Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 25. august 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 25. august 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland"

Transkript

1 Modul 13 Valgfag i Næstved og Roskilde University College Sjælland Revideret juli Tilmelding sker forår 2014/afvikling efterår 2014

2 Bilag 1 A: Vigtige oplysninger vedrørende tilmelding til valgfag Bilag 1 B: Hvis du selv tilrettelægger dit valgfag Bilag 2: Valgfagsmodul: Anvendt videnskabsteori og metode. Næstved. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 2 ugers varighed. Uge 6-7 (3,3 ECTS) Bilag 3: Valgfagsmodul: Musculoskeletal undersøgelse og differentialdiagnostik verficeret ved manuel undersøgelse og ultralydsdiagnostik. Næstved. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 4 ugers varighed. Uge 8-11 (6,7 ECTS) Bilag 4: Valgfagsmodul: Physiotherapy in Sports Roskilde. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 6 ugers varighed. Uge 6-1 (10 ECTS) Bilag 5: Valgfagsmodul: Manuel behandling og specifik øvelsesterapi på baggrund af undersøgelse og klinisk ræsonnering. Roskilde. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 4 ugers varighed. Uge 8-11 (6,7 ECTS)

3 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold i til patienter/borgere på nationalt eller internationalt plan. Modulet kan indeholde uddybning af temaer, der i forvejen indgår i fysioterapeutuddannelsen eller kan være supplerende i forhold hertil. Modulet giver den studerende mulighed for fordybelse eller toning i uddannelsen. Modulets formål Modulets formål er at give den studerende muligheder for faglig fordybelse, kombineret med perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner eller internationale aspekter af fagudøvelsen. Forudsætninger for deltagelse på modulet Det er en forudsætning for deltagelse på modulet, at den studerende har bestået de prøver, den studerende efter studieordningen skal deltage i inden udgangen af det 1. studieår (modul 1, 2, 3, 4) jf. BEK nr af 16/12/2013 kap 3, 8. Derudover vil forudsætninger for deltagelse i de enkelte valgmoduler fremgå af beskrivelserne af de konkrete valgfagsmoduler (se bilag). ECTS for centrale fagområder Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 1 Valgfag 10 I alt 10 ECTS-point Læringsmål Efter modulet kan den studerende: 1. Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. 2. Gøre brug af særlige faglige færdigheder. 3. Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problemstillinger eller et områder med faglig relevans. 4. Indgå i en kritisk diskussion af fysioterapeutisk fagudøvelse i et internationalt perspektiv.

4 Studieaktivitet Modulet har en samlet work-load svarende til 267 timer, der fordeler sig på undervisning, øvelser, klinisk undervisning, gruppe- og projektarbejde, eksamensforberedelse og eksamen samt forskellige individuelle aktiviteter. Skematisk vil timerne fordele sig således Modulets faglige indhold Valgmodulet kan indeholde teoretiske, kliniske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb og kan tages enten på egen uddannelse eller på en anden dansk eller udenlandsk sundhedsuddannelse på professionsbachelorniveau eller anden uddannelse, der udbyder valgmoduler relateret til den fysioterapeutiske profession. Bemærk at transportudgifter i forbindelse med valgfaget afholdes af den studerende selv. Det nærmere specificerede indhold af modulerne vil fremgå af de enkelte beskrivelser af valgmodulerne (se bilag).

5 Modulets prøver Efter ansøgning fra Fysioterapeutuddannelsernes Ledernetværk har Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i skrivelse af 17. oktober 2012 givet tilladelse til, at der som forsøg ikke skal gennemføres en intern teoretisk prøve som afslutning på modul 13. Forsøget gennemføres i perioden og gælder for studerende, som starter på modul 13 i Modulet afsluttes med, at der i den sidste uge i modul 13 udarbejdes en præsentation af et emne eller et fokusområde, som den studerende har beskæftiget sig med i valgmodulet. Dette præsenteres på en plenumsession i den første uge af modul 14, og modulet er endeligt godkendt når præsentationen har fundet sted. Præsentationens indhold Den studerende redegør gennem sin præsentation for et særligt videns- og/eller praksisområde som vedkommende har arbejdet med i valgfagsmodulet. Den studerende belyser relevante faglige problemstillinger med brug af refleksiv og kritisk stillingtagen. Herigennem får den studerende, gennem præsentationens format, afprøvet faglig formidling, som den finder sted på såvel danske som internationale fysioterapeutiske konferencer og symposier. Form Præsentationen holdes i konferenceformatet "Platform Presentation" og finder sted i den 1.moduluge i modul 14 (dvs. uge 12 eller 41), hvor den studerende på baggrund af en elektronisk præsentation (Powerpoint eller tilsvarende) præsenterer sit emne. Der må højst være 5 slides eksklusiv forside, referencer og evt. "acknowledgements". Sessionen ledes af en "chair" (varetages af en fysioterapiunderviser) som kort præsenterer emnet og oplægsholderen. Efter præsentationen gives plads til enkelte spørgsmål. Den studerende afleverer inden præsentationen et dokument til chair en indeholdende: Navn, hvilket/hvilke valgfag man har deltaget i og titel/emne for præsentationen. Tidsforbrug er 15 minutter pr. oplæg alt inklusiv (introduktion, præsentation, spørgsmål og skift til næste oplægsholder). Holdet deles i grupper á ca. 12 studerende, som overværer hinandens præsentationer. Desuden tilstræbes det at modul 1 studerende deltager ved præsentationerne. Godkendelse af modulet Modulet er godkendt når den studerende har uploadet sit oplæg på FRONTER og præsenteret det på konferencen. Upload på FRONTER skal være foretaget senest mandag kl i den første uge af moduluge 14 (uge 12 eller 41). Ved fravær på fremlæggelsesdagen skal den studerende uploade en video af sin præsentation på Fronter.

6 OBS: Det er vigtigt at bemærke at der i de enkelte valgfagsmoduler kan være krav om aflevering af produkter i form af eksempelvis pjecer, videofilm, projektplaner eller andet, som særligt knytter sig til det enkelte valgfag. Disse produkter skal ses som forudsætningsgivende for præsentationen og kan evt inddrages i denne. Desuden kan forudsætningsgivende produkter lægges i den studerendes portfolio, enten i deres egentlige form eller i form af et billede eller film af produktet. Referencer Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi, BEK nr. 831 af 13/08/2008. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

7 Hjælp til arbejdet med at indsamle materiale til præsentationen. Du anbefales at arbejde med disse områder gennem hele valgfagsperioden for et sikre dig, at du har materiale til præsentationen Redskab til refleksions/arbejdsproces i valgfagene. Du anbefales gennem modulet, at indsamle og bearbejde materiale fra de enkelte valgfag, og således opnå en god basis ift. arbejdet med præsentationen ved afslutningen af modul 13: Til denne indsamling og bearbejdning kan du arbejde refleksivt, ud fra nedenstående punkter. Dette refleksionsmateriale er dit eget og indgår ikke i bedømmelsen. Refleksionsarbejdet kan gemmes i din port folio, og kan således danne basis for din præsentation - Konteksten for det fysioterapeutiske område du vil præsentere. - Hvilke elementer indgår i din præsentation og hvilken sammenhænge er der mellem disse elementer. - Hvad er sammenhængen mellem valgfagets tema og det du ønsker at præsentere. - Hvilke hypoteser eller antagelser ligger til grund for det stof du præsenteres for i valgfaget/valgfagene. - Hvordan kan noget af det du har arbejdet med i valgfaget, bruges ift. at få øje på nye muligheder i en fysioterapeutisk problemstilling/udfordring. - Afdæk og definér den teoriramme og det videnskabelige grundlag som du tager udgangspunkt i og finder relevant for at kunne bearbejde stoffet. - Overvej gyldigheden af den empiri og de teorier som du præsenteres for i valgfaget/valgfagene. - Overvej hvilke resultater fra andres forskning, udviklingsarbejde, litteratur, egen empiri du kan inddrage. - Forhold dig kritisk til det faglige niveau indenfor feltet - Afdæk muligheder og barrierer for at implementere valgfagenes temaer i fysioterapeutisk praksis. Eksempelvis politiske, institutionelle, faglige, personlige muligheder og barrierer. - Find studier/litteratur som perspektiverer problemstillingen/udfordringen i et nationalt og internationalt lys - Arbejd evt. med et mindmap som du løbende kan udvikle og opsamle viden og ideer i. - Se eks. vis dette gratis og let tilgængelige mindmap program: https://bubbl.us/ eller

8

9 Bilag 1 A Praktisk information vedrørende modul 13 Strukturen i modul 13 Modul 13 forløber over 6 uger og består af en række valgfagsmoduler som tilsammen dækker 10 ECTS. Du kan vælge mellem valgfagsmoduler på din egen uddannelsesinstitution eller på andre University Colleges i Danmark. Tilmelding til valgfagsmodulerne Du skal vælge valgfag til modul 13, mens du er i gang med modul 11. Hvis du er på modul 11 i forårssemesteret: Hvis du går på modul 11 i forårssemesteret vil valgfagene blive annonceret mandag i uge 11. OBS: Det er forskelligt om det enkelte University College åbner for tilmelding til valgfaget fra denne mandag eller om de afventer en til to uger, før der åbnes. Det bedste råd er, at du holder dig orienteret, så du får plads på de valgfag, du ønsker dig. På uddannelsernes hjemmeside kan du se hvilke kriterier du skal opfylde for at kunne deltage i valgfagene. Du får tilbagemelding på om du er optaget i uge 16. Hvis du ikke får alle dine ønsker opfyldt annonceres de ledige pladser i uge 17 Hvis du har søgt en af de ledige pladser får du besked i uge 19 I uge 20 skal du aflevere din valgfagsplan til studiesekretæren. Valgfagsplanen sikrer dig dine 10 ECTS for valgfaget og findes på Fronter Så er du klar til modul 13 i uge i det kommende efterår. Hvis du er på modul 11 i efterårssemesteret: Hvis du går på modul 11 i efterårssemesteret vil valgfagene blive annonceret mandag i uge 41. OBS: Det er forskelligt om det enkelte University College åbner for tilmelding til valgfaget fra denne mandag, eller om de afventer en til to uger, før der åbnes. Det bedste råd er, at du holder dig orienteret, så du får plads på de valgfag, du ønsker dig. På uddannelsernes hjemmeside kan du se hvilke kriterier du skal opfylde for at kunne deltage i valgfagene. Du får tilbagemelding på om du er optaget i uge 46. Hvis du ikke får alle dine ønsker opfyldt annonceres de ledige pladser i uge 47 Hvis du har søgt en af de ledige pladser får du besked i uge 49 I uge 50 skal du aflevere din valgfagsplan til studiesekretæren. Valgfagsplanen sikrer dig dine 10 ECTS for valgfaget og findes på Fronter Så er du klar til modul 13 i uge 6-11 i det kommende forår. De forskellige valgmoduler bliver annonceret i uge 11 og 41 på adressen: De enkelte valgmoduler beskrives af den institution som udbyder dem. Beskrivelserne vil du finde på Du skal sørge for at kombinere dine valgfag, så du er tilmeldt valgfag i alle modulets 6 uger. Dette sikrer at du får modulets 10 ECTS. Det er ikke tilladt at tilmelde sig flere valgfag, som forløber samtidigt. Valgfagene kan have en varighed af 2 eller 4 eller 6 uger. Selvom du tager valgfag andre steder er det den fysioterapeutuddannelse du går på, som har ansvaret for bedømmelse m.v. og for den endelige godkendelse af valgmodulet.

10 Bilag 1 B Hvis du selv tilrettelægger dit valgfag Du har mulighed for selv at tilrettelægge et valgmodul som et teoretisk og/eller klinisk/praktisk forløb enten i Danmark eller i udlandet. Dette skal godkendes på forhånd af den uddannelsesinstitution, du går på. Hvis du selv tilrettelægger dit valgfag, skal du aflevere din ansøgning om godkendelse af det inden 4. uge i modul11. Kontakt studiesekretæren for nærmere oplysninger. Kriterier for godkendelse af selvtilrettelagt valgfag. Overordnet skal valgfaget gøre det muligt for dig at opfylde modulets læringsudbytte samt kriterierne for opgavebedømmelse. Valgfaget kan ikke indebære økonomiske udgifter for UCSJ i form af deltagerafgift, lønninger o. lign. Du skal selv udarbejde en valgfagsbeskrivelse, hvori der redegøres for valgfagets varighed (2, 4 eller 6 uger), tema, regi, indhold samt forventet læringsudbytte. Selve godkendelsen af valgfaget vil bero på en konkret vurdering fra uddannelsens side.

11 Bilag 2 Valgfagets titel (dansk/engelsk) ECTS-point: 3,3 Anvendt videnskabsteori og metode / Applied science and methodology Valgfaget afholdes Campus Næstved, (UCSJ), Parkvej 190, 4700 Næstved. Telefon Dette valgfag afholdes delvis med undervisning på engelsk. Valgfagsansvarlig uddannelse Næstved, UCSJ Valgfagets tema/profil Valgfagets tema anlægger et kritisk perspektiv på det videnskabsteoretiske og metodiske grundlag for skabelse og anvendelse af beskrivende, forklarende og forstående viden på sundhedsområdet. Der lægges vægt på, hvordan forskningsspørgsmålet er styrende for det design, som en undersøgelse bygger på. På samme måde har designet betydning for, hvordan resultaterne kan anvendes som grundlag for sundhedsfaglig praksis. Det særligt interessante er, at det som oftest er en praksis der finder sted i et krydsfelt mellem lille eller ingen højtrangerende evidens, men hvor en etableret praksis alligevel fastholdes ud fra andre begrundelser. Der lægges endvidere vægt på såvel kvantitativ (statistisk) som kvalitativ analyse af data i forskellige undersøgelsestyper, således at forståelse af metoder til databearbejdning kan indgå i en samlet vurdering af det videnskabelige grundlag for praksis også når dette grundlag bygger på videnskabeligt arbejde af forskellig karakter. Læringsforudsætninger Valgfaget retter sig mod de sundhedsfaglige uddannelser, og de studerende forventes at kunne orientere sig i feltet af videnskabsteori og metode indenfor de naturvidenskabelige og humanvidenskabelige forskningsområder. Desuden forventes erfaring med litteratursøgning samt vurdering af evidensgrundlag for studier rettet mod målemetoder og vurdering af behandlingseffekt. Læringsudbytte Viden om: Efter valgfaget kan den studerende: - forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fysioterapifagets teori- og metodegrundlag. - forholde sig nuanceret til evidensbegrebets rolle i forhold til professionens praksis. - præsentere kendskab til fagområdets videnskabelige metoder og redskaber.

12 Færdigheder i forhold til: Efter valgfaget kan den studerende: - identificere videnskabelige problemstillinger indenfor udvalgte områder af professionens praksis. - håndtere generelle processer i forhold til at opstille analyse- og løsningsmodeller på baggrund af videnskabelige overvejelser. - videnskabelig metodeanvendelse inden for fysioterapi. - vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og redskaber indenfor fysioterapi. Kompetencer: Efter valgfaget kan den studerende: - planlægge udviklingsprojekter, der skaber ny viden eller sætter kendt viden i spil på nye måder. Læringsaktiviteter Forelæsning Artikelanalyse Opgaveløsning indenfor dataanalyse Projektplanlægning / protokol Indhold Videnskabsteori som forudsætning for evidensbegrebet samt evidens og humanistisk praksis. Der lægges op til et kritisk perspektiv på evidensbegrebet ud fra hvilken viden der er behov for i praksis. Vurdering af undersøgelsestyper, der ligger hhv. højt og lavt i evidenshierarkiet, herunder præsentation af casestudier (kvantitative som kvalitative) samt case rapporter. Analyse af kvantitative data. Statistiske muligheder og begrænsninger for forskellige undersøgelsestyper. Eksempler på beskrivende og hypotesetestende statistik. Analyse af kvalitative data ud fra en fænomenologisk eller hermeneutisk videnskabsteoretisk indfaldsvinkel. Periode for afvikling af valgfaget: Uge 6 og 7 // Uge 35 og 36 Litteratur: Foreløbig anbefalet litteratur, der suppleres med aktuelt artikelmateriale Hicks C. Research methods for clinical therapists. Applied project design and analysis. Edinburgh; Churchill Livingstone, Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning, en innføring. Oslo: Tano Aschehoug, Thisted, J. Forskningsmetode i praksis - Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. København: Munksgaard Danmark, Lindahl M, Juhl CB. Den sundhedsviden-skabelige opgave: vejledning og værkstøjs-kasse. København: Munksgaard Danmark, Hagen, BH, Herbert, R, Jamtved, G, Mead J. Evidensbaseret praksis. København: Munksgaard Danmark, Deltagerantal: Minimum 15 deltagere. Ingen begrænsning for maksimum.

13 Undervisere: Undervisere fra fysioterapeutuddannelsen UCSJ Kriterier for optagelse: Opfyldelse af læringsforudsætninger

14 Bilag 3 Valgfagets titel: Musculoskeletal undersøgelse og differentialdiagnostik verficeret ved manuel undersøgelse og ultralydsdiagnostik. Musculoskeletal examination and diagnosis verified through manual examination and diagnostic ultrasound. ECTS-point: 6,7 Valgfaget afholdes: Campus Næstved, (UCSJ), Parkvej 190, 4700 Næstved. Telefon Valgfagsansvarlig uddannelse: Næstved, UCSJ Valgfagets tema/profil: Til den studerende der er interesseret i at udvikle sin metodik indenfor vævsspecifik undersøgelse og differentialdiagnostik. Formålet er at udnytte de diagnostiske muligheder der ligger i kombinationen af manuel undersøgelse og diagnostisk ultralyd. Valgfaget er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i allerede kendte undersøgelsesmetodikker fra fysioterapeutuddannelsen. Igennem en systematisk undersøgelse skal den studerende fremstille en evidensvurderet case med redegørelse og argumentation for de konklusioner der drages. Læringsforudsætninger: Valgfaget retter sig mod de sundhedsfaglige uddannelser, og de studerende forventes at kunne orientere sig i feltet basale undersøgelsesmetodikker både indenfor det manuelle og ultralydsdiagnostikken Læringsudbytte: Viden om: Efter valgfaget kan den studerende: - Forstå, og på et videnskabeligt grundlag reflektere over valgte undersøgelsesmetodikker. - forholde sig til evidensvurderingen af disse undersøgelsesmetoder. - præsentere kendskab til fagområdets differentialdiagostiske styrker og begrænsninger.

15 Færdigheder i forhold til: Efter valgfaget kan den studerende: - identificere vævsspecifikke problemstillinger i relation til skulder, lumbal columna/pelvis og hofte. - udføre en struktureret differentialdiagnostisk vævsundersøgelse og scanning Kompetencer: Efter valgfaget kan den studerende: Reflektere og argumentere for de udvalgte undersøgelsesmetodikker og sætte dem i relation til det manuelle fagområdes evidensvurdering. Træffe udvidet kliniske beslutninger vedr. vævsspecifikke forhold i ovennævnte regioner. Læringsaktiviteter: Praktisk demonstration og afprøvning Forelæsning Artikelanalyse Indhold: - Undersøgelsesmetodikker i teori og praksis - Udvikle praksis i workshops med generering af scanningsbilleder - Gennemgang af ultralydsdiagnostiske cases til forståelse af scanningsbilleder - Evidensvurdering af undersøgelsestyper ved selvfundne- og fremlagte artikler Periode for afvikling af valgfaget: // 8-11 Litteratur: Forslag til anvendt baggrundslitteratur. Ellers den anvendte litteratur fra pågældende uddannelsessted i den muskuloskeletale differentialdiagnostiske undersøgelse. Gross JM, Fetto J, Rosen. E. Musculoskeletal examination. 3. ed. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons; Hoppenfeld S. Physical examination of the spine and extremities. Norwalk: CT; Hertling D, Kessler RM. Management of common musculoskeletal disorders. 4 rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; Lind P. Ryggen: Undersøgelse og behandling. Kbh.: FADL; 2004.

16 Hides. Julie A et al. Ultrasound Imaging Assessment of Abdominal Muscle Function During Drawing-in of the Abdominal Wall: An Intrarater Reliability Study. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, vol.37-no.8, aug Fredberg, Ulrich; Bolvig, Lars; Andersen, Niels T. Prophylactic Training in Asymptomatic Soccer Playsers With Ultrasonographic Abnormalitites in Achilles and Patellar Tendons: The Danish Super League Study. American Journal of Sports Medicine 2008; 36; 451. Online at: Magnusson L, Kälebo P, Baranto A, Lundin O, Wiger P, Kartus J, Karlsson J. The value of ultrasonography in the preoperative diagnostic evaluation of patients with recurrent anterior shoulder dislocation: a prospecitive study of 44 patients. Knee Surg.Sports Traumatol.Arthrosc. 2007, may;15(5): Epub.2006 Dec 21. Kompendium om Ultralydsdiagnostik lægges på Fronter til valgfagets start. Deltagerantal: (min./max.) Min. 15 deltagere max. 35 Undervisere: Peter Johansen / fysioterapeutuddannelsen i Næstved Lars Heegaard Jensen / fysioterapeutuddannelsen i Næstved Kriterier for optagelse: Opfyldelse af læringsforudsætninger

17 Bilag 4 The module is offered in English ECTS-point: 10 PHYSIOTHERAPY IN SPORTS LOCATION: Campus Roskilde, (UCSJ), Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Telefon RESPONSIBLE EDUCATION: Campus Roskilde, (UCSJ), Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Telefon THEME AND PROFILE OF THE ELECTIVE MODULE Sports Physiotherapy has gained tremendous importance as participation in sports is increasing globally. The module aims to train under graduate physiotherapy students in the area of Sports Physiotherapy which is an integral part of overall healthcare in sports. The course has been carefully structured to encompass a wide variety of health issues in various sports at all levels of participation. After successful completion of the module, it is expected that the student will be capable of handling common sports related musculoskeletal conditions and other health issues in sports within the scope of physiotherapeutic intervention. PRECONDITIONS FOR ATTENDING THE MODULE The module is open to Physiotherapy students who are interested in acquiring physiotherapy skills and knowledge in field of sports. The applicants should have sound knowledge of anatomy, physiology and musculoskeletal rehabilitation in order to be able to understand the theory and methods used in Sports Physiotherapy. LEARNING OUTCOME KNOWLEDGE The module aims to provide the students with knowledge in the areas of : - Roles and responsibilities of a Sports Physiotherapist - Classification of Sports Injuries acute, chronic, overuse and other types of injuries - Sports Biomechanics- study of movement patterns involved in some common sports such as running, cycling, soccer, throwing - Sports Injury Diagnosis- Clinical assessment, investigations and decision making - Rehabilitation of Sports Injuries - Diet in Sports- Balanced diet, diet in relation to the type of exercise, carbohydrate loading, hydration - Special considerations in a child and female athlete - Sportspersons with pre-existing disorders- diabetes, hypertension, cardiac disorders - Scope of Research in Physiotherapy

18 SKILLS - Effective communication with the sportsperson and appropriate use of the collected data - Analyzing various sports in terms of their bio- mechanics and mechanisms of injury - Using appropriate preventive, evaluative and rehabilitative techniques to achieve best outcomes for an injured sportsperson - Evaluating and managing emergencies in sports - Coordinating with other facilities to provide optimal care - Planning exercise regimes for sportspersons post-surgeries - Advice sportspersons with pre-existing health disorders for optimal performance COMPETENCIES - Obtain and interpret clinically relevant information from the sportsperson in various types of situations such as individual sports, team games and contact sports - Plan and implement preventive, therapeutic and rehabilitative programs for sportspersons - Collaborate with other medical professionals to provide necessary medical care in sports within and beyond the scope of Physiotherapy LEARNING ACTIVITIES In addition to classroom teaching, practical demonstrations and self-practice, the module will also incorporate the following: - Group discussions and activities - Case studies - Field trip/s - Projects/assignments ASSESSMENT The assessment will be carried out on the basis of presentations/projects/assignments work at the end of 10 ECTS. CONTENT OF THE MODULE I. Fundamentals and Techniques in Sports Physiotherapy A) Review of Exercise Physiology Adaptations to various exercise regimens (endurance v/s resistance training) Concepts of VO 2 max. and recovery heart rate

19 B) Specific Sports Rehabilitation Techniques Fundamentals in Sports rehabilitation Use of Isokinetic system for diagnosis and rehabilitation Principles / concepts of injury prevention Resistance Training Programs: Multigym, Thera bands tubes, Swiss balls, Free weights Plyometrics Sports massage (pre competition, post competition) Taping in sports Role of Electrotherapy and other modalities C) Assessment Techniques in Sports Fitness: Physiological and clinical concepts of fitness, formulation and role of fitness testing Strength testing Cardiorespiratory fitness in Sports- treadmill tests, bicycle ergo meter, field tests Body composition analysis: fundamentals & application D) Ergonomic aids / Miscellaneous: Rationale for use Nutritional approach in athletes Pharmacological and drugs in sports: common use, abuse and testing (Dope and dope control measures: WADA law) Psychological support / tools for athletes E) Special consideration areas: Protective equipment Environmental considerations in sports The female sportsperson Sports in children and adolescence II. Physiotherapeutic management of Sports Injuries A) Biomechanics: Review of fundamental mechanics Muscle mechanics Ligament mechanics Tendon mechanics Joint mechanics B) Sport specific biomechanics / patho-mechanics and sports injuries in the following sports: Throwing Swimming Running Cycling C) Emergency medical care in sports- unconsciousness, concussions, ear/ eye/nose injuries, spinal injuries BRIEF DESCRIPTION OF CONTENTS: (A) Fundamentals of Sports Physiotherapy: The course starts with this component which aims at covering relevant principles critical to further understanding of the course. It includes teaching on the role and responsibilities of a sports physiotherapist, issues related to training and review

20 of pain mechanisms. The learning will be through presentations, discussions and review of literature. (B) Exercise physiology and specific adaptations: This component aims to cover adaptations to exercises and understanding the importance of optimal training loads and recovery. Practical sessions on exercise testing and monitoring progress will be conducted to gain insight into evidence based training and appropriate documentation in sports. The section also includes elements of environmental factors on exercise and performance which is a critical issue especially at a professional level. (C) Specific Sports Rehabilitation Techniques : Evidence based physiotherapeutic techniques which are commonly used in the rehabilitation process of an athlete are the core of this section. Techniques such as resistance training, plyometrics, isokinetics, taping and other rehabilitation techniques will be included in the form of theory and practical sessions for indepth knowledge and application on sportspersons. (D) Diagnostic Techniques in Sports: Clinical diagnosis and the use of evidence based assessment techniques forms the basis of this section. In sportspersons, the clinical diagnosis can be more challenging considering that we are dealing with a relatively fit and healthy population. With technological advancements, it has been possible to objectify many findings and further strengthen the physiotherapeutic diagnosis. A combination of practical training, theory sessions and group discussions will make this section an interesting one. (E) Nutrition and Ergogenic aids: Diet has a major influence on performance and thus a basic understanding in this area is imperative. This part aims to provide knowledge in the area of nutrition, supplements for performance, substance abuse and laws governing banned substances in sports. (F) Psychological support / tools for athletes: Increasing competition at all levels also brings stress and anxiety which can negatively influence performance. The teaching in this part intends to provide an overview of some common problems and some simple strategies to help the athlete. Classroom discussions and practical examples will be included so that a physiotherapist can use some psychological tools if required. (G) Sport Biomechanics, Injuries and their Physiotherapeutic Management: This section is a key section of the module and attempts to impart theoretical and practical knowledge in the areas of sports biomechanics, injuries, preventive and rehabilitative process. Some common sporting movement patterns such as running, throwing, jumping, and swimming will be covered which in turn represent many sporting situations. Special injuries in football, cycling and some other sports are a part of this component and the students will gain knowledge in understanding the mechanism of injuries and preventive strategies. It also includes a special section on sports problems specific to children, females and the elderly population. Expect a lot of practical work and reading as a part of this component of the course.

21 (H) Emergency medical care in sports: As a key healthcare provider in sports, it necessitates that the physiotherapist has knowledge for identification, management and risk reduction in emergency medical conditions of sportspersons. The section covers some of the most important emergency situations encountered in sports in terms of identification, first aid and management, referral to the required facility and criteria for return to sports. With the right level of knowledge and practical skills, many on-field and noncritical situations can easily be handled by physiotherapists which is being practiced globally. (I) Scientific Methods (only as a part of 20 ECTS): Assignments, presentations and project work are an important part of this course and with this in mind, some basic research methods and statistical tools have been incorporated in the module. In addition to the above, the section also aims to train students in searching relevant literature, reviewing articles and learning the concepts of evidence based practice. All this will be accomplished through theory classes, review of scientific articles, and guided learning activities. LITERATURE Brukner & Khan s. Clinical Sports Medicine 4 th edition. McGraw Hill Medical. ISBN Andrews, Harrelson and Wilk. Physical Rehabilitation of the Injured athlete. 4 th edition. Publisher Saunders Katch, MacArdle and Katch. Exercise Physiology Nutrition, Energy and Human performance. Lippincott Williams & Wilkins, 2007 David H Perrin. The Injured Athlete 3 rd edition. Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; Third edition (November 23, 1998) ISBN-10: ISBN-13: Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy. American Physical Therapy Association. ISSN: British Journal of Sports Medicine Minimum number of participants: 15. Maximum number of participants: 30 Teachers: Teachers from University College, Sjælland, with Ph.D and Master of Science within Sports Physiotherapy and Exercise physiology.

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: Februar 2013 Introduktion Oversigt over obligatorisk litteratur til den samlede uddannelse - gældende til eksamen. Litteraturlisten

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Martin B. Josefsen Deborah Falla. First: Sept 2010 Updated: February 22, 2012. Curriculum Cx Headache and Dizziness Courses

Martin B. Josefsen Deborah Falla. First: Sept 2010 Updated: February 22, 2012. Curriculum Cx Headache and Dizziness Courses Fordybelseskursus: Cervikogen Hovedpine og Svimmelhed Kernekursus (Part I), Supervisionskursus (Part II) og klinisk vejledning / supervision (Part III) Undersøgelse, diagnostik, differentialdiagnostik

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Dette blinkende apparat er en prototype på en hel ny type lege- og træningsredskab, som er udviklet i udviklingsprojektet ispace, hvor erfaringer fra

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Programmering 2. dprog2 E2012. http://www.cs.au.dk/dprog2/

Programmering 2. dprog2 E2012. http://www.cs.au.dk/dprog2/ Programmering 2 dprog2 E2012 http://www.cs.au.dk/dprog2/ Læringsmål Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: forklare og anvende både basale og videregående elementer af et moderne programmeringssprog,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer

Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer Modul 8 J. nr. 6.1.1.2 Modul 8_FIA_20-11-2014 ebo Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere