#12 DECEMBER FM Update TEMA: FORSKNING I FM I NORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#12 DECEMBER 2011. FM Update TEMA: FORSKNING I FM I NORDEN"

Transkript

1 #12 DECEMBER 2011 FM Update TEMA: FORSKNING I FM I NORDEN

2 LEDER TID TIL AT SÆTTE NYE MÅL FOR DFM NETVÆRK MOGENS KORNBO, Bestyrelsesformand Forsiden: Fra CFM konferencen om Nordisk FM på DTU i august. Foto: Thomas Evaldsen Kære medlem af DFM netværk 2011 lakker mod enden og det er naturligt at jeg bruger lejligheden til at se mig over skulderen, for at reflektere det forgangne år. Helt overordnet er 2011 gået rigtig godt, men når det er sagt, er det også tid til at se frem, og sætte nye mål. Jeg og den øvrige bestyrelse er så privilegerede, at rigtig mange medlemmer har givet os en konkret tilbagemelding på foreningens performance, ved at besvare den medlemsundersøgelse, som kørte i efteråret. Vi skylder al mulig tak for hjælpen. Besvarelserne har givet vigtige oplysninger om jeres forventninger til foreningen, og det giver næsten sig selv, at det gør det nemmere fremadrettet at levere den vare, I ønsker. Medlemsundersøgelsen er kun en af mange nye aktiviteter, som vi har kunnet igangsætte i kraft af, at vi nu har en fuldtidsarbejdende direktør i foreningen. Ansættelsen af Eva Kartholm i maj måned, var en vigtig milepæl i foreningens udvikling og professionalisering. I bestyrelsen har vi mærket, at der nu er en mængde aktiviteter, som har fået fornyet kraft, og jeg er sikker på, at I også har noteret jer, at der sker en masse i DFM. Et kort blik på de vigtigste tilbagemeldinger fra medlemsundersøgelsen viser, at 66 % af medlemmerne vil anbefale foreningen til andre, at 90 % er tilfredse med kontingentet, at 71 % af medlemmerne kommer fra hovedstaden, at kun 2 % er utilfredse med DFM s arrangementer, at arrangementer med et rent socialt formål ikke tillægges særlig stor værdi og at der er følgende fire emner, som er vigtige for medlemmerne; Optimering af services, Bæredygtighed/energioptimering, Porteføljestyring af bygninger og lokaler samt Nøgletal. Som bestyrelsesformand kan jeg læse en masse ud af tallene, og jeg kan også bruge dem som afsæt for formulering af nye mål. Et vigtigt mål er naturligvis, at benytte den positive indstilling, som 2/3 af medlemmerne har til foreningen, til at fortsætte den medlemsvækst, som vi har igangsat i løbet af det seneste halve år. Et andet mål er at fortsætte bestræbelserne på at hæve den faglige overligger. Det var allerede vores hensigt, men det er naturligvis godt, at vi er i trit med medlemmerne i det spørgsmål. Formålet med at hæve overliggeren er fortsat, at forbedre medlemmernes dagligdag. Det kan ske blandt andet ved afholdelse af kurser, ved at stille værktøjer til rådighed fx på IT-området og på det kontraktlige område, ved at udbrede kendskabet til best practice og frem for alt ved at øge vores aktiviteter uden for hovedstaden, noget som allerede så småt er sat i værk. Men formålet er også, at vi I DFM vil tages alvorligt i meget bred forstand. Vi ønsker at sætte FM på dagsordenen i topledelserne i danske virksomheder, at gøre vores indflydelse gældende på Christiansborg og at udbrede kendskabet til FM blandt andet gennem medierne. Der er så meget at hente ved professionelt udført FM, at Danmark fortjener at vi hæver kendskabsniveauet. Bestyrelsen har nu årets strategidag stående for døren, hvor jeg ser meget frem til at diskutere nye tiltag og mål for det kommende år. Allerede nu kan vi se frem til fire større begivenheder på den anden side af årsskiftet. DFM holder medlemsmøde efterfulgt af den ordinære generalforsamling den 10. januar 2012, DFMkonferencen på Hotel Bella Sky ligger den 26. og 27. januar 2012 og DFM er lokal vært ved EuroFMs årlige konference i maj måned. EuroFM holdes i Bella Centret, og vi forventer at ca. 400 FM-ere fra hele verden besøger København i dagene 23. til 25. maj og endelig skal driftsherrepris 2012 uddeles til en dygtig aktør. Tak for året der gik med mange spændende FM begivenheder og aktiviteter og jeg ønsker dig og familien en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår Mogens Kornbo Bestyrelsesformand, DFM INDHOLD Forskning i Facilities Management i Norden Side 3 >> Brukskvalitet Usability Side 6 >> Handlerum til bæredygtig FM? Side 12 >> Totaløkonomi et spørgsmål om miljø? Side 16 >> Funktionskontrakter øger kvaliteten af FM ydelser Side 18 >> Forskellen er ens Side 20 >> DTU skaber effektiv drift med digitale krav Side 22 >> Velbesøgt Uddannelsesdag 2011 Side 26 >> 2

3 FORSKNING I FM I NORDEN FORSKNING I FACILITIES MANAGEMENT I NORDEN Af PER ANKER JENSEN Center for Facilities Management Realdania Forskning Danmark Tekniske Universitet Indledning Denne artikel giver en oversigt over udviklingen inden for forskning i FM i Danmark, Norge, Sverige og Finland samt præsenterer aktuelle forskningstemaer og tendenser i de nordiske lande. Artiklen er baseret på information, der oprindelig blev indsamlet i forbindelse med udarbejdelsen af et dansk forskningsprogram som led i forarbejdet til etablering af Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) og opdateret information fra keynote indlæg ved CFM s Nordiske FM Konference august 2011 af Suvi Nenonen (Finland), Jan Bröchner (Sverige) og Geir K. Hansen (Norge). En kortere engelsk udgave af artiklen blev bragt i EuroFM Insight #18, juli 2011, og de samlede indlæg fra konferencen vil blive publiceret af CFM i bogen Facilities Management Research in the Nordic Countries Past, Present and Future i starten af De nordiske lande er sammen med USA, Storbritanien og Holland blandt de internationalt førende lande i udviklingen af FM både med hensyn til profession, marked og forskning. FM har udviklet sig som en praksis siden omkring 1990 i alle de fire nordiske lande. I løbet af 1990-erne blev der etableret forsknings- og undervisningsaktiviteter i Norge, Sverige og Finland, eksempelvis ved NTNU i Trondhjem, Chalmers i Göteborg og ved Helsinki University of Technology (HUT). Det er bemærkelsesværdigt at forskning og undervisning på universitetsniveau ikke startede før 2003 i Danmark, da bygningsinstituttet på DTU besluttede at prioritere FM som et nyt fagområde i sin strategi. Med etableringen af CFM i 2008 har FM forskningen til gengæld fået et væsentligt løft i Danmark. De enkelte forskningsmiljøer inden for FM i de nordiske lande er små med en kernegruppe af dedikerede FM forskere og med andre forskere involveret i specifikke projekter. Forskning i de nordiske lande er stærkt afhængig af offentlig finansiering med en kombination af universiteternes basisfinansiering og finansiering fra 3

4 FORSKNING I FM I NORDEN forskningsråd m.v. CFM er en undtagelse med finansiering fra den private fond Realdania. Der er muligheder for fælles nordisk finansiering fra Nordforsk og Nordic Innovation Centre begge under Nordisk Råd og fra diverse EU programmer. Et eksempel på dette er det nordiske REBUS projekt, der omtales nedenfor, og som indgik i det såkaldte Erabuild program. Norge Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet NTNU i Trondhjem har siden starten af 1990-erne gennemført forskning relateret til FM ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst. Den ledende person har i det meste af perioden været professor Tore Haugen, der også er tidligere formand for EuroFM s Research Network Group, og han er i dag dekan ved fakultetet. Fra 2002 til 2006 stod NTNU for det ambitiøse Metamorfose 2005 projekt (www.metamorfose.ntnu.no), der havde til formål at udvikle forskningsbaseret uddannelse og et kompetencemiljø inden for ejendomme og FM. Projektet blev finansieret af det norske forskningsråd suppleret med støtte fra norske foreninger og virksomheder. Et vigtigt skridt til at virkeliggøre intentionerne og målsætningerne med projektet var etableringen af Senter for Eiendomsutvikling og Forvaltning. Dette danner grundlaget for et netværk mellem uddannelse, forskning og praksis inden for Ejendomme og FM i Norge, med universiteter i alle de nordiske lande og i Storbritanien, Holland og USA. Metamorfose projektet var en succes. NTNU har siden 2005 haft både en videreuddannelse til master på deltid, et 2-årigt ordinært master program og et kandidatprogram på dette område.. I de seneste år er der i Norge gennemført et stort projekt om vidensarbejde KUNNE, finansieret af det norske forskningsråd og virksomheder, med involvering af både NTNU og forskningsstiftelsen SINTEF. Et aspekt af denne forskning har været vidensarbejdspladser. Tilpasningsevne af bygninger har været et andet fokusområde i norsk forskning. NTNU har også haft en central rolle i udviklingen af et forskningsprogram for FM i norske kommuner, og centret har i 2008 startet et 5-årigt forskningsprogram om offentlige ejendomme og FM. Usability brugervenlighed har i de seneste 8 været et vigtigt forskningsområde ved NTNU som led i samarbejdet i Working Commission W111 under den internationale byggeforskningsorganisation CIB. Der er gennemført et antal case studier og mange kombinationer af forsknings- og evalueringsmetoder er blevet testet i samarbejde med offentlige og private organisationer. NTNU har også været stærkt involveret i det fælles nordiske projekt REBUS (User-orientated Benchmarking for Usability and Sustainable Performance of Real Estates). Et af resultaterne af dette er USEtool evalueringsmetoden udviklet af forskere fra NTNU sammen med Statsbygg og Statoil. Sverige I Sverige har det vigtigste centrum for FM forskning været Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Chalmers havde siden 1980 erne forsket i genanvendelse af tidligere industriområder, hvilket viste sig at være relevant for en bredere udvikling af FM. I 1996 blev FM Chalmers etableret som et strategisk initiativ i samarbejde mellem 3 afdelinger ved Chalmers: Arkitektur, Bygningsingeniør samt Teknologiledelse og Økonomi. Selve Chalmers stod for basisfinansiering til at opbygge forskning over en årrække. De ledende personer var Jan Bröchner, professor i organisation af byggeri/facilities management og tidligere bestyrelsesmedlem i EuroFM, og Jan-Åke Granath, professor i arkitektur, indtil hans pensionering i I 2000 lancerede det svenske byggeforskningsråd (i dag en del af Formas, et program om Bygherrer med kunder i fokus, som har været væsentlig for finansiering af et antal PhD-projekter inden for FM. Chalmers opnåede også støtte til at udvikle et masterprogram i FM, hvilket forudsatte involvering af virksomhedspartnere. I dag er virksomheder primært aktive som partnere ved medfinansiering af PhD-projekter. I relation til uddannelse har FM siden 2007 været del af et kandidatprogram i Design, Byggeri og FM baseret på samarbejde mellem Chalmers afdelinger for Arkitektur, Bygnings- og Miljøteknik samt Teknologiledelse og Økonomi. Med hensyn til den historiske udvikling af svensk forskning indenfor FM kan der identificeres 8 hovedemner. Emnerne har udviklet sig fra en oprindelig fokus på studier af omkostninger og økonomiske aspekter fulgt af informationsteknologi og innovation, space management og byggeprogrammering, servicekvalitet og tilfredshed, kontraktstrategier, virksomhedsstrategier og endelig FM og miljømæssig bæredygtighed. Ud fra en oversigt over publicerede forskningsresultater fremstår det klart, at de to væsentligste forskningsemner i Sverige er space management med byggeprogrammering samt kontraktstrategier, selvom en række andre emner altså også er dækket. Der er imidlertid ikke nogen klar tidsmæssig trend, som indikerer et langsigtet skift i forskningsfokus mellem de 8 emner. 4

5 FORSKNING I FM I NORDEN Finland I Finland startede forskning inden for FM i de tidlige 1990-ere ved Helsinki University of Technology (HUT) i dag en del af Aalto University med professor Kari I. Leväinen ved Institute of Real Estate Studies som den ledende person indtil hans pensionering. Senere forskningsinitiativer har spredt sig til andre afdelinger på universitetet, herunder det nuværende Built Environment Services research group (BES tidligere kaldet FSR Facility Services Research group) ved Department of Construction Economics and Management. Udover offentlig finansiering satser universitetet på at udvikle strategiske partnerskaber med virksomheder som NCC og ISS. Blandt øvrige forskningscentre i Finland er Department of Real Estate Studies (REB Real Estate Business research group) ved samme universitet involveret i ejendomsrelateret forskning, mens den nationale forsknings institution VTT (www.vtt.fi) er involveret i mere teknisk orienteret forskning relateret til FM. Der er også forskning i livscyklusmodeller ved begge institutioner. Det private institut KTI (www.kti.fi) er involveret i benchmarking i relation til asset management. Den vigtigste finansieringsinstitution er Tekes (www.tekes.fi), som støtter teknologiprogrammer. Sitra (www.sitra.fi) er en anden finansieringsinstitution, der støtter forskning og udvikling gennem andre typer af programmer, for eksempel innovation og miljø. Det Finske Akademi (www.aka.fi) støtter forskningsprojekter 100%. FM forskningen i Finland har i de seneste 20 år hovedsageligt udviklet sig i 3 bølger. Hver bølge har haft forskellige drivkræfter og kan både identificeres ved ændringer i forskningsinteresser og ved forandringer i erhvervslivet. Den første bølge i 1990-erne fokuserede på FM services, serviceudvikling og på produktion og ledelse af services. Den anden bølge fokuserede mere på forskning i relationerne mellem FM and kundeorganisationer. Emner som bæredygtighed, arbejdspladser og merværdi er eksempler på temaer i forskellige forskningsprojekter. Den tredje og igangværende bølge fokuserer på mere integrerede modeller, både med hensyn til koncepter for blandet arealanvendelse i forskellige segmenter og i udvidelse af service forretningsmodeller til for eksempel et byområdeniveau. Hvert af de nævnte forskningsperspektiver er fortsat relevante, men der kan identificeres forskellig vægtning af forskningsinteresser, især baseret på ændrede behov fra udviklingen i FM industrien. Danmark Forskning relateret til FM i Danmark før 2003 var hovedsagelig teknisk orienteret med fokus på indeklima i 1980-erne og på energi- og miljømæssige forhold i 1990-erne. I 1990-erne var der en stærk politisk interesse i at promovere totaløkonomi i den danske byggeindustri og det førte til nogle forskningsaktiviteter omkring årtusindskiftet, inklusiv et fælles nordisk projekt. I 2003 blev det som nævnt i indledningen besluttet at prioritere FM som et nyt fagområde i forskning og undervisning ved DTU s bygningsinstitut, DTU-Byg. Dette var i højere grad baseret på efterspørgsel fra aftagerrepræsentanter end på interne ønsker, og der var på daværende tidspunkt ingen medarbejdere med en baggrund fra FM. Et første initiativ fra en gruppe forskere var at skabe en profil og udvikle et forskningsprogram for Ledelse af Faciliteter på en Skandinavisk måde. Dette resulterede i et indlæg på forskningssymposiet ved EFMC2004 i København og efterfølgende en artikel i det videnskabelige tidsskrift Facilities. Heri indgik en illustration af Skandinavisk FM sammenlignet med Mainstream FM som vist i tabel 1. Den stærke bygningsfokus og manglende service orientering er slående, men fokuseringen på bæredygtighed og holistiske principper er meget i tråd med den senere udvikling. Tabel 1: Illustration af Skandinavisk FM sammenlignet med Mainstream FM FOKUS OMRÅDE MAINSTREAM FM SKANDINAVISK FM Fase i byggeproces Driftsfase Integreret, livscyklus Værdier Effektivitet, økonomi, Bæredygtighed, deltagelse og interessent perspektiv holistiske principper Nøgle kompetencer for Forståelse og praktisering af Forståelse og praktisering facilities managers omkostningseffektiv af bæredygtighed og deltagelse vedligehold og ledelse Kvaliteter i den færdige bygning Du får hvad du betaler for Langvarige produkter med lavest mulig miljøbelastning 5

6 FORSKNING I FM I NORDEN Det første forskningsprojekt med specifik FM fokus var Facilities Management Best Practice i Norden, der omfattede 36 cases fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island opdelt på 5 hovedtemaer. Projektet startede i slutningen af 2005 og det afsluttedes med CFM s publicering af en bog på både dansk og engelsk i Et af de generelle resultater var opstilling af et værdikort FM Value Map, der var baseret på analyse af cases fra forskningsprojektet samt et parallelt arbejde i en Nordic FM arbejdsgruppe om Highlighting the added value for core business provided by FM med dansk ledelse ved Ole Emil Malmstrøm. FM Value Map blev efterfølgende udgangspunkt for etableringen af et europæisk forskningssamarbejde under min ledelse i tilknytning til EuroFM s Research Network Group om Added Value and FM, og vi planlægger at udgive en bog om emnet i forbindelse med EFMC2012 i København. CFM startede i januar 2008 som et nationalt dansk forskningscenter med ledelse ved DTU s nye ledelsesinstitut DTU Management. Forskningsprofilen for CFM blev defineret som: Forskning i Rum for mennesker Bygninger med brugsværdi og Ejendomme og infrastruktur, der faciliteter. Dette indikerer at centrets hovedfokus er på relationerne mellem fysiske omgivelser og sociale aktiviteter og hvordan professionelt ledede og servicerede fysiske omgivelser kan understøtte og forbedre betingelserne og aktiviteterne for mennesker og organisationer. Forskningstemaerne har udviklet sig igennem de første år og de er nu defineret som de 5 temaer vist i figur 1. Afsluttende kommentarer Forskningen i de enkelte nordiske lande har udviklet sig på grundlag af lokale og nationale betingelser og muligheder, men der er en stærk indbyrdes forbindelse mellem forskningsmiljøerne. EuroFM og dens Research Network Group er et vigtigt forum for udviklingen af disse forbindelser, og ikke mindst det årlige forskningssymposium som en del at EFMC er vigtig for vidensudveksling, publicering og netværksskabelse. Vi ser derfor frem til næste års EFMC i København. Andre internationale samarbejder som den international byggeforskningsorganisation CIB med tilhørende Working Commissions er også vigtige, men fælles projekter som REBUS er essentielle for at udvikle et reelt forskningssamarbejde. Alle forskningsmiljøerne er små og skrøbelige, så internationalt samarbejde er nødvendigt for at skabe bæredygtige FM forskningsmiljøer i Norden. CFM s nordiske FM konference i august 2011 var et led i at styrke en fælles nordisk udvikling af FM forskning og vores ambition er om muligt at opnå finansiering til et nordisk Centre of Excellence i FM forskning. Som forberedelse til konferencen gennemførte CFM i samarbejde med NordicFM workshops om FM Futures i hvert af de fire lande med praktikere og forskere, og efter konferencen har vi fulgt op med en online spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i workshops og konferencen. Målet med dette er at skabe grundlaget for en fælles nordisk forskningsprogram i FM. Vi forventer således at øget nordisk samarbejde kan sikre en fortsat positiv udvikling af den hidtidige ret beskedne FM forskning. Figur 1: CFM s forskningstemaer Market and added value Working Environments CFM Sustainability Knowledge Implementation Innovation and partnership 6

7 Integreret Facility Service Serviceløsninger for en bedre arbejdsdag. Handyman Kantinedrift Ledelse/administration 1 Specialrengøring 10 Tlf: Reception Bygningsdrift 9 3 Vi giver dig tid til at fokusere Rengøring Affaldshåndtering 8 på din kerneforretning - døgnet rundt! 4 Udendørsarealer 7 5 Vikarservice 6 Planteservice Vinduespolering Forenede Service 7

8 FORSKNING I FM I NORDEN Bygninger er sjelden mål i seg selv. De er snarere redskaper som skal støtte opp om virksomhetene som foregår der. Avhengig av hvor godt de støtter opp under brukernes aktiviteter, bidrar våre fysiske omgivelser til effektivitet, måloppnåelse og tilfredshet i brukervirksomheten. Det er dette vi kaller bygningers brukskvalitet (usability). BRUKSKVALITET USABILITY Af SIRI H BLAKSTAD og GEIR K HANSEN NTNU, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet. Senter for eiendomsutvikling og forvaltning Byggene er bygd eller brukes for bestemte formål: det være seg undervisning, for å arbeide eller leve i. Hvor godt bygget er med på å støtte opp under virksomheten varierer. SINTEF og NTNU har i samarbeid med universitet fra en rekke europeiske land de senere årene arbeidet med å forstå hvordan bygget fremmer, eller hemmer, verdiskaping i ulike brukervirksomheter. Dette arbeidet har foregått i CIB først i task group 51 Usability of Workplaces og siden gjennom faggruppen CIB W111. Vi har også arbeidet med å utvikle metoder for å vurdere brukskvalitet i bygg, slik at vi kan forbedre eksisterende bygninger og drift av bygninger, og få ny kunnskap som kan benyttes til planlegging av nye bygg. Mye av dette arbeidet er publisert i flere CIB rapporter og papers de siste 6-7 år. På engelsk benyttes begrepet Usability for å beskrive en bygnings brukskvalitet. Utgangspunktet for vår bruk av begrepet har vært standarden NS-EN ISO 9241 som er knyttet til produktdesign og ergonomi. I denne sammenhengen ser vi altså på bygningen som et produkt hvor brukskvalitet er definert som i hvilken grad et produkt/system kan bli brukt av spesifiserte brukere for å oppnå spesifiserte mål i en spesiell kontekst, med best mulig effektivitet, verdiskaping og tilfredse brukere. I henhold til ISO-standarden defineres en bygnings eller produkts brukskvalitet ut fra følgende 3 faktorer: sker med produktet. Effekt omhandler verdiskaping og det å gjøre de riktige tingene, og må relateres til et strategisk nivå i organisasjonen. det brukerne ønsker. Effektivitet handler om å gjøre tingene riktig, legge til rette for effektiv produksjon og ressursbruk, ha tilstrekkelig areal, utstyr og støttesystem. og holdninger knyttet til produktet eller bygget. Tradisjonelt har byggebransjen vært for lite opptatte av å evaluere bruken av de byggene vi har bidratt til å skape. Fungerer bygget slik det var tenkt? Er det problemer knyttet til funksjon eller bruk av rom? Hvor effektivt er bygget utnyttet? Hvor fornøyde er brukerne? Ved ikke å evaluere bruken av byggene våre, har vi trolig gått glipp av viktige muligheter for å forbedre og utvikle løsninger. Målet med dette prosjektet er å bøte på dette ved å utvikle metoder for å evaluere bygninger i bruk. Dette har resultert i denne håndboka som legger vekt på at metodene skal være enkle å anvende. Når vi ser på bygningen som et verktøy, bør vi ikke bare være opptatte av hvordan bygget i seg selv fungerer, men også av hvordan bygget innvirker på brukervirksomhetens verdiskaping. Brukervirksomheter bør stille seg spørsmål som: Hva er det vi vil oppnå? Hva ønsker vi at bygget skal bidra med? Kan lokalene våre bidra til noen merverdi for virksomheten? Vi har sett at mange brukerorganisasjoner har et lite bevisst forhold til dette, og at bygget bare blir sett på som en samling kvadratmeter eller arbeidsplasser, uten at man er opptatt av hva man får igjen for de pengene man betaler i husleie. For eksempel bør en kontorvirksomhet som ønsker å legge til rette for samarbeid og læring, være opptatt av hvordan kontorløsningen støtter opp under dette. En barnehage som ønsker å fokusere på barns medvirkning, bør vurdere hvordan bygget og innredningen legger til rette for at barn kan mestre sine omgivelser. Og så videre For byggeiere og brukere representerer et økt fokus på brukskvalitet både en utfordring og en mulighet. Utfordringen ligger i at brukervirksomheten kan ønske raske endringer og stor grad av skreddersøm for å oppnå best mulig måloppnåelse. Dette kan, dersom det ikke håndteres klokt, føre til unødvendige spesialtilpasninger til leietakere, noe som kan være kostnadsdrivende og vanskelig å endre senere. I en slik situasjon er det viktig at løsningene er tilpasningsdyktig, slik at de 8

9 FORSKNING I FM I NORDEN enkelt kan endres i takt med endrede behov. Samtidig representerer økt fokus på måloppnåelse i brukervirksomheten en mulighet for eiere og forvaltere, ettersom det kan være et konkurransefortrinn å ha kompetanse og lokaler som kan bidra til økt verdiskaping og tilfredshet hos kunden. Operasjonalisering av begrepet brukskvalitet Hvordan kan vi forstå begrepet brukskvalitet slik at vi kan gjøre det håndterbart for vurdering og evaluering? I dette prosjektet hvor målet har vært å utvikle en metodikk for å vurdere brukskvalitet, har vi sett et behov for å operasjonalisere begrepet usability. Som vi ser av definisjonen fokuserer man i begrepet brukskvalitet på: for å oppnå spesifiserte mål. hengen bygget og brukeren står i. keren som bidrar til å nå de spesifiserte målene. Brukskvaliteten til et bygg er aldri kun avhengig av bygget. Brukskvaliteten må forstås som relasjonen mellom bygget og brukeren. Dette er viktig for å forstå begrepet usability. Brukeren (eller brukerne) har historie, erfaringer, forestillinger i forhold til bygget og aktivitetene som foregår inne i det. I tillegg vil måten de ser på bygget på alltid farges av så vel individuelle som psykososiale forhold som i utgangspunktet ikke har noe med bygget å gjøre. Når vi jobber med brukskvalitet har vi vært opptatt av å stille spørsmålene: Hva er det man ønsker å oppnå, og for hvem? I kontorbygg opplever vi ofte at brukervirksomheten formulerer målsetninger knyttet til læring, merkevarebygging, samlokalisering av enheter som bør samarbeide mer, etc. I tillegg er det ulike brukergrupper, som ofte kan ha ulike brukerperspektiver. I en barnehage kan det være ønskelig at stoler og møbler er i barnehøyde for å øke barns mestring, men samtidig er ikke dette den mest optimale arbeidsstillingen for de voksne som jobber i barnehagen. I tillegg ser vi også at det kan være ulike perspektiver, alt etter om man ser på enkeltpersoners ønsker og tilfredshet, eller måloppnåelse for organisasjonen som helhet. For eksempel kan økt fokus på kunnskapsdeling kreve at enkeltpersoner deler av sin kunnskap med andre i organisasjonen, noe som kan være krevende for mange. For lettere å kunne kommunisere dette har vi i prosjektet fokusert på spørreordene: hvem, hva, hvor og hvorfor. Til hva? Definisjonen av brukskvalitet (Usability) legger vekt på at det er spesielle målsetninger som skal oppnås. I tillegg har vi sett at det er behov for å definere hvilke aktiviteter som skal foregå. Spørsmålet Til hva? har derfor tre aspekter: føres? I en vurdering av brukskvalitet blir det derfor viktig å vurdere hva som fremmer eller hemmer måloppnåelse eller gjennomføring av ulike aktiviteter For hvem? Neste spørsmål blir: Hvem sine målsetninger er det man skal oppfylle? Er det målsetningene for enkeltindivider, for spesielle brukergrupper eller for virksomheten som helhet? Vi har vært opptatt av at man både må definere brukernivå (individ gruppe virksomhet) men også type bruker (brukergruppe). I definisjonen av brukskvaltiet legges det vekt på at det er spesifiserte brukere, det vil si at man må definere hvilke brukergrupper man fokuserer på. Er det brukskvaliteten for læreren, eleven eller bibliotekaren vi skal vurdere? I enkelte tilfeller, og for noen aspekter av brukskvalitet, kan ulike brukergrupper ha ulike og kanskje til og med motstridende syn på brukskvalitet. Vi har derfor vært opptatt av å forstå hvordan brukskvalitet vurderes fra ulike brukergrupper. Hvor? For å få tak i nyttig kunnskap om brukskvalitet for bygninger er det avgjørende at man kan knytte erfaringene til sted eller rom. Noen steder eller rom er godt egnet for definerte brukere og aktiviteter, mens andre ikke er det. Noe som fungerer godt et sted for noen, trenger ikke nødvendigvis å fungere like godt for andre et annet sted. Det vil derfor alltid være en sammenheng mellom aktiviteter, ulike brukergrupper og fysiske omgivelser. Vi har derfor i verktøykassen lagt vekt på metoden gåtur som tar utgangspunkt i ulike arealer/rom (stoppesteder) for å knytte brukererfaringen opp mot konkrete fysiske omgivelser. Hvorfor? For å forstå brukskvalitet er det ikke nok å avdekke faktorer som fremmer / hemmer måloppnåelse, man må også forsøke å finne ut hvorfor. Fordi det alltid vil være 9

10 FORSKNING I FM I NORDEN så vel forhold ved bygningen, ved virksomheten, ved individer eller ved måten bygget blir brukt på som påvirker erfaringene med bruk, vil det være nyttig å diskutere hvilke forhold som påvirker vurderingen av brukskvaliteten. Hvorfor oppleves dette grupperommet for studentene som godt/dårlig? Hvorfor oppfatter man kontorløsningen som hemmende for samarbeid? Ved å gjennomføre slike diskusjoner kan man ofte avdekke at det ikke nødvendigvis er rommet i seg selv men andre forhold som måten grupperommet blir brukt på, dårlig match med aktivitetene som skal utføres etc. som er årsaken til at det fungerer / ikke fungerer. Dette er avgjørende kunnskap når man i neste i omgang skal forsøke å generalisere og lære til senere prosjekter, eller for å forbedre løsningen. USEtool Vi ser at en systematisk evaluering av bygninger i bruk kan være en effektiv måte å produsere kunnskap om brukskvalitet. Dette kan brukes både til planlegging av nye bygg og forbedring i eksisterende lokaler. Likevel ser vi at det, inntill nylig, har vært en mangel på kunnskap om brukskvalitet og evalueringsmetoder for bygninger i bruk. Det norske forskningsprosjektet Usability metoder og verktøy, gjennomført i perioden , har hatt til hensikt å utvikle metoder og verktøy for kartlegging og evaluering av bygningers brukskvalitet. Prosjektet er gjennomført av Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU og SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Statsbygg og Statoil. Vi har også samarbeidet in det nordiske prosjektet REBUS med forskningsmiljøer i de andre nordiske landene. Målet med det norske prosjektet har vært å utvikle et verktøy som er enkelt å bruke, og som gir både oversikts- og dybdekunnskap. Metodene har vært testet og videreutviklet i ulike bygninger i løpet av prosjektperioden. Fokus har vært utvikling av metoder og verktøy som prosjektpartnerne kan gjennomføre selv, som skal være enkle og bruke samtidig som de gir kunnskap om de viktigste faktorene som påvirker brukskvalitet. USEtool er en verktøykasse for vurdering av brukskvalitet. For å vurdere brukskvalitet er det nødvendig å benytte en kombinasjon av ulike metoder for innhenting av informasjon. Håndboka er utviklet med tanke på å være et hjelpemiddel for virksomheter eller eiendomsbesittere som selv skal gjennomføre vurderinger av brukskvalitet med bruk av interne ressurser. Metodikken er en prosess, med fem tydelig definerte trinn og delaktiviteter Definere evaluering Definere formål og omfang Gjennemgang av virksomhet Planlegging og forankring Kartlegging brukskvalitet Samla fakta Gjennomføre strukturert gruppeintervju Analysere og sammenstille data Definere fokusområder for videre evaluering Gåtur Konkretisere tema/deltema Velge deltakere Velge stoppesteder Gjennomføre gåtur Sammenstille resultater Workshop med virksomheten Valg af deltakere Presentasjon og gjennomgang av resultater Diskusjon resultater i forhold til mål Strukturere og systematisere momenter Handlingsplan/sluttrapport Forbedringer i eksisterende bygg Ny kunnskap Input til programmering av nye bygg (TIL HVA?) (HVA?) (HVOR OG HVEM?) (HVORFOR?) 10

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

Facilities Management

Facilities Management Per Anker Jensen, Kjeld Nielsen og Susanne Balslev Nielsen Facilities Management Eksempler på god praksis fra de nordiske lande Rapport BYG DTU R-145 2006 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-217-6 Facilities Management

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Aalborg Universitet ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Folkeskolen med nye øjne. 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen

Folkeskolen med nye øjne. 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen Folkeskolen med nye øjne 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen Tryk: Vester Kopi Grafik: Wibroe, Duckert & Partners / Capteco A/S Udgivet maj 2006 Center for Politiske Studier

Læs mere

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim Kvalitetsmål i den arkitektoniske designproces - med fokus på industrialiseret byggeri Kasper vibæk Jensen og anne Beim cinark- Center for Industriel Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole cinark Omslagets

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet.

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet. FORORD Vi har lavet dette speciale i samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC, og vores case er 390 ejerboliger som NCC bygger i Vallensbæk i de kommende år. Vores kontakt til NCC er gået gennem udviklingsafdelingen

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi 2008:15 Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Jesper Ole Jensen Per Anker

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere