Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 25. august 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 25. august 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland"

Transkript

1 Modul 13 Valgfag i Næstved og Roskilde University College Sjælland Revideret juli Tilmelding sker forår 2014/afvikling efterår 2014

2 Bilag 1 A: Vigtige oplysninger vedrørende tilmelding til valgfag Bilag 1 B: Hvis du selv tilrettelægger dit valgfag Bilag 2: Valgfagsmodul: Anvendt videnskabsteori og metode. Næstved. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 2 ugers varighed. Uge 6-7 (3,3 ECTS) Bilag 3: Valgfagsmodul: Musculoskeletal undersøgelse og differentialdiagnostik verficeret ved manuel undersøgelse og ultralydsdiagnostik. Næstved. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 4 ugers varighed. Uge 8-11 (6,7 ECTS) Bilag 4: Valgfagsmodul: Physiotherapy in Sports Roskilde. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 6 ugers varighed. Uge 6-1 (10 ECTS) Bilag 5: Valgfagsmodul: Manuel behandling og specifik øvelsesterapi på baggrund af undersøgelse og klinisk ræsonnering. Roskilde. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 4 ugers varighed. Uge 8-11 (6,7 ECTS)

3 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold i til patienter/borgere på nationalt eller internationalt plan. Modulet kan indeholde uddybning af temaer, der i forvejen indgår i fysioterapeutuddannelsen eller kan være supplerende i forhold hertil. Modulet giver den studerende mulighed for fordybelse eller toning i uddannelsen. Modulets formål Modulets formål er at give den studerende muligheder for faglig fordybelse, kombineret med perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner eller internationale aspekter af fagudøvelsen. Forudsætninger for deltagelse på modulet Det er en forudsætning for deltagelse på modulet, at den studerende har bestået de prøver, den studerende efter studieordningen skal deltage i inden udgangen af det 1. studieår (modul 1, 2, 3, 4) jf. BEK nr af 16/12/2013 kap 3, 8. Derudover vil forudsætninger for deltagelse i de enkelte valgmoduler fremgå af beskrivelserne af de konkrete valgfagsmoduler (se bilag). ECTS for centrale fagområder Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 1 Valgfag 10 I alt 10 ECTS-point Læringsmål Efter modulet kan den studerende: 1. Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. 2. Gøre brug af særlige faglige færdigheder. 3. Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problemstillinger eller et områder med faglig relevans. 4. Indgå i en kritisk diskussion af fysioterapeutisk fagudøvelse i et internationalt perspektiv.

4 Studieaktivitet Modulet har en samlet work-load svarende til 267 timer, der fordeler sig på undervisning, øvelser, klinisk undervisning, gruppe- og projektarbejde, eksamensforberedelse og eksamen samt forskellige individuelle aktiviteter. Skematisk vil timerne fordele sig således Modulets faglige indhold Valgmodulet kan indeholde teoretiske, kliniske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb og kan tages enten på egen uddannelse eller på en anden dansk eller udenlandsk sundhedsuddannelse på professionsbachelorniveau eller anden uddannelse, der udbyder valgmoduler relateret til den fysioterapeutiske profession. Bemærk at transportudgifter i forbindelse med valgfaget afholdes af den studerende selv. Det nærmere specificerede indhold af modulerne vil fremgå af de enkelte beskrivelser af valgmodulerne (se bilag).

5 Modulets prøver Efter ansøgning fra Fysioterapeutuddannelsernes Ledernetværk har Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i skrivelse af 17. oktober 2012 givet tilladelse til, at der som forsøg ikke skal gennemføres en intern teoretisk prøve som afslutning på modul 13. Forsøget gennemføres i perioden og gælder for studerende, som starter på modul 13 i Modulet afsluttes med, at der i den sidste uge i modul 13 udarbejdes en præsentation af et emne eller et fokusområde, som den studerende har beskæftiget sig med i valgmodulet. Dette præsenteres på en plenumsession i den første uge af modul 14, og modulet er endeligt godkendt når præsentationen har fundet sted. Præsentationens indhold Den studerende redegør gennem sin præsentation for et særligt videns- og/eller praksisområde som vedkommende har arbejdet med i valgfagsmodulet. Den studerende belyser relevante faglige problemstillinger med brug af refleksiv og kritisk stillingtagen. Herigennem får den studerende, gennem præsentationens format, afprøvet faglig formidling, som den finder sted på såvel danske som internationale fysioterapeutiske konferencer og symposier. Form Præsentationen holdes i konferenceformatet "Platform Presentation" og finder sted i den 1.moduluge i modul 14 (dvs. uge 12 eller 41), hvor den studerende på baggrund af en elektronisk præsentation (Powerpoint eller tilsvarende) præsenterer sit emne. Der må højst være 5 slides eksklusiv forside, referencer og evt. "acknowledgements". Sessionen ledes af en "chair" (varetages af en fysioterapiunderviser) som kort præsenterer emnet og oplægsholderen. Efter præsentationen gives plads til enkelte spørgsmål. Den studerende afleverer inden præsentationen et dokument til chair en indeholdende: Navn, hvilket/hvilke valgfag man har deltaget i og titel/emne for præsentationen. Tidsforbrug er 15 minutter pr. oplæg alt inklusiv (introduktion, præsentation, spørgsmål og skift til næste oplægsholder). Holdet deles i grupper á ca. 12 studerende, som overværer hinandens præsentationer. Desuden tilstræbes det at modul 1 studerende deltager ved præsentationerne. Godkendelse af modulet Modulet er godkendt når den studerende har uploadet sit oplæg på FRONTER og præsenteret det på konferencen. Upload på FRONTER skal være foretaget senest mandag kl i den første uge af moduluge 14 (uge 12 eller 41). Ved fravær på fremlæggelsesdagen skal den studerende uploade en video af sin præsentation på Fronter.

6 OBS: Det er vigtigt at bemærke at der i de enkelte valgfagsmoduler kan være krav om aflevering af produkter i form af eksempelvis pjecer, videofilm, projektplaner eller andet, som særligt knytter sig til det enkelte valgfag. Disse produkter skal ses som forudsætningsgivende for præsentationen og kan evt inddrages i denne. Desuden kan forudsætningsgivende produkter lægges i den studerendes portfolio, enten i deres egentlige form eller i form af et billede eller film af produktet. Referencer Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi, BEK nr. 831 af 13/08/2008. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

7 Hjælp til arbejdet med at indsamle materiale til præsentationen. Du anbefales at arbejde med disse områder gennem hele valgfagsperioden for et sikre dig, at du har materiale til præsentationen Redskab til refleksions/arbejdsproces i valgfagene. Du anbefales gennem modulet, at indsamle og bearbejde materiale fra de enkelte valgfag, og således opnå en god basis ift. arbejdet med præsentationen ved afslutningen af modul 13: Til denne indsamling og bearbejdning kan du arbejde refleksivt, ud fra nedenstående punkter. Dette refleksionsmateriale er dit eget og indgår ikke i bedømmelsen. Refleksionsarbejdet kan gemmes i din port folio, og kan således danne basis for din præsentation - Konteksten for det fysioterapeutiske område du vil præsentere. - Hvilke elementer indgår i din præsentation og hvilken sammenhænge er der mellem disse elementer. - Hvad er sammenhængen mellem valgfagets tema og det du ønsker at præsentere. - Hvilke hypoteser eller antagelser ligger til grund for det stof du præsenteres for i valgfaget/valgfagene. - Hvordan kan noget af det du har arbejdet med i valgfaget, bruges ift. at få øje på nye muligheder i en fysioterapeutisk problemstilling/udfordring. - Afdæk og definér den teoriramme og det videnskabelige grundlag som du tager udgangspunkt i og finder relevant for at kunne bearbejde stoffet. - Overvej gyldigheden af den empiri og de teorier som du præsenteres for i valgfaget/valgfagene. - Overvej hvilke resultater fra andres forskning, udviklingsarbejde, litteratur, egen empiri du kan inddrage. - Forhold dig kritisk til det faglige niveau indenfor feltet - Afdæk muligheder og barrierer for at implementere valgfagenes temaer i fysioterapeutisk praksis. Eksempelvis politiske, institutionelle, faglige, personlige muligheder og barrierer. - Find studier/litteratur som perspektiverer problemstillingen/udfordringen i et nationalt og internationalt lys - Arbejd evt. med et mindmap som du løbende kan udvikle og opsamle viden og ideer i. - Se eks. vis dette gratis og let tilgængelige mindmap program: https://bubbl.us/ eller

8

9 Bilag 1 A Praktisk information vedrørende modul 13 Strukturen i modul 13 Modul 13 forløber over 6 uger og består af en række valgfagsmoduler som tilsammen dækker 10 ECTS. Du kan vælge mellem valgfagsmoduler på din egen uddannelsesinstitution eller på andre University Colleges i Danmark. Tilmelding til valgfagsmodulerne Du skal vælge valgfag til modul 13, mens du er i gang med modul 11. Hvis du er på modul 11 i forårssemesteret: Hvis du går på modul 11 i forårssemesteret vil valgfagene blive annonceret mandag i uge 11. OBS: Det er forskelligt om det enkelte University College åbner for tilmelding til valgfaget fra denne mandag eller om de afventer en til to uger, før der åbnes. Det bedste råd er, at du holder dig orienteret, så du får plads på de valgfag, du ønsker dig. På uddannelsernes hjemmeside kan du se hvilke kriterier du skal opfylde for at kunne deltage i valgfagene. Du får tilbagemelding på om du er optaget i uge 16. Hvis du ikke får alle dine ønsker opfyldt annonceres de ledige pladser i uge 17 Hvis du har søgt en af de ledige pladser får du besked i uge 19 I uge 20 skal du aflevere din valgfagsplan til studiesekretæren. Valgfagsplanen sikrer dig dine 10 ECTS for valgfaget og findes på Fronter Så er du klar til modul 13 i uge i det kommende efterår. Hvis du er på modul 11 i efterårssemesteret: Hvis du går på modul 11 i efterårssemesteret vil valgfagene blive annonceret mandag i uge 41. OBS: Det er forskelligt om det enkelte University College åbner for tilmelding til valgfaget fra denne mandag, eller om de afventer en til to uger, før der åbnes. Det bedste råd er, at du holder dig orienteret, så du får plads på de valgfag, du ønsker dig. På uddannelsernes hjemmeside kan du se hvilke kriterier du skal opfylde for at kunne deltage i valgfagene. Du får tilbagemelding på om du er optaget i uge 46. Hvis du ikke får alle dine ønsker opfyldt annonceres de ledige pladser i uge 47 Hvis du har søgt en af de ledige pladser får du besked i uge 49 I uge 50 skal du aflevere din valgfagsplan til studiesekretæren. Valgfagsplanen sikrer dig dine 10 ECTS for valgfaget og findes på Fronter Så er du klar til modul 13 i uge 6-11 i det kommende forår. De forskellige valgmoduler bliver annonceret i uge 11 og 41 på adressen: De enkelte valgmoduler beskrives af den institution som udbyder dem. Beskrivelserne vil du finde på Du skal sørge for at kombinere dine valgfag, så du er tilmeldt valgfag i alle modulets 6 uger. Dette sikrer at du får modulets 10 ECTS. Det er ikke tilladt at tilmelde sig flere valgfag, som forløber samtidigt. Valgfagene kan have en varighed af 2 eller 4 eller 6 uger. Selvom du tager valgfag andre steder er det den fysioterapeutuddannelse du går på, som har ansvaret for bedømmelse m.v. og for den endelige godkendelse af valgmodulet.

10 Bilag 1 B Hvis du selv tilrettelægger dit valgfag Du har mulighed for selv at tilrettelægge et valgmodul som et teoretisk og/eller klinisk/praktisk forløb enten i Danmark eller i udlandet. Dette skal godkendes på forhånd af den uddannelsesinstitution, du går på. Hvis du selv tilrettelægger dit valgfag, skal du aflevere din ansøgning om godkendelse af det inden 4. uge i modul11. Kontakt studiesekretæren for nærmere oplysninger. Kriterier for godkendelse af selvtilrettelagt valgfag. Overordnet skal valgfaget gøre det muligt for dig at opfylde modulets læringsudbytte samt kriterierne for opgavebedømmelse. Valgfaget kan ikke indebære økonomiske udgifter for UCSJ i form af deltagerafgift, lønninger o. lign. Du skal selv udarbejde en valgfagsbeskrivelse, hvori der redegøres for valgfagets varighed (2, 4 eller 6 uger), tema, regi, indhold samt forventet læringsudbytte. Selve godkendelsen af valgfaget vil bero på en konkret vurdering fra uddannelsens side.

11 Bilag 2 Valgfagets titel (dansk/engelsk) ECTS-point: 3,3 Anvendt videnskabsteori og metode / Applied science and methodology Valgfaget afholdes Campus Næstved, (UCSJ), Parkvej 190, 4700 Næstved. Telefon Dette valgfag afholdes delvis med undervisning på engelsk. Valgfagsansvarlig uddannelse Næstved, UCSJ Valgfagets tema/profil Valgfagets tema anlægger et kritisk perspektiv på det videnskabsteoretiske og metodiske grundlag for skabelse og anvendelse af beskrivende, forklarende og forstående viden på sundhedsområdet. Der lægges vægt på, hvordan forskningsspørgsmålet er styrende for det design, som en undersøgelse bygger på. På samme måde har designet betydning for, hvordan resultaterne kan anvendes som grundlag for sundhedsfaglig praksis. Det særligt interessante er, at det som oftest er en praksis der finder sted i et krydsfelt mellem lille eller ingen højtrangerende evidens, men hvor en etableret praksis alligevel fastholdes ud fra andre begrundelser. Der lægges endvidere vægt på såvel kvantitativ (statistisk) som kvalitativ analyse af data i forskellige undersøgelsestyper, således at forståelse af metoder til databearbejdning kan indgå i en samlet vurdering af det videnskabelige grundlag for praksis også når dette grundlag bygger på videnskabeligt arbejde af forskellig karakter. Læringsforudsætninger Valgfaget retter sig mod de sundhedsfaglige uddannelser, og de studerende forventes at kunne orientere sig i feltet af videnskabsteori og metode indenfor de naturvidenskabelige og humanvidenskabelige forskningsområder. Desuden forventes erfaring med litteratursøgning samt vurdering af evidensgrundlag for studier rettet mod målemetoder og vurdering af behandlingseffekt. Læringsudbytte Viden om: Efter valgfaget kan den studerende: - forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fysioterapifagets teori- og metodegrundlag. - forholde sig nuanceret til evidensbegrebets rolle i forhold til professionens praksis. - præsentere kendskab til fagområdets videnskabelige metoder og redskaber.

12 Færdigheder i forhold til: Efter valgfaget kan den studerende: - identificere videnskabelige problemstillinger indenfor udvalgte områder af professionens praksis. - håndtere generelle processer i forhold til at opstille analyse- og løsningsmodeller på baggrund af videnskabelige overvejelser. - videnskabelig metodeanvendelse inden for fysioterapi. - vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og redskaber indenfor fysioterapi. Kompetencer: Efter valgfaget kan den studerende: - planlægge udviklingsprojekter, der skaber ny viden eller sætter kendt viden i spil på nye måder. Læringsaktiviteter Forelæsning Artikelanalyse Opgaveløsning indenfor dataanalyse Projektplanlægning / protokol Indhold Videnskabsteori som forudsætning for evidensbegrebet samt evidens og humanistisk praksis. Der lægges op til et kritisk perspektiv på evidensbegrebet ud fra hvilken viden der er behov for i praksis. Vurdering af undersøgelsestyper, der ligger hhv. højt og lavt i evidenshierarkiet, herunder præsentation af casestudier (kvantitative som kvalitative) samt case rapporter. Analyse af kvantitative data. Statistiske muligheder og begrænsninger for forskellige undersøgelsestyper. Eksempler på beskrivende og hypotesetestende statistik. Analyse af kvalitative data ud fra en fænomenologisk eller hermeneutisk videnskabsteoretisk indfaldsvinkel. Periode for afvikling af valgfaget: Uge 6 og 7 // Uge 35 og 36 Litteratur: Foreløbig anbefalet litteratur, der suppleres med aktuelt artikelmateriale Hicks C. Research methods for clinical therapists. Applied project design and analysis. Edinburgh; Churchill Livingstone, Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning, en innføring. Oslo: Tano Aschehoug, Thisted, J. Forskningsmetode i praksis - Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. København: Munksgaard Danmark, Lindahl M, Juhl CB. Den sundhedsviden-skabelige opgave: vejledning og værkstøjs-kasse. København: Munksgaard Danmark, Hagen, BH, Herbert, R, Jamtved, G, Mead J. Evidensbaseret praksis. København: Munksgaard Danmark, Deltagerantal: Minimum 15 deltagere. Ingen begrænsning for maksimum.

13 Undervisere: Undervisere fra fysioterapeutuddannelsen UCSJ Kriterier for optagelse: Opfyldelse af læringsforudsætninger

14 Bilag 3 Valgfagets titel: Musculoskeletal undersøgelse og differentialdiagnostik verficeret ved manuel undersøgelse og ultralydsdiagnostik. Musculoskeletal examination and diagnosis verified through manual examination and diagnostic ultrasound. ECTS-point: 6,7 Valgfaget afholdes: Campus Næstved, (UCSJ), Parkvej 190, 4700 Næstved. Telefon Valgfagsansvarlig uddannelse: Næstved, UCSJ Valgfagets tema/profil: Til den studerende der er interesseret i at udvikle sin metodik indenfor vævsspecifik undersøgelse og differentialdiagnostik. Formålet er at udnytte de diagnostiske muligheder der ligger i kombinationen af manuel undersøgelse og diagnostisk ultralyd. Valgfaget er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i allerede kendte undersøgelsesmetodikker fra fysioterapeutuddannelsen. Igennem en systematisk undersøgelse skal den studerende fremstille en evidensvurderet case med redegørelse og argumentation for de konklusioner der drages. Læringsforudsætninger: Valgfaget retter sig mod de sundhedsfaglige uddannelser, og de studerende forventes at kunne orientere sig i feltet basale undersøgelsesmetodikker både indenfor det manuelle og ultralydsdiagnostikken Læringsudbytte: Viden om: Efter valgfaget kan den studerende: - Forstå, og på et videnskabeligt grundlag reflektere over valgte undersøgelsesmetodikker. - forholde sig til evidensvurderingen af disse undersøgelsesmetoder. - præsentere kendskab til fagområdets differentialdiagostiske styrker og begrænsninger.

15 Færdigheder i forhold til: Efter valgfaget kan den studerende: - identificere vævsspecifikke problemstillinger i relation til skulder, lumbal columna/pelvis og hofte. - udføre en struktureret differentialdiagnostisk vævsundersøgelse og scanning Kompetencer: Efter valgfaget kan den studerende: Reflektere og argumentere for de udvalgte undersøgelsesmetodikker og sætte dem i relation til det manuelle fagområdes evidensvurdering. Træffe udvidet kliniske beslutninger vedr. vævsspecifikke forhold i ovennævnte regioner. Læringsaktiviteter: Praktisk demonstration og afprøvning Forelæsning Artikelanalyse Indhold: - Undersøgelsesmetodikker i teori og praksis - Udvikle praksis i workshops med generering af scanningsbilleder - Gennemgang af ultralydsdiagnostiske cases til forståelse af scanningsbilleder - Evidensvurdering af undersøgelsestyper ved selvfundne- og fremlagte artikler Periode for afvikling af valgfaget: // 8-11 Litteratur: Forslag til anvendt baggrundslitteratur. Ellers den anvendte litteratur fra pågældende uddannelsessted i den muskuloskeletale differentialdiagnostiske undersøgelse. Gross JM, Fetto J, Rosen. E. Musculoskeletal examination. 3. ed. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons; Hoppenfeld S. Physical examination of the spine and extremities. Norwalk: CT; Hertling D, Kessler RM. Management of common musculoskeletal disorders. 4 rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; Lind P. Ryggen: Undersøgelse og behandling. Kbh.: FADL; 2004.

16 Hides. Julie A et al. Ultrasound Imaging Assessment of Abdominal Muscle Function During Drawing-in of the Abdominal Wall: An Intrarater Reliability Study. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, vol.37-no.8, aug Fredberg, Ulrich; Bolvig, Lars; Andersen, Niels T. Prophylactic Training in Asymptomatic Soccer Playsers With Ultrasonographic Abnormalitites in Achilles and Patellar Tendons: The Danish Super League Study. American Journal of Sports Medicine 2008; 36; 451. Online at: Magnusson L, Kälebo P, Baranto A, Lundin O, Wiger P, Kartus J, Karlsson J. The value of ultrasonography in the preoperative diagnostic evaluation of patients with recurrent anterior shoulder dislocation: a prospecitive study of 44 patients. Knee Surg.Sports Traumatol.Arthrosc. 2007, may;15(5): Epub.2006 Dec 21. Kompendium om Ultralydsdiagnostik lægges på Fronter til valgfagets start. Deltagerantal: (min./max.) Min. 15 deltagere max. 35 Undervisere: Peter Johansen / fysioterapeutuddannelsen i Næstved Lars Heegaard Jensen / fysioterapeutuddannelsen i Næstved Kriterier for optagelse: Opfyldelse af læringsforudsætninger

17 Bilag 4 The module is offered in English ECTS-point: 10 PHYSIOTHERAPY IN SPORTS LOCATION: Campus Roskilde, (UCSJ), Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Telefon RESPONSIBLE EDUCATION: Campus Roskilde, (UCSJ), Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Telefon THEME AND PROFILE OF THE ELECTIVE MODULE Sports Physiotherapy has gained tremendous importance as participation in sports is increasing globally. The module aims to train under graduate physiotherapy students in the area of Sports Physiotherapy which is an integral part of overall healthcare in sports. The course has been carefully structured to encompass a wide variety of health issues in various sports at all levels of participation. After successful completion of the module, it is expected that the student will be capable of handling common sports related musculoskeletal conditions and other health issues in sports within the scope of physiotherapeutic intervention. PRECONDITIONS FOR ATTENDING THE MODULE The module is open to Physiotherapy students who are interested in acquiring physiotherapy skills and knowledge in field of sports. The applicants should have sound knowledge of anatomy, physiology and musculoskeletal rehabilitation in order to be able to understand the theory and methods used in Sports Physiotherapy. LEARNING OUTCOME KNOWLEDGE The module aims to provide the students with knowledge in the areas of : - Roles and responsibilities of a Sports Physiotherapist - Classification of Sports Injuries acute, chronic, overuse and other types of injuries - Sports Biomechanics- study of movement patterns involved in some common sports such as running, cycling, soccer, throwing - Sports Injury Diagnosis- Clinical assessment, investigations and decision making - Rehabilitation of Sports Injuries - Diet in Sports- Balanced diet, diet in relation to the type of exercise, carbohydrate loading, hydration - Special considerations in a child and female athlete - Sportspersons with pre-existing disorders- diabetes, hypertension, cardiac disorders - Scope of Research in Physiotherapy

18 SKILLS - Effective communication with the sportsperson and appropriate use of the collected data - Analyzing various sports in terms of their bio- mechanics and mechanisms of injury - Using appropriate preventive, evaluative and rehabilitative techniques to achieve best outcomes for an injured sportsperson - Evaluating and managing emergencies in sports - Coordinating with other facilities to provide optimal care - Planning exercise regimes for sportspersons post-surgeries - Advice sportspersons with pre-existing health disorders for optimal performance COMPETENCIES - Obtain and interpret clinically relevant information from the sportsperson in various types of situations such as individual sports, team games and contact sports - Plan and implement preventive, therapeutic and rehabilitative programs for sportspersons - Collaborate with other medical professionals to provide necessary medical care in sports within and beyond the scope of Physiotherapy LEARNING ACTIVITIES In addition to classroom teaching, practical demonstrations and self-practice, the module will also incorporate the following: - Group discussions and activities - Case studies - Field trip/s - Projects/assignments ASSESSMENT The assessment will be carried out on the basis of presentations/projects/assignments work at the end of 10 ECTS. CONTENT OF THE MODULE I. Fundamentals and Techniques in Sports Physiotherapy A) Review of Exercise Physiology Adaptations to various exercise regimens (endurance v/s resistance training) Concepts of VO 2 max. and recovery heart rate

19 B) Specific Sports Rehabilitation Techniques Fundamentals in Sports rehabilitation Use of Isokinetic system for diagnosis and rehabilitation Principles / concepts of injury prevention Resistance Training Programs: Multigym, Thera bands tubes, Swiss balls, Free weights Plyometrics Sports massage (pre competition, post competition) Taping in sports Role of Electrotherapy and other modalities C) Assessment Techniques in Sports Fitness: Physiological and clinical concepts of fitness, formulation and role of fitness testing Strength testing Cardiorespiratory fitness in Sports- treadmill tests, bicycle ergo meter, field tests Body composition analysis: fundamentals & application D) Ergonomic aids / Miscellaneous: Rationale for use Nutritional approach in athletes Pharmacological and drugs in sports: common use, abuse and testing (Dope and dope control measures: WADA law) Psychological support / tools for athletes E) Special consideration areas: Protective equipment Environmental considerations in sports The female sportsperson Sports in children and adolescence II. Physiotherapeutic management of Sports Injuries A) Biomechanics: Review of fundamental mechanics Muscle mechanics Ligament mechanics Tendon mechanics Joint mechanics B) Sport specific biomechanics / patho-mechanics and sports injuries in the following sports: Throwing Swimming Running Cycling C) Emergency medical care in sports- unconsciousness, concussions, ear/ eye/nose injuries, spinal injuries BRIEF DESCRIPTION OF CONTENTS: (A) Fundamentals of Sports Physiotherapy: The course starts with this component which aims at covering relevant principles critical to further understanding of the course. It includes teaching on the role and responsibilities of a sports physiotherapist, issues related to training and review

20 of pain mechanisms. The learning will be through presentations, discussions and review of literature. (B) Exercise physiology and specific adaptations: This component aims to cover adaptations to exercises and understanding the importance of optimal training loads and recovery. Practical sessions on exercise testing and monitoring progress will be conducted to gain insight into evidence based training and appropriate documentation in sports. The section also includes elements of environmental factors on exercise and performance which is a critical issue especially at a professional level. (C) Specific Sports Rehabilitation Techniques : Evidence based physiotherapeutic techniques which are commonly used in the rehabilitation process of an athlete are the core of this section. Techniques such as resistance training, plyometrics, isokinetics, taping and other rehabilitation techniques will be included in the form of theory and practical sessions for indepth knowledge and application on sportspersons. (D) Diagnostic Techniques in Sports: Clinical diagnosis and the use of evidence based assessment techniques forms the basis of this section. In sportspersons, the clinical diagnosis can be more challenging considering that we are dealing with a relatively fit and healthy population. With technological advancements, it has been possible to objectify many findings and further strengthen the physiotherapeutic diagnosis. A combination of practical training, theory sessions and group discussions will make this section an interesting one. (E) Nutrition and Ergogenic aids: Diet has a major influence on performance and thus a basic understanding in this area is imperative. This part aims to provide knowledge in the area of nutrition, supplements for performance, substance abuse and laws governing banned substances in sports. (F) Psychological support / tools for athletes: Increasing competition at all levels also brings stress and anxiety which can negatively influence performance. The teaching in this part intends to provide an overview of some common problems and some simple strategies to help the athlete. Classroom discussions and practical examples will be included so that a physiotherapist can use some psychological tools if required. (G) Sport Biomechanics, Injuries and their Physiotherapeutic Management: This section is a key section of the module and attempts to impart theoretical and practical knowledge in the areas of sports biomechanics, injuries, preventive and rehabilitative process. Some common sporting movement patterns such as running, throwing, jumping, and swimming will be covered which in turn represent many sporting situations. Special injuries in football, cycling and some other sports are a part of this component and the students will gain knowledge in understanding the mechanism of injuries and preventive strategies. It also includes a special section on sports problems specific to children, females and the elderly population. Expect a lot of practical work and reading as a part of this component of the course.

21 (H) Emergency medical care in sports: As a key healthcare provider in sports, it necessitates that the physiotherapist has knowledge for identification, management and risk reduction in emergency medical conditions of sportspersons. The section covers some of the most important emergency situations encountered in sports in terms of identification, first aid and management, referral to the required facility and criteria for return to sports. With the right level of knowledge and practical skills, many on-field and noncritical situations can easily be handled by physiotherapists which is being practiced globally. (I) Scientific Methods (only as a part of 20 ECTS): Assignments, presentations and project work are an important part of this course and with this in mind, some basic research methods and statistical tools have been incorporated in the module. In addition to the above, the section also aims to train students in searching relevant literature, reviewing articles and learning the concepts of evidence based practice. All this will be accomplished through theory classes, review of scientific articles, and guided learning activities. LITERATURE Brukner & Khan s. Clinical Sports Medicine 4 th edition. McGraw Hill Medical. ISBN Andrews, Harrelson and Wilk. Physical Rehabilitation of the Injured athlete. 4 th edition. Publisher Saunders Katch, MacArdle and Katch. Exercise Physiology Nutrition, Energy and Human performance. Lippincott Williams & Wilkins, 2007 David H Perrin. The Injured Athlete 3 rd edition. Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; Third edition (November 23, 1998) ISBN-10: ISBN-13: Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy. American Physical Therapy Association. ISSN: British Journal of Sports Medicine Minimum number of participants: 15. Maximum number of participants: 30 Teachers: Teachers from University College, Sjælland, with Ph.D and Master of Science within Sports Physiotherapy and Exercise physiology.

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Kursuskategorier Forord... 4 Røntgen-webinar... 6 Skulderkursus/grundforløb... 8 Skulderkursus/udvidet

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Kristian Thorborg Champions League på Gentofte

Læs mere

Master- og Diplomuddannelser

Master- og Diplomuddannelser Master- og Diplomuddannelser 2008-2009 v i i i i i i i i i i v Master- og diplomuddannelser på Københavns Universitet 2008-2009 Redaktion: Malene Brandt, Kompetenceenheden, Københavns Universitet Redaktionen

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin B. Josefsen Deborah Falla. First: Sept 2010 Updated: February 22, 2012. Curriculum Cx Headache and Dizziness Courses

Martin B. Josefsen Deborah Falla. First: Sept 2010 Updated: February 22, 2012. Curriculum Cx Headache and Dizziness Courses Fordybelseskursus: Cervikogen Hovedpine og Svimmelhed Kernekursus (Part I), Supervisionskursus (Part II) og klinisk vejledning / supervision (Part III) Undersøgelse, diagnostik, differentialdiagnostik

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning Principopsætning på publikationer University of Copenhagen Vandret variant med logo til højre This is number 2 in the second volume in a series of publications of educational development projects made

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet - anbefalinger der fremmer toppræstationer Elitesport med høj intensitet 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Præsentation af bidragydere 4 Anbefalinger Højintensitetssportsgrene i et psykologisk perspektiv

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN SOLA NORDIC INFORMERER: NYHED! - SOLA ACCESS HD 1.67 UDVIDET LÆSEGLAS NU INDIVIDUELT PRODUCERET MED HD* TEKNOLOGI * 3 VARIATIONER A: 0,75 D - B: 1,25

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Elektronik og IT Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi Aalborg Universitet 2011 Uddannelsen udbydes i Aalborg Forord:

Læs mere

En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis

En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis Bachelorprojekt i ergoterapi En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis En kvalitativ undersøgelse af elementer der har betydning for den menige ergoterapeuts arbejde med evidens på

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi Muskuloskeletalt Forum 2 7. årgang Maj 2007 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Triggerpunkter i nyt lys 7 Muskuloskeletal ultralydsskanning

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere