NORDBORG NVC 355 VERITAS ICE C FISHING VESSEL E0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDBORG NVC 355 VERITAS ICE C FISHING VESSEL E0"

Transkript

1 NORDBORG NVC 355 VERITAS ICE C FISHING VESSEL E0 The largest and most modern fishing vessel in the North Atlantic. Det største og mest moderne fiskefartøj i nordatlanten. P/F Christian I. Grótinum & P/F Hvalnes

2 World leader in Marine Refrigeration Marine refrigeration Engineering, contracting & maintenance 2 28 A ship far larger and more advanced than any similar ship seen before on the Faroe Islands. Trawlers 2 Grenco congratulates Hvalnes with their state of the art fishing vessel; Nordborg. The highest degree in refrigeration technology Nordborg nvc veritas ice c fishing vessel eo Combines fishing trawler and factory with unique capacity and equipment for fishing on the open sea. The P/F Christian I. Grótinum and P/F Hvalnes shipping companies are proud to present the Faroe Islands largest and most expensive fishing vessel so far, Nordborg NVC 355, which is 84 m long and 18.4 m wide. Price: DKK 250m. Our new ship is a combined seine and trawling vessel and is equipped with its own factory, which is able to produce more than 200 metric tonnes of herring fillets per day. The ship has a loading capacity of metric tonnes and a cooling capacity of metric tonnes. Thereby Norðborg NCV 355 is the first fishing vessel on the Faroe Islands, which is able to manage such large quanti- ties of fish. The ship also processes all fish off-cuts into fishmeal, which is something that no similar vessel on the Faroe Islands has been able to do so far. Rolls Royce Marine in Ålesund has the responsibility for blueprints of the ship and provides the vessel with a total Rolls Royce package with a 6,000 kilowatt main engine and kilowatt auxiliary engines. The top speed of the ship is 16 knots, it draws approx. 8 m in depth and will replace the old Norðborg KG 689. The main engine uses heavy fuel, so we expect to be able to save 30 % a year on fuel. Trawl winch and other winches are from Brattwaag / Rolls- Royce, including two trawl winches, which are capable of pulling 72 metric tonnes.

3 Nordborg nvc veritas ice c fishing vessel eo Kombineret fisketrawler og fabrik med unik kapacitet og udstyr til fiskeri på det åbne hav. Rederierne P/F Christian I. Grótinum og P/F Hvalnes er stolte af at kunne præsentere Færøernes til dato største og dyreste fiskefartøj, Nordborg NVC 355, på 84 m i længden og 18,4 m i bredden. Pris: 250 mio. DKK. Vores nye skib er et kombineret not- og trawlfartøj og udstyret med egen fabrik, der kan producere mere end 200 ton sildefileter i døgnet. Skibet har en lastekapacitet på ton og en kølekapacitet til ton. Norðborg NCV 355 er dermed det første fiskefartøj på Færøerne, der kan håndtere så store mænger fisk. Skibet forarbejder ligeledes al fiskeafskær til fiskemel, hvilket intet lignende fartøj på Færøerne før har kunnet præstere. Rolls Royce Marine i Ålesund står for tegninger af skibet og monterer fartøjet med en total Rolls Royce pakke med en kilowatt hovedmotor og hjælpemaskiner på kilowatt. Skibet skyder en maksimal fart på 16 knob, stikker cirka 8 m i dybden og skal erstatte den gamle Norðborg KG 689. Hovedmotoren bruger heavy fuel, og vi regner dermed at kunne spare 30 % årligt på brug af brændstof. Trawlspil og andre spil er fra Brattwaag / Rolls-Royce bl.a. to trawlspil (trawl winches), der hver kan hive 72 tons. Det største og mest avancerede skib til dato på Færøerne.

4 Our top modern fishing vessel has a crew of about 28 people. Vores topmoderne fiskefartøj har en besætning på cirka 28 folk Nordborg trawls in the entire North Atlantic Nordborg trawler i hele Nord Atlanten Norðborg fishes with seine and pelagic trawl and Our top modern fishing vessel has a crew of about Norðborg fisker med nod og pelagisk trål og fanger Vores topmoderne fiskefartøj har en besætning på catches blue whiting, herring, capelin and mac- 28 people, who have well-equipped cabins all with blåhvilling, sild, lodde og makrel. Al fangst bliver cirka 28 folk, som har veludstyrede kahytter med kerel. All of the catch is processed, filleted and own toilet and shower facilities. behandlet, fileteret og nedfrosset. Fisken losses egne toilet- og badefaciliteter. frozen. The fish are unloaded to the new freezing til den nye fryseterminal i Klaksvik, hvor Norðborg fascility in Klaksvik, where Norðborg stay for 24 The contract for building and delivering the ma- vil ligge til i et døgn efter cirka to til fire uger på Kontrakten på bygning og levering af den hours after about two to four weeks at sea. jestic fishing trawler was signed on May 27, 2006 søen. majestætiske fisketrawler blev underskrevet 27. with the Chilean shipyard Asmar, and we expect maj 2006 med det chilenske skibsværft, Asmar, og We get our catch in the North Atlantic from the that our new fishing vessel will first arrive in Klaks- Vi henter vores fangst i Nord Atlanten - fra Færøerne vi forventer, at vores nye fiskefartøj anløber Klaks- Faroe Islands to west of Ireland, to the Svalbard vik in March, til vest for Irland, til øgruppen Svalbard nord for vik første gang i marts archipelago north of Norway and further on all the Norge og videre helt op mod Island. Fangsten way to Iceland. We export the catch, primarily to Rus- eksporterer vi primært til Rusland, Hviderusland, sia, Ukrain, Belarus, Poland, Germany and Nigeria. Ukraine, Polen og Tyskland samt Nigeria.

5 NVC m Combined Purse Seiner / Pelagic Freezer Trawler Focus on Design. A brand-new hull design attends to the increasing demand for fuel saving capabilities combined with good sea keeping characteristics. The highest attention has been paid to design a real working machine focusing on the demand of increased working efficiency combined with the importance of safe working conditions during purse seining, pelagic trawl as well as processing operations. A two speed main propulsion system combined with a bigger aux engine, both running on HFO, attend to the high focus on flexible operations, reduced fuel consumption and noise reduction both into the water and into the ship. A new arrangement for processing and freezing with the state of the art factory solutions and separate RSW tank system, meal factory attends to the demand of increased capacity per hour and also to the importance of the highest quality of the catch. The accommodation - including a well-sized and light dayroom and a new designed bridge ensures that the need of optimal living facilities for the 28 men crew is well taken care of. NVC 355 Design for the future. Brand new design enters a new era when it comes to supreme and excellent performance for this type of vessel

6 We are the supplier of separator technology onboard m/v Norðborg, in the fishmealplant as well as in the engine room. Do as our customer; Take the Best - Separate the Rest Westfalia Separator ehf - Iceland Dalvegi 16d IS-201 Kopavogur Iceland Tel.: Fax: Mobil: Building on long-standing experience, Fønix offers professional sale, service and consultancy. Your professional supplier of: UÊ ÀiÊ«À ÌiVÌ ÊiµÕ «i Ì UÊ,iÃVÕiÊiµÕ «i Ì UÊ->viÌÞÊiµÕ «i Ì In addition, we act as agents for: UÊ Õ ÃÊi } iã UÊ 8 ÊL>ÌÌiÀ iã 7iÊ>ÀiÊViÀÌ wi`êlþêì iê ÀÜi} > Êv Õ `>Ì ]Ê iìê Àà iê6ià Ì>ÃÊ> `Ê>««À Ûi`ÊLÞÊÌ iê> Ã Ê -Ì> `>À`ÃÊ Ãà V >Ì?Ê > >ÊÓäÊ±Ê " nnê ÞÛ Ê±Ê CÀ ià i / v\êääó nêî Ê ÈÊÎ Ê±Ê > \Êv ÝJv Ý v Proviantering Alt samdøgrið Telefon:

7 Helt nyt design går ind i en ny æra mht. enestående og fremragende ydelse for denne type fartøj. NVC m kombineret not- / pelagisk frysetrawler Fokus på design. En hel ny udformning af skroget tager højde for de øgede behov for brændstoføkonomi kombineret med gode sejlegenskaber. Der er lagt stor vægt på at designe en ægte arbejdsmaskine, der fokuserer på krav om øget driftseffektivitet kombineret med betydningen af sikre arbejdsforhold under notfiskeri, pelagisk trawlfiskeri og forarbejdning. Et nyt arrangement til forarbejdning og nedfrysning med de mest avancerede fabriksløsninger og separat RSW-tanksystem, fiskemelsfabrik, der klarer behovet for øget kapacitet pr. time samt betydningen af den højeste fangstkvalitet. Et totrins fremdriftssystem kombineret med en større hjælpemotor, der begge anvender heavy fuel, sørger for overholdelse af fokus på fleksibel drift, reduceret brændstofforbrug samt støjreduktion både i vandet og på skibet. skibets indretning herunder et lyst opholdsrum i god størrelse og nydesignet bro sikrer opfyldelse af behovet for optimale opholdsfaciliteter for de 28 besætningsmedlemmer. NVC 355 Design for fremtiden.

8 4 fishing quotas 4 fiskekvoter Blue whiting: Today it is caught for fish meal and fishoil but on the Norðborg it will be processed, whole round or head off and frozen. They are mainly exported to Ukraine, Nigeria and China.. herring: Filleted onboard, frozen and exported to Russia, Belarus, Ukraine, Poland and Germany. Capelin: Frozen whole. The fish are graded into females and males. The males are frozen whole round, or into fishmeal. The females are frozen whole round, and exported to Japan. Furthermore, there is a mixed catch, which is exported to China. Mackerel: Processed and cooled. Brought to Norway for export. Blåhvilling: I dag bliver den fisket hovedsageligt til fiskemel og fiskeolieproduktion, men på Norðborg skal den produceres ombord. Den bliver helfrossen eller hovedkappet og frosset. Eksporteres bl.a. til Ukraine, Nigeria og Kina. Sild: Fileteres ombord, nedfryses og eksporteres til Rusland, Hvide Rusland, Ukraine, Polen og Tyskland. Lodde: Fryses hel. Fiskene opdeles i hunkøn og hankøn. Hankøn bliver frosset i hel stand eller brugt til fiskemel. Hunkøn bliver frosset i hel stand og eksporteres til Japan. Og så er der blandet fangst, hvor begge køn fryses og bliver eksporteret til Kina. makrel: Behandles og køles ned og kommer til land i Norge, hvorfra den eksporteres. Huge freezing facility Kæmpe fryseterminal New freezing fascility and warehouse on 5000 metric tonnes on wharf in Klaksvik, where big ships can moor. The wharf is 12 meters deep and 300 meters long. Ny fryseterminal og lagerbygning i Klaksvik på ton på kajplads, hvor store skibe kan lægge til. Kajen har en dybde på 12 m og længde på 300 m

9 Asmar is certified under the strict Quality Standard ISO Asmar er certificeret i henhold til den strenge kvalitetsstandard ISO ASMAR The Navy Shipbuilding and Repair Company ASMAR flådens skibs- og reparationsværft We have chosen the Chilean shipyard Asmar be- For example The New Purse Seiner / Pelagic Free- Vi har valgt det chilenske skibsværft, Asmar, fordi For eksempel det nye notfartøj / pelagiske fry- cause they have built big fishing vessels for Ice- zer Trawler, Norðborg NCV 355, for the company de har bygget store fiskeskibe til Island med godt setrawler Norðborg NCV 355, til selskabet P/F land with good results. P/F Hvalnes on the Faroe Islands. resultat. Hvalnes på Færøerne. The shipyard in Chile has built many fishing ves- Since it first began, ASMAR has constantly kept Værftet i Chile har bygget mange fiskefartøjer i- Siden starten har ASMAR konstant holdt sig ajour sels over the years and employs just under up to date to ensure that at all times it meets the gennem årene og har knapt mennesker i for at sikre, at det til enhver tid opfylder kravene people in three locations. requirements of the Navy, the merchant and arbejde på i alt 3 lokaliteter. fra flåden, handels- og fiskeriflåden, det være sig fishing fleets, both Chilean and foreign, which i Chile og internationalt, der søger at opgradere ASMAR - The Navy Shipbuilding and Ship Repair seek to upgrade their ships with larger vessels ASMAR flådens skibs- og reparationsværft siden deres skibe med større fartøjer med moderne Company since 1895 is an autonomous state- using modern technologies. Asmar is certified 1895, er et selvstændigt, statsejet selskab, der teknologi. Asmar er certificeret i henhold til den owned corporation, which mainly provides mainte- under the strict Quality Standard ISO hovedsagelig leverer vedligeholdelse, reparation, strenge kvalitetsstandard ISO nance, repair, modernization and construction ser- modernisering og nybyggeri til den chilenske flåde vices to the Chilean Navy and to the Chilean and ISO-9001: 2000 issued by Lloyd s Register Qua- og til den chilenske og internationale søfart og ISO-9001: 2000 udstedt af Lloyd s Register Qua- international shipping community and commercial lity Assurance, and focuses its effort on customer handelsskive og fiskefartøjer i det hele taget. lity Assurance og koncentrerer sin indsats om at ships and fishing vessels as a whole. satisfaction. gøre kunderne tilfredse.

10 »WISDOM IS FOUND IN THOSE WHO TAKE ADVICE«ADVOKATFELAGIÐ VIÐ STROND 4 YVIRI VIÐ STROND 4 TEL FAX P.O. BOX 359 FO-110 TÓRSHAVN FAROE ISLANDS LIKE A BANK ONLY MORE FLEXIBLE TORMÓÐUR DJURHUUS JÓGVAN PÁLL LASSEN PETUR EVEN DJURHUUS JÓGVAN E. ELLEFSEN ANNA DAM INGI HØJGAARD GUNN ELLEFSEN MIMI STEINTÓRSDÓTTIR Our extensive knowledge and long-term commitment make us a preferred partner for the fishery and aquaculture industry. fishery aquaculture DnB NOR Bank ASA Department of Fishery & Aquaculture Phone: Glitnir is a different financial group. We are fast, smart and thorough. Experts, but to the point. Well-established, but innovative. We are constantly growing, with a strong foundation in our Nordic home markets. Banking services for the global seafood industry is a part of Glitnir s core expertise. Our knowledge of the industry adds value to your business. We are Glitnir a different bank. SMART BANKING GLITNIR BANK ASA St. Olavs Plass 1, N-6000 Alesund tel: mail: H E I LS ØLA T I L S K IP El-Service Ltd. supplies everything in the way of electrical equipment to ships and other vessels, with the exception of navigational instrumentation. In other words, a complete installation with main switchboards, distribution boards, electrical starters, general alarm systems and complete factory installations. In particular, we are experienced at systems management. Á KA M B S D A LI...complete installation... P/F El-Service &/ 3KÉLA s &AROE )SLANDS 0HONE s &AX E MAIL EL SERVICE EL SERVICE FO s WWW EL SERVICE FO Supplier of VMK automatic fileting lines for pelagic fish. NORDIC SUPPLY SYSTEM AS Nordic Supply System AS N-6260 SKODJE NORWAY Tel: Fax: '!!$! ) & ) "! ( &' % %! & # o

11 P/F Christian Í Grótinum P/F Christian Í Grótinum For more than a decade P/F Christian Í Grótinum dramatically, ordering the construction of a record- I mere end et årti har P/F Christian Í Grótinum konstruktionen af et rekordstort kraftværk til pe- has been numbered among the world s top per- breaking pelagic powerhouse, Norðborg NVC 355, været blandt verdens førende pelagiske fiskeri- lagisk fiskeri, Norðborg NVC 355, der skal leveres forming pelagic fishing companies. scheduled for delivery by October The new foretagender. i oktober Det nye, gigantiske fartøj erstatter gigantic vessel replaces old Norðborg KG 689. den gamle Norðborg KG 689. The companies ships, based on the Faroe Islands Selskabets skibe, der har hjemsted i Færøernes fishing capital of Klaksvik, have brought home Old Norðborg was built in Poland fiskerihovedstad Klaksvik, har hjembragt mange Den gamle Norðborg blev bygget i Polen i 1990 many thousands of tonnes of pelagic fish. tusind tons pelagiske fisk. It is with great pride and expectation we await our Det er med stor stolthed og forventning, vi afven- However the fishing company, headed by the re- new vessel in the fleet: The 84 m long and 18.4 m Men selskabet, der ledes af den berømte skipper ter vores nye fartøj: den 84 m lange og 18,4 m nowned skipper Kristian Martin Rasmussen to- broad super Purse Seiner / Pelagic Freezer Trawler, Kristian Martin Rasmussen og hans tre sønner, brede supernot- / pelagisk frysetrawler, gether with his three sons, Eyðun as managing di- Norðborg NVC 355. Eyðun som administrerende direktør, Jón og Bogi, Norðborg NVC 355. rector and Jón, and Bogi, is now raising the stakes hæver nu overliggeren dramatisk ved at bestille

12 P/F Hvalnes..She set a new standard for the Faroe pelagic fleet at that time The present Christian í Grótinum, far larger and more advanced than her predecessor, was constructed in Chile in The 74,5 m combined purse seiner/pelagic trawler was later joined by the Norðborg 75,85 m pelagic factory trawler, purchased from Norway. In 1972 Kristian Martin Rasmussen started the shipping company as a family business along with his father Palli hjá Mariannu and his brother-in-law. Together they contracted the construction of the first M/S Christian í Grótinum purse seiner in She set a new standard for the Faroe pelagic fleet at that time, and Rasmussen earned the reputation of an exceptionally skilled skipper. In 1984 Kristian Martin Rasmussen took over the shipping company on his own and in 1992 his three sons, Eyðun, Jón, and Bogi, became part of the shipping company. As two of Rasmussen s sons, Jon and Bogi, both became skippers and the third son, Eyðun became chief engineer and later land-based operations manager, the fishing business of Christian í Grótinum has been mainly owned and managed by the family. Today, the ownership structure is that P/F Palli hjá Mariannu owns two subsidiary companies, called P/F Hvalnes and P/F Christian Í Grótinum respectively, which own M/S Norðborg and M/S Christian í Grótinum respectively.

13 Skibet opstillede en ny standard for den færøske pelagiske flåde på det daværende tidspunkt.. P/F Hvalnes I 1972 startede Kristian Martin Rasmussen sammen med sin far Palli hjá Mariannu og svoger rederiet som et familieforetagende. Sammen bestilte de bygningen af det første M/S Christian í Grótinum notfartøj i Skibet opstillede en ny standard for den færøske pelagiske flåde på det daværende tidspunkt, og Kristian Martin Rasmussen fik ry som en usædvanlig dygtig skipper. I 1984 overtog Kristian Martin Rasmussen rederiet alene, og i 1992 kom hans 3 sønner, Eyðun, Jón, and Bogi, med i rederiet. Den nuværende Christian í Grótinum, der er meget større og mere avanceret end sin forgænger, blev bygget i Chile i Den 74,5 m lange kombi- nerede not-/pelagitrawler fik senere selskab af Norðborg 75,85 m pelagisk fabrikstrawler købt fra Norge. Da to af Rasmussens sønner, Jon og Bogi, begge blev skippere, og den tredje søn, Eyðun, maskinmester og senere landbaseret driftsleder, har fiskerivirksomheden Christian í Grótinum hovedsageligt været ejet og ledet af familien. I dag er ejer strukturen, at P/F Palli hjá Mariannu ejer to datterselskaber, der hedder henholdsvis P/F Hvalnes og P/F Christian Í Grótinum, som henholdsvis ejer M/S Norðborg og M/S Christian í Grótinum.

14 Forside Forside Om selskapet Om selskapet Måløy Måløy Havneservice Havneservice en en bunkersstasjon bunkersstasjon ii Måløy Måløy (Deknepollen) (Deknepollen) ved ved Stadt. Stadt. Anlegget Anlegget ble ble bygget bygget ii og og leverer leverer med med egen egen båt båt og og egne egne biler biler ii området området fra fra Stadt Stadt til til Florø. Florø. Bensin ogog diesel Bensin diesel thanks to all business partners Tak til Alle samarbejdspartnere Parafin ogog Fyringsolje Parafin Fyringsolje Vaskemiddel & vaskestasjon Vaskemiddel & vaskestasjon Smøreolje Smøreolje Trading Trading Filter Filter Gass/Yara Praxair Gass/Yara Praxair Kontakt Måløy Havneservice Kontakt Måløy Havneservice DNV is the Class for Fishing Vessels Kontakt Mørebunkers Kontakt Mørebunkers English summary English summary Produkter: Produkter: Gassolje/diesel/bensin Gassolje/diesel/bensin Smøreolje Smøreolje Castrol Castrol Texaco Texaco Mobil Mobil Shell Shell Gass Gass (Yara) (Yara) Vaskemiddel Vaskemiddel Filler Filler Smøreolje, Smøreolje, spylerveske spylerveske og og rekvisita rekvisita til til bil. bil. Utstyr Utstyr Rekvisita Rekvisita Tjenester: Tjenester: timers timers vakttelefon vakttelefon ISPS-godkjent ISPS-godkjent havn havn Vaskestasjon Vaskestasjon Utkjøring Utkjøring av av diesel, diesel, bensin, bensin, parafin parafin og og smøreolje smøreolje 22 tankbiler tankbiler 11 bunkersbåt bunkersbåt (115 (115 m3) m3) TRADING TRADING (megling) (megling) -- levering levering der der du du er er Det Norske Veritas Tel: /

15 Klaksviksvegur Klaksvik, Færøerne T.: F:

YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER

YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER DANISH KEY SUPPLIERS AT DANFISH 2011 MEET ALL 69 IN HALL D 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 The Gateway to Europe 22. fiskerimesse i Danmark 22 ND fishing Exhibition in Denmark ADVODAN

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Nakskov Havn Port of Nakskov

Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn (Port of Nakskov) Havnegade 2 DK-4900 Nakskov Tlf./Tel.: +45 54 67 73 32 Fax: +45 54 92 51 13 havne@lolland.dk www.nakskovhavn.dk Maritimt Logistikcenter Maritime

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd.

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd. DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2009 Danbor Service becomes sole distributor

Læs mere

g r a p h i c. b d c o m. c o m

g r a p h i c. b d c o m. c o m g r a p h i c. b d c o m. c o m G r a p h i c D e p a r t m e n t 69/K, KK Bhaban, Panthapath, Dhaka- 1205, Phone: +880 (02) 9670331; +880 171 3204641, Fax: +880-2-8122789 E-mail: kma@bdcom.com, web: graphic.bdcom.com

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF PELAGISKE FISKERIER I NORDØSTATLANTEN

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF PELAGISKE FISKERIER I NORDØSTATLANTEN Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i Nordøstatlanten 1 SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF PELAGISKE FISKERIER I NORDØSTATLANTEN Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Peder Andersen, Fødevareøkonomisk

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023 INDHOLD INDEX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HISTORIE FIRMAPROFIL ADMINISTRATION EJERFORHOLD & BESTYRELSE ORGANISATIONSPLAN KVALITETSSTYRING PRODUKTER KONTAKT HRS / KALUNDBORG Smede-

Læs mere

WWW.DENMARK.EMC.COM/FORUM

WWW.DENMARK.EMC.COM/FORUM WWW.DENMARK.EMC.COM/FORUM VELKOMMEN TIL EMC FORUM 2014 I KØBENHAVN På EMC Forum i København d. 4. november 2014 får du en unik mulighed for at holde dig opdateret på de seneste trends i markedet, og programmet

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Heat Pumps Heat Recovery

Heat Pumps Heat Recovery S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 4. September 2008 Chillventa Nürnberg 2008 Energibesparelser finansierer renovering THEME: Heat Pumps Heat Recovery ScanRef 37. volume no. 4 september

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

CIFF. When? 9-12 August 2012. Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm

CIFF. When? 9-12 August 2012. Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm When? 9-12 August 2012 Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm Where? Bella Center Center Boulevard 5 2300 Copenhagen S Organiser Bella Center Website www.ciff.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet

Læs mere