Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked"

Transkript

1 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked 1, KOM (2007) 807 Resumé I Hvidbogen gennemgår Kommissionen en række forslag til at fremme integrationen af EU's realkreditmarkeder. Kommissionen mener, at et mere konkurrencedygtigt og effektivt EU marked for boliglån kan opnås ved initiativer, der har til formål at: fremme grænseoverskridende boliglångivning og funding 2, forøge produktudbuddet, forbedre forbrugernes tillid og fremme forbrugermobiliteten. På den baggrund vil Kommissionen tage initiativ til at undersøge, om forbrugermobiliteten kan fremmes gennem initiativer om følgende emner: Information forud for aftaleindgåelsen Årlig omkostning i procent (ÅOP) Ansvarlighed i långivning og kundebindingspraksis Førtidig indfrielse. Kommissionen finder, at yderligere analyser og høringer af de interesserede parter er nødvendig, før Kommissionen kan beslutte, hvilke tiltag der skal gøres, og hvilken regulering der skal foreslås. 1. Baggrund og indhold Europa-Kommissionen offentliggjorde den 18. december 2007 en Hvidbog om integration af EU's realkreditmarkeder. Hvidbogen er blandt andet udarbejdet på grundlag af Kommissionens Grønbog om realkredit i EU KOM(0327)2005. I overensstemmelse med princippet om bedre regulering har Kommissionen forud for Hvidbogen udarbejdet en konsekvensanalyse, som identificerer problemerne på området. 3 Kommissionen identificerer i Hvidbogen sine mål, overvejer mulige løsningsmodeller og vurderer på effekten af disse. 1 Uanset titlen kun omtaler realkreditmarkedet, relaterer Hvidbogen sig til hele markedet for finansiering af ejerboliger (boliglån), dvs. lån ydet af både realkreditinstitutter og pengeinstitutter. 2 Ved funding forstås metoder til fremskaffelse af kapital til at yde realkreditlån. 3

2 2/7 Udgangspunktet i Hvidbogen er, at EU's markeder for boliglån langt fra er integrerede. Den manglende integration begrænser grænseoverskridende aktiviteter på dette område. Det reducerer konkurrencen og forbrugernes frie valg. Kommissionen mener, at der er faktorer, der hindrer eller væsentligt fordyrer udførelsen af grænseoverskridende aktivitet på området, og at disse faktorer kan imødekommes ved passende initiativer. Kommissionen mener, at et mere konkurrencedygtigt og effektivt EU marked for boliglån kan opnås ved initiativer, der har til formål at: fremme grænseoverskridende boliglångivning og funding 4, forøge produktudbuddet, forbedre forbrugernes tillid og fremme forbrugermobiliteten. Fremme grænseoverskridende boliglångivning og funding. For så vidt angår fremme af grænseoverskridende aktiviteter peger Kommissionen på, at integrationen formentlig skal drives frem af udbyderne, idet låntagerne primært optager boliglån i det lokale marked. Kommissionen vil fremme grænseoverskridende aktiviteter for udbyderne ved at arbejde for fjernelsen af ikke-proportionelle juridiske og økonomiske barrierer. Særligt peges på områderne forbrugerbeskyttelse, adgang til kreditregistre på tværs af landegrænserne eller mangel på regler vedrørende funding (hvilket kan fordyre långivningen) som eksempler på områder, hvor harmonisering kan fremme grænseoverskridende aktiviteter. For så vidt angår funding finder Kommissionen det vigtigt, at man tager hensyn til de erfaringer, der på det seneste er høstet på kreditmarkederne (subprimekrisen). Forøge produktudbuddet De samfundsmæssige gevinster, som analyserne peger på, opnås primært gennem en forøgelse af produktudbuddet. Samlet set er der i EU adgang til de nødvendige produkter, men der findes ikke ét marked, hvor låntagerne har adgang til alle produkter, eller hvor udbyderne har adgang til alle funding metoderne. Forbedre forbrugernes tillid Forbrugernes tillid er afgørende, når de skal træffe beslutning om optagelse af et boliglån. God information er vigtig for forbrugertilliden. Ansvarlighed i långivningen (dvs. ikke låne ud til forbrugere der ikke har råd til det pågældende lån) har også en betydning for forbrugertilliden. Adgang til kreditregistre på tværs af landegrænserne har også betydning for, 4 Ved funding forstås metoder til fremskaffelse af kapital til at yde realkreditlån.

3 3/7 at långiver kan kreditvurdere låntager og rådgive denne ordentligt. Rådgivning skal ske på kundens anmodning. Kommissionen vil ikke indføre en rådgivningspligt, men når rådgivning gives, skal den leve op til visse standarder. Kommissionen vil derfor fremme høje rådgivnings-standarder på området under hensyntagen til, at ikke alle forbrugere har det samme behov for rådgivning. Fremme forbrugermobiliteten. Forbrugernes mobilitet har betydning for konkurrencen på området. Kommissionen vil fremme forbrugermobiliteten ved at sikre prisgennemsigtighed, samt sikrer, at anden relevant information forud for aftaleindgåelsen er sammenlignelig. Forbrugernes mobilitet må ikke hindres gennem uberettigede juridiske eller økonomiske barrierer. Den eksisterende frivillige aftale på europæisk plan om "Code of Conduct on Home Loans", herunder det europæiske standardiserede informationsskema (ESIS), har efter Kommissionens opfattelse ikke virket efter hensigten. Kommissionen vil arbejde for en færdiggørelse af ESIS-skemaet. På denne baggrund vil Kommissionen undersøge, om mobiliteten kan fremmes gennem initiativer om følgende emner: Information forud for aftaleindgåelsen Årlig omkostning i procent (ÅOP) Ansvarlighed i långivning, herunder kundebindingspraksis Førtidig indfrielse. Andre initiativer Samtidig med offentliggørelsen af Hvidbogen har Kommissionen udsendt "Meddelelse om formidling af finansiel viden", hvori Kommissionen støtter uddannelse af forbrugerne på det finansielle område. Sådanne initiativer har ligeledes til formål at forbedre forbrugernes mulighed for at vurdere de forskellige finansielle produkters egnethed i forhold til den enkeltes behov. Kommissionen har i grønbogen om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (KOM (2007) 226 af 30. april 2007), oplyst, at den arbejder på spørgsmålet om ikke-kreditinstitutters rolle og regulering på markedet for boliglån, herunder om fællesskabsinitiativer er nødvendige. Ligeledes arbejder Kommissionen på en vurdering af, om der er behov for fællesskabsregler vedrørende "equity release" (friværdibelåning, nedsparingslån mv.). I sin meddelelse om "Et indre marked for Europa i det 21. århundrede" (KOM (2007) 724) meddelte Kommissionen, at den vil undersøge effekten af kundebindingspraksis og anden urimelig adfærd for långivningen. Kommissionens hensigt er at udvikle horisontale tiltag mod urimelige vilkår for alle finansielle tjenesteydelser inklusive markedet for boliglån.

4 4/7 Endelig oplyser Kommissionen i denne meddelelse, at den vil igangsætte en vurdering af virkningerne af rentevilkårs restriktioner på produktudbuddet og den grænseoverskridende udveksling af finansielle tjenesteydelser. Herudover forventer Kommissionen at foreslå en henstilling, som opfordrer medlemslandene til at sikre: at tvangsrealisation kan ske indenfor en rimelig tid og til en rimelig pris, at de tilslutter sig EULIS 5, som er et europæisk initiativ, der skal give adgang til informationer om ejendomsret og andre rettigheder over fast ejendom via internettet, at de indfører mere gennemsigtighed og troværdighed i medlemsstaternes ejendomsregistre især for så vidt angår skjulte omkostninger, samt at de opfordres til, at muliggøre anvendelsen af udenlandske vurderingsrapporter og udviklingen og brugen af pålidelige vurderingsstandarder. Endelig vil Kommissionen fortsætte sine analyser og igangsætte et arbejde vedrørende securitisation 6 under hensyntagen til de erfaringer, der er høstet på det seneste på kreditmarkederne (subprimekrisen). Kommende analyser Kommissionen konkluderer, at yderligere konsekvensanalyser og høringer af de interesserede parter er nødvendig, før Kommissionen kan beslutte, hvilke tiltag der skal gøres, og hvilken regulering der skal foreslås. I den forbindelse vil Kommissionen foretage en nærmere cost-benefit analyse af hvert enkelt tiltag og de mulige gennemførelsesmåder, inden den fremlægger mere konkrete forslag. Kommissionen forventer at bruge 2008, og på enkelte områder også dele af 2009, til at gennemføre dette arbejde. 2. Europa-Parlamentets holdning Der er tale om en hvidbog. Det er derfor op til Europa-Parlamentet at beslutte, om det ønsker at afgive en udtalelse. 3. Nærhedsprincippet Ikke relevant da der er tale om en hvidbog. 4. Gældende dansk ret Hvidbogen berører ikke i sig selv gældende danske regler. En analyse af virkningerne af eventuelle initiativer vil først være mulig, når Kommissio- 5 European Land Information System. 6 Ved securitisation forstås en proces på det finansielle område, hvor udlån i stigende grad foregår over værdipapirmarkedet frem for via traditionelle udlån.

5 5/7 nen udsender de bebudede konkrete forslag til initiativer til at styrke integrationen af markederne for boliglån. 5. Høring Hvidbogen har været fremsendt til EU-Specialudvalget for den finansielle sektor til orientering med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger. På baggrund heraf er modtaget følgende bemærkninger til indholdet af hvidbogen: Finansrådet bakker op om målsætningen, at låntagerne skal have gode og sammenlignelige informationer forud for aftaleindgåelsen. Rådet kan tilslutte sig et krav om mere ensartet forbrugeroplysning, der dog ikke går videre end de danske krav til rådgivning. Særligt bør der ikke stilles krav om rådgivers kendskab til produkttyper, som virksomheden ikke selv udbyder. Rådgivning skal ske på kundens anmodning, og der bør ikke indføres en rådgivningspligt, som det kendes fra forbrugerkreditdirektivet. Ved grænseoverskridende långivning vil rådgivning ofte foregå f.eks. via e- mail, og det bør derfor overvejes, om der skal stilles samme krav hertil som til den mundtlige rådgivning. Finansrådet mener ikke, at krav om yderligere skriftlig information nødvendigvis vil øge forståelsen hos låntagerne. Det er væsentligt at fokusere på kvaliteten og ikke kvantiteten i oplysningerne. Finansrådet finder, at den eksisterende "Code of conduct on Home Loans" fortsat bør baseres på et frivillighedsprincip. Det bør dog være nemmere at få oplysninger om en låntagers økonomiske forhold i udlandet herunder oplysninger om fast ejendom. Herudover mener Rådet ikke, at produktbindinger og loyalitetsprogrammer skal forbydes, men at der bør være krav til oplysning om sådan praksis. Finansrådet mener ikke, der skal fastsættes specifikke regler om førtidig indfrielse. Desuden mener Rådet, at kreditgiver skal kompenseres fuldt ud ved låntagers førtidige indfrielse. Finansrådet vurderer det vil være formålstjenligt, at alle EU landene anvender "årlig omkostning i procent" (ÅOP), samt at definition og beregningsmetode er ens i alle lande. Finansrådet ønsker gennemsigtighed i informationen om de enkelte landes regler vedrørende pantsætning, sikringsakter og tvangsfuldbyrdelse. Endelig finder Finansrådet, at långiver bør have mulighed for at benytte eksterne vurderingssagkyndige ved værdiansættelse af ejendommen uden at være underlagt supplerende regler i långivers hjemland. Der bør være gensidig anerkendelse af de nationale værdiansættelsesregler. Forbrugerrådet ser med tilfredshed hvidbogens fokus på at have og bevare et regelsæt, som sikrer mulighed for førtidig indfrielse. Det har stor

6 6/7 betydning at have denne mulighed, fx i forbindelse med ændringer i familieforhold og for at sikre mobiliteten og dermed konkurrencen. Realkreditrådet har i deres høringssvar henvist til deres pressemeddelelse fra december 2007 hvori de har kommenteret hvidbogen. I pressemeddelelsen udtaler rådet: "Det er klart, at danske forbrugere af realkreditlån også ved fremtidig harmonisering af realkreditmarkederne i EU skal have gavn af de unikke egenskaber, der findes i det danske realkreditsystem. Blandt andet giver de danske forhold for førtidig indfrielse af realkreditlån forbrugerne mulighed for omlægge lån ved ændringer i renteniveauet. Denne mulighed er nærmest unik på europæisk og globalt plan. Realkreditrådet vil naturligvis værne om de kvaliteter den danske model for boligfinansiering besidder i det fremtidige arbejde med Hvidbogen om realkredit i EU". 6. Andre landes holdninger Andre landes holdning til Hvidbogen kendes endnu ikke i detaljer. Hvidbogen blev drøftet på et møde i Kommissionens ekspertgruppe vedr. realkredit for regeringsrepræsentanter den 13. februar Af debatten på dette møde fremgår, at landene er positive overfor Kommissionens initiativer, og at man støtter, at der foretages yderligere undersøgelser og cost-benefit analyser. De fleste lande udtrykte skepsis overfor muligheden og behovet for bindende regler, idet dog Frankrig og Spanien ikke var afvisende herfor. 7. Foreløbig dansk holdning Danmark er positiv for en fortsat åbning af de finansielle markeder i EU og harmonisering på områder, hvor der kræves EU-regler for at gennemføre en markedsåbning. En egentlig stillingtagen må dog afvente de nærmere costbenefit analyser og Kommissionens valg af bebudede initiativer samt indholdet heraf. 8. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Hvidbogen har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 9. Samfundsmæssige konsekvenser Kommissionen vil offentliggøre konsekvensanalyser og vurderinger af omkostningseffektivitet i det omfang, der bliver tale om konkrete initiativer. Kommissionen henviser til, at forskellige instanser har beregnet den økonomiske effekt af et integreret marked for boliglån. En analyse viser en samfundsmæssig gevinst på 0,7 % af EU's BNP over en 10-årig periode, mens en anden beregner en gevinst på 0,12-0,24 % af EU's BNP per år. For den enkelte låntager er der beregnet en mulig besparelse på låneudgiften på 470 Euro om året pr. lånt Euro. Besparelserne kan være anderledes i dag, idet markederne har udviklet sig, siden analyserne er blevet udført.

7 7/7 Der foreligger ikke for nærværende analyser af, hvor store gevinster der vil være for det danske marked isoleret set. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Notat om Grønbogen er sendt til Europaudvalget den 10. august 2005 bilag KOM(2005)1327 bilag 1 og Erhvervsudvalget alm. del bilag 229. Hvidbogen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. Kopi af dette notat er sendt til Erhvervsudvalget.

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 378 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 21. maj 2012 REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere