Dialog om arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog om arbejdsmiljø"

Transkript

1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Dialog om arbejdsmiljø Tal med din topleder, det betaler sig

2 Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Denne og andre publikationer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Publikationen er målrettet brancher under industrien. Anbefalingerne er af generel karakter. Der kan således være virksomhedsspecifikke forhold, der nødvendiggør inddragelse af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Arbejdsmiljøbutikken, tlf Bestillingsnr Industriens Branchearbejdsmiljøråd Tekst og layout: Operate A/S Tryk: One2one Trykt på miljøvenligt papir Oplag: 1000 ekspl. Udgivelsesmåned: Marts 2014 ISBN

3 Indhold 4 Indledning 5-7 Hovedkonklusionerne i analysen Stærkere kobling mellem arbejdsmiljø og forretning Mere dialog med topledelsen Topledelsen skal være rollemodeller 8-10 Gode råd Arbejdsmiljørepræsentanter Chefer og ledere HR-chefer 11 Inspiration Fire virksomhedstyper 14 Samarbejdsmodellen 3

4 Indledning Denne pjece handler om at få arbejdsmiljøet og forretningen til at spille godt sammen gennem dialog med topledelsen. Når arbejdsmiljøet og forretningen tænkes sammen, kan det styrke virksomhedens samlede resultater. Pjecen kan bruges til dialog med topledelsen, fx ved den årlige drøftelse om arbejdsmiljø, på temadage eller andre møder. Pjecen består af tre hovedafsnit, der på hver sin måde sætter fokus på dialog med topledelsen: 1. Erfaringer På baggrund af en analyse sætter første del af pjecen fokus på, hvordan arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøchefer og HR-chefer fra 272 forskellige virksomheder oplever dialogen med topledelsen. Herunder hvad de mener, der skal til for at få et godt samarbejde med ledelsen om arbejdsmiljø. 2. Gode råd til dialog Gode råd til dig som arbejdsmiljørepræsentant, chef/ leder eller HR-ansvarlig. De gode råd sætter fokus på, hvordan du kan styrke din dialog med topledelsen om et godt arbejdsmiljø. 3. Diskussionsoplæg Det sidste afsnit i pjecen kan bruges som et diskussionsoplæg i forhold til hvilket samspil, der er mellem arbejdsmiljø og forretning i den enkelte virksomhed. Fire karikerede virksomhedstyper, der også er illustreret gennem fire korte animationsfilm, som giver mulighed for at tage temperaturen på arbejdsmiljø og forretning i din virksomhed. God læselyst. Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Hvorfor går det så godt, når vi har det så godt? 4

5 Hvad siger arbejdsmiljørepræsentanter og chefer om dialogen med topledelsen? Det er topledelsens ansvar, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og det bedste resultat opnås, når topledelsen engagerer sig personligt i arbejdsmiljøarbejdet. Det viser en survey gennemført af Industriens Branchearbejdsmiljøråd i november I alt 122 arbejdsmiljørepræsentanter og 150 arbejdsmiljøchefer og HR-chefer deltog i surveyen om deres oplevelse af samarbejdet med topledelsen. 99 procent svarer, at det i meget høj grad eller i høj grad er vigtigt, at topledelsen engagerer sig i arbejdet med arbejdsmiljø. 58 procent oplever allerede i dag, at deres topledelse engagerer sig i arbejdsmiljøet i høj eller i meget høj grad, mens 41 procent kun oplever det i nogen eller i lav grad. Men hvordan er det så, at man får en god dialog og et godt samarbejde med topledelsen? Kobling mellem arbejdsmiljø og forretning Når arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøchefer og HR-chefer bliver spurgt til, hvad der er deres egen vigtigste begrundelse for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden, peger 55 procent på det moralske ansvar for medarbejdernes sundhed og sikkerhed, mens godt hver tredje peger på, at arbejdsmiljøet også skal sikre positive resultater på bundlinjen. Men samtidig mener hele 85 procent, at et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at virksomheden kan nå sine økonomiske mål. Prioriteringen er meget på linje med det topledelserne svarede på samme spørgsmål ved en undersøgelse tilbage i Både arbejdsmiljørepræsentanter, chefer og topledere er enige om, at et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at virksomheden kan nå sine økonomiske mål. Som en arbejdsmiljørepræsentant udtrykker det: Flere undersøgelser viser, at et godt arbejdsmiljø øger produktiviteten. Det betyder noget, at man er tryg, at der bliver taget hånd om ens helbred, og at man ved, man kan komme hjem i et helt stykke. Så yder man en bedre indsats. Et godt arbejdsmiljø øger også sammenholdet. Hvis pludselig der kommer en ordre ind, der skal løses hurtigt, så står man sammen om det, og får det løst. Tilsvarende er det ni ud af ti arbejdsmiljørepræsentanter og -chefer, der mener, at arbejdsmiljøindsatsen i høj grad eller i meget høj grad bør integreres i arbejdet med produktivitet og kvalitet. En arbejdsmiljøchef uddyber det behov: Hvis ikke man sørger for, at arbejdsmiljøet er inde i kvaliteten og produktiviteten, så kan tingene gå i stå. For hvis ikke arbejdsmiljøet fungerer på alle niveauer, så har du ikke ressourcerne til at gå efter en god forretning. Så skal du bruge for mange kræfter på at få tingene til at fungere. Arbejdsmiljø og forretning går hånd i hånd. I hvilken grad mener du, at et godt arbejdsmiljø er afgørende for at virksomheder, når dens økonomiske mål? % 53 % 14 % 0 % 0 % 1 % Meget høj grad Høj grad Nogen grad Lav grad Slet Ved ikke 28% 32% 40% 5

6 14 % Mere dialog med topledelsen Næsten alle (99 procent) peger på, at hvis en virksomhed skal rykke på godt arbejdsmiljø, så skal topledelsen bakke op. Men hvordan styrker man bedst samarbejdet med topledelsen? Den indsats, flest (42 procent) peger på, er at sætte mere fokus på sammenhængen mellem arbejdsmiljøet og forretningen. Som en arbejdsmiljøchef siger det: Det gælder om at se på, hvordan man kan få de her ting kørt ind, så det har betydning for forretningen. Hvilke plusser og minusser er der fx i forhold til omdømme, effektivitet, produktion? Eller hvad sparer det her i tid for ledelsen? Når man spørger til hvad, arbejdsmiljørepræsentanten eller den arbejdsmiljøansvarlige selv kan gøre for at fremme samarbejdet med topledelsen, peger flest (64 procent) på, at det vigtigste er den positive attitude: At have en positiv indstilling over for arbejdspladsen og bidrage til at skabe engagement hos medarbejderne. En HR-chef underbygger svaret: Det nytter ikke bare at møde op og påpege fejl. Hvis man er negativ og kritiserer alting, så er det sværere at få noget igennem. Det er lettere at arbejde mod et fælles mål og med det udgangspunkt at alle vil virksomheden det bedste og ønsker at opnå nogle bedre resultater. Udover den positive attitude kommer hensynet til økonomi og produktivitet på en anden plads, mens det at stille konkrete forslag til løsning af arbejdsmiljøproblemer vurderes som tredje 0 % 0 % 1 % vigtigst. gen grad Lav grad Slet Ved ikke Hvad er efter din egen overbevisning det vigtigste, du selv kan gøre for at fremme samarbejdet med topledelsen? Topledelsen skal være rollemodeller I undersøgelsen er arbejdsmiljørepræsentanter, chefer/ledere og HR-ansvarlige blevet spurgt om, hvor det er vigtigst, at topledelsen viser sit engagement i arbejdsmiljø. 1. Ved at være rollemodel i sin egen daglige adfærd. 2. Til møder om arbejdsmiljø. 3. I forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Der peges på, at det i høj grad er et kulturspørgsmål. Toplederen er nødt til at gå foran og være kulturbærer, når det for eksempel handler om at fremme sikkerheden. Som en arbejdsmiljørepræsentant udtrykker det: Som medarbejder spejler man sig jo i topledelsen. Hvis de viser, at de vil sikkerhed, så er det, det vi gør. Men hvis de omvendt signalerer, at det bare gælder om at komme hurtigt frem uden at tænke så meget på konsekvenserne, så er det, det man gør. En HR-chef peger som eksempel på, at topledelsen kan være rollemodel ved at gå med på sikkerhedsrunderinger i produktionen og gå i dialog med medarbejderne om arbejdsmiljøet. Det er også væsentligt, at ledelsen viser vilje og evne til handling. 28% 32% Udvise forståelse for hensynet til økonomi og produktivitet Have en positiv indstilling og bidrage til engagement 40% Stille løsningsforslag 6

7 ANTAL ARBEJDSULYKKER 7

8 Gode råd På de følgende sider finder du gode råd til at styrke dialogen med topledelsen til dig som arbejdsmiljørepræsentant, chef/leder eller HR-ansvarlig. Arbejdsmiljørepræsentanter: 1) Tal med topledelsen ude i produktionen Når I betragter de konkrete forhold sammen, giver det bedre grundlag for at finde de rigtige løsninger. 2) Skab god energi Bidrag til en konstruktiv omgangstone og stemning i arbejdet. 3) Vis engagement Vis at du vil sikkerhed og godt arbejdsmiljø ved at gøre en aktiv indsats og være forberedt. Læs på stoffet, sæt dig ind i tingene, vær aktiv til møderne. 4) Klæd din mellemleder godt på - Mellemlederen er ofte den korteste vej til topledelsen. Tal med mellemlederen om, hvad der er vigtigt at få bragt videre til topledelsen. 5) Sæt APV i relation til forretning og produktivitet - Forsøg i det omfang det er muligt og giver mening at lave en kobling mellem APV-handlingsplan og forretning/produktivitetstal. 6) Kend din målgruppe Nogle tænker i bløde værdier andre tænker i økonomi. Målret dine budskaber til modtageren. Det er ikke nødvendigvis det samme argument, der skal bruges altid. 7) Tag på kursus med ledelsen Foreslå fælles efteruddannelsesdag og gør det attraktivt og nødvendigt for ledelsen at deltage. På den måde får I en fælles platform at tale arbejdsmiljø ud fra. 8

9 Gode råd Chefer og ledere: 1) Tal topledelsens sprog Få tal og fakta på bordet, når du skal argumentere for arbejdsmiljø: Lav tilbagebetaling/investeringskalkuler på udgifter i forbindelse med arbejdsmiljøtiltag. Og gør op og beregn, hvad det betyder og koster, hvis I ikke gør noget fx i forhold til arbejdsulykker. Husk, du kan bruge I-BAR s værktøj Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø til at kvalificere beslutninger om investeringer i arbejdsmiljø. 2) Vis at det giver mening Hvad kan det komme til at betyde i forhold til ulykker, sygefravær, medarbejdertilfredshed, økonomi? 3) Vær konkret og velforberedt Ha altid 1-3 konkrete løsningsforslag med, når du sætter fokus på problemer. Sørg for at løsningsforslag for så vidt muligt er afhandlet med de relevante parter. 4) Vær kortfattet og klar Overvej hvordan du kan formulere dit budskab kort og klart, når du skal i dialog med ledelsen. 5) Skab synlighed om udfordringerne Tag topledelsen med på arbejdsmiljø rundtur i produktionen. 6) Skab engagement Hjælp til med at topledelsen tager formandskabet for arbejdsmiljøudvalget til sig. Anskueliggør hvordan formandskabet i AMO kan bidrage til kvalificering af strategiske beslutninger. 7) Få fremdrift i arbejdet Sørg for at have faste møder og sæt fokus på de opnåede resultater. 9

10 Gode råd HR-ansvarlige: 1) Vis, at HR og gode arbejdsmiljøprocesser er en god forretning Lav gode business cases og brug dem som eksempler på de resultater i opnår. 2) Bred ansvar for arbejdsmiljø ud i virksomheden Sørg for, at ansvaret for de daglige arbejdsmiljøopgaver ligger hos den enkelte leder. 3) Nedbryd siloerne Tag ansvar for, at der er en tæt dialog mellem HR og AMU fx gennem faste kontaktmøder. 4) Vær proaktiv i forandringsprojekter Vær proaktiv dialogpartner i forandringsprocesser og sæt fokus på, at HR- og arbejdsmiljøindsatsen er en del af forretningsudviklingen. 5) Synliggør værdiskabelsen i alle virksomhedens led For at skabe trivsel, engagement og høj social kapital i virksomheden, skal alle medarbejdergruppers rolle og andel i værdiskabelsen og forretningen være tydelig. 6) Bidrag til tydelig rollefordeling, når problemer skal løses Når arbejdsmiljøproblemer er afdækket, skal der skabes klarhed om, hvad de forskellige parter skal bidrage med i løsningen. Vær med til at tydeliggøre, hvad henholdsvis arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR og topledelsen kan gøre. 7) Støt topledelsen i at være gode kulturbærere Vær en aktiv sparringspartner for topledelsen i deres rolle som gode rollemodeller for trivsel og godt arbejdsmiljø. 8) Udbred uddannelsestilbud Sørg for at organisationen er uddannet i arbejdsmiljø og få opdateret deres viden om arbejdsmiljø gennem kurser det gælder både arbejdsrepræsentanter og topledelsen. 10

11 Inspiration 28% 32% Udvise forståelse for hensynet til økonomi og produktivitet Have en positiv indstilling og bidrage til engagement 40% Stille løsningsforslag Et godt arbejdsmiljø er også en god forretning. Det viser flere undersøgelser, blandt andet en undersøgelse som ISSA, International Social Security Association, offentliggjorde i Mere dialog Forretning med topledelsen International Social Security Association har på tværs af landegrænser og brancher gennemført en undersøgelse af, om investeringer i arbejdsmiljø kan aflæses Samarbejde på bundlinjen. 300 firmaer fra 16 forskellige lande deltog i undersøgelsen, som via kvantitiative og kvalitative metoder Casino fandt frem til, hvordan Superliga og hvor på arbejdspladsen et godt arbejdsmiljø har en indvirkning. Rapportens overordnede konklusion er, at det kan betale sig at investere Fallitbo i arbejdsmiljø også Countryclub rent økonomisk og finder frem til en ROP, Return on Prevention, på 2,2. Det betyder i praksis, at for hver krone, der investeres i arbejdsmiljø per medarbejder, kan virksomhederne forvente at få et økonomiske afkast på 2,2 kroner retur. Altså mere end en fordobling. Det resultat bliver bekræftet af størstedelen af undersøgelsens deltagere. Arbejdsmiljø Fakta De undersøgte firmaer havde en branchemæssig forskellig baggrund og kom fra Australien, Østrig, Aserbajdsjan, Canada, Tjekkiet, Tyskland, Hong Kong, Rumænien, Rusland, Singapore, Sverige, Schweitz, Tyrkiet, USA og Vietnam. Kilde: The Return on prevention fra International Social Security Association, Læs også mere i Arbejdsmiljø I et toplederperspektiv Minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø, udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd For hver krone, der investeres i arbejdsmiljø per medarbejder, kan virksomhederne forvente at få et økonomisk afkast på 2,2 kroner retur. Investering i arbejdsmiljø kr. Afkast på investering kr. International Social Security Association KILDE: ISSA, INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION Halvdelen af de adspurgte firmaer i undersøgelsen anslår således, at yderligere investeringer i arbejdsmiljø vil mindske de samlede omkostninger på sigt. En fjerdedel anslår, at omkostningerne vil stige, mens den sidste fjerdedel vurderer, at det ikke har nogen betydning for omkostningsniveauet. 11

12 Fire virksomhedstyper Hvordan er sammenhængen mellem arbejdsmiljø og forretning i din virksomhed? Virksomheder er forskellige og har ikke den samme tilgang til arbejdsmiljø. Det kan give anledning til forskellige udfordringer i forhold til den dialog, som arbejdsmiljørepræsentanter og ansvarlige har med topledelsen. Hvis virksomheden fx klarer sig godt, og holdningen på arbejdspladsen er, at man har for travlt til at bekymre sig om arbejdsmiljø. Eller hvis virksomheden ikke tjener nok penge og derfor ser sig nødsaget til at spare på arbejdsmiljøet. Udfordringen er at sætte fokus på, hvordan godt arbejdsmiljø og god forretningsudvikling hænger sammen. Men hvor parat er din virksomhed til at se sammenhængen? Fire virksomhedstyper fire film I-BAR har med afsæt i en model om samspillet mellem forretning og arbejdsmiljø produceret fire korte animationsfilm om fire forskellige virksomhedstyper. Modellen og filmene er tænkt som et diskussionsoplæg: Hvilke konsekvenser kan det have for en virksomhed, hvis man ser arbejdsmiljø og forretning som to adskilte ting? Det kan være en udfordring, hvis topledelsen fokuserer for meget på den umiddelbare forretning og ignorerer arbejdsmiljøet. Men løsningen er heller ikke at se arbejdsmiljø som en personalegode helt løsrevet fra forretningsudviklingen. Nedenfor beskrives de fire karikerede virksomhedstyper fra animationsfilmene. Casino Countryclub Pengene strømmer ind i virksomheden, men topledelsens engagement i arbejdsmiljø er svær at få øje på. Det bliver ikke vurderet som interessant, fordi virksomheden ridder på en bølge af opgang. Arbejdsulykker og sygefravær kædes ikke sammen med forhold på arbejdspladsen, men antages typisk at have individuelle årsager. Man gambler højt efter umiddelbar økonomisk succes. Og hvorfor bekymre sig om arbejdsmiljø, når det går så godt? Virksomheden fungerer som en forening, hvor det primære formål synes at være, at alle skal have det rart. Der er fokus på et sundt arbejdsmiljø for den enkelte og for det sociale fællesskabs skyld. Men man ser ikke arbejdsmiljø som en integreret del af virksomhedens arbejde med kvalitet og produktivitet. Og der er ikke blik for sammenhængen mellem ressourceforbrug og bundlinje, og det sender virksomheden på slingrekurs. Så hvorfor går det så skidt, når man prøver så hårdt? 12

13 Fallitbo Superliga Virksomheden er i krise og ordrene udebliver. Der er ingen brugbar strategi, og der underbydes måske på opgaver for at skaffe kunder. Der skal spares, og det går ud over arbejdsmiljøet. Der er fx ikke penge til at optimere sikkerhedsudstyret, eller til at skabe procedurer for oprydning i produktionen, selvom det på sigt vil spare tid. Men hvorfor bekymre sig om arbejdsmijø, når der er så meget andet at bekymre sig om? På denne virksomhed er der en løbende dialog med topledelsen. Der arbejdes ud fra et fælles mål om at udvikle og forbedre virksomheden. Topledelsen er engageret i sikkerhed og arbejdsmiljø og ser det som en naturlig del af arbejdet med kvalitet og produktivitet. Sammenhængen mellem en god arbejdsplads og en god forretning står klar for alle. Hvorfor går det så godt, når vi har det godt? 13

14 Meget høj grad Høj grad Nogen grad Lav grad Slet Ved ikke Samarbejdsmodellen Modellens grafer viser, hvor godt det går med henholdsvis Udvise forståelse forretningen (y-aksen) og hensynet til økonomi arbejdsmiljøet (x-aksen). Afsættet er, 28% at det 32% betaler sig at og produktivitet investere i godt arbejdsmiljø. Have en positiv indstilling og bidrage til engagement Udfordringen for arbejdsmiljørepræsentanter, chefer/ ledere og HR-ansvarlige er at få et tæt samarbejde med topledelsen, hvor man ser godt arbejdsmiljø som en naturlig del af forretningsudviklingen. Se gode råd på side Forretning Samarbejde 40% Oplæg til diskussion Stille løsningsforslag De fire virksomhedstyper i filmene og ovenstående model er karikerede. I virkelighedens verden vil der ofte være elementer fra flere af de forskellige virksomhedstyper til stede på den samme virksomhed. Men virksomhedstyperne og modellen kan bruges som oplæg til diskussion. Spørgsmål som I kan diskutere på møder om arbejdsmiljø med topledelsen kan fx være: Hvilke af de fire typer er til stede i vores virksomhed? Casino Superliga Hvor og hvornår er de til stede? Fallitbo Countryclub Hvad kan vi gøre for at styrke samarbejdet om at være en superligavirksomhed i alle aspekter af det vi laver? Arbejdsmiljø Investering i arbejdsmiljø Afkast på investering kr. kr. KILDE: ISSA, INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION 14

15 Læs mere om sammenhængen mellem arbejdsmiljø og virksomheders økonomi i publikationen: Arbejdsmiljø i et toplederperspektiv Minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmijø 15

16 Dansk Industri Tlf CO-industri Tlf Lederne Tlf:

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Sikkerhedsrunderinger

Sikkerhedsrunderinger Sikkerhedsrunderinger Forebyggelse af arbejdsulykker Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen. arbejdsmiljønet 14. april 2011

Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen. arbejdsmiljønet 14. april 2011 Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen Der er en historie om Einstein, som jeg synes passer til lejligheden. Han havde engang, da han var professor på Princeton University afleveret nogle opgaver til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater

toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater toplederkampagne arbejdsmiljø i et toplederperspektiv minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø Fakta - cases - citater Indhold 1. Indledning... 3 2. Investeringer i arbejdsmiljø kommer dobbelt tilbage...

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel

Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel Sikker adfærd i færdsel BAR Jord til Bord, Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg 2 kødforædlingsvirksomheder Projektindhold: Opnå sikker adfærd i den

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Motiverende ledelse hos McDonald`s

Motiverende ledelse hos McDonald`s Motiverende ledelse hos McDonald`s Mikkel Nors, Restaurantchef McDonald`s Hjørring. Har været tilknyttet McDonald`s siden 1994. McDonald`s blev i 2011, efter i flere år at have placeret sig godt, kåret

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere