Investeringsstrategier og grønne ejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsstrategier og grønne ejendomme"

Transkript

1 Investeringsstrategier og grønne ejendomme Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

2 Indhold 1 Indledning Beskrivelse af ejendomsselskabernes investerings strategi Fordeling af sektorer og segmenter Risikoprofiler Belåning Grønne initiativer Betydning af porteføljestørrelse Indflydelse på virksomhedens omdømme Konklusion Deltagere i undersøgelsen...14 Appendiks A...15 Interviewguide til strategiundersøgelse...15 Investeringsstrategi...15 Grønne initiativer...16 Appendiks B...17 Samtlige svar i undersøgelse...17 Grønne initiativer...22 Litteraturliste...24 Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse 2014

3 1 Indledning Ejendomsforeningen Danmark har gennemført en undersøgelse blandt større ejendomsinvestorer omkring investeringsstrategier og grønne initiativer. Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af interviews med 20 større investorer med en samlet porteføljeværdi på 226 mia. kroner primært investeret i danske ejendomme. Værdien svarer til 90 procent af det samlede professionelle investeringsejendomsmarked, som i alt skønnes at udgøre 250 mia. kroner. Blandt deltagerne i undersøgelsen er både offentlige, private og institutionelle investorer med porteføljeværdier mellem 200 mio. og 40 mia. kroner. Baggrunden for at foretage undersøgelsen er at få et indblik i overvejelserne omkring ejendomsinvesteringer blandt danske investorer og afdække, hvilke succeskriterier, de vurderer, er afgørende for, at investeringer i ejendomme findes attraktive. Der er ikke tidligere foretaget lignende undersøgelser på det danske marked, hvorfor denne undersøgelse forhåbentlig kan medvirke til at kaste lys over emnet. Endvidere er undersøgelsens mål at få en indikator af, hvordan den danske ejendomsinvesteringsbranche arbejder med grønne initiativer, og hvilke overvejelser der foreligger i forhold til at foretage investeringer af grøn karakter. Der har de seneste år været et øget fokus på bæredygtighed og grønne ejendomme både i Danmark og i udlandet, og denne undersøgelse forsøger at afdække, hvilke drivkræfter der skal til for, at danske ejendomsinvestorer finder grønne initiativer interessante. Parker (2011) har beskrevet beslutningsprocessen omkring ejendomsinvesteringer som værende en proces bestående af tre faser, der består af seks stadier og i alt 30 trin, som skal gennemgås for at kunne sikre, at den rigtige beslutning træffes. Se også figur 1.1. Figur 1.1 Teoretisk beslutningsproces for ejendomsvirksomhed Phase Stage Steps Steps Steps Steps Steps Preparing Envisioning Planning Vision Property Portfolio Strategy Style Strategic Asset Allocation Goals Tactical Asset Allocation Strategic Plan Stock Selection Objectives Asset Identification Transacting Dealing Executing Preliminary Negotiation Governance Decision Preliminary Analysis Transaction Closure Structuring Documentation Advanced Financial Analysis Due Dilligence Portfolio Impact Assessment Independent Appraisal Observing Watching Optimising Settlement Asset Management Post Audit Property and Facility Management Performance Monitoring Transformation Performance Measurement Portfolio Rebalancing Portfolio Analysis Disposal Kilde: Parker (2011). I denne undersøgelse fokuseres på beslutningsprocessens første fase, Preparing, hvilket blandt andet omfatter trinene Style, Goals og Strategic plan i stadiet Envisioning. Det er her, man tydeligt formulerer sine mål og opstiller en plan for, hvordan man når disse. Endvidere er det i denne fase, at man opstiller målbare succeskriterier, således at det klart kan fastslås, hvornår målene er opnået. For at afdække hvad de danske ejendomsinvestorers mål og succeskriterier er, tager den første del af spørgsmålene i Ejendomsforeningen Danmarks interviewguide udgangspunkt i investeringsstrategi, og hvilke mål investorerne har i forhold til en række parametre. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

4 Anden del af interviewguiden omhandler grønne initiativer som energirenoveringer, brug af bæredygtige materialer, energistandarder etc. Undersøgelsen er gennemført ved personlige interviews af cirka en times varighed, primært hos investorerne selv. Der er i alt gennemført 20 interviews, hvoraf én respondent har besvaret spørgsmålene per mail. Data er indsamlet i efteråret I undersøgelsen forsøger vi at afdække følgende overordnede spørgsmål: Hvorledes beskriver ejendomsselskaberne selv deres investeringsstrategier? I hvor høj grad arbejder ejendomsselskaberne med grønne initiativer i deres ejendomsportefølje? Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

5 2 Beskrivelse af ejendomsselskabernes investerings strategi Den første del af spørgsmålene i interviewet omhandler ejendomsinvestorernes investeringsstrategi, hvordan de selv beskriver sammensætningen af deres portefølje, deres risikobetragtninger, og hvordan de arbejder med belåning af deres ejendomme. Ved hjælp af denne analyse sammenfattes, hvordan de største danske ejendomsinvestorer selv beskriver deres ejendomsporteføljer, og hvordan de forventer at investere i den nærmeste fremtid. Det er således kontorejendomme, der på nuværende tidspunkt udgør den største del af porteføljerne, og som dermed kan siges at være det mest eftertragtede segment, mens boligejendomme udgør den mindste del. Ejendommene ligger fortrinsvis i de store byer, med en overvægt til København. Ejendomsinvestorerne investerer primært i lavrisiko ejendomme i god stand med prime beliggenhed uden tomgang og med lange lejekontrakter. Risikofyldte projekter ser ikke ud til at være eftertragtede på nuværende tidspunkt. Hovedparten af investorerne vælger at egenfinansiere deres investeringer, mens de, som indhenter fremmedkapital, fortrinsvis har belånt ejendommene til mere end 60 procent af ejendomsværdien. I undersøgelsen svarer 18 respondenter, at de har en skriftlig formuleret investeringsstrategi, mens to respondenter svarer, at de ikke har. Dette svarer til, at ejere af 89 procent af ejendomsværdierne har en skriftlig formuleret investeringsstrategi, mens 11 procent ikke har. Figur 2.1 Fordeling af virksomheder med en skriftlig formuleret investeringsstrategi 11 % 89 % Ja Anm.: Resultaterne er angivet værdivægtede i forhold til den samlede porteføljeværdi i undersøgelsen. 2.1 Fordeling af sektorer og segmenter I undersøgelsen spørges ind til sektorer (kontor, butik, industri, bolig) og segmenter, der er en geografisk og/eller funktionel underinddeling af sektorer. Respondenternes ejendomsporteføljer er beliggende over hele landet, med en overvægt i de større byer København, Aarhus, Odense og Aalborg. Ser man på, hvilke sektorer der investeres i, er billedet, at 19 investorer, som repræsenterer 98 procent af den samlede ejendomsværdi i undersøgelsen, blandt andet investerer i kontorejendomme, mens 11 investorer, eller 56 procent af værdien, blandt andet investerer i butiksejendomme. Fire investorer, eller 14 procent af værdien, har investeret blandt andet i industriejendomme, og 11 investorer, svarende til 37 procent, investerer blandt andet i boligejendomme. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

6 Figur 2.2 Fordeling af sektorer 37% 14% 56% 98% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Bolig Industri Butik Kontor Anm.: Resultaterne er angivet værdivægtede i forhold til den samlede porteføljeværdi i undersøgelsen. En respondent kan have investeret i flere forskellige sektorer og dermed indgå i optællingen i flere sektorer. Den primære sektor i undersøgelsen er kontorejendomme, mens industriejendomme er det segment, som er repræsenteret mindst i undersøgelsen. Figur 2.3 Fordelingen af investorer repræsenteret i en eller flere sektorer Investerer i antal sektorer Antal ejendomsinvestorer Fem respondenter investerer kun i en enkelt sektor, mens tre respondenter investerer i alle sektorer. Gennemsnitlig investerer respondenterne i undersøgelsen i lidt over 2 sektorer. 2.2 Risikoprofiler I undersøgelsen spørges der endvidere til investorernes risikobetragtninger, og hvordan de vil beskrive deres ejendomsporteføljes risikoprofil. Risikokategorierne går fra Core, som er den mindst risikobetonede kategori, hvor man investerer i sunde velbeliggende ejendomme, som er fuldt udlejede med lange lejekontrakter. Og til Opportunistisk, hvor der er tale om udviklingsprojekter, hvor man enten køber en tom byggegrund, eller hvor den eksisterende ejendom skal nedrives og genopbygges. I mellem disse to yderpunkter ligger kategorien Value Added, hvor man vælger at investere i ejendomme, som endnu ikke er fuldt udviklede, Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

7 dette kunne være ejendomme med et vedligeholdelsesefterslæb, eller hvor der er tomgang. Investorerne bliver bedt om at vurdere, hvilken af de tre kategorier som passer bedst på deres portefølje: 1. Core: Investerer kun i lavrisiko ejendomme i god stand med prime beliggenhed uden tomgang og med lange lejekontrakter. 2. Value added: Investerer i alle typer ejendomme, køber gerne billigere ejendomme, istandsætter og finder nye lejere. Når ejendommen er stabiliseret sælges den ofte til Core. 3. Opportunistisk: Udviklings- og byggeprojekter. Figur 2.4 Fordeling af risikoprofiler blandt ejendomsporteføljerne 3% 97% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Opportunistisk Value Added Core Anm.: Resultaterne er angivet værdivægtede i forhold til den samlede porteføljeværdi i undersøgelsen. 18 respondenter, svarende til 97 procent af værdien, beskriver deres ejendomsportefølje som Core, mens 2 respondenter, svarende til 3 procent af værdien, beskriver deres som Value Added. Ingen af respondenterne beskriver deres porteføljes risikoprofil som værende opportunistisk. Dette betyder ikke, at der slet ikke foretages opportunistiske investeringer. Det betyder, at opportunistiske investeringer ikke fylder meget i respondenternes samlede ejendomsinvesteringer. Der er dermed tale om en respondentgruppe med lav risikoprofil. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

8 2.3 Belåning I undersøgelsen er respondenterne spurgt om, hvorledes de arbejder med belåning, og i hvilket omfang de belåner deres ejendomsportefølje. Her svarer 11 af de 20 adspurgte respondenter, at de ikke anvender belåning, men i stedet finansierer deres investeringer for egne midler. Figur 2.5 Omfanget af belåning 1% 33% 57% 9% 60 % eller mindre Mere end 60 % Uoplyst Anm.: Resultaterne er angivet værdivægtede i forhold til den samlede porteføljeværdi i undersøgelsen. Ser man på, hvilke investortyper der anvender belåning, benytter 70 procent af de private investorer sig af fremmedkapital, mens kun 11 procent af de institutionelle investorer gør det samme. Blandt de private investorer finansierer 20 procent selv deres investeringer, mens 10 procent ikke har besvaret spørgsmålet. Blandt de instistutionelle investorer finansierer de resterende 89 procent selv deres investeringer. Resultatet her skal sandsynligvis ses i lyset af, at en stor del af den samlede værdi tilhører institutionelle investorer, som for eksempel pensionsselskaber og forsikringsselskaber, der typisk anvender belåning i langt mindre grad. 33 procent af respondenterne belåner deres ejendomme mere end, hvad der svarer til 60 procent af den samlede ejendomsværdi, mens 9 procent svarer, at de belåner deres ejendomme mindre end 60 procent af ejendomsværdierne. Fald i ejendomsværdier i de seneste år kan have betydet, at belåningsgraden er steget for en del af ejendommene, og en belåningsgrad på mere end 60 procent behøver således ikke at være udtryk for en bestemt strategi hos investorerne men snarere, at ejendomsværdierne i deres porteføljer er faldet. Bankernes og realkreditinstitutternes villighed til at yde finansiering til ejendomsprojekter har været mindre i forbindelse med krisen, og dette har også haft indflydelse på, i hvor høj grad ejendomsporteføljerne er belånt. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

9 3 Grønne initiativer Interessen for grønne ejendomme og bæredygtighed har været stigende de seneste år, både i Danmark og i udlandet. Samtidig er der øget fokus på besparelse af driftsomkostninger på investeringsejendomme, og i den forbindelse er energirenoveringer og grønne initiativer blevet mere aktuelle end tidligere. Syv respondenter svarer, at de har en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi, hvilket værdimæssigt svarer til 54 procent af ejendomsværdierne. På trods af at kun cirka halvdelen har en CSR/bærerdygtighedsstrategi, gennemfører alle respondenterne grønne initiativer i en eller anden form. Figur 3.1 Fordeling af grønne initiativer Arbejder konkret med at løfte energistandard Benchmarker energiforbrug Investerer i ejendomme med bestemt energimærke Lønsomhedsberegninger af grønne initiativer Andre grønne initiativer Særlige tilbud til lejere med grøn profil Bæredygtige materialer Certificerede ejendomme Energioptimering 0% 17% 33% 24% 33% 34% 29% 31% 42% 83% 67% 76% 67% 66% 71% 69% 58% 100% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Ja Anm.: Resultaterne i figuren er beregnet på baggrund af porteføljeværdier. Samtlige respondenter arbejder med energioptimering af deres ejendomsportefølje. 24 procent investerer primært i ejendomme med et bestemt energimærke, mens 83 procent arbejder konkret med at løfte deres ejendomme op i en bedre energiklasse. En af respondenterne svarede således på spørgsmålet Arbejder I konkret med at løfte energistandarden på jeres ejendomme? : Ja vi har slet ikke råd til at lade være. Man kan som ejendomsselskab godt have ønsket om at løfte sine ejendommes energistandard, men investerer man fortrinsvis i fredede ejendomme eller ejendomme, som er underlagt bestemte servitutter, kan dette forhindre muligheden for eksempelvis at udskifte vinduer eller tag. Dermed er sammensætningen af porteføljen afgørende for omfanget af energirenoveringer, der kan foretages. 71 procent af respondenterne har særlige tilbud til lejere, som ønsker en grøn profil eller er villige til at igangsætte ekstra initiativer, hvis lejeren ønsker det. Hvis man ser på antallet af grønne initiativer i virksomheder, der har en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi, gennemfører disse virksomheder gennemsnitlig 5,3 initiativer, som for eksempel at arbejde med at løfte ejendommenes energistandard eller benchmarking af ejendommenes energiforbrug. Virksomheder uden en skriftlig formuleret strategi gen- Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

10 nemfører 3,6 initiativer. Virksomheder med en skriftlig formuleret strategi gennemfører således 46 procent flere initiativer. Ved analyse af respondenternes besvarelser kan man også se, at der gennemsnitligt gennemføres 4,3 grønne tiltag i kontorejendomme, mens der gennemsnitligt gennemføres 4 tiltag i butiksejendomme og 3,75 tiltag i både bolig- og industriejendomme. Fordelingen, hvor der gennemføres flest tiltag i kontor- og butiksejendomme, skyldes formentlig, at gevinsten ved energibesparelser tilfalder lejerne i boliglejemål, hvor det ikke umiddelbart er muligt for udlejer at hæve lejen tilstrækkeligt og derved tjene sin investering hjem, mens det i erhvervslejemål er muligt at lave en aftale med lejeren, som sikrer, at udlejer også får en gevinst ved investeringen. En af respondenterne gav følgende tilføjelse i forbindelse med spørgsmålet om grønne initiativer: Jeg er sikker på, at der er mange som os, som meget gerne vil investere i energiforbedringer på vores ejendomme, men når det ikke er os, men lejeren som får gavn af investeringen, så er det svært for mig at forsvare at skulle bruge kundernes penge. Der er et begrænset incitament for ejere af boligejendomme til at foretage energirenoveringer, hvilket kan beskrives som det såkaldte paradoksproblem. Ejeren har beslutningsretten omkring, hvorvidt en given ejendom skal energirenoveres, og det er ejeren, som skal afholde udgiften til investeringen. Lejeren betaler for energiforbedringerne gennem en lejeforhøjelse, og han får efterfølgende en besparelse på energiregningen. Lejeren kan endda opnå en økonomisk nettobesparelse, hvis vedkommendes energibesparelse overstiger den lejeforhøjelse, der er en følge af forbedringsarbejderne. Dette betyder, at ejer af ejendomme ikke kan få et energiprojekt til at hænge sammen, og dermed forsvinder incitamentet. 3.1 Betydning af porteføljestørrelse Undersøgelsen viser, at den enkelte virksomheds porteføljestørrelse kan have en betydning for, hvorvidt man vælger at gennemføre grønne initiativer. I virksomheder med en porteføljeværdi på mindre end 10 mia. kroner gennemføres der gennemsnitlig 0,9 grønne initiativer per investeret mia. kroner. I virksomheder med en porteføljeværdi på mere end 10 mia. kroner gennemføres der gennemsnitligt 0,2 grønne initiativer per investeret mia. kroner. Dette kunne indikere, at der er et større fokus på grønne initiativer i mindre virksomheder. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

11 3.2 Indflydelse på virksomhedens omdømme I undersøgelsens sidste del spørges respondenterne til, hvilken indflydelse man forventer grønne initiativer har på virksomhedens omdømme. Har man en forventning om, at omdømmet påvirkes i positiv retning, vil denne forventning være et incitament til at gennemføre grønne initiativer. 19 respondenter, svarende til 92 procent af værdien, svarer, at de ikke mener, grønne initiativer påvirker virksomhedens omdømme generelt. Figur 3.2 Svarfordeling for samtlige respondenter Problemer med samarbejdspartnere Længere beslutningsprocesser Bedre omdømme hos andre 0% 19% 100% 81% Bedre omdømme hos pressen Bedre omdømme hos ansatte Bedre omdømme hos lejere 43% 57% Bedre omdømme generelt 8% 92% Højere totalt afkast 12% 88% Lavere tomgang 45% 55% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Ja Anm.: Resultaterne i figuren er beregnet på baggrund af porteføljeværdier. Spørger man ind til bestemte interessentgrupper som for eksempel pressen, ansatte og lejere, tror respondenterne i højere grad på, at grønne initiativer har en positiv indflydelse på deres omdømme. Ni respondenter, svarende til 50 procent af den samlede porteføljeværdi, tror på, at grønne initiativer vil skabe et bedre omdømme hos pressen. Syv af respondenterne, repræsenterende 50 procent af den samlede porteføljeværdi, tror på, at grønne initiativer skaber et bedre omdømme hos ansatte. Ligeledes syv respondenter, svarende til 50 procent af den samlede porteføljeværdi, tror på, at grønne initiativer påvirker omdømmet hos andre interessenter. Lidt flere, ti respondenter, svarende til 57 procent af den samlede porteføljeværdi, tror, at grønne initiativer skaber bedre omdømme hos lejerne. Ingen af de adspurgte respondenter har oplevet problemer med samarbejdspartnere i forbindelse med gennemførelse af grønne initiativer. Syv respondenter, svarende til 19 procent af den samlede porteføljeværdi, mener, at grønne initiativer har en længere beslutningsproces end andre initiativer i virksomheden. Respondenter, svarende til 12 procent af den samlede porteføljeværdi, tror på, at gennemførsel af grønne initiativer på sigt kan medføre et højere totalt afkast, mens mere end halvdelen, 55 procent eller 14 respondenter, mener, at grønne initiativer på sigt kan give lavere tomgang. I henhold til Oline-ED statistikken ligger den arealmæssige tomgang i 4. kvartal 2013 på 9,6 procent og 6,3 procent for henholdsvis kontor- og butiksejendomme. Dette er et højt tomgangsniveau historisk set, og dermed kan der være incitament til at igangsætte initiativer, der kan være med til at nedbringe tomgangen. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

12 Fokuserer man udelukkende på virksomheder med en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi, er svarfordelingen noget anderledes. Figur 3.3 Svarfordeling for respondenter med en skriftlig formuleret strategi Problemer med samarbejdspartnere Længere beslutningsprocesser Bedre omdømme hos andre Bedre omdømme hos pressen Bedre omdømme hos ansatte Bedre omdømme hos lejere Bedre omdømme generelt Højere totalt afkast Lavere tomgang 0% 19% 19% 19% 19% 14% 22% 38% 41% 62% 59% 100% 81% 81% 81% 81% 86% 78% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Ja Anm.: Resultaterne i figuren er beregnet på baggrund af porteføljeværdier. Blandt investorer med en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi tror respondenterne væsentlig mere på, at grønne initiativer påvirker virksomhedens omdømme blandt bestemte respondentgrupper. Fem ud af syv respondenter, svarende til 81 procent af den samlede porteføljeværdi, tror, at grønne initiativer skaber bedre omdømme hos ansatte, pressen og andre respondentgrupper. Tre ud af fire respondenter fra virksomheder med en skriftlig formuleret CSR/bæredygtigheds-strategi, svarende til 78 procent af værdien, tror på, at grønne initiativer på sigt kan give højere totalt afkast. Til gengæld tror færre af respondenterne her end i den samlede undersøgelse, at det kan give lavere tomgang. I hvilket omfang, grønne initiativer vil påvirke virksomhedens omdømme, vil være afhængig af, i hvor høj grad virksomheden kommunikerer arbejdet med initiativerne ud til virksomhedens interessenter. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

13 4 Konklusion Undersøgelsens formål var at få et indblik i overvejelserne omkring ejendomsinvesteringer blandt danske investorerne og at afdække, hvilke succeskriterier, ejendomsinvestorerne vurderede, var afgørende for, at investeringer i ejendomme var attraktive. I indledningen opstilledes to spørgsmål, som undersøgelsen skal søge at besvare: 1. Hvorledes beskriver ejendomsselskaberne selv deres investeringsstrategier? Resultaterne af undersøgelsen viste, at langt hovedparten af investorerne benyttede en skriftlig formuleret investeringsstrategi til at identificere investeringsmuligheder. Samtlige adspurgte investorers portefølje var repræsenteret i en eller flere af de største danske byer, primært København, herefter Aarhus, Aalborg og Odense. Man foretrak ejendomme med risikoprofilen Core, som er de mindst risikobetonede ejendomme, og kontor- og butiksejendomme var de foretrukne sektorer. Undersøgelsen viste endvidere, at en stor del af respondenterne ikke anvendte gearing, men i stedet finansierede ejendomsinvesteringerne selv. Dette resultat skal ses i lyset af, at en del af deltagerne i undersøgelsen er institutionelle investorer som pensions- og forsikringsselskaber, som selv har kapital, der skal investeres. Anden del af undersøgelsen omhandlede grønne initiativer. Her var formålet at få en indikator af, hvordan den danske ejendomsbranche arbejdede med grønne initiativer og hvilke overvejelser, der forelå i forhold til at foretage investeringer af grøn karakter. I indledningen opstilledes følgende andet spørgsmål, som undersøgelsen skulle belyse: 2. I hvor høj grad arbejder ejendomsselskaberne med grønne initiativer i deres ejendomsportefølje? Her viste undersøgelsen, at mere end halvdelen af respondenterne havde en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi, og at samtlige respondenter i et eller andet omfang arbejdede med grønne tiltag. Det var især grønne initiativer med fokus på energi, som blev gennemført. For eksempel arbejdede samtlige respondenter med energioptimering af deres ejendomme. Undersøgelsen viste, at der blev gennemført flest grønne tiltag i kontor og butiksejendomme, mens der blev gennemført færrest på bolig og industriejendomme. Endvidere indikerede svarfordelingen, at der ser ud til at være et større fokus på grønne initiativer i mindre virksomheder med en porteføljestørrelse på mindre end 10 mia. kroner. I forhold til om grønne initiativer påvirkede virksomhedens omdømme, var respondenterne uenige. Cirka halvdelen af samtlige respondenter mente, at grønne initiativer påvirkede interessenternes syn på virksomheden. Hvis virksomheden selv havde en CSR/bæredygtighedsstrategi var flere positive. Der var overvejende enighed blandt samtlige respondenter om, at grønne initiativer på sigt kan skabe højere totalt afkast, mens hovedparten af respondenter med en skriftlig formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi mente, at grønne initiativer også på sigt kan skabe lavere tomgang. Hvis grønne initiativer skal fremmes yderligere blandt ejendomsinvestorerne, vil det være helt centralt, at investeringen er attraktiv for virksomheden. På nuværende tidspunkt er det kun muligt at lave aftaler med erhvervslejere på dette område, og det betyder, at for eksempel ellers rentable energibesparende tiltag på boligejendomme ikke bliver gennemført. Det er således helt centralt, at der findes en løsning på paradoksproblemet. I en rapport fra 2011 foreslår tænketanken Concito en model, som skal løse dette problem ved at foretage en aftalt boligrenovering. Ideen er, at udlejer og lejere i de enkelte ejendomme aftaler energirenoveringen af ejendommen uden for lejelovens normale bestemmelser. Økonomisk kan modellen understøttes af energiselskabernes energispareforpligtelser. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

14 5 Deltagere i undersøgelsen Ejendomsforeningen Danmark takker følgende virksomheder for at have bidraget til undersøgelsen: Aberdeen Asset Management, AP Pension, ATP, Barfoed Group, Bygningsstyrelsen, Cura Management, CW Obel, DADES, Danica Pension, Jeudan A/S, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Karberghus, Nordea Ejendomme, Norrporten, Patrizia Immobilien, Pension Danmark, PFA, SEB Pension, Topdanmark. I forbindelse med undersøgelsens tilblivelse blev der oprettet en følgegruppe bestående af Camilla Wermelin fra Aberdeen Asset Management, Håvard Bjorå fra IPD og Peter Torp Madsen fra Bygningsstyrelsen. Følgegruppen er kommet med input løbende i processen og har kommenteret på rapporten. Eventuelle fejl og mangler i rapporten er naturligvis udelukkende Ejendomsforeningen Danmarks ansvar. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

15 Appendiks A Interviewguide til strategiundersøgelse Inden interviewet udfyldes sidehovedet med de nødvendige oplysninger. Investeringsstrategi 1. Har jeres virksomhed en skriftlig formuleret investeringsstrategi? (Må jeres strategi udleveres, den behandles naturligvis fortroligt? Hvis ja, aftal at få den tilsendt) 1a. Hvilken rettesnor følger I for at identificere investeringsmuligheder? (Stilles kun hvis der svares nej i spm.1) 2. Hvad er jeres mål med denne strategi? (Stilles kun hvis der svares ja i enten spm. 1 eller 1A.) 3. Hvor stor en del af jeres samlede investeringer er placeret i ejendomme? 4. Hvilken type ejendomme investerer I i? - 4.a Bestemte segmenter? (geografi) Bestemte steder i landet? Bestemte områder af byen? Andet? - 4.b Bestemte sektorer? Kontor? Butik? Lager? Bolig? Nyere ejendomme/ældre ejendomme/fredede ejendomme? Andet? 5. Indeholder jeres strategi mål i forhold til afkast? 5.a Hvilket/hvilke? (Stilles kun hvis der svares ja i spm 5.) 5.b Hvad ligger til grund for netop dette/disse afkast mål? 6. Hvilken af tre betegnelser kendetegner jeres ejendomme bedst: 1. Core - Investerer kun i lavrisiko ejendomme i god stand med prime beliggenhed uden tomgang og med lange lejekontrakter. 2. Value Added - Investerer i alle typer ejendomme og køber gerne billigere ejendomme og istandsætter samt finder nye lejere. Når ejendommen er stabiliseret sælges den ofte til Core. 3. Opportunistic - Mange forskellige strategier kan ligge her. Udvikling og byggeprojekter kan være en del af strategien. 7. Anvender I gearing? 8. Hvad er jeres belåningsgrad (cirka)? 9. Har I en strategi i forhold til, hvor længe I ønsker at eje? 9.a Hvilken? (Stilles kun hvis der svares ja i spm. 9) Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

16 Grønne initiativer 10. Har din virksomhed en skriftlig formuleret CSR strategi/bæredygtighedsstrategi og/eller energistrategi? 11. Følger virksomheden retningslinjer i forhold til grønne initiativer? (Stilles kun hvis der svares nej i spm. 10) 12. Arbejder I med et eller flere af følgende grønne initiativer: 12.a Arbejder I med energioptimering på ejendommene? 12.b Ejer I certificerede ejendomme, eller arbejder I på at få nogle inden for den nærmeste fremtid? 12.c Vælger I bevidst bæredygtige materialer til ejendomme? 12.d Har I særlige tilbud til lejere, som ønsker en grøn profil? 12.e Har I andre grønne initiativer? 12.f Har I foretaget beregninger eller analyser, som påviser lønsomheden ved grønne investeringer? 12.g Investerer I fortrinsvis i ejendomme med et bestemt energimærke? 12.h Benytter I nøgletal til at benchmarke ejendommenes løbende energiforbrug? 12.i Arbejder I konkret med at løfte ejendommenes energistandard? 13. Hvilke effekter vurderer du, at jeres grønne initiativer skaber? (13 stilles kun hvis der svares minimum ét ja i spm. 12.a-12.e) 13.a Lavere tomgang? 13.b Giver et højere totalt afkast? 13.c Giver jeres virksomhed et bedre omdømme hos: Lejere? Ansatte? Pressen? Andre? 13.d Længere beslutningsprocesser? 13.e Problemer i forhold til samarbejdspartnere? Ansatte? Lejere? Andre? Andet? 14. Ønsker du at få din virksomheds navn offentliggjort som deltager i undersøgelsen? 15. Skal jeres navn stå på en bestemt måde? (Spm. 15 stilles kun hvis der svares ja i spm. 14) Interviewet afsluttes med tak for deltagelse og spørg, om vi må kontakte vedkommende, hvis vi har uddybende spørgsmål. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

17 Appendiks B Samtlige svar i undersøgelse 1. Har jeres virksomhed en skriftlig formuleret investeringsstrategi? 11% Ja 89% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Serie1 2. Hvad er jeres mål med denne strategi? At investere 1-2 mia. kroner per år. At sikre et stabilt afkast til investorerne At sikre stabilt afkast At sikre stabilt afkast At sikre de kvadratmeter vi har behov for At skabe afkast At skabe afkast At skabe afkast At skabe et stabilt afkast på lang sigt At skabe størst mulig værdi for investorerne At skabe værdi for aktionærerne At udvide porteføljen med % At være aktive og udvide porteføljen Bedst mulige afkast Bedst muligt afkast til vores kunder og at øge volumen Bidrage til et stabilt afkast Diversitet portefølje med diversificerede lejere Høje langsigtede afkast Højest muligt afkast Sikre næste generation Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

18 3. Hvor stor en del af jeres samlede investeringer er placeret i ejendomme? 5 % 6-10 % 7-8 % 9 % 10 % % % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4. Hvilken type ejendomme investerer I i? 4A. Bestemte geografiske segmenter? Øvrige Danmark Odense Aalborg Aarhus København 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Kilde: Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

19 4. Hvilken type ejendomme investerer I i? 4.B Bestemte sektorer? 37% 14% 56% 98% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Kilde: Ejendomsforeningen Danmark Bolig Industri Butik Kontor 5. Indeholder jeres strategi et mål i forhold til afkast? Min. 5,25 % Min. 5 % Min. 5 % Min. 3 % Afhængigt af risikoklasse 5-7 % 5-6 % 5-6 % 16 % 10 % Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

20 6. Hvilke af tre betegnelser kendetegner jeres ejendomme bedst? 3% 97% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Opportunistisk Value Added Core 7. Anvender I gearing? Ja 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Kilde: Ejendomsforeningen Danmark Anm.: Der er svar, som er uoplyst. Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Faldende tomgang for kontor med 0,3 procentpoint På to år er den økonomiske tomgang

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Investeringsejendomme fremmer økonomisk vækst i Danmark I 2016 forventer De Økonomiske Råd

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Fald i den økonomiske tomgang i alle kvartaler i 2016 Tomgang for kontor er faldet

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 8 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Fald i den økonomiske tomgang Tomgang for kontor fortsat over gennemsnittet Højere

Læs mere

Gå hjem-møde om investeringsstrategier

Gå hjem-møde om investeringsstrategier Ejendomsforeningen Danmark og Bygningsstyrelsen byder velkommen Gå hjem-møde om investeringsstrategier og grønne ejendomme Bygningsstyrelsens kantine, Sankt Hans dag 2014 1 Agenda 1. Investeringsstrategier

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik tomgang, april ,7 procent er den laveste økonomiske tomgang for butik siden juli 2009

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik tomgang, april ,7 procent er den laveste økonomiske tomgang for butik siden juli 2009 WEBRAPPORT TOMGANG Resultater Fald i økonomisk tomgang er sat på pause 7,7 procent er den laveste økonomiske tomgang for butik siden juli 2009 er konstant for kontor Færre erhvervsarealer står tomme på

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Køb af ejendomme gennem Ejendomsposten

Køb af ejendomme gennem Ejendomsposten Køb af ejendomme gennem Ejendomsposten Historie Ejendomsposten ApS blev grundlagt i slutningen af 2004 af 2 partnere Peter Steen Madsen og Allan Koch som stadig i dag driver og leder selskabet. Begge har

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

SVANEN Gruppen Gødvad

SVANEN Gruppen Gødvad SVANEN Gruppen Gødvad Bakke 4 DK 8600 Silkeborg Tlf.. 8722 4545 www.as-svanen.dk svanen.dk Milestones SVANEN 1992 CEO Ingemann Brixhuus køber den første ejendom 1996 Første Private Placement etableres

Læs mere

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Juni 2009 Ejendomsforeningen Danmarks baggrund for at samle anbefalingerne Disse anbefalinger henvender

Læs mere

Ejendomsinvesteringer - set fra en institutionel investor. Finansanalytikerforeningen Michael Weischer

Ejendomsinvesteringer - set fra en institutionel investor. Finansanalytikerforeningen Michael Weischer Ejendomsinvesteringer - set fra en institutionel investor Finansanalytikerforeningen Michael Weischer 30.04.2007 Spørgsmålene Hvorfor er denne investeringstype interessant? Hvad kræver det for at investere

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Sammenhængen mellem energistandarder, boligpriser og retning for energipolitik fremadrettet. Copenhagen Economics 23.

Sammenhængen mellem energistandarder, boligpriser og retning for energipolitik fremadrettet. Copenhagen Economics 23. Sammenhængen mellem energistandarder, boligpriser og retning for energipolitik fremadrettet 23. november 2015 Hovedbudskaber Højere energistandard giver højere boligpriser o Folk der energirenoverer får

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Undersøgelse blandt de fjorten største danske institutionelle investorer 26. maj 2006 Copyright Reliance

Læs mere

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Peter Rathje Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Visionen om et CO 2 -neutralt Sønderborg i 2029 - og 50% CO 2 -reduktion i 2020 Vejen mod nullet Energirigtig boligrenovering - ZERObolig Grøn

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Ørestads Boulevard 67, København S

Ørestads Boulevard 67, København S Ørestads Boulevard 67, 1. 2300 København S 759 m² til virksomheden som vil have det hele. 759 m2 20-40 Kontorpladser Energimærke D Årlig leje 1.350 kr. pr. m² Ejendommen Unikt storrumskontor som let kan

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate Vil vi se flere internationale investorer i Danmark?

Læs mere

NOV 2015 / HANS ANDERSEN

NOV 2015 / HANS ANDERSEN E N E R G I B E S P A R E L S E R E N E R G I R E N O V E R I N G A F B Y G N I N G E R, D G N B? M O N E Y F O R N O T H I N G A N D C H I C K S F O R F R E E NOV 2015 / HANS ANDERSEN A G E N D A 1. KORT

Læs mere

Energirenovering blandt husejere

Energirenovering blandt husejere Energirenovering blandt husejere Spørgeskemaundersøgelse blandt husejere, sommeren 2013 Energirenovering blandt husejere 1. august 2013 side 2/7 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens målgruppe... 3 Boligernes

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Pensionskasserne rykker til provinsen. Michael Bruhn, PFA Ejendomme

Pensionskasserne rykker til provinsen. Michael Bruhn, PFA Ejendomme Pensionskasserne rykker til provinsen Michael Bruhn, PFA Ejendomme 22. november 2017 PFA Ejendomme i Highlights Portefølje highlight Samlet global ejendomsportefølje på 52 mia. kr. Forsat vækst i PFA s

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN

E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN A G E N D A 1. KORT INTRODUKTION TIL DEAS 2. HVORFOR 3 CASES 3. HVORDAN DEAS VÆRKTØJER 4. SPØRGSMÅL 2 3

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse.

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse. REGNSKAB OG RAPPORTERING PRODUKT KATALOG Indhold Værdiansættelse af ejendomme side 1 Ejendomsanalyse. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

GI & Bygherreforeningen, 8. december Renoveringsgløgg

GI & Bygherreforeningen, 8. december Renoveringsgløgg GI & Bygherreforeningen, 8. december 2011 Renoveringsgløgg Dagens julegodter Tre dagsaktuelle analyser til debat 1.Barriereanalyse Barrierer og muligheder i relation til bygningsrenovering og særligt energirenovering

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbygninger via ESCO-modellen. Gå-hjem møde med Ejendomsforeningen Danmark, d. 23. marts 2017

Energirenovering af erhvervsbygninger via ESCO-modellen. Gå-hjem møde med Ejendomsforeningen Danmark, d. 23. marts 2017 Energirenovering af erhvervsbygninger via ESCO-modellen Gå-hjem møde med Ejendomsforeningen Danmark, d. 23. marts 2017 siemens.dk/energirenovering 40% Page 2 Agenda ESCO konceptet ESCO beslutningsprocessen

Læs mere

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Historie Ejendomsposten ApS blev grundlagt i slutningen af 2004 af 2 partnere Peter Steen Madsen og Allan Koch som stadig i dag driver og leder selskabet. Begge

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLER Rapport vedrørende synspunkter på investering i solcelleanlæg blandt boligforeninger og virksomheder med 20+ ansatte

INVESTERING I SOLCELLER Rapport vedrørende synspunkter på investering i solcelleanlæg blandt boligforeninger og virksomheder med 20+ ansatte INVESTERING I SOLCELLER Rapport vedrørende synspunkter på investering i solcelleanlæg blandt boligforeninger og virksomheder med 20+ ansatte 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Regeringen har fremsat

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 3 Hjemmeopgave 3 er eksamensopgaven fra 2014 i Ejendomsinvestering og finansiering. Til eksamen er der fire timer til at løse de fem opgaver. Aflever til følgende e-mail: opgaver@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013 MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference Klik for at redigere i erfaringer med master Analyse af praktiske energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Midtvejskonference 6. Februar 2013 AGENDA Formål Metode Foreløbige resultater Problemstilliner

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere