Nakskov Idrætscenter. Profilavis - februar Nyt stort Svømmecenter åbner i Nakskov 1. marts Lolland Kommune og. Nakskov Idrætscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nakskov Idrætscenter. Profilavis - februar 2014. Nyt stort Svømmecenter åbner i Nakskov 1. marts 2014. Lolland Kommune og. Nakskov Idrætscenter"

Transkript

1 Tirsdag 18. fbruar 2014 Ny sor Svømmcnr åbnr i Nakskov 1. mars 2014 Profilavis - fbruar 2014 Lolland Kommun og åbnr dørn il ny svømmcnr 2 Sor visionr for frmidn i Nakskov Idræscnr 5 Borgr og brugr glædr sig ovr ny Svømmcnr 14

2 2 - Spor-Kulur-Evn - A. E. Hansnsvj Nakskov - lf Spor-Kulur-Evn - A. E. Hansnsvj Nakskov - lf Dn ny hovdindgang il, og d ny svømmcnr. Lolland kommun og åbnr dørn il sor svømmcnr Dr har vær ag illøb il d i mg lang id, mn nu r d ny sor svømmcnr i Nakskov klar il a bliv ag i brug. Når Lolland kommuns ny borgmsr Holgr Schou Rasmussn frdag dn 28. fbruar 2014 klippr snorn vd d sor sporsbassin, r dr gjor klar il a landsdlns ny sor arakion for såvl forningr, brugr, urisr m.fl., får hl ny badmulighdr- og oplvlsr i Nakskov. D r Lolland Kommun, dr r byghrr på d sor svømmhalsprojk, som md d 74,5 millionr d kommr il a kos, blivr Lolland kommuns hidil dyrs byggprojk. D ny svømmcnr r n komml svømmhal, som skal drivs af D ny svømmcnr i Nakskov D ny svømmcnr i, kommr il a bså af følgnd: E 8 banr sor sporsbassin, md dybdr på 1,2 og 3,6 mr, og mpraur på 26,5 il 27 gradr. Dril hørr n sor klarvæg, sam 1 og 3 mr vippr. E morskabs- og undrvisningsbassin md n dybd på 0,9 mr og mpraur på 30 gradr. Vandruchbann r ca. 55 mr lang, og førr ikk ud i bassin, mn har sin gn landingsban. E soppbassin il d minds, md n dybd op il 0,3 mr og n mpraur på 32 gradr. E varmvandsbassin md dybd på 1,2 mr og n mpraur på 34 gradr. Dr n sor fælls sa - sam n fælls infrarød sa. D ny svømmcnr har udovr d mang hvid flisr, flr sdr orang og rød flisr, ligsom rcpionn r klæd i orang og rød farvr. D samm gældr for dn rød vandruchban, og dn 5,5 mr høj orang klarvæg. dn slvjnd insiuion,. For god 5 år sidn i 2009 blv dr konsar flr alvorlig skadr i dn gaml svømmhal i Nakskov, og d blv bløbsmæssig vurdr il, a d vill kos god millionr a rnovr svømmhalln, for a kunn opfyld d nuidig krav rn akivismæssig. Dr blv drfor båd adminisraiv og poliisk s KOLOFON: Rdakion og salg Morn Ahlfld Hansn Annoncr Maria Wrona Foo: Bnni Thaunr, Torbn Rydr, Pr Jacobsn, Lolland Kommun, Gigforningn, sam privafoos Produkion FT-gruppn Tryk FT-gruppn Oplag på mang modllr i forår 2010, og på dn baggrund blv d 26. augus 2011, bslu a ablr n ny svømmhal, og afsæ d nødvndig anlægsbvillingr, il byggri på 70. millionr kr. D blv samidig bslu a svømmhalln skull byggs sammn md d ksisrnd varmvandsbassin vd Nakskov Idræscnr. God år fr, blv rvidr anlægsbudg på god 74,5 millionr vdag dn 28. juni 2012 af Lolland kommuns byråd, og d førs spadsik blv ag dn 14. augus 2012, af dn daværnd borgmsr Sig Vsrgaard. 10 måndr fr blv dr afhold rjsgild dn 26. juni 2013, og lørdag dn 1. mars 2014 blivr ny og mg modrn svømmcnr alså ag i brug. Bygningsarbjdrn r udbud i fagnrprisr for a giv lokal nrprnørr mulighd for a byd på opgavrn. D århusiansk firma Raunsrup A/S har udfør råhusnrprisn, md HME A/S som undrnrprnør. Tak il all annoncørr vil grn akk all annoncørr, sam Lolland Kommun, dr har gjor d mulig a udgiv profilavisn, i forbindls md åbningn af svømmcnr i. Byggfirma Sv. Ivrsn A/S, Nakskov, har udfør lukningsnrprisn. Malrfirma Hørbrg, Nakskov, har udfør malrnrprisn Vagns VVS, Holby, har udfør VVS nrprisn Akiv EL, Nakskov, har udfør El nrprisn Mobilblikknslagrn, Nakskov har udfør blikknslagrnrprisn GK Danmark har udfør CTS - og vnilaionsnrprisn, Dansk vandknologi A/S har udfør vandbhandlingsnrprisn. Andr lokalr firmar har haf forskllig undrnrprisr, og hr kan nævns, Trols Jørgnsn, dr har forså d udvndig murrarbjd, mns IFA Tagdækning har så for agdækningn, HVH har så for rrænbfæslsr, og John Maj har forså borkørsl og dponring af jord. Drudovr har n dl andr lokalfirmar, også haf forskllig opgavr af mindr karakrr i forbindls md byggri. Svømmcnr r gn af Åridrns arkikr, Lolland kommuns daværnd Borgmsr Sig Vsrgaard og d førs spadsik il d ny svømmcnr dn 14. augus md Gronmij A/S, som rådgivnd ingniørr, mns ETN arkikrn har forså byggldlsn. Drmd slur n 59 årig æra for dn gaml svømmhal i Nakskov, dr lukkd dn 9. fbruar 2014, og som har vær svømmhal sidn Dnn lill hal, har rods sørrlsn fosr mang dygig svømmr, og hr kan nævns M Jacobsn, og hnds bror Bo Jacobsn, sam Sørn Øsbrg og Karin Kldbæk. Byggri af d ny svømmcnr D ny svømmcnr i r bland and bygg af: mursn, flisr og klinkr, 280 km armringsjrn. Dr r drudovr kør god ons jord væk. Kild - Torbn Rydr, Lolland kommun På billd ss M Jacobsn og hnds bror Bo Jacobsn i dn gaml svømmhal i Nakskov. Af formand for Kulurog Friidsudvalg Hino Knudsn D blivr n sor dag for Nakskov. Nu åbnr dn ny svømmhal ndlig! Vi har fulg md på sidlinjn og s hvordan n flo bygning r skud op mllm Byskolafdlingn og idræscnr, og jg r nok ikk dn ns, dr spænd har vn på mulighdn for a komm indnfor. Jg ør god lov, a dn r ligså imponrnd indni. Man alr i om, a borgr i kommunr som vors ikk har lig så god mulighdr, som dm dr bor i d sor byr. D r slvfølglig rigig, a vi ikk kan hav all d samm ing som i Købnhavn. Mn d r ikk rigig, a dr ikk finds god ilbud md mg Tillykk il os all sammn høj kvali i Lolland Kommun. D r svømmhalln ndnu ksmpl på. Svømmhalln r ilbud for all. Dr r in krav om a vær sor llr lill, yk llr ynd. All r vlkomn, og md dn ny svømmhal blivr dr også mulighd for a udvid dn offnlig åbningsid bydlig. D håbr jg blivr udny. Jg r i hvr fald sikkr på, a mang glædr sig il a få svømmbassin og varmvandsbassin undr samm ag. Jg ror også a svømmhalln, blivr n sor gvins for skolrn. Skolr og friidsordningr var fliig gæsr i dn gaml svømmhal. Hr var dr svømmundrvisning og social samvær. D forsær slvfølglig i dn ny hal, og dr r ingn E akiv kulur- og friidsliv Lolland Kommun r n af d kommunr, dr i forhold il bfolkningsall, har fls rgisrrd forningr indn for kulur- og friidsområd. Forningsliv dækkr n brd vif af inrssområdr lig fra kuns- og kulurforningr il afnskolr, idræs- og frilufsforningr. Dril kommr uformll gruppr og nværk. All r d md il a skab livskvali, fællsskab og udvikling i kommunn. vivl om, a skolrn også vil få glæd af d ny og sørr rammr. I Kulur og Friidsudvalg r vi mg opagd af, a skab d bds mulig rammr for Lollands mang frivillig forningr. Dn gaml svømmhal blv brug af mang idræsforningr, og d var ikk usædvanlig, a dr var akivi il lang ud på afnn. Nu får d ny og sørr rammr, og d skal slvfølglig udnys bds mulig. Dr blivr plads il moionssvømning, mn dr blivr også plads il konkurrncspor. Jg håbr mg, a vi snar kan byd vlkommn il sævnr hr i Nakskov Svømmhal. Jg ønskr all rigig god fornøjls i vors ny flo svømmhal! Af borgmsr Holgr Schou Rasmussn Åbningn af Nakskovs ny svømmhal r vigig for hl Lolland Kommun. Nakskov r kommunns sørs by, og d r hl afgørnd for Lollands frmid, a dn r arakiv for byns borgr, urisr og ilflyr. Drfor invsrr Lolland Kommun i Nakskovs frmid. D r dn ny svømmhal af d vigigs ksmplr på, mn d r lang fra d ns. Snar r d ny Sundhdscnr færdig, vi r i gang md udviklingn af Campus Nakskov og på budg r dr Brddidræn og liidræn r rig rpræsnr. Dr arbjds målr md alnudvikling, og kommunn r hjmsd for adskillig EM, VM og OL-dlagr og -vindr. NørrgadTar, Lys ovr Lolland sam Musum Lolland-Falsr og Fuglsang Kunsmusum r bland d sørs kulurakørr, og kommunn har drudovr sor anal småmusr og lokalhisorisk arkivr. Nakskov får n ny sjrn på kor afsa png il a markr købsadsjubilærn i Maribo og Nakskov. Dn ny, modrn svømmhal liggr i æ ilknyning il kommunns øvrig ilbud. Jg r sikkr på, a d blivr markan samlingssd for all borgr fra d ms af Lolland. E områd md fokus på sund friidsilbud og rygg omgivlsr for børn og voksn. D r vlknd fakum, a bfolkningsall på Lolland og i Nakskov faldr. Hvis vi skal brms dn udvikling r dr r vj frm: Flr arbjdspladsr, bdr infrasrukur og nogl byr og boligområdr, Musikliv r rig og varir md bl.a. Sorsrøms Kammrnsmbl og Symfoniorksr som "husorksr". Børnkulur og dn kulurll fødkæd r særlig fokusområdr, og hr spillr bl.a. musikskol, billdskol sam Kulurjnsn n vigig roll. S mr om Lolland Kommuns kulur- og friidsliv på dr har al d n famili har brug for. D har Nakskov, og d får byn i ndnu højr grad md dn ny svømmhal. D gør d mr arakiv a bo i byn, mn d gør d også sjovr a bosæ sig på land, når d hl r saml i n by æ på. Jg håbr, a dr blivr ag god imod svømmhalln, og a brug dn r dn bds måd a gør d på. Ro og silhd r djlig, mn hr skal dr vær liv, larm og glad dag. Familin og jg r i hvr fald klar il a prøv vippr, rusjban og all bassinr i halln!

3 VI ØNSKER TILLYKKE MED LocalMoion ønskr John Maj DET NYE Kvalisarbjd - udfør af fagfolk SVØMMECENTER Vi udførr ranspor af pall og hjrlig illykk md d ny Svømmcnr parigods. 36 opmodrn miljøvnlig bilr kørr ovral i Danmark, md dirk hurig lvring fra dør il dør, fra dag il dag. Kim Krus Msr Tlf. dirk Færdig arbjd Kran Grab - il idn Vi løsr forskllig ranspor- og kranopgavr. Spcial i opagning/isæning af båd m/60m. kran, rækkvidd 28 m. Maskinranspor, blokvognskørsl og kranopgavr i forbindls md byggri. Tlf. dirk Enrprnør Rnovaion Conainr Lvring af sn, grus llr andr marialr. Kørsl af jord, flis og ror sam snrydning. Udljning af conainr il affald. Skibsconainr il opbvaring og miniconainr il pap og rnovaion. Tømrr- sndkr- og murr - Spor-Kulur-Evn - A. E. Hansnsvj Nakskov - lf Sor visionr for frmidn for blivr md ilbygningn af d ny svømmcnr, af d sørs og ms kompl idræscnr i landsdln, og Nakskov Idræscnr blivr nu af n saml sørrls på hl 7000 kvm. I augus 2013 sard Morn Ahlfld Hansn som halinspkør for d ny sor idræscnr, og ovrog drmd posn fra Pr Rasmussn, dr i 12 år har vær halinspkør for. Pr Rasmussn ønskd ikk a så i spidsn for d ny sor cnr, mn forsær i n silling som assisrnd halinspkør, og han skal bland and hav ansvar for dn knisk dl af cnr. Ambiionrn hos dn ny halinspkør, dr kommr fra n silling som halinspkør for d o svømmcnr på Falsr r sor. Dn ny halinspkør sr rigig mang mulighdr i såvl d nuværnd, mn også i d ny svømmcnr. Mål r a få skab cnr, hvor vi på bds måd får dækk all bhovn for såvl sor som små, og undr d ny navn, Nakskov Idræscnr - spor-kulurvn, vil man forsøg a sæ n dl akivir i gang. D r også mål a få sa flr akivir i gang i indndørshallrn, og dr r allrd sa kræfr i gang for a opnå æ samarbjd md forningr og skolr. Dr har også vær afhold nværksmød md flr af koncrarrangørrn i Nakskov-områd md mål, a få flr arrangmnr il områd, som dr især var i 90 rn i. På ønsklisn r d sor koncrr, mn sørr vns indn for all kagorir vil også gå fr. I d ny svømmcnr vil dr fra sarn bliv sas på høj akivisnivau, md bland and sor udbud af vandakivir. Dn ny halinspkør læggr hllr ikk skjul på, a d ny billsysm md armbåndn, givr n mass ny mulighdr for a skab produk, dr gør a kundrn vil kunn bny hl cnr via armbånd, sålds a vi får ndnu flr akivir i hl. Morn Ahlfld Hansn r nyansa halinspkør for, og han har sor ambiionr for d ny sor Idræscnr i Nakskov. r opfør i 1979, og r bliggnd på A.E. Hansnsvj 1 i Nakskov. r n slvjnd insiuion, og har n drifsafal md Lolland kommun. Dr r indgå n drifsafal mllm Lolland kommun og, dr givr n årlig omsæning på god 10. millionr om år. bsår i dag, ud ovr d ny svømmcnr af: hal 1, n gymnasiksal (hal 2), r sor sal, hvor dr bland and dyrks boksning, brydning, kara, sam dans. I r dr også af Danmarks sørs cnr for rdskabsgymnasik, ligsom dr også r lill syrkræningscnr il brug for forningr og brugr af cnr. adminisrrr også dn gaml hal bliggnd på Brgnvj 55 i Nakskov, hvor dr r badminon og billard klubbr ilkny. Tlf. dirk John Maj Lj n flyvogn Vi udførr ranspor af pall og parigods. 36 opmodrn miljøvnlig bilr kørr ovral i Danmark, md dirk hurig lvring fra dør il dør, fra dag il dag. Tillykk md d ny svømmcnr Lj n fly- varvogn md lif, il lill kørkor. Tlf. dirk 54 92Forsikring, syn og godknd il udljning, ilmld Kran Grab Dansk Auohjælp. Lj pr. dag fra kr. 850,- Incl. Vi løsr forskllig ranspor- og kranopgavr. 200 km kørsl, Ecxl. brændsof. Kl John Maj Spcial i opagning/isæning af båd m/60m. kran, rækkvidd 28 m. Maskinranspor, blokvognskørsl og kranopgavr i forbindls md byggri. Tlf. dirk Tlf. dirk Vi udførr Enrprnør Rnovaion ranspor Conainr af pall og parigods. 36 opmodrn Lvring af sn, grus llr andr marialr. bilr kørr ovral i Kørsl af jord, flis ogmiljøvnlig ror sam snrydning. md dirk hurig lvring Udljning af conainr ildanmark, affald. Skibsconainr il fra dør il og dør, fra dag il dag. opbvaring og miniconainr il pap rnovaion. Jagn på Danmarks ms idérig ung r sa ind md m iu s a n m y g v ø Pr Pl ad s il Din Dr ømm Auoværksd Dækcnr Vor værksd udførr opgavr indnfor auo af såvl lasvogn rparaionr som John Maj prsonvogn. Dækcnr md salg udskifning af dæk m.v. på Lj n flyvogn Vi udførr Kran Grab af pall og Lj n fly- varvogn md lif, il lill kørkor. all slags kørøjr. Salg af barir, olifilr.ranspor parigods. 36 opmodrn Tlf. dirktlf dirk Forsikring, syn og godknd il udljning, ilmld Vi løsr forskllig ransporog kranopgavr. Dansk Auohjælp. Lj pr. dag fra kr. 850,- Incl. Spcial i opagning/isæning af båd m/60m. kran, 200 km kørsl, Ecxl. brændsof. Kl miljøvnlig bilr kørr ovral i Danmark, md dirk hurig lvring Værksd Dæk fra dør il dør, fra dag il dag. rækkvidd 28 m. Maskinranspor, blokvognstlf. dirk kørsl og kranopgavr i forbindls md byggri. Tlf. dirk Auoværksd Dækcnr Vor værksd udførr opgavr indnfor auorparaionr af såvl lasvogn som prsonvogn. Enrprnør Rnovaion Dækcnr md salg udskifning af dæk m.v. på all slags kørøjr. Salg af barir, olifilr. Quick Pack Conainr Tlf. dirk Kran Grab Vi løsr forskllig ranspor- og kranopgavr. Spcial i opagning/isæning af båd m/60m. kran, rækkvidd 28 m. Maskinranspor, blokvognskørsl og kranopgavr i forbindls md byggri. Quick Pack, modrn pakkri og lagrhol m. Lvring af sn, grus llr andr marialr. Værksd Dæk 54Wbshops Vi rådr ovr m2 og pakkrtlf. dirk Kørsl af jord, flis og ror sam snrydning. Udljning af conainr bordil affald. Skibsconainr il & gulvdisplays. Monring af lablsenrprnør llr Rnovaion Conainr Quick opbvaring ogpack miniconainr il pap og rnovaion. srgkodr, sampak og foliring af mnr Lvring m.m.af sn, grus llr andr marialr. Quick Pack, modrn pakkri og lagrhol m. Tlf. dirk Wbshops. Vi rådr ovr m2 og pakkr bord- & gulvdisplays. Monring af labls llr srgkodr, sampak og foliring af mnr m.m. Kørsl af jord, flis og ror sam snrydning. Tlf. dirk af conainr il affald. Skibsconainr il Udljning opbvaring og miniconainr il pap og rnovaion. Lj flyvogn Tlf. dirk n Narvikvj Nakskov Tlf. dirk Narvikvj Nakskov Lj n fly- varvogn md lif, il lill kørkor. Vognmand John Maj A/S Linkøpingvj Nakskov Tlf. 54il Fax Forsikring, syn og godknd udljning, ilmld Dansk Auohjælp. Lj pr. dag fra kr. 850,- Incl km kørsl, Ecxl. brændsof. Kl Lj n flyvogn Vognmand John Maj A/S Linkøpingvj Nakskov Tlf Fax Lj n fly- varvogn md lif, il lill kørkor. Tlf. dirk Auoværksd Dækcnr Forsikring, syn og godknd il udljning, ilmld Dansk Auohjælp. Lj pr. dag fra kr. 850,- Incl. 200 km kørsl, Ecxl. brændsof. Kl Tlf. dirk Auoværksd Dækcnr Vi r på jag fr dig, dr kan komm på god idér, ænk ny og gør d ndnu sjovr a gå på HTX. Sammn skal vi skab ikk kun robor og frmidns knologi mn også din frmid! HTX r innovaiv gymnasium målr Danmarks ms idérig ung. S, hvordan vi gør: HHX r modrn gymnasium, hvor du findr plads il a udlv din sørs drømm. Så uans om du går md sor karrirdrømm, llr bar grn vil hav 3 sjov år md ny vnnr, fsr og rjsr, så skabr vi sammn grundlag for din frmid. Læs mr på 5

4 6 - Spor-Kulur-Evn - A. E. Hansnsvj Nakskov - lf Spor-Kulur-Evn - A. E. Hansnsvj Nakskov - lf TILLYKKE - TILLYKKE GRATIS agfrsyn Al indn for agpap Tagfoli Udvndig agisolring Ovnlys Årlig srvic- og rngøringsafal Forsikringsdækk garani Nørr Vadbrovj Boulvard Torby Nykøbing L. F. Tlf. Tlf Mobil Mobil DIN GARANTI FOR TÆT TAG... Ønskr illykk md d ny Svømmcnr Vlkommn hos malrfirma hørbrg a/s i nakskov Ovrfladbhandling og korrosionsbskyls af: Boligr Insiuionr Skib Bror Tankanlæg Sålkonsrukionr Rørldningr Malrfirma Hørbrg A/S Vingvj 8, 4900 Nakskov Rørholmsgad 14, 1352 Købnhavn K Tl: Ovrfladbskyls af: Sål Træ Bon Højryksrnsning Korrosionsbskyls Bonrnsning Sandblæsning Sandvaskning Mallisring Tillykk md d ny Svømmcnr - vi glædr os il a brug d. Prsonal i, klar i ny udgav Når d ny svømmcnr åbnr i Nakskov Idræscnr dn 1. mars 2014, blivr dr båd knd og ny ansigr. D nuværnd prsonal i får nmlig ny kollgar, id prsonal fra svømmhalln i Nakskov, r Dn fas prsonalgrupp i Nakskov Idræscnr r klar il åbningn. blv virksomhdsovrdrag il. I al kommr dn ny prsonalgrupp il a bså af 15 fas mdarbjdr, sam ca. 10 vikarr og ungjobbr. Dn fas prsonalgrupp blv førs saml r ugr før åbningn, og idn r så gå md udfærdigls af fas ruinr, oplæring i kasssysm, færdiggørls af sandardr, sam uddannls i førshjælp, og uddannls i d mang D imlønsansa livrddr, dr r ansa som vikarr i Nakskov idræscnr. vandakivir dr også blivr i cnr. D r også blv il 2-dags prsonalsminar, hvor prsonal har drøf værdigrundlag dr skal arbjds fr i Nakskov Idræscnr. s prsonal s prsonal bsår af 1 halinspkør 1 assisrnd halinspkør 9 knisk srvicmdarbjdr/livrddr 1 koordinaor for vandakivirn 3 rngøringsassisnr 5 imlønsansa livrddr 4 ungjobbr il wkndarbjd i rcpionn. Fir frisk ungjobbr dr skal så i rcpionn i i wkndrn. Vi ønskr illykk md d ny Svømmcnr Til har Bad & Wllnss lvr: Sa og Infrarød kabin Funkionll løsningr - flo marialr god håndværk. S billdr og få inspiraion: Spa Damp Sa Bad & Wllnss Tofgad 29 DK 9870 Sindal Tlf Bad & Wllnss har især kompncr indnfor sa, dampbad og spa. Vor løsningr frspørgs af kundr, dr sillr krav il funkionali, dsign, kvali og god srvic. Bad & Wllnss lagrførr sor program i udsyr il sar og dampbad. Tillykk md d ny flo Svømmcnr Tillykk md d ny Svømmcnr GK Danmark A/S ønskr illykk md d ny Svømmcnr VENTILATION VVS SPRINKLER CTS ABA SIKRING Vi ønskr illykk md d ny Svømmcnr! Byggfirma ApS Hjulspor Maribo Tlf Jord Bon Au. Kloak Murr Tømrr Sndkr Brolæggr Ndrivning Ejndomssrvic Annonc / Profilavis:Layou 1 23/01/ Pag 1 Toal skilløsningr il svømmhallr, idræshallr m.m. STOP! Ingn adgang før grundig afvaskning -udn badøj! -om ign fr oilbsøg! Accss only prmid afr carful washing! wihou swimwar! - o b rpad afr oil visi! Kinn Zuri ohn Waschn vor dm Badn- ohn Badsachn! Nach dm WC- Bsuch widrholn! Kun indndørs fodøj på bann! Omklædning 4 S mr på Bsilling llr spørgsmål - mail llr ring vnligs! Jan Schmid REKLAME Grafisk gnsu Maribovj Kolding Tlf mail: Arbjdsopgavr som: Murr (ksmplvis udvndig facadisolring) Tømrr Malr Jord, kloak og blægning Bonarbjd Hgns- og smdarbjd Lvring af grus og sn Faglig flksibili il idn Vi udførr sor som små opgavr indn for vdligholdls, rnovring og nybygning md fokus på kvali, sikkrhd og pålidlighd. Trols Jørgnsn A/S - Fuglgårdsvj King - lf Vi ønskr illykk

5 ÅBNINGSWEEKEND id Udv sidr ing åbn nn d d kn w Mas s akiv r af i r for s or og s må! Kl b dag gg Kom il dn sor Nor m i åb al n ning r sw épris k nd ÅBNINGSWEEKEND i d ny svømmcnr i Nakskov idræscnr Vi givr i dn wknd raba på all vors årskor: Køb di årskor i åbningswkndn, og spar kr. 200,- på årskor il voksn Spar kr. 100,- på årskor il morgnsvømmr, pnsionisr og børn. Tilbudd gældr kun d. 1. og 2. mars 2014 Radio Sydhavsørn sndr liv fra dn 1. mars 2014 Vind flo præmir il akivirn d ny svømmcnr. Lørdag dn 1. mars Dørn åbns il all 4 bassin r. Klarvægskon ku rrnc Sagus i d AquaPunk ræ ning i varmvandsbass in Sagus i d Lollikkr på vip pn (knd prson r fra Lolland dysr på 3. m r vippn) Sagus i d n sor fælls sa Fælls vanda robic i sporsba ss in Sagus i d BabyPlop Ba bysvøm for d minds i varm vandsbassin 15:30 Sagus i d 16:00 Konkurrnc i vandruchban n. Sagus i d 17:00 Farvl og ak fo r i dag. 9 - Spor-Kulur-Evn - A. E. Hansnsvj Nakskov - lf D ny svømmcnr i Nakskov åbnr md brag dn 1. og 2. mars 2014 Dr blivr gang i dn fra dag 1, når d ny svømmcnr skal ags i brug. Dr r planlag n mass akivir i åbningswkndn dn 1. og 2. mars På programm r dr al fra vandakivir il sagus, ligsom dr lørdag frmiddag r lag op il n spændnd dys, på 3 mr vippn hvor knd lollikr skal dys i a lav d flos udspring. I åbningswkndn får d minds også mulighd for a prøv BabyPlop som r babysvømning for d minds, og som r n af d vand- akivir, som Nakskov Idræscnr ilbydr hl fir gang om ugn, fra ug 12. Søndag r d faslavnssøndag, og d blivr markr md massr af øndslagning i vand. Dr vil dsudn vær massr af konkurrncr. Hribland hvm dr hurigs kan nå oppn på dn flo klarvæg, llr hvm dr hurigs kan komm ignnm dn sor vandruchban. Dr givs også i dnn wknd rabar på årskor - så dr r båd massr af akivir og god ilbud i dnn wknd. Åbningswkndn blivr krydr md brag af n håndboldkamp i hal 1, hvor landsdlns bds hrrhold Tam Syd- havsørn spillr sin sids kamp i 1. division i kl Søndag dn 2. mars 2014 r dr massr af mulighdr for øndslagning i vand, for såvl sor som små. Program for åbning swknd n dn 1. og 2. mar s Søndag dn 2. mars Dørn åbns il all 4 bassin r. Så slår vi ka n af øndn 0-6. årig i sop pbassin 7-12 årig i mo rskabsbassin +13 år i sporsb assin 11:30 Sagus i d 12:00 AquaPlay i spo rsbassin Sagus i d 13:00 Varmvandsræ ning i varmvandsba ssin Sagus i d Fælls vanda robic i sporsba ssin Sagus i d Så slår vi ka n af øndn 0-6. årig i sop pbassin 7-12 årig i mo rskabsbassin +13 år i sporsb assin 15:30 Sagus i d 16:00 BabyPlop i va rmvandsbassin Sagus i d 17:00 Farvl og ak fo r i dag. ønskr Nakskov illykk md d ny svømmcnr Dr r også ophåndbold i dn 2. mars 2014 hvor svømmcnr holdr åbningswknd. find os på Kl b dag gg Tillykk... k k y l il r o y S n d r md mcn Svøm Raunsrup Ny vinklr på di byggri Raunsrup Ny vinklr på di byggri Raunsrup Som oal/hovdnrprnør, ømrrvirksomhd llr glarmsr sær Raunsrup ny vinklr på di byggri. Raunsrup har mr nd 40 års rfaring md rhvrvsbyggri, boligbyggri, offnlig byggri sam glarmsropgavr. Ny srvicvinklrogpå di byggri S mrømrrvirksomhd på Som oal/hovdnrprnør, sær Raunsrup ny vinklr på di byggri. Raunsrup har mr nd 40 års rfaring md rhvrvsbyggri, boligbyggri, offnlig byggri sam Aarhus Vjl Randrs Silkborg Odns srvicog8glarmsropgavr. R O B E RRaunsrup T F U LT O N S V E J 2 2 8Ny Å R Hvinklr U S N T L F. : på di byggri R A U N S T R U P. C O M llr glarmsr på di byggri. Raunsrup har mr nd 40 års rfaring md rhvrvsbyggri, boligbyggri, NAKSKOV IDRÆTSCENTER spor kulur vn A. E. Hansnsvj 1 / 4900 Nakskov / lf / id Udv sidr ing åbn nn d d kn w Raunsrup Ny vinklr på di byggri S mr på Som oal/hovdnrprnør, ømrrvirksomhd llr glarmsr sær Raunsrup ny vinklr på di ROBERT FULTONS VEJ ÅRHUS N TLF.: byggri. Raunsrup har mr nd 40 års rfaring md rhvrvsbyggri, boligbyggri, offnlig byggri sam A A R H U S V E J L E R A N d E R S S i L k E B O R g srvic- og glarmsropgavr. på di byggri. Raunsrup har mr nd 40 års rfaring md boligbyggri, Srhvrvsbyggri, mr på ROBERT FULTONS VEJ ÅRHUS N TLF.: Aarhus Vjl Randrs Silkborg Odns AARHUS VEJLE RANdERS SiLkEBORg R O B E R T F U L T O N S V E J Å R H U S N T L F. : R A U N S T R U P. C O M

6 10 Ny svømmcnr - ny åbningsidr D ny svømmcnr i Nakskov, r også lig md ny åbningsidr. Vi givr hr n ovrsig ovr d mulighdr dr r i svømmcnr i forår Morgnsvømning Hvr mandag, onsdag, og frdag (morgnsillsvømning hvr frdag) kl Tr gang om ugn vil dr vær morgnsvømning for d morgnfrisk. Vd morgnsvømningn om frdagn, vil d vær morgnsillsvømning, hvilk bydr a lys r slukk, og rsa af lvnd lys og afslappnd musik i priodn fra 1. okobr il og md 1. april. D øvrig måndr r dr afslappnd musik il morgnsvømningn om frdagn. Dr srvrs hvr frdag morgn - frisk morgnkaff på bassinkann vd varmvandsbassin. Vd morgnsvømming vil spors- og varmvandsbassin vær ilgænglig. Offnlig svømning - formiddag Hvr irsdag og orsdag formiddag r dr offnlig svømning fra kl Sporsbassin vil hav minimum 2 ldig banr, ligsom morskabs- og soppbassin vil vær åbn. Offnlig svømning - frmiddag/afn Mandag il frdag. kl (gæsrn kalds op kl. 1930) På all hvrdag vil åbningsidn vær fra kl Dr vil alid vær minimum o ldig banr i sporsbassin, ligsom d r øvrig bassinr md nkl undaglsr vil vær ldig. Ovrsign ovr hvornår bassinrn r opag kan ss i rcpionn llr på. Morskabsbassin r alid - Spor-Kulur-Evn - A. E. Hansnsvj Nakskov - lf opag om onsdagn kl grund undrvisning. (Dog ikk i skolfrir). Offnlig svømning - for handicappd (Varmvandsbassin) Onsdag kl Dr vil hvr onsdag vær offnlig åbn for handicappd, som vil kunn bny varmvandsbassin i d idsrum. Offnlig svømning - wknd Lørdag og søndag kl (gæsrn kalds op kl. 1545) I wkndr r all fir bassinr ilgænglig. Dr vil i sporsbassin på udvalg idspunkr, vær sor baddyr i vand. Dr vil hl idn vær ldig banr il svømning. Sillsvømning Torsdag kl (+ 16 år) Hvr orsdag afn vil dr vær sillsvømning. Vd sillsvømningn fra 1. okobr il og md 1. april vil lys vær slukk, og rsa af lvnd lys og afslappnd musik. D øvrig måndr r dr afslappnd musik vd sillsvømningn. Dr vil alid vær grais saugus 1-2 gang vd sillsvømningn om orsdagn. Fri og hlligdag Vd skolfri og hlligdag r dr som udgangspunk alid åbn fra kl Info om d kan alid ss på vors hjmmsid www. nakskovic.dk llr i svømmcnr. PÅ VEJ Fra augus 2014 vil vi hvr frdag ilbyd Frdags vlvær fra kl , som r for d ældr publikum, og hvor dr vil bliv bud på vandakivir og svømning i lirvis frdag formiddag. Fra augus 2014 blivr dr mulighd for frdags vlvær - frdag formiddag, hvor dr blivr bud på vandakivir og vlvær fra kl S hvornår du kan brug vippn og klarvæggn på Åbningsidr Svømmhalln i fra 1. mars 2014 Mandag Morgnsvømning (sporsbassin, og varmvandsbassin) Offnlig svømning Tirsdag Offnlig svømning (sporsbassin, morskabsbassin og soppbassin) Offnlig svømning Onsdag Morgnsvømning (sporsbassin og varmvandsbassin) Handicapsvømning (varmvandsbassin) Offnlig svømning (Morskabsbassin opag fra kl ) (dog ikk i friugr) Torsdag Offnlig svømning (sporsbassin, morskabsbassin og soppbassin) Offnlig svømning Sillsvømning (voksn svømning år) Frdag Morgnsvømning (sporsbassin og varmvandsbassin) Offnlig svømning Lørdag og søndag Offnlig svømning Skolfrir Morgnsvømning mandag onsdag og frdag Offnlig svømning (mandag il søndag) Sillsvømning (voksn svømning år) (orsdag) Morgnsvømning og åbn på hlligdag Hlligdag:... Ingn morgnsvømning Offnlig svømning Lukk: 23, 24, 25, 26. dcmbr, 31. dcmbr og 1. januar. Klip ud & gm Taksr for svømmhalln i Offnlig svømning: Voksn... Kr. 40,- Børn*... Kr. 30,- Pnsionisr**... Kr. 30,- Morgnsvømning... Kr. 30,- Bad og Sa... Kr. 25,- 12-urs kor: Voksn... Kr. 400,- Børn*... Kr. 300,- Pnsionisr**... Kr. 300,- Morgnsvømning... Kr. 300,- Årskor: Voksn... Kr ,- Børn*... Kr. 600,- Pnsionisr**... Kr ,- Morgnsvømmr... Kr ,- ½ Årskor: Voksn... Kr ,- Børn*... Kr. 400,- Pnsionisr**... Kr. 700,- Morgnsvømmr... Kr. 600,- Gbyr - armbånd il kor... Kr. 50,- Din knisk srvicparnr Akiv EL A /S Tillykk md d ny d svømmcnr ny køkkn Vi hjælpr dig dig md md srvic srvic på din: på din: El / auomaik Køl- / frysinsallaionr Gæsr kalds op kl på hvrdag, sam kl i wkndr, hlligdag og skolfrir. Vd morgnsvømning, handicapsvømning og sillsvømning, kalds dr op vd hl imr. Varmvandsbassin og morskabsbassin kan vær lukk i nkl priodr. Dr vil vd offnlig svømning alid vær minimum 2 ldig banr. S bookingplan ovr bassinrn i svømmhallns rcpion sam på Ny billsysm gør d nm a gå i Svømmcnr i Nakskov E ny og smar billsysm, skal gør d nm a gå i dn ny svømmhal i. Vandakivir Undrvisningshold... Kr. 35,- Babysvømning... Kr. 35,- Eksra voksn baby... Kr. 25,- 12 urs kor, halvårs sam årskor for voksn, og pnsionisr kan også bnys vd vandakivir. Lj af bassinr pr. im: Sporsbassin... Kr. 900,- Banpris... Kr. 125,- Varmvandsbassin... Kr. 750,- Morskabsbassin... Kr. 750,- Soppbassin... Kr. 350,- Prisrn r ksklusiv livrddr VVS / smd Annninsallaionr PC r / daainsallaionr Olifyrssrvic Linkøpingvj Nakskov Tlf OBS: Srvicvag hl døgn Når kundrn i d ny svømmcnr i Nakskov skal køb bill, blivr billn armbånd, dr drfr via n karrussl givr adgang il svømmcnr, og armbånd givr samidig adgang il skab i omklædningsrumm. Når man r færdig md si bsøg aflvrs armbånd i n auoma, som samidig sørgr for a man kan komm ud af cnr (gældr kun ngangsbillr). Vd køb af 12-urs kor, sam halv- og hlårskor pålæggs man gbyr på kr. 50,-. Kor blivr prsonlig (gældr ikk 12-urs kor), og kan hl idn anks op og fornys. D kan gørs i rcpionn llr på s hjmmsid, hvor man kan opr sin gn brugrprofil. For d kundr dr vil køb diss kor vil dr bliv adgang via fingrafrykssysm. Dr kan læss mr om billsysm på Livrddr... Kr. 250,- Prisr for spcilarrangmnr, vns m.m. fassæs særskil. *Børn (4-15 år) **Pnsionisr og føridspnsionisr, skal på forlangnd dokumnrs 0-3 år grais (Babybuksr påkræv) NAKSKOV IDRÆTSCENTER spor kulur vn A. E. Hansnsvj 1 / 4900 Nakskov / lf /

7 OPLEV ARKITEKTUR MED NYE MULIGHEDER AARSTIDERNE.DK 12 Sor udvalg af vandakivir i forår 2014 Allrd fra sarn vil d ny svømmcnr i Nakskov hav mg sor udvalg af vandakivir på programm. Hos d minds og yngs gæsr vil dr fir gang om ugn bliv ilbud BabyPlop, som r babysvømning, og il dm dr vil hav pulsn op a kør ilbyds dr AquaPuls. Drudovr r dr også AquaPowr, varmvandsræning, dus md vand og gravidsvømning på programm. I frår 2014 vil programm bliv ydrligr udvid, og hvr ug vil dr bliv ilbud frdags vlvær frdag formiddag. BabyPlop r navn på babysvømningn i Nakskov Idræscnr, som ilbyds fir gang om ugn. Mål i d ny svømmcnr r a ilbyd høj akivisnivau indn for vandakivir, og md d forløbig program r mulighdrn mang. Vandakivirn sarr i ug 12 og kørr il og md ug 26. All fra Buik Nicolai ønskr illykk md dn ny svømmhal Bskrivls af d mang vandakivir: BabyPlop (0-3 år) varmvandsbassin/34 C mandag kl. 10:00-12:00, orsdag kl.10:00-12:00 og orsdag kl. 16:00-18:00. Lørdag kl 08:00-10:00 Ingn ilmlding. Kom i d idsrum dr passr bds ind i barns rym dnn dag. Mød op - hyg jr! Insrukørn givr råd og vjldning. Dr r mulighd for a dlag i målr akivir så som prsonlig undrvisning llr grupp akivi. Dr syngs, plasks og dykks på barns præmissr. *OBS! Dr r påbud a brug spcill BabyBuksr dr mindskr mulighd for uhld i bassin. Diss kan købs llr ljs i rcpionn il n fordlagig pris. Aqua Powr - sporsbassin Tirsdag kl. 13:00-13:45 og orsdag kl. 09:00-09:45 Ingn ilmlding. Vandarobic, dr r muskl- og kondiionsræning il god rym og mpo. Dr garanrs varm, båd ind- og udfra i bølgnd mns du får rør all musklrn. Varmvandsræning - varmvandsbassin irsdag kl. 19:00-19:45 og 20:00-20:45 Frdag kl. 09:00-09:45 og 10:00-10:45 Tilmldingshold (max 15 dlagr) Funkionl og målr ræning. Effkiv ræning md fokus på smidighd og syrkræning. Varmvandsræning lindrr, pljr og forbyggr. AquaPuls (saionsræning) Morskabsbassin (30 C) Mandag kl. 19:30-20:15 og 20:30-21:15 Torsdag kl. 12:00-12:45 og 13:00-13:45 Tilmldingshold (max 10 dlagr) En inns ræningsform md fokus på hård muskl ræning og hård pulsræning vd forskllig saionr, og brug af mang forskllig rdskabr. Dus md vand- morskabsbassin og sporsbassin Onsdag 13:00-14:00 Ingn ilmlding. Vandilvænning for voksn md rygg øvlsr dr gradvis hjælpr il a fly grænsr og føl sig afslapp i vand. GravidSvøm sporsbassin Mandag kl. 15:00-16:00, frdag kl. 10:30-11:30 Ingn ilmlding. Svømning dr lr blasningn, så dn gravid kan bvæg sig ubsvær d gavnr også moionn båd dn gravid og barn. Undrsøglsr visr nmlig, a kvindr, dr holdr sig i form undr gravidin har færr komplikaionr før og undr fødsln. Sor vandakivisprogram I AquaPunk forår 2014 Fra ug 12 il ug Vi ilbydr fir gang om ugn AquaPunk i varmvandsbassin. Dr r ikk holdræning il AquaPunk, mn fas vjldning på d nævn idspunkr. Mandag kl. 15:00-17:00 AquaPunk Fra ug 12 vil vi kunn byd på sor og spændnd vandakivisprogram i Svømmcnr, som r al lig fra BabyPlop il AquaPuls. Prisn r kr. 35 pr. gang for vandakivirn. Har du 12 urs kor, halvårskor llr årskor il voksn llr pnsionisr, kan du også bny d il vandakivirn. Vi har følgnd hold i forår Fra ug 12 il ug Mandag Kl BabyPlop (Varmvandsbassin) Kl GravidSvøm (Sporsbassin) Kl AquaPuls (Saionsræning) (Morskabsbassin) Kl AquaPuls (Saionsræning) (Morskabsbassin) Tirsdag Kl AquaPowr (Sporsbassin) Kl Varmvandsræning (Varmvandsbassin) Kl Varmvandsræning (Varmvandsbassin) Onsdag Kl Dus md vand (Sporsbassin/morskabsbassin) Torsdag Kl AquaPowr (Sporsbassin) Kl BabyPlop (Varmvandsbassin) Kl AquaPuls (Saionsræning) (Morskabsbassin) Kl AquaPuls (Saionsræning) (Morskabsbassin) Kl BabyPlop (Varmvandsbassin) Frdag Kl Varmvandsræning (Varmvandsbassin) Kl Varmvandsræning (Varmvandsbassin) Kl GravidSvøm (Sporsbassin) Lørdag Kl BabyPlop (Varmvandsbassin) Dr r ikk undrvisning på hlligdag og i skolfrir. Til d hold hvor dr skal ilmlds, kan du ilmld dig på vors hjmmsid, llr i rcpionn i prsonlig llr på lf (Varmvandsbassin). Onsdag kl. 15:00-17:00 AquaPunk (Varmvandsbassin). Lørdag kl. 10:00-12:00 AquaPunk (Varmvandsbassin). Søndag kl. 10:00-12:00 AquaPunk (Varmvandsbassin). AquaPunk - varmvandsbassin Ingn ilmlding. Vi r AquaPunk Svømmcnr. AquaPunk r Gigforningns godknd rænings sri som r offnlig ilbud dr r inkludr i din nré bill. Vognn md øvlssrondllrn og rdskabr sår alid ilgænglig i all vors offnlig åbningsidr. OBS! Når dr annoncrs md AquaPunk vil dr vær uddann AquaCoachs dr r il rådighd md fokus på vjldning og insruring af d forskllig øvlsr. VIGTIGT: På d idspunkr, hvor dr r AquaPunk, kan varmvandsbassin også bnys af andr gæsr. Tilmlding kan sk fra 1. mars 2014 NAKSKOV IDRÆTSCENTER spor kulur vn A. E. Hansnsvj 1 / 4900 Nakskov / lf /

8 14 Forvnningrn r mr nd sor il d ny svømmcnr i Nakskov, og rigig mang sr md glæd frm il dn 1. mars Vi har spurg fir prsonr fra Lolland om drs forvnningr. Hnri Lund Pdrsn. Turischf for Lollands urisråd. Hvad r din forvnningr il d ny svømmcnr i Nakskov? D vil giv ilræng løf il hl Lolland Kommun. Båd lokal og folk udfra vil få mang god imr i d ny flo svømmcnr. D kan vi god vær sol af! Djlig også a hav nog ny vi kan fris børnfamilirn Vi glædr os il a brug dn ny svømmhal! SØVEJ NAKSKOV TLF MAIL: - Spor-Kulur-Evn - A. E. Hansnsvj Nakskov - lf Borgr og brugr glædr sig ovr ny svømmcnr Hnri Lund Pdrsn md når d holdr fri hr. D ny svømmcnr bydr på mang ny ilag, hribland n mass vandakivir (Al fra AquaPowr, Aqua- Puls, varmvandsræning il BabyPlop), sillsvømning, Sagus, sam sansafnr. Er d nog du vil bny dig af? Jg lskr sagus og vil hl sikkr også vær a find il flr af sansafnrn. Hvad kommr d ny svømmcnr il a bydr for Nakskov, og Lolland kommun? Nakskov, og Lolland kommun blivr md nu ndnu mr arakiv a bo og hold fri i. Og nu blivr d også nmmr a ilrækk urisr udn for sæsonn og på rgnvjrsdag har vi nu n arakion dr alid r n sikkr vindr! Dr skal lyd sor il lykk og varm vlkommn fra Nakskov og Maribo Turisburaur. Pr Jacobsn. Pnsionis og idligr lirænr i svømning. Hvad r din forvnningr il d ny svømmcnr i Nakskov? Jg har forvnningr om a d ny svømmcnr vil vær ilbud, som all svømminrssrd vil ag imod md glæd. Jg håbr også, a rigig mang som llrs ikk har bsøg dn gaml svømmhal vil komm og nyd d ny svømmcnr, som kan ilgods hl familin lig fra babyn il pnsionisn. D ny svømmcnr bydr på mang ny ilag, hribland n mass vandakivir ( Al fra AquaPowr, AquaPuls, varmvandsræning il BabyPlop), sillsvømning, Sagus, sam sansafnr. Er d nog du vil bny dig af? Prsonlig har jg slv haf mgn glæd af varmvandsbassin i forbindls md gnopræning af min knæ, mn slvfølglig glædr jg mig også il a bny svømmbassin, hvor dr nu i kraf af d 8 banr blivr flr mulighdr for a komm il a svømm, slv om dr r andr akivir igang og ikk minds d 2 ny fællssar, hvor dn n r radiionl og dn andn md infrarød bsråling. Hvad kommr d ny svømmcnr il a byd for Nakskov, og Lolland kommun? Jg ror, a d for Nakskov s vdkommnd vil få sor bydning. D vil fr min opfals få afgørnd bydning i forbindls md n vnul ilflyning for n børnfamili og også for all børn i Nakskov ja hl Vslolland i kraf af fordoblingn af svømmplads i bassin, sam dn sor ruchban. For kommunn som hlhd vil d byggri vær gn på, a Lolland ror på frmidn. Gi Eriksn. Pnsionis og mangårig morgnsvømmr. Gi Eriksn Pr Jacobsn Hvad r din forvnningr il d ny svømmcnr i Nakskov? Jg håbr på samm høj srvicnivau, som i dn gaml svømmhal i Nakskov. Jg håbr og forvnr a dr blivr øg åbningsid i forhold il nu. D ny svømmcnr bydr på mang ny ilag, hribland n mass vandakivir ( Al fra AquaPowr, AquaPuls, varmvandsræning il BabyPlop), sillsvømning, Sagus, sam sansafnr. Er d nog du vil bny dig af? D lydr spændnd, og d kunn jg sagns forsill mig. Hvad kommr d ny svømmcnr il a byd for Nakskov, og Lolland kommun? Hvis åbningsidrn r passnd, vil d bliv god samlingspunk for borgrn. Jørn Husd Madsn, Pnsionis og bsyrlssformand for Nakskov Idræscnr. Hvad r din forvnningr il d ny svømmcnr i Nakskov? D ny svømmcnr vil giv svømmklubbr og dykkrklubbr nogl mg fin forhold, som forhåbnlig vil byd n sørr ilgang af ny mdlmmr il diss forningr. Jg har n forvnning om a d ny svømmcnr sammn md d øvrig akivir i Nakskov Idræscnr vil sæ fokus på idræ gnrl, og drmd syrk inrssn for a dyrk idræ. En andn forvnning r, a vil indgå som n akiv dl af d akivir, dr - Spor-Kulur-Evn - lf forgår i Nakskov By. Vi r allrd i æ dialog md Nakskovs Bychf om ilrlægglsn af akivir, som vil gavn omsæningn i byn og sikr sor anal gæsr il d ny svømmcnr. D ny svømmcnr bydr på mang ny ilag, hribland n mass vandakivir ( Al fra AquaPowr, AquaPuls, varmvandsræning il BabyPlop), sillsvømning, Sagus, sam sansafnr. Er d nog du vil bny dig af? Ja hl klar. Sammn md vors børnbørn vil vi brug soppbassin og morskabsbassin. For mi g vdkommnd glædr jg mig mg il a varmvandsbassin gnåbnr, og jg vil hl sikkr også brug sa mulighdrn. Caf Nic i har god ilbud il dig, når du skal hold din børnfødslsdag Hold fødslsdagn i Caf NIC Vi ilbydr følgnd: Jørn Husd Madsn Enré il svømmcnr Nuggs llr pølshorn dril pomms fris Valgfri drik, sodavand, juic llr slush-ic Is md 2 kuglr Gav il fødslarn Pris Vi ss i Café NIC bsøg værd Hvad kommr d ny svømmcnr il a byd for Nakskov, og Lolland kommun? Md dn rigig markdsføring og n mass spændnd akivir, vil d ny svømmcnr bliv fyrårn i Lolland kommun, som ikk kun kommunns borgr vil brug. I urismæssig sammnhæng kommr d også il a byd rigig mg. D blivr ilbud il bl.a. sommrhusurisr i vors områd. Lolland Byråd har md sin visionær bsluning om a sammbygg d ny svømmcnr og varmvandsbassin md idræshallrn, giv Nakskov Idræscnr nogl hl unikk mulighdr. Vi får mulighdr for a sammnsæ ny ilbud il borgr i Lolland kommun, bsøgnd og urisr som kommr il vors områd. kr. 85 pr. barn A. E. Hansnsvj Nakskov Papirsysmr Plas- og posariklr Rngøringsmidlr Rngøringsariklr Rngørings- og affaldsvogn Håndsæb- hudplj og dsinfkion Rngøringsmaskinr Klinikariklr Handskr- og sikkrhdsudsyr Tøjvaskprodukr Maskinopvaskprodukr Srvicvogn- og rullbord Måprodukr Kaff- og chokoprodukr Koppr-bægr-srvir-ngangsariklr Madfilm-alufoli-frysposr Hold din børnfødslsdag i Café Nic Pris kr. 100 pr. voksn Konak os på lf llr mail: Vi ønskr illykk... Vors åbningsidr i Caf Nic pr. 1. mars 2014: Mandag il frdag kl Wknd kl

9 Sansafn Nydls og vlvær i særklass Lørdag dn 22. mars 2014 og lørdag dn 5. april 2014 kl bydr i forår på o sansafnr hvor nydls og vlvær vil vær i særklass. Svømmcnr vil vær flankr af lvnd lys, og afslappnd musik, og dr vil bliv bud på massr af vlvær, hribland En lækkr l anrning + glas vin og n vand Sagus og Salpling Aqua-Yoga Afslapning i all fir bassinr Sids på afnn byds på glas asi og frug Dr kan ilkøbs massag og ansigsbhandlingr. Billr kan købs på & llr i rcpionn i fra dn 1. mars Vl mød il nydls vlvær i særklass 199,- Pris kr. pr. prson Åbningsilbud Åbningsilbud Åbningsilbud Massr af god ilbud i NIC-SHOP I NIC-shoppn i vil d vær mulig a køb badøj. Vi har god og brd udsni af badøj og badudsyr og dr r alid god ilbud. Vl mød i NIC-shoppn Kl hvr orsdag afn, og kl hvr frdag morgn byds dr på sillsvømning i svømmcnr i Nakskov Sillsvømning Afslappnd afnr og morgnr i svømmcnr hvr orsdag afn og frdag morgn I d mørk måndr fra okobr il og md mars vil lys vær slukk i svømmcnr vd sillsvømning orsdag afn og morgnsillsvømning frdag morgn, og rsa af sarinlys, og afslappnd musik. Når lys brydr frm fra april il spmbr vil dr sadig vær sillsvømning md afslappnd musik, mn udn sarinlys. Kommnd Evns Dr vil 1-2 gang alid vær sagus vd sillvømning båd orsdag afn og frdag morgn. Dr srvrs alid kaff og h på bassinkann i varmvandsbassin vd morgnsillsvømningn om frdagn Sillsvømning r for + 16 år og dr r normal nré. i Svømmcnr i Nakskov Idræscnr i frår 2014 Aqua-disco (10-14 årig) Hallown-pary (13-15 årig) DJ-AquaPowr (Massr af vandakivir for fuld powr, hvor DJ lvrr musikkn) Sansafnr Frdags vlvær NAKSKOV IDRÆTSCENTER spor kulur vn A. E. Hansnsvj 1 / 4900 Nakskov / lf / - Spor-Kulur-Evn - A. E. Hansnsvj Nakskov - lf Ny hjmmsid og facbook blivr omdrjdningspunk for informaionr har få n ny flo hjmmsid, og mål r klar, a dn ny hjmmsid skal vær omdrjningspunk for informaionr il cnrs mang gæsr. Dls vil d vær mulig a s åbningsidr, ldig bassinr og lignnd, mn d vil også vær mulig a book sig ind il vandakivisholdn og øvrig akivir i Nakskov Idræscnr. D vil også vær mulig via hjmmsidn a forny sin årskor og lignnd som man har il Nakskov Idræscnr. På dn ny hjmmsid vil d også vær mulig a ilmld sig nyhdsbrv, som løbnd vil opdar kundrn md sids ny om hvad dr rørr sig i Nakskov Idræscnr. s ny hjmmsid. Fang n bdr økonomi Mang sparr png vd a skif il Jysk Bank. Gældr d også for dig? Få økonomijk kan vi ikk spar dig for minds kr. om år, får du i sd n flask rødvin (værdi 65 kr.). Png r ikk al Og d vd vi god. Drfor r vi slvfølglig alid klar md prsonlig rådgivning, når du har brug for d. Læs mr om Jysk Bank i pakkn Jysk Vlkoms. Dn r grais, og du kan hn dn i bankn. Du kan også ring llr mail så afalr vi id il økonomijk. nygad 4 nakskov Tlf Nakskov Idræscnr r også a find på Facbook, og hr vil d også vær mulig a få sids ny om akivir og vns. s ny hjmmsid hddr På facbook hddr sidn - Spor - Kulur - Evn

10 18 - Spor-Kulur-Evn - A. E. Hansnsvj Nakskov - lf SCAN KODEN OG BESØG NAKSKOVHANDEL.DK Grøn nøgl skal ban vjn for god miljø i får miljømæssig n rigig god sar, id man vd åbningn af d ny svømmcnr blivr crificr md Grøn nøgl. Grn Ky (Grøn nøgl) r urismns inrnaional miljømærk, som givs il virksomhdr i urisbranchn, som gør nog ksra for a bsky miljø. En miljømærk virksomhd skal lv op il mang konkr og rlvan miljøkrav. har i forbindls md Grøn nøgl godkndlsn udfærdig følgnd miljøpoliik: 1) God dialog md myndighdr, borgr sam brugr. 2) Markdsfør Grøn nøgl så mg som mulig. 3) Sørg for a Idræscnr lvr op il Grøn Nøgls miljøpoliik. 4) 100 % a vær på forkan md affaldshåndring, 5) God dialog sam sill krav il all lvrandørr & håndværkr om a lvr miljørigig produkr. Babybuksr i blfri svømmcnr Svømmcnr i Nakskov ilbydr n favorabl babybuksordning il d minds kundr. Når d minds kundr fra 0-3 år gæsr d ny svømmcnr i Nakskov Idræscnr, vil d ikk vær illad, a bny badblr, mn kun babybuksr. D r illad a mdbring sin gn badbuks, mn ilbydr også n favorabl babybuksordning, hvor man købr par babybuksr il kr. 150,-. Når babybuksn blivr for lill, byr man buksn i rcpionn, og får udlvr 6) skal vær åbn ovr for brugr, dr kommr md ny idér og ilag. 7) Enrgi-aflæsning hvr ug. har i samm forbindls udfærdig n sørr handlingsplan, som skal brugs som arbjdsrdskab il d grønn miljø i cnr. Grøn nøgl Grøn nøgl r ildl ca virksomhdr i ovr 40 land. I Danmark r dr ildl Grøn nøgl il ovr 200 virksomhdr fordl på hollr, vandrhjm, konfrnc- og kursussdr, campingpladsr, rsauranr og idræsanlæg. Kririrn r jusr il hvr virksomhd. Grøn nøgl hørr undr dn inrnaional miljølærorganisaion FFE, og r n slvsændig forning md gn og inrnaional syrgruppr. I Danmark liggr skraria i HORESTA Kild: nummr sørr. Dnn ordning kørr frm il barn blivr 4 år, og så aflvrr man babybuksn, og får som ak for n god ordning n fribill il svømmcnr. Babybuksn kan også ljs for kr. 25. pr. gang. Læs mr om ordningn på www. nakskovic.dk llr få foldrn i Nakskov Idræscnr. I skal all d minds hav babybuksr på. NAKSKOV HELE LOLLANDS HANDELSBY NO 1. ALLE MEDLEMMERNE I NAKSKOV HANDEL & ERHVERV ØNSKER illykk MED DET NYE SVØMMECENTER. Nakskov svømmklub Svømmklub Er klar il forår 2014 i dn ny svømmhal. Vi læggr væg væg på a på frmm a frmm børns og børns voksns og forhold voksns il vand. forhold il vand. Vi læggr væg væg på a på ilfrdssill a ilfrdssill sporslig sporslig udfordringr udfordringr på konkurrnc- på og konkurrnc- linivau. og linivau. Vi læggr væg væg på på god god social social miljø. miljø. Vi læggr væg væg på, på, a vor a vor rænr rænr gnnmgår gnnmgår kursr, så d kursr, vl forbrd så d r il vl undrvisningn. forbrd il undrvisningn. KLIP UD INDSAML 3 STEMPLER fra byns konorr, buikkr og rhvrv, som r mdlm i Nakskov Handl & Erhvrv Og få GRATIS 1 badbill il s ny svømmcnr. D førs 600 som indlvrr kuponn, md 3 smplr på, il Nakskov Turisburau i priodn onsdag d il og md lørdag d. 1.3, r d hldig modagr af n GRATIS badbill. Udfyld navn og lf.nr, så dlagr du også i konkurrncn om præmir fra Byns Ur & Guld, Inrspor Nakskov, Spormasr Nakskov og BR Lgøj. Vindrn får dirk bskd mandag d NAVN TLF. NAKSKOV HANDEL & ERHVERV Udloddr 600 badbillr il d ny svømmcnr. Vi glædr os il a s ny og gaml mdlmmr. Nakskov Svømmklub - Elvj Nakskov Forårshold bgyndr i ug 10 Tilmlding via vors hjmmsid STEMPEL 1 STEMPEL 2 STEMPEL 3

11 Tillykk md jrs ny svømmhal ønsks af Mobil Blikknslagrn v / Claus Madsn Spcial i ag & facad Tagrndr Ndløb inddækningr Dansk vvs garani ordning

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

LÆS OM: MASKINHØST AF ÆBLER TIL MOST IMPRÆGNERET INSEKTHEGN

LÆS OM: MASKINHØST AF ÆBLER TIL MOST IMPRÆGNERET INSEKTHEGN NR. 11/12. NOVEMBER/DECEMBER 2010 Hrrgård md g produkionskøkkn Sødkirsbær kogs il dlikassr LÆS OM: MASKINHØST AF ÆBLER TIL MOST IMPRÆGNERET INSEKTHEGN NR.11/12. NOVEMBER/DECEMBER 2010 Sminis Løg Ny god

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavrn r æn som supplmn il læsbøgrn, hvis bhov r dr. Opgavrn r n god mulighd for: - a lv og lærr an j d læs sof, f.s. i forbindls md læsursus i lassn - a vidrudvil lvns sproglig ompncr. Opgavrn

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

STUDIEBOG NAVN: KLASSE:

STUDIEBOG NAVN: KLASSE: Sudign udylds g hlds ajur a ursisn. Enl asni, såsm aglig mål g mpncr udylds i samarjd md d nl aglærr STUDIEBOG NAVN: KLASSE: qwryuipasdghjlzxcvnmq wryuipasdghjlzxcvnmqw ryuipasdghjlzxcvnmqwr yuipasdghjlzxcvnmqwry

Læs mere

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14 REDEGØRELSE D. 12.05.14 REVIDEREDE VISUALISERINGER Indigl i høringpriodn Nærvæd rdgørln agr afæ i, a dr r indkomm n indigl i høringpriodn dr pgr på; 1. Er d mdnd foo fra indigr og bilag 5 i lokalplann

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 2-Rejse dagbog. 11-Hvad synes folk om turen? skole. russiske familie. 8. klasserne på udveksling i Skt.

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 2-Rejse dagbog. 11-Hvad synes folk om turen? skole. russiske familie. 8. klasserne på udveksling i Skt. KRIDTEN Holm Skols Skolblad Særnummr fbruar 2010 8. klassrn på udvksling i Sk. Prsborg 2-Rjs dagbog 5- I russisk 8-Min skol russisk famili 11-Hvad syns folk om urn? REJSEDAGBOG E russisk vnyr D. 29. SEPTEMBER

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Gammel institution får ny energi

Gammel institution får ny energi Tirsdag dn 4. augus 2015 105. årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ Folkhøring om EU Oplysningn rtsforbholdt FOLKEAFSTEMNING OM RETSFORBEHOLDET FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1 i Aarhus GIVMIGSVAR.NU Program Folkhøring 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere