Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 25. august 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 25. august 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland"

Transkript

1 Modul 13 Valgfag i Næstved og Roskilde University College Sjælland Revideret juli Tilmelding sker forår 2014/afvikling efterår 2014

2 Bilag 1 A: Vigtige oplysninger vedrørende tilmelding til valgfag Bilag 1 B: Hvis du selv tilrettelægger dit valgfag Bilag 2: Valgfagsmodul: Anvendt videnskabsteori og metode. Næstved. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 2 ugers varighed. Uge 6-7 (3,3 ECTS) Bilag 3: Valgfagsmodul: Musculoskeletal undersøgelse og differentialdiagnostik verficeret ved manuel undersøgelse og ultralydsdiagnostik. Næstved. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 4 ugers varighed. Uge 8-11 (6,7 ECTS) Bilag 4: Valgfagsmodul: Physiotherapy in Sports Roskilde. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 6 ugers varighed. Uge 6-1 (10 ECTS) Bilag 5: Valgfagsmodul: Manuel behandling og specifik øvelsesterapi på baggrund af undersøgelse og klinisk ræsonnering. Roskilde. Tilmelding Forår 2014 Afvikling efterår 2014, 4 ugers varighed. Uge 8-11 (6,7 ECTS)

3 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold i til patienter/borgere på nationalt eller internationalt plan. Modulet kan indeholde uddybning af temaer, der i forvejen indgår i fysioterapeutuddannelsen eller kan være supplerende i forhold hertil. Modulet giver den studerende mulighed for fordybelse eller toning i uddannelsen. Modulets formål Modulets formål er at give den studerende muligheder for faglig fordybelse, kombineret med perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner eller internationale aspekter af fagudøvelsen. Forudsætninger for deltagelse på modulet Det er en forudsætning for deltagelse på modulet, at den studerende har bestået de prøver, den studerende efter studieordningen skal deltage i inden udgangen af det 1. studieår (modul 1, 2, 3, 4) jf. BEK nr af 16/12/2013 kap 3, 8. Derudover vil forudsætninger for deltagelse i de enkelte valgmoduler fremgå af beskrivelserne af de konkrete valgfagsmoduler (se bilag). ECTS for centrale fagområder Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 1 Valgfag 10 I alt 10 ECTS-point Læringsmål Efter modulet kan den studerende: 1. Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. 2. Gøre brug af særlige faglige færdigheder. 3. Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problemstillinger eller et områder med faglig relevans. 4. Indgå i en kritisk diskussion af fysioterapeutisk fagudøvelse i et internationalt perspektiv.

4 Studieaktivitet Modulet har en samlet work-load svarende til 267 timer, der fordeler sig på undervisning, øvelser, klinisk undervisning, gruppe- og projektarbejde, eksamensforberedelse og eksamen samt forskellige individuelle aktiviteter. Skematisk vil timerne fordele sig således Modulets faglige indhold Valgmodulet kan indeholde teoretiske, kliniske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb og kan tages enten på egen uddannelse eller på en anden dansk eller udenlandsk sundhedsuddannelse på professionsbachelorniveau eller anden uddannelse, der udbyder valgmoduler relateret til den fysioterapeutiske profession. Bemærk at transportudgifter i forbindelse med valgfaget afholdes af den studerende selv. Det nærmere specificerede indhold af modulerne vil fremgå af de enkelte beskrivelser af valgmodulerne (se bilag).

5 Modulets prøver Efter ansøgning fra Fysioterapeutuddannelsernes Ledernetværk har Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i skrivelse af 17. oktober 2012 givet tilladelse til, at der som forsøg ikke skal gennemføres en intern teoretisk prøve som afslutning på modul 13. Forsøget gennemføres i perioden og gælder for studerende, som starter på modul 13 i Modulet afsluttes med, at der i den sidste uge i modul 13 udarbejdes en præsentation af et emne eller et fokusområde, som den studerende har beskæftiget sig med i valgmodulet. Dette præsenteres på en plenumsession i den første uge af modul 14, og modulet er endeligt godkendt når præsentationen har fundet sted. Præsentationens indhold Den studerende redegør gennem sin præsentation for et særligt videns- og/eller praksisområde som vedkommende har arbejdet med i valgfagsmodulet. Den studerende belyser relevante faglige problemstillinger med brug af refleksiv og kritisk stillingtagen. Herigennem får den studerende, gennem præsentationens format, afprøvet faglig formidling, som den finder sted på såvel danske som internationale fysioterapeutiske konferencer og symposier. Form Præsentationen holdes i konferenceformatet "Platform Presentation" og finder sted i den 1.moduluge i modul 14 (dvs. uge 12 eller 41), hvor den studerende på baggrund af en elektronisk præsentation (Powerpoint eller tilsvarende) præsenterer sit emne. Der må højst være 5 slides eksklusiv forside, referencer og evt. "acknowledgements". Sessionen ledes af en "chair" (varetages af en fysioterapiunderviser) som kort præsenterer emnet og oplægsholderen. Efter præsentationen gives plads til enkelte spørgsmål. Den studerende afleverer inden præsentationen et dokument til chair en indeholdende: Navn, hvilket/hvilke valgfag man har deltaget i og titel/emne for præsentationen. Tidsforbrug er 15 minutter pr. oplæg alt inklusiv (introduktion, præsentation, spørgsmål og skift til næste oplægsholder). Holdet deles i grupper á ca. 12 studerende, som overværer hinandens præsentationer. Desuden tilstræbes det at modul 1 studerende deltager ved præsentationerne. Godkendelse af modulet Modulet er godkendt når den studerende har uploadet sit oplæg på FRONTER og præsenteret det på konferencen. Upload på FRONTER skal være foretaget senest mandag kl i den første uge af moduluge 14 (uge 12 eller 41). Ved fravær på fremlæggelsesdagen skal den studerende uploade en video af sin præsentation på Fronter.

6 OBS: Det er vigtigt at bemærke at der i de enkelte valgfagsmoduler kan være krav om aflevering af produkter i form af eksempelvis pjecer, videofilm, projektplaner eller andet, som særligt knytter sig til det enkelte valgfag. Disse produkter skal ses som forudsætningsgivende for præsentationen og kan evt inddrages i denne. Desuden kan forudsætningsgivende produkter lægges i den studerendes portfolio, enten i deres egentlige form eller i form af et billede eller film af produktet. Referencer Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi, BEK nr. 831 af 13/08/2008. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

7 Hjælp til arbejdet med at indsamle materiale til præsentationen. Du anbefales at arbejde med disse områder gennem hele valgfagsperioden for et sikre dig, at du har materiale til præsentationen Redskab til refleksions/arbejdsproces i valgfagene. Du anbefales gennem modulet, at indsamle og bearbejde materiale fra de enkelte valgfag, og således opnå en god basis ift. arbejdet med præsentationen ved afslutningen af modul 13: Til denne indsamling og bearbejdning kan du arbejde refleksivt, ud fra nedenstående punkter. Dette refleksionsmateriale er dit eget og indgår ikke i bedømmelsen. Refleksionsarbejdet kan gemmes i din port folio, og kan således danne basis for din præsentation - Konteksten for det fysioterapeutiske område du vil præsentere. - Hvilke elementer indgår i din præsentation og hvilken sammenhænge er der mellem disse elementer. - Hvad er sammenhængen mellem valgfagets tema og det du ønsker at præsentere. - Hvilke hypoteser eller antagelser ligger til grund for det stof du præsenteres for i valgfaget/valgfagene. - Hvordan kan noget af det du har arbejdet med i valgfaget, bruges ift. at få øje på nye muligheder i en fysioterapeutisk problemstilling/udfordring. - Afdæk og definér den teoriramme og det videnskabelige grundlag som du tager udgangspunkt i og finder relevant for at kunne bearbejde stoffet. - Overvej gyldigheden af den empiri og de teorier som du præsenteres for i valgfaget/valgfagene. - Overvej hvilke resultater fra andres forskning, udviklingsarbejde, litteratur, egen empiri du kan inddrage. - Forhold dig kritisk til det faglige niveau indenfor feltet - Afdæk muligheder og barrierer for at implementere valgfagenes temaer i fysioterapeutisk praksis. Eksempelvis politiske, institutionelle, faglige, personlige muligheder og barrierer. - Find studier/litteratur som perspektiverer problemstillingen/udfordringen i et nationalt og internationalt lys - Arbejd evt. med et mindmap som du løbende kan udvikle og opsamle viden og ideer i. - Se eks. vis dette gratis og let tilgængelige mindmap program: https://bubbl.us/ eller

8

9 Bilag 1 A Praktisk information vedrørende modul 13 Strukturen i modul 13 Modul 13 forløber over 6 uger og består af en række valgfagsmoduler som tilsammen dækker 10 ECTS. Du kan vælge mellem valgfagsmoduler på din egen uddannelsesinstitution eller på andre University Colleges i Danmark. Tilmelding til valgfagsmodulerne Du skal vælge valgfag til modul 13, mens du er i gang med modul 11. Hvis du er på modul 11 i forårssemesteret: Hvis du går på modul 11 i forårssemesteret vil valgfagene blive annonceret mandag i uge 11. OBS: Det er forskelligt om det enkelte University College åbner for tilmelding til valgfaget fra denne mandag eller om de afventer en til to uger, før der åbnes. Det bedste råd er, at du holder dig orienteret, så du får plads på de valgfag, du ønsker dig. På uddannelsernes hjemmeside kan du se hvilke kriterier du skal opfylde for at kunne deltage i valgfagene. Du får tilbagemelding på om du er optaget i uge 16. Hvis du ikke får alle dine ønsker opfyldt annonceres de ledige pladser i uge 17 Hvis du har søgt en af de ledige pladser får du besked i uge 19 I uge 20 skal du aflevere din valgfagsplan til studiesekretæren. Valgfagsplanen sikrer dig dine 10 ECTS for valgfaget og findes på Fronter Så er du klar til modul 13 i uge i det kommende efterår. Hvis du er på modul 11 i efterårssemesteret: Hvis du går på modul 11 i efterårssemesteret vil valgfagene blive annonceret mandag i uge 41. OBS: Det er forskelligt om det enkelte University College åbner for tilmelding til valgfaget fra denne mandag, eller om de afventer en til to uger, før der åbnes. Det bedste råd er, at du holder dig orienteret, så du får plads på de valgfag, du ønsker dig. På uddannelsernes hjemmeside kan du se hvilke kriterier du skal opfylde for at kunne deltage i valgfagene. Du får tilbagemelding på om du er optaget i uge 46. Hvis du ikke får alle dine ønsker opfyldt annonceres de ledige pladser i uge 47 Hvis du har søgt en af de ledige pladser får du besked i uge 49 I uge 50 skal du aflevere din valgfagsplan til studiesekretæren. Valgfagsplanen sikrer dig dine 10 ECTS for valgfaget og findes på Fronter Så er du klar til modul 13 i uge 6-11 i det kommende forår. De forskellige valgmoduler bliver annonceret i uge 11 og 41 på adressen: De enkelte valgmoduler beskrives af den institution som udbyder dem. Beskrivelserne vil du finde på Du skal sørge for at kombinere dine valgfag, så du er tilmeldt valgfag i alle modulets 6 uger. Dette sikrer at du får modulets 10 ECTS. Det er ikke tilladt at tilmelde sig flere valgfag, som forløber samtidigt. Valgfagene kan have en varighed af 2 eller 4 eller 6 uger. Selvom du tager valgfag andre steder er det den fysioterapeutuddannelse du går på, som har ansvaret for bedømmelse m.v. og for den endelige godkendelse af valgmodulet.

10 Bilag 1 B Hvis du selv tilrettelægger dit valgfag Du har mulighed for selv at tilrettelægge et valgmodul som et teoretisk og/eller klinisk/praktisk forløb enten i Danmark eller i udlandet. Dette skal godkendes på forhånd af den uddannelsesinstitution, du går på. Hvis du selv tilrettelægger dit valgfag, skal du aflevere din ansøgning om godkendelse af det inden 4. uge i modul11. Kontakt studiesekretæren for nærmere oplysninger. Kriterier for godkendelse af selvtilrettelagt valgfag. Overordnet skal valgfaget gøre det muligt for dig at opfylde modulets læringsudbytte samt kriterierne for opgavebedømmelse. Valgfaget kan ikke indebære økonomiske udgifter for UCSJ i form af deltagerafgift, lønninger o. lign. Du skal selv udarbejde en valgfagsbeskrivelse, hvori der redegøres for valgfagets varighed (2, 4 eller 6 uger), tema, regi, indhold samt forventet læringsudbytte. Selve godkendelsen af valgfaget vil bero på en konkret vurdering fra uddannelsens side.

11 Bilag 2 Valgfagets titel (dansk/engelsk) ECTS-point: 3,3 Anvendt videnskabsteori og metode / Applied science and methodology Valgfaget afholdes Campus Næstved, (UCSJ), Parkvej 190, 4700 Næstved. Telefon Dette valgfag afholdes delvis med undervisning på engelsk. Valgfagsansvarlig uddannelse Næstved, UCSJ Valgfagets tema/profil Valgfagets tema anlægger et kritisk perspektiv på det videnskabsteoretiske og metodiske grundlag for skabelse og anvendelse af beskrivende, forklarende og forstående viden på sundhedsområdet. Der lægges vægt på, hvordan forskningsspørgsmålet er styrende for det design, som en undersøgelse bygger på. På samme måde har designet betydning for, hvordan resultaterne kan anvendes som grundlag for sundhedsfaglig praksis. Det særligt interessante er, at det som oftest er en praksis der finder sted i et krydsfelt mellem lille eller ingen højtrangerende evidens, men hvor en etableret praksis alligevel fastholdes ud fra andre begrundelser. Der lægges endvidere vægt på såvel kvantitativ (statistisk) som kvalitativ analyse af data i forskellige undersøgelsestyper, således at forståelse af metoder til databearbejdning kan indgå i en samlet vurdering af det videnskabelige grundlag for praksis også når dette grundlag bygger på videnskabeligt arbejde af forskellig karakter. Læringsforudsætninger Valgfaget retter sig mod de sundhedsfaglige uddannelser, og de studerende forventes at kunne orientere sig i feltet af videnskabsteori og metode indenfor de naturvidenskabelige og humanvidenskabelige forskningsområder. Desuden forventes erfaring med litteratursøgning samt vurdering af evidensgrundlag for studier rettet mod målemetoder og vurdering af behandlingseffekt. Læringsudbytte Viden om: Efter valgfaget kan den studerende: - forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fysioterapifagets teori- og metodegrundlag. - forholde sig nuanceret til evidensbegrebets rolle i forhold til professionens praksis. - præsentere kendskab til fagområdets videnskabelige metoder og redskaber.

12 Færdigheder i forhold til: Efter valgfaget kan den studerende: - identificere videnskabelige problemstillinger indenfor udvalgte områder af professionens praksis. - håndtere generelle processer i forhold til at opstille analyse- og løsningsmodeller på baggrund af videnskabelige overvejelser. - videnskabelig metodeanvendelse inden for fysioterapi. - vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og redskaber indenfor fysioterapi. Kompetencer: Efter valgfaget kan den studerende: - planlægge udviklingsprojekter, der skaber ny viden eller sætter kendt viden i spil på nye måder. Læringsaktiviteter Forelæsning Artikelanalyse Opgaveløsning indenfor dataanalyse Projektplanlægning / protokol Indhold Videnskabsteori som forudsætning for evidensbegrebet samt evidens og humanistisk praksis. Der lægges op til et kritisk perspektiv på evidensbegrebet ud fra hvilken viden der er behov for i praksis. Vurdering af undersøgelsestyper, der ligger hhv. højt og lavt i evidenshierarkiet, herunder præsentation af casestudier (kvantitative som kvalitative) samt case rapporter. Analyse af kvantitative data. Statistiske muligheder og begrænsninger for forskellige undersøgelsestyper. Eksempler på beskrivende og hypotesetestende statistik. Analyse af kvalitative data ud fra en fænomenologisk eller hermeneutisk videnskabsteoretisk indfaldsvinkel. Periode for afvikling af valgfaget: Uge 6 og 7 // Uge 35 og 36 Litteratur: Foreløbig anbefalet litteratur, der suppleres med aktuelt artikelmateriale Hicks C. Research methods for clinical therapists. Applied project design and analysis. Edinburgh; Churchill Livingstone, Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning, en innføring. Oslo: Tano Aschehoug, Thisted, J. Forskningsmetode i praksis - Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. København: Munksgaard Danmark, Lindahl M, Juhl CB. Den sundhedsviden-skabelige opgave: vejledning og værkstøjs-kasse. København: Munksgaard Danmark, Hagen, BH, Herbert, R, Jamtved, G, Mead J. Evidensbaseret praksis. København: Munksgaard Danmark, Deltagerantal: Minimum 15 deltagere. Ingen begrænsning for maksimum.

13 Undervisere: Undervisere fra fysioterapeutuddannelsen UCSJ Kriterier for optagelse: Opfyldelse af læringsforudsætninger

14 Bilag 3 Valgfagets titel: Musculoskeletal undersøgelse og differentialdiagnostik verficeret ved manuel undersøgelse og ultralydsdiagnostik. Musculoskeletal examination and diagnosis verified through manual examination and diagnostic ultrasound. ECTS-point: 6,7 Valgfaget afholdes: Campus Næstved, (UCSJ), Parkvej 190, 4700 Næstved. Telefon Valgfagsansvarlig uddannelse: Næstved, UCSJ Valgfagets tema/profil: Til den studerende der er interesseret i at udvikle sin metodik indenfor vævsspecifik undersøgelse og differentialdiagnostik. Formålet er at udnytte de diagnostiske muligheder der ligger i kombinationen af manuel undersøgelse og diagnostisk ultralyd. Valgfaget er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i allerede kendte undersøgelsesmetodikker fra fysioterapeutuddannelsen. Igennem en systematisk undersøgelse skal den studerende fremstille en evidensvurderet case med redegørelse og argumentation for de konklusioner der drages. Læringsforudsætninger: Valgfaget retter sig mod de sundhedsfaglige uddannelser, og de studerende forventes at kunne orientere sig i feltet basale undersøgelsesmetodikker både indenfor det manuelle og ultralydsdiagnostikken Læringsudbytte: Viden om: Efter valgfaget kan den studerende: - Forstå, og på et videnskabeligt grundlag reflektere over valgte undersøgelsesmetodikker. - forholde sig til evidensvurderingen af disse undersøgelsesmetoder. - præsentere kendskab til fagområdets differentialdiagostiske styrker og begrænsninger.

15 Færdigheder i forhold til: Efter valgfaget kan den studerende: - identificere vævsspecifikke problemstillinger i relation til skulder, lumbal columna/pelvis og hofte. - udføre en struktureret differentialdiagnostisk vævsundersøgelse og scanning Kompetencer: Efter valgfaget kan den studerende: Reflektere og argumentere for de udvalgte undersøgelsesmetodikker og sætte dem i relation til det manuelle fagområdes evidensvurdering. Træffe udvidet kliniske beslutninger vedr. vævsspecifikke forhold i ovennævnte regioner. Læringsaktiviteter: Praktisk demonstration og afprøvning Forelæsning Artikelanalyse Indhold: - Undersøgelsesmetodikker i teori og praksis - Udvikle praksis i workshops med generering af scanningsbilleder - Gennemgang af ultralydsdiagnostiske cases til forståelse af scanningsbilleder - Evidensvurdering af undersøgelsestyper ved selvfundne- og fremlagte artikler Periode for afvikling af valgfaget: // 8-11 Litteratur: Forslag til anvendt baggrundslitteratur. Ellers den anvendte litteratur fra pågældende uddannelsessted i den muskuloskeletale differentialdiagnostiske undersøgelse. Gross JM, Fetto J, Rosen. E. Musculoskeletal examination. 3. ed. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons; Hoppenfeld S. Physical examination of the spine and extremities. Norwalk: CT; Hertling D, Kessler RM. Management of common musculoskeletal disorders. 4 rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; Lind P. Ryggen: Undersøgelse og behandling. Kbh.: FADL; 2004.

16 Hides. Julie A et al. Ultrasound Imaging Assessment of Abdominal Muscle Function During Drawing-in of the Abdominal Wall: An Intrarater Reliability Study. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, vol.37-no.8, aug Fredberg, Ulrich; Bolvig, Lars; Andersen, Niels T. Prophylactic Training in Asymptomatic Soccer Playsers With Ultrasonographic Abnormalitites in Achilles and Patellar Tendons: The Danish Super League Study. American Journal of Sports Medicine 2008; 36; 451. Online at: Magnusson L, Kälebo P, Baranto A, Lundin O, Wiger P, Kartus J, Karlsson J. The value of ultrasonography in the preoperative diagnostic evaluation of patients with recurrent anterior shoulder dislocation: a prospecitive study of 44 patients. Knee Surg.Sports Traumatol.Arthrosc. 2007, may;15(5): Epub.2006 Dec 21. Kompendium om Ultralydsdiagnostik lægges på Fronter til valgfagets start. Deltagerantal: (min./max.) Min. 15 deltagere max. 35 Undervisere: Peter Johansen / fysioterapeutuddannelsen i Næstved Lars Heegaard Jensen / fysioterapeutuddannelsen i Næstved Kriterier for optagelse: Opfyldelse af læringsforudsætninger

17 Bilag 4 The module is offered in English ECTS-point: 10 PHYSIOTHERAPY IN SPORTS LOCATION: Campus Roskilde, (UCSJ), Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Telefon RESPONSIBLE EDUCATION: Campus Roskilde, (UCSJ), Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Telefon THEME AND PROFILE OF THE ELECTIVE MODULE Sports Physiotherapy has gained tremendous importance as participation in sports is increasing globally. The module aims to train under graduate physiotherapy students in the area of Sports Physiotherapy which is an integral part of overall healthcare in sports. The course has been carefully structured to encompass a wide variety of health issues in various sports at all levels of participation. After successful completion of the module, it is expected that the student will be capable of handling common sports related musculoskeletal conditions and other health issues in sports within the scope of physiotherapeutic intervention. PRECONDITIONS FOR ATTENDING THE MODULE The module is open to Physiotherapy students who are interested in acquiring physiotherapy skills and knowledge in field of sports. The applicants should have sound knowledge of anatomy, physiology and musculoskeletal rehabilitation in order to be able to understand the theory and methods used in Sports Physiotherapy. LEARNING OUTCOME KNOWLEDGE The module aims to provide the students with knowledge in the areas of : - Roles and responsibilities of a Sports Physiotherapist - Classification of Sports Injuries acute, chronic, overuse and other types of injuries - Sports Biomechanics- study of movement patterns involved in some common sports such as running, cycling, soccer, throwing - Sports Injury Diagnosis- Clinical assessment, investigations and decision making - Rehabilitation of Sports Injuries - Diet in Sports- Balanced diet, diet in relation to the type of exercise, carbohydrate loading, hydration - Special considerations in a child and female athlete - Sportspersons with pre-existing disorders- diabetes, hypertension, cardiac disorders - Scope of Research in Physiotherapy

18 SKILLS - Effective communication with the sportsperson and appropriate use of the collected data - Analyzing various sports in terms of their bio- mechanics and mechanisms of injury - Using appropriate preventive, evaluative and rehabilitative techniques to achieve best outcomes for an injured sportsperson - Evaluating and managing emergencies in sports - Coordinating with other facilities to provide optimal care - Planning exercise regimes for sportspersons post-surgeries - Advice sportspersons with pre-existing health disorders for optimal performance COMPETENCIES - Obtain and interpret clinically relevant information from the sportsperson in various types of situations such as individual sports, team games and contact sports - Plan and implement preventive, therapeutic and rehabilitative programs for sportspersons - Collaborate with other medical professionals to provide necessary medical care in sports within and beyond the scope of Physiotherapy LEARNING ACTIVITIES In addition to classroom teaching, practical demonstrations and self-practice, the module will also incorporate the following: - Group discussions and activities - Case studies - Field trip/s - Projects/assignments ASSESSMENT The assessment will be carried out on the basis of presentations/projects/assignments work at the end of 10 ECTS. CONTENT OF THE MODULE I. Fundamentals and Techniques in Sports Physiotherapy A) Review of Exercise Physiology Adaptations to various exercise regimens (endurance v/s resistance training) Concepts of VO 2 max. and recovery heart rate

19 B) Specific Sports Rehabilitation Techniques Fundamentals in Sports rehabilitation Use of Isokinetic system for diagnosis and rehabilitation Principles / concepts of injury prevention Resistance Training Programs: Multigym, Thera bands tubes, Swiss balls, Free weights Plyometrics Sports massage (pre competition, post competition) Taping in sports Role of Electrotherapy and other modalities C) Assessment Techniques in Sports Fitness: Physiological and clinical concepts of fitness, formulation and role of fitness testing Strength testing Cardiorespiratory fitness in Sports- treadmill tests, bicycle ergo meter, field tests Body composition analysis: fundamentals & application D) Ergonomic aids / Miscellaneous: Rationale for use Nutritional approach in athletes Pharmacological and drugs in sports: common use, abuse and testing (Dope and dope control measures: WADA law) Psychological support / tools for athletes E) Special consideration areas: Protective equipment Environmental considerations in sports The female sportsperson Sports in children and adolescence II. Physiotherapeutic management of Sports Injuries A) Biomechanics: Review of fundamental mechanics Muscle mechanics Ligament mechanics Tendon mechanics Joint mechanics B) Sport specific biomechanics / patho-mechanics and sports injuries in the following sports: Throwing Swimming Running Cycling C) Emergency medical care in sports- unconsciousness, concussions, ear/ eye/nose injuries, spinal injuries BRIEF DESCRIPTION OF CONTENTS: (A) Fundamentals of Sports Physiotherapy: The course starts with this component which aims at covering relevant principles critical to further understanding of the course. It includes teaching on the role and responsibilities of a sports physiotherapist, issues related to training and review

20 of pain mechanisms. The learning will be through presentations, discussions and review of literature. (B) Exercise physiology and specific adaptations: This component aims to cover adaptations to exercises and understanding the importance of optimal training loads and recovery. Practical sessions on exercise testing and monitoring progress will be conducted to gain insight into evidence based training and appropriate documentation in sports. The section also includes elements of environmental factors on exercise and performance which is a critical issue especially at a professional level. (C) Specific Sports Rehabilitation Techniques : Evidence based physiotherapeutic techniques which are commonly used in the rehabilitation process of an athlete are the core of this section. Techniques such as resistance training, plyometrics, isokinetics, taping and other rehabilitation techniques will be included in the form of theory and practical sessions for indepth knowledge and application on sportspersons. (D) Diagnostic Techniques in Sports: Clinical diagnosis and the use of evidence based assessment techniques forms the basis of this section. In sportspersons, the clinical diagnosis can be more challenging considering that we are dealing with a relatively fit and healthy population. With technological advancements, it has been possible to objectify many findings and further strengthen the physiotherapeutic diagnosis. A combination of practical training, theory sessions and group discussions will make this section an interesting one. (E) Nutrition and Ergogenic aids: Diet has a major influence on performance and thus a basic understanding in this area is imperative. This part aims to provide knowledge in the area of nutrition, supplements for performance, substance abuse and laws governing banned substances in sports. (F) Psychological support / tools for athletes: Increasing competition at all levels also brings stress and anxiety which can negatively influence performance. The teaching in this part intends to provide an overview of some common problems and some simple strategies to help the athlete. Classroom discussions and practical examples will be included so that a physiotherapist can use some psychological tools if required. (G) Sport Biomechanics, Injuries and their Physiotherapeutic Management: This section is a key section of the module and attempts to impart theoretical and practical knowledge in the areas of sports biomechanics, injuries, preventive and rehabilitative process. Some common sporting movement patterns such as running, throwing, jumping, and swimming will be covered which in turn represent many sporting situations. Special injuries in football, cycling and some other sports are a part of this component and the students will gain knowledge in understanding the mechanism of injuries and preventive strategies. It also includes a special section on sports problems specific to children, females and the elderly population. Expect a lot of practical work and reading as a part of this component of the course.

21 (H) Emergency medical care in sports: As a key healthcare provider in sports, it necessitates that the physiotherapist has knowledge for identification, management and risk reduction in emergency medical conditions of sportspersons. The section covers some of the most important emergency situations encountered in sports in terms of identification, first aid and management, referral to the required facility and criteria for return to sports. With the right level of knowledge and practical skills, many on-field and noncritical situations can easily be handled by physiotherapists which is being practiced globally. (I) Scientific Methods (only as a part of 20 ECTS): Assignments, presentations and project work are an important part of this course and with this in mind, some basic research methods and statistical tools have been incorporated in the module. In addition to the above, the section also aims to train students in searching relevant literature, reviewing articles and learning the concepts of evidence based practice. All this will be accomplished through theory classes, review of scientific articles, and guided learning activities. LITERATURE Brukner & Khan s. Clinical Sports Medicine 4 th edition. McGraw Hill Medical. ISBN Andrews, Harrelson and Wilk. Physical Rehabilitation of the Injured athlete. 4 th edition. Publisher Saunders Katch, MacArdle and Katch. Exercise Physiology Nutrition, Energy and Human performance. Lippincott Williams & Wilkins, 2007 David H Perrin. The Injured Athlete 3 rd edition. Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; Third edition (November 23, 1998) ISBN-10: ISBN-13: Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy. American Physical Therapy Association. ISSN: British Journal of Sports Medicine Minimum number of participants: 15. Maximum number of participants: 30 Teachers: Teachers from University College, Sjælland, with Ph.D and Master of Science within Sports Physiotherapy and Exercise physiology.

Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 1. februar 2015 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland

Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 1. februar 2015 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland Modul 13 Valgfag i Næstved og Roskilde University College Sjælland Revideret februar 2015. Tilmelding sker forår 2015/afvikling efterår 2015 Bilag 1 A: Vigtige oplysninger vedrørende tilmelding til valgfag

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011 Modul 13 Valgmodul Hold R09V 8. august 2011 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan... 4 Tidsfrister...

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015.

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015. Modul 13 Valgmodul August 2015 Side 1 af 9 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik 26.04 2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende blive opdateret i forhold til nyudgivelser, samt i forhold til faglig og didaktisk udvikling af uddannelsen. X - indikerer at litteraturen kan forventes direkte

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Emne Dato Lektion Nr. Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Lokale Underviser 21.11 1-2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Biomechanics and Practical Sports using Non-Profit Software Interdeciplinary Sports Biomechanics Anatomy How to improve interdeciplinary? Examples in biomechanics

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse August 2014 Indholdsfortegnelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

Modul 11. Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11. Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modulbeskrivelse modul 11, 25.05.16, pebe, heng

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 20.01.11 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Oقâê ط ëش fi applefiàâ ق

Oقâê ط ëش fi applefiàâ ق A Oô O اéfiàشâ Oêز fi ôfiàâ ôâطapple é µâàëش ô صâطâµ éâقâêë â1, à êë ê apple àد 2, ô é ê ططشâ2, مéµشâ âfiطش 3 1 صسµسë ز éقâµمà œ, Msc, PNF Instructor 2 apple âéâ صسµëéش, /½ôœ 3 صسµسë /½ôœ appleش âشàà :

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL i Odense UCN i Aalborg UCSj i Næstved UCSj - i Roskilde

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. 1 Obligatorisk litteraturliste FYS113 Modul 1 - januar 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 1 Modulets tema Modulet retter sig mod hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Metoder i vaskulær biologi

Metoder i vaskulær biologi Metoder i vaskulær biologi Dette kursus afholdes af Århus Universitet i samarbejde med forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy. Formål og indhold: Kurset tager sigte på give de ph.d.-studerende

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere