herom, herunder påbud, bøde og i sidste instans inddragelse af forvalterens FAIF-tilladelse. Tilmelding til FAIF-nyhedsservice For nærmere info samt tilmelding til FAIF-nyhedsservice bedes du skrive til Martin Christian Kruhl på

5 LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013

LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013 LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013 UNDERVISERE Partner, advokat Jens Chr. Hesse Rasmussen Advokat Anders Rubinstein Advokatfuldmægtig Michael

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 Direktionen for Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K 29. april 2010 Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 1. Finanstilsynets afgørelse Danske Bank og BNP Paribas

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere