Udviklingsplan for Asdal Hovedgård Allingdamvej 50, 9850 Hirtshals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for Asdal Hovedgård Allingdamvej 50, 9850 Hirtshals"

Transkript

1 Udviklingsplan for Asdal Hovedgård Allingdamvej 50, 9850 Hirtshals 2014

2 Indhold 1. Formål med planen Planens tilblivelse og indhold Mulige interessefællesskaber. Aftaler og barrierer... 4 Mulige interessefællesskaber. Aftaler... 4 Barrierer, der hindrer fornuftige aftaler/rammer Beskrivelse af bedriften... 5 Bedriftens ejerforhold, produktion og placering... 5 Ansatte på bedriften... 6 Gårdens historiske udvikling Beskrivelse af lokalområdet... 7 Infrastruktur i området... 7 Landskabet og kulturhistoriske forhold... 8 Naturen i området... 9 Lokale tiltag Vision og langtidsplaner for bedriften Vision Planer for de nærmeste år Udfordringer og løsningsmuligheder Muligheder og interessenter Handlingsplan Bilag 1: Referat af interessentmøde Bilag 2: Produktionsanlæg ved Asdal Hovedgård, Skinken og Mølgård Bilag 3: Produktionsanlæg ved Gårestrup Vestergård Bilag 4: Den samlede bedrifts jordtilliggende Bilag 5: Kortbilag erosion

3 1. Formål med planen Udviklingsplanen har som mål, at skabe nogle rammer for bedriftens udvikling der holder et godt stykke ud i fremtiden. Set fra bedriftens side er den vigtigste fordel herved, at det giver en større investeringssikkerhed, som er afgørende for en bæredygtig økonomi for bedriften. Udviklingsplanen giver også ejeren bedre muligheder for at træffe strategiske beslutninger på et oplyst grundlag samt iværksætte de nødvendige handlinger i tide. Rammer der holder & Rettidig omhu Udvidelse af et landbrug er sommetider problematisk i forhold til borgernes interesser i lokalområdet ikke mindst når et landbrugsprojekt præsenteres for borgerne på et sent tidspunkt i planlægningen. F.eks. høring af udkast til en miljøgodkendelse. Et vigtigt element i processen frem mod denne udviklingsplan, har netop været en dialog med borgere i lokalområdet og repræsentanter for relevante interesseforeninger. Dette har givet en helt unik mulighed for skabe gensidig forståelse for hinandens interesser, at få fokus på mulige konflikter samt på mulige fælles tiltag, som er i borgernes interesse. Tidlig dialog - større forståelse - bedre løsninger. Til gavn for alle. Sammenfattende kan siges, at udviklingsplanens formål er at skabe større investeringssikkerhed for bedriftens ejer skabe sammenhæng mellem produktion og lokale landskabs-, natur- og miljøforhold minimere lokale konflikter samt udvikle fælles, lokale muligheder føre til en handlingsplan for bedriftens ejer 2. Planens tilblivelse og indhold Udviklingsplanen er blevet til i et samarbejde mellem ejer, LandboNord og Hjørring Kommune. Borgere og repræsentanter der har været inddraget i dialog om bedriftens og lokalområdets interrsser, har bidraget med en række indspil til udfordringer og muligheder, som genfindes i kapitel 7 og 8. Der var følgende væsentlige skridt undervejs: Oktober 2013: Oktober 2013: Beskrivelse af bedriften p.t. v/ LandboNord Registrering og analyse af lokalområdet v /Hjørring Kommune : Visionsmøde med bedriftens ejer : Interessentmøde i medborgerhuset i Asdal (Bilag 1: Referat af interessentmøde ) Udviklingsplanen indeholder

4 en beskrivelse af nu-situationen vision og langtidsplaner for bedriften en kortlægning af udfordringer samt samspilsmuligheder i lokalområdet beskrivelse af aftaler mellem forskellige aktører og en beskrivelse af væsentlige barrierer på vejen frem en handlingsplan for ejeren for de næste ca. 5 år Jens Peter Lunden driver flere ejendomme og flere arealer end der medtages I denne bedriftsudviklingsplan. I denne plan er det valgt, for overskuelighedens skyld, at fokusere geografisk på området omkring Asdal Hovedgaard og de temaer, der er relevante for denne ejendom. Asdal Hovedgaard rummer for Jens Peter Lunden en række interessante problemstillinger, som han gerne vil søge at finde løsninger på. 3. Mulige interessefællesskaber. Aftaler og barrierer Processen omkring denne udviklingsplan har medført en afdækning af mulige interessefælleskaber, ligesom den har afdækket en række barrierer for realiseringen af nogle af disse interesser. De væsentligste interesser og mulige interessefælleskaber og de væsentligste barrierer er samlet nedenfor. Det er desuden anført, om der er p.t. er truffet aftaler om kommende tiltag. Mulige interessefællesskaber. Aftaler De vigtigste interesser som kommunen ønsker fremmet i området er følgende: At ejerens arealdispositioner bidrager til den udpegede økologiske forbindelse At ændringer og udvidelser af produktionsanlæggene ikke påvirker landskabet negativt. At der foretages en fornuftig naturpleje af voldanlægget og området omkring det og af overdrevet ved Kjul å At skrænterne ned mod Kjul å sikres mod erosion og sammenfald At erosion i visse områder af markerne ophører. Dette for at forhindre overfladisk afstrømning af fosfor til vandløb (se bilag 5) At bedriften bidrager til kommunens mål for reduktion af CO 2 Der foretages i dag pleje af voldanlægget og området omkring det. Jens Peter Lunden har tidligere gennemført en mere nænsom naturpleje ved afgræsning af voldanlægget med får. Naturstyrelsens krav forhindrer en fortsættelse af denne praksis, idet der sker nedtrædninger og sammenfald af dele af voldanlægget. Ejeren gør i dag en stor indsats for at forhindre erosion af de kritiske områder på jordtilliggende omkring Asdal Hovedgaard, Der anvendes generelt direkte såning på stubmarker, hvor sædskiftet tillader det, i stedet for pløjning, harvning og såning. Dyrkningsteknikker, der skal sikre, at arealerne ikke sorte marker / bar jord undgås. Bilag 5 viser de arealer, hvor der kan forekomme erosion hvis markerne dyrkes traditionelt. Erosion kan medføre, at større mængder af fosfor bundet til jordpartiklerne kan vaskes ud i vandsystemet Kjul Å.

5 Med hensyn til reduktion af CO 2 er kommunen er i gang med en generel indsats overfor alle landbrug. Metoden er gennem de jævnlige miljøtilsyn og diverse kampagner, at få ejerne til frivilligt at spare energi og producere energi. Der er p.t. ikke truffet nogen aftaler mellem kommunen og bedriften. De øvrige interessenter i området har udtrykt følgende væsentlige ønsker: Undgå tunge transporter gennem Åbyen eksempelvis gennem anlæggelse af en ny omfartsvej udenom Åbyen. Udbygge facilliteterne omkring voldanlægget og Kjul ådal og udbrede kendskabet til området Udvikle nye oplevelsesmuligheder i forbindelse med bedriften og i området Der er p.t. ikke truffet nogen aftaler mellem interessenterne og bedriftens ejer. Barrierer, der hindrer fornuftige aftaler/rammer. Stive regler vedr. udflytning af produktionen. Ikke muligt at handle med fordele ved gøre 1+1 bedrift til 1 (Udflytning af produktion fra Asdal Hovedgaard til Skinken) Løbende nye miljøregler, der spænder ben for en langtidsplanlægning og investeringssikkerhed Stivemiljøkrav (især vedr. lugt) Stive regler vedr. pleje og besøgenes adgang til Volden (Kulturarvsstyrelsen) Konkurrence mellem de store landbrug i området Det ville være ideelt, hvis kommunen kunne anlægge en heldhedsvurdering af bedriftens negative og positive påvirkninger af miljøet og lokalområdet. Ejeren kunne derved opnå visse lempelser i de lovmæssige miljøkrav til gengæld for en eller flere af de nævnte værdiskabende indsatser. 4. Beskrivelse af bedriften Bedriftens ejerforhold, produktion og placering Allingdam Hovedgaard er ejet i privateje af Jens Peter Lunden. På ejendommen er der et større sohold på 930 årssøer med produktion af en del af smågrisene til 30 kg. Herudover produceres der smågrise og slagtesvin på naboejendommen Skinken, der ligger ca. 580 m øst for Asdal Hovedgaard. Jens Peter Lunden driver desuden flere andre selskaber med landbrugsproduktion. I selskabet Gårestrup Vestergaard ApS produceres der ca smågrise og slagtesvin på adressen Gårestrupvej 179, 9800 Hjørring.

6 I selskabet GrønGas A/S drives der er biogasanlæg på adressen Gårestrupvej 179, 9800 Hjørring. Biogasanlægget behandler al den producerede husdyrgødning fra den animalske produktion hørende til Jens Peter Lunden. I selskabet Mølgård ApS er der en mindre polteproduktion ud fra adressen Mølgårdsvej 3, 9850 Hirtshals. Jens Peter Lunden ejer alle selskaber 100 %. Jens Peter Lunden driver sammenlagt ca. 520 hektar jordtilliggende for alle virksomhederne og i alt 1400 DE på de nævnte ejendomme. Der er således ikke sammenhæng mellem det antal dyreenheder, der produceres på den samlede bedrift og det jordtilliggende der er til ejendommene. Biogasanlægget er derfor en vigtig virksomhed i forhold til at afhjælpe den udfordring bedriften har vedr. tilstrækkeligt harmoniareal. Den overskydende mængde afgasset biomasse afsættes til lokale modtagere. Bilag 2 og 3 viser placeringen af ovenstående produktionsanlæg. Bilag 4 viser den samlede bedrifts jordtilliggende. Jens Peter Lunden arbejder løbende med forretningsudvikling af sine virksomheder. Det betyder, at der i øjeblikket er fokus på udviklingen af et projekt vedr. opstilling af vindmøller v. Gårestrup Vestergaard samt etablering af et nyt stort biogasanlæg, GrønGas Vrå, som et selvstændigt selskab. Ansatte på bedriften Jens Peter Lunden har ca ansatte på den samlede bedrift d.d. Alle er danskere. Jens Peter Lunden vægter det meget højt, at der i hans virksomheder er danske ansatte ud fra en overbevisning om, at det giver den bedste produktivitet, produktionsøkonomi og det bedste arbejdsmiljø. Gårdens historiske udvikling Asdal Hovedgaard har historisk set været en vigtig landbrugsejendom for området omkring Åbyen og Asdal/Allingdam. Tilbage i 1800-tallet har mere end 100 familier haft deres primære indtægtskilde ved at arbejde på Asdal Hovedgaard. Åbyen og Asdals/Allingdams centrale placering på hver sin side af Asdal Hovedgaard kan være en function heraf. Jens Peter Lunden købte Asdal Hovedgaard i 1989 på tvangsauktion. Jens Peter Lunden begyndte straks efter overtagelse af udvide ejendommens dyrehold, så der kunne skabes en indtjening til forrentning af købet af ejendommen. Allerede i 1992 blev planerne om en udflytning af produktionen fra Asdal Hovedgaard til hvor Skinken ligger I dag forsøgt realiseret i første omgang ved at ansøge om en fritliggende gyllebeholder. Desværre var reglerne for husdyrbrug ikke tilstrækkeligt fleksible på daværende tidspunkt, hvilket resulterede i, at gylletanken måtte etableres meget tæt ved voldanlægget på Asdal Hovedgaard. Pga. det regelsæt er ejendommens dyrehold udbygget omkring den allerede eksisterende produktion på Asdal Hovedgaard selvom ønskerne var anderledes. Først i 2005 kom den første tilladelse til etablering af et nyt staldanlæg med gyllebeholder givet på en fritliggende placering, ca. 580 m øst for Asdal Hovedgård Heraf kom staldanlægget Skinken. Det er fortsat Jens Peter Lundens plan, at hele produktionen på sigt skal udflyttes til en placering ved Skinken. Den nuværende lovgivning giver en begrænsning på en udvidelse af det animalske dyrehold på Asdal Hovedgaard og Skinken. Det er en følge af Asdal Hovedgaards og deraf de nuværende produktionsanlægs historiske placering ift. Åbyen og Asdal/Allingdam

7 5. Beskrivelse af lokalområdet Infrastruktur i området Bedriften er placeret kun 2 km fra tilkørsel til den nordjyske motorvej. Den sidste kilometer før motorvejen (rute 597) er af god kvalitet og har stor kapacitet. Imidlertid er ejendommen placeret ud til en mindre bivej, og ligger midt mellem to landsbyer, ca. 1 km fra hver. Det betyder, at al transport til og fra ejendommen foregår gennem en af disse to landsbyer, Åbyen eller Asdal. I langt de fleste tilfælde, går transporterne i gennem Åbyen, da dette er langt den korteste rute til det overordnede vejnet. Langs Allingdamvej løber en cykelsti, der er en del af en regional cykelrute. Der er lavet et stiforløb nord for ejendommen, langs Kjul å, så Åbyen på den måde er forbundet med voldanlægget. På den anden side af Allingdamvej, er der også lavet stiforløb langs parcelhusgrundene der afgrænser Åbyen mod sydøst. Stien rummer stor værdi for de, der ønsker oplevelser, herunder turister og byens borgere. Asdal/Allingdam omfatter ca. 80 indbygger og ca. 40 husstande, mens Åbyen huser ca. 578 indbyggere svarende til ca. 250 husstande. Åbyen er blevet udbygget væsentligt op igennem 70 erne gennem udstykning af nye villagrunde. Der er ikke udsigt til at hverken Åbyen eller Asdal/Allingdam vokser i overskuelig fremtid. Naturgasnettets hovedledning løber langs motorvejen, og der løber en stikledning igennem Åbyen. Der er ikke nedlagt fibernet i Åbyen. Kortet viser bl.a. vejnet og de to landsbyers placering i forhold til bedriften Nord for Allingdamvej 50 er der i Kommuneplan 2013 udlagt et område (Åbyen) til boligformål. Området ligger i byzone, hvilket medfører skærpet lugtkrav, der skal overholdes ved udvidelse af produktionen. Der er ca. 350 meter til byzonen fra ejendommens bygninger. Der er ikke udlagt nye arealer til boligformål i Åbyen i Kommuneplan Det er dog ikke muligt at udelukke, at der en gang i fremtiden opstår behov og mulighed for flere boliger i Åbyen.

8 Syd for ejendommen (det grønne område på kortet ovenfor) findes en kommuneplanramme for området omkring Asdal Sognegård. Området ligger i landzone, og vurderes ikke at have speciel betydning ved en eventuel udvidelse af produktionen på Asdal Hovedgård. Lidt længere mod syd ligger landsbyen Asdal, der ved en kommuneplanramme er udlagt til blandet bolig og erhverv. Det er ikke byzone, men vil dog udgøre en samlet bebyggelse, som medfører skærpet lugtkrav i forhold til, hvis der er tale om enkelt beliggende boliger. Landskabet og kulturhistoriske forhold Omkring Asdal Hovedgård er der udpeget et værdifuldt kulturmiljø på grund af et fredet voldanlæg umiddelbart vest for ejendommen. En eventuel bygningsmæssig udvidelse af ejendommen mod vest er derfor ikke mulig. Kortet viser det værdifulde kulturmiljø omkring det fredede voldanlæg samt særligt bevaringsværdig landskab vest og syd for bedriften I følge Hjørring Kommunes landskabskarakter-kortlægning, ligger Asdal Hovedgård indenfor landskabstypen Åbent storbakket landskab. Denne landskabstype rummer generelt det gamle kulturland med mange fortidsminder og flere væsentlige spor af forskellige landsbystrukturer. Det åbne landskab rummer mange værdifulde udsigter til de omkringliggende landskabstyper, her bla. mod nord: det åbne slettelandskab. Landskabstypen indeholder en sårbarhed og rummer nogle udviklingsmuligheder. Bevaringsværdier knytter sig til de gamle strukturer, som bør sikres, ligesom rekreative muligheder kan udnyttes med fordel. Landskabet rummer tydeligt store dele af det gamle kulturland, hvor landsbyer, som det er typisk, er placeret i grænseområderne til de tilstødende arealtyper. Landsbyerne udgør et potentiale som bosætningsområder med tilknytning til spændende landskaber.

9 Asdal Hovedgård ligger på kanten af en lille randmoræne øst for og meget tæt op ad det gamle, fredede voldanlæg, der i dag fremstår tydelig og velplejet i landskabet. En evt. udbygning af Asdal må i givet fald udføres i stor respekt for voldanlægget. Asdal præger i det hele taget landsskabet omkring ådalen. Voldstedet Asdal set mod øst. Asdal Hovedgård i ses baggrunden og i lavningen midt i billedet løber Kjul å. Staldanlægget Skinken er placeret på kanten af det storbakkede landskab der hvor det hælder langstrakt ned mod slettelandet. Skinken kunne derfor være meget dominerende i landskabet, men dels virker arkitekturen, materialevalg og farvevalg meget diskret, dels betyder den slørende beplantning, at der kun fra få vinkler er indsigt til anlægget. Naturen i området Umiddelbart vest for Asdal Hovedgård findes et registreret beskyttet naturområde, et overdrev. Lidt længere mod øst, langs Kjul å, er der udpeget en økologisk forbindelse. Den økologiske forbindelse ses ikke som en direkte hindring for en eventuel udvidelse af produktionen på bedriften, men den beskyttede natur kan være en begrænsende faktor, idet der er grænser for hvor meget ammoniak, naturtypen kan tåle. Den nuværende produktion på Asdal Hovedgaard og Skinken giver anledning til en belastning med ammoniak på ca. 17 kg N/ha/år i det nærmeste punkt i nærmeste naturområde, det nævnte overdrev. En udvidelse af husdyrproduktionen her, vil kræve tiltag, der ca. holder belastningen på samme niveau eller under. Nedenfor og vest for voldanlægget er der ret stejle skrænter ned mod Kjul å. Disse skrænter har i nogle tilfælde skredet ud og medført større mængder jord i vandløbet, som er meget uheldigt. Der ses et behov for at forstærke disse skrænter.

10 Kortet viser beskyttede naturområder og økologiske forbindelser Vest og syd for ejendommen er der udpeget lavbundsarealer. Dette har ikke betydning for udvidelse af anlægget på Allingdamvej 150. Udpegede lavbundsarealer har mest betydning, hvis man vil etablere en eller anden form for anlæg indenfor arealet. Der er over 3 km til nærmeste Natura 2000 område. Hensyn til dette område vil ikke få betydning for en evt. udvidelse af produktionen. Der er ikke registreret bilag IV arter i nærheden af ejendommen. Det arealtilliggende, der ejes under Jens Peter Lundens bedrifter ligger udenfor kvælstof- og fosforfølsomme oplande til natura 2000 områder (nitratklasser og fosforfølsomme områder).

11 En mindre del af arealerne ligger indenfor et udpeget nitratfølsomt grundvandsområde. Dette er et minimalt problem i relation til bedriftens udvikling. Produktionsanlæggene på Asdal Hovedgaard og Skinken ligger forholdsvis tæt på hhv. Åbyen og Asdal. Dette medfører alvorlige begrænsninger for yderligere udvidelse/udflytning af den animalske produktion, som følge af den nuværende lovgivnings krav vedr. lugt. Lokale tiltag Jens Peter og Mette Lunden har i samarbejde med borgere i området i 2011anlagt en sti langs Kjul å fra Åbyen til Voldanlægget. Projektet blev støttet af Hjørring Kommune, Landdistriktpuljen og LAG Vendsyssel og gik under navnet Fra vold og magt til nabopagt. Der blev anlagt en plads med borde og bænke, p-plads og opført en gangbro over åen. Vedligeholdelse af sti, pladser m.v. varetages af Lunden og borgerforeningen i fællesskab. Stien mellem marken og Åbyens sydøstlige del, der er anlagt i (år 2012), er også anlagt og vedligeholdes i et samarbejde mellem Lunden og borgerne. Lunden afgav en ca. 10 bræmme af marken og borgerne medvirkede til beplantningen. Stien og bræmmen udgør en velfungerende og smuk bufferzone mellem by og land og mellem de aktiviteter der udspiller sig i de to rum. 6. Vision og langtidsplaner for bedriften Vision Jens Peter Lundens vigtigste pejlemærker for bedriften er Sikre at virksomheden overlever mange år fremover. Dette indebærer for Jens Peter Lunden, at bedriften skal udvikles ud fra de muligheder markedet giver og i dynamisk samspil med samfundet. Det indebærer også, at der skal være en robust økonomi, der er forudsætningen for en sådan udvikling Arbejdsglæde - for alle i virksomheden. Arbejdsglæde er en vigtig drivkraft for ejer selv, men i lige så høj grad vigtig for de ansatte. Det er med til at sikre en sikker drift og mentalt overskud til udvikling. Planer for de nærmeste år Fortsat udvikling af den animalske produktion: Følge med markedets krav og muligheder indenfor svineproduktion Flytte produktionen fra Asdal til Skinken Fokus på biogasproduktion, gerne levering af produceret biogas til naturgasnettet. Fokus på mulighederne indenfor vindmølleproduktion Flere af Jens Peter Lundens planer hænger godt sammen med nationale og kommunale mål: - Jens Peter Lundens udtalte ambitioner i retning af etablering af et biogasanlæg med leverance af biogassen (opgraderet) til naturgasnettet stemmer godt overens med de erklærede nationale målsætninger for udbygning af biogasproduktionen og tilsvarende målsætninger for Hjørring

12 Kommune. I Grøn Vækst har staten formuleret en målsætning om, at minimum 50 % af den flydende husdyrgødning i Danmark inden 2020 skal afgasses i biogasanlæg. Staten har givet mulighed for dels en etableringstilskudsordning og en forhøjet driftsstøtte for nye og eksisterende biogasanlæg. Hjørring Kommune har en målsætning om, at 70% af det flydende husdyrgødning i kommunen afgasses i 2025 og at CO2-reduktionen er reduceret med 50% i 2025 i forhold til Jens Peter Lundens fokus på muligheder indenfor energiproduktion på vindmøller stemmer ligeledes fint overens med den nationale målsætning i Energiforlig 2020 et historisk bredt energiforlig med store ambitioner omkring udbygning af vindmølleeffekt på land. - Jens Peter Lundens ønske om udflytning af produktionen til Skinken var og er visionært og matcher det nationale fokus på at få placeret de stadig større husdyrproduktioner i det åbne land på en hensigtsmæssig måde. Staten har konkret pålagt kommunerne at udpege egnede placeringer for store husdyrbrug. Placeringen af Skinken var på daværende tidspunkt meget fornuftig i forhold til de mulige konflikter med natur, habitatnatur, bilag 4-arter, landsskabsmæsigt og m.h.t. afstande til naboer. Staten har konkret pålagt kommunerne at udpege egnede placeringer for store husdyrbrug. - På nationalt niveau er man optaget af problemstillingerne ved de stadig større husdyrbrug. Det har foreløbigt ført til et statslig krav om at kommunerne i kommuneplanen skal udpege egnede placeringer til store husdyrbrug. Den ønskede udflytning giver basis for at afprøve metoder til at muliggøre samspillet mellem store husdyrbrug og det åbne land. 7. Udfordringer og løsningsmuligheder Nogle af udfordringerne er alene af relevant for virksomheden, mens andre fletter sig ind i naboers og andre borgeres interesser. Løsningen af de sidste har derfor positiv betydning for disses livskvalitet og for deres accept af virksomheden som helhed. Udfordring Mulige løsninger Status Interessenter Produktionen Spredt animalsk produktion Er en generel problemstilling i landbruget. Øger transport af foder, husdyrgødning, dyr og mennesker. Hæmmer produktiviteten Samle produktionen på et anlæg Virksomheden Naboer Spredte marker Generel problemstilling i landbruget. Øger transportbehovet og dermed omkostningerne Harmonikravet Samle markerne, i det mindste i få klynger Jordfordeling Biogasanlæg med separering. (Mulighed for salg/eksport af næringsstoffer) Realisering af GrønGas Vrå Implementering af beslutning om udflytning af produktionen fra Asdal Hovedgaard til Skinken afventer ændring af nuværende regelsæt på lugtkrav samt bedre økonomi i dansk svineproduktion. Al gylle går i dag gennem biogasanlæg med separering. Ca. 50 % afsættes til andre landbrug Virksomheden Kommunen Naboer Landmænd i omegnen Virksomheden Svært at få dansk Gøre/holde arbejdspladsen Fokus på det gode Virksomheden

13 arbejdskraft For JPL er dette væsentligt for at sikre kvalitet i arbejdet og arbejdsmiljøet attraktiv. Profilere arbejdspladsen arbejdsmiljø og delegering af ansvar Arbejdstagerorg a-nisationer Økonomien Fremskaffe nødvendig kapital Forrentning af investeringer Landskabet og kulturhistorie Ejendommen højt placeret i landskabet Voldanlægget og ådalen Andre ejerformer Intet Virksomheden Markedet, tilskud, driften. De rette strategier Bygningsarkitektur, materialevalg, landskabselementer som beplantning, volde og placering af rekreative områder. Konstant fokus markedspriser og afsætningstidspunkt er Skinken : Diskret materialevalg, fin arkitektur og slørende beplantning. Asdal: Alle bygninger er renoveret og fået samme farve på facader og på tagflader Virksomheden Borgere Turister Ejeren (Som ovenfor) (Som ovenfor) Borgere Turister Virksomheden Natur Overdrev ved voldanlæg og ned mod Kjul å Pleje. Ønsker mere nænsom pleje med får på voldanlægget, men lader sig ikke gøre dd. Pga. udskridninger / ødelægger voldanlægget (NST) Holde emissionen af ammoniak fra anlægget nede v.h.a. teknologiske tiltag og bevidst daglig drift Plejes med maskiner Borgere Turister Ejeren DN Miljø Nabogener Lugt fra anlægget Nabogener Lugt ved udbringning af gylle Infrastruktur Transporter gennem Åbyen Teknologiske tiltag Udfordre lovgivning - naboaftaler SMS, hensyn ved arrangementer, gensidig info,afgrødevalg, gødningstype Flest mulige transporter med lastbil Gældende afstandskrav overholdes. Der holdes en høj standard i staldhygiejnen Almindeligt hensyn Transport af gylle udføres i dag med Naboer. Borgere i Åbyen og Asdal Virksomheden Borgere i Åbyen Virksomheden Naboer Borgere i Åbyen

14 Støjgener for borgerne Trafiksikkerheden Slitage på bivejene Anlæggelse af ny vej vest eller øst om Åbyen lastbiler mellem opbevaringsanlæg og gyllebeholdere. Virksomheden 8. Muligheder og interessenter Muligheder omfatter de ideer til tiltag, som bedriften har mulighed for at bidrage med og som samtidig på den ene eller anden måde kan blive til gavn og glæde for borgere i nærområdet, borgere i hele kommunen og turister. Det omtalte interessentmøde har bidraget væsentligt til en kortlægning af disse muligheder for samspil mellem bedriften og lokalområdet. Mulighed Mulige løsninger Interessenter Lokale arbejdspladser En stor virksomhed får mange opgaver løst af andre virksomheder Valg af lokale virksomheder. Virksomheden Lokale service- og håndværkervirksom- De eksisterende landskabsværdier Udbrede kendskabet lokalt og regionalt ift. Voldanlægget, overdrev, Kjul ådal, opholdsarealet, stierne Nye oplevelser Indsigt i produktionen Sø øst for ejendommen Madpakkehus Annoncering / markedsføring af de kulturværdier der findes i området, kombineret med den rekreative og sundshedsmæssige værdi landskabet tilbyder. Bredere annoncering, eksempelvis gennem turistkataloger. Mht. søen kan der aftales rammer og muligheder med kommunen ift. registrering som 3. Det bør undersøges om der kan være en fælles projektgrundlag for et madpakkehus i et samarbejde ml. naboer, turistforening og virksomhed. heder Virksomheden Borgere i lokalområdet Borgere i kommunen Turister/turistforeninger Virksomheden 9. Handlingsplan Handlingsplanen er opstillet med henblik på klargøre, hvilke handlinger der evt. kan løse de nævnte udfordringer hhv. fremme de nævnte muligheder. Planen omfatter også de relevante aktører, der bør inddrages. Endelig fastsætter handlingsplanen det tidspunkt, hvor Jens Peter Lunden bør sætte handlingen i gang. Jens Peter Lunden har udtrykt ønske om at få udarbejdet en CSR-strategi (Cooperate Social Responsability), så det vil der blive eksperimenteret med i samarbejde med LandboNord.

15 Emne Handlinger og redskaber Ansvarlig og tidspunkt Produktionen Anlægsudvidelse Inddrag kommunen og lokalområdet tidligt i overvejelser. Brug erfaringerne med den proces, der har været anvendt ifm. Landbruget i landskabet. Bygningsdesign og landskabsdesign. Inddrag borgerne/interessenter i planlægningen af anlægget og de ydre forhold omkring anlægget. Søg relevante og brugbare løsninger til gavn for dig og interessenterne. Ved beslutning om igangsætning af godkendelsesprocedure Udflytning af produktionen fra Allingdamvej 50 Anlægning af ny vej udenom Åbyen Jordfordeling Arbejdskraft, ansatte Se planlagt handling under anlægsudvidelse Søg i samarbejde med Hjørring Kommune løsninger på en evt. omlægning/anlægning af ny vej. Undersøg om planen er bæredygtig. Kontakt Hjørring Kommune. Det skal undersøges om der er interesse i lokalområdet for jordfordeling. Det kan ske i samarbejde med rådgivning og kommune. Attraktiv arbejdsplads - Stærkt fokus på medarbejderpleje, efteruddannelse og profilering af virksomheden som et god arbejdsplads Ved beslutning om igangsætning af godkendelsesprocedure Primo 2015 Forår 2015 Kontinuerligt - Fortsat stærkt fokus på at ansætte de rigtige medarbejdere, for at sikre en konstant høj tilfredshed på arbejdspladsen. Uddelegering af ansvar til de der ønsker at tage ansvar. Godt renome i lokalområdet og landbrugskredse - Markedsføring af virksomheden gennem egen hjemmeside, lokale medier og relevante landbrugsmedier. Fortæl om succeserne og markedsfør den gode historie. Start vinter og kontinuerligt - Kontinuerlig involvering i lokalsamfundet, eksempelvis gennem deltagelse i small ships race og andre lignende aktiviteter. Undersøg mulighed for sponsering af små arrangementer i lokalsamfundet for at skabe positiv opmærksomhed om virksomheden. Start vinter og kontinuerligt

16 Virksomhedens samfundsansvar Målrettet og bevidst indsats for bedre relationer, generelt Ny vej til rute 597 udenom Åbyen Gylleudbringning Bruge lokal arbejdskraft Reklame for eks. oplevelsemuligheder Besøgsadgang til voldanlægget Madpakkehus Sø Indsigt i produktionen Udarbejdelse af CSR-strategi med fokus på virksomhedens værdigrundlag, bæredygtig og global foot print. Markedsføring af CSRstrategi ved relevante partnere, i lokalsamfundet (hvor relevant) og overfor samarbejdspartnere. Se handlinger beskrevet under anlægning af ny vej udenom Åbyen. Aktiver den allerede etablerede SMS-tjeneste. Overvej løbende om kommunikationen skal øges ift. Lokale interessenter eller om andre medier skal bringes i anvendelse (web, facebook, twitter osv.) Fortsat stærkt fokus på ansættelse af kompetente danske medarbejdere og anvendelse af lokal arbejdskraft ved renoveringsprojekter eller tilsvarende. Markedsføring af eksempelvis stisystem bag Voldanlægget og specielt din involvering i projektet. Tilsvarende omkring event v. Sankt Hans aften. Inddrag borgerforeningerne Indgå i dialog med Naturstyrelsen vedr. øget adgang til Voldanlægget. Inddrag relevante brugbare parter (eksempelvis kommunen) i den proces. Undersøg om det er relevant at arbejde videre med planer om etablering af et madpakkehus. Det kan være i tilknytning til en udvidelse af bedriftens dyrehold som en del af dialogen med lokalsamfundet. Inddrag borger foreningerne Inddrag Hjørring Kommune i at undersøge, om der kan etableres en bedre sø ved indkørslen til Skinken. Etableringen skal være betinget af, at den ikke kan få indflydelse på produktionen. Et madpakkehus kan eksempelvis etableres i tilknytning til søen. Ifm. en evt. kommende udvidelse af dyreholdet kan/skal det undersøges om der kan etableres en form for besøgsfaciliteter, som kan anvendes som i undervisningsøjemed eller eksempelvis ifm. Åbent Landbrug. Primo 2015 Kontinuerligt. Kontinuerligt. Primo 2015 Primo 2015 Afventer Medio 2015 Skal indgå som en del af ansøgningsproceduren for etablering af et nyt dyrehold.

17 Bilag 1: Referat af interessentmøde Referat af møde i Asdal medborgerhus den om Allingdamvej 50 Oplæg Knud Suhr: Velkomst og introduktion af aftenens forløb samt kort gennemgang af området omkring Allingdamvej 50 (udpegninger i Kommuneplan). Jens Peter Lunden Om gårdens historie. De erhvervede den i 1989 og startede ud med 95 søer og 150 ha. Driver i dag bedriften med DE i svin og 520 ha. Der er ansat 3 mand til markarbejde og 6 mand i stalden samt en administrativ medarbejder. De søgte i 1990 om lov til at flytte noget af produktionen ud på marken vest for ejendommen (kaldes Skinken). De fik dengang nej. I 2005 fik de dog lov til udflytningen. En udvidelse ved selve ejendommen er svær på grund af beskyttet natur, fortidsminde og kirkebeskyttelseszone. Det er deres ønske at hele produktionen skal flyttes ud på marken. Allan Olesen: Kort om udviklingen indenfor miljølovgivningen samt strukturudviklingen indenfor landbrug, hvor landbrugene bliver stadig større. Drøftelse i grupper De fremmødte blev inddelt i 3 grupper. To nabogrupper og en der repræsenterede borger- og turistforening samt DN. De blev bedt om at drøfte udfordringer og muligheder ved eksempelvis en fordobling af produktionen på Allingdamvej 50. Grupperne refererede efterfølgende hvad de havde talt om. Gruppe 1 (nabogruppe) Finder at den største udfordring (det største problem) ved en fordobling af produktionen bliver lugt samt transport. Mener at det vil være nødvendigt med en ny vej, der forbinder ejendommen med Tverstedvej, så trafik gennem Åbyen undgås. Der blev talt om to muligheder: enten øst eller vest om Åbyen. Lugtproblemet var der ikke nogen løsning på håber ny teknologi kan afhjælpe problemet. Gruppe 2 (nabogruppe) Nævnte samme to problemstillinger som gruppe 1. Der ud over var de inde på udseende af en eventuel stor svinefabrik på Skinken. De stillede forslag om at beplante området med skov, så fabrikken bliver pakket ind i skov. Vil eventuelt også hjælpe på lugtproblemer. Og gerne bøgeskov, som der tidligere har været på ejendommen nord for.

18 Gruppe 3 (foreninger) Så mulighed for flere lokale arbejdspladser. Havde en række forslag om rekreative, turistmæssige aktiviteter inkl. åbent landbrug (hvis nye stalde kan bygge så det kan tillades). Besøg på et moderne landbrug kan for turister kombineres med besøg på voldanlægget bag ejendommen. Der findes flere stisystemer i området, og der er ønske om flere. Et konkret forslag om af et vådt område øst for ejendommen (vejen ud til Skinken) laves til sø med gangsti omkring. Området (evt med åbent landbrug) skal synliggøres via den lokale turistforening. Gruppen havde også talt om udfordringer med lugt og transport, og at en ny adgangsvej vil blive nødvendig. Øvrige drøftelser i plenum En opsamling og en blandet snak og udfordringerne og mulighederne. Følgende bemærkes: Muligheden for, gennem en SMS-tjeneste el. lgn., at blive informeret om kommende dages udkørsel af gylle, var der stor interesse for. Det gav JPL anledning til at fortælle, at de normalt kun kører afgasset gylle ud på markerne nær byen, at de ikke kører ud fredag til søndag, og at de ikke kører gylle ud i ugen op til konfirmationer. Det blev desuden foreslået, at borgere også kunne informere JPL, hvis man havde et "følsomt" arrangement en given dag. En nabokvinde lagde vægt på, at hun frygtede større lugtgener sfa en udvidelse. I dag er lugten sommetider generende for hende (men knap nok for hendes mand). Den kommer i pust, hun hænger ikke vasketøj ud. Hun var ikke negativ overfor bedriften, havde ikke protesteret mod den seneste udvidelse og accepterede sådan set at de boede på landet, og at der skulle være plads til initiativer og fremdrift. Hun nævnte i samme omgang, at de aldrig lagde mærke til, at der blev kørt gylle ud, det var fantastisk dejligt.

19 Bilag 2: Produktionsanlæg ved Asdal Hovedgård, Skinken og Mølgård Bilag 3: Produktionsanlæg ved Gårestrup Vestergård

20 Bilag 4: Den samlede bedrifts jordtilliggende 5 sider

21

22

23

24

25 Bilag 5: Kortbilag erosion

Fra regulering til planlægning via forhandling, udvikling og synergi. Miljøchef Allan Olesen E M

Fra regulering til planlægning via forhandling, udvikling og synergi. Miljøchef Allan Olesen E M Fra regulering til planlægning via forhandling, udvikling og synergi Miljøchef Allan Olesen E ako@landbonord.dk M 2929 4714 Landbruget i landskabet / projektsamarbejdet Samarbejde ml. SEGES (VfL), kommuner,

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Kommunerne er med ændringen af planloven blevet forpligtet til i større grad at lave en afvejning af arealforbruget,

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Der er indkommet bemærkninger og indsigelser til udkast fra:

Der er indkommet bemærkninger og indsigelser til udkast fra: Bemærkninger og indsigelser fra omkringboende i forbindelse med høring af ansøgningsmaterialet og udkast til miljøgodkendelse til Sigerstedvej 16, 4100 Ringsted Der er indkommet bemærkninger og indsigelser

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 Januar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger. Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015

Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger. Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015 Dialog og lokal udvikling - redskaber, muligheder og løsninger Trine Eide, SEGES Middelfart d. 10 marts 2015 Ny praksis og proces Metode til udviklingsplan Dialog mellem landmand, kommune og lokalsamfund

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Lars Poulsen Grumstrupvej 14 8732 Hovedgård Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune har d. 21. februar 2014 modtaget en ansøgning om tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

Landbruget i Landskabet er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Landbruget i Landskabet er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Landbruget i Landskabet er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Notat Videncentret for Landbrug Arkitektur og Planlægning Asdal Hovedgård, Landskab og Landbrug Ansvarlig KOB + TRE Oprettet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Knud Erik Jensen I mødet deltog: Patriotisk Selskab: Carsten Hansen og Jørgen Stougaard Centrovice: Ejler Petersen Landbrugsrådgivning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013 Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning 11.september 2013 Anmeldelse af etablering af gyllebeholder - Resenborgvej 20, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har den 13. august 2013 modtaget en anmeldelse

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Udviklingsplan for Nørrevang Stabækvej 1, 9850 Hirtshals

Udviklingsplan for Nørrevang Stabækvej 1, 9850 Hirtshals Udviklingsplan for Nørrevang Stabækvej 1, 9850 Hirtshals 2014 1 Indhold 1. Formål med planen... 3 2. Planens tilblivelse og indhold... 3 3. Mulige interessefællesskaber. Aftaler og barrierer... 4 Mulige

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

LoCaRe. Projektområde I den nationale projektgruppe, opstillede vi nogle udvælgelseskriterier

LoCaRe. Projektområde I den nationale projektgruppe, opstillede vi nogle udvælgelseskriterier \LoCaRe, landskab og kulturarv biomasse og solfangere.docx Marts 2011 LoCaRe I forbindelse med et EU-projekt med titlen: Local commitment for low carbon planning and empowerment in small communities, LoCaRe

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

PLANLÆGNING FOR PLACERING AF BIOGASANLÆG

PLANLÆGNING FOR PLACERING AF BIOGASANLÆG PLANLÆGNING FOR PLACERING AF BIOGASANLÆG MARTS 2013 1 REDEGØRELSE Baggrund for planlægningen for placering af biogasanlæg. Danmarks energipolitik Regeringens energipolitiske udspil fra november 2011 har

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte Johanne Baden Schimming Lejrevej 52 A 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail:

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Helhedsplanlægning i fællesskab Planlægning for og med landbruget Vingsted Konferencecenter 25.-26. november 2014

Helhedsplanlægning i fællesskab Planlægning for og med landbruget Vingsted Konferencecenter 25.-26. november 2014 Helhedsplanlægning i fællesskab Planlægning for og med landbruget Vingsted Konferencecenter 25.-26. november 2014 Dagens program Formiddag 8.30-8.45 Baggrunden for et nyt samarbejde 8.45-9-15 Samarbejde

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget

Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...3 2 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...4 3 VILKÅR...5 3.1. GRUNDFORHOLD...5 3.1.1. Generelle forhold...5

Læs mere

Afgørelse. i sagen om opførelse af en aftægtsbolig/medarbejderbolig. i Haslev Kommune.

Afgørelse. i sagen om opførelse af en aftægtsbolig/medarbejderbolig. i Haslev Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2003 J.nr.: 03-31/300-0024 Bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Agersø - ændring af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE Lars Stougaard Horseskovvej 10 5700 Svendborg Mail: lars-mosegaarden@hotmail.com Kultur, Plan og Erhverv Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune Lolland Kommune indgik i Plan09 projektet Erhverv ud til motorvejen for at få bedre redskaber til planlægning af erhvervsarealer og dialog med virksomhederne i den

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune

Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune 1 2 Baggrund Kommuneplan 2013 skal som noget nyt planlægge for fælles biogasanlæg. Det er et statsligt mål, at halvdelen af husdyrgødningen

Læs mere

Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen

Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Redegørelse for Stevns Kommunes ønsker til ændringer i Fingerplanen... 5 Udviklingen i Strøby

Læs mere

D I S P O S I T I O N. Baggrund og problemstilling. Landskabstyper i Danmark. Herregårdsstudier. Ny beplantningsstrategi

D I S P O S I T I O N. Baggrund og problemstilling. Landskabstyper i Danmark. Herregårdsstudier. Ny beplantningsstrategi D I S P O S I T I O N Baggrund og problemstilling Landskabstyper i Danmark Herregårdsstudier Ny beplantningsstrategi Eksempelsamling fra Ph.d. afhandling Andre eksempler Pig City og Videbæk Biogas Opsamling

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Der har været foretaget nabohøring og ingen af naboerne har givet bemærkninger til kommunens udkast til vurdering.

Der har været foretaget nabohøring og ingen af naboerne har givet bemærkninger til kommunens udkast til vurdering. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Christian Riis Sindberg Kallerupvej 5 Kallerup 7790 Thyholm Opførelse af kornsilo på ejendommen Kallerupvej

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. Lokalplan 249 Gartneri og planteskole ved Kastrupvej, Haraldsted Bilag til Plan- og Boligudvalgsmødet den 25. oktober 2011 Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er hovedindholdet i de indkomne

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: William S. Andersen, Videncentret For Landbrug 152 hektar

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere