Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag"

Transkript

1 Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil, men også fra erhvervslivet og landbruget. Grønne vækstplan er blevet en del af den politiske dagsorden og er markedsført som en vej til at skabe en fremtid med både bedre miljø og højere vækst. Men hvad ligger der egentlig i de fine ord? Kan grøn teknologi udbedre de skadevirkninger, som mange årtiers blind vækst har påført miljøet og Jordens klima, og forhindre yderligere skader i fremtiden? Og kan grøn teknologi forlænge råstofressourcerne, så den økonomiske vækst kan fortsætte fremover uden begrænsninger? Er det virkelig muligt at gøre økonomisk vækst grøn og bæredygtig, eller er det bare lappeløsninger og undskyldninger for at fortsætte som sædvanligt? NOAHs Forlag 2015

2 Hvad er grøn vækst? Der findes ikke nogen fast definition af, hvad grøn vækst betyder. Hvad det er for en vækst, der hentydes til, når der tales om grøn vækst? Ordene er blevet brugt om alt fra vækst i landbruget til grønne investeringer i erhvervslivet. Udtrykket grøn vækst er blevet brugt om alt fra vækst i landbruget til investeringer i miljøteknologi. Nogen klar definition af, hvad grøn vækst er, findes ikke. I den borgerlige regerings Grøn vækstplan fra 2009 bruges grøn vækst bl.a. om grøn, markedsbaseret regulering, øget fleksibilitet og grønne investeringer i landbruget. Men hvordan væksten bliver specielt grøn, ud over at der skal udvikles miljøvenlige teknologier i landbruget, er temmelig uklart. De miljøvenlige teknologier er i centrum, når der tales om grøn vækst, også i den nuværende regerings målsætninger. Energiministeriet lægger til eksempel vægt på, at Den grønne omstilling er en mulighed for at sælge danske løsninger til de globale markeder, der i stigende grad efterspørger grønne løsninger. I Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder man for at sikre de bedste rammer for udviklingen af grønne teknologier, løsninger og forretningsmodeller i erhvervslivet. Derudover arbejdes der for at sikre, at den grønne omstilling sker under hensyntagen til danske virksomheders konkurrenceevne. Landbruget vil gerne investere i grøn vækst. Men samtidig bliver landbruget mere og mere industrialiseret med stigende miljøproblemer til følge. Altså konkurrenceevne først og derefter, hvis det er muligt, grøn omstilling. Og grøn omstilling, hvad er det så? Jo, ifølge Erhvervsstyrelsen er det en lidt flydende størrelse, men at det har noget med erhvervslivet at gøre, er der ingen tvivl om: Man skriver bl.a. Grøn omstilling kan betyde mange ting. Det kan være intern ressourceoptimering i ens virksomhed gennem anvendelse af nye grønne forretningsmodeller, færdigudvikling af innovative grønne produkter eller serviceydelser, eller indgåelse i en industriel symbiose med en eller flere andre virksomheder. Skal man dømme efter disse målsætninger, er grøn vækst altså et middel, vi kan bruge til at skabe mere vækst ved at udvikle og sælge reparationsteknologier, som kan afhjælpe de miljøproblemer, den økonomiske vækst allerede har skabt og fortsat vil skabe. Desuden skal vi, primært for konkurrenceevnens skyld, optimere brugen af ressourcer. Begge dele er selvfølgelig bedre end ingenting, men det overordnede mål er stadig fortsat økonomisk vækst. Grøn omstilling ses af langt de fleste politikere først og fremm est som et middel til at skabe mere vækst. 2

3 Hvad er bæredygtig vækst? Mens grøn vækst tilsyneladende ikke behøver være særlig grøn, så burde bæredygtig vækst vel være bæredygtig. Men hvad er bæredygtighed egentlig? Ordet bæredygtig udvikling bliver først brugt i Brundtland-kommissionens rapport fra Her anbefaler kommissionen at skabe en global,bæredygtig udvikling, hvilket defineres som en udvikling, hvor opfyldelsen af den nuværende generations behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Ordet bæredygtighed blev kendt fra den såkaldte Brundtland-rapport, hvor en bæredygtig udvikling blev defineret som en udvikling, hvor opfyldelsen af den nuværende generations behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Efterhånden er begrebet bæredygtighed blevet kraftigt udvandet, og man taler nu om mange slags bæredygtighed. Ud over miljømæssig bæredygtighed, taler man også om økonomisk og finansiel bæredygtighed og institutionel bæredygtighed. I Europakommissionens beskrivelse af bæredygtig vækst siges det, at bæredygtig vækst vil sige: at skabe en mere konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi, der udnytter ressourcerne effektivt og bæredygtigt at beskytte miljøet, nedbringe emissioner og forebygge tab af biodiversitet at drage fordel af Europas førerposition med hensyn til at udvikle nye, grønne teknologier og produktionsmetoder at oprette effektive, intelligente elforsyningsnet at harmonisere de EU-dækkende net, så vores virksomheder (særlig små produktionsvirksomheder) får en yderligere konkurrencefordel forbedre erhvervsklimaet, særlig for smv er (små virksomheder) at hjælpe forbrugerne med at træffe velovervejede valg. Bæredygtig vækst har altså ligesom grøn vækst noget med bæredygtighed og grønne teknologier at gøre, men også med konkurrencedygtighed, bedre erhvervsklima og forbrugerrådgivning. Igen er begrebet bæredygtighed vagt. Men hvad skal der så til for at kalde vækst bæredygtig, hvis Brundtland-kommissionens oprindelige ord skal gælde? De klassiske økonomer, i Danmark bedst repræsenteret ved de økonomiske vismænd, mener fortsat, at vores økonomi snart kommer tilbage på vækstsporet, og at der ikke er nogen modsætning mellem vækst og bæredygtighed. I EU-sammenhæng er bæredygtighed blevet til en form for vækst, som bl.a. skal skabe en mere konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi, der udnytter ressourcer effektivt og bæredygtigt. I dag er Brundtland-kommissionens oprindelige definition af bæredygtig udvikling glemt. I stedet taler man om miljømæssig bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og finansiel bæredygtighed. 3

4 Den klassiske økonomi De fleste af os går nok med en fornemmelse af, at den udvikling, vores samfund er inde i lige i øjeblikket, ikke er bæredygtig. Den globale opvarming fortsætter med at stige, flere og flere arter bliver udryddet, miljøproblemerne vokser, og vi tærer stadigt hurtigere på verdens råstofressourcer. Alligevel siger de økonomiske vismænd, at udviklingen er bæredygtig. Hvordan hænger det sammen? Vismændene beskriver det selv sådan: En økonomisk fortolkning af bæredygtighed er, at den samlede nationale formue, som en generation lader gå i arv til den næste, ikke må være mindre end den formue, den pågældende generation selv fik i arv. Nedslidning af naturen og dens ressourcer kan opfattes som afskrivninger på den del af vores nationalformue, der blandt økonomer kaldes naturkapitalen. En anden form for formueændring, der ikke medregnes i det sædvanlige opsparingsbegreb, er investeringer i den såkaldte humankapital, bl.a. gennem uddannelse samt forskning og udvikling. Ændringen i nationalformuen i bred forstand kaldes ægte opsparing. Hvis en udvikling skal være bæredygtig, må den ægte opsparing som minimum ikke være negativ. Den ægte opsparing findes ud fra nettoopsparingen ved at korrigere for ændringer i naturkapitalen og humankapitalen. En forudsætning for at kunne lave en sådan beregning er, at man sætter tal på værdien af natur og miljø. Man operationaliserer bæredygtighedsbegrebet. På den negative side af regnskabet står nedslidningen af naturen og udtømningen af råstofressourcerne. Men økonomerne regner med, at der på den anden side skabes en opsparing i form af teknologiudvikling, uddannelse og investeringer i produktionsapparatet. Man regner med, at de forskellige typer af kapital, naturkapital og råstofkapital på den ene side og uddannelseskapital og kapital i form af et produktionsapparat på den anden side kan erstatte hinanden. En udvikling, hvor der sker en forringelse af naturkapitalen, kan således godt være bæredygtig, blot der samtidig sker en mindst lige så stor forøgelse af de andre kapitalformer, så der med økonomernes ord er en ægte opsparing. Med udgangspunkt i denne beregningsmetode siger de økonomiske vismænd, at udviklingen i Danmark er bæredygtig. De økonomiske vismænd siger, at udviklingen er bæredygtig, på trods af at den globale opvarmning stiger, flere og flere arter bliver udryddet, og råstofressourcerne er under et stigende pres. For at kunne udregne bæredygtigheden sætter økonomerne tal på nedslidningen af natur og miljø. Men hvad er værdien af en art og af ren luft? Økonomerne regner sig frem til en bæredygtig udvikling ved at erstatte forskellige former for kapital med hinanden. Men hvordan kan man erstatte ren luft og rent vand med investeringer i uddannelse eller produktionsudstyr? 4

5 Beregninger og virkelighed Spørgsmålet er selvfølgelig, om denne betragtning holder vand i den virkelige verden. Der er ingen tvivl om, at teknologiudvikling kan afhjælpe nogle af problemerne ved vores pres på naturressourcerne, i hvert fald et stykke tid. Vi kan substituere fossil energi med vedvarende energikilder. Men vi ser også, at det medfører et kraftigt pres på andre typer af ressourcer, f.eks. biomasse og landbrugsjord. Men landbrugsjord er allerede ved at blive en kritisk ressource, og behovet for jord til fødevarer, foder til husdyr og biobrændsler stiger hver dag. Klimaforandringer og ørkendannelse forværrer kun problemerne. Hvad kan vi substituere landbrugsjord med? Som en konsekvens af ønsket om at kunne beregne bæredygtighed er man nødt til at prissætte det, der skal indgå i beregningerne, f.eks. degradering (som man kalder afskrivning) af naturkapitalen. Denne indeholder bl.a. klimaændringer, som man prissætter ved at tilskrive hver ton udledt CO 2 en teoretisk skadesværdi. I virkelighedens verden kan ødelagt eller oversvømmet landbrugsjord ikke genskabes. Og behovet for landbrugsjord stiger hver dag. Heri ligger en prissættelse af de i mange tilfælde irreversible konsekvenser af menneskets CO 2 -udledninger, såsom nedsmeltning af polernes iskapper, ødelæggelse af økosystemer, tab af arter og menneskeliv. Skader, som ikke kan opgøres i penge, bl.a. fordi skaderne vil strække sig over mange generationer fremover. De værste skader, ved vi, sker heller ikke i Danmark, men i mange af Verdens fattigste lande. Det er ikke noget, Det Økonomiske Råds bæredygtighedsberegninger tager højde for. Helt absurd bliver det, når man beregningsmæssigt modregner disse med væksten i humankapital som teknologiudvikling og uddannelse. I den virkelige verden er det meget svært at se, hvordan et højere uddannelsesniveau for nogen i et rigt land som Danmark på nogen måde kan erstatte tab af økosystemer og menneskeliv andre steder på Jorden. Vores udledninger af CO 2 rammer jo langt fra kun os selv. Et andet problem i beregningerne er, at den store import af materielle forbrugsgoder slet ikke er medtaget, på trods af at produktionen af disse medfører store CO 2 -udledninger og massive miljøproblemer i de lande, hvor produktionen sker. Denne import er lysår fra at kunne kaldes for bæredygtig. Den globale opvarmning vil påvirke vores efterkommere mange generationer fremover. Hvordan skal vi kunne prissætte det tab af livskvalitet, som den globale opvarmning vil påføre dem? Mange økonomer tror stadig, at ressourcer kan erstattes med kapital og viden. Men man kan ikke erstatte ødelagt landbrugsjord med madopskrifter eller flere supermarkeder og restauranter. 5

6 Falsk bæredygtighed Man kan altså pege på en lang række problemer ved denne måde at beregne bæredygtighed på. Det er i hvert fald en bæredygtighed, der intet har at gøre med den bæredygtighed, som ifølge Brundtlandrapporten skulle garantere kommende generationer, at opfyldelsen af den nuværende generations behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. De såkaldte vismænd i Det Økonomiske Råd er også godt klar over, at der er problemer ved deres måde at beregne bæredygtighed på. De siger selv: - at det er en vanskelig opgave at operationalisere bæredygtighedsbegrebet. Mulighederne for at afgøre, om den danske udvikling er bæredygtig, begrænses i høj grad af mangel på viden om helt centrale natur- og samfundsvidenskabelige forhold. Sammenhængene er meget komplekse, og derfor er der stor usikkerhed knyttet til at opgøre miljøeffekterne af den menneskelige adfærd og til at vurdere, hvilke konsekvenser miljøforringelser vil have for menneskelig behovstilfredsstillelse i fremtiden. Med Det Økonomiske Råds egne ord:... derfor er der meget stor usikkerhed knyttet... til at vurdere, hvilke konsekvenser miljøforringelser vil have for menneskelig behovstilfredsstillelse i fremtiden. Endnu værre bliver det, når vi når grænserne for, hvor meget der kan bruges af en ressource: For visse af naturens funktioner, især de livsunderstøttende, findes der givetvis en nedre, kritisk grænse, som det vil være forbundet med store negative konsekvenser at overskride. I forsøget på at opera tionalisere bæredygtighed er det en væsentlig opgave at identificere sådanne kritiske nedre grænser eller såkaldt kritisk naturkapital, dvs. naturkapital, som er uerstattelig. Kritisk naturkapital unddrager sig dermed kravet om afvejning mellem gevinster og omkostninger. Det Økonomiske Råd gør altså selv opmærksom på, at der er store usikkerheder og problemer forbundet med deres beregningsmetoder. Konklusionen må være, at værdien af denne form for bæredygtighedsberegning intet har med global bæredygtighed at gøre, og at forudsætningerne slet ikke understøtter en konklusion, som siger, at den danske udvikling er bæredygtig. Alligevel insisterer Rådet på, at metoden kan bruges. Spørgsmålet er til hvad? Med Det Økonomiske Råds egne ord: Kritisk naturkapital unddrager sig dermed kravet om afvejning mellem gevinster og omkostninger. Når der er store usikkerheder forbundet med at beregne bæredygtighed, er Det Økonomiske Råds beregninger i bedste fald ubrugelige. Bruges de alligevel, kan det kun være for at forsvare en udvikling, som i virkelighedens verden er meget langt fra at være bæredygtig. 6

7 Afkobling - et nyt slagord Det ser altså ikke ud til, at hverken grøn vækst eller bæredygtig vækst, som de Økonomiske Vismænd forstår begrebet, er i stand til at gøre noget ved det grundlæggende problem, nemlig at den økonomiske vækst medfører et stadigt stigende forbrug af råstoffer og et stadigt voksende pres på vores miljø. En anden måde, som i stigende grad er blevet markedsført som en måde at få bragt ressourceforbruget og miljøbelastningen ned på, er ved hjælp af det, man kalder afkobling. Det har hidtil først og fremmest været væksten i det materielle forbrug, der har drevet den økonomiske vækst fremad, og forbrugsvæksten har været betinget af billige fossile brændsler. Det er dem, der har muliggjort den effektive udvinding af råstoffer og den højt mekaniserede produktion, som igen muliggør den overflod af billige varer, som driver forbrugsvæksten. Men det er også de billige fossile brændsler, som har medført den globale opvarmning og det pres på de andre råstoffer og den forurening af miljøet, som er en konsekvens af forbrugsvæksten. Hvis vi skal afkoble forbrugsvæksten fra forbruget af fossile brændsler og andre råstoffer, skal vi altså skære den sammenhæng over, som i første omgang muliggjorde forbrugsvæksten. Er det muligt? Nogle mener ja. Vi kan godt fastholde vores forbrugsvækst med et mindre forbrug af energi og råstoffer. Med en mere effektiv produktion kan vi nedsætte både energiforbrug og råstofforbrug, så det ikke stiger i så højt et tempo som vores forbrug. Det kan man kalde en relativ afkobling. Forbruget af energi og råstoffer og dermed også miljøbelastningen vil stadig stige, men ikke så meget som forbruget. Nogle er endda så optimistiske, at de mener, at med vedvarende energi og såkaldt lukkede materialestrømme kan vi helt undgå fossile brændsler og kun bruge minimale mængder af råstoffer. Alt, vi skal gøre, er banalt set bare at skabe en ny slags produkter, hvor alt i produktet kan genanvendes, og hvor produktionen sker med vedvarende energi. Vores forbrug og dermed den økonomiske vækst kan altså stadig stige, men vores ressourceforbrug og miljøbelastning vil gå kraftigt ned. Det kaldes absolut afkobling. Det er først og fremmest væksten i det materielle forbrug, som har drevet den økonomiske vækst fremad. De mest optimistiske mener, at vi kan opretholde vores vækst med et minimalt ressourceforbrug ved hjælp af det såkaldte cradle to cradle-princip, hvor alle råstoffer ideelt set bliver genbrugt i en uendelig cyklus uden spild og dermed også uden affald og miljøproblemer. Det lyder fortryllende, men er det også realistisk? Hvis vi skal afkoble den økonomiske vækst fra forbruget af fossile brændsler, skal vi skære den sammenhæng over, som i første omgang gjorde den økonomiske vækst mulig, nemlig den nemme adgang til store mængder billige fossile brændsler. Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt. 7

8 To slags afkobling Relativ afkobling Relativ afkobling betyder, at ressourceforbruget vokser langsommere end økonomien. Og det er faktisk, hvad der er sket gennem det 20. århundrede. Af en rapport fra Sustainable Europe Research Center (SERI) fremgår det, at der på grund af den løbende forbedring af teknologien til både udvinding, bearbejdning og anvendelse af råstoffer, er sket en vækst på 40 procent i den materielle produktivitet siden Men samtidig fremgår det også, at på trods af denne vækst i materialeproduktiviteten er det samlede materialeforbrug vokset med hidtil uset hast. Der er altså sket en relativ afkobling på grund af den teknologiske udvikling, men på trods af det vokser ressourceanvendelsen og miljøbelastningen stadig. I løbet af det 20. århundrede er materialeproduktiviteten vokset jævnt, men på trods af det er det samlede materialeforbrug vokset voldsomt. Absolut afkobling Skal vækstøkonomien gøres bæredygtig, skal vi have et direkte fald i ressource- og miljøbelastningen, en absolut afkobling, samtidig med at BNP vokser. Det kræver en voldsom nedsættelse af energi- og råstofforbruget. Ifølge SERI er der kun ganske få eksempler på en sådan absolut afkobling i de rige lande, og den har kun været mulig, hvor den økonomiske vækst var ganske svag. Samtidig understreges det, at denne afkobling også kan være en følge af outsourcing af materialeintensiv produktion til andre dele af verden. I dag sker forbrugsvæksten på de fattige landes bekostning. Væksten i vores forbrug hviler på, at vi tager de fattige landes jordarealer, råstoffer og vand til brug for alle de billige varer, vi importerer, hvad enten det er elektronik, fødevarer eller foder til den danske svineproduktion. SERI-rapportens konklusion er, at der indtil nu ingen tegn er på en absolut afkobling på globalt niveau. Det siges også, at selv om vi er blevet relativt bedre til at udnytte de knappe ressourcer, er den overordnede miljømæssige belastning vokset gennem de seneste årtier. Den absolutte afkobling, som mange forestiller sig som løsningen på vækstproblemerne, vil kræve en teknologisk omstilling, som kun de rige lande vil kunne klare. Og det vil med stor sandsynlighed betyde så store prisstigninger på de materielle forbrugsgoder, at forbruget vil gå ned og væksten gå i stå. Det er svært at forestille sig, at vækstøkonomien kan overleve en absolut afkobling. Meget af den afkobling, der er sket i den sidste del af det 20. århundrede, er en følge af outsourcing af materialeintensiv produktion til de fattige lande. Det er svært at forestille sig, at vækstøkonomien skal kunne overleve en absolut afkobling af det materielle forbrug fra forbruget af råstoffer og energi. 8

9 Film og pdf-hæfter om vækst Dette hæfte er udarbejdet som baggrundsmateriale til filmen Den grønne vækst, som kan ses på YouTube på NOAHkanalen. Filmen og det tilhørende hæfte er en del af en serie bestående af: Den grænseløse vækst Hvad er eksponentiel vækst? Den korte vækst Er økonomisk vækst overhovedet en normaltilstand? Den grønne vækst Hvad dækker begrebet grøn vækst over? Den arbejdsløse vækst Er økonomisk vækst en betingelse for flere arbejdspladser? Til de fire film er udarbejdet fire korte baggrundshæfter, der kan downloades som pdf-filer. Links til både film og hæfter kan findes på NOAHs hjemmeside: under materialer til undervisning. Såvel hæfter til film er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Tekst: Stig Melgaard, NOAH Modvækst Udgivet af NOAHs Forlag, ISBN (kun som pdf-publikation): Miljøbevægelsen NOAH, Friends of the Earth Denmark, Nørrebrogade 39, 2200 København N Tlf.: Giro: Hjemmeside: NOAH, maj 2015

Den arbejdsløse vækst

Den arbejdsløse vækst Den arbejdsløse vækst Kan beskæftigelsen klare sig uden vækst? Næsten 800.000 mennesker er sat uden for det danske arbejdsmarked. En del af dem er ikke i stand til at arbejde på grund af sygdom eller andre

Læs mere

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag Grænser for Vækst I løbet af de seneste 100 år er velstanden og det materielle forbrug i den rige del af verden steget eksplosivt. Vi lever i dag i en hidtil uset overflod og forventer endda, at velstandsvæksten

Læs mere

NOAH s Energihandlingsplan 2050

NOAH s Energihandlingsplan 2050 NOAH s Forlag NOAH s Energihandlingsplan 2050 Tekst: Stig Melgaard Faglig arbejdsgruppe: Palle Bendsen, Kim Ejlertsen og Stig Melgaard, NOAH Energi og Klima Tekstkorrektur: Werner Hedegaard, NOAH s Forlagsgruppe

Læs mere

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Indkomst & forbrug miljø Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Danskernes gennemsnitlige indkomster og forbrug stiger år for år. I dag forbruger en gennemsnits dansker godt dobbelt så meget som for

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

CCS - kullenes redning?

CCS - kullenes redning? CCS - kullenes redning? CCS Carbon Capture and Storage er en teknologi, som kan opsamle og lagre fra store kraftværker og industrier. I Danmark omtales CCS tit som -lagring. Forskere og industri har længe

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik. 10. februar 2011

Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik. 10. februar 2011 Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik 10. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Den danske kalkulationsrente... 4 Finansministeriets vejledning... 5 Regneeksempel... 6 Kalkulationsrenten

Læs mere

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING MAR. 2015 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYG- FEB. 2015 TIG

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Naturkapital og bæredygtig udvikling* Økonomiske forsøg på at præcisere begrebet bæredygtig udvikling er bl a kendetegnet ved, at natur opfattes som kapital, der frembringer en række serviceydelser, som

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere