Investeringsstrategier og grønne ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsstrategier og grønne ejendomme"

Transkript

1 Investeringsstrategier og grønne ejendomme Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

2 Indhold 1 Indledning Beskrivelse af ejendomsselskabernes investerings strategi Fordeling af sektorer og segmenter Risikoprofiler Belåning Grønne initiativer Betydning af porteføljestørrelse Indflydelse på virksomhedens omdømme Konklusion Deltagere i undersøgelsen...14 Appendiks A...15 Interviewguide til strategiundersøgelse...15 Investeringsstrategi...15 Grønne initiativer...16 Appendiks B...17 Samtlige svar i undersøgelse...17 Grønne initiativer...22 Litteraturliste...24 Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse 2014

3 1 Indledning Ejendomsforeningen Danmark har gennemført en undersøgelse blandt større ejendomsinvestorer omkring investeringsstrategier og grønne initiativer. Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af interviews med 20 større investorer med en samlet porteføljeværdi på 226 mia. kroner primært investeret i danske ejendomme. Værdien svarer til 90 procent af det samlede professionelle investeringsejendomsmarked, som i alt skønnes at udgøre 250 mia. kroner. Blandt deltagerne i undersøgelsen er både offentlige, private og institutionelle investorer med porteføljeværdier mellem 200 mio. og 40 mia. kroner. Baggrunden for at foretage undersøgelsen er at få et indblik i overvejelserne omkring ejendomsinvesteringer blandt danske investorer og afdække, hvilke succeskriterier, de vurderer, er afgørende for, at investeringer i ejendomme findes attraktive. Der er ikke tidligere foretaget lignende undersøgelser på det danske marked, hvorfor denne undersøgelse forhåbentlig kan medvirke til at kaste lys over emnet. Endvidere er undersøgelsens mål at få en indikator af, hvordan den danske ejendomsinvesteringsbranche arbejder med grønne initiativer, og hvilke overvejelser der foreligger i forhold til at foretage investeringer af grøn karakter. Der har de seneste år været et øget fokus på bæredygtighed og grønne ejendomme både i Danmark og i udlandet, og denne undersøgelse forsøger at afdække, hvilke drivkræfter der skal til for, at danske ejendomsinvestorer finder grønne initiativer interessante. Parker (2011) har beskrevet beslutningsprocessen omkring ejendomsinvesteringer som værende en proces bestående af tre faser, der består af seks stadier og i alt 30 trin, som skal gennemgås for at kunne sikre, at den rigtige beslutning træffes. Se også figur 1.1. Figur 1.1 Teoretisk beslutningsproces for ejendomsvirksomhed Phase Stage Steps Steps Steps Steps Steps Preparing Envisioning Planning Vision Property Portfolio Strategy Style Strategic Asset Allocation Goals Tactical Asset Allocation Strategic Plan Stock Selection Objectives Asset Identification Transacting Dealing Executing Preliminary Negotiation Governance Decision Preliminary Analysis Transaction Closure Structuring Documentation Advanced Financial Analysis Due Dilligence Portfolio Impact Assessment Independent Appraisal Observing Watching Optimising Settlement Asset Management Post Audit Property and Facility Management Performance Monitoring Transformation Performance Measurement Portfolio Rebalancing Portfolio Analysis Disposal Kilde: Parker (2011). I denne undersøgelse fokuseres på beslutningsprocessens første fase, Preparing, hvilket blandt andet omfatter trinene Style, Goals og Strategic plan i stadiet Envisioning. Det er her, man tydeligt formulerer sine mål og opstiller en plan for, hvordan man når disse. Endvidere er det i denne fase, at man opstiller målbare succeskriterier, således at det klart kan fastslås, hvornår målene er opnået. For at afdække hvad de danske ejendomsinvestorers mål og succeskriterier er, tager den første del af spørgsmålene i Ejendomsforeningen Danmarks interviewguide udgangspunkt i investeringsstrategi, og hvilke mål investorerne har i forhold til en række parametre. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

4 Anden del af interviewguiden omhandler grønne initiativer som energirenoveringer, brug af bæredygtige materialer, energistandarder etc. Undersøgelsen er gennemført ved personlige interviews af cirka en times varighed, primært hos investorerne selv. Der er i alt gennemført 20 interviews, hvoraf én respondent har besvaret spørgsmålene per mail. Data er indsamlet i efteråret I undersøgelsen forsøger vi at afdække følgende overordnede spørgsmål: Hvorledes beskriver ejendomsselskaberne selv deres investeringsstrategier? I hvor høj grad arbejder ejendomsselskaberne med grønne initiativer i deres ejendomsportefølje? Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

5 2 Beskrivelse af ejendomsselskabernes investerings strategi Den første del af spørgsmålene i interviewet omhandler ejendomsinvestorernes investeringsstrategi, hvordan de selv beskriver sammensætningen af deres portefølje, deres risikobetragtninger, og hvordan de arbejder med belåning af deres ejendomme. Ved hjælp af denne analyse sammenfattes, hvordan de største danske ejendomsinvestorer selv beskriver deres ejendomsporteføljer, og hvordan de forventer at investere i den nærmeste fremtid. Det er således kontorejendomme, der på nuværende tidspunkt udgør den største del af porteføljerne, og som dermed kan siges at være det mest eftertragtede segment, mens boligejendomme udgør den mindste del. Ejendommene ligger fortrinsvis i de store byer, med en overvægt til København. Ejendomsinvestorerne investerer primært i lavrisiko ejendomme i god stand med prime beliggenhed uden tomgang og med lange lejekontrakter. Risikofyldte projekter ser ikke ud til at være eftertragtede på nuværende tidspunkt. Hovedparten af investorerne vælger at egenfinansiere deres investeringer, mens de, som indhenter fremmedkapital, fortrinsvis har belånt ejendommene til mere end 60 procent af ejendomsværdien. I undersøgelsen svarer 18 respondenter, at de har en skriftlig formuleret investeringsstrategi, mens to respondenter svarer, at de ikke har. Dette svarer til, at ejere af 89 procent af ejendomsværdierne har en skriftlig formuleret investeringsstrategi, mens 11 procent ikke har. Figur 2.1 Fordeling af virksomheder med en skriftlig formuleret investeringsstrategi 11 % 89 % Ja Anm.: Resultaterne er angivet værdivægtede i forhold til den samlede porteføljeværdi i undersøgelsen. 2.1 Fordeling af sektorer og segmenter I undersøgelsen spørges ind til sektorer (kontor, butik, industri, bolig) og segmenter, der er en geografisk og/eller funktionel underinddeling af sektorer. Respondenternes ejendomsporteføljer er beliggende over hele landet, med en overvægt i de større byer København, Aarhus, Odense og Aalborg. Ser man på, hvilke sektorer der investeres i, er billedet, at 19 investorer, som repræsenterer 98 procent af den samlede ejendomsværdi i undersøgelsen, blandt andet investerer i kontorejendomme, mens 11 investorer, eller 56 procent af værdien, blandt andet investerer i butiksejendomme. Fire investorer, eller 14 procent af værdien, har investeret blandt andet i industriejendomme, og 11 investorer, svarende til 37 procent, investerer blandt andet i boligejendomme. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

6 Figur 2.2 Fordeling af sektorer 37% 14% 56% 98% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Bolig Industri Butik Kontor Anm.: Resultaterne er angivet værdivægtede i forhold til den samlede porteføljeværdi i undersøgelsen. En respondent kan have investeret i flere forskellige sektorer og dermed indgå i optællingen i flere sektorer. Den primære sektor i undersøgelsen er kontorejendomme, mens industriejendomme er det segment, som er repræsenteret mindst i undersøgelsen. Figur 2.3 Fordelingen af investorer repræsenteret i en eller flere sektorer Investerer i antal sektorer Antal ejendomsinvestorer Fem respondenter investerer kun i en enkelt sektor, mens tre respondenter investerer i alle sektorer. Gennemsnitlig investerer respondenterne i undersøgelsen i lidt over 2 sektorer. 2.2 Risikoprofiler I undersøgelsen spørges der endvidere til investorernes risikobetragtninger, og hvordan de vil beskrive deres ejendomsporteføljes risikoprofil. Risikokategorierne går fra Core, som er den mindst risikobetonede kategori, hvor man investerer i sunde velbeliggende ejendomme, som er fuldt udlejede med lange lejekontrakter. Og til Opportunistisk, hvor der er tale om udviklingsprojekter, hvor man enten køber en tom byggegrund, eller hvor den eksisterende ejendom skal nedrives og genopbygges. I mellem disse to yderpunkter ligger kategorien Value Added, hvor man vælger at investere i ejendomme, som endnu ikke er fuldt udviklede, Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

7 dette kunne være ejendomme med et vedligeholdelsesefterslæb, eller hvor der er tomgang. Investorerne bliver bedt om at vurdere, hvilken af de tre kategorier som passer bedst på deres portefølje: 1. Core: Investerer kun i lavrisiko ejendomme i god stand med prime beliggenhed uden tomgang og med lange lejekontrakter. 2. Value added: Investerer i alle typer ejendomme, køber gerne billigere ejendomme, istandsætter og finder nye lejere. Når ejendommen er stabiliseret sælges den ofte til Core. 3. Opportunistisk: Udviklings- og byggeprojekter. Figur 2.4 Fordeling af risikoprofiler blandt ejendomsporteføljerne 3% 97% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Opportunistisk Value Added Core Anm.: Resultaterne er angivet værdivægtede i forhold til den samlede porteføljeværdi i undersøgelsen. 18 respondenter, svarende til 97 procent af værdien, beskriver deres ejendomsportefølje som Core, mens 2 respondenter, svarende til 3 procent af værdien, beskriver deres som Value Added. Ingen af respondenterne beskriver deres porteføljes risikoprofil som værende opportunistisk. Dette betyder ikke, at der slet ikke foretages opportunistiske investeringer. Det betyder, at opportunistiske investeringer ikke fylder meget i respondenternes samlede ejendomsinvesteringer. Der er dermed tale om en respondentgruppe med lav risikoprofil. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

8 2.3 Belåning I undersøgelsen er respondenterne spurgt om, hvorledes de arbejder med belåning, og i hvilket omfang de belåner deres ejendomsportefølje. Her svarer 11 af de 20 adspurgte respondenter, at de ikke anvender belåning, men i stedet finansierer deres investeringer for egne midler. Figur 2.5 Omfanget af belåning 1% 33% 57% 9% 60 % eller mindre Mere end 60 % Uoplyst Anm.: Resultaterne er angivet værdivægtede i forhold til den samlede porteføljeværdi i undersøgelsen. Ser man på, hvilke investortyper der anvender belåning, benytter 70 procent af de private investorer sig af fremmedkapital, mens kun 11 procent af de institutionelle investorer gør det samme. Blandt de private investorer finansierer 20 procent selv deres investeringer, mens 10 procent ikke har besvaret spørgsmålet. Blandt de instistutionelle investorer finansierer de resterende 89 procent selv deres investeringer. Resultatet her skal sandsynligvis ses i lyset af, at en stor del af den samlede værdi tilhører institutionelle investorer, som for eksempel pensionsselskaber og forsikringsselskaber, der typisk anvender belåning i langt mindre grad. 33 procent af respondenterne belåner deres ejendomme mere end, hvad der svarer til 60 procent af den samlede ejendomsværdi, mens 9 procent svarer, at de belåner deres ejendomme mindre end 60 procent af ejendomsværdierne. Fald i ejendomsværdier i de seneste år kan have betydet, at belåningsgraden er steget for en del af ejendommene, og en belåningsgrad på mere end 60 procent behøver således ikke at være udtryk for en bestemt strategi hos investorerne men snarere, at ejendomsværdierne i deres porteføljer er faldet. Bankernes og realkreditinstitutternes villighed til at yde finansiering til ejendomsprojekter har været mindre i forbindelse med krisen, og dette har også haft indflydelse på, i hvor høj grad ejendomsporteføljerne er belånt. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

9 3 Grønne initiativer Interessen for grønne ejendomme og bæredygtighed har været stigende de seneste år, både i Danmark og i udlandet. Samtidig er der øget fokus på besparelse af driftsomkostninger på investeringsejendomme, og i den forbindelse er energirenoveringer og grønne initiativer blevet mere aktuelle end tidligere. Syv respondenter svarer, at de har en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi, hvilket værdimæssigt svarer til 54 procent af ejendomsværdierne. På trods af at kun cirka halvdelen har en CSR/bærerdygtighedsstrategi, gennemfører alle respondenterne grønne initiativer i en eller anden form. Figur 3.1 Fordeling af grønne initiativer Arbejder konkret med at løfte energistandard Benchmarker energiforbrug Investerer i ejendomme med bestemt energimærke Lønsomhedsberegninger af grønne initiativer Andre grønne initiativer Særlige tilbud til lejere med grøn profil Bæredygtige materialer Certificerede ejendomme Energioptimering 0% 17% 33% 24% 33% 34% 29% 31% 42% 83% 67% 76% 67% 66% 71% 69% 58% 100% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Ja Anm.: Resultaterne i figuren er beregnet på baggrund af porteføljeværdier. Samtlige respondenter arbejder med energioptimering af deres ejendomsportefølje. 24 procent investerer primært i ejendomme med et bestemt energimærke, mens 83 procent arbejder konkret med at løfte deres ejendomme op i en bedre energiklasse. En af respondenterne svarede således på spørgsmålet Arbejder I konkret med at løfte energistandarden på jeres ejendomme? : Ja vi har slet ikke råd til at lade være. Man kan som ejendomsselskab godt have ønsket om at løfte sine ejendommes energistandard, men investerer man fortrinsvis i fredede ejendomme eller ejendomme, som er underlagt bestemte servitutter, kan dette forhindre muligheden for eksempelvis at udskifte vinduer eller tag. Dermed er sammensætningen af porteføljen afgørende for omfanget af energirenoveringer, der kan foretages. 71 procent af respondenterne har særlige tilbud til lejere, som ønsker en grøn profil eller er villige til at igangsætte ekstra initiativer, hvis lejeren ønsker det. Hvis man ser på antallet af grønne initiativer i virksomheder, der har en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi, gennemfører disse virksomheder gennemsnitlig 5,3 initiativer, som for eksempel at arbejde med at løfte ejendommenes energistandard eller benchmarking af ejendommenes energiforbrug. Virksomheder uden en skriftlig formuleret strategi gen- Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

10 nemfører 3,6 initiativer. Virksomheder med en skriftlig formuleret strategi gennemfører således 46 procent flere initiativer. Ved analyse af respondenternes besvarelser kan man også se, at der gennemsnitligt gennemføres 4,3 grønne tiltag i kontorejendomme, mens der gennemsnitligt gennemføres 4 tiltag i butiksejendomme og 3,75 tiltag i både bolig- og industriejendomme. Fordelingen, hvor der gennemføres flest tiltag i kontor- og butiksejendomme, skyldes formentlig, at gevinsten ved energibesparelser tilfalder lejerne i boliglejemål, hvor det ikke umiddelbart er muligt for udlejer at hæve lejen tilstrækkeligt og derved tjene sin investering hjem, mens det i erhvervslejemål er muligt at lave en aftale med lejeren, som sikrer, at udlejer også får en gevinst ved investeringen. En af respondenterne gav følgende tilføjelse i forbindelse med spørgsmålet om grønne initiativer: Jeg er sikker på, at der er mange som os, som meget gerne vil investere i energiforbedringer på vores ejendomme, men når det ikke er os, men lejeren som får gavn af investeringen, så er det svært for mig at forsvare at skulle bruge kundernes penge. Der er et begrænset incitament for ejere af boligejendomme til at foretage energirenoveringer, hvilket kan beskrives som det såkaldte paradoksproblem. Ejeren har beslutningsretten omkring, hvorvidt en given ejendom skal energirenoveres, og det er ejeren, som skal afholde udgiften til investeringen. Lejeren betaler for energiforbedringerne gennem en lejeforhøjelse, og han får efterfølgende en besparelse på energiregningen. Lejeren kan endda opnå en økonomisk nettobesparelse, hvis vedkommendes energibesparelse overstiger den lejeforhøjelse, der er en følge af forbedringsarbejderne. Dette betyder, at ejer af ejendomme ikke kan få et energiprojekt til at hænge sammen, og dermed forsvinder incitamentet. 3.1 Betydning af porteføljestørrelse Undersøgelsen viser, at den enkelte virksomheds porteføljestørrelse kan have en betydning for, hvorvidt man vælger at gennemføre grønne initiativer. I virksomheder med en porteføljeværdi på mindre end 10 mia. kroner gennemføres der gennemsnitlig 0,9 grønne initiativer per investeret mia. kroner. I virksomheder med en porteføljeværdi på mere end 10 mia. kroner gennemføres der gennemsnitligt 0,2 grønne initiativer per investeret mia. kroner. Dette kunne indikere, at der er et større fokus på grønne initiativer i mindre virksomheder. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

11 3.2 Indflydelse på virksomhedens omdømme I undersøgelsens sidste del spørges respondenterne til, hvilken indflydelse man forventer grønne initiativer har på virksomhedens omdømme. Har man en forventning om, at omdømmet påvirkes i positiv retning, vil denne forventning være et incitament til at gennemføre grønne initiativer. 19 respondenter, svarende til 92 procent af værdien, svarer, at de ikke mener, grønne initiativer påvirker virksomhedens omdømme generelt. Figur 3.2 Svarfordeling for samtlige respondenter Problemer med samarbejdspartnere Længere beslutningsprocesser Bedre omdømme hos andre 0% 19% 100% 81% Bedre omdømme hos pressen Bedre omdømme hos ansatte Bedre omdømme hos lejere 43% 57% Bedre omdømme generelt 8% 92% Højere totalt afkast 12% 88% Lavere tomgang 45% 55% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Ja Anm.: Resultaterne i figuren er beregnet på baggrund af porteføljeværdier. Spørger man ind til bestemte interessentgrupper som for eksempel pressen, ansatte og lejere, tror respondenterne i højere grad på, at grønne initiativer har en positiv indflydelse på deres omdømme. Ni respondenter, svarende til 50 procent af den samlede porteføljeværdi, tror på, at grønne initiativer vil skabe et bedre omdømme hos pressen. Syv af respondenterne, repræsenterende 50 procent af den samlede porteføljeværdi, tror på, at grønne initiativer skaber et bedre omdømme hos ansatte. Ligeledes syv respondenter, svarende til 50 procent af den samlede porteføljeværdi, tror på, at grønne initiativer påvirker omdømmet hos andre interessenter. Lidt flere, ti respondenter, svarende til 57 procent af den samlede porteføljeværdi, tror, at grønne initiativer skaber bedre omdømme hos lejerne. Ingen af de adspurgte respondenter har oplevet problemer med samarbejdspartnere i forbindelse med gennemførelse af grønne initiativer. Syv respondenter, svarende til 19 procent af den samlede porteføljeværdi, mener, at grønne initiativer har en længere beslutningsproces end andre initiativer i virksomheden. Respondenter, svarende til 12 procent af den samlede porteføljeværdi, tror på, at gennemførsel af grønne initiativer på sigt kan medføre et højere totalt afkast, mens mere end halvdelen, 55 procent eller 14 respondenter, mener, at grønne initiativer på sigt kan give lavere tomgang. I henhold til Oline-ED statistikken ligger den arealmæssige tomgang i 4. kvartal 2013 på 9,6 procent og 6,3 procent for henholdsvis kontor- og butiksejendomme. Dette er et højt tomgangsniveau historisk set, og dermed kan der være incitament til at igangsætte initiativer, der kan være med til at nedbringe tomgangen. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

12 Fokuserer man udelukkende på virksomheder med en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi, er svarfordelingen noget anderledes. Figur 3.3 Svarfordeling for respondenter med en skriftlig formuleret strategi Problemer med samarbejdspartnere Længere beslutningsprocesser Bedre omdømme hos andre Bedre omdømme hos pressen Bedre omdømme hos ansatte Bedre omdømme hos lejere Bedre omdømme generelt Højere totalt afkast Lavere tomgang 0% 19% 19% 19% 19% 14% 22% 38% 41% 62% 59% 100% 81% 81% 81% 81% 86% 78% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Ja Anm.: Resultaterne i figuren er beregnet på baggrund af porteføljeværdier. Blandt investorer med en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi tror respondenterne væsentlig mere på, at grønne initiativer påvirker virksomhedens omdømme blandt bestemte respondentgrupper. Fem ud af syv respondenter, svarende til 81 procent af den samlede porteføljeværdi, tror, at grønne initiativer skaber bedre omdømme hos ansatte, pressen og andre respondentgrupper. Tre ud af fire respondenter fra virksomheder med en skriftlig formuleret CSR/bæredygtigheds-strategi, svarende til 78 procent af værdien, tror på, at grønne initiativer på sigt kan give højere totalt afkast. Til gengæld tror færre af respondenterne her end i den samlede undersøgelse, at det kan give lavere tomgang. I hvilket omfang, grønne initiativer vil påvirke virksomhedens omdømme, vil være afhængig af, i hvor høj grad virksomheden kommunikerer arbejdet med initiativerne ud til virksomhedens interessenter. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

13 4 Konklusion Undersøgelsens formål var at få et indblik i overvejelserne omkring ejendomsinvesteringer blandt danske investorerne og at afdække, hvilke succeskriterier, ejendomsinvestorerne vurderede, var afgørende for, at investeringer i ejendomme var attraktive. I indledningen opstilledes to spørgsmål, som undersøgelsen skal søge at besvare: 1. Hvorledes beskriver ejendomsselskaberne selv deres investeringsstrategier? Resultaterne af undersøgelsen viste, at langt hovedparten af investorerne benyttede en skriftlig formuleret investeringsstrategi til at identificere investeringsmuligheder. Samtlige adspurgte investorers portefølje var repræsenteret i en eller flere af de største danske byer, primært København, herefter Aarhus, Aalborg og Odense. Man foretrak ejendomme med risikoprofilen Core, som er de mindst risikobetonede ejendomme, og kontor- og butiksejendomme var de foretrukne sektorer. Undersøgelsen viste endvidere, at en stor del af respondenterne ikke anvendte gearing, men i stedet finansierede ejendomsinvesteringerne selv. Dette resultat skal ses i lyset af, at en del af deltagerne i undersøgelsen er institutionelle investorer som pensions- og forsikringsselskaber, som selv har kapital, der skal investeres. Anden del af undersøgelsen omhandlede grønne initiativer. Her var formålet at få en indikator af, hvordan den danske ejendomsbranche arbejdede med grønne initiativer og hvilke overvejelser, der forelå i forhold til at foretage investeringer af grøn karakter. I indledningen opstilledes følgende andet spørgsmål, som undersøgelsen skulle belyse: 2. I hvor høj grad arbejder ejendomsselskaberne med grønne initiativer i deres ejendomsportefølje? Her viste undersøgelsen, at mere end halvdelen af respondenterne havde en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi, og at samtlige respondenter i et eller andet omfang arbejdede med grønne tiltag. Det var især grønne initiativer med fokus på energi, som blev gennemført. For eksempel arbejdede samtlige respondenter med energioptimering af deres ejendomme. Undersøgelsen viste, at der blev gennemført flest grønne tiltag i kontor og butiksejendomme, mens der blev gennemført færrest på bolig og industriejendomme. Endvidere indikerede svarfordelingen, at der ser ud til at være et større fokus på grønne initiativer i mindre virksomheder med en porteføljestørrelse på mindre end 10 mia. kroner. I forhold til om grønne initiativer påvirkede virksomhedens omdømme, var respondenterne uenige. Cirka halvdelen af samtlige respondenter mente, at grønne initiativer påvirkede interessenternes syn på virksomheden. Hvis virksomheden selv havde en CSR/bæredygtighedsstrategi var flere positive. Der var overvejende enighed blandt samtlige respondenter om, at grønne initiativer på sigt kan skabe højere totalt afkast, mens hovedparten af respondenter med en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi mente, at grønne initiativer også på sigt kan skabe lavere tomgang. Hvis grønne initiativer skal fremmes yderligere blandt ejendomsinvestorerne, vil det være helt centralt, at investeringen er attraktiv for virksomheden. På nuværende tidspunkt er det kun muligt at lave aftaler med erhvervslejere på dette område, og det betyder, at for eksempel ellers rentable energibesparende tiltag på boligejendomme ikke bliver gennemført. Det er således helt centralt, at der findes en løsning på paradoksproblemet. I en rapport fra 2011 foreslår tænketanken Concito en model, som skal løse dette problem ved at foretage en aftalt boligrenovering. Ideen er, at udlejer og lejere i de enkelte ejendomme aftaler energirenoveringen af ejendommen uden for lejelovens normale bestemmelser. Økonomisk kan modellen understøttes af energiselskabernes energispareforpligtelser. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

14 5 Deltagere i undersøgelsen Ejendomsforeningen Danmark takker følgende virksomheder for at have bidraget til undersøgelsen: Aberdeen Asset Management, AP Pension, ATP, Barfoed Group, Bygningsstyrelsen, Cura Management, CW Obel, DADES, Danica Pension, Jeudan A/S, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Karberghus, Nordea Ejendomme, Norrporten, Patrizia Immobilien, Pension Danmark, PFA, SEB Pension, Topdanmark. I forbindelse med undersøgelsens tilblivelse blev der oprettet en følgegruppe bestående af Camilla Wermelin fra Aberdeen Asset Management, Håvard Bjorå fra IPD og Peter Torp Madsen fra Bygningsstyrelsen. Følgegruppen er kommet med input løbende i processen og har kommenteret på rapporten. Eventuelle fejl og mangler i rapporten er naturligvis udelukkende Ejendomsforeningen Danmarks ansvar. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

15 Appendiks A Interviewguide til strategiundersøgelse Inden interviewet udfyldes sidehovedet med de nødvendige oplysninger. Investeringsstrategi 1. Har jeres virksomhed en skriftlig formuleret investeringsstrategi? (Må jeres strategi udleveres, den behandles naturligvis fortroligt? Hvis ja, aftal at få den tilsendt) 1a. Hvilken rettesnor følger I for at identificere investeringsmuligheder? (Stilles kun hvis der svares nej i spm.1) 2. Hvad er jeres mål med denne strategi? (Stilles kun hvis der svares ja i enten spm. 1 eller 1A.) 3. Hvor stor en del af jeres samlede investeringer er placeret i ejendomme? 4. Hvilken type ejendomme investerer I i? - 4.a Bestemte segmenter? (geografi) Bestemte steder i landet? Bestemte områder af byen? Andet? - 4.b Bestemte sektorer? Kontor? Butik? Lager? Bolig? Nyere ejendomme/ældre ejendomme/fredede ejendomme? Andet? 5. Indeholder jeres strategi mål i forhold til afkast? 5.a Hvilket/hvilke? (Stilles kun hvis der svares ja i spm 5.) 5.b Hvad ligger til grund for netop dette/disse afkast mål? 6. Hvilken af tre betegnelser kendetegner jeres ejendomme bedst: 1. Core - Investerer kun i lavrisiko ejendomme i god stand med prime beliggenhed uden tomgang og med lange lejekontrakter. 2. Value Added - Investerer i alle typer ejendomme og køber gerne billigere ejendomme og istandsætter samt finder nye lejere. Når ejendommen er stabiliseret sælges den ofte til Core. 3. Opportunistic - Mange forskellige strategier kan ligge her. Udvikling og byggeprojekter kan være en del af strategien. 7. Anvender I gearing? 8. Hvad er jeres belåningsgrad (cirka)? 9. Har I en strategi i forhold til, hvor længe I ønsker at eje? 9.a Hvilken? (Stilles kun hvis der svares ja i spm. 9) Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

16 Grønne initiativer 10. Har din virksomhed en skriftlig formuleret CSR strategi/bæredygtighedsstrategi og/eller energistrategi? 11. Følger virksomheden retningslinjer i forhold til grønne initiativer? (Stilles kun hvis der svares nej i spm. 10) 12. Arbejder I med et eller flere af følgende grønne initiativer: 12.a Arbejder I med energioptimering på ejendommene? 12.b Ejer I certificerede ejendomme, eller arbejder I på at få nogle inden for den nærmeste fremtid? 12.c Vælger I bevidst bæredygtige materialer til ejendomme? 12.d Har I særlige tilbud til lejere, som ønsker en grøn profil? 12.e Har I andre grønne initiativer? 12.f Har I foretaget beregninger eller analyser, som påviser lønsomheden ved grønne investeringer? 12.g Investerer I fortrinsvis i ejendomme med et bestemt energimærke? 12.h Benytter I nøgletal til at benchmarke ejendommenes løbende energiforbrug? 12.i Arbejder I konkret med at løfte ejendommenes energistandard? 13. Hvilke effekter vurderer du, at jeres grønne initiativer skaber? (13 stilles kun hvis der svares minimum ét ja i spm. 12.a-12.e) 13.a Lavere tomgang? 13.b Giver et højere totalt afkast? 13.c Giver jeres virksomhed et bedre omdømme hos: Lejere? Ansatte? Pressen? Andre? 13.d Længere beslutningsprocesser? 13.e Problemer i forhold til samarbejdspartnere? Ansatte? Lejere? Andre? Andet? 14. Ønsker du at få din virksomheds navn offentliggjort som deltager i undersøgelsen? 15. Skal jeres navn stå på en bestemt måde? (Spm. 15 stilles kun hvis der svares ja i spm. 14) Interviewet afsluttes med tak for deltagelse og spørg, om vi må kontakte vedkommende, hvis vi har uddybende spørgsmål. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

17 Appendiks B Samtlige svar i undersøgelse 1. Har jeres virksomhed en skriftlig formuleret investeringsstrategi? 11% Ja 89% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Serie1 2. Hvad er jeres mål med denne strategi? At investere 1-2 mia. kroner per år. At sikre et stabilt afkast til investorerne At sikre stabilt afkast At sikre stabilt afkast At sikre de kvadratmeter vi har behov for At skabe afkast At skabe afkast At skabe afkast At skabe et stabilt afkast på lang sigt At skabe størst mulig værdi for investorerne At skabe værdi for aktionærerne At udvide porteføljen med % At være aktive og udvide porteføljen Bedst mulige afkast Bedst muligt afkast til vores kunder og at øge volumen Bidrage til et stabilt afkast Diversitet portefølje med diversificerede lejere Høje langsigtede afkast Højest muligt afkast Sikre næste generation Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme K/S markedsanalyse 15 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 1 Indhold Forord 4 Formål med K/S markedsanalysen 5 Hovedkonklusioner 15 5 Hvem køber K/S og hvad køber de? 6 K/S og P/S udbydere 7 Det danske K/S

Læs mere

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER?

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? GODE EJENDOMSKØB I STORBRITANNIEN GANG I EJENDOMSSALGET VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? Nr. 4 Oktober 2014 www.habrofinansgruppen.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER Finanskrisen er afblæst... Side 3 INVESTERING

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd 12 3. analyse

Læs mere

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen Januar 2014 Kandidatuddannelsen Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH [År] Energirenovering af boligmassen Specialestuderende Thomas Svenstrup Kristensen 19-04.1984 Anna Bac Kristensen Vejleder:

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Victoria Properties 3. juni 2009

Victoria Properties 3. juni 2009 Sektor non grata! Ejendomssektoren er gået fra at være investorernes darling til non grata på rekordtid. Sektoren er da også hårdt ramt af bl.a. manglen på lånefinansiering, hvilket dog giver lukrative

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere