Forslag. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov"

Transkript

1 Udkast, den 15. marts 2007 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kapitel 1 Formålet med ungdomsuddannelsen 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse 2. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen sørger for, at de omhandlede unge, der er tilmeldt kommunens folkeregister, i forbindelse med undervisningspligtens ophør tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse efter denne lov, jf. dog 3, stk. 2. Stk. 2. Den unge skal have modtaget kommunalbestyrelsens tilbud efter stk. 1 inden det fyldte 25. år. Ungdomsuddannelsen skal være færdiggjort senest 5 år efter, at ungdomsuddannelsen er påbegyndt. Kapitel 3 Fremgangsmåden ved fremsættelse af ungdomsuddannelsestilbuddet og indholdet af ungdomsuddannelsen 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge, der har forudsætninger for at følge uddannelsen med udbytte, orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov. Orienteringen gives i forbindelse med, at den unge afslutter undervisningen i folkeskolen eller en fri grundskole. Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller efter samråd med den unge og forældrene til kommunalbestyrelsen, om den unge kan optages på ungdomsuddannelsen. Indstillingen kan i fornødent omfang suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i kommunen eller i andre kommu-

2 ner, herunder udtalelser fra pædagogisk-psykologisk rådgivning og skoler, hvor den unge har været optaget. Stk. 3. Den i stk. 2. nævnte indstilling skal tillige indeholde en foreløbig uddannelsesplan, jf. 4, stk. 2. Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved fremsættelse af tilbud om ungdomsuddannelsen, herunder inddragelse af den unge og forældrene, skriftlighed ved fremsættelsen af tilbuddet og tidsforløbet for fremsættelsen af tilbuddet. 4. Ungdomsuddannelsen skal for den enkelte unge i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb. Stk. 2. Ungdomsuddannelsen indledes med afklaringsforløb på indtil 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder, herunder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. I forbindelse med afklaringsforløbet udarbejder Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med den unge og forældrene en individuel uddannelsesplan, som indeholder en oversigt over de aktiviteter, herunder vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes. I uddannelsesplanen kan også indgå elementer, der leveres af daghøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, højskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, værksteder og andre institutioner. Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning sørger for, at den i stk. 2 nævnte uddannelsesplan justeres efter behov og mindst en gang årligt. Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om uddannelsesplanen, herunder planen for undervisningen. 5. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner. Stk. 2. Undervisningen gives inden for følgende områder: 1) Fag og aktiviteter, herunder bo-undervisning, der fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet. 2) Fag og aktiviteter, der fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv. 3) Fag og aktiviteter, der er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- og/eller beskæftigelsessituationer. Stk. 3. Praktikdelen af uddannelsen skal bidrage til at opfylde målene i uddannelsesplanen ved at bibringe den unge 1) arbejdserfaring og lignende, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet eller for udviklingen af de personlige kompetencer, 2) erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet og for at deltage i et aktivt voksenliv, og 3) indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads. Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om undervisningen og de praktiske aktiviteter. 6. Undervisningstimetallet, der skal være til rådighed for deltagerne i ungdomsuddannelsen, skal mindst udgøre 840 timer årligt. Ved fastlæggelsen af undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning lig med 1 undervisningstime. Stk. 2. Praktiske aktiviteter, herunder praktik, kan højst udgøre 280 timer årligt. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra den unge og forældrene fravige stk. 2, når særlige grunde taler for, at det er til den unges bedste. 2

3 Stk. 4. Praktiske aktiviteter, herunder praktik, og undervisning i andre uddannelsesinstitutioner indgår i undervisningstimetallet efter stk. 1. Disse aktiviteter indgår i det årlige undervisningstimetal med 4,2 timer pr. dag. 7. Hvis den unge afbryder ungdomsuddannelsen efter eget ønske, på grund af sygdom eller af andre grunde, kan den unge anmode om at genoptage uddannelsen. Anmodning om genoptagelse af uddannelsen skal ske inden det fyldte 25. år. I forbindelse med anmodningen om genoptagelse af uddannelsen kan kommunalbestyrelsen forlange, at der skal ske en ny visitation i henhold til 3, stk. 1 og Ved ungdomsuddannelsens afslutning udstedes et kompetencepapir, der skal indeholde en beskrivelse af de opnåede kompetencer. Kompetencepapiret skal desuden indeholde en vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele. Stk. 2. Afbrydes ungdomsuddannelsen udstedes et kompetencepapir for de færdiggjorte uddannelsesdele. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompetencepapirernes udformning og indhold. Kapitel 4 Befordring m.v. 9. Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsesinstitution eller praktiksted for unge, der deltager i ungdomsuddannelsen. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om befordring. 10. Kommunalbestyrelsen sørger for, at de nødvendige undervisningsmidler stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne. Kapitel 5 Forsøg, klage m.v. 11. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde kan undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser med undtagelse af bestemmelserne i kapitel 1. Stk. 2. Efter undervisningsministerens bestemmelse kan staten yde tilskud til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde. 12. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om tilbud eller afslag på tilbud om en ungdomsuddannelse kan af den unge indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. 51 a i lov om folkeskolen. Det samme gælder kommunalbestyrelsens afgørelser om indholdet af ungdomsuddannelsen. 13. Undervisningsministeren kan til varetagelse af blandt andet lovgivnings- og vejledningsfunktioner forlange enhver oplysning, som ministeren skønner nødvendig til udførelse af disse opgaver, meddelt af kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at oplysninger, jf. stk. 1, skal leveres i elektronisk form, og kan herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. 3

4 Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem myndigheder, herunder uddannelsesinstitutioner, samt om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter stk. 1 og 2. Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 14. Loven træder i kraft den 1. august Stk. 2. Lovens tages op til revision senest i folketingsåret Unge under 25 år, der har afsluttet et ungdomsuddannelsesforløb i henhold til lov om specialundervisning for voksne inden den 1. august 2007, har ikke krav på et ungdomsuddannelsestilbud efter 2, stk. 1. Stk. 2. Unge under 25 år, der pr. 31. juli 2007 deltager i et uafsluttet ungdomsuddannelsesforløb efter lov om specialundervisning for voksne, er omfattet af denne lov. Ungdomsuddannelsestilbuddets afkortes dog med den periode, hvor den pågældende har deltaget i ungdomsuddannelsesforløbet i henhold til lov om specialundervisning for voksne. 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 4

5 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for lovforslaget Lovforslaget har til formål at sikre, at unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte, tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse. Baggrunden for lovforslaget er, at Folketinget med vedtagelsen den 4. maj 2006 af et beslutningsforslag (B 51), der blev fremsat den 14. december 2005 af Dansk Folkeparti, har opfordret regeringen til at fremsætte lovforslag samt forberede de administrative ændringer, som er nødvendige for at sikre, at udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der på grund af deres handicap ikke kan gennemgå det traditionelle ungdomsuddannelsessystem, fra og med skoleåret 2007 får et lovfæstet krav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter endt grundskole, uanset hvor i landet de har bopæl. Regeringen har i marts 2006 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal afdække, hvordan unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov kan gennemføre egnede undervisnings- eller uddannelsestilbud efter undervisningspligtens ophør. Arbejdsgruppen fik efter kommissoriet blandt andet til opgave at beskrive følgende: 1) Målgrupperne af unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, herunder størrelse og karakteristika samt variationen i målgruppernes problemer og behov. 2) De eksisterende muligheder for og omfanget af vejledning, støtte og særlige tilrettelæggelsesformer m.v. for handicappede i de ordinære ungdomsuddannelser. 3) De eksisterende undervisnings- og uddannelsestilbud for målgrupperne af unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov og omfanget af disse tilbud. Det skal belyses, om tilbuddene sigter mod at sætte eleverne i stand til at fortsætte i videre uddannelse eller beskæftigelse og i givet fald, hvilke former for uddannelse eller beskæftigelse tilbuddene sigter mod. 4) Modeller for tilvejebringelse af relevante undervisnings- eller uddannelsestilbud til målgrupperne, som kan munde ud i forslag til disponering af den etårige social- og sundhedspulje, som blev afsat i forbindelse med aftalen om finansloven for ) Undersøge hvordan de ordinære ungdomsuddannelser i højere grad kan rumme unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. 6) De økonomiske konsekvenser af modellerne, som arbejdsgruppen fremkommer med, skal beskrives. Arbejdsgruppen, der bestod af repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Socialministeriet og Undervisningsministeriet, afgav i september 2006 et arbejdspapir. 2. De hidtidige ungdomsuddannelsesforløb Efter de gældende bestemmelser i lov om specialundervisning for voksne har alle amtsråd tilbudt ungdomsuddannelsesforløb til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Tilbuddene har dog varieret meget for så vidt angår varighed og indhold. Som følge af regeringens aftale fra juni 2004 med Dansk Folkeparti om en strukturreform iværksatte Undervisningsministeriet i 2005 en kortlægning af voksenspecialundervisningen. Kortlægningen resulterede i rapporten Kortlægning af specialundervisning for voksne, Rambøll, november Det fremgår af rapporten, at der i 2004 var i alt 840 personer i et fuldtidsundervisningstilbud efter lov om specialundervisning for voksne. Aldersmæssigt fordelte gruppen sig på følgende: 18 procent i alderen til og med 17 år. 55 procent i alderen år. 5

6 27 procent i alderen 20 år eller ældre (typisk højst op til 25 år). Amtskommunernes tilbud om et ungdomsuddannelsesforløb er i de fleste tilfælde af et til tre års varighed med et ugentligt timetal mellem 10 og 30 timer. De fleste amtskommuner (10 amtskommuner) har dog tilbud med ugentlige timetal på over 21 timer. Nogle amtskommuner har kun givet ungdomsuddannelsesforløbet som kortvarende kursustilbud eller tilbud i tilknytning til sociale tilbud. Tilbuddet om et ungdomsuddannelsesforløb er ifølge rapporten hovedsageligt blevet givet til unge udviklingshæmmede. Herudover er tilbuddet blevet givet til andre unge med særlige behov. Denne gruppe omfatter unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Tilbuddene om et ungdomsuddannelsesforløb er som alle andre uddannelsestilbud efter lov om specialundervisning for voksne givet efter visitation. Med kommunalreformen overtager kommunalbestyrelserne amtsrådenes forpligtelse til at sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap, jf. 2 i lov nr. 592 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love. Der er dog mulighed for, at regionsrådet kan oprette og drive særlige ungdomsuddannelsesforløb, hvis det fremgår af rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen. Med lovændringen får kommunerne med virkning fra den 1. januar 2007 det fulde finansieringsansvar for al specialundervisning for voksne, herunder finansieringen af de hidtidige ungdomsuddannelsesforløb. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Ungdomsuddannelsens indhold Med forslaget sikres unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov efter undervisningspligtens ophør et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Gruppen andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Ungdomsuddannelsen skal ikke blot være en videreførelse af undervisningen i folkeskolen, men udgøre et springbræt til voksentilværelsen, hvor den unge udvikles med henblik på en så selvstændig voksentilværelse som mulig. Dette indebærer, at ungdomsuddannelsen skal indeholde både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Desuden skal ungdomsuddannelsen give den unge kompetencer til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen skal udgøre en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig skal ungdomsuddannelsen give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge, der har forudsætninger for at følge uddannelsen med udbytte, orienteres om ungdomsuddannelsestilbuddet. Orienteringen skal ske i forbindelse med, at den unge afslutter undervisningen i folkeskolen eller i en fri grundskole. Adgangen til ungdomsuddannelsen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, der blandt andet skal foretage en vurdering af, om den unge har mulighed for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Det er kommunalbestyrelsen, i praksis den kommunale forvaltning, der på grundlag af en indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning træffer beslutning om den unges optagelse på ungdomsuddannelsen. Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. I forbindelse med afklaringsforløbet udarbejder Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med den unge og forældrene en individuel uddannelsesplan, som indeholder en oversigt over de aktiviteter, herunder vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes under uddannelsen. Der kan i uddannelsesplanen også indgå elementer, der leveres af daghøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, højskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler m.v. 6

7 I uddannelsesplanen skal der sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling, og der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og/eller beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen forudsætter et tæt samspil med de øvrige ungdomstilbud, således at den unge i videst muligt omfang får mulighed for at indgå i disse, og således at de får adgang til et mere varieret udbud af aktiviteter, end den enkelte uddannelsesinstitution kan tilbyde. Ungdomsuddannelsen erstatter ikke de eksisterende ungdomstilbud, men supplerer disse, således at den unge opnår optimale muligheder for at gennemføre et samlet forløb. Med henblik på at sikre et ensartet ungdomsuddannelsestilbud indeholder forslaget et krav om, at undervisningstimetallet for ungdomsuddannelsestilbuddet mindst skal udgøre 840 timer a 60 minutter årligt. Varigheden af ungdomsuddannelsen er 3 år, men med mulighed for, at den unge efter eget ønske eller på grund af sygdom m.v. kan afbryde uddannelsen. Det samlede uddannelsesforløb kan således strække sig over mere end 3 år, hvis dette er hensigtsmæssigt. Herved imødekommes hensynet til den unges særlige behov samt et eventuelt samspil med andre foranstaltninger, fx foranstaltninger i socialt regi. Uddannelsen afsluttes med et afgangsbevis for de opnåede færdigheder og kompetencer. Ungdomsuddannelsen erstatter ikke forsørgelsesmæssige foranstaltninger eller andre sociale ydelser, men er en uddannelse, der giver den enkelte unge mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet og til videre uddannelse og beskæftigelse. Efter forslaget får de unge mulighed for at indbringe kommunalbestyrelsens afgørelser for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. 51 a i lov om folkeskolen. Kommunernes virksomhed i henhold til lovforslaget er også omfattet af det almindelige tilsyn med kommunalforvaltningen. Efter kommunalreformen varetages tilsynet af den regionale statsforvaltning. Statsforvaltningernes tilsyn vedrører alene lovligheden af kommunale beslutninger og altså ikke spørgsmål om beslutningernes rimelighed eller hensigtsmæssighed Styrelsen af ungdomsuddannelsen Med forslaget forpligtes kommunalbestyrelsen til at sørge for, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov efter undervisningspligtens ophør tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse. Ud over bestemmelserne om kommunalbestyrelsens tilbud indeholder lovforslaget kun bestemmelser om ungdomsuddannelsens formål, adgangen til og indholdet af ungdomsuddannelsen, befordring, forsøg og klageadgang. Bestemmelserne om styrelsesregler for kommunale uddannelsesinstitutioner fremgår af lov om specialundervisning for voksne. Det samme gælder lovens bestemmelser om udgifter. Efter den 1. januar 2007 afholder kommunalstyrelsen de med undervisningsvirksomheden forbundne udgifter, herunder udgifterne ved undervisning på de regionale uddannelsesinstitutioner. Kommunalbestyrelsen kan selv tilrettelægge uddannelsen eller efter aftale overlade tilrettelæggelsen til en anden kommunalbestyrelse eller til en skole, herunder daghøjskoler, efterskoler, erhvervsskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, højskoler, produktionsskoler m.v., jf. 1, stk. 7, i lov om specialundervisning for voksne. Kommunalbestyrelsen kan også efter aftale med regionsrådet overlade tilrettelæggelsen til en regional uddannelsesinstitution. 4. Henvisninger til relevante numre af Folketingstidende Forslaget til lov nr. 301 af 8. juni 1978 om specialundervisning for voksne. Folketingstidende , Folketingets Forhandlinger spalte 5439, 6552, og 11467, Tillæg A spalte 3821, Tillæg B spalte 1203 og Tillæg C spalte 685. Forslaget til lov nr. 280 af 8. maj 1991 om ændring af lov om specialundervisning for voksne, der blev fremsat som lovforslag nr. L 115. Folketingstidende , 2. samling, Folketingets Forhandlinger spalte 1238, 1706, 4962 og 5082, Tillæg A spalte 2671, Tillæg B spalte 419 og Tillæg C spalte 363. Forslaget til 2 i lov nr. 592 af 24. juni 2005 om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love, der blev fremsat som lovforslag nr. L 108. Folketingstidende , 2. samling, Folketingets Forhandlinger 7

8 spalte 1105, 4572 og 4919, Tillæg A spalte 4117, Tillæg B spalte 1373, 1585 og 1637 og Tillæg C spalte Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Vurderingen af lovforslagets økonomiske konsekvenser er baseret på en nettoopgørelse, der forudsætter, at udgifterne til de nuværende amtslige tilbud medgår til finansieringen. De samlede amtslige udgifter til målgruppen er opgjort til 587 mio. kr. årligt, og den årlige tilgang til de amtslige uddannelsesforløb er opgjort til personer, hvilket svarer til 2,3 procent af en årgang. Da målgruppen ikke i sig selv forøges som følge af forslaget, anses det for sandsynligt, at der med et 3-årigt forløb vil opnås en aktivitet på årselever. Praktik og værkstedsaktiviteter m.m. samt individuel rådgivning og vejledning indgår i den samlede timetalsramme på undervisningstimer for hele forløbet. Det samlede udgiftsniveau er opgjort til kr. pr. årselev. Heri indgår udgifter til befordring, undervisningsmaterialer og udstyr samt særlige hjælpemidler og støtteforanstaltninger m.v. Endvidere er anvendt en budgetteringsforudsætning om i gennemsnit 6 elever pr. hold, og at der sker løbende udslusning fra uddannelsestilbuddet i et omfang, der svarer til en samlet aktivitetsreduktion på 8 procent. Med denne forudsætning indregnet i enhedsudgiften, reduceres udgiftsniveauet til kr. pr. årselev. Forventede nettoudgifter ved fuld indfasning (2006 prisniveau): Bruttoudgift (det foreslåede 3-årige tilbud) 716 mio. kr. Mindreudgift (de nuværende amtslige tilbud) -587 mio. kr. Mindreudgift ved aktivitetsreduktion svarende til 8 procent Nettoudgift (2006 prisniveau) -57 mio. kr. 72 mio. kr. Der er forudsat en glidende overgang mellem de mindreudgifter, der frigøres ved udfasning af eksisterende tilbud, og de merudgifter der opstår ved indfasning af de nye tilbud. Personer, der aktuelt er i uddannelsestilbud, kan herved få det hidtidige forløb indregnet i et samlet 3-årsforløb. Nettoudgiftsprofilen forventes herefter være følgende (2007-prisniveau): (mio. kr.) prisniveau I forbindelse med kommunalreformen overføres den hidtidige amtslige forpligtelse til at give uddannelsestilbud til målgruppen til kommunerne, dvs. at amternes aktuelle udgifter er indeholdt i den bloktilskudsregulering, der som følge af kommunalreformen overføres fra det amtslige til det kommunale bloktilskud fra Kommunerne kompenseres derfor som følge af forslaget for ovenfor nævnte nettoudgifter. Der vil snarest blive indledt forhandlinger med de kommunale parter om forslagets reguleringsmæssige følger. Ved aftale 23. oktober 2006 om udmøntning af satspuljen for på det sociale område er der afsat bevilling til finansiering af det foreslåede tilbud. Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for staten og regionerne. 6. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Der henvises til punkt Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 9. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8

9 10. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget pålægger kommunalbestyrelsen at sørge for ungdomsuddannelsen, således at beslutninger om ungdomsuddannelsen træffes så tæt på borgeren som muligt. 11. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 12. Høring Lovforslaget har forud for fremsættelsen været sendt til høring hos følgende organisationer m.v.: Børne- og Kulturchefforeningen, Center for Ligebehandling af Handicappede, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Vejlederforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Blindesamfund, Dansk Industri, Danske Regioner, Datatilsynet, De Samvirkende Invalidorganisationer, Det Centrale Handicapråd, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Forbundet for Pædagoger og Klubfolk (BUPL), Foreningen af Daghøjskoler i Danmark, Foreningen af Forstandere og Ledere ved Sprogcentre, Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, Foreningen af Produktionsskoler og Produktionshøjskoler, Foreningen af Skoleledere ved de Tekniske Skoler, Forstanderforeningen for VUC, Forstandersamrådet ved den Amtskommunale Specialundervisning for Voksne, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Institut for Menneskerettigheder, KL, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU), Landsforeningen Ligeværd, Landsforeningen LEV, Landsorganisationen i Danmark, Lærernes Centralorganisation, Oplysningsforbundenes Fællesråd, Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Socialpædagogernes Landsforbund, Speciallærerforeningen af 1981, Ungdomsskolernes Udviklingscenter. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten 13. Vurdering af konsekvenserne af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifteser/merudgifter Negative konsekven- 74 mio. kr. Kommunerne skal sørge for, at unge med særlige behov tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse Beslutningerne om ungdomsuddannelsen træffes så tæt på borgerne som muligt Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 9

10 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til kapitel 1 Formålet med ungdomsuddannelsen Til 1 Det præciseres i bestemmelsen, at formålet er at give unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, der er i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Målet er, at den unge ud over faglige kompetencer også opnår personlige og sociale kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Ungdomsuddannelsen skal også give de unge kompetencer til eventuel videre uddannelse og til beskæftigelse. Endvidere foreslås det, at ungdomsuddannelsen forbeholdes de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Hensigten er at præcisere, at ungdomsuddannelsen kun retter sig mod unge, der ikke har denne mulighed, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. Til kapitel 2 Kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse Til 2 Med bestemmelsen får unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en ungdomsuddannelse. Det er kommunalbestyrelsen, der skal sørge for, at de omhandlede unge får et tilbud om en ungdomsuddannelse. Tilbuddet skal gives i forbindelse med, at den unge afslutter folkeskolen eller en fri grundskole, jf. 3, stk. 2. Unge, der går i 10. klasse, skal således først have tilbuddet i forbindelse med afslutningen af 10. klasse. Tilbuddet skal afgives i så god tid, at den unge kan påbegynde ungdomsuddannelsen i fortsættelse af undervisningen i folkeskolen m.v. Den unge kan modtage tilbuddet om en ungdomsuddannelse indtil det fyldte 25. år. Efter forslagets 10 er der mulighed for, at unge, der afbryder uddannelsen efter eget ønske eller på grund af sygdom, m.v., kan genoptage ungdomsuddannelsen. I så fald kan kommunalbestyrelsen forlange, at der skal ske en ny visitation efter 3, stk. 1 og 2. Ungdomsuddannelsen kan finder sted på kommunale uddannelsesinstitutioner, der drives efter lov om specialundervisning for voksne. Kommunalbestyrelsen kan også efter aftale overlade tilrettelæggelsen af ungdomsuddannelsen til en anden kommunalbestyrelse. Desuden kan kommunalbestyrelsen efter aftale overlade tilrettelæggelsen af ungdomsuddannelsen til andre skoleformer, herunder daghøjskoler, efterskoler, erhvervsskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, højskoler, produktionsskoler m.v., jf. 1, stk. 7, i lov om specialundervisning for voksne. Efter lovforslaget har regionsrådet ikke mulighed for at tilbyde unge en ungdomsuddannelse efter denne lov. Kommunalbestyrelsen kan dog efter aftale med regionsrådet overlade tilrettelæggelsen af ungdomsuddannelsen til regionsrådet under forudsætning af, at regionsrådet har oprettet et ungdomsuddannelsestilbud i henhold til lov om specialundervisning for voksne. Efter denne lov skal regionsrådets pladser ved ungdomsuddannelsen fremgå af den årlige rammeaftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, jf. 6 h i lov om specialundervisning for voksne. Til kapitel 3 Fremgangsmåden ved fremsættelse af ungdomsuddannelsestilbuddet og indholdet af ungdomsuddannelsen Til 3 Efter de gældende regler i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal Ungdommens Uddannelsesvejledning sørge for, at den unge og forældrene orienteres om ungdomsuddannelsen, medens den unge 10

11 går i folkeskolen, herunder i specialklasser og specialskoler. Det er derfor forudsat, at den unge og forældrene allerede på forhånd er orienteret om ungdomsuddannelsen. I stk. 1 præciseres det, at kommunalbestyrelsen i fortsættelse af den orientering, der er givet i folkeskolen, har en særlig oplysningsforpligtelse over for de unge, der kan falde inden for målgruppen af denne lov. Det er ikke hensigten, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med orienteringen konkret skal vurdere, om den enkelte unge falder inden for målgruppen. Efter forslaget skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har forudsætninger for at følge ungdomsuddannelsen med udbytte. Afgørelsen træffes efter indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdommen Uddannelsesvejledning kan i nødvendigt omfang inddrage andre sagkyndige fra kommunen eller andre kommuner, herunder pædagogisk-psykologisk rådgivning og skoler, hvor den unge har været optaget. Indstillingen skal blandt andet indeholde en vurdering af den unges mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Det er kun unge, der ikke har denne mulighed, som er omfattet af loven, jf. lovforslaget 1, stk. 2. Alle udviklingshæmmede unge og andre unge med særlige behov har hermed mulighed for at deltage i en ungdomsuddannelse. Desuden skal indstillingen indeholde en foreløbig uddannelsesplan. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at optagelsen på de amtskommunale ungdomsuddannelsesforløb også skete efter en vurdering af, om den pågældende havde forudsætninger for at følge uddannelsen med udbytte. Bestemmelsen indeholder desuden en bemyndigelse for undervisningsministeren til at fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved fremsættelse af tilbud om ungdomsuddannelsen m.v., hvis det skulle vise sig et behov herfor. Der vil i medfør af bemyndigelsen kunne fastsættes retningslinjer for, hvornår der ud over ved skoleårets begyndelse kan optage unge på ungdomsuddannelsen. Desuden vil der kunne fastsættes retningslinjer for inddragelse af den unge og forældrene i forbindelse med tilbuddet, skriftlighed ved fremsættelsen af tilbuddet og tidsforløbet for fremsættelsen af tilbuddet. Til 4 Efter forslaget skal ungdomsuddannelsen i videst muligt omfang tilrettelægges individuelt. Uddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb. Uddannelsen indeholder et afklaringsforløb på indtil 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Varigheden af afklaringsforløbet fastsættes efter en konkret vurdering af, i hvilket omfang den unge har behov herfor. I forbindelse med afklaringsforløbet udarbejder Ungdommens Uddannelsesvejledning en individuel uddannelsesplan, der indeholder de aktiviteter, som den unge skal tilbydes. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at det planlagte uddannelsesforløb for den enkelte unge følges af uddannelsesinstitutionerne. Der vil i en bekendtgørelse blive fastsat nærmere regler om uddannelsesplanen. Det vil blandt andet komme til at fremgå af bekendtgørelsen, at uddannelsesplanen skal indeholde en almendannende del, en specifikt målrettet del og en praktisk del. Den almendannede del skal især rette sig mod den sociale og personlige udvikling kombineret med samfundsfag. Den specifikt målrettede del skal støtte udviklingen af den unges interesser og evner og særlige færdigheder. Den praktiske del skal give den unge lejlighed til at udvikle og afprøve sine muligheder og kompetencer uden for det undervisningsmæssige miljø. Uddannelsesforløbet sikrer således, at den unges muligheder for beskæftigelse og fortsat uddannelse afklares og udvikles med henblik på et så selvstændigt voksenliv som muligt. Det fremgår af forslaget, at der i uddannelsesplanen kan indgå elementer, der leveres af daghøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, højskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, værksteder og andre institutioner. Hvis uddannelsesplanen indeholder sådanne elementer, er det kommunalbestyrelsen, der afholder undervisningsudgifterne for den unge. Ved henvisning til tilbud på statsligt finansierede uddannelser vil kommunen således skulle afholde udgifter til særlig tilrettelagte forløb, supplerende undervisnings- 11

12 tilbud m.v., som ikke finansieres af de ordinære statslige taxametertilskud og eventuelt særlige tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte m.v. For så vidt angår efterskolerne kan henvisningen af den unge kun ske til kurser og lignende, der er på ungdomsuddannelsesniveau. Henvisningen kan således ikke ske til kurser og lignende, der svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. klassetrin. Det samme gælder henvisning af unge til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler for så vidt angår 10. klassetrin. Til 5 Efter forslaget består ungdomsuddannelsen af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner. Uddannelsen gives inden for følgende områder: 1) Aktiviteter der fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet. Der kan fx indgå undervisning i dansk, matematik, edb og samfundsorientering. 2) Aktiviteter der fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv samt fag og aktiviteter, der er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i bo-, uddannelses- og/eller beskæftigelsessituationer. Der kan fx indgå undervisning i madlavning, husholdning, økonomi, idræt, musik, kommunikation samt orientering om anvendelse af offentlige tilbud, herunder biblioteker. De praktiske aktiviteter, herunder praktik, skal bidrage til at opfylde målene i uddannelsesplanen ved at bibringe den unge viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner og lignende, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet eller for udviklingen af de personlige kompetencer. Forslaget indeholder desuden en hjemmel for undervisningsministeren til at fastsætte nærmere regler om undervisningen og de praktiske aktiviteter, herunder praktik, hvis der skulle blive behov herfor. Til 6 For at sikre et ensartet tilbud foreslås det, at undervisningstimetallet for ungdomsuddannelsen fastsættes til at udgøre mindst 840 timer a 60 minutter årligt, svarende til 28 lektioner a 45 minutter i 40 uger. Desuden foreslås det fastsat, at de praktiske aktiviteter, herunder praktik, højst kan udgøre 280 timer årligt. Grunden hertil er et ønske om, at praktikdelen ikke må udgøre en for stor andel af det samlede uddannelsesforløb. Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen efter anmodning fra den unge og forældrene kan fravige bestemmelsen, nær særlige grunde taler for, at det er til elevens bedste. Efter 4, stk. 4, kan der i ungdomsuddannelsen indgå elementer, der leveres af daghøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, højskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, værksteder m.v. Disse elementer af uddannelsen foreslås at indgå i det årlige undervisningstimetal med 4,2 timer pr. dag. Det samme gælder for praktik i virksomheder og institutioner. Til 7 Efter forslaget kan den unge efter eget ønske eller på grund af sygdom m.v. afbryde ungdomsuddannelsen. Ved genoptagelsen kan kommunalstyrelsen stille krav om, at der foretages en ny visitation. I forbindelse med genoptagelsen kan det desuden blive aktuelt, at Ungdommens Uddannelsesvejledning justerer uddannelsesplanen. Til 8 Ved afslutningen af uddannelsen skal der udstedes et kompetencepapir (afgangsbevis), der indeholder en beskrivelse af de opnåede kompetencer og i hvilket omfang, den unge har opfyldt målene for uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele. For unge, der afbryder ungdomsuddannelsen, skal der ligeledes udstedes et afgangsbevis for de dele af uddannelsen, som er færdiggjort. 12

13 Der vil ved bekendtgørelse blive fastsat nærmere regler om kompetencepapirernes udformning og indhold, herunder hvilke elementer der skal indgå i kompetencepapirerne. Til 9 Efter forslaget skal kommunalbestyrelsen sørge for eller afholde udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsesinstitution eller praktiksted. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om art og omfang af befordringsbehovet på grundlag af en lægeerklæring eller anden sagkyndig udtalelse. Kommunalbestyrelsen kan efter forslaget også henvise den unge til at benytte offentlige befordringsmidler i det omfang, at den unges handicap tillader det, og det ikke medfører urimelig lang befordrings- og ventetid. Forslaget indeholder desuden en bemyndigelse for undervisningsministeren til at fastsætte særlige regler om befordring, herunder om befordring i tilfælde af forbigående sygdom. Det vil blandt andet komme til at fremgår af reglerne, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om art og omfang af befordringsbehovet på grundlag af en lægeerklæring eller anden sagkyndig udtalelse om den pågældendes egen befordringsevne. Der vil også blive fastsat regler om befordring af ledsager i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, at den unge ledsages under befordringen. Der vil endvidere blive fastsat regler om, hvornår unge, der ikke har et særligt befordringsbehov, kan få befordringsgodtgørelse. Til 10 Efter forslaget skal alle nødvendige undervisningsmidler vederlagsfrit stilles til rådighed for deltagerne. Til 11 Det er fundet hensigtsmæssigt, at der indsættes en særlig bestemmelse om forsøgsvirksomhed m.v., hvorefter undervisningsministeren kan godkende, at lovens bestemmelser bortset fra formålsbestemmelsen kan fraviges for at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde. Forslaget indeholder desuden en hjemmel for undervisningsministeren til at yde tilskud til forsøgsvirksomhed m.v. Til 12 Det er kommunalbestyrelsen, der har det endelige ansvar for uddannelsestilbuddet. Uanset om uddannelsen foregår på en af kommunens egne uddannelsesinstitutioner eller på en anden institution, vil det derfor altid være muligt at indbringe ethvert spørgsmål for den ansvarlige kommunalbestyrelse om gennemførelsen af uddannelsen. De kommunale tilsynsmyndigheder påser, at kommunalbestyrelsen overholder lovgivningen. Det foreslås, at kommunalbestyrelsens afgørelser om tilbud eller afslag på tilbud om en ungdomsuddannelse skal kunne indbringes af den unge for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. 51 a i lov om folkeskolen. Den unge kan også indbringe kommunalbestyrelsens afgørelser om indholdet af ungdomsuddannelsen for klagenævnet. Til 13 Med bestemmelsen sigtes der navnlig på oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med påtænkte ændringer af loven. Desuden er der i stk. 2 indsat en hjemmel for undervisningsministeren til at kræve oplysninger til indberettet elektronisk og hjemmel til at fastsætte regler herom. Desuden foreslås det, at undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem myndigheder samt om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysningerne. 13

14 Til kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Til 14 Loven foreslås at træde i kraft den 1. august Lovforslaget om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov er en nyskabelse, og det kan derfor blive nødvendigt med senere justeringer. Ungdomsuddannelsen foreslås derfor løbende evalueret. Evalueringen vil blive afsluttet endeligt efter 4 års forløb, således at der foreligger et resultat af evalueringen til brug for udarbejdelsen af et lovforslag i folketingsåret Til 15 Efter forslaget er unge, der inden den 1. august 2007 har gennemført et ungdomsuddannelsesforløb efter lov om specialundervisning, ikke omfattet af loven. Dette gælder også, selv om ungdomsuddannelsesforløbet har haft en kortere varighed end tre år. Unge, der har påbegyndt et ungdomsuddannelsesforløb i henhold til lov om specialundervisning for voksne, men ikke afsluttet uddannelsen inden den 31. juli 2006, foreslås derimod omfattet af denne lov. Dette indebærer, at der blandt andet skal udarbejdes en uddannelsesplan for disse unge i henhold 6, stk. 2. Ved udarbejdelsen skal der tages hensyn til, at ungdomsuddannelsestilbuddet afkortes med den periode, hvor den pågældende har deltages i et ungdomsuddannelsesforløb efter lov om specialundervisning for voksne. Til 16 Efter forslaget gælder loven ikke for Færøerne og Grønland. 14

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 783 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.64M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Resumé Indledning Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Indholdsfortegnelse

Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Indholdsfortegnelse Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 2 2. Formål side 2 3. Retskrav på en 3 årig ungdomsuddannelse side 2 4. Konsekvens

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af Lov nr. 564 af 6. juni 2007, Bkg. nr. 974 af 19. juli 2007 samt de til loven tilhørende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16 Til PPR Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om PPR-betjening af frie skoler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

Ravnholtskolen. Til arbejdsmarkedsudvalgets. møde den 8. oktober 2008. Ravnholtvej 1, 8500 Grenaa. Tlf. 87 59 41 12, www.ravnholtskolen.

Ravnholtskolen. Til arbejdsmarkedsudvalgets. møde den 8. oktober 2008. Ravnholtvej 1, 8500 Grenaa. Tlf. 87 59 41 12, www.ravnholtskolen. Ravnholtskolen Til arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. oktober 2008 Ravnholtvej 1, 8500 Grenaa. Tlf. 87 59 41 12, www.ravnholtskolen.dk 1. Baggrund...3 2. Målgruppen (lovens kap. 1)...4 2.1. Skønnet antal

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Hermed sammenskrives lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændringer, der følger

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2009-2010

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2009-2010 Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2009-2010 Af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) November 2010 1 Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne Page 1 of 6 LBK nr 929 af 25/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-08-2011 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 378 af 28/04/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 929 af 25/08/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyr., j.nr. 017.34K.261

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

STU. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed

STU. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed HVAD ER STU FOR UNGE MED DØVBLINDHED: Unge med døvblindhed og andre unge med særlige behov har krav på en ungdomsuddannelse (Særlig Tilrettelagt

Læs mere

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov Center for Døvblindhed og Høretab er et lands- og landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

I samarbejde med eleven, forældre og i samråd med uddannelsesinstitutionen indstiller Ungdommens Uddannelsesvejledning nedenstående uddannelsesplan:

I samarbejde med eleven, forældre og i samråd med uddannelsesinstitutionen indstiller Ungdommens Uddannelsesvejledning nedenstående uddannelsesplan: Uddannelsesplan: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I samarbejde med eleven, forældre og i samråd med uddannelsesinstitutionen indstiller Ungdommens Uddannelsesvejledning nedenstående uddannelsesplan:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Vejledning om specialundervisning for voksne

Vejledning om specialundervisning for voksne Side 1 af 13 VEJ nr 9396 af 02/07/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 03-07-2009 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Vejledning om specialundervisning for voksne

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 2016 Brug for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse? Hvis du eller en pårørende har behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere