Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse"

Transkript

1 Sag nr. 14/1021 Dok nr v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

2 Årsberetning 1. januar december Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne mellem kommunerne og staten fordelt anderledes end tidligere. Fra dette tidspunkt blev det staten og SKAT der fik bemyndigelsen til at tvangsinddrive skyldige beløb hos borgere og virksomheder. Kommunerne forestår fortsat opkrævningsarbejdet og den efterfølgende rykkerprocedure, men betales restancerne ikke på baggrund af disse henvendelser, så overgiver kommunerne kravene til SKAT, som med de muligheder lovgivningen har stillet til rådighed, forsøger at inddrive det skyldige beløb. Det er således SKAT, der har rettighederne til tvangsinddrivelse og f.eks. lønindeholdelse. Kommunerne har fortsat mulighed for at lave frivillige aftaler med borgere og virksomheder om tilbagebetaling, men i det øjeblik aftalerne ikke overholdes, så overdrager kommunerne opgaven til SKAT. Center for Økonomi og Personale har udarbejdet årsberetning for Restanceudvikling fra 2012 til 2013: Betalingsart Ult Ult Afv. % Gebyr ,49% Ejendomsskat ,83% Forbrugsafgifter ,00% Underholdsbidrag ,00% Daginstitution ,87% Boligstøtte ,49% Boliglån ,59% Bistand inddrivelse *) ,53% Husleje ,31% Ophold på plejehjem ,00% Øvrige ,20% Bistand - registrering *) ,72% Samlet restance ultimo ,06% *) Se forskel under de tilhørende forklaringer Beløbene i opgørelsen er pålignede beløb ekskl. beregnede renter og gebyrer. Restancebeløbet er fordelt på personer/virksomheder, og vedrører forskellige forhold. Flere af personerne/virksomhederne er således i restance på mere end 1 forhold. Restancebeløbet og ændringen skal ses i forhold til, at der i 2013 er opkrævet for i alt 522,1 mio. kr. gennem debitorsystemet. Følgende kommentarer kan gives til ovennævnte udvikling. Ejendomsskat Stigningen i restancerne på ejendomsskat er på 28,83 % - svarende til kr. Stigningen kommer efter et fald på 33,46 % fra 2012 til 2013 ( kr. ) En målrettet indsats i Betalingskontoret, for at få nogle aftaler i stand omkring afdragsordning på ejendomsskatter virker fortsat, og stigningen i restancerne kan primært henføres til 2. rate i 2013 som forfaldt 1. september Indsatsen i 2013 og 2014 har nu betydet, at restancerne for ejendomsskatter til og med 2013 er faldet med yderligere 2

3 ca. 1,2 mio. kr. Der er fortsat større udstyknings- og byggeprojekter, som på grund af krisen i området har fået økonomiske problemer som er et resultat af en bristet boligboble og hvor det ikke er lykkedes at få en afvikling af restancen i stand. Men generelt mærker vi at flere borgere og virksomheder har svært ved at betale udgifterne herunder også de kommunale ejendomsskatter. Restancerne fordeler sig med ca. 53 % til private og 47 % til virksomheder og vedrører primært 2010, 2011, 2012 og Det er SKAT der er inddrivelsesmyndighed på området, og inddrivelse på dette område er overvejende begæring om tvangsauktion. Det betyder at der er en vis ekspeditionstid, idet en forberedelse af en tvangsauktion tager nogen tid. Da en tvangsauktion er et voldsomt inddrivelsesinstrument, arbejder Betalingskontoret lidt længere med kravene, inden de overgives til inddrivelse hos SKAT. Således er der slet ikke overdraget ejendomsskat til inddrivelse hos SKAT i Der er i alt afskrevet 2.089,51 kr. på området i Årsagen er mindre krav, som er forældede eller fejlagtigt opkrævede. Daginstitution Restancerne på daginstitution er faldet med 3,87 % - svarende til kr. Faldet i restancen skal ses som et resultat af en lovændring, hvor det nu er muligt at trække 100 % af udbetalt børnefamilieydelse, hvis der er restancer vedr. daginstitution. SKAT modregner disse beløb automatisk og det medfører faldende restancer. Samtidig er Betalingskontoret meget opmærksomme på, at kravet også bliver rejst over for eventuelle medhæftere af ydelsen. Der er i 2013 afskrevet ,55 kr. på området. Afskrivningsårsagen er primært at kravene er forældet mens de har været overdraget til SKAT, som har undladt at foretage forældelsafbrydende tiltag. Boligstøtte Restancerne er faldet med 39,49 % - svarende til kr. En forklaring på faldet i restancerne skyldes bl.a. at Udbetaling Danmark nu udbetaler de nye ydelser, og dermed også har ansvaret for inddrivelse af de restancer, som måtte fremkomme hermed. Frederikshavn Kommunes restancer vil således ikke få tilgang, men kun blive afviklet med de indbetalinger der er aftalt eller bliver inddrevet via SKAT. Der er i 2013 afskrevet ,21 kr. på området. Afskrivningsårsagen er primært at kravene er forældet mens de har været overdraget til SKAT, som har undladt at foretage forældesesafbrydende tiltag samt tab i forbindelse med gældssanering og boudlæg. Boliglån Restancerne er steget med 1,59 % - svarende til kr. Der er umiddelbart ikke en nærliggende forklaring på stigningen. Dog er indskudsstørrelsen i lejeboligerne steget gennem tiden, og det betyder at det er et større beløb der skal tilbagebetales. Der er i 2013 afskrevet ,02 kr. på området. Den væsentligste årsag til afskrivning er tab i forbindelse med dødsboer. Bistand inddrivelse Restancerne er steget med 4,53 % - svarende til kr. Stigningen er forventet da SKAT ikke har den samme holdning til inddrivelse gennem f.eks. betalingsaftaler med personer som er på overførselsindkomster som kommunerne havde tidligere. Kommunerne har meget få muligheder for at foretage inddrivelse af disse restancer. Der er i 2013 afskrevet ,76 kr. på området. Den væsentligste del af afskrivningerne vedrører krav som er bortfaldne jf. betingelser i lovgivningen, men også krav som er forældede, på grund af at SKAT ikke har foretaget forældelsesafbrydende foranstaltninger. Øvrige Restancerne i dette område vedrører de regninger, som Frederikshavn Kommune sender til andre kommuner og regioner eller som sendes til andre, hvor Frederikshavn Kommune har leveret varer eller tjenesteydelser til. Området kan derfor være meget påvirket af den aktivitet der i øvrigt er i kommunen. Restancen er faldet med 11,20 % i forhold til 2012 eller med kr. Blandt restancerne er der også enkelte restancer, hvor f.eks. region og kommune ikke er enige om det 3

4 opkrævede beløb. Indtil en aftale indgås eller en retssag afgøres, vil disse forholdsvise store restancer påvirke den samlede restance. Der er i 2013 afskrevet ,28 kr. på området. Den største del af afskrivningerne kan henføres til tab vedrørende boudlæg, og i mindre grad også tab i forbindelse med konkurs. Vi ser en større grad tab som kan henføres til lån til betaling af ejendomsskatter, hvor den salgspris der kan opnås for ejendommene ikke giver dækning for kommunens tilgodehavender, og dermed må afskrives. Bistand registrering Her registreres bistandshjælp ydet mod tilbagebetaling. Der er således tale om udbetalinger til borgere i f.eks. perioder og stigningen vil typisk skyldes, at borgeren har fået ydet et beløb, hvor sagsbehandlingen endnu ikke har fastslået, om beløbet er ydet mod tilbagebetaling. Når dette sker, vil beløbene overgå til bistand inddrivelse. Der er således ikke aktive handlinger, der har foranlediget stigningen på 63,72 % - svarende til kr. Inddrivelsens påvirkning på Frederikshavn Kommunes likviditet Det er ikke alle restancer som inddrives, der påvirker Frederikshavn Kommunes likviditet med 100 %. Det skyldes, at Frederikshavn Kommune får refusion for nogle af udgifterne. I takt med at borgerne tilbagebetaler f.eks. uretmæssigt modtagne ydelser, skal kommunen selvfølgelig tilbagebetale den modtagne refusion. For nogle af betalingsarterne er der forskellige refusionssatser. Her har administrationen valgt laveste % som kommuneandel eller et skønnet gennemsnit - til visning af påvirkningen på likviditeten idet en 100 % sikker opgørelse vil betyde, at der skal gennemgås store mængder data, for at få dette resultat. Den viste likviditetspåvirkning kan derfor være lidt større, såfremt alle krav inddrives. Likviditetsmæssig påvirkning af restancemasse såfremt alle restancer inddrives: Betalingsart Ult Kommune andel. gns. Likviditet Gebyr % Ejendomsskat % Forbrugsafgifter % 594 Underholdsbidrag 0 0% 0 Daginstitution % Boligstøtte % Boliglån % Bistand inddrivelse *) % Husleje % Ophold på plejehjem % Øvrige % Bistand - registrering *) % Samlet restance ultimo *) Se forskel under de tilhørende forklaringer 4

5 Afskrivninger i 2013 Økonomiudvalget har 20. februar 2008 godkendt bilag 9.7 Afskrivning af restancer og afstemningsmæssige differencer til Regler for Økonomisk Styring, samt arbejdsgangsbeskrivelse vedr. afskrivning af uerholdelige restancer. Som hovedregel skal afskrivning ske 4 gange årligt. Kommunaldirektøren er bemyndiget til at godkende afskrivning af alle uerholdelige fordringer (restancer) jf. beslutning i Økonomiudvalget 20. februar Jf. arbejdsgangsbeskrivelsen afskrives en restance ikke, uden der er et grundlag for afskrivningen. Et sådant grundlag kan være afgørelser fra andre myndigheder, som gør at en restance er uerholdelig. Det kan f.eks. være: Dødsbo Gældssanering Konkurs Akkordordning Udvandring til lande der ikke er omfattet af en konventionsaftale Returnering fra advokat af en sag med domsudskrift. Dette giver 20 års forældelsesfrist, men sagsbehandler skal vurdere hvor lang tid sagen skal henstå, inden afskrivning kan finde sted. I forbindelse med inddrivelsen af restancer kan det ske, at man må komme til den erkendelse at inddrivelse ikke kan finde sted, og at restancen derfor er uerholdelig, og dermed indstilles til afskrivning. For nogle restancers vedkommende er det lovgivningsmæssigt bestemt, hvornår en restance skal afskrives f.eks. kontanthjælp og underholdsbidrag. Her følges lovgivningens bestemmelser om afskrivning. Såfremt Betalingskontoret indstiller en restance til afskrivning, forefindes selvfølgelig dokumentation for årsagen til afskrivningen f.eks. henvisning til lovgivningen eller den konkrete vurdering af inddrivelsesmulighederne. Afskrivningerne fordeler sig som følger: 5

6 Kommunaldirektørens område ,25 Bistand ,76 Gebyrer 9.112,31 Ejendomsskat 2.089,51 Økonomicenteret ,67 Børne - og Kulturdirektørens område ,72 Daginstitution ,55 Boligsikring/Boligydelse ,21 Boliglån ,88 Musikskole 3.600,00 Bibliotek ,38 Borgerservice ,00 Lønkontoret 5.409,95 Børne- og Kulturforvaltningen 5.857,75 Social- og sundhedsdirektørens område ,19 Madservice ,95 Husleje 2.450,75 Social og sundhedsforvaltningen ,49 Teknik og arbejdsmarkedsdirektør ,48 Materielgården ,36 Teknik og miljø ,26 Arbejdsmarkedsområdet ,00 Projektafdelingen 7.712,50 Miljøafgift ,86 Erhvervsaffaldsgebyr ,50 Afskrivning i alt ,64 Strategi for inddrivelse 2014 Frederikshavn Kommune og Betalingskontoret arbejder med selv at foretage opfølgningerne på restancerne over for borgere og virksomheder, for igennem dialogen at indgå aftaler som skyldnerne har mulighed for at overholde. Frem for at forholde sig til tabeltræk og andre udmålinger af betalingsevne, så forsøger man at indgå aftaler som begge parter kan være tilfredse med. I denne dialog indgår selvfølgelig oplysning om hvorledes inddrivelsen ellers vil komme til at foregå, såfremt der ikke kan opnås enighed om aftalen. Herudover er man meget opmærksomme på at forfølge de mulige hæftere for beløbet f.eks. mulige medhæftere, og herigennem søge beløbene inddrevet hos flere mulige personer. Vi vil også kun i begrænset omfang gøre brug af inddrivelse hos SKAT i fremtiden. SKAT har haft den holdning, at de kun arbejder med inddrivelse af den lidt større gæld, hvor Frederikshavn Kommune har haft den holdning, at jo mindre gælden er jo lettere er det at finde en løsning der kan afvikle denne. 6

7 Og bortset fra kravene vedrørende daginstitution, hvor SKAT kan modregne 100 % af børnefamilieydelsen, så er det et mindre beløb de inddriver hos borgere og virksomheder på de krav vi har overdraget til SKAT til inddrivelse. I 2013 fik Frederikshavn Kommune ca. 4 mio. kr. fra SKAT, og af dette beløb var 1,7 mio. kr. vedr. daginstitution. Det er vores mål, at restanterne oplever, at de har en retssikkerhed i forhold til, at der bliver fulgt op på de krav som de jf. lovgivningen er pligtige til at betale, og at de ikke bliver mødt med krav, som kommunen ikke længere kan inddrive på lovlig vis. Opkrævningsopgaven kan p.t. løses på ovennævnte måde i Frederikshavn Kommune med de ressourcer der er til rådighed. Alternativet hertil ville være, at vi i større omfang end nu overdrager inddrivelsesopgaven for de kommunale krav til SKAT. Når vi historisk ser på SKAT s evne til at inddrive kommunale restancer, så kan man ved at vælge denne løsning forvente stagnerende eller stigende restancer, med tilsvarende fald i indbetalingerne til kommunens kassebeholdning til følge. Der er flere forhold der har påvirket det opkrævningsarbejde som Betalingskontoret udfører i forhold til kommunale krav. Henover 2012/2013 er flere udbetalingsopgaver overgået til Udbetaling Danmark. For nogle af disse udbetalingsopgaver har det betydet, at Udbetaling Danmark overtaget den restancebeholdning der var i kommunerne vedr. ydelserne og i andre tilfælde har man kun overtaget restanceadministrationen af nye krav hvorimod de gamle krav forblev i kommunerne. For borgerne har dette haft den betydning, at der er kommet endnu en myndighed på banen i forhold til ønske om inddrivelse. For Frederikshavn Kommune og borgerne har denne periode været en vanskelig periode i forhold til sagsbehandling, hvor nye grænser i forhold til øvrige samarbejdspartnere skulle afklares. Nogle borgere har uden tvivl følt, at de er blevet kastebold mellem flere myndigheder. Kommunerne har ikke altid kunnet hjælpe borgerne, da kommunerne ikke har særlige indgange til Udbetaling Danmarks sagsbehandlere, men må kontakte Udbetaling Danmark enten via mail eller telefon, og afvente deres svar. I forhold til kommunernes hidtidige svartider, er disse væsentlig forøget når vi ser på svartiderne fra Udbetaling Danmark. SKAT har i september 2013 samlet alle de systemer som har modtaget krav fra kommuner, staten m.fl. i et nyt system EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem). Tanken i systemet er, at kravene er registreret i 1 system, og at det dermed er lettere at få et overblik over disse, samt de inddrivelsesmuligheder SKAT er i besiddelse af. Desuden er det tanken at der ikke skal være individuelle vurderinger i forhold til inddrivelsesmuligheder, men at systemet selv kan komme med forslag til hvilke initiativer der skal sættes i gang. I bund og grund gode tanker om et system der vil gøre behandlingen af borgere og virksomheder ens, og som vil sikre at de der anmelder krav til inddrivelse, vil få kravene dækket i den rækkefølge de er anmeldt, og ikke som tidligere hvor f.eks. skattekrav havde en højere prioritering end kommunernes simple krav. Imidlertid har det vist sig, at EFI-systemet ikke var klar til drift på igangsætningstidspunktet, hvilket har betydet at såvel SKAT, systemleverandører og medarbejderne i opkrævningsafdelingerne i kommunerne har haft meget ekstraarbejde siden september 2013, og status er p.t. at der fortsat er mange udfordringer i systemet som endnu ikke er løst. Frederikshavn Kommune har siden første dag haft problemer med at afstemme de beløb SKAT sender til os i forhold til informationer vi får fra debitorsystemet om hvilke krav SKAT har inddrevet beløb for. Denne sag har Frederikshavn Kommune påpeget over for SKAT siden 4. kvartal 2013, og først primo maj 2014 har SKAT erkendt, at der er noget de ikke kan forklare. Problemet med SKAT er, at de er stort set umulige at komme i kontakt med, da de uden tvivl bruger alle de ressourcer de kan finde, på at manuelle fejlrettelser af sager i EFI-systemet. Vi har tidligere set når SKAT var presset på ressourcer, så går det ud over den opgave de skal varetage for kommunerne i forhold til inddrivelsesopgaven, og bl.a. så får man ikke foretaget forældelsesafbrydende tiltag over for skyldnerne. Konsekvensen af dette er, at kravet ikke kan forfølges over for debitor, og kommunerne vil derfor være tvunget til at skulle afskrive disse krav. 7

8 Men som nævnt, så er det Frederikshavn Kommunes strategi at arbejde med kravene i kommunen så længe som muligt, og først når alle muligheder er udtømte hos os, sendes kravene til inddrivelse hos SKAT. Selv om Betalingskontoret er reduceret med 1 medarbejder medio 2013, så er opkrævningsopgaven fortsat som tidligere, og med samme gode resultater. Årsagen til at det kan lade sig gøre er, at arbejdsopgaverne i højre grad end tidligere, flyder mellem grupperne Betalingskontoret og Bogholderiet, som begge er grupper i Finansteamet. Bogholderiet udfører nu opgaver som tidligere var placeret i Betalingskontoret, og til gengæld er der andre opgaver, som nu løses i Betalingskontoret. Selv om der er krav der er forsvundet i opkrævningen hos kommunerne, så er der også kommet nye krav til bl.a. fordi udbetaling af pension nu er overgået til Udbetaling Danmark. Tidligere kunne flere kommunale ydelser trækkes direkte i pensionen, men efter at denne udbetaling nu ligger hos Udbetaling Danmark, skal disse beløb nu opkræves direkte hos borgerne. Her samarbejder Betalingskontoret med kommunens øvrige centre, om at finde de opkrævningsmetoder som er mindst ressourcerævende for både centrene, borgerne og Betalingskontoret. På denne måde har Betalingskontoret et stort samarbejde med den øvrige organisation, og servicerer denne med såvel praktisk hjælp samt rådgivning om valg af metoder. Årsberetning 2013 Opkrævning/inddrivelse fremsendes som efterretningssag for Økonomiudvalget. 8

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010.

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010. Notat Skatteministeriet Koncerncentret Borger og virksomhed Indsatsplanlægning og-analyse 24. marts 2010 J.nr. 10-046599 Indsatsplan 2010 Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010 Væk med bøvlet Inger 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet AK-Samvirke juni 2010 Forord I det seneste regeringsgrundlag kaldes til kamp mod regeltyrani og unødvendige

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering Sådan søger du gældssanering Jørgen Juel Hansen (FORSIDEBILLEDE) Sådan søger du gældssanering JJH Forlag 2009 Sådan søger du gældssanering 1. udgave, December 2009 Copyright 2009 by JJH Forlag Forsideillustration:

Læs mere