Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget Odense S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S"

Transkript

1 Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget Odense S Tlf.: Hjemmeside: 1

2 Indhold: Indledning og faktuelle oplysninger 3 Værdigrundlag 5 Læringsforståelse/-miljø 6 Pædagogiske metoder og aktiviteter 6 Dokumentation og evaluering 7 Pædagogisk grundlag 8 De seks læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling 8 Sociale kompetencer 9 Sproglig udvikling 9 Krop og bevægelse 10 Naturen og naturfænomener 11 Kulturelle udtryksformer og værdier 12 2

3 Hvem er vi: Dalum Private Børnehave er en privat institution. Børnehaven drives i samarbejde med Odense Kommune efter 11A i Lov om Social Service. Institutionen blev stiftet i 1964 som en privat børnehave ledet af børnehaveleder fru Verona Hansen og begyndte i det små som børnehave fra et klubhus på Demantsvej i Hjallese under navnet "Børnehaven i Klubhuset". Institutionen fik siden en bestyrelse udpeget af lokalbefolkningen, og under ledelse af forretningsfører Carl Ramsing i Hjallese blev børnehaven med samtykke fra Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen i 1965 godkendt som støtteberettiget under navnet "Dalum Private Børnehave". I 1969 erhvervede Dalum Private Børnehave nogle ubebyggede grunde på Zachariasvænget i Hjallese fra Odense Kommune til markedspris. Kapitalen blev fremskaffet ved tombolaer og bidrag fra lokalbefolkningen, der også bidrog med egenkapitalen til opførelse af en børnehave der stod færdig i De gennem tiderne værende institutionsbestyrelser og ledere har stedse lagt afgørende vægt på, at institutionen drives i nøje overensstemmelse med stifternes og initiativtagernes ønsker om en særegen, velfungerende, privat, selvbestemmende institution, uden større kommunal indblanding end det er strengt nødvendigt. Beliggenhed: Børnehaven ligger på Zachariasvænget 14 i det sydlige Odense, i rolige og grønne omgivelser på en stille privat vej nær Fruens Bøge og Den Fynske Landsby. Vi har et hus i et plan, og en dejlig stor og alsidig legeplads, hvor børnene kan tumle sig. På legepladsen er der bl.a. små bakker, gamle træer og en bålplads. Legeredskaberne er i videst muligt omfang i naturmaterialer. Vores hus er funktionsopdelt således, at børnene kan fordeler sig i huset efter hvad de aktuelt har lyst til at beskæftige sig med. Det betyder, at der i de forskellige rum er mulighed for, at børnene kan lave forskellige aktiviteter. Nogle rum lægger f.eks. op til fysisk aktivitet, bygge togbaner, lege med Lego eller kreative aktiviteter. Åbningstiden: Mandag til torsdag og fredag Normering: Børnehaven er godkendt til 48 børn. Børnene er opdelt i 3 spisegrupper på tværs af alder, hvor der er faste voksne tilknyttet. Disse voksne fungerer også som kontaktpersoner for børnene i spisegruppen, og skal have særlig fokus på disse børns behov og udvikling. Læreplanstemaerne: Vi arbejder med forskellige former for gruppeaktiviteter 3-5 gange om ugen. Gruppeaktiviteterne er tilrettelagt så de omhandler et eller flere af læreplanstemaerne. Vi 3

4 arbejder med aldersopdelte aktiviteter, så de kan målrettes specifikt til enten lille-, mellem- eller storegruppebørnene. Vi har en grundskabelon for hvordan aktiviteterne er planlagt hen over en uge. De specifikke aktiviteter fremgår af en månedsplan, som hænger på opslagstavlen i gangen. En fast ugentlig aktivitet er f.eks. læsegrupperne, hvor børnene er opdelt i små grupper. Det foregår dels som oplæsning og dels som dialogisk læsning. Vi arbejder desuden med ad hoc grupper, eksempelvis sproggruppe, når vi oplever, at der er særlige behov for det. Den daglige rytme i børnehaven: Børnehaven åbner kl Her serveres morgenmad indtil kl. 8 bestående af: hjemmebagt brød, havregryn, havregrød, cornflakes, ost og marmelade. Vi prioriterer morgenmaden som en rolig hyggestund med levende lys på bordet. Derefter leger børnene rundt omkring i huset. Om sommeren går vi oftest på legepladsen. Kl. 9 samles vi til morgensamling. Vi snakker bl.a. om hvilken dag det er, børnenes oplevelser og meget andet. Vi synger nogle sange fra vores sanghæfte og slutter med at spise frugt. Vi spiser frokost ca. kl Børnene skiftes til at dække bord og sige værsgo. Efter frokost går alle på legepladsen. De børn, der har behov for en middagssøvn, bliver puttet. Kl. 14 serveres der eftermiddagsmad bestående af hjemmebagt brød og frugt. Børnene medbringer et stykke frugt/grøntsag hver dag, som lægges i en fælles frugtkurv. Personalet skærer og anretter frugten i skåle, og nogle af børnene byder det rundt. Af andre aktiviteter kan nævnes: Vi vægter udelivet meget højt. Vi har en skøn legeplads, som giver mulighed for utallige gode lege, men bruger også andre grønne områder omkring os. Vi laver bål på vores bålsted. Vi tegner, klipper/klistrer, synger, læser historie og meget andet. 4

5 VÆRDIGRUNDLAG: Dalum Private Børnehave er... en dynamisk institution, som bygger på en fleksibel struktur og et solidt fundament af engagerede medarbejdere der har fokus på individet for styrkelse af fællesskabet. Vi arbejder ud fra et solidt fagligt fundament hvor vi reflekterer og respekterer den enkeltes holdning og bygger udviklingen på tillid, tryghed og nærhed. Vi har fokus på at skabe et anerkendende og inkluderende miljø for alle børn og voksne Vi har fokus på almen dannelse kultur, sociale færdigheder etc. Det gør vi bl.a. ved... At møde børnene i øjenhøjde og stræbe efter et imødekommende åbent miljø hvor omsorg og samarbejde danner grundlag for de positive relations mønstre gennem trivsel, respekt og anerkendelse. At arbejde med børnenes sociale kompetencer i alle sammenhænge. At vi bevidst arbejder med at børnene tilegner sig gode redskaber i forhold til f.eks. omgangstone, bordskik, vente på tur etc. så de er rustet til at begå sig frem i livet. At vi har fokus på hvordan de fysiske rammer kan tilgodese de aktuelle behov i børnegruppen. At vi har fokus på faglig udvikling via vores møder og via kurser. Vores overordnede værdiord: Fællesskab og mangfoldighed Omsorg, nærvær og tryghed Engagement og imødekommenhed Fleksibilitet Glæde og humor 5

6 Læringsforståelse/-miljø: Vi lærer alle i et samspil med andre mennesker. Hvordan opleves man af andre og omverdenen, hvordan oplever man andre og omverdenen. Legen er det lille barns måde at lære verden at kende på. Barnet tilegner sig viden og færdigheder gennem legen. Læring er en proces, der resulterer i adfærds-, holdnings- og værdiændringer i et menneske. Det er ofte de voksnes opfattelse af virkeligheden, der er med til at skabe læringsmiljøet i børnehaven. Det er derfor vigtigt, at vi bestræber os på at forstå barnets perspektiv af virkeligheden/hverdagen, at vi anerkender børnenes behov og er tilgængelige og nærværende voksne. Læringsmiljøet må aldrig bliver noget statisk, men hele tiden tilpasses de specielle behov, vi oplever der er hos det enkelte barn og hele gruppen. Vi skal være fleksible i den pædagogiske planlægning af hverdagen. Både i vores pædagogiske tiltag og de fysiske rammer. Vi skal kunne agere og korrigere undervejs, så læringsmiljøet bliver dynamisk og udfordrer børnene. Børnene skal i en tilpas mængde forstyrres i deres virkelighedsopfattelse, da det er den måde, de lærer på, og læringen skal tilpasses barnets udviklings niveau. Der skal desuden være en god balance i hverdagens rutiner, spændende tilbud og børnenes egen kultur. Dalum Private Børnehaves læringsmiljø er præget af mange rutiner og gode traditioner. Vi er en lille institution med en åben struktur, hvor alle, både børn og voksne, kender hinanden godt. Det skaber tryghed og nærvær i hverdagen. Vi lægger vægt på: Børn og voksnes relationer på tværs i huset. En vis struktur på hverdagen, som giver genkendelighed og overskuelighed. Struktur og planlægning er en nødvendighed p.g.a. de små fysiske rammer. Samtidig skal vi være bevidste om, at se mulighederne og ikke begrænsningerne. Vi skal se mulighederne i det enkelte barn, i børnegruppen, i personalegruppen og det fysiske rum ude og inde. At være fleksible i vores planlægning og tilrettelægge hverdagen, så den tilgodeser og tilpasses børnenes måde at lære på. At udnytte de voksnes forskellige ressourcer i hele huset. At iværksætte nye pædagogiske tiltag. At give børnene mulighed for også at lære på egen hånd. At møde børnene på en anerkendende facon, og har øje for, at børn er forskellige og har hver deres forskellige opfattelse af virkeligheden. At give forskellige børn forskellige muligheder. Pædagogiske metoder og aktiviteter der kan lede til indfrielse af læringsmålene: Vi ser barnet der hvor det er i sin udvikling. Vi lytter, tager os tid og vi ER der, Vi taler MED barnet. Vi respekterer alle barnets følelser. Vi støtter barnet i at udtrykke ønsker. Vi hjælper barnet til at sætte grænser og at respektere grænser og at løse konflikter. Vi tilbyder materialer, aktiviteter og er tilgængelige og til rådighed. Vi skaber rum for fordybelse og giver input/oplevelser så barnet møder motivation og derigennem tilegner sig lysten til at være engageret. 6

7 Dokumentation og evaluering: Vi arbejder med observationsskemaer. Vi arbejder med praksisfortællinger. Vi evaluerer løbende vores pædagogiske praksis på personalemøder og i den daglige pædagogiske refleksion. Vi skriver i dagbogen og sætter billeder i den, som viser et uddrag af dagens aktiviteter. Vi laver projektskemaer (smtte-model) over gruppeaktiviteter. Vi bruger vækstmodellen i forældresamarbejdet omkring særlige problemstillinger. 7

8 Pædagogisk grundlag: Vi ser barndommen som en væsentlig del af livet, og vi vil, i samarbejde med forældrene, skabe en børnehave med trygge rammer og en hverdag, der medvirker til at børnene kan udvikle sig til glade, sociale, harmoniske, initiativrige, kreative og selvstændige børn. Vi tager hånd om det enkelte barns trivsel. Vi arbejder ud fra et anerkendende og inkluderende perspektiv. Det betyder bl.a. at vi målrettet, og evt. i samarbejde med relevante fagpersoner, tilrettelægger den pædagogiske indsats så vi også tilgodeser børn med særlige behov. D.v.s. børn der har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, eller som vi skal gøre noget særligt for. Alsidig personlig udvikling: Målet er at børnene gives mulighed for: At opbygge identitet, selvtillid og selvværd. At få kendskab til egne holdninger og følelser og at kunne handle i overensstemmelse med disse og under hensyntagen til andre. At kunne udtrykke deres ønsker. At kunne sætte grænser og løse konflikter. At få lyst til at udtrykke fantasi og kreativitet, og blive i stand til at vælge. Det gør vi bl.a. ved: At vi skaber et miljø, hvor børnene kan lægge grunden til gode venskaber, og at venskaberne respekteres som værdifulde. At børnene mødes positivt og dermed oplever sig set, hørt, forstået og bliver anerkendt og får ros. At børnene har mulighed for tætte relationer til pædagogerne. At børnene, via aktiviteter, gives mulighed for at udfolde fantasi og kreativitet i leg og projekter og oplever at kunne løse en opgave. At pædagogerne følger børnenes nysgerrighed. At det enkelte barn oplever at have indflydelse på eget børnehaveliv /liv og også har ansvar overfor egne handlinger. At børnene lærer at styre deres impulser i en konflikt. At pædagogerne agerer som gode rollemodeller for børnene. Børn med særlig behov Vi arbejder ud fra et inkluderende perspektiv, hvor vi tilstræber, at børn med særlige behov indgår i de fælles aktiviteter på lige fod med de øvrige børn. Vi laver iagttagelser og observationer med henblik på at afdække og belyse problematikkerne, og for at opnå en bedre forståelse af børnene. Derefter tilrettelægges den pædagogiske indsats ud fra den konkrete viden vi får om børnenes behov. Alt foregår i et åbent og tæt samarbejde med forældrene. I nødvendigt omfang inddrages relevante eksterne fagpersoner. 8

9 Sociale kompetencer: Målet er at give børnene mulighed for: At føle sig som en del af fællesskabet og aktivt deltager i det. At have medbestemmelse og forståelse for en demokratisk proces og demokratiske værdier. At opleve sig selv som værdifulde, opnå gode venskaber og deltagelse i gruppesammenhænge. At knytte venskaber. At styrke indlevelse og udvikle empati. At lære at respektere andre og andres ting. At tage ansvar for egne handlinger og medansvar for fællesskabet. Det gør vi bl.a. ved: At se barnet der hvor det er i sin udvikling, og at respektere barnet. Vi opfordrer barnet til at deltage i fælles aktiviteter/leg. Vi har et "åbent hus" og leger på kryds og tværs af stuerne, og derigennem støttes barnet i at knytte relationer til alle børn og voksne. Vi hjælper barnet til at forstå og at udtrykke egne følelser og derigennem at forstå andre og deres følelser. Vi står som rollemodeller. Vi hjælper barnet til at kunne lytte, vente på tur, vise hensyn og til at kunne acceptere forskelligheder. Ved at kende og bruge demokratiske værdier, hjælper vi barnet til at kunne rumme et nej og til selv at kunne vælge til og fra. Vi aldersopdeler børnene, og styrker herved børnenes relationer til de jævnaldrende. Børn med særlig behov Vi arbejder ud fra et inkluderende perspektiv, hvor børn med særlige behov indgår i fælles aktiviteter på lige fod med de øvrige børn. Pædagogen guider børnene i aktiviteterne med henblik på, at børnene bliver mere sikre på egen kunnen, og udvikler kompetencer til at turde selv. Vi laver iagttagelser og observationer med henblik på at afdække og belyse problematikkerne, og for at opnå en bedre forståelse af børnene. Derefter tilrettelægges den pædagogiske indsats ud fra den konkrete viden vi får om børnenes behov. Alt foregår i et åbent og tæt samarbejde med forældrene. I nødvendigt omfang inddrages relevante eksterne fagpersoner. Sproglig udvikling: Målet er at give børnene mulighed for: At udvikle sproget og evnen til at kommunikere gennem dagligdags aktiviteter, og således at kunne udtrykke sig samt At kunne udtrykke behov og følelser via verbal kommunikation. At udvikle interesse for sproglig kreativitet. 9

10 At udvikle nysgerrighed for tegn, symboler. (Bogstaver og tal). Det gør vi bl.a. ved: At vi er bevidste om vores rolle som sproglige rollemodeller. At vi møder barnet, hvor det er i sin udvikling og tilbyder forskellige muligheder for sproglig udvikling. Eksempelvis sproggruppe, hvor vi, i samarbejde med en tale/hørekonsulent, arbejder med de børn, der har særlige behov. At vi leger med sproget; rim, remser, sange, sanglege, og opfordrer barnet til at fortælle. At vi låner bøger på biblioteket. At vi skaber ro til samtaler ved at samle børnene i mindre grupper. At vi støtter barnet i at sætte ord på deres følelser og oplevelser. At vi leger med bogstaver og tal som børnene kan "kopiere". At vi tilbyder sprogvurdering af alle 3 årige og af 5-årige efter behov. At vi lytter og er opmærksomme på de små samtaler i hverdagen. At vi lader børnene tale ud. At vi hjælper og guider børnene i konflikter, så de hjælpes til at sætte ord på, hvad der er sket. At vi praktiserer dialogisk oplæsning. Børn med særlig behov Vi er opmærksomme på, at nogle børn kan have behov for et særligt sprogforløb. Det kan være i samarbejde med en tale/hørekonsulent. Vi arbejder tæt sammen med forældrene til børn med sproglige problematikker. Vi har en lille sproggruppe, hvor pædagogen arbejder med: At give barnet tid og rum til at blive forstået. At pædagogen benævner det hun gør, det barnet gør og sætter ord på handling. At læse, fortælle, spille spil, synge mm. At supervisere forældre med ideer til sproglig indsats i hjemmet. Krop og bevægelse: Målet er at give børnene mulighed for: At udvikle grundlæggende motoriske færdigheder, som gør dem selvhjulpne og gør dem i stand til at udtrykke sig kropsligt. At opleve verden fysisk og sanseligt. At udvikle kompetencer, der gør det muligt at deltage i sociale kontekster. At udvikle en forståelse for: hvad kan min krop hvad gør jeg. At færdes i fleksible læringsmiljøer. At blive motiveret til fysisk udfoldelse og selv er aktivt deltagende. At kunne orientere sig ude og inde. At opnå glæde ved og accept af sin egen krop, og kunne fornemme og afgrænse sig selv i forhold til andre mennesker og omgivelserne. 10

11 At få kendskab til sund kost og fysisk udfoldelses betydning for sundheden. Det gør vi bl.a. ved: At møde børnene der hvor de er i deres udvikling. At tilbyde forskellige former for bevægelse. At opfordre og motivere til fysisk aktivitet, f.eks. selv tage tøj af/på. At mulighed for finmotoriske udfordringer, ved f.eks. at klippe, lave perler, puslespil, selv tage tøj på m.m. At synge sange/sanglege, hvor kroppen bruges og kropsdelene benævnes. At give plads til udfoldelse i form af slåskampe, pudekampe, musikrum/ danserum. Vi bruger vores legeplads hvor der er kuperet terræn, bakker, klatretræer. At spille fodbold, hoppe, synge danse. At gå i skoven. At vi lytter til, hvad børnene har lyst til. Vi snakker om sund mad/ usund mad. Vi har en kostpolitik. Børn med særlige behov. Vores hus består af fleksible læringsmiljøer ude og inde, som også kan tilgodese børn med særlige behov. Ved behov tilrettelægges særlige fysiske aktiviteter målrettet de særlige behov. Det kan f.eks. være i mindre grupper på en stue, på legepladsen, i skoven eller på boldpladsen. Naturen og naturfænomener: Målet er at give børnene mulighed for: At få oplevelser og erfaringer med naturen og de grundlæggende elementer: ild, vand jord og luft. At udvikle respekt og forståelse for og opleve glæde ved naturen. At lærer naturen at kende med alle sanserne og bruge den som legerum. At lære hvordan man gebærder sig i naturen på en hensigtsmæssig måde. At få kendskab til årets rytme/årstiderne, og hvad de betyder i naturen. At glædes ved at ting vokser frem. At få kendskab til planter og dyr og lære at behandle dyr/ planter på en god måde. At få kendskab til forurening. F.eks. hvad det gør ved vores miljø, hvis vi smider affald i naturen. Det gør vi bl.a. ved: At give børnene oplevelser i naturen. At være ude i forskellige slags vejr og opleve vejret, regn = lege med mudder. At grave i jorden og lede efter smådyr. At tage på koloni hvor vi færdes ude fra morgen til aften. At holde høstfest. At vi snakker om hvordan planter gror og hvordan man skal opføre sig i naturen. At vi laver mad over bål og hygger os omkring bålet. 11

12 At vi går ture, hvor vi fordyber os i det vi møder, f.eks. dyrespor, planter. At vi planter blomster sammen med børnene. At vi har havedag en gang om året sammen med forældrene. Børn med særlig behov Vi arbejder ud fra et inkluderende perspektiv, hvor vi tilstræber, at børn med særlige behov indgår i de fælles aktiviteter på lige fod med de øvrige børn. Vi finder ud af om børnene har særlig interesse for naturoplevelser. Vi møder børnene gennem deres interesser og udforsker og undersøger naturen sammen med dem og andre børn. Kulturelle udtryksformer og værdier: Målet er at give børnene mulighed for: At få kendskab til, og udvikle glæde ved egen kultur og traditioner. At kende egen kultur og historie, og eget samfund og egen familie. At blive i stand til at udtrykke sig gennem forskellige udtryksformer, f.eks. sang, teater, fortælling, billedkunst. At lære at respektere andre og andres måder at udtrykke sig på. At få kendskab til andres kultur og traditioner. Det gør vi bl.a. ved: At lytte til musik. At holde morgensamling, hvor vi bl.a. taler om hvilken dag det, højtider og meget andet, samt synger en masse sange. At have musikgrupper for de mindste. At danse. At tilbyde forskellige kulturelle aktiviteter f.eks. teater og musik. At arbejde med rim og remser. At holde fast i vores traditioner f.eks. fastelavn, julegudstjeneste, bedsteforældredag høstuge m.m. At arbejde med forskellige årstidsbestemte, kreative aktiviteter. At læse forskellige former for børnebøger, synge nye såvel som gamle sange. At lade børnene afprøve forskellige udtryksformer, teater, sange, fortælling. Børn med særlig behov Vi arbejder ud fra et inkluderende perspektiv, hvor vi tilstræber, at børn med særlige behov indgår i de fælles aktiviteter på lige fod med de øvrige børn. Aktiviteterne tilpasses børnenes kompetencer. 12

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget Odense S

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget Odense S Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Tlf.: 66 15 29 61 E-mail: kontakt@dalumprivate.com Hjemmeside: www.dalumprivate.dk 1 Indhold: Indledning og faktuelle oplysninger

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2013

Evaluering af læreplaner 2013 af læreplaner 2013 Denne evaluering er lavet med afsæt i Lyngby Taarbæk kommunes skabelon for evaluering af læreplan. Det har ikke føltes helt naturligt hele vejen igennem, men måske skyldes dette, at

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com VELKOMMEN I Perspektivplanen bruges af os, som vores styreredskab til vores daglige arbejde. Vi tager afsæt i Aalborg kommunes børn og unge politik og dagtilbudsloven. For Jer forældre er det et informationshæfte

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2. TEMA: Sociale kompetencer. Bandholm Børnehus 2011 Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f. eks i venskaber, grupper og kultur. I samspillet

Læs mere