Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)"

Transkript

1 Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af 31. maj 1968, som ændret ved lov nr. 279 af 26. maj 1976 og senest ved lov nr. 235 af 2. april 1997, foretages følgende ændringer: 1. I 1 ændres folkekirkens ministerialbøger til Personregistret/CPR affattes således: 2. Anmeldelse af fødsel skal foretages af en jordemoder, der har medvirket ved fødslen. Ved fødsler, der ikke finder sted på sygehuse, i fødeklinikker eller lignende, påhviler anmeldelsespligten barnets forældre eller en person, der af disse er bemyndiget til at foretage anmeldelsen. Stk. 2. Findes der ingen anmeldelsespligtig efter stk. 1, der er i stand til at foretage anmeldelsen, skal denne foretages af tilstedeværende personer over 18 år, der hører til den fødendes husstand, eller hos hvem den pågældende har ophold. Stk. 3. Har fødslen fundet sted om bord på et skib eller i et luftfartøj, skal anmeldelsen foretages af skibets eller luftfartøjets fører eller dennes stedfortræder, såfremt ingen anmeldelsespligtig efter stk. 1-2 er til stede eller er i stand til at foretage anmeldelsen. Stk. 4. Anmeldelse af dødsfald skal foretages af den læge, der udfærdiger dødsattest. 3. I 3 ændres ministerialbogsføreren til personregisterføreren. 2 Loven træder i kraft 1. august Loven gælder ikke for de sønderjyske landsdele, Færøerne og Grønland. side 1

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at forenkle borgernes og myndighedernes opgaver i forbindelse med anmeldelse af fødsler og dødsfald. På personregistreringsområdet er der siden 2004 pågået overvejelser vedrørende udvikling af elektroniske selvbetjeningsløsninger som et alternativ til personligt fremmøde eller fremsendelse af dokumenter med almindelig post. Kirkeministeriet har i perioden været i løbende dialog med Finansministeriet om områder i personregistreringen, der med fordel kan effektiviseres, bl.a. ved digitalisering. Disse overvejelser er bl.a. mundet ud i, at det siden 1. maj 2007 har været muligt for borgerne at indsende deres digitalt signerede anmeldelser via internettet på Den nuværende løsning giver mulighed for at fødselsanmelde, afgive omsorgs- og ansvarserklæring, navngive, ændre navn, bestille attester, samt se, hvilke oplysninger der er registreret om borgeren selv i Personregistret/CPR. Erfaringer med den digitalt baserede personregistrering og navnlig den rivende udvikling, der har været med hensyn til befolkningens anvendelse af internettet, har imidlertid gjort det interessant at se på en yderligere digitalisering af personregistreringen. Begrundelsen for at fortsætte digitaliseringen er dels et ønske om at forenkle og effektivisere arbejdsgangene til gavn for borgere, myndigheder og personregisterførere og dels at leve op til regeringens overordnede planer om et digitalt Danmark, som er udmøntet i digitaliseringsstrategien Mod bedre digital service, øget effektivisering og stærkere samarbejde (Regeringen, KL og Danske Regioner, 2007). I har Kirkeministeriet analyseret hele personregistreringsområdet med henblik på at udarbejde en plan for, hvordan personregistreringen samlet set kan effektiviseres. Analysen indeholder forslag til ændringer i regler, arbejdsprocesser og it-systemer, som lægger op til, at myndighederne hvor det er muligt kommunikerer digitalt og anvender det fælles CPR-system. Målsætningen er at erstatte manuelle arbejdsrutiner med digitale processer, herunder at indføre selvbetjening, hvor det er muligt. Tilbud til borgerne om selv at foretage deres registrering via eller og til andre myndigheder om at kommunikere elektronisk med Personregistret/CPR fra deres egne systemer indgår derfor i de nærmeste års udviklingsplaner. Udviklingsplanerne omfatter: - en omlægning af fødselsanmeldelsen, således at der i hele landet kun modtages indrapportering digitalt fra sygehusenes jordemødre. Det giver forældre en lettelse. - en omlægning af dødsanmeldelsen, således at de nuværende arbejdsgange, baseret på papirblanketten "Anmeldelse af dødsfald og anmodning om begravelse eller ligbrænding", opdeles i en registrering af dødsfaldet i CPR henholdsvis en ekspedition af en aftale om det fornødne i forbindelse med begravelsen. - en automatisk behandling af borgernes digitale anmeldelser og ansøgninger, når disse omhandler forhold, der maskinelt kan valideres imod de gældende regelsæt, og hvor manuel sagsbehandling ikke i sig selv er værdiskabende. Eksemplet kunne være navngivning, hvor det maskinelle regelsæt kan indrettes således, at navngivning med et navn, der står på side 2

3 Familiestyrelsens liste over godkendte fornavne kan resultere i, at navngivningen umiddelbart falder på plads i Personregistret/CPR. - indførelse af et enklere attestsystem, der blandt andet tager afsæt i, at attester primært udstedes i de særlige tilfælde, hvor de skal anvendes i udlandet. Men derimod ikke til brug for offentlige myndigheders behandling af en ansøgning om pas eller udstedelse af kørekort m.m., hvor den offentlige myndighed - ved opslag i CPR - selv kan verificere de afgivne oplysninger. Nærværende lovforslag er en konsekvens af ovenstående overvejelser og analyse. De foreslåede ændringer kan således ikke ses isoleret, men skal ses som en del af en større moderniserings- og udviklingsplan for hele personregistreringsområdet. 2. Gældende ret De gældende regler er fastsat i lov nr. 225 af 31. maj 1968 om anmeldelse af fødsler og dødsfald. I medfør af lovens 4 og 5, stk. 2 er udstedt bekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2007 om anmeldelse af fødsler og dødsfald. For de sønderjyske landsdele er de gældende regler fastsat i lov nr. 258 af 28. juni 1920 om indførelse af dansk personret, familieret og arveret i de sønderjyske landsdele samt i bekendtgørelse nr. 572 af 22. november 1977 om anmeldelse af fødsel, navn og dødsfald i de sønderjyske landsdele. Hvis et barn er født på et sygehus, fødeklinik eller lignende, udtager jordemoderen efter fødslen barnets personnummer fra CPR. Herefter udfærdiger jordemoderen en institutionsanmeldelse af fødslen, som sendes til personregisterføreren i moderens bopælssogn, eller bopælskommune for så vidt angår de sønderjyske landsdele. Herudover har forældrene, for barn uden for ægteskab moderen, en selvstændig pligt til at foretage anmeldelse af fødslen til personregisterføreren i bopælssognet. Dette gælder dog ikke i de sønderjyske landsdele, hvor forældrene, for barn uden for ægteskab moderen, kun har pligt til at anmelde fødslen, hvis dette ikke gøres af en jordemoder. Uden for Sønderjylland sker der således en dobbelt anmeldelse, idet både forældre og sygehuse indberetter de fødsler, der finder sted på et sygehus, til personregisterføreren. Ved dødsfald skal afdødes samlevende ægtefælle, børn over 18 år, eller forældre, i nævnte rækkefølge, anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden i afdødes bopælssogn. Personregisterføreren registrerer herefter dødsfaldet, dog ikke i Sønderjylland, hvor begravelsesmyndigheden videresender dødsanmeldelsen til kommunens personregister, der så foretager registreringen af dødsfaldet. Samtidig med dødsanmeldelsen skal de pårørende afgive en anmodning om begravelse eller ligbrænding. 3. Lovforslagets indhold 3.1 Fødsler Der finder ca fødsler sted i Danmark om året. Heraf finder ca sted på et sygehus eller hospital, svarende til ca. 97 % af alle fødsler. I alle disse tilfælde - bortset fra fødsler i de sønderjyske landsdele - sker der med den nuværende retstilstand således en dobbelt anmeldelse. side 3

4 Der er ikke forskel på oplysningerne i sygehusets anmeldelse og forældrenes anmeldelse, og personregisterføreren har derfor ikke noget behov for at få anmeldelsen fra flere sider. Det er på baggrund heraf unødvendigt at opretholde en selvstændig pligt for forældrene, for barn uden for ægteskab moderen, til at anmelde deres barns fødsel til personregisterføreren, når der samtidig foretages anmeldelse fra sygehusets side. Forældrenes anmeldelsespligt skal bibeholdes i de tilfælde, hvor der ikke foretages anmeldelse fra anden side. Det bemærkes, at den nye lov lægger op til, at forældrene - når anmeldelse skal ske - er ligestillet. En vedtagelse vil betyde en lettelse for forældrene, og samtidig vil reglerne for, hvem der skal foretage anmeldelse af fødsler, blive ens for hele landet. Det foreslås derfor at afskaffe forældrenes, for barn uden for ægteskab moderens, pligt til at foretage fødselsanmeldelse, hvis barnet er født på et sygehus. Der er allerede nu mulighed for elektronisk fødselsanmeldelse til Personregistret/CPR for sygehusene. Kirkeministeriet har udviklet en webservice i samarbejde med Region Syddanmark, og systemet afprøves på flere sygehuse i regionen. Hvis alle regionerne implementerer den funktionalitet, der understøtter, at jordemoderen kan indgive sin anmeldelse elektronisk, forenkles jordemoderens opgaver med hensyn til anmeldelsen, der i så fald overføres elektronisk til Personregistret/CPR, samtidig med at en elektronisk kopi kan sendes til den kommunale sundhedspleje. Lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald indeholder en hjemmelsbestemmelse i 4, hvorefter de nærmere regler om afgivelse af anmeldelser fastsættes af kirkeministeren. I den nye bekendtgørelse vil det blive gjort obligatorisk for sygehusene at foretage fødselsanmeldelse elektronisk til Personregistret/CPR via det system, der er udviklet Dødsfald Det har ingen selvstændig værdi, at anmeldelsen af dødsfaldet foretages af en borger. Tværtimod vil anmeldelsen lige så vel kunne foretages af den læge, der udfærdiger dødsattesten. Den nuværende attest, der udskrives på baggrund af registrering i det af Sundhedsstyrelsen udviklede system, kan ændres til en elektronisk registrering af dødsfaldet i Personregistret/CPR. Det foreslås derfor, at dødsattesten, som lægen i dag udskriver via et edb-system, fremtidigt overføres direkte fra dette system til CPR, hvorved dødsfaldet bliver registreret. For de involverede myndigheder vil omlægningen af dødsanmeldelsen betyde, at de nuværende sammenfaldende arbejdsgange, baseret på papirblanketten Anmeldelse af dødsfald og anmodning om begravelse eller ligbrænding, opdeles i en registrering af dødsfaldet i CPR henholdsvis i en ekspedition af aftale om det fornødne i forbindelse med begravelsen. Endelig vil vedtagelsen af lovforslaget lette borgerne for den forpligtelse, der ligger i at skulle foretage en dødsanmeldelse, idet denne forpligtelse overgår til den læge, der udfærdiger dødsattesten. Lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald indeholder en hjemmelsbestemmelse i 4, hvorefter de nærmere regler om afgivelse af anmeldelser fastsættes af kirkeministeren. Hvis lovforslaget vedtages, vil kirkeministeren udstede en bekendtgørelse, der gør det obligatorisk, at dødsanmeldelsen skal indberettes elektronisk af den læge, der udsteder dødsattesten via et system udviklet af Sundhedsstyrelsen til brug for lægernes udskrivning af dødsattest og registreringer til brug for dødsårssagsregistret. Sundhedsstyrelsen stiller således et indberetningssystem til rådighed for den elektroniske indberetning af dødsattester, Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI). Det er side 4

5 ikke obligatorisk at anvende systemet, hvis alternative systemer opfylder Sundhedsstyrelsens normer for dødsattestens indhold samt kan kommunikere elektronisk med Sundhedsstyrelsens modtagesystem for de elektroniske dødsattester. Sundhedsstyrelsens system vurderes velegnet til også at håndtere elektronisk indberetning af dødsfald til Personregistret/CPR, og en anvendelse vil i høj grad medføre forenklede og effektiviserede arbejdsgange hos de berørte myndigheder. En digital indberetning af dødsfaldet direkte fra lægens side vil bl.a. betyde, at dødsfaldet vil blive registreret i Personregistret/CPR langt hurtigere end i dag, hvor der i gennemsnit går 4,5 dage, inden personregisterføreren har de nødvendige papirbaserede oplysninger til at foretage indberetningen. Derved kan det undgås, at den forsinkede registrering bliver årsag til eksempelvis udbetaling af overførselsindkomster fra det offentlige. Lovforslaget indebærer ikke ændringer i de gældende regler om anmodning om begravelse eller ligbrænding, jf. bestemmelserne herom i lov om begravelse og ligbrænding som senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni Hidtil har det i forbindelse med registreringen i Personregistret/CPR været påset af personregisterføreren, at habilitetsreglerne for den attestudstedende læge ikke var overtrådt. Med det fremlagte lovforslag vil der fremover ikke længere være en kontrolinstans til dette. Det vurderes, at dette er uproblematisk, både fordi lægen som hidtil ved sin underskrift på dødsanmeldelsen erklærer, at der ikke foreligger tilknytningsforhold som omhandlet i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 320 af 27. marts 2007 om lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion. Men også fordi der formentlig er tale om, at kontrollen - tidligere - har været betinget af begravelsesmyndighedens kendskab til slægtsforhold i lokalsamfundet Særligt vedrørende Sønderjylland Det er foreslået, at loven ikke skal gælde for de sønderjyske landsdele. Selvom retstilstanden, for så vidt angår fødselsanmeldelser, med lovforslaget gøres ens for hele landet, findes der allerede et fuldt udbygget regelsæt, der regulerer de sønderjyske forhold, og det vurderes ikke nødvendigt at erstatte disse regler med nye. Den ændrede dødsanmeldelse tænkes for Sønderjyllands vedkommende i stedet gennemført ved at ændre 8 i bekendtgørelse nr. 572 af 22. november 1977 om anmeldelse af fødsel, navn og dødsfald i de sønderjyske landsdele. Bestemmelsen regulerer, hvem der skal foretage dødsanmeldelse i de sønderjyske landsdele. Det bemærkes i den forbindelse, at Kirkeministeriet er ressortmyndighed i forhold til regelfastsættelse for de sønderjyske landsdele, efter at området ved kgl. resolution af 6. marts 2006 er overført fra justitsministeren til kirkeministeren Terminologi Som en mindre del af lovændringen foreslås terminologien i forhold til enkelte udtryk i loven ført ajour, således at folkekirkens ministerialbøger erstattes af personregistret/cpr og ministerialbogsfører erstattes af personregisterfører. I 1968 skete den civile personregistrering via papirbaserede ministerialbøger, men med indførelsen af den elektroniske registreringsløsning i 2002/2003 registreres oplysninger af civil karakter i Personregistret/CPR, og dermed ikke som mange tror i folkekirkens elektroniske kirkebog. Her registreres kun oplysninger vedrørende kirkelige handlinger for medlemmer af folkekirken. side 5

6 Kun rent kirkelige oplysninger registreres i den del af systemet, der benævnes Den elektroniske Kirkebog. I forbindelse med indførelsen af den elektroniske løsning i Sønderjylland anvendtes udtrykket "personregisterfører" i stedet for "ministerialbogsfører i hele landet. 4. Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner. Lovforslaget vurderes at få en mindre positiv økonomisk konsekvens for det offentlige, idet de papirbaserede og manuelle registreringer bortfalder. Til gengæld er der også udgifter forbundet med overgangen til digital indberetning. Lovforslagets administrative konsekvenser er for fødsler dem, at regionerne fremtidigt skal fremsende jordemoderanmeldelsen digitalt. For kommunerne vil der være den fordel, at de kommunale sundhedsplejesystemer samtidigt kan modtage advis om fødsler. De nærmere omstændigheder analyseres i et samarbejde mellem Finansministeriet, Danske Regioner, KL og Kirkeministeriet. For registreringen af dødsfald består den administrative konsekvens i, at lægens dødsattest, der allerede nu udskrives fra et it-system, fremtidigt sendes direkte til CPR. 5. Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for borgerne. Administrativt vil der være tale om lettelser for borgerne, idet forældrenes pligt til at foretage selvstændig fødselsanmeldelse afskaffes i de tilfælde, hvor der tillige sker jordemoderanmeldelse. Samtidig lettes borgernes forpligtelser og opgaver i forbindelse med dødsfald, idet dødsanmeldelsen ikke længere skal foretages af borgeren, men af den læge, der udfærdiger dødsattesten. 7. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har i juni-august 2009 været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Samtlige biskopper, Den danske Præsteforening, Danmarks Provsteforening, Danmarks Kordegneforening, KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, side 6

7 Jordemoderforeningen, Den Almindelige Danske Lægeforening samt Landsforeningen af Menighedsråd. Der er modtaget høringssvar fra: Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner samt folkekirken.. Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner samt folkekirken. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Økonomiske konsekvenser for borgere Administrative konsekvenser for borgere Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/ mindre udgifter (hvis ja, angiv omfang) Samlet set en mindre rationaliseringsgevinst ved øget digitalisering. Af størrelsesordenen 7 mio. kr. årligt i kommunerne. Af størrelsesordenen 5-8 mio. kr. årligt i folkekirken. Forenkling og effektivisering af sagsgange Automatisk advisering om fødsler til kommunernes sundhedsplejesystemer. Forenkling af sagsgange hos personregisterførerne i folkekirken og for dødsanmeldelsens vedkommende tillige i de sønderjyske kommuner. Borgere fritages for at skulle anmelde fødsler og dødsfald. Negative konsekvenser/ merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter side 7

8 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser I lovforslagets bilag 1 er de foreslåede bestemmelser sammenholdt med de nugældende regler. Til 1 Til nr. 1. Folkekirkens ministerialbøger er et forældet udtryk, idet den civile registrering siden 2002/2003 ikke længere sker i ministerialbøgerne, men elektronisk i Personregistret/CPR. Med den foreslåede ændring bliver terminologien korrekt. Til nr. 2. Med den foreslåede formulering af stk. 1 bortfalder pligten for forældrene til at foretage anmeldelse af fødsel, når barnet er født på et sygehus, hospital, fødeklinik eller lignende. Her er jordemoderanmeldelse tilstrækkelig. Da jordemoderanmeldelsen samtidig skal være hovedreglen, er denne flyttet op først i bestemmelsen. I de tilfælde, hvor barnet ikke fødes på et sygehus, består forældrenes pligt fortsat til at anmelde fødslen. Anmeldelsen kan således, efter forældrenes valg, foretages af moderen eller af faderen, uanset om de er gift, eller af en person, som forældrene har bemyndiget til at foretage anmeldelsen. Med den foreslåede formulering af stk. 2 reguleres de tilfælde, hvor barnet ikke er født på sygehus, og hvor hverken barnets mor eller far er i stand til at foretage fødselsanmeldelse fx fordi de er afgået ved døden. Det fastlægges, hvem der i så fald skal foretage fødselsanmeldelsen. Stk. 3 regulerer, hvem der har pligt til at anmelde en fødsel i de få særlige tilfælde, hvor et barn fødes om bord på et skib eller i et luftfartøj på vej til landet. Dødsfald om bord på skibe eller i luftfartøjer foreslås fremover omfattet af lovforslagets 2, stk. 4. Med den foreslåede formulering af stk. 4 bortfalder den selvstændige pligt for pårørende til afdøde til at foretage anmeldelse af dødsfaldet. I stedet indføres der pligt for den læge, der udfærdiger dødsattesten, til også at anmelde dødsfaldet. Dette gælder, uanset hvor dødsfaldet sker. Til nr. 3. Ministerialbogsføreren er et forældet udtryk, idet den civile registrering siden 2002/2003 ikke længere sker i ministerialbøgerne, men elektronisk i Personregistret/CPR. I stedet foreslås udtrykket personregisterføreren anvendt. Med den foreslåede ændring bliver terminologien korrekt. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august side 8

9 Til 3 Den foreslåede bestemmelse vedrører lovens territoriale gyldighed. Det er foreslået, at loven ikke skal gælde for de sønderjyske landsdele. side 9

10 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af 31. maj 1968, som ændret ved lov nr. 279 af 26. maj 1976 og senest ved lov nr. 235 af 2. april 1997, foretages følgende ændringer: 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted her i landet eller om bord i skibe eller luftfartøjer, hvis første ankomststed derefter er en dansk havn eller lufthavn, skal anmeldes til folkekirkens ministerialbøger. 2. Anmeldelse af fødsel skal foretages af barnets forældre, for barn uden for ægteskab af moderen. Anmeldelse skal tillige foretages af en jordemoder, der har medvirket ved fødslen. Stk. 2. Anmeldelse af dødsfald skal foretages af afdødes ægtefælle, hvis samlivet bestod, og ellers af hans børn over 18 år eller af hans forældre i den nævnte rækkefølge. Stk. 3. Findes der ingen anmeldelsespligtig efter stk. 1-2, der er i stand til at foretage anmeldelsen, skal denne foretages af tilstedeværende personer over 18 år, der hører til den fødendes eller afdødes husstand, eller hos hvem den pågældende har ophold. Stk. 4. Har fødslen eller dødsfaldet fundet sted om bord i et skib eller et luftfartøj, skal anmeldelsen foretages af skibets eller luftfartøjets fører eller hans stedfortræder, såfremt ingen 1. I 1 ændres folkekirkens ministerialbøger til Personregistret/CPR affattes således: 2. Anmeldelse af fødsel skal foretages af en jordemoder, der har medvirket ved fødslen. Ved fødsler, der ikke finder sted på sygehuse, i fødeklinikker eller lignende, påhviler anmeldelsespligten barnets forældre eller en person, der af disse er bemyndiget til at foretage anmeldelsen. Stk. 2. Findes der ingen anmeldelsespligtig efter stk. 1, der er i stand til at foretage anmeldelsen, skal denne foretages af tilstedeværende personer over 18 år, der hører til den fødendes husstand, eller hos hvem den pågældende har ophold. Stk. 3. Har fødslen fundet sted om bord på et skib eller i et luftfartøj, skal anmeldelsen foretages af skibets eller luftfartøjets fører eller hans stedfortræder, såfremt ingen anmeldelsespligtig efter stk. 1-2 er til stede eller er i stand til at side 10

11 anmeldelsespligtig efter stk. 1-3 er til stede eller er i stand til at foretage anmeldelsen. 3. Er en anmeldelse ufyldestgørende, kan ministerialbogsføreren pålægge den anmeldelsespligtige at afgive personlig forklaring til ham foretage anmeldelsen. Stk. 4. Anmeldelse af dødsfald skal foretages af den læge, der udfærdiger dødsattest. 3. I 3 ændres ministerialbogsføreren til personregisterføreren. side 11

Forslag. Forslag til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald. Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2009-10

Forslag. Forslag til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald. Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Forslag til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (Anmeldelsespligt

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Høringsnotat vedrørende ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald

Høringsnotat vedrørende ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald Kirkeudvalget 2009-10 L 68 Bilag 1 Offentligt Notat Dato: 10. november 2009 Høringsnotat vedrørende ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald Kirkeministeriet Modtagne høringssvar I forbindelse

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Projektplan version 0.1 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag...3 Baggrund...3 Formål...4 Mål...4 Faser og Milepæle...5 Fase 1 (5 mdr):...5 Fase 2 (3 mdr):...5 Fase

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1098 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Side 1 af 7 LOV nr 622 af 12/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2013 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 906 af 25/06/2013 LBK nr 1112 af 30/08/2013 LBK nr 1139 af 24/09/2013

Læs mere

Kirkeudvalget B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Kirkeudvalget B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Kirkeudvalget 2014-15 B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Kirkeudvalg Christiansborg 1240 København K udvalg@ft.dk Kirkeudvalget har ved brev af 28. april 2015 bedt om min besvarelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter UDKAST 11. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Obligatorisk digital kommunikation m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015 Høring over udkast 5 bekendtgørelser, til 5 bekendtgørelser, der følger der op implementerer på lov om lov nr. xx om anmeldeordning

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

Talepapir. Kirkeudvalget KIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt

Talepapir. Kirkeudvalget KIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Kirkeudvalget 2015-16 KIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Talepapir Talepapir til ministerens besvarelse af KIU Alm. del Samrådsspørgsmål A, samrådet den 18. maj 2016 I brev af 4. maj

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidet mulighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Retsudvalget L 27 - Bilag 3 Offentlig

Retsudvalget L 27 - Bilag 3 Offentlig Retsudvalget L 27 - Bilag 3 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet Oversigt over forslag til navnelov L 27 7. marts 2005 J.nr. 17 1. Indledning Lovforslaget er en genfremsættelse af L 152,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 2008/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin. Fremsat den 13. november 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge:

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: 09.12.2010 Navngivning Send blanketten til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor. Er barnet født i Sønderjylland, skal du sende blanketten

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1 UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Nyt maksimum for antal kandidater, ny frist for indlevering af særlig stedfortræderliste og frist for valgklage til kirkeministeren)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post 2011/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om Offentlig

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

8. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde

8. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde 8. december 2015 FM 2016/xx Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald,

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Tid og sted: Fredag den 28. juni

Tid og sted: Fredag den 28. juni Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd Y Tid og sted: Fredag den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1096 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Ida Wiegand Justesen Sagsnr.: 2014-9300-0013 Dok.: 1341392 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes du som

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Forældremyndighed 2.1. Etablering af fælles forældremyndighed 2.1.1. Fælles forældremyndighed efter 6, 7 eller 7 a

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1859 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0017 Dok.: KFC40085 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V1248-10 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Skaderegistrering ny kontaktårsagskode...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. 1 Baggrund: Udvalg til forenkling og modernisering af VVM-reglerne (nedsat 2012)

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Kontrakt Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Forhandleraftale 19. december. 2007 Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part 1. Aftalens formål Landinspektøraftalen giver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1818 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere