Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje"

Transkript

1 Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere i området. Borgernes kommentar blev formuleret - Skal man investere i dyr genoptræning og da få borgere som kan klare sig selv i mange år med minimal hjælp. - Vi ved, at mennesker med en erhvervet hjerneskade (blodprop, hjerneblødning mv) får en dårligere genoptræning, hvis man er over 65 år (både kommunalt og nationalt). Skal en genoptræning af en hjerneskadet lykkes, skal den komme hurtigt (indenfor en uge eller to) ellers risikerer man at færdighederne er væk for altid. - Skal man spare på genoptræningen og dermed få mange gamle med dårlig livskvalitet og samtidig meget plejekrævende. 2. Selvtræning: Et andet område, der optog borgerne omhandlede kommunale tilbud for selvtræning, herunder hvorvidt og hvordan kommunen ville prioritere dette. Borgernes kommentar blev formuleret - Kommunen vil gerne have at folk træner. For nogle er det umuligt selv at tage bussen til træningsstedet. Kunne det tænkes, at der blev bevilliget taxa til de borgere, der gerne vil selvtræne, men ikke kan komme til stedet uden hjælp? Folk bliver endnu dårligere, fordi de ikke kan transportere sig selv, kan det betale sig at bevillige taxa? - Hvad med kommunalt initiativ til at introducere ældre til træningscentre, fitnesscentre etc., som så også kan tilgodese behovet for socialt samvær og selvhjulpenhed. - Hvor kan vi selvtræne, når de relevante dagcentre privatiseres. - Forslag: Flere selvdrevne aktivitetscentre med træningsmuligheder og andre aktivitetsskabende tilbud som Hamlet, Oasen og Lunden. - Selvtræning på plejecentre styrkes/nedprioriteres? - Kommunen skal hjælpe den ældre med fysisk træning. - Selvtræning: Jeg træner på Strandhøj. Alle har været meget glade for fysioterapeuten, som vi kunne få hjælp af en gang om ugen. Enten til den rette brug af apparaterne eller til en nyopstået fysisk skavank. Men hun er blevet fyret? - Det bør ikke glemmes, at de fleste over 90 år bruger 80 procent af deres energi på bare at holde sig i live. 3. Hjemmehjælp/Ældrepleje

2 Det tredje tema var hjemmehjælp og ældrepleje og omhandlede, hvordan vi giver hjemmehjælpen mere tid med borgerne, så de kan få en værdig pleje. Borgernes kommentar blev formuleret - Hvis man oplever, at borger får mere hjælp, end de har behov for, hvad skal vi som sundhedspersonale så gøre? - At os som sundhedspersonale, der kommer fast i hjemmet, og ved hvad borgeren kan og ikke kan, har nemmere ved at indberette dette, og derved spare nogle penge. - Skal jeg vaskes af naboen (civilsamfundet)! Lus, infektion kan jeg få, når jeg ikke mit daglige bad kan opnå. - En hjemmehjælper skal på 8 timer nå at besøge 35 ældre om aftenen inklusiv transport. På hvilken måde kan det defineres som en del af ældreplejen? - Giv hjemmeplejen mere tid hos borgerne. - Inkontinens er en funktionsnedsættelse, der rammer mange ældre over 80 år. Svage ældre med inkontinens har behov for hjælp til fx bleskift og personlig hygiejne. Dilemma: hvordan sikrer vi en værdig pleje af inkontinente med færre medarbejdere, der har mindre tid. - Plejehjem: Dygtigøre personalet fagligt og teknologisk, dokumentere mere, men personalet skal løbe hurtigere, hvor meget tid er der tilbage til de ældre, som skal have hjælpen. - Hvordan kan man hjælpe sine forældre, når man skal være fleksibel på arbejdsmarkedet i hele Danmark-EU - Kommer til at mangle personale eller er det økonomi. - Mange pårørende (børn) mener i højere grad, at opgaverne skal løses af kommunen. Dilemma i forhold til kommunens forventning og borgere bliver gidsler. - At dagcenterpladser er blevet reduceret? - Udnyt dagcentrene mere målrettet 4. Ensomhed blandt ældre og frivillighed Et fjerde temaer til debatmødet var ensomhed blandt ældre og, hvordan man kan benytte frivillige til at afhjælpe problematikken. Borgernes kommentar blev formuleret således - Der er skåret ned på dagcenterpladser. Hvordan kan det hænge sammen med, at man gerne vil undgå ensomhed blandt ældre? - Har Helsingør Kommune sin egen definition på en ensom borger i kommunen? - Alternativt: Hvem har defineret det begreb ensomhed som Helsingør Kommune benytter. - Ang. Teknologi, det er skabende til ensomhed og hvad så?

3 - Ensomhed mental og fysisk sygdom - Hjælpen ydes i hjemmet mindre omgang med omverden, der medfører ensomhed. - Bedre annoncering af aktiviteter (her tænkes på at komme ud af ensomhed). - Ældre, som har fysiske/psykiske/ eller sociale udfordringer, som ikke kan benytte kommunens almindelige åbne tilbud. - Ang. Frivilligheden i fremtiden, at der kommer til at mangle hænder. - Hvordan er man forsikret som frivillig rent juridisk ved skader på 1) personer man hjælper 2) personers ting. - Skal de frivillige mere ind i hjemmeplejen og overtage kommunale opgaver? 1)Ja, 2) Nej 3) Måske. - Skabe borgerlige fællesskaber (frivillige) via etablering af bofællesskaber. - Hvor skal skellet være mellem frivilligt arbejde og fast ansættelse? - Der opfordres til et stærkere civilsamfund, som en del af fremtidens pleje, hvordan får vi trukket vores nydanskere ind i den tankegang, alt den stund man netop er i gang med det modsatte (familiepleje). - Hvorfor inddrages friske borgere ikke i den frivillige, sociale arrangementer? Friske borgere kan helt eller delvist forestå ex kørsel, madlavning, sang mv. til arrangementer, og dermed indgå i sociale sammenhænge. - Hvordan får vi de stærke ældre involveret i ældreomsorgen? - Hvis børn og børnebørn bor langt væk, hvem skal så hjælpe? - Som pensionist gør det svært at passe/hjælpe børn, børnebørn samt ens gamle forældre. 5. Rehabilitering Et femte tema omhandlede dilemmaer i forhold til rehabilitering. Borgernes kommentar blev formuleret - Komme ud i samfundet, livskvalitet forøget i et rehabiliterede øjemed. - Den enkeltes ansvar for at tage hånd om eget liv i tid, mens du kan selv. Dilemma aktivt eller gøre noget fx skifte bolig i tide. Passivt eller se til at livet bliver sværere at klarer afhængig af hjælp. - Borgere har potentiale, men ønsker ikke at deltage i træning/rehabilitering: A) skal have hjælp alligevel? B) skal have afslag kan trænes/rehabiliteres? C) Hvor skal grænsen gå? - Fysisk aktivitet for den ældre, der ikke umiddelbart er motiveret. - Er det rimligt, at faldforebyggelse er blevet besparet?/halveret.

4 - Sammenhængende forløb samle oplysninger mellem sygehus og visitation. 6. Demens Et sjette tema omhandlede problematikker omkring demensramte borgere. Borgernes kommentar blev formuleret - Der bliver flere og flere mennesker med en demenssygedomme. Hvordan ser fremtiden ud for dem med teknologien? - Man kan genoptrænes efter fx et lårbensbrud, så man fysisk kan klare sig selv men hos en del gør hukommelsesvækkelse, at man ikke i sit hoved kan finde ud af at udnytte det, kroppen kan. Det kan udløse farlige situationer i et hjem (komfur, ovn) rehabilitering er ikke alt, når man glemmer, at man ikke kan huske! - Mange ældre er raske og friske, men hvad gør vi med den stigende andel demente? - Blandt ældre over 85 er mellem 1/3 og knap 50 procent demente! Kan velfærdsteknologi løse dette? Hvordan tages der hånd om dette funktionstab? 7. Ældreboliger Et syvende tema omhandlede mangel på ældreboliger. Borgernes kommentar blev formuleret - Manglende billige/overkommelige boliger, der er senioregnede fremfor eget hus med indfrossen ejendomsskat (hvor flytning udsættes, fordi det er for dyrt at flytte og dyrt at flytte ind, og en god og egnet bolig ligger ikke rigtig centralt). Fordele ved flere seniorboliger. - Større boliger frigøres til børnefamilier. - Den ældre kan klare sig selv bedre i en velegnet overkommelig bolig. - Der frigøres indfrossen ejendomsskat til kommunen. - Bedre udnyttelse af skattekronerne. - Mere tilfredshed på flere fronter og større livskvalitet. - Der bygges ældreboliger, men mange har ikke råd til at bo i dem. - Flere seniorboliger, hvor der er mulighed for at mødes, træningsrum, fællesrum, fysioterapeut tilknyttet 1-2 gange ugentligt eller efter behov. Giver ansvar, nærhed, socialt samvær. Kan opbygge netværk. - Der skal bygges flere boliger med bofællesskaber til ældre. - Hvornår tager kommunen stilling til bofællesskabet Dalen

5 8. Ældremad Et ottende tema omhandlede ældremad. Borgernes kommentar blev formuleret - Hvad er årsagen til, at plejehjem ikke må handle, hvor varerne er billigst, frem for en af kommunen besluttet leverandør? - Ældremaden, der er leveret er dyrere og smager ens uanset indholdsbeskrivelsen. Hvad skulle forhindre, at man serverede de samme færdigretter som handles i dagligvarer forretninger, når man har valgt minus køkkenet? 9. Livskvalitet Et niende tema omhandlede borgernes livskvalitet. Borgernes kommentar blev formuleret - Manglende respekt for handicappedes rettigheder. Eks. 1) Flytning uden hensyn begrundet af økonomi 2) færre medarbejdere og støttepersoner. Valg: 1) Respekt for det udmeldte i større udstrækning. 2) Lade økonomien styre. - Livskvaliteten skal gro. De grønne fingre små haver til disposition i kommunen. En have er en oplevelse for sanserne. - Visitatorer, der er klemte i Helsingør. De siger nej, fordi de skal og uden at sætte sig grundigt ind i tilstanden,(hvilket kunne betyde, at de ikke kunne sige nej, men ja i stedet). Løsning: 10. Digitalisering - At det bliver etik og faglighed, der bliver styrende for beslutninger og afgørelser - At det ikke bliver skrivebordets økonomer, der får lov at styre - At Helsingør bliver kendt for en medmenneskelig kultur - At kunne eliminere ensomhed - At skabe tryghed - At give omsorg Et tiende tema omhandlede digitalisering. Borgernes kommentar blev formuleret - It og digital selvbetjening hvad sker der den dag, man ikke kan mere? - Digitaliseringsguidernes arbejdsområde udvides hjælper med flere opgaver

6 11. Buskørsel Et ellevte tema omhandlede buskørsel i kommunen. Borgernes kommentar blev formuleret - Servicebusernes tider kan skubbes en time, fordi: vil man besøge venner, familie eller bingo i oasen kører bussen- den sidste, så man ikke kan nå at få kaffen med Liskvalitet! - Buskørsel i weekend. - Bus 801A- tilbagefører til det nye sundhedshus/flygtningecenter. 12. Kompetenceudvikling Et tolvte tema omhandlede kompetenceudvikling af medarbejderne. Borgernes kommentar blev formuleret - Hvordan undgås det at tiltag på ledelsesplan pålægges/tvinges på medarbejdere, og uden grundig implementering? 1. Hvorfor bruges der ikke primært sundhedsfaglige grupper til udvikling samt evaluering af nye tiltag? 2. Hvorfor bruges pengene på lederstillinger, forsøgsordninger og implementering, frem for investering i de ansatte medarbejdere/udvikling af dem eller nye medarbejdere? 13. Tilflytningsmangel Et trendende tema omhandlede tilflytningsmangel til kommunen. Borgernes kommentar blev formuleret - Kommunen får ikke yngre borgere med børn til at flytte hertil pga. dårligt fungerende skolesystem, ubesatte stillinger, og konstante vikarer. - Skolerne fungerer ikke og folk vælger Helsingør fra pga. af dårligt skolesystem. Hvordan får vi de stærke ældre involveret i ældreomsorgen?

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog Idekatalog Udarbejdet på baggrund af høring til ny sundhedspolitik i oktober og november 2014 Sundhedspolitik 2015 1 Indhold og formål Idekataloget indeholder en sammenskrivning af de indkomne kommentarer,

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere