NORDBORG NVC 355 VERITAS ICE C FISHING VESSEL E0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDBORG NVC 355 VERITAS ICE C FISHING VESSEL E0"

Transkript

1 NORDBORG NVC 355 VERITAS ICE C FISHING VESSEL E0 The largest and most modern fishing vessel in the North Atlantic. Det største og mest moderne fiskefartøj i nordatlanten. P/F Christian I. Grótinum & P/F Hvalnes

2 World leader in Marine Refrigeration Marine refrigeration Engineering, contracting & maintenance 2 28 A ship far larger and more advanced than any similar ship seen before on the Faroe Islands. Trawlers 2 Grenco congratulates Hvalnes with their state of the art fishing vessel; Nordborg. The highest degree in refrigeration technology Nordborg nvc veritas ice c fishing vessel eo Combines fishing trawler and factory with unique capacity and equipment for fishing on the open sea. The P/F Christian I. Grótinum and P/F Hvalnes shipping companies are proud to present the Faroe Islands largest and most expensive fishing vessel so far, Nordborg NVC 355, which is 84 m long and 18.4 m wide. Price: DKK 250m. Our new ship is a combined seine and trawling vessel and is equipped with its own factory, which is able to produce more than 200 metric tonnes of herring fillets per day. The ship has a loading capacity of metric tonnes and a cooling capacity of metric tonnes. Thereby Norðborg NCV 355 is the first fishing vessel on the Faroe Islands, which is able to manage such large quanti- ties of fish. The ship also processes all fish off-cuts into fishmeal, which is something that no similar vessel on the Faroe Islands has been able to do so far. Rolls Royce Marine in Ålesund has the responsibility for blueprints of the ship and provides the vessel with a total Rolls Royce package with a 6,000 kilowatt main engine and kilowatt auxiliary engines. The top speed of the ship is 16 knots, it draws approx. 8 m in depth and will replace the old Norðborg KG 689. The main engine uses heavy fuel, so we expect to be able to save 30 % a year on fuel. Trawl winch and other winches are from Brattwaag / Rolls- Royce, including two trawl winches, which are capable of pulling 72 metric tonnes.

3 Nordborg nvc veritas ice c fishing vessel eo Kombineret fisketrawler og fabrik med unik kapacitet og udstyr til fiskeri på det åbne hav. Rederierne P/F Christian I. Grótinum og P/F Hvalnes er stolte af at kunne præsentere Færøernes til dato største og dyreste fiskefartøj, Nordborg NVC 355, på 84 m i længden og 18,4 m i bredden. Pris: 250 mio. DKK. Vores nye skib er et kombineret not- og trawlfartøj og udstyret med egen fabrik, der kan producere mere end 200 ton sildefileter i døgnet. Skibet har en lastekapacitet på ton og en kølekapacitet til ton. Norðborg NCV 355 er dermed det første fiskefartøj på Færøerne, der kan håndtere så store mænger fisk. Skibet forarbejder ligeledes al fiskeafskær til fiskemel, hvilket intet lignende fartøj på Færøerne før har kunnet præstere. Rolls Royce Marine i Ålesund står for tegninger af skibet og monterer fartøjet med en total Rolls Royce pakke med en kilowatt hovedmotor og hjælpemaskiner på kilowatt. Skibet skyder en maksimal fart på 16 knob, stikker cirka 8 m i dybden og skal erstatte den gamle Norðborg KG 689. Hovedmotoren bruger heavy fuel, og vi regner dermed at kunne spare 30 % årligt på brug af brændstof. Trawlspil og andre spil er fra Brattwaag / Rolls-Royce bl.a. to trawlspil (trawl winches), der hver kan hive 72 tons. Det største og mest avancerede skib til dato på Færøerne.

4 Our top modern fishing vessel has a crew of about 28 people. Vores topmoderne fiskefartøj har en besætning på cirka 28 folk Nordborg trawls in the entire North Atlantic Nordborg trawler i hele Nord Atlanten Norðborg fishes with seine and pelagic trawl and Our top modern fishing vessel has a crew of about Norðborg fisker med nod og pelagisk trål og fanger Vores topmoderne fiskefartøj har en besætning på catches blue whiting, herring, capelin and mac- 28 people, who have well-equipped cabins all with blåhvilling, sild, lodde og makrel. Al fangst bliver cirka 28 folk, som har veludstyrede kahytter med kerel. All of the catch is processed, filleted and own toilet and shower facilities. behandlet, fileteret og nedfrosset. Fisken losses egne toilet- og badefaciliteter. frozen. The fish are unloaded to the new freezing til den nye fryseterminal i Klaksvik, hvor Norðborg fascility in Klaksvik, where Norðborg stay for 24 The contract for building and delivering the ma- vil ligge til i et døgn efter cirka to til fire uger på Kontrakten på bygning og levering af den hours after about two to four weeks at sea. jestic fishing trawler was signed on May 27, 2006 søen. majestætiske fisketrawler blev underskrevet 27. with the Chilean shipyard Asmar, and we expect maj 2006 med det chilenske skibsværft, Asmar, og We get our catch in the North Atlantic from the that our new fishing vessel will first arrive in Klaks- Vi henter vores fangst i Nord Atlanten - fra Færøerne vi forventer, at vores nye fiskefartøj anløber Klaks- Faroe Islands to west of Ireland, to the Svalbard vik in March, til vest for Irland, til øgruppen Svalbard nord for vik første gang i marts archipelago north of Norway and further on all the Norge og videre helt op mod Island. Fangsten way to Iceland. We export the catch, primarily to Rus- eksporterer vi primært til Rusland, Hviderusland, sia, Ukrain, Belarus, Poland, Germany and Nigeria. Ukraine, Polen og Tyskland samt Nigeria.

5 NVC m Combined Purse Seiner / Pelagic Freezer Trawler Focus on Design. A brand-new hull design attends to the increasing demand for fuel saving capabilities combined with good sea keeping characteristics. The highest attention has been paid to design a real working machine focusing on the demand of increased working efficiency combined with the importance of safe working conditions during purse seining, pelagic trawl as well as processing operations. A two speed main propulsion system combined with a bigger aux engine, both running on HFO, attend to the high focus on flexible operations, reduced fuel consumption and noise reduction both into the water and into the ship. A new arrangement for processing and freezing with the state of the art factory solutions and separate RSW tank system, meal factory attends to the demand of increased capacity per hour and also to the importance of the highest quality of the catch. The accommodation - including a well-sized and light dayroom and a new designed bridge ensures that the need of optimal living facilities for the 28 men crew is well taken care of. NVC 355 Design for the future. Brand new design enters a new era when it comes to supreme and excellent performance for this type of vessel

6 We are the supplier of separator technology onboard m/v Norðborg, in the fishmealplant as well as in the engine room. Do as our customer; Take the Best - Separate the Rest Westfalia Separator ehf - Iceland Dalvegi 16d IS-201 Kopavogur Iceland Tel.: Fax: Mobil: Building on long-standing experience, Fønix offers professional sale, service and consultancy. Your professional supplier of: UÊ ÀiÊ«À ÌiVÌ ÊiµÕ «i Ì UÊ,iÃVÕiÊiµÕ «i Ì UÊ->viÌÞÊiµÕ «i Ì In addition, we act as agents for: UÊ Õ ÃÊi } iã UÊ 8 ÊL>ÌÌiÀ iã 7iÊ>ÀiÊViÀÌ wi`êlþêì iê ÀÜi} > Êv Õ `>Ì ]Ê iìê Àà iê6ià Ì>ÃÊ> `Ê>««À Ûi`ÊLÞÊÌ iê> Ã Ê -Ì> `>À`ÃÊ Ãà V >Ì?Ê > >ÊÓäÊ±Ê " nnê ÞÛ Ê±Ê CÀ ià i / v\êääó nêî Ê ÈÊÎ Ê±Ê > \Êv ÝJv Ý v Proviantering Alt samdøgrið Telefon:

7 Helt nyt design går ind i en ny æra mht. enestående og fremragende ydelse for denne type fartøj. NVC m kombineret not- / pelagisk frysetrawler Fokus på design. En hel ny udformning af skroget tager højde for de øgede behov for brændstoføkonomi kombineret med gode sejlegenskaber. Der er lagt stor vægt på at designe en ægte arbejdsmaskine, der fokuserer på krav om øget driftseffektivitet kombineret med betydningen af sikre arbejdsforhold under notfiskeri, pelagisk trawlfiskeri og forarbejdning. Et nyt arrangement til forarbejdning og nedfrysning med de mest avancerede fabriksløsninger og separat RSW-tanksystem, fiskemelsfabrik, der klarer behovet for øget kapacitet pr. time samt betydningen af den højeste fangstkvalitet. Et totrins fremdriftssystem kombineret med en større hjælpemotor, der begge anvender heavy fuel, sørger for overholdelse af fokus på fleksibel drift, reduceret brændstofforbrug samt støjreduktion både i vandet og på skibet. skibets indretning herunder et lyst opholdsrum i god størrelse og nydesignet bro sikrer opfyldelse af behovet for optimale opholdsfaciliteter for de 28 besætningsmedlemmer. NVC 355 Design for fremtiden.

8 4 fishing quotas 4 fiskekvoter Blue whiting: Today it is caught for fish meal and fishoil but on the Norðborg it will be processed, whole round or head off and frozen. They are mainly exported to Ukraine, Nigeria and China.. herring: Filleted onboard, frozen and exported to Russia, Belarus, Ukraine, Poland and Germany. Capelin: Frozen whole. The fish are graded into females and males. The males are frozen whole round, or into fishmeal. The females are frozen whole round, and exported to Japan. Furthermore, there is a mixed catch, which is exported to China. Mackerel: Processed and cooled. Brought to Norway for export. Blåhvilling: I dag bliver den fisket hovedsageligt til fiskemel og fiskeolieproduktion, men på Norðborg skal den produceres ombord. Den bliver helfrossen eller hovedkappet og frosset. Eksporteres bl.a. til Ukraine, Nigeria og Kina. Sild: Fileteres ombord, nedfryses og eksporteres til Rusland, Hvide Rusland, Ukraine, Polen og Tyskland. Lodde: Fryses hel. Fiskene opdeles i hunkøn og hankøn. Hankøn bliver frosset i hel stand eller brugt til fiskemel. Hunkøn bliver frosset i hel stand og eksporteres til Japan. Og så er der blandet fangst, hvor begge køn fryses og bliver eksporteret til Kina. makrel: Behandles og køles ned og kommer til land i Norge, hvorfra den eksporteres. Huge freezing facility Kæmpe fryseterminal New freezing fascility and warehouse on 5000 metric tonnes on wharf in Klaksvik, where big ships can moor. The wharf is 12 meters deep and 300 meters long. Ny fryseterminal og lagerbygning i Klaksvik på ton på kajplads, hvor store skibe kan lægge til. Kajen har en dybde på 12 m og længde på 300 m

9 Asmar is certified under the strict Quality Standard ISO Asmar er certificeret i henhold til den strenge kvalitetsstandard ISO ASMAR The Navy Shipbuilding and Repair Company ASMAR flådens skibs- og reparationsværft We have chosen the Chilean shipyard Asmar be- For example The New Purse Seiner / Pelagic Free- Vi har valgt det chilenske skibsværft, Asmar, fordi For eksempel det nye notfartøj / pelagiske fry- cause they have built big fishing vessels for Ice- zer Trawler, Norðborg NCV 355, for the company de har bygget store fiskeskibe til Island med godt setrawler Norðborg NCV 355, til selskabet P/F land with good results. P/F Hvalnes on the Faroe Islands. resultat. Hvalnes på Færøerne. The shipyard in Chile has built many fishing ves- Since it first began, ASMAR has constantly kept Værftet i Chile har bygget mange fiskefartøjer i- Siden starten har ASMAR konstant holdt sig ajour sels over the years and employs just under up to date to ensure that at all times it meets the gennem årene og har knapt mennesker i for at sikre, at det til enhver tid opfylder kravene people in three locations. requirements of the Navy, the merchant and arbejde på i alt 3 lokaliteter. fra flåden, handels- og fiskeriflåden, det være sig fishing fleets, both Chilean and foreign, which i Chile og internationalt, der søger at opgradere ASMAR - The Navy Shipbuilding and Ship Repair seek to upgrade their ships with larger vessels ASMAR flådens skibs- og reparationsværft siden deres skibe med større fartøjer med moderne Company since 1895 is an autonomous state- using modern technologies. Asmar is certified 1895, er et selvstændigt, statsejet selskab, der teknologi. Asmar er certificeret i henhold til den owned corporation, which mainly provides mainte- under the strict Quality Standard ISO hovedsagelig leverer vedligeholdelse, reparation, strenge kvalitetsstandard ISO nance, repair, modernization and construction ser- modernisering og nybyggeri til den chilenske flåde vices to the Chilean Navy and to the Chilean and ISO-9001: 2000 issued by Lloyd s Register Qua- og til den chilenske og internationale søfart og ISO-9001: 2000 udstedt af Lloyd s Register Qua- international shipping community and commercial lity Assurance, and focuses its effort on customer handelsskive og fiskefartøjer i det hele taget. lity Assurance og koncentrerer sin indsats om at ships and fishing vessels as a whole. satisfaction. gøre kunderne tilfredse.

10 »WISDOM IS FOUND IN THOSE WHO TAKE ADVICE«ADVOKATFELAGIÐ VIÐ STROND 4 YVIRI VIÐ STROND 4 TEL FAX P.O. BOX 359 FO-110 TÓRSHAVN FAROE ISLANDS LIKE A BANK ONLY MORE FLEXIBLE TORMÓÐUR DJURHUUS JÓGVAN PÁLL LASSEN PETUR EVEN DJURHUUS JÓGVAN E. ELLEFSEN ANNA DAM INGI HØJGAARD GUNN ELLEFSEN MIMI STEINTÓRSDÓTTIR Our extensive knowledge and long-term commitment make us a preferred partner for the fishery and aquaculture industry. fishery aquaculture DnB NOR Bank ASA Department of Fishery & Aquaculture Phone: Glitnir is a different financial group. We are fast, smart and thorough. Experts, but to the point. Well-established, but innovative. We are constantly growing, with a strong foundation in our Nordic home markets. Banking services for the global seafood industry is a part of Glitnir s core expertise. Our knowledge of the industry adds value to your business. We are Glitnir a different bank. SMART BANKING GLITNIR BANK ASA St. Olavs Plass 1, N-6000 Alesund tel: mail: H E I LS ØLA T I L S K IP El-Service Ltd. supplies everything in the way of electrical equipment to ships and other vessels, with the exception of navigational instrumentation. In other words, a complete installation with main switchboards, distribution boards, electrical starters, general alarm systems and complete factory installations. In particular, we are experienced at systems management. Á KA M B S D A LI...complete installation... P/F El-Service &/ 3KÉLA s &AROE )SLANDS 0HONE s &AX E MAIL EL SERVICE EL SERVICE FO s WWW EL SERVICE FO Supplier of VMK automatic fileting lines for pelagic fish. NORDIC SUPPLY SYSTEM AS Nordic Supply System AS N-6260 SKODJE NORWAY Tel: Fax: '!!$! ) & ) "! ( &' % %! & # o

11 P/F Christian Í Grótinum P/F Christian Í Grótinum For more than a decade P/F Christian Í Grótinum dramatically, ordering the construction of a record- I mere end et årti har P/F Christian Í Grótinum konstruktionen af et rekordstort kraftværk til pe- has been numbered among the world s top per- breaking pelagic powerhouse, Norðborg NVC 355, været blandt verdens førende pelagiske fiskeri- lagisk fiskeri, Norðborg NVC 355, der skal leveres forming pelagic fishing companies. scheduled for delivery by October The new foretagender. i oktober Det nye, gigantiske fartøj erstatter gigantic vessel replaces old Norðborg KG 689. den gamle Norðborg KG 689. The companies ships, based on the Faroe Islands Selskabets skibe, der har hjemsted i Færøernes fishing capital of Klaksvik, have brought home Old Norðborg was built in Poland fiskerihovedstad Klaksvik, har hjembragt mange Den gamle Norðborg blev bygget i Polen i 1990 many thousands of tonnes of pelagic fish. tusind tons pelagiske fisk. It is with great pride and expectation we await our Det er med stor stolthed og forventning, vi afven- However the fishing company, headed by the re- new vessel in the fleet: The 84 m long and 18.4 m Men selskabet, der ledes af den berømte skipper ter vores nye fartøj: den 84 m lange og 18,4 m nowned skipper Kristian Martin Rasmussen to- broad super Purse Seiner / Pelagic Freezer Trawler, Kristian Martin Rasmussen og hans tre sønner, brede supernot- / pelagisk frysetrawler, gether with his three sons, Eyðun as managing di- Norðborg NVC 355. Eyðun som administrerende direktør, Jón og Bogi, Norðborg NVC 355. rector and Jón, and Bogi, is now raising the stakes hæver nu overliggeren dramatisk ved at bestille

12 P/F Hvalnes..She set a new standard for the Faroe pelagic fleet at that time The present Christian í Grótinum, far larger and more advanced than her predecessor, was constructed in Chile in The 74,5 m combined purse seiner/pelagic trawler was later joined by the Norðborg 75,85 m pelagic factory trawler, purchased from Norway. In 1972 Kristian Martin Rasmussen started the shipping company as a family business along with his father Palli hjá Mariannu and his brother-in-law. Together they contracted the construction of the first M/S Christian í Grótinum purse seiner in She set a new standard for the Faroe pelagic fleet at that time, and Rasmussen earned the reputation of an exceptionally skilled skipper. In 1984 Kristian Martin Rasmussen took over the shipping company on his own and in 1992 his three sons, Eyðun, Jón, and Bogi, became part of the shipping company. As two of Rasmussen s sons, Jon and Bogi, both became skippers and the third son, Eyðun became chief engineer and later land-based operations manager, the fishing business of Christian í Grótinum has been mainly owned and managed by the family. Today, the ownership structure is that P/F Palli hjá Mariannu owns two subsidiary companies, called P/F Hvalnes and P/F Christian Í Grótinum respectively, which own M/S Norðborg and M/S Christian í Grótinum respectively.

13 Skibet opstillede en ny standard for den færøske pelagiske flåde på det daværende tidspunkt.. P/F Hvalnes I 1972 startede Kristian Martin Rasmussen sammen med sin far Palli hjá Mariannu og svoger rederiet som et familieforetagende. Sammen bestilte de bygningen af det første M/S Christian í Grótinum notfartøj i Skibet opstillede en ny standard for den færøske pelagiske flåde på det daværende tidspunkt, og Kristian Martin Rasmussen fik ry som en usædvanlig dygtig skipper. I 1984 overtog Kristian Martin Rasmussen rederiet alene, og i 1992 kom hans 3 sønner, Eyðun, Jón, and Bogi, med i rederiet. Den nuværende Christian í Grótinum, der er meget større og mere avanceret end sin forgænger, blev bygget i Chile i Den 74,5 m lange kombi- nerede not-/pelagitrawler fik senere selskab af Norðborg 75,85 m pelagisk fabrikstrawler købt fra Norge. Da to af Rasmussens sønner, Jon og Bogi, begge blev skippere, og den tredje søn, Eyðun, maskinmester og senere landbaseret driftsleder, har fiskerivirksomheden Christian í Grótinum hovedsageligt været ejet og ledet af familien. I dag er ejer strukturen, at P/F Palli hjá Mariannu ejer to datterselskaber, der hedder henholdsvis P/F Hvalnes og P/F Christian Í Grótinum, som henholdsvis ejer M/S Norðborg og M/S Christian í Grótinum.

14 Forside Forside Om selskapet Om selskapet Måløy Måløy Havneservice Havneservice en en bunkersstasjon bunkersstasjon ii Måløy Måløy (Deknepollen) (Deknepollen) ved ved Stadt. Stadt. Anlegget Anlegget ble ble bygget bygget ii og og leverer leverer med med egen egen båt båt og og egne egne biler biler ii området området fra fra Stadt Stadt til til Florø. Florø. Bensin ogog diesel Bensin diesel thanks to all business partners Tak til Alle samarbejdspartnere Parafin ogog Fyringsolje Parafin Fyringsolje Vaskemiddel & vaskestasjon Vaskemiddel & vaskestasjon Smøreolje Smøreolje Trading Trading Filter Filter Gass/Yara Praxair Gass/Yara Praxair Kontakt Måløy Havneservice Kontakt Måløy Havneservice DNV is the Class for Fishing Vessels Kontakt Mørebunkers Kontakt Mørebunkers English summary English summary Produkter: Produkter: Gassolje/diesel/bensin Gassolje/diesel/bensin Smøreolje Smøreolje Castrol Castrol Texaco Texaco Mobil Mobil Shell Shell Gass Gass (Yara) (Yara) Vaskemiddel Vaskemiddel Filler Filler Smøreolje, Smøreolje, spylerveske spylerveske og og rekvisita rekvisita til til bil. bil. Utstyr Utstyr Rekvisita Rekvisita Tjenester: Tjenester: timers timers vakttelefon vakttelefon ISPS-godkjent ISPS-godkjent havn havn Vaskestasjon Vaskestasjon Utkjøring Utkjøring av av diesel, diesel, bensin, bensin, parafin parafin og og smøreolje smøreolje 22 tankbiler tankbiler 11 bunkersbåt bunkersbåt (115 (115 m3) m3) TRADING TRADING (megling) (megling) -- levering levering der der du du er er Det Norske Veritas Tel: /

15 Klaksviksvegur Klaksvik, Færøerne T.: F:

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

Maritime Partenariate Scandinavia

Maritime Partenariate Scandinavia Maritime Partenariate Scandinavia Poul Knudsgaard Vice President (Site Manager & Head of Production Frederikshavn, Head of PrimeServ Four-Stroke Denmark) PrimeServ MAN Diesel Poul Knudsgaard MAN Diesel

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

En samarbejdspartner stærk som stål. A business partner strong as steel

En samarbejdspartner stærk som stål. A business partner strong as steel En samarbejdspartner stærk som stål A business partner strong as steel 2-3 Mere end 40 års erfaring og know how har placeret Karl Molin Stålkonstruktioner solidt i førerfeltet som leverandør af stålkonstruktioner.

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

ETV-Verifikat og markedsføring af dekantere til gylleseparering.

ETV-Verifikat og markedsføring af dekantere til gylleseparering. ETV-Verifikat og markedsføring af dekantere til gylleseparering. Martin Rishøj GEA WS Denmark e-mail: martin.rishoj@geagroup.com mobil: + 45 40 30 02 66 DANETV, København 29. februar 2012 GEA Group Segments

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Green Ship of the Future IDA Heldagskonference 26. oktober 2009 Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Jens Ring Nielsen Senior Manager Propulsion R&D J Oversigt Optimering af fremdrivningsanlæg

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere