Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag"

Transkript

1 Indhold Contents Bente Ourø Rørth & Henrik Schødts 2 Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet 3 Patient Needs Our Backbone The Architects behind the Project Robert Bontempo 4 Forord: Mod en bedre fremtid 5 Foreword: Towards a Better Future 6 Dommerbetænkning i uddrag 7 Excerpts from the Jury s Commendation Martin Keiding 14 Find muligheder, ikke fejl Interview med fagdommeren 15 Look for Potential, not Shortcomings Interview with the specialist judge Martin Keiding, Sofie Bjerring 16 Nærhedsprincipper Interview med bygherren 17 Subsidiarity Principles Interview with the client Martin Keiding, Sofie Bjerring 24 Grundlæggende erfaringer Interview med arkitekterne 25 Basic Experiences Interview with the architects Omslag: Planudsnit, niveau 2, sengeafsnit. Cover: Plan detail, level 2, wards. Herzog & de Meuron.

2 NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND NEW NORTH ZEALAND HOSPITAL Patientens behov, vores rygrad Patient Needs Our Backbone P å en mark i Nordsjælland vil der i 2020 ligge et nyt hospital, tænkt fra bunden, tegnet til fremtiden. Hospitalet skal kunne rumme teknologi, der endnu ikke er opfundet, og ikke mindst patienter med radikalt andre forventninger til, hvad et hospital er, og hvad det skal kunne. Vores evne til at tilpasse os fremtidens patienter er afgørende. Det er dem, vi bygger for. Derfor starter vi med patienten og lader hospitalet følge patienten. Denne tilgang danner vores naturlige rygrad. Alle skal have god og effektiv behandling. Men det stopper ikke her. Vi ser det som en disciplin at imødekomme patienter og pårørendes behov for en god oplevelse i en svær situation. Før, under og efter. Vi henter inspiration fra verden omkring os. Ikke kun fra hospitaler, den bioteknologiske udvikling og den kliniske forskning, men også fra andre sektorer som lufthavne og hoteller der er vant til at håndtere store menneskemængder og mennesker, der stiller krav. Vi lærer af, hvordan mekanikerne til Formel 1 samles i teams om hver bil i pitstop. Og vi udforsker rummenes betydning via servicedesign, hvordan den nyeste teknologi påvirker os og hvilke muligheder den giver. Derfor ligner Nyt Hospital Nordsjælland ikke et traditionelt hospital. Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter har designet et hospital, som vil sætte nye standarder for både form og funktionalitet. Med rum til patienternes behov, til faglige specialer og til styrkede tværfagligheder. Vi vil skabe et referenceværk for fremtiden, hvor nye ideer kan vokse, og hvor klinisk forskning og ny viden kan skubbe vante grænser. Hvordan vores hospital kommer til at se ud, og hvorfor projektet er noget særligt, kan I læse mere om i dette genoptryk af Arkitektens temanummer om Nyt Hospital Nordsjælland fra juli Det handler om mursten, men også om, hvad der skal ske inde bag dem. Bente Ourø Rørth Hospitalsdirektør Henrik Schødts Vice- og projektdirektør Arkitekterne bag Herzog & de Meuron er kendt for deres kompromisløshed. Og som arkitekterne bag store projekter som Det Olympiske Stadion ( Fuglereden ) i Beijing og Tate Modern i London. Sammen med danske Vilhelm Lauritzen Arkitekter, som bl.a. har været med til at tegne Københavns Lufthavne og DR Byen, giver de form til Nyt Hospital Nordsjælland, som både på de store linjer og i de små detaljer skal være kendetegnet ved at sætte nye standarder i menneskelig skala. 2

3 mursten /bricks apr feb byggeprogram / building programme feb apr projektering dispositions- og projektforslag / conceptual design and draft proposal apr juni 2017 projektering for- og hovedprojekt / preliminary design and detailed design dec nov udbud / call for tenders and award of contracts aug dec udførelse / execution dec ibrugtagning / commissioning mursten bricks AS IS analyser / analyses TO BE koncepter / concepts tests og indkøring / tests and implementation IT medico innohvation1420 B y 2020, what is now a field in North Zealand will contain a new hospital, conceived from scratch and designed for the future. The hospital must be geared to technology not yet invented and, in particular, patients with very different notions of what a hospital should be like and what services it should provide. Our ability to anticipate the needs of future patients is the be-all and end-all. They are the ones we are building for. Accordingly, we start with the patient and let the hospital follow the patient. This approach is our backbone. Everyone must receive good and effective treatment. But that is not enough. We regard it as a discipline to meet the patients and their relatives need for a good experience in a difficult situation. Before, during and after. We draw inspiration from the world around us. Not just from hospitals and the latest advances in biotechnology and clinical research, but also from other sectors airports, hotels etc which cater for large crowds and people who know what they want. We learn from the way in which Formula One mechanics gather in teams round the cars in a pit stop. And we explore different spaces via service design and the latest technology s implications and its potentials. Which is why New North Zealand Hospital does not look like a traditional hospital. Herzog & de Meuron and Vilhelm Lauritzen Architects have designed a hospital that will set new standards for form and functionality. With room for the patients needs, for medical specialities and for interdisciplinary collaboration. We want to create a reference work for the future where new ideas may blossom and where clinical research and the latest knowhow can push conventional boundaries. What our hospital will look like and what makes the project so special, you can learn from this reprint of Arkitekten s special issue from July 2014 on New North Zealand Hospital. It is not just about bricks, but also what will happen behind the bricks. Bente Ourø Rørth Hospital CEO Henrik Schødts Project Chief Executive The Architects behind the Project Herzog & de Meuron are known for their uncompromising attitude. And for high-profile projects such as the Olympic Stadium in Beijing, known as the Bird s Nest, and Tate Modern in London. Together with the Danish firm Vilhelm Lauritzen Architects responsible for, among other projects, Copenhagen Airport and the Danish Broadcasting Corporation s headquarters they shape New North Zealand Hospital which in the broad outlines as well as the tiny details will set new standards at a human scale. 3

4 NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND NEW NORTH ZEALAND HOSPITAL FORORD Mod en bedre fremtid FOREWORD Towards a Better Future D er findes enkelte tilfælde her i livet, hvor man i stedet for at bygge videre på et eksisterende system er nødt til helt at bryde med fortiden for at opnå en bedre fremtid. Et sådant særtilfælde er Nyt Hospital Nordsjælland. Nyt Hospital Nordsjælland er en enestående chance for fremtidens danske sundhedsvæsen. Jeg er dybt imponeret over, at ledelsen har valgt en så visionær tilgang til udviklingen og udformningen af dette projekt, som kan vise vejen for sundhedssektoren ikke bare i Danmark, men også i resten af verden. Ledelsen har grebet denne chance med et åbent sind og blikket skarpt rettet mod fremtiden. Dette viser sig på flere måder, begyndende med udvælgelsen af arkitekter, hvor der blev fokuseret på deres potentiale i stedet for deres referencer. Desuden har man overvejet, hvordan fremtidens sundhedsvæsen vil tage sig ud, og hvilke demografiske, teknologiske og lægefaglige forandringer de kommende 50 år vil byde på. Den visionære tilgang ses også ved, at ledelsen insisterer på at inddrage den bedste tænkning på området, både fra resten af verden og fra andre fagområder end det traditionelt lægefaglige. Man er selvfølgelig opmærksom på den store betydning, arkitektur og design har for brugernes adfærd og mentalitet, og man har sat sig grundigt ind i, hvordan behandlingen påvirkes af de medicinske afdelingers tilgængelighed og indretning. Men i stedet for at satse på den erfarne skare af sundhedsudbydere, har man rettet blikket udaf og har inddraget den bedste tænkning fra nogle af verdens mest nyskabende og progressive organisationer. Man har studeret de nyeste metoder i Silicon Valley og taget ved lære af verdens førende inden for kundeservice. Nyt Hospital Nordsjælland vil således byde på den mest avancerede nytænkning fra hele verden og fra mange forskellige fagområder. Vil man virkelig gøre en forskel, skal man have modet til at sætte spørgsmålstegn ved antagelser og udfordre tingenes tilstand. Med Nyt Hospital Norsjælland bliver der taget hul på de svære spørgsmål ikke blot om hvordan man tilbyder den bedste behandling, men også om hvad det egentlig vil sige at være patient, og om de forskellige faggruppers tilgang til arbejdet er den rigtige. Ud over arkitektur og design indeholder projektet derfor overvejelser om den nye adfærd, identitet og tankegang, som fremtidens hospital vil kræve. Mens holdet har været langt omkring for at samle de bedste erfaringer fra hele verden, har man i selve processen holdt fast i typisk danske kvaliteter som rummelighed og medbestemmelse. Man har fra begyndelsen udviklet en brugerproces, der henter input fra mange forskellige aktører, der dermed får en vigtig rolle og andel i projektet. Og nok så vigtigt er, at styregruppen selv følger samme opskrift med deres transparente og engagerede samarbejde, som bygger på en fælles målsætning om at redefinere fremtidens sundhedsydelser. Professor Robert Bontempo Columbia University Graduate School of Business 4

5 T here are some very rare occasions in life when the opportunity we are faced with requires not making incremental improvements to an existing system, but making a transformational break with the past to achieve a greater future. The New North Zealand Hospital is one of those special occasions. The New North Zealand Hospital represents a profound opportunity for the future of Danish healthcare. I am extremely impressed that the leadership is taking a transformational approach to the design and development of a project which has the opportunity to be a model of healthcare, not only in Denmark but worldwide. The leadership has seized this opportunity with fresh thinking and an uncompromising focus on the future. This manifests itself in several ways, starting with the selection process for the architects, which focused on future potential and not past performance. This visionary thinking continues, by anticipating what the future of healthcare will look like, including demographic, technological and medical shifts over the next 50 years. One way this visionary thinking is evident is in the commitment of the leadership team to incorporate the best thinking, both from around the world as well as from outside traditional medical expertise. Of course, the leadership team has anticipated the profound effect that architecture and design have on the behaviour and mindset of the inhabitants; careful thought has gone into understanding how medical care is affected by proximity and layout of the medical departments. But the leadership has gone beyond the experienced core of providers of healthcare to incorporate the best thinking from some of the world s most innovative and progressive organisations. The design team has studied the best practices in Silicon Valley, and learned from the world leaders in customer service. The NNZH will feature cutting-edge innovations from both around the world and across industries. A key feature of transformational leadership is having the courage to question assumptions and challenge the status quo. In designing NNZH, we are asking hard questions, going well beyond how do we provide the best medical care? to a new way of thinking about what does it mean to be a patient?, and reconsidering the best ways for professionals to think about their work. The planning of NNZH goes beyond architecture and design to consider the behaviour, identity and mindset shifts the hospital of the future will require. While casting a wide net to include best practices on a global basis, the team has maintained some of the best aspects of Danish culture in their process, including a commitment to inclusiveness and participatory decision-making. From the start, the leadership team has developed a user process which solicits input from a wide range of stakeholders, giving a meaningful voice and sense of participation. Just as importantly, the leadership team is walking the talk, working together with transparency, collaboration and a clear commitment to a common goal, which is redefining the future of healthcare delivery. Professor Robert Bontempo Columbia University Graduate School of Business 5

6 NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND NEW NORTH ZEALAND HOSPITAL Nyt Hospital Nordsjælland Hvad er jeres budskab til politikerne, spurgte vi bl.a. fire arkitekter inden for sundhedsbyggeri om i Arkitekten Mere tillid! [ ] Vi vil jo alle det bedste, både dem, der er sat til at forvalte det her, og så arkitekter og ingeniører, svarede partner i C.F. Møller Tom Danielsen om en forvaltningskultur på feltet, som var så bange for at lave fejl, at intet nyt kunne ske. Med dette in mente synes der at være nye toner i konkurrencen om et Nyt Hospital Nordsjælland, der blev vundet af Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter, på et langt mere åbent program end vanligt for projekter af denne slags. Vi præsenterer forslaget og taler med de involverede parter, bygherren, sagsarkitekten og fagdommeren : Hovedindgang 2: Indgang skadestue 3: Adgang ambulancer 4: Indgang personale 5: Centrale have 6: Servicelandsby 1: Main entrance 2: To casualty dpt 3: Ambulance access 4: Staff entrance 5: Central gardens 6: Service village Herzog & de Meuron 6

7 New North Zealand Hospital What is your message for the politicians? we asked four architects within healthcare construction in Arkitekten Have more faith! [ ] We all want the same, you know, both administrations, architects and engineers, was the answer from Tom Danielsen, Partner at CF Møller, in response to an administrative culture which was so scared of making mistakes that nothing new was allowed to happen. However, a different note is struck by the competition for the New North Zealand Hospital, which was won by Herzog & de Meuron and Vilhelm Lauritzen Architects on a far more open brief than the norm for these kinds of projects. We present the proposal and speak to the stakeholders: the client, the project architect and the specialist judge. Øverst: Ankomst. Top: Arrival. Herzog & de Meuron.. Underst: Hovedindgang. Bottom: Main entrance. Herzog & de Meuron. 7

8 NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND NEW NORTH ZEALAND HOSPITAL Uddrag af dommerbetænkningen R egionsrådet i Region Hovedstaden har vedtaget Hospitals- og Psykiatriplan 2020, der samler en lang række behandlingstilbud på færre hospitaler med henblik på at styrke patientbehandlingen samt skabe et bedre grundlag for udvikling og forskning. Det medfører bl.a. seks nye store kvalitetsfondsbyggerier i regionen, som vil være med til at sikre en ensartet høj kvalitet i fremtiden. Som det eneste af disse projekter opføres det nye hospital i Nordsjælland på bar mark. Nyt Hospital Nordsjælland har en anlægsramme på 3,8 mia. kr. (09-pl), hvortil der er givet et endeligt tilsagn fra regeringen om finansiering. Nyt Hospital Nordsjælland er planlagt til at stå færdig med udgangen af Det erstatter de nuværende hospitaler i Nordsjælland og bliver et moderne akuthospital for planlægningsområdets godt borgere. På en grund syd for Hillerød planlægges hospitalet opført med et samlet areal på kvm, som vil huse 24 specialer og ca. 662 ensengsstuer og være rammen om effektive og tidssvarende tilbud, som samtidig understøtter målsætningen om patienten i centrum. Konkurrencen forløb i to etaper. Fire totalrådgiverteams blev prækvalificeret, og tre totalrådgiverteams blev inviteret til at komme med konkurrenceforslag til løsning af opgaven. Bedømmelseskomitéen fandt ved afslutning af bedømmelsen, at tre konkurrenceforslag ligeværdigt udskilte sig fra de øvrige under hensyntagen til bedømmelseskriterierne. De tre vindere af projektkonkurrencen blev inviteret til at deltage i udbud med forhandling: Team CFM: Konsortium bestående af C. F. Møller A/S, Alectia A/S og Rambøll A/S med underrådgivere Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Cubo Arkitekter A/S samt Tredje Natur ApS. Team H&dM: Konsortium bestående af Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter med underrådgivere Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom samt Viegand Maagøe. Team BIG: Konsortium bestående af BIG A/S, WHR Architects, Arup med underrådgivere ArchiMed, Davis Langdon, Creo Arkitekter samt Topotek/Man Made Land. Den 9. april offentliggjordes resultatet af anden etape, hvor Team H&dM blev udpeget som vinder. Bedømmelseskomitéens vurderinger i etape 1 af forslaget fra Team H&dhM (i uddrag): Forslaget præsenterer en meget original hovedidé, der på en enkel måde skaber et arkitektonisk bygværk af meget høj kvalitet. Det er modsætningen til det monumentale, der er hovedfortællingen: et hospital i 2-4 etager, der ikke virker voldsomt. Sengeafsnittene er på en smuk måde placeret som et kredsformet anlæg i to etager, der dels henvender sig til en taghave, dels mod landskabet. Hele anlægget er placeret i en skovbeplantning, der med sine lysninger giver adgang og skaber rum mellem bygning og landskab. Behandlingsdelen er placeret under sengestuerne og inde i den centrale del. Her skabes en fortættet struktur, der forsynes med dagslys via lysgårde. De centrale kliniske funktioner placeres inde i kredsformen, andre er placeret i periferien, hvor hovedsagelig sengeafsnittene ligger. Sengeafsnittets tykkelse eller bredde varierer i forhold til, hvilke funktioner der skal tilgodeses. Tilsvarende er anvist en fleksibilitet og robusthed over for omdannelser i de nedre etager. Og vigtigt er det, at der er en fleksibilitet inden for den konceptuelle overordnede form. I planlægningsfasen, men også efter ibrugtagningen. Konceptet eller den overordnede idé giver forhåbninger om et effektivt og velfungerende hospital, der med relative tætheder og store muligheder for justeringer vidner om et bygværk med stor effektivitet og professionalisme. Gårdhaverne og cirkulationen udmønter sig i grafisk interessante diagrammer for stueetage og 1. sal. Disse diagrammer er både æstetiske og funktionelle bearbejdninger af på én gang tætte og komplekse hospitalsfunktioner. I en videre bearbejdning bør grafik og funktionelle sammenhænge danne en visuel enhed. Ankomst til hospitalet sker på de relevante steder, men nye off-stage -forbindelser skal indarbejdes for at undgå lange transportafstande for senge. Der er generelt relevante nærheder i forslaget, men de adskilte flows bør forenkles. Placering af nogle af de tværgående funktioner, eksempelvis laboratoriefunktioner mellem sengeområder skal revurderes. Kontorområderne er derimod fint udformede med mulighed for at kunne fungere som bufferzoner. I det hele taget vurderes det, at forslaget med en bearbejdning af især de nederste etager kan danne grundlag for en effektiv drift. Ved en justering i form af større udskæringer kan også dagslysforholdene i de to nederste etager forbedres, hvilket er essentielt for de nederste etagers optimale anvendelse. Hospitalet byder med sin både forfinede og til tider nærmest hverdagsagtige arkitektur velkommen på en afslappet måde. Det er et hus i en meget menneskelig skala og med den både størst mulige og mest nænsomme overflade til naboskaberne. 8

9 Excerpts from the Jury s Commendation C openhagen s Regional Council has adopted a Hospital and Psychiatry Plan 2020, which brings together a wide range of treatment options at fewer hospitals in order to improve patient care and establish a better platform for development and research. As a consequence, six new, publicly funded hospitals will be built within the region to ensure a uniformly high level of quality in the future. The only one of these to be built as a greenfield project is the New North Zealand Hospital, for which the government has ratified a preliminary construction budget of DKK3.8 billion ( 510 million). The hospital is scheduled for completion by the end of It will replace North Zealand s existing hospitals as a modern acute care hospital for the region s more than 310,000 residents. Located south of Hillerød, the hospital will comprise 124,000 square metres of floor space with around 662 single patient rooms and 24 medical specialities, offering efficient, state-of-the-art treatment based on a patient-centred approach. The competition was two-phased. Four overall consultant teams were selected via a prequalification round, while further three teams were invited to propose a solution to the brief. After an evaluation process, the jury found that three of the entries excelled in respect to the evaluation criteria. These three equal winners of the project competition were invited to participate in a negotiated tender procedure: Team CFM: consortium comprising CF Møller A/S, Alectia A/S and Rambøll A/S with subconsultants Søren Jensen Consulting Engineers A/S, Cubo Architects A/S and Tredje Natur ApS. Team H&dM: consortium comprising Herzog & de Meuron and Vilhelm Lauritzen Architects with subconsultants Rambøll UK, MOE engineers, Rambøll Management Consulting, Aecom and Viegand Maagøe. Team BIG: consortium comprising BIG A/S, WHR Architects, Arup with subconsultants ArchiMed, Davis Langdon, Creo Architects and Topotek/Man Made Land. The result of the second phase was announced on 9 April, with Team H&dM emerging as the winner. Excerpt from the jury s assessment of Team H&dM s phase 1 proposal: The proposal presents a very original concept, which in a simple manner creates an architectural work of high quality. It is the complete lack of monumentality which is the main narrative: a hospital of two to four storeys with an unostentatious appearance. The wards are elegantly arranged in a two-storey circular ribbon, some overlooking a roof garden, some facing the surrounding landscape. The entire complex is encircled by a forest, whose clearings give access and create space between building and landscape. The clinical facilities are located underneath the wards and in the central part of the building, forming a compact structure, which is supplied with daylight via light wells. The central clinical functions are clustered inside the shape, while others are arranged along the perimeter below the wards. The ward section can vary in dimension according to the incorporated functions. A similar flexibility and robustness towards change is found in the lower levels. And significantly, there is a builtin flexibility in the overriding conceptual form; not only during the planning stage, but also after commissioning. The concept, or the conceptual idea, raises hopes of a well-functioning hospital which with its relative compactness and great potential for adaptation bears witness to an efficient and professional edifice. Together, the inner courtyards and the circulation form graphically interesting diagrams on the ground and first floor. These are aesthetic and functional representations of hospital functions that are at once compact and complex. In a revised version, graphic and functional contexts should form a visual whole. Access to the hospital takes place in the relevant areas, but new off-stage links should be incorporated to avoid having to transport beds over long distances. The proposal s proximities are generally relevant, but the separate flows should be simplified. The location of some of the interdisciplinary functions, for example laboratory functions between ward areas, should be reconsidered. The office areas, on the other hand, are cleverly designed with the potential for serving as buffer zones. The overall assessment is that, with a reworking of the lower floors in particular, the proposal can form the basis of an efficient day-today operation. With an adjustment in the shape of large cut-outs, the daylight condition in the two lower floors can also be improved, which is a prerequisite to the optimal use. The hospital welcomes you informally with its at once sophisticated and downto-earth architecture. As a building it is distinguished by its very humane scale and by having the largest possible and most lenient interface between adjoining areas. 9

10 NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND NEW NORTH ZEALAND HOSPITAL TEAM H&dM Vinderforslag af Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter med underrådgivere Rambøll UK, MOE Ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom samt Viegand Maagøe. Uddrag af dommerbetænkningen fra konkurrencens fase 1. Arkitektur Hovedidé: Forslaget tager udgangspunkt i en meget sikker hovedidé. En arketypisk kredsform, der på én gang præciserer hospitalet som bygværk og tilgodeser lysten til at skabe et indre rum, der symboliserer institutionen som et sted, hvor trygheden, det omfavnende er hovedhistorien. Planen er på én gang både rationel og irrationel i sin organiske og amorfe udformning. Den indeholder en stor egenart og originalitet. Arealerne er udlagt som en mellemting mellem et cirkelslag og et kvadrat. Den endelige form bliver en bebyggelsesplan, der minder om et firkløver. En hovedidé, der umiddelbart kunne betyde større gangafstande. Men tværtimod, ved på denne måde både at øge og forkorte kredsformen skabes der mulighed for på én gang at kvalificere og optimere både sammenhænge og gangafstande. Arkitekturen er i sin skala på forbilledlig måde nedproportioneret i et udtryk, der både som æstetik og funktion giver bygværket et idémæssigt ikke monumentalt formsprog. Både ved ankomsten og ved ophold i huset er der tale om en human skala og en arkitektonisk rumlighed, der virker enkel og overbevisende. Landskabsarkitektonisk er bygværket ligeledes venligt og imødekommende. Et patienternes hospital. Helhedsplan: Her er tale om en enkel og stilfærdig arkitektur, der med en overvejende horisontal struktur og et nedskaleret volumen forstærker landskabets form. Landskabet er som hovedidé udformet som et skovområde og hospitalet som en pavillon eller den kan opfattes som flere fireetages pavilloner i forskellige lysninger. Den lave struktur medfører et stort fodaftryk eller med andre ord et bygningsmæssigt volumen, der breder sig på stedet. Den landskabelige idé tager udgangspunkt i stedets morænelandskab, hvis linjer på en smuk måde forstærkes af den både organiske og horisontale struktur. Parkeringen for både cykler og biler indgår i konceptet ved udformning og placering i skovbeplantningens lysninger. Tilsvarende sker ankomsten til hospitalets indgange i rum, der defineres af skovens træer og de lave bygninger. Selve kørevejene er pragmatisk udformet i en forskellig bearbejdning. Der er placeret taghaver over selve hospitalets behandlingsdel, ambulatorier, operationsafsnit, kvinde/barn-afsnit med flere. I taghaverne vil hospitalet alene blive oplevet som en toetages bebyggelse, der i en slynget form indrammer beplantningerne. Forslaget er forholdsvis kompakt med de nederste etager i en samlet flade gennemhullet af delvis overdækkede gårdhaver. Sengestuerne i overbygningen har gode dagslysforhold, men til gengæld har byggeriet stor overflade. Dagslyskrav kan sandsynligvis ikke overholdes flere steder i behandlingsafsnittene, som derfor bør bearbejdes af hensyn til såvel indeklima som energiforbrug. Solafskærmningen og styringsprincippet for indeklima bør ligeledes bearbejdes. Forslaget baseres på præfabrikerede standardelementer med gode muligheder for ressourceoptimering. Bearbejdningen af bæredygtighed er svag. Bedømmelseskomité Arkitektur: Fagdommer arkitekt Kim Herforth Nielsen; fagdommer arkitekt Jan Christiansen; hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth; projektdirektør Henrik Schødts, NHN; projektchef Claus Roikjer (sekretær for gruppen), NHN. Funktion: Denne ekspertgruppe har haft deltagelse af en vicedirektør med lægefagligt ansvar samt ledende klinisk personale fra fem større afdelinger på Nordsjællands Hospital. Derudover har repræsentanter fra forhandlingsgruppen deltaget. Bæredygtighed: Ekspertgruppen har haft deltagelse af bygherrerådgiver fra COWI, herunder firmaets specialist inden for bæredygtighed, samt Nordsjællands Hospitals FM-afdeling. Desuden har repræsentanter fra forhandlingsgruppen deltaget. Anlægsøkonomi: Denne ekspertgruppe har bestået af bygherrerådgiveren fra COWI, herunder en af firmaets specialister i byggeøkonomi. Vurdering af organisation, kompetencer og metode: Denne er gennemført af forhandlingsgruppen selv, bistået af bygherrerådgivere fra COWI, herunder firmaets specialister i byggeøkonomi og bæredygtighed. Følgende rådgivere har været tilknyttet evalueringen: Aarhus Arkitekterne, Dalux og advokatfirmaet Kromann Reumert. Sekretær for komitéen: Mette Mogensen, arkitekt MAA, COWI. 10

11 TEAM H&dM Winning proposal by Herzog & de Meuron and Vilhelm Lauritzen Architects with subconsultants Rambøll UK, MOE Engineers, Rambøll Management Consulting, Aecom and Viegand Maagøe. Excerpt from the jury s commendation in phase 1. Architecture Conceptual idea: the proposal is based on a very strong idea an archetypical circular form that both defines the hospital as an edifice and allows for the creation of an inner sanctum, symbolising the institution as a place whose main narrative is the feeling of safety, of being embraced. At once rational and irrational in its organic and amorphous design, the plan has great character and originality. The indoor spaces form a shape which is a cross between a circle and a square, the final layout resembling a four-leaf clover. This concept might have resulted in long walking distances, but by respectively expanding and contracting the circle, it is possible to at once qualify and optimise both contexts and walking distances. The scale of the architecture is skilfully downplayed to an expression which aesthetically as well as functionally provides the building with a conceptual, non-monumental vocabulary. Not only on arrival, but also when staying in the building, the users will experience a humane scale and an architectural spatiality that is simple and convincing. This friendly and welcoming quality also applies to the landscape architecture. A hospital for patients. Masterplan: The simple and unostentatious architecture with its predominantly horizontal structure and down-scaled volume enhances the shape of the landscape. Conceptually, the landscape is conceived as a forest and the hospital as a pavilion or alternatively, it may be perceived as several four-storey pavilions in a number of clearings. The low structure entails a large footprint or, in other words, an extensive building volume. The landscape design takes its point of departure from the site s moraine formations, the contours of which are beautifully highlighted by the both organic and horizontal structure. Parking for bicycles and cars is incorporated in the design of the forest clearings. Arrival at the hospital entrances similarly takes place in spaces defined by the trees of the forest and the low buildings. The access routes themselves are pragmatically set out with different surfaces. Roof gardens are laid out on top of the hospital s treatment facilities, outpatient clinics, surgical wards, mother and child unit etc. From the roof gardens, the hospital is perceived as a two-storey complex, which with its undulating form encircles the plantings. The proposal is relatively compact, with the lower floors forming a large coherent structure perforated by partially covered atria. The wards in the superstructure are generously daylighted. However, the complex has a large surface area: in parts of the treatment section, for example, it will probably be hard to satisfy the need for daylight and they should therefore be redesigned to improve indoor climate as well as energy consumption. The solar protection and the control principle for the indoor climate should also be revised. The proposal is based on prefabricated standard elements, with good potential for resource optimisation. However, the sustainability angle is weak. Jury Architecture: specialist judge, Architect Kim Herforth Nielsen; specialist judge, Architect Jan Christiansen; Hospital CEO Bente Ourø Rørth; Project Chief Executive Henrik Schødts, NNZH; Director, Architecture and Construction Claus Roikjer (secretary for the group), NNZH. Function: this expert group was assisted by a deputy chief executive with responsibility for medical matters and by senior clinical staff from five major departments at North Zealand Hospital. Representatives from the negotiating group participated as well. Sustainability: this expert group comprised client consultants from COWI, including the company s specialist in sustainability, and North Zealand Hospital s facility management department. Representatives from the negotiating group also participated. Construction budget: this expert group comprised client consultants from COWI, including one of the company s specialists in construction economics. Evaluation of organisation, expertise and method: this evaluation was done by the negotiating group itself, assisted by client consultants from COWI, including the company s specialists in construction economics and sustainability. The following consultants assisted the evaluation: Aarhus Arkitekterne, Dalux and law firm Kromann Reumert. Secretary for the committee: Architect Mette Mogensen, COWI. 11

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy ordha 2 0 0 9 bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy november 2009 november 2009 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN

STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 1 LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 2 3 FORORD Realisering af en forretningsplan, eksekvering af en vækststrategi,

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI Kirsten Kaya Roessler (red.) 2015:2 Arkitektur og Psykologi Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Wassily Kandinsky,

Læs mere

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands definition af

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V 2012 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V T +45 3369 3369 F +45 3369 3300 design@ddc.dk www.ddc.dk isbn

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere