Vejledning om straflempelse for karteller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om straflempelse for karteller"

Transkript

1 Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at personer eller virksomheder, der søger om straflempelse, får en ensartet, gennemskuelig og effektiv behandling. Meld dig ud af kartellet: Ring til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på tlf.nr og bed om at tale med en af de ansvarlige for straflempelse for karteller, eller ring direkte til en af de ansvarlige: (kontorchef Peter Langkjær), (fuldmægtig Maria Wegener-Petersen) (kontorfuldmægtig Heidi Nymann Jakobsen) eller (specialkonsulent Anita Vedsø Larsen) Send en mail til eller til Hvad er et kartel? Et kartel er en ulovlig aftale mellem konkurrerende virksomheder, der begrænser konkurrencen. Karteller er vanskelige at afsløre, fordi karteldeltagerne har en fælles interesse i at holde aftalen hemmelig. Aftalerne i karteller drejer sig typisk om: Priser Et kartel kan fx være en aftale om at ensrette købs- eller salgspriser, en aftale om ens prisforhøjelser, en aftale om ens rabatter, eller en aftale, der forbyder deltagerne at give rabatter. Begrænsninger af produktionen Et kartel kan fx være en aftale om, hvad eller hvor meget den enkelte deltager af kartellet må producere eller sælge. Markedsdeling Et kartel kan fx være en aftale om at dele markedet i geografiske områder mellem karteldeltagerne med forbud mod at være aktiv på hinandens områder. Et kartel kan også være en aftale mellem karteldeltagerne om at dele kunder eller kundekategorier eller om import- eller eksportbegrænsninger. Samordning af tilbud Et kartel kan fx være en aftale om at samordne tilbud eller et system, der koordinerer buddene mellem deltagerne gennem forudgående udpegning af den virksomhed, som skal have ordren. 1

2 Hvorfor er karteller forbudte? Karteller resulterer i højere priser og færre valgmuligheder for forbrugerne. Derfor er konkurrencebegrænsende aftaler og såkaldt samordnet praksis - mellem virksomheder forbudte efter 6 i konkurrenceloven og artikel 101 i EUF-traktaten. Karteldeltagelse er en alvorlig form for økonomisk kriminalitet. En virksomhed kan derfor blive pålagt at betale en bøde for at have deltaget i et kartel sammen med andre virksomheder. Karteldeltagelse er en meget alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven og kan straffes med bøder på over 20 mio. kr. I nogle sager kan der dog være forhold, som trækker i formildende retning, og her kan bøderne være lavere. Det er ikke kun virksomheder, der kan blive straffet. Direktøren eller bestyrelsesformanden kan også blive pålagt at betale en bøde. Og i Danmark kan personer, der indgår i en kartelaftale eller opfordrer til eller på anden måde medvirker til en kartelaftale, også blive straffet med fængsel. Kartelvirksomhed kan i grove tilfælde straffes med halvandet års fængsel. Ved særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige op til seks års fængsel. Selvom en person eller en virksomhed har deltaget i et kartel, giver konkurrenceloven og straffeloven mulighed for at opnå straflempelse og derved enten helt slippe for bøde- og/eller fængselsstraf eller få bøden eller fængselsstraffen nedsat. Hvad betyder straflempelse? Straflempelse for deltagelse i et kartel er en samlet betegnelse for enten fritagelse for bødeog/eller fængselsstraf (tiltalefrafald) eller nedsættelse af bøde- og/eller fængselsstraf. Fritagelse for bøde- og/eller fængselsstraf betyder, at der slet ikke rejses tiltale, dvs. virksomheden og/eller den pågældende person bliver slet ikke straffet for at have deltaget i kartellet (tiltalefrafald). Det er kun den første virksomhed/person, der søger om straflempelse, som helt kan blive fritaget for straf se mere herom neden for. Nedsættelse af bødestraf betyder, at bøden til den pågældende virksomhed eller person bliver nedsat. Nedsættelse af fængselsstraf betyder, at fængselsstraffen til den pågældende person bliver nedsat på baggrund af en vurdering foretaget af domstolene. På det tidspunkt, hvor en person eller virksomhed søger om straflempelse, vil ansøgeren normalt ikke vide, om der er andre ansøgere, herunder hvilken plads den pågældende har i køen af ansøgere. Ansøgeren vil normalet heller ikke vide, hvorvidt en senere straf kan være bøde eller fængsel. Det er dog det samme ansøgningsskema, som skal anvendes i alle tilfælde, hvor en person eller virksomhed ønsker at søge om straflempelse for deltagelse i et kartel. 2

3 Hvorfor tilbyde straflempelse? Tilbuddet om straflempelse har til formål både at lette afsløringen af karteller og at mindske lysten til overhovedet at deltage i et kartel. Erfaringerne fra andre lande har vist, at muligheden for straflempelse har en stor præventiv effekt. Det giver en højere opdagelsesrisiko for karteldeltagere, da alle virksomheder har mulighed for at henvende sig til myndighederne og give oplysninger om et kartel, de har deltaget i, og søge om straflempelse. Fritagelse for bøde- og/eller fængselsstraf Følgende betingelser skal være opfyldt for at opnå fritagelse for bøde- og/eller fængselsstraf: Ansøgeren er den første, som henvender sig til myndighederne om kartellet. Ansøgeren skal give oplysninger om kartellet, som myndighederne ikke tidligere har været i besiddelse af Oplysningerne skal give myndighederne anledning til enten: a) at foretage en kontrolundersøgelse, en ransagning eller indgive en politianmeldelse eller b) at konstatere en overtrædelse af konkurrenceloven i form af et kartel, idet der allerede har været foretaget en kontrolundersøgelse eller ransagning. Ansøgeren skal samarbejde med myndighederne under hele sagens behandling. Ansøgeren skal have bragt sin deltagelse i kartellet til ophør på det tidspunkt, hvor der søges om fritagelse for straf. Ansøgeren må ikke have tvunget andre til at deltage i kartellet. Både virksomheder og personer kan søge om fritagelse for bødestraf, mens kun personer kan søge om fritagelse for fængselsstraf. Det centrale er, at ansøgeren er den første, og at ansøgeren giver myndighederne oplysninger om et kartel, som ikke tidligere var kendt. På baggrund af ansøgerens oplysninger kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) foretage en kontrolundersøgelse, eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØK) kan foretage en ransagning hos karteldeltagerne. Det kan også være, at oplysningerne er så deltaljerede, at KFST med det samme kan indgive politianmeldelse til SØK. Hvis en ansøger henvender sig til myndighederne på et tidspunkt, hvor der allerede har været kontrolundersøgelser eller ransagninger af kartellet, er det stadig muligt at slippe helt for bødestraf. Da myndighederne i et sådant tilfælde allerede kender til kartellet, er det her et krav, at ansøgeren giver oplysninger, som gør det muligt at konstatere en overtrædelse af konkurrenceloven. Det betyder, at oplysningerne skal være meget mere detaljerede end de oplysninger, som KFST eller SØK eventuelt er kommet i besiddelse af via kontrolunderundersøgelsen eller ransagningen. Betingelsen er fortsat, at ansøgeren er den første af karteldeltagerne, der henvender sig, og at de andre krav er overholdt. 3

4 Nedsættelse af bøde- og/eller fængselsstraf Hvis ansøgeren ikke er den første i et bestemt kartel, som henvender sig til myndighederne, behandles ansøgningen automatisk som en ansøgning om strafnedsættelse. Det gælder, uanset om den straf, der senere kan komme på tale for deltagelse i kartellet, er en bødestraf eller en fængselsstraf. Der gælder dog lidt forskellige regler for nedsættelse af henholdsvis bøde- og fængselsstraf. Reglerne gennemgås nedenfor. Følgende betingelser skal være opfyldt for, at der kan gives strafnedsættelse for en bødestraf: De oplysninger, som ansøgeren giver om kartellet, skal indebære betydelig merværdi for myndighederne i forhold til de oplysninger, som myndighederne allerede er i besiddelse af. Ansøgeren skal samarbejde med myndighederne under hele sagens behandling. Ansøgeren skal have bragt sin deltagelse i kartellet til ophør på det tidspunkt, hvor der søges om strafnedsættelse. Ansøgeren må ikke have tvunget andre til at deltage i kartellet. I disse tilfælde kender myndighederne allerede til kartellet. Det centrale er derfor, at ansøgeren giver oplysninger om kartellet, som udgør en betydelig merværdi i forhold til de oplysninger, som myndighederne allerede er i besiddelse af. Med betydelig merværdi menes, at oplysningerne har en sådan kvalitet og detailrigdom, at de styrker mulighederne for at bevise kartellets eksistens. Hvis der er tale om en ansøger, der er placeret som den anden i rækken af ansøgere, kan der blive tale om en nedsættelse af bøden med 50 pct. af det beløb, som den pågældende ellers kunne være blevet pålagt. Det forudsætter som nævnt, at ansøgerens oplysninger indebærer en betydelig merværdi i forhold til de oplysninger, som myndighederne allerede har fået fra den første ansøger. Denne situation omfatter også en ansøger, som oprindeligt havde søgt om fritagelse for bødestraf, men hvor det viser sig, at den pågældende ikke er den første men derimod den anden ansøger. For den næste ansøger (nr. 3) kan strafnedsættelsen udgøre 30 pct., og for de efterfølgende kan strafnedsættelserne være op til 20 pct. I hvert enkelt tilfælde er det et krav, at den enkelte ansøger fremlægger oplysninger, der, set i forhold til de oplysninger, som myndighederne allerede er i besiddelse af, repræsenterer en betydelig merværdi. Hvis ansøgeren ikke er den første i et bestemt kartel, der henvender sig til myndighederne, og den straf, der eventuelt kan komme på tale for deltagelsen i kartellet, er en fængselsstraf, vil det være op til domstolene at afgøre, hvorvidt en medvirken til opklaring af sagen skal medføre en nedsættelse af straffen. Under sagens behandling ved domstolene vil anklagemyndigheden oplyse om ansøgerens rækkefølge i køen af ansøgninger. Anklagemyndigheden vil i den forbindelse gøre gældende, at dette forhold bør indgå med betydelig vægt ved strafudmålingen. Ifølge forarbejderne til konkurrenceloven bør domstolene ved udmålingen af fængselsstraffen skele til den ovennævnte graduering af rabatmuligheder for bødestraf, således at der bliver en vis ensartethed i gradueringen af nedsættelsen af henholdsvis bøde- og fængselsstraf. 4

5 Praktiske forhold i ansøgningsprocessen Ansøgningsprocessen omfatter en række praktiske forhold. Se også Spørgsmål og svar om straflempelse. Hvem er omfattet af en ansøgning? Når en person søger om straflempelse, gælder ansøgningen kun for den pågældende. En ansøgning fra fx en ansat salgsmedarbejder i en virksomhed omfatter kun den ansatte salgsmedarbejder ikke virksomheden. Når en ansøgning skal omfatte en virksomhed, skal den være indgivet af en person, der kan tegne virksomheden fx en direktør og den tegningsberettigede skal udtrykkeligt anføre, at det er virksomheden, som søger om straflempelse. En ansøgning fra en virksomhed omfatter automatisk alle nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere og andre ansatte. Hvis en ansøgning skal omfatte flere virksomheder i en koncern, skal det udtrykkeligt fremgå af ansøgningen. Kan en advokat søge om straflempelse på vegne af en klient? Ansøgningsskemaet er udarbejdet på en sådan måde, at en advokat kan søge om straflempelse på en persons eller en virksomheds vegne. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskemaet kan hentes her: traflempelse.pdf Det er dog ikke et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om straflempelse. Men for at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle en ansøgning, er det som minimum nødvendigt, at styrelsen modtager følgende oplysninger: Navn og adresse på ansøgeren Navne og adresser på virksomheder, der har deltaget i kartellet De produkter, som kartellet har omfattet De geografiske markeder, som kartellet har omfattet Hvad kartellet har gået ud på (fx prisaftale eller markedsdeling) Hvor lang tid kartellet har varet Hvilken myndighed skal have ansøgningen? En ansøgning skal indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hvis Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØK) allerede har indledt en straffesag om kartellet, dvs. at SØK er i gang med at efterforske kartellet, eller at SØK har rejst sigtelse mod en virksomhed eller en person, kan ansøgningen tillige indgives til SØK. Hvis en ansøgning indgives til SØK på et tidspunkt, hvor SØK ikke allerede har startet en sag, henviser SØK ansøgeren til KFST. Ansøgningen gælder først fra det tidspunkt, den er registreret 5

6 modtaget i KFST. Det sikreste er derfor at indgive en ansøgning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hvilken måde er den bedste at indgive en ansøgning på? Den bedste måde at indgive en ansøgning på er ved personligt at møde op i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller hos SØK. I receptionen skal ansøgeren bede om at tale med en af de personer, der har at gøre med straflempelse for karteller. KFSTs adresse er: SØKs adresse er: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Bryggervangen 55, København Ø Ved et personligt fremmøde opnår ansøgeren at få afgivet de nødvendige oplysninger på en sikker og hurtig måde. Samtidig gives en kvittering for dato og tidspunkt for modtagelsen af ansøgningen. Det er altid en god ide at ringe og aftale et mødetidspunkt med enten KFST eller SØK, så de medarbejdere, der skal tage sig af ansøgningen om straflempelse, med sikkerhed er til stede. Dette er dog ikke noget krav. Ring til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefonnummer og bed om at tale med en af de ansvarlige for straflempelse for karteller, eller ring direkte til en af de ansvarlige: (kontorchef Peter Langkjær), (fuldmægtig Maria Wegener-Petersen) (kontorfuldmægtig Heidi Nymann Jakobsen) eller (specialkonsulent Anita Vedsø Larsen). Er det muligt at ringe, sende en mail, en telefax eller et brev? Det er som udgangspunkt muligt at søge om straflempelse ved at ringe, sende en mail, en telefax eller et brev til KFST. Men en kvittering, dvs. det dokument der samtidig afgør ansøgerens stilling i tidsmæssig henseende, gives først, når ansøgeren er kommet med oplysninger om kartellet, som er af tilstrækkelig kvalitet. Med tilstrækkelig kvalitet menes, at: Eller (a) Oplysningerne sætter KFST eller SØK i stand til at overveje, om der skal foretages kontrolundersøgelser, ransagninger eller indgives af politianmeldelse. (b) Der allerede har været foretaget kontrolundersøgelser eller ransagninger, men oplysningerne sætter KFST eller SØK i stand til at konstatere en overtrædelse af konkurrenceloven som følge af kartelaktiviteterne. Hvis en ansøgning sendes med almindelig post til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, skal den stiles den til den ansvarlige for ansøgninger om straflempelse for karteller. 6

7 En ansøgning, som på arbejdsdage indleveres (i KFSTs postkasse, eller uden samtidig personlig henvendelse) til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen før kl , anses for modtaget den pågældende dag kl En ansøgning, der på arbejdsdage indleveres til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter kl og inden kl (fredag dog kl ), anses for modtaget på det faktiske tidspunkt, hvor den ansvarlige for ansøgninger om straflempelse for karteller får den i hænde. En ansøgning, der indleveres til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på en lørdag, søndag, helligdag eller en dag, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lukket, anses først for indleveret den førstkommende arbejdsdag derefter. Ansøgere bør være opmærksomme på, at der kan være særlige lukkedage, fx i forbindelse med højtider. NB: Hvis to eller flere karteldeltagere aftaler eller på anden måde samordner at indgive en ansøgning samtidig, kan ingen af ansøgerne få straflempelse. Er det muligt at søge om straflempelse under en kontrolundersøgelse eller en ransagning? Det er muligt at søge om straflempelse under en kontrolundersøgelse eller en ransagning. Myndighederne vil dog på dette tidspunkt ofte allerede kende til kartellet. I givet fald skal der afgives meget detaljerede oplysninger om kartellet for, at ansøgningen kan komme i betragtning. Kan man reservere en plads i køen? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ikke tage en ansøgning i betragtning, hvis en ansøger fx blot siger, at der søges om straflempelse, men at der først kommer oplysninger om kartellet på et senere tidspunkt. Samtidig med ansøgningen om straflempelse skal der gives detaljerede oplysninger om kartellet. Hvad gør man ved deltagelse i et kartel med virksomheder i andre EU-lande? Ved deltagelse i et kartel med virksomheder fra andre EU-lande kan der ikke ved en ansøgning til KFST eller SØK opnås straflempelse for overtrædelse af konkurrencereglerne i de andre lande. Der skal derfor søges om straflempelse i hvert af de andre lande, som kartellet har dækket. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan give oplysninger om adresser m.v. på konkurrencemyndigheder i de andre EU-lande, herunder EU-Kommissionen, eller de kan findes her: Hvis et kartel har omfattet tre eller færre EU-lande, bør der søges om straflempelse i hvert af de tre EU-lande. Hvis et kartel har omfattet mere end tre EU-lande, bør ansøgning om straflempelse stiles til EU- Kommissionen. Der er imidlertid ikke nogen garanti for, at Kommissionen kan behandle alle kartelsager, hvor mere end tre EU-lande er involveret. Konkurrencemyndighederne i EU-landene 1 er derfor blevet enige om et system, hvor en karteldeltager, der har indgivet den fulde ansøgning til EU-Kommissionen, for en sikkerheds skyld kan indgive en forkortet ansøgning til konkurrencemyndighederne i andre relevante EU-lande. Et skema til brug for den forkortede ansøgning en såkaldt summary application - kan findes her: mmary_applications.pdf 1 EU-landene er (januar 2013): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 7

8 En ansøgers rettigheder Er det muligt at tage en advokat med til møder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen? Vi anbefaler, at ansøgere om straflempelse tager en advokat med til møder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Er en ansøger sikret fortrolighed? KFST har en generel interesse i at sikre tillid til administrationen af reglerne om straflempelse. Dette indebærer, at KFST udviser de fornødne hensyn til diskretion. Endvidere har medarbejdere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tavshedspligt og vil således behandle en ansøgning med fortrolighed. Man skal dog som ansøger være opmærksom på, at det ikke er muligt at bevare fuldstændig anonymitet. Hvis der fx er tale om et kartel, der involverer deltagelse af danske virksomheder og virksomheder fra andre EU-lande, er KFST forpligtet til at underrette Kommissionen og konkurrencemyndighederne i de andre EU-lande om ansøgningen om straflempelse. Man skal også være opmærksom på, at KFST efter konkurrenceloven er forpligtet til at offentliggøre et resumé af den sag, hvori en virksomhed for KFST, SØK eller en domstol har vedtaget en bøde. Kan ansøgeren selv få adgang til de oplysninger, som KFST har på sagen? Når der er afgivet en ansøgning om straflempelse til KFST, vil der blive oprettet en sag, som ansøgeren er part i. Tilsvarende vil der for andre deltagere i kartellet, som søger om straflempelse, bliver oprettet en sag for hver enkelt ansøgning, hvor den enkelte ansøger er part. En part har ret til aktindsigt i de dokumenter, som KFST har journaliseret på partens egen sag. Det gælder dog ikke KFSTs interne arbejdsdokumenter. Endvidere kan hensynet til opklaring og forfølgning af lovovertrædelser gøre, at der er visse dokumenter på sagen, som ansøgeren ikke kan få at se. En ansøgers pligter Ansøgere om straflempelse har også nogle pligter. Ansøgeren SKAL: Være ophørt med at deltage i kartellet, når der indgives ansøgning om straflempelse. Samarbejde loyalt, fuldt ud og effektivt under hele sagen. Fremlægge alle oplysninger og alt bevismateriale om kartellet, som ansøgeren har adgang til, kommer i besiddelse af og med rimelige midler kan fremskaffe. På ethvert tidspunkt stå til rådighed med en hurtig besvarelse af spørgsmål fra myndighederne. Ansøgeren må IKKE: Give urigtige eller vildledende oplysninger, fortie faktiske forhold eller forvaske de oplysninger som gives. Gøre de øvrige karteldeltagere opmærksomme på, at der er søgt om straflempelse (f.eks. ved henvendelse til de andre deltagere eller gennem en pressemeddelelse). Dette gælder 8

9 dog kun indtil, at myndigheder har gjort de øvrige karteldeltagere bekendt med, at kartellet bliver undersøgt fx ved en kontrolundersøgelse eller en ransagning. Ansøgeren kan GODT: Indgive en ansøgning om straflempelse til konkurrencemyndighederne i andre lande det er ikke et brud på samarbejdsforpligtelsen. Forløbet af en sag Såfremt der rejses en straffesag om kartellet, kan et typisk forløb inddeles i følgende tre faser: Fase 1: Sagen begynder ved, at der indgives en ansøgning om straflempelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Ansøgeren skal være ophørt med at deltage i kartellet, når ansøgningen indgives. Der kan også indgives ansøgning til SØK, hvis SØK allerede har startet en sag (dvs. indledt en strafferetlig efterforskning eller rejst sigtelse mod en person eller virksomhed). Hvis en ansøgning indgives til SØK på et tidspunkt, hvor SØK ikke allerede har startet en sag, henviser SØK ansøgeren til KFST. Ansøgningen gælder først fra det tidspunkt, hvor den er registreret modtaget i KFST. Ansøgeren får herefter en kvittering med dato og tidspunkt for modtagelsen af ansøgningen. Hvis ansøgeren er den første, skal KFST eller SØK på baggrund af ansøgerens oplysninger kunne foretage en kontrolundersøgelse eller en ransagning. Hvis der allerede har været foretaget en kontrolundersøgelse eller en ransagning, men ansøgeren stadig er den første af karteldeltagerne, der henvender sig til KFST eller SØK, skal oplysningerne sætte KFST eller SØK i stand til at konstatere en overtrædelse af konkurrenceloven. Hvis ansøgeren ikke er den første af karteldeltagerne, der giver oplysninger om kartellet, skal oplysningerne i ansøgningen indebære en betydelig merværdi for KFST og SØK. Fase 2: Hvis betingelserne for enten fritagelse for bøde- og/eller fængselsstraf eller nedsættelse af bødestraf er opfyldt, får ansøgeren et foreløbigt tilsagn herom. Tilsagnet afgives med forbehold for, at ansøgeren samarbejder under hele sagens videre forløb, og at der ikke fremkommer oplysninger om, at ansøgeren har tvunget andre til at deltage i kartellet. Et foreløbigt tilsagn afgives af den myndighed, der har modtaget en ansøgning om straflempelse. En ansøger, der har søgt om straflempelse for deltagelse i et kartel, hvor fængsel eventuelt kan komme på tale, men hvis ansøgning ikke er den første i rækken af straflempelsesansøgninger, kan ikke få tiltalefrafald for fængsel. Derved er ansøgningen en ansøgning om nedsættelse af en eventuel fængselsstraf. Spørgsmålet om nedsættelse af en eventuel fængselsstraf kan først afgøres, når sagen kommer for en domstol, og ansøgeren får derfor ikke et foreløbigt tilsagn i disse tilfælde. 9

10 Fase 3: Hvis ansøgeren opfylder betingelserne for fritagelse for bøde- og/eller fængselsstraf, vil ansøgeren få meddelelse herom fra SØK. KFST har ikke kompetence til at give et tiltalefrafald. Straffesagen mod de øvrige karteldeltagere afgøres af en domstol. Hvis ansøgeren har søgt om strafnedsættelse for bøde, vil sagen mod ansøgeren herefter kunne afsluttes med et bødeforlæg eller en vedtagelse af en bøde for en domstol. Et bødeforelæg indebærer, at ansøgeren uden at en domstol er involveret betaler den bøde, som enten KFST eller SØK angiver, at ansøgeren skal betale. Det forudsætter dog, at ansøgeren erklærer sig skyldig i karteldeltagelse og er enig i, at sagen skal afgøres på denne måde. I den bøde, som ansøgeren skal betale, er der taget højde for, om ansøgeren skal have en strafnedsættelse på 50 pct., 30 pct. eller op til 20 pct. Hvis ansøgeren ønsker, at det er en domstol, som giver bøden, kan det også ske, hvis ansøgeren erklærer sig skyldig, og dommeren ikke er i tvivl om det. Hvis KFST eller SØK undervejs i behandlingen af en sag vurderer, at ansøgningen ikke vil kunne overgå til næste fase, er det ensbetydende med, at en eller flere af betingelserne ikke er opfyldte, og ansøgeren vil ikke kunne opnå straflempelse for at have deltaget i et kartel. Sager om fængselsstraf afgøres altid af domstolene. I tilfælde, hvor ansøgeren har søgt om strafnedsættelse for fængsel, vil sagen derfor skulle afgøres af en domstol. Spørgsmål og svar om straflempelse I det følgende svarer vi på nogle spørgsmål, som ikke allerede er behandlet ovenfor. Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen besvarer meget gerne yderligere spørgsmål, der ikke måtte være behandlet nedenfor. Er der tidspunkter, hvor det kan være særligt relevant at søge om straflempelse? Hvis man har deltaget i et kartel, bør man altid overveje at søge om straflempelse. Hvis man som køber af en virksomhed kommer i besiddelse af materiale, der kunne tyde på, at den virksomhed, som man er ved at købe, har deltaget i kartelaktiviteter, kan det være en anledning til at søge om straflempelse. Det samme kan være tilfældet, hvis man som ny direktør, bestyrelsesmedlem eller medarbejder bliver opmærksom på aktiviteter i virksomheden, der tyder på deltagelse i et kartel. Hvis KFST eller SØK er i gang med en kontrolundersøgelse eller ransagning i en virksomhed, kan det være relevant at søge om straflempelse forudsat selvsagt, at virksomheden har deltaget i et kartel. Hvis bestyrelsen for en virksomhed bliver gjort bekendt med, at en tidligere direktør for virksomheden har deltaget i et kartel, vil det også være relevant at søge om straflempelse. 10

11 Kan man godt opnå straflempelse, selv om man har været initiativtager til et kartel? Ja, det er muligt at opnå straflempelse, selvom man har været initiativtager til kartellet eller spillet en ledende rolle heri. Som ansøger skal man dog være opmærksom på, at der kan være forskellige regler om dette i andre EU-lande. Kan man også få straflempelse for at have aftalt bindende videresalgspriser eller for at have misbrugt en dominerende stilling? Nej. Straflempelse kan kun opnås for kartelaftaler, dvs. aftaler mellem konkurrenter, der begrænser konkurrencen. Mister man muligheden for straflempelse, hvis en tidligere ansat modarbejder undersøgelserne af kartellet? Nej. En virksomhed, der har søgt om straflempelse, mister ikke muligheden, fordi en tidligere ansat modarbejder myndighedernes undersøgelser af et kartel. Virksomheden har jo ikke længere instruktionsbeføjelser over for den pågældende. Kan man trække en ansøgning tilbage? Det er muligt at tilkendegive over for KFST, at man ikke ønsker at opretholde en ansøgning om straflempelse. Man skal dog som ansøger være opmærksom på, at KFST beholder de oplysninger og dokumenter mv., som ansøgeren én gang har afleveret. Bliver det offentligt kendt, at en virksomhed har fået straflempelse for at have deltaget i et kartel? Ja. KFST er efter konkurrenceloven forpligtet til at offentliggøre et resumé af den sag, hvori en virksomhed for KFST, SØK eller en domstol har vedtaget en bøde. 11

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning gennemgår, hvordan man ansøger om straflempelse for deltagelse i et kartel. Hvordan ansøger jeg om straflempelse? Den bedste måde at søge om straflempelse

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Konkurrencesager i tal

Konkurrencesager i tal Søg Side 1 af 7 Søg SØG I VORES VIDEN Afgørelser, vejledninger, udgivelser, sider m.v. KONKURRENCEFORHOLD FORBRUGERFORHOLD OFFENTLIG KONKURRENCE VANDTILSYN OM OS Søg på KFST PRESSE JOB AFGØRELSER UDGIVELSER

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser PRISER PR. 1. JULI 2016 Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Aktuelle CO2-problematikker og fremtidens

Aktuelle CO2-problematikker og fremtidens Aktuelle CO2-problematikker og fremtidens energiudfordringer Kontorchef Thomas Bastholm Bille, Energistyrelsen Dansk Gas Forenings årsmøde den 9. november 2006 Samfundets afhængighed af energi Procesvarme

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv.

Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv. 1 Chr.borg Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv. Nej, ikke os. Pæne, nærmest anonyme mennesker. Men vi har flag fra mange lande:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall EMNER Ændring af konkurrenceloven Indførelse af fængselsstraf Væsentlig skærpelse

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud.

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud. Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder i udvalgte EU/EØS-lande Nedenfor er foretaget en sammenligning af udvalgte EU/EØS-landes udnyttelse af en række lempelsesmuligheder i såvel de

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 250

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år IKKE-RYGERE 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 2006 2010 20% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Kilde: HBSC Greenland undersøgelsen 2010 RYGERE 100% Unge i Grønland, der har prøvet at

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.7.2009 KOM(2009) 408 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Denmark FL Tourism DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger: Offentlig høring om "Forslag om at indføre et tjenesteydelsespas og fjerne reguleringsmæssige hindringer i sektoren for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægssektoren og i sektoren for forretningsservice"

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt 1. Resumé I det følgende beskrives rammerne for et rådsmedlems tavshedspligt. Reglerne om et rådsmedlems

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch Dato: Vores ref.: ACH/ckh ACH ckh Underkonto nr.: Se vedlagte specifikation. Nye priser pr. 1. januar 2012 Som

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere