kan være privat medejerskab. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kan være privat medejerskab. 2"

Transkript

1 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab UR 4/ /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) 1. Loven medfører, at kommunerne siden 1. januar 2010 som udgangspunkt kun kan deltage i aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabsform, jf. lovens 15, stk. 1, 1. pkt. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Kommunerne kan således ikke længere selv udøve vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter, hvilket i henhold til loven vil sige indvinding, behandling, transport eller levering af drikkevand mod betaling samt transport, behandling eller afledning af spildevand mod betaling, jf. vandsektorlovens 2, stk. 6, nr. 5) og 6). Kommunerne kan derimod udskille udøvelsen heraf til et aktie- eller anpartsselskab, som direkte eller indirekte gennem et holdingselskab er ejet af den enkelte kommune. Ejerskab af vand- og spildevandsforsyningsselskaberne kan deles mellem flere kommuner, ligesom der kan være privat medejerskab. 2 I henhold til vandsektorlovens 19, stk. 3 kan servicefunktioner varetages i et selvstændigt serviceselskab, der er i koncern med vand- og spildevandsforsyningsselskaberne. Ved servicefunktioner forstås blandt andet anvendelsen af fælles tegnestue, projekteringsafdeling, maskinpark, it-systemer, driftspersonale, biler, opkrævningsfunktioner og andre administrative funktioner og lignende. 3 Formålet med oprettelsen af et selvstændigt serviceselskab er at opnå synergieffekt ved, at serviceselskabet også varetager opgaver for andre forsyningsselskaber i koncernen fx et el-, varme- eller affaldsselskab. 1 Lov nr. 469 af 12. juni Jf. lovbemærkningerne til 15, stk. 1 i lovforslag nr. 150 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Vand- og spildevandsforsyningsselskaberne kan også være fuldt ud privat ejet eller ejet af forbrugeren. Disse situationer vil imidlertid ikke blive behandlet nærmere i nærværende vejledende udtalelse. 3 Jf. lovbemærkningerne til 19, stk. 3 i lovforslag nr. 150 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

2 2/12 Serviceselskabet kan blandt andet etableres som et sideordnet selskab til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne eller som et datterselskab hertil Nedenstående modeller illustrerer to eksempler herpå: Kommunen Kommunen Spildevand Vand Spildevand Vand Service Service Hensigten med denne vejledende udtalelse er at undersøge, hvorvidt vandog spildevandsforsyningsselskaber, der er helt eller delvist kommunalt ejet, uden forudgående udbud som følge af den udvidede in house regel kan overlade det til et serviceselskab i koncernen at udføre opgaver for vand- og spildevandsforsyningsselskaberne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i det følgende indledningsvis kort redegøre for anvendelsesområdet for EU s udbudsregler. Herefter vil styrelsen redegøre for den udvidede in house regel, særligt i forhold til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne. 2. Udbudsdirektivet 4 og forsyningsvirksomhedsdirektivets 5 anvendelsesområde Det følger af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 4, at direktivet finder anvendelse på kontrakter, der indgås af ordregivere, der udøver vandforsyning, og som vedrører aktiviteter, der er forbundet hermed. Endvidere finder direktivet anvendelse på kontrakter om aktiviteter, der er forbundet med spildevandsforsyning, såfremt kontrakterne indgås af ordregivere, som både udøver vand- og spildevandsforsyning. Hvis en ordregiver alene udøver spildevandsforsyning finder udbudsdirektivet derimod anvendelse på de kontrakter, som spildevandsforsyningsselskabet indgår. Det betyder, at hvor en kommune udskiller udøvelsen af vand- og spildevandsforsyningsaktiviteterne i to selvstændige selskaber, vil de kontrakter, som spildevandsforsyningsselskabet indgår med serviceselskabet, som udgangspunkt være omfattet af udbudsdirektivets regler. Kontrakter, som vandforsyningsselskabet indgår med serviceselskabet, er derimod som udgangspunkt omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. Såfremt en kommune derimod udskiller udøvelsen af spildevandforsynings- og vandforsyningsaktiviteter i ét samlet selskab, skal de kontrakter, som vand- og 4 Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Direktiv nr. 2004/17/EF af 31. marts 2004

3 3/12 spildevandsforsyningsselskabet indgår med serviceselskabet, udbydes i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. 6 For at de kontrakter, som vand- og spildevandsforsyningsselskaberne indgår med et serviceselskab, er udbudspligtige efter udbuds- eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, er det en forudsætning: At vand- og spildevandsforsyningsselskaberne konkret kan kategoriseres som ordregivere i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 2 eller udbudsdirektivets artikel 1, stk. 9. At den anslåede kontraktværdi overstiger de gældende tærskelværdier i udbuds- og forsyningsvirksomhedsdirektivet. At serviceselskabet i forhold til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne udgør en ekstern enhed. For så vidt angår den sidste betingelse, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i det følgende redegøre nærmere herfor. 3. Den udvidede in house regel Kontrakter, som en ordregiver indgår med en selvstændig juridisk enhed, skal som udgangspunkt udbydes i overensstemmelse med udbudsreglerne, idet den selvstændige juridiske enhed udgør en ekstern enhed i forhold til ordregiveren. Det gælder som udgangspunkt også, hvor den selvstændige juridiske enhed er koncernforbundet med ordregiveren. 7 I forhold til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne betyder det, at uanset om serviceselskabet oprettes som et datterselskab eller som et sideordnet selskab til vand- og spildevandsselskaberne, udgør serviceselskabet som udgangspunkt en ekstern enhed hertil. Det følger imidlertid af EU-domstolens praksis, at ordregiver har mulighed for at undtage kontrakter fra udbud indgået med en fra ordregiver selvstændig juridisk enhed, når følgende betingelser kumulativt er opfyldt: 1. Ordregiver underkaster den selvstændige juridiske enhed en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene (kontrolkriteriet). 6 I det følgende skelnes der ikke mellem, om der er tale om et vandforsyningsselskab, et spildevandsforsyningsselskab eller et vand- og spildevandsforsyningsselskab, idet in house reglen antages at finde ens anvendelse på kontrakter omfattet af både forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsdirektivet. Som samlet betegnelse for både vandforsyningsselskaber, spildevandsforsyningsselskaber og vand- og spildevandsforsyningsselskaber anvendes derfor betegnelsen vand- og spildevandsforsyningsselskaberne. 7 Jf. EU-domstolens dom af 11. maj 2006 i sag C-340/04, Carbotermo (præmis 44).

4 4/12 2. Den selvstændige juridiske enhed udfører hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de ordregivere, den kontrolleres af (virksomhedskriteriet). 8 EU s udbudsregler finder således ikke anvendelse på kontrakter, som en ordregiver indgår med en selvstændig juridisk enhed, som kun formelt, men ikke faktisk, fungerer selvstændigt i forhold til ordregiver. EU-domstolen har alene taget stilling til, hvorvidt den udvidede in house regel kan finde anvendelse mellem en ordregiver, der er ordregivende myndighed i henhold til udbudsdirektivet, og en selvstændig juridisk enhed. Det må imidlertid antages, at reglen også finder anvendelse på en ordregiver, der er offentlig myndighed eller offentlig virksomhed i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet Kontrolkriteriet Kontrolkriteriet indebærer, at ordregiver skal underkaste det kontraherende selskab en kontrol, der svarer til den kontrol, ordregiver fører med sine egne tjenestegrene. EU-domstolen har slået fast, at for at en ordregiver har kontrol over et selskab, skal der være tale om en kontrol: [D]er gør det muligt ( ) at påvirke virksomhedens beslutninger. Indflydelsen skal være bestemmende såvel i forhold til de strategiske målsætninger som i forhold til de vigtige beslutninger. 10 I den sammenhæng skal det undersøges, om det kontraherende selskab har erhvervet en kontraktmæssig status og selvstændighed, som udelukker, at ordregiver underkaster det kontraherende selskab en kontrol, der svarer til den kontrol, ordregiver fører med sine egne tjenestegrene. Afvejningen af, om kontrolkriteriet er opfyldt, beror på en konkret vurdering, hvor samtlige relevante lovbestemmelser og faktiske omstændigheder skal tages i betragtning. 8 Det blev første gang slået fast i EU-domstolens dom af 18. november 1999 i sag C- 107/98, Teckal (præmis 50). 9 Den udvidede in house regel må efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering imidlertid antages kun at have begrænset betydning for kontrakter omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets område, idet forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23 allerede giver mulighed for, at koncernforbundne selskaber under visse betingelser kan indgå kontrakt uden forudgående udbud (koncernreglen). 10 Jf. EU-domstolens dom af 11. maj 2006 i sag C-340/04, Carbotermo (præmis 36), dom af 13. oktober 2005 i sag C-458/03, Parking Brixen (præmis 65) og dom af 13. november 2008 i sag C-324/07, Coditel Brabant (præmis 28).

5 5/ Ejerskab af selskabet Den omstændighed, at en offentlig ordregiver alene eller sammen med andre offentlige ordregivere besidder den samlede kapital i det kontraherende selskab, tyder på uden at være afgørende at ordregiveren fører en kontrol med dette selskab, der svarer til den, ordregiveren fører med sine egne tjenestegrene. 11 Ejer en privat virksomhed en andel selv en minoritetsandel af kapitalen i et selskab, som den pågældende offentlige ordregiver også ejer en andel af, er det derimod udelukket, at ordregiver kan udøve en kontrol over dette selskab, som svarer til den kontrol, ordregiveren fører med sine egne tjenestegrene. 12 Ifølge EU-domstolen er det ikke kun en privat virksomheds faktiske deltagelse i det kontraherende selskab, som kan udelukke, at kontrolkriteriet er opfyldt. Ordregivers vilje til på et senere tidspunkt at give private virksomheder adgang til at indskyde kapital i selskabet er således tilstrækkelig. Det er dog en forudsætning, at der på kontraktindgåelsestidspunktet er en konkret udsigt til, at selskabet vil blive åbnet for privat kapital, og at den er nært forestående. 13 I forhold til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne betyder det, at hvor serviceselskabet er åbent for privat kapital, eller der nærtforestående er udsigt til, at serviceselskabet vil blive åbnet for privat kapital, er det udelukket, at vand- og spildevandsforsyningsselskaberne kan have kontrol med serviceselskabet Når serviceselskabet er et datterselskab til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne Det er klart, at hvor serviceselskabet er et datterselskab til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, vil serviceselskabet direkte være ejet af vandog spildevandsforsyningsselskaberne. I sådanne situationer kan kontrolkriteriet være opfyldt, forudsat at der ikke er privat kapital i serviceselskabet, og der ikke er en konkret og nærtforestående udsigt til, at serviceselskabet vil blive åbnet for privat kapital. Det skal imidlertid understreges, at det forhold, at serviceselskabet er fuldt ud ejet af vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, ikke i sig selv er ensbetydende med, at kontrolkriteriet er opfyldt men alene tyder herpå. For at fastslå, om vand- og spildevandsforsyningsselskaberne har kontrol, skal ser- 11 Jf. bl.a. EU-domstolens dom af 11. maj 2006 i sag C-340/04, Carbotermo (præmis 37) og dom af 19. april 2007 i sag C-295/05, Tragsa (præmis 57). 12 Jf. bl.a. EU-domstolens dom af 11. januar 2005 i sag C-26/03, Stadt Halle (præmis 49-52), dom af 6. april 2006 i sag C-410/04, ANAV (præmis 31) og dom af 8. april 2008 i sag C-337/05, Augusta (præmis 38). 13 Jf. EU-domstolens dom af 6. april 2006 i sag C-410/04, ANAV (præmis 29-32) og dom af 10. september 2009 i sag C-573/07, Sea Srl (præmis 50-51).

6 6/12 viceselskabets selvstændighed og kontraktmæssig status konkret undersøges Når serviceselskabet er et sideordnet selskab til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne Hvor serviceselskabet er oprettet som et sideordnet selskab til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, ejer vand- og spildevandsforsyningsselskaberne ikke serviceselskabet. Spørgsmålet er derfor om den udvidede in house regel kan finde anvendelse på forholdet mellem vand- og spildevandsforsyningsselskaberne og serviceselskabet i en sådan situation. Hidtidig praksis har ikke entydigt afklaret, om den nødvendige kontrol kan foreligge i forholdet mellem ordregiver og et kontraherende selskab, når ordregiver slet ikke ejer det kontraherende selskab. Det er imidlertid Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der ikke af EU-domstolens praksis kan udledes et krav om ejerskab, for at den udvidede in house regel kan finde anvendelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen begrunder dette med, at EU-domstolen i sin praksis har tilkendegivet, at ejerskab alene tyder på, at den ordregivende myndighed har kontrol med det kontraherende selskab, men ikke er afgørende for opfyldelse af kontrolkriteriet. 14 Afgørende er derimod det kontraherende selskabs faktiske tilknytning til ordregiver. Ved vurdering heraf må selskabets selvstændighed og kontraktmæssige status til ordregiver konkret undersøges. Det kan således ikke alene af den grund, at vand- og spildevandsforsyningsselskaberne ikke ejer nogen andel af serviceselskabet, udelukkes, at den udvidede in house regel kan finde anvendelse mellem forsyningsselskaberne og serviceselskabet. Det er dog en forudsætning, at der ikke er privat kapital i serviceselskabet, og at der ikke er en konkret og nærtforestående udsigt til, at serviceselskabet vil blive åbnet for privat kapital Kontrolmekanismer i selskabet Bestyrelsen er tillagt de mest vidtgående beslutningskompetencer Det følger af EU-domstolens praksis, at det forhold, at bestyrelsen i et kontraherende aktieselskab udøver de mest vidtgående beslutningsbeføjelser, er et element, som taler for, at selskabet har en selvstændighed, som gør det tvivlsomt, om ordregiver fører en kontrol med det kontraherende selskab, 14 Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 2. februar 2010 om in house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner.

7 7/12 der svarer til den kontrol, som ordregiver fører med sine egne tjenestegrene. 15 I henhold til EU-domstolens praksis gælder dette, selvom ordregiver kan udpege flertallet af medlemmerne i bestyrelsen, idet ordregivers kontrol i en sådan situation er begrænset til det råderum, som selskabsretten giver selskabsdeltagernes flertal, hvilket betydeligt begrænser ordregivers mulighed for at få indflydelse på disse selskabers beslutninger. 16 Danske aktie- og anpartsselskaber er reguleret i selskabsloven. 17 Det følger af lovens 76, at kapitalejernes ret til at træffe beslutninger i kapitalselskabet udøves på generalforsamlingen. Det er imidlertid kun få anliggender, der i henhold til selskabsloven ubetinget hører under generalforsamlingens beslutningskompetence. For eksempel skal flertallet af medlemmerne af bestyrelsen eller tilsynsrådet i et aktieselskab vælges af generalforsamlingen, jf. selskabslovens 120. Til at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet udpeges en bestyrelse, jf. selskabslovens 111, stk. 1, nr. 1, eller en direktion, jf. selskabslovens 111, stk. 1, nr. 2. Som udgangspunkt vil selskabsledelsen have kompetence til at træffe beslutninger om de fleste anliggender, der ligger inden for selskabets formål. Selskabsledelsen kan dog i et konkret anliggende beslutte, at generalforsamlingen skal træffe beslutning. Medmindre det er fastlagt i fx vedtægterne, er der dog ingen pligt for selskabsledelsen til at forelægge eventuelle (væsentlige) beslutninger til generalforsamlingen. Med mindre andet er bestemt i vedtægterne, vil det således som udgangspunkt være bestyrelsen/direktionen, der har de mest vidtgående beføjelser med hensyn til selskabets drift. Tilsvarende må efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse gælde for bestyrelsen i et serviceselskab, der er oprettet i henhold til vandsektorloven. Uanset om serviceselskabet er ejet af kommunen (dvs. er et sideordnet selskab til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne) eller af vand- og spildevandsforsyningsselskaberne (dvs. er et datterselskab hertil), vil det forhold, at bestyrelsen i serviceselskabet er tillagt de mest vidtgående beslutningsbeføjelser, være et element, der tale for, at vand- og spildevandsforsyningsselskaberne ikke har kontrol med serviceselskabet. 15 Jf. bl.a. EU-domstolens dom af 13. oktober 2005 i sag C-458/03, Parking Brixen (præmis 67), dom af 11. maj 2006 i sag C-340/04, Carbotermo (præmis 38) og dom af 13. november 2008 i sag C-324/07, Coditel Brabant (præmis 35-36) 16 Jf. EU-domstolens dom af 13. oktober 2005 i sag C-458/03, Parking Brixen (præmis 69) og dom af 11. maj 2006 i sag C-340/04, Carbotermo (præmis 38). 17 Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber.

8 8/ Vedtægterne tillægger ordregiver særlige kontrol- eller beslutningsbeføjelser Er bestyrelsens handlefrihed derimod begrænset derved, at den ikke kan træffe beslutninger uafhængigt af ordregiver, idet ordregiver er tillagt særlige kontrol- eller beslutningsbeføjelser vedrørende selskabets drift, vil dette tale for, at ordregiver har kontrol med selskabet. Et element, der i den sammenhæng taler for kontrol, er, at det kontraherende selskabs besluttende organer består af repræsenter for ordregiver, idet ordregiver i så fald vil have kontrol med det besluttende organ og derved er i stand til at udøve bestemmende indflydelse såvel i forhold til de strategiske målsætninger, som i forhold til virksomhedens vigtigste beslutninger. 18 Det vil endvidere tale for kontrol, såfremt ordregiver er tillagt kontrol med det kontraherende selskabs regnskaber og budgetter. Hvor ordregiver udarbejder eller godkender det kontraherende selskabs budget, vil ordregiver have kontrol med selve grundlaget for det kontraherende selskabs økonomi, og dermed have mulighed for at udøve en bestemmende indflydelse såvel i forhold til de strategiske målsætninger som i forhold til selskabets vigtigste beslutninger. Det kontraherende selskab vil i en sådan situation alene have mulighed for at disponere inden for den godkendte økonomiske ramme. Herudover kan det forhold, at ordregiver er tillagt beføjelse til at føre tilsyn med det kontraherende selskab, tale for, at ordregiver har kontrol med det kontraherende selskab. 19 I forhold til vand- og spildevandforsyningsselskaberne kan det således ved vurdering af, om selskaberne kontrollerer serviceselskabet, indgå i afvejningen, om selskaberne er tillagt særlige kontrol- og beslutningsbeføjelser i serviceselskabet Selskabet har en kontraktmæssig status Det følger af EU-domstolens praksis, at det ved vurdering af, om kontrolkriteriet er opfyldt, skal undersøges, om det kontraherende selskab i forhold til ordregiver har en kontraktmæssig status, som gør ordregivers kontrol tvivlsom. Et element, der taler for, at det kontraherende selskab har en kontraktmæssig status, som gør ordregivers kontrol tvivlsom, er, at det kontraherende selskab udfører aktiviteter, som falder uden for ordregivers faktiske og geogra- 18 Jf. EU-domstolens dom af 13. november 2008 i sag C-324/07, Coditel Brabant (præmis 34) og dom af 10. september 2009 i sag C-573/07, Sea Srl (præmis 86). 19 Jf. EU-domstolens dom af 10. september 2009 i sag C- 573/07, Sea Srl (præmis 76-79).

9 9/12 fiske område, og at selskabet har mulighed for at etablere forbindelse til virksomheder i den private sektor. 20 I vandsektorlovens 19, stk. 3 er det udtømmende angivet, hvem serviceselskaber, der er i koncern med vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, kan udføre serviceopgaver for. Det fremgår således af denne bestemmelse, at servicefunktioner [kan] varetages i et selvstændigt selskab, som også varetager servicefunktioner i forhold til opgaver forbundet med affaldshåndtering efter lov om miljøbeskyttelse samt opgaver omfattet af lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og lov om naturgasforsyning. Et serviceselskab, der er oprettet i henhold til vandsektorloven, kan således efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse alene udføre opgaver inden for det faktiske og geografiske område af de vand- og spildevandsforsyningsselskaber og evt. andre forsyningsselskaber som serviceselskabet er i koncern med. Det er et element, der kan tale for, at serviceselskab ikke har en kontraktmæssig status i forhold til vand- og spildevandsforsyningsselskabet. Det følger endvidere af EU-domstolens praksis, at det ved vurdering af, om det kontraherende selskab har en kontraktmæssig status, som gør ordregivers kontrol tvivlsom, blandt andet kan inddrages, om selskabet selv kan bestemme, om den vil udføre opgaver for ordregiver, herunder om selskabet kan bringe kontrakten, der knytter selskabet til ordregiver, til ophør. Endvidere kan det inddrages i vurderingen, om selskabet har beføjelse til at forhandle det konkrete indhold af de tjenesteydelser, der skal leveres, og de takster der finder anvendelse herpå. 21 Et serviceselskab, der indgår i en kommunal koncernstruktur, kan alene kræve kostprisen for de serviceydelser, der leveres til forsyningsvirksomhederne i koncernen. 22 Det betyder, at serviceselskabet i en sådan situation ikke selv vil kunne bestemme taksten for de ydelser, selskabet leverer til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, hvilket er et element, der kan tale for, at serviceselskabet ikke har en kontraktmæssig status. Det skal imidlertid bemærkes, at der altid skal foretages en konkret vurdering af, om serviceselskabet har en kontraktmæssig status, der gør vand- og spildevandsselskabernes kontrol tvivlsom. 20 Jf. EU-domstolens dom af 13. oktober 2005 i sag C-458/03, Parking Brixen (præmis 67), dom af 13. november 2008 i sag C-324/07, Coditel Brabant (præmis 38-39) og dom af 10. september 2009 i sag C-573/07, Sea Srl (præmis 76). 21 Jf. EU-domstolens dom af 19. april 2007 i sag C-295/05, Tragsa (præmis 60) og dom af 18. december 2007 i sag C-220/06, Asociación Profesional de Empresas (præmis 55) 22 Jf. lovbemærkningerne til 19, stk. 5 i lovforslag nr. 150 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

10 10/ Virksomhedskriteriet For at virksomhedskriteriet er opfyldt, er det en betingelse, at det kontraherende selskab udfører hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de ordregivere, den kontrolleres af. Andre aktiviteter må alene have en marginal karakter. I dom af 19. april 2007 i sag C-295/05, Tragsa, udtalte EU-domstolen, at det forhold, at det kontrollerede selskab udførte mere end 90 pct. af sin virksomhed med de kontrollerende myndigheder, indebar, at hovedparten af det kontrollerede selskabs virksomhed blev udført sammen med de kontrollerende myndigheder. Det er ikke muligt generelt at fastslå, hvor stor en andel det kontraherende selskab skal udføre af sin virksomhed med den eller de kontrollerende ordregivere, for at virksomhedskriteriet er opfyldt. For at in house reglen kan finde anvendelse på de kontrakter, som vand- og spildevandsforsyningsselskaberne indgår med et serviceselskab, er det således en forudsætning, at serviceselskabet udfører hovedparten af sin virksomhed for de kontrollerende vand- og spildevandsforsyningsselskaber og eventuelt andre kontrollerende forsyningsselskaber. 4. Konklusion Kontrakter, som vand- og spildevandsforsyningsselskaberne indgår med et serviceselskab, vil som udgangspunkt være udbudspligtig i henhold til enten udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, idet serviceselskabet hvad enten det er et datterselskab eller et sideordnet selskab til vandog spildevandsforsyningsselskaberne er at betragte som en ekstern enhed hertil. Kun hvor følgende kriterier konkret er opfyldt, kan de kontrakter, som vand- og spildevandsforsyningsselskaberne indgår med serviceselskabet, anses for at være indgået in house: 1. Vand- og spildevandsforsyningsselskaberne underkaster serviceselskabet en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene (kontrolkriteriet). 2. Serviceselskabet udfører hovedparten af sin virksomhed sammen med de kontrollerende vand- og spildevandsforsyningsselskaber (virksomhedskriteriet). Det er ikke muligt generelt at fastslå men beror derimod på en konkret vurdering hvorvidt vand- og spildevandsforsyningsselskaber, der er i koncern med et serviceselskab, har den fornødne kontrol med serviceselskabet. Ved vurdering af om kontrolkriteriet konkret er opfyldt, skal ejerskabet for det første undersøges. Det er i den sammenhæng Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at det ikke i alle tilfælde er en nødvendig forudsætning, at vand- og spildevandsforsyningsselskaberne ejer kapitalen i serviceselskabet eller ej. Uanset om serviceselskabet oprettes som

11 11/12 et datterselskab eller et sideordnet selskab til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, kan kontrolkriteriet således konkret være opfyldt. For at kontrolkriteriet kan være opfyldt, er det imidlertid en forudsætning, at der ikke er en konkret og nærtforestående udsigt til, at serviceselskabet vil blive åbnet for privat kapital. Ved vurdering af, om kontrolkriteriet er opfyldt, skal det herudover undersøges, om vand- og spildevandsforsyningsselskaberne er tillagt særlige kontrol- eller beslutningsbeføjelser, der indebærer, at vand- og spildevandsforsyningsselskaberne er i stand til at udøve bestemmende indflydelse såvel i forhold til de strategiske målsætninger som i forhold til serviceselskabets vigtigste beslutninger. Hvor bestyrelsen i serviceselskabet er tillagt de mest vidtgående beslutningsbeføjelser, er det et element, der kan tale for, at serviceselskabet fungerer selvstændigt i forhold til vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, og at vand- og spildevandsforsyningsselskaberne derfor ikke har den fornødne kontrol med serviceselskabet. Er bestyrelsens handlefrihed derimod begrænset derved, at den ikke kan træffe beslutninger uafhængigt af ordregiver, idet ordregiver er tillagt særlige kontrol- eller beslutningsbeføjelser vedrørende selskabets drift, vil det derimod tale for, at ordregiver har kontrol med selskabet. Endeligt skal det undersøges om serviceselskabet har en kontraktmæssig status, som gør, at vand- og spildevandsforsyningsselskabernes kontrol med serviceselskabet bliver tvivlsom. Et element, der kan tale herfor, er, at serviceselskabet udfører aktiviteter, som falder uden for vand- og spildevandsforsyningsselskabernes og andre kontrollerende forsyningsselskabers faktiske og geografiske område, og at selskabet har mulighed for at etablere forbindelse til virksomheder i den private sektor. Endvidere kan det tale for, at serviceselskabet har en kontraktmæssig status, som gør ordregivers kontrol tvivlsom, såfremt selskabet selv kan bestemme, om den vil udføre opgaver for vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, og såfremt serviceselskabet har beføjelse til at forhandle det konkrete indhold af de tjenesteydelser, der skal leveres, og de takster der finder anvendelse herpå Såfremt kontrolkriteriet konkret kan anses for opfyldt, skal det dernæst undersøges, om også virksomhedskriteriet er opfyldt. For at virksomhedskriteriet er opfyldt, er det en betingelse, at serviceselskabet udfører hovedparten af sin virksomhed for de kontrollerende vand- og spildevandsforsyningsselskaber og andre kontrollerende forsyningsselskaber. Betydningen af, at både kontrolkriteriet og virksomhedskriteriet konkret er opfyldt, er, at de kontrakter, som vand- og spildevandsforsyningsselskaberne indgår med et serviceselskab, kan indgås direkte uden udbud.

12 12/12 5. Hvordan sikrer vand- og spildevandsforsyningsselskaberne, at kontrakter indgået med et serviceselskab ikke efterfølgende erklæres for uden virkning håndhævelsesloven 23 Efter håndhævelseslovens 17, stk. 1, nr. 1 skal en kontrakt, der er omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, erklæres for uden virkning, hvis en ordregiver i strid med de fællesskabsretlige udbudsregler har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Konsekvensen af, at en kontrakt erklæres for uden virkning, er blandt andet at Klagenævnet for Udbud udsteder påbud om, at ordregiveren skal bringe kontrakten til ophør. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal imidlertid henlede opmærksomheden på håndhævelseslovens 4, stk. 1, der har følgende ordlyd: En ordregiver har mulighed for at sikre, at en kontrakt i de tilfælde, der er nævnt i 17, stk. 1, nr. 1, ikke erklæres for uden virkning, hvis: 1) ordregiveren forud for kontraktindgåelsen i Den Europæiske Unions Tidende har offentliggjort en bekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakten, 2) kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, og 3) ordregiveren finder, at indgåelsen af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er tilladt i henhold til de fællesskabsretlige udbudsregler. Bestemmelsen medfører, at en ordregiver ved at offentliggøre en bekendtgørelse i overensstemmelse med kravene i lovens 4, kan sikre sig mod, at kontrakten senere kan erklæres for uden virkning også i de tilfælde, hvor det viser sig, at kontrakten ikke lovligt kunne indgås uden forudgående udbud. Er en ordregiver således af den opfattelse, at der er tale om en in house aftale, idet ordregiveren finder, at virksomhedskriteriet og kontrolkriteriet er opfyldt, kan ordregiver offentliggøre en bekendtgørelse om, at den agter at indgå kontrakt, hvorefter ordregiveren er sikret, at kontrakten ikke efterfølgende kan erklæres for uden virkning. 23 Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., der trådte i kraft 1. juli 2010.

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 30-05-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 24. juli 2009 modtaget en klage over Region Hovedstadens indkøb af vikarydelser til sygehusene uden forudgående

Konkurrencestyrelsen har den 24. juli 2009 modtaget en klage over Region Hovedstadens indkøb af vikarydelser til sygehusene uden forudgående Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 12. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0182 / BTP Deres ref. Klage over Region Hovedstadens manglende udbud af vikarydelser Konkurrencestyrelsen har den 24. juli

Læs mere

NOTAT vurdering af udbudsregler ved indkøb afydelser hos Ae Birk A/S

NOTAT vurdering af udbudsregler ved indkøb afydelser hos Ae Birk A/S Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 302693-DJU NOTAT vurdering af udbudsregler ved indkøb afydelser hos Ae Birk A/S 1. Indledning og formål De fælleskommunale selskaber Østdeponi og

Læs mere

In-house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner

In-house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner 02-02-2010 OK 4/0420-8901-0178 /PMK In-house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner 1. Indledning... 2 2. Regelgrundlaget for indgåelsen af driftsoverenkomster...

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Domea Att.: Administrerende direktør Jørn Ravn Borgergade 6 1300 København K.

Domea Att.: Administrerende direktør Jørn Ravn Borgergade 6 1300 København K. Domea Att.: Administrerende direktør Jørn Ravn Borgergade 6 1300 København K. 9. december 2010 Sag 4/0420-0100-0139 / KBN/PMK Deres ref. Klage over Boligforeningen Gives manglende udbud af administrationsopgave

Læs mere

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152631 12. september 2011 RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Baggrund: Vandsektorloven,

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

(VF), med henvisning til at der forelå en in house-relation i forhold til ordregiverkommunerne, kunne udføre to konkrete opgaver uden udbud.

(VF), med henvisning til at der forelå en in house-relation i forhold til ordregiverkommunerne, kunne udføre to konkrete opgaver uden udbud. Anders Birkelund Nielsen Advokat J.nr.. 020619-0112 abn T +45 72 27 34 04 abn~bechbruun.com HVORNAR KAN VF UDFØRE DRIFTSOPGAVER FOR VF~ INTERESSENTER UDEN UDBUD? 4. november 2009 1. Baggrund og opdrag

Læs mere

Udviklingen af den i retspraksis skabte udvidede in house regel

Udviklingen af den i retspraksis skabte udvidede in house regel Udviklingen af den i retspraksis skabte udvidede in house regel af METTE HØGH Afhandlingen indeholder en gennemgang og analyse af relevant retspraksis vedr. den udvidede inhouse regels kontrolkriterium

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Lolland Kommune. Vandselskabers indkøb hos Miljølaboratoriet. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Februar Skolebakken 7, 1. tv.

Lolland Kommune. Vandselskabers indkøb hos Miljølaboratoriet. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Februar Skolebakken 7, 1. tv. Lolland Kommune Vandselskabers indkøb hos Miljølaboratoriet I/S Februar 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Indledning og

Læs mere

Redegørelse. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Redegørelse. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel.

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. 17. april 2008 NOTAT: Slettet: 16. april 2008 Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. Kommunes vandforsyning,

Læs mere

Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008

Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008 Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008 Svar på spørgsmål vedrørende forbrugerejede forsyningsselskaber Spørgsmål fra Svend Erik Jørgensen (V) er angivet nedenfor efterfulgt

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE Bilag til pkt. 3 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151664 17. maj 2011 NOTAT OM SELSKABSDANNELSE RAMMERNE FOR OMDANNELSE AF LYNETTEFÆLLESSKABET I/S TIL

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015

Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015 Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015 Anne Bergholt Sommer, specialistadvokat ase@bechbruun.com 2 Overblik Kontraktændringer Den udbudsretlige kontekst Hvornår

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4609-00059 Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 Opdateret notat om forbrugerindflydelse og medarbejderrepræsentation i vandselskaber. Bestyrelsen i et vandselskab

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Udbudsretlige in-house kontrakter

Udbudsretlige in-house kontrakter Udbudsretlige in-house kontrakter af TRINE DALL Opgaver der varetages in-house, inden for samme offentlige myndighed, kræves ikke udbudt i medfør af udbudsdirektivet. Der er i retspraksis fra EF-Domstolen

Læs mere

FREMSYNET FINANSIERING. SK Forsyning

FREMSYNET FINANSIERING. SK Forsyning FREMSYNET FINANSIERING SK Forsyning DANVA 22. august 2013 Hvem er SK Forsyning? Selskabsstruktur SK Forsyning blev stiftet i 2008 ved en sammenlægning af Slagelse Forsyning og Korsør Forsyning SK Forsyning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger I medfør af bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 9 Nordfyns Kommune - Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk

Læs mere

for NK-Spildevand A/S

for NK-Spildevand A/S VE D T Æ G T E R for NK-Spildevand A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er NK-Spildevand A/S. Selskabets binavn er Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Spildevand A/S (NK- Spildevand

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Betænkning. Forslag til udbudsloven

Betænkning. Forslag til udbudsloven Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. november 2015 Betænkning over Forslag til udbudsloven [af erhvervs- og vækstministeren (Troels

Læs mere

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser. www.energiogmiljo.dk

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser. www.energiogmiljo.dk Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser 1 Samarbejder og fusion i fjernvarmesektoren Det vil jeg tale om Juridiske overvejelser ved øget samarbejde og fusion

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.1 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Notat Dato: 4. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Indledning Sammenfatning Notatets formål er at redegøre for de udbudsretlige

Læs mere

Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund.

Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund. Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36989702.aspx Ekstern udbuds ID 403928-2012 Udbudstype Tildeling af

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 460. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Danske Havne. Temadag 22. Maj 2006. Malene Korsgaard Olesen Udbudsportalen.dk i KL

Danske Havne. Temadag 22. Maj 2006. Malene Korsgaard Olesen Udbudsportalen.dk i KL Danske Havne Temadag 22. Maj 2006 Malene Korsgaard Olesen Udbudsportalen.dk i KL Det juridiske landskab Bygge- og anlæg? Lov om Skyldneres deltagelse i udbudsforretninger EF Traktaten Gennemsigtighed Ligebehandling

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet Brønderslev Kommune Myndighedsopgaver og selskabsdrift Personsammenfald og inhabilitet Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Problemstilling...3

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser. www.energiogmiljo.dk

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser. www.energiogmiljo.dk Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser 1 Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren Det vil jeg tale om Hvad er en fusion? Juridiske rammer og overvejelser ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163050 HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Kontraktændringer Vejledning

Kontraktændringer Vejledning Kontraktændringer Vejledning 2013 Kontraktændringer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-554-3 Vejledningen

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Den første sortering af tilbuddene sker på baggrund af en række udvælgelseskriterier. Her er der typisk tale om en række mindstekrav, der skal sikre, at leverandøren kan magte opgaven.

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4. Anlægskartoteker

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Bramsnæs Kommune (selv) Under denne sag har klageren, L.R.

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne. Rapport afgivet af arbejdsgruppen om bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne

Bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne. Rapport afgivet af arbejdsgruppen om bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne Bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne Rapport afgivet af arbejdsgruppen om bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne Januar 2016 Bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne Rapport

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte nogle bemærkninger til.

Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte nogle bemærkninger til. Miljøstyrelsen Jord & Affald Strandgade 29 1401 København K!"#$%&$$$$ '(#$%&$$)) ***" " + " )",--$ Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte

Læs mere

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Resume Denne ejerstrategi beskriver Ringsted Kommunes hensigt med ejerskabet af Ringsted Forsyning A/S. Ejerstrategien udtrykker, hvordan man ønsker at arbejde sammen

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 21 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere