EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2013 EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN Med dette notat afrapporteres de trafikmodelberegninger vedr. en evt. fast forbindelse, der er gennemført i løbet af oktober og november 2013 med den nyeste version af Landstrafikmodellen (version 1.06) herefter i notatet benævnt LTM. Notatet er udarbejdet af Vejdirektoratet i samarbejde med Trafikstyrelsen. DTU Transport har vurderet og kommenteret beregningsresultaterne, og en række kommentarer fra DTU er indarbejdet i notatet. 1. OVERORDNEDE RESULTATER Som led i de strategiske analyser for forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark er der vha. LTM gennemført en række indledende analyser af det trafikale grundlag for en eventuel fast forbindelse. Der er gennemført beregninger af fire hovedscenarier i år 2030 med LTM. Disse scenarier består af: 1. Basis en basissituation uden den fulde timemodel på jernbanen og uden forbindelse 2. Basis Plus en basissituation med den fulde timemodel på jernbanen og uden forbindelse 3. en trafiksituation i 2030 uden den fulde timemodel på jernbanen, men med forbindelse 4. Plus en trafiksituation i 2030 med den fulde timemodel for jernbanen og med forbindelse For togtrafikken er anvendt takster for ture over svarende til de nuværende via Storebælt. For biltrafikken er anvendt takster svarende til Mols-Liniens nuværende takster og takststruktur. For at belyse prisfølsomheden for biltrafikken på en fast forbindelse, er der endvidere gennemført en ekstra trafikmodelberegning for scenariet uden den fulde timemodel med lavere biltakster på forbindelsen svarende til Storebæltsforbindelsens takster og takststruktur indeholdt i Landstrafikmodellen. Det skal bemærkes, at de gennemførte beregninger er af indledende karakter, og at der derfor er en række beregningsforudsætninger og modeltekniske forhold, der med fordel efterfølgende kan arbejdes videre med. Endvidere er Landstrafikmodellen stadig i en udviklingsfase, således at senere versioner af Landstrafikmodellen kan give andre resultater. De beregningsresultater, der præsenteres i dette notat, skal derfor betragtes som overordnede størrelsesordner. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 19 Nedenstående figur 1 viser de beregnede gennemsnitlige antal køretøjer pr. hverdag i 2030 for de fem scenarieberegninger Motorkøretøjer over -/Storebæltssnittet forbindelsen færgerne Storebæltsforbindelsen Basis (Lav takst) Basis Plus Plus Figur 1: Vejtrafik, antal køretøjer over - og Storebæltssnittet (snit øst om Samsø), hverdagsdøgn, Det fremgår af figuren, at det er meget begrænset, hvad der vil komme af biltrafik på den faste forbindelse (i størrelsesorden køretøjer pr. hverdag), hvis der forudsættes simple gennemsnitstakster svarende til de nuværende takster på Mols-Linien. Resultaterne viser også, at en del flere biler (i størrelsesordenen pr. hverdag) vil benytte en fast forbindelse, hvis taksterne svarer til de takster på Storebæltsforbindelsen som er indlagt i Landstrafikmodellen. En del af disse biler vil blive overflyttet fra Storebæltsforbindelsen, men der vil også ske en generel stigning i biltrafikken mellem Øst- og Vestdanmark. Beregningsresultaterne tyder således på, at der for at kunne vurdere forbindelsens egenfinansiering, er behov for at gennemføre en række yderligere analyser af trafikale konsekvenser af forskellige takstniveauer og - strukturer. Nedenstående figur viser de beregnede gennemsnitlige antal kollektivt rejsende pr. hverdag i 2030 for de fem scenarier.

3 3 af Kollektivt rejsende i -/Storebæltssnittet forbindelsen færgerne/fjernbus Storebæltsforbindelsen Basis (Lav biltakst) Basis Plus Plus Figur 2: Kollektiv trafik, antal rejsende over - og Storebæltssnittet (snit øst om Samsø), hverdagsdøgn, Ifølge LTM vil en forbindelse medføre en stor vækst i antallet af kollektivt rejsende mellem Øst- og Vestdanmark både i en situation med og uden den fulde timemodel. Med kollektive takster som de nuværende over Storebælt beregnes forbindelsen (øst for Samsø), at få i størrelsesordenen togpassagerer både med og uden den fulde timemodel. På baggrund af beregningsresultaterne må det således vurderes, at gennemførelsen af den fulde timemodel ikke i væsentligt omfang påvirker antallet af togrejsende på en forbindelse 1. Størsteparten af togpassagererne på en forbindelse vil være nye togrejsende mellem Øst- og Vestdanmark, men der vil også blive overflyttet en del togrejsende (i størrelsesordenen ) fra Storebæltsforbindelsen. Det ses også, at antallet af togrejsende på forbindelsen ikke bliver væsentligt påvirket af takstniveauet på den faste bilforbindelse over. Samtidig indeholder de foreløbige beregninger dog et trafikomfang til og fra Samsø, som ikke umiddelbart forekommer rimeligt. Det må således forventes, at nærmere analyser af trafikken til og fra 1 Det skal bemærkes, at der er anvendt lidt forskellige driftsperioder i køreplanerne for Basis og Basis Plus (Timemodellen) og dermed også de afledte scenarier og Plus (inkl. timemodellen). Disse scenarier er derfor ikke helt sammenlignelige.

4 4 af 19 Samsø i fremtidige beregninger vil kunne medføre en nedjustering af antallet af togrejsende over snittet. Det er p.t. ikke muligt i modellen at overflytte endags flypassagerer til togrejsende, f.eks. som følge af at indenrigs flyforbindelser nedlægges, hvilket alt andet lige betyder, at antallet af togrejsende overflyttet fra fly undervurderes. Landstrafikmodellen kan ikke operere med differentierede kollektive takster. Beregningerne er derfor gennemført for kollektive takster over svarende til taksterne over Storebælt, men der er reelt lagt op til, at de skal være højere over, hvilket vil medføre en reduktion i kollektive ture over. DTU vurderer, at en generel forøgelse af de kollektive takster på fx 75 % vil medføre en reduktion i kollektive ture på på ca. 25%. 2. BAGGRUND Som led i de strategiske analyser for forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark skal der gennemføres analyser af det trafikale grundlag og mulighederne for brugerfinansiering af en fast forbindelse. Analyserne indgår i det samlede arbejde med de strategiske analyser, hvis formål er at bidrage til grundlaget for de langsigtede beslutninger om udviklingen af fremtidens danske infrastruktur. Analyserne af det trafikale grundlag for en fast forbindelse er blevet gennemført med den nyeste version af Landstrafikmodellen (LTM v. 1.06). Denne version blev frigivet i september 2013, hvorfor der til stadighed pågår en validering af model og resultater. Modellen vil blive videreudviklet og vil først være helt færdigudviklet i Der må tages forbehold for, at senere versioner af LTM kan give anderledes resultater. Det skal derfor understreges, at resultaterne og vurderingerne i denne afrapportering skal ses i lyset heraf 2. Der er gennemført trafikale beregninger af fire hovedscenarier i år 2030 med LTM. Disse scenarier består af: 1. Basis en basissituation uden den fulde timemodel på jernbanen og uden forbindelse 2. Basis Plus en basissituation med den fulde timemodel på jernbanen og uden forbindelse 3. en trafiksituation i 2030 uden den fulde timemodel på jernbanen, men med forbindelse 4. Plus en trafiksituation i 2030 med den fulde timemodel for jernbanen og med forbindelse Herudover er der, for at belyse prisfølsomheden på en forbindelse, gennemført en ekstra trafikmodelberegning for scenariet (uden den fulde timemodel) med lavere biltakster på 2 Eksempelvis er det ved tidligere valideringer af LTM 1.06 observeret, at den indbyggede model for vejgodstrafikken har en for høj vækst. Det betyder at modellen generelt overvurderer lastbiltrafikken på vej.

5 5 af 19 forbindelsen svarende til Storebæltsforbindelsens takster og takststruktur indeholdt i Landstrafikmodellen. 3. FORUDSÆTNINGER FOR TRAFIKALE BEREGNINGER Resultaterne fra trafikmodelberegninger er i høj grad afhængige af de forudsætninger, der anvendes i modelberegningerne. LTM indeholder således en række grundforudsætninger omkring økonomisk vækst, befolkningsudvikling, arbejdspladsudvikling, transportomkostninger og tidsværdier samt data vedr. vejnet, kollektiv trafik, færger og luftfart, som er nødvendige for at kunne foretage beregninger og fremskrivninger af trafikken til fx Herudover indeholder modellen i basisfremskrivningen et vejnet samt køreplaner for den kollektive trafik svarende til de besluttede og finansierede projekter. Færgefart er en del af vejnettet for biler og køreplanen for kollektiv trafik. Luftfarten indgår som et særligt kollektivnet med rejsetid og frekvens. Når Landstrafikmodellen anvendes til vurdering af en forbindelse, er der ikke indsamlet specifikke (stated preference) data for en fremtidig forbindelse. I stedet er modellen baseret på nogle generelle adfærdsrelationer, der er estimeret på baggrund af et stort antal observerede rejser, hvor trafikanternes adfærd beskrives med udgangspunkt i rejsernes tid og omkostninger samt forhold som rejseformål, husstandens bilejerskab, indkomst, familietype mm. Det betyder, at Landstrafikmodellen beregner trafikanternes adfærd ud fra blandt andet ændringer i rejsetid og omkostninger. For de allerfleste rejserelationer vurderes ændringerne (forbedringerne) i rejsetid og omkostninger som følge af en forbindelse at ligge indenfor de grænser modellen kan håndtere. Valideringen viser dog, at det ikke gælder for rejser med kollektiv trafik til og fra Samsø. Vej- og jernbanenet omfatter i basisfremskrivningerne: Basis (2030) Vejnet og kollektivnet er blevet opdateret med besluttede og finansierede infrastrukturprojekter, som ifølge transportaftalerne i gennemføres inden Det drejer sig eksempelvis om ny jernbane mellem København og Ringsted, opgradering af jernbanen mellem Hobro og Aalborg, udskiftning af signalsystemerne på jernbanen samt elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg Lunderskov. For vejnettet er det bl.a. udbygninger af en række motorvejsstrækninger i Hovedstadsområdet, ved Vejle og på Vestfyn samt ny motorvej mellem Herning og Holstebro. Første etape af timemodellen (København - Odense) forudsættes fuldt realiseret inkl. køreplaner. Uændret udbud af øvrig kollektiv trafik, takststrukturer, færgetrafik og luftfart. Basis Plus (2030) Udover forudsætninger beskrevet i Basisscenariet indeholder scenariet Basis Plus også:

6 6 af 19 Fuld realiseret timemodel for jernbanen svarende til køreplanseksemplet i Togfondsrapporten. I scenarierne med en fast forbindelse er LTM blevet tilpasset de enkelte scenarier som følger: (2030) Udover forudsætningerne beskrevet i Basisscenariet indeholder scenariet også: En forbindelsen bestående af en kombineret vej- og baneforbindelse direkte fra Sjælland til Århus, som krydser på en bro via Samsø. Broforbindelsen, med en dobbeltsporret højhastighedsbane og en firesporet motorvej, omfatter en ca. 19 km lang bro fra Røsnæs ved Kalundborg til Samsø, en ca. 20 km lang bro Samsø - Jylland, samt 7 km motorvej og bane med en regionaltogstation på Samsø. Selve broforbindelsen forudsættes, at være det mest direkte og mindst omkostningskrævende alternativ mellem Sjælland og Jylland, som er undersøgt i tidligere undersøgelser (benævnt alternativ 1A/1B i Niras screeningsrapport fra 2008). Landanlæg, vej: Linjeføring for forbindelsens vejforbindelse svarende til vejlinjeføringen i NIRAS screeningsrapports alternativ 1B (inkl. opgradering af Skovvejen til 4- sporet motorvej fra Regstrup til Kalundborg). Landanlæg, bane: Linjeføring for forbindelsens jernbaneanlæg svarende til NIRAS screeningsrapports alternativ 1A (anlæg af ny dobbeltsporet højhastighedsbane til 300 km/t mellem Lejre og Røsnæs samt mellem Hov og Hesselager). Der forudsættes desuden etableret en ny station ved Kalundborg. Det vil være muligt at anlægge en afgrening til Horsens, men dette indgår ikke i forudsætningerne for beregningerne 3. Åbningsåret for en fast forbindelse over er forudsat at være Takster og takststruktur, vej: Der er i modelberegningerne anvendt en takst på gennemsnitligt 505 kr. for personbiler svarende til et simpelt gennemsnit af Mols Liniens priser i For lastbiler er anvendt en gennemsnitlig takst på 2235 kr. Taksterne er omregnet til 2010-priser (gennemsnitligt nettoprisindeks), da LTM regner omkostninger i 2010-priser. Dette giver en gennemsnitspris på 480 kr. for person- og varebiler og 2121 kr. for lastbiler i 2010-priser. Der er varieret på turformål for personbiler (pendler, erhverv, ferie mv.), og på størrelser for lastbiler (lastbiltyper inkl. rabatter). LTM indeholder takster for Storebælt på forskellige turformål, som er vurderet af DTU på baggrund af Storbæltsforbindelsen officielle takstblad. Heraf fremgår forskellige priser for bl.a. pendler og erhvervstrafik. I den ekstra beregning af bliver gennemsnitstaksten, med en takststruktur som på Storebælt, ca. 179 kr. for personbiler og 1040 kr. for lastbiler (2010-priser). 3 På Aarhus H og København H bliver det nødvendigt med en kapacitetsudbygning. Der kan være andre linjeføringsmuligheder, som det er relevant at undersøge i en senere analyse af forbindelsen.

7 7 af 19 Takster og takststruktur, bane: LTM kan ikke operere med differentierede takster i den kollektive trafik. De kollektive takster over forudsættes derfor at svare til de nuværende takster på Storebæltsforbindelsen i Basis. Oprindeligt var det forudsat, at prisen for fritidsrejsende på skulle være ca. 75 % højere. For erhvervsrejsende skulle forskellen være endnu større. Færgeudbud: Begge scenarier forudsætter, at der ikke vil være grundlag for at opretholde færgefart mellem Sjællands Odde og Aarhus/Ebeltoft samt til og fra Samsø. Der vil fortsat være færgefart på Spodsbjerg - Tårs. Luftfart: Ruteflyvning København - Tirstrup og København Karup indstilles. Plus (2030) Udover forudsætninger beskrevet i Basisscenariet og scenariet indeholder scenariet Plus også: Fuld realiseret timemodel for jernbanen. Luftfart: Indenrigsflyvning mellem København-Aalborg og København-Billund indstilles. Herudover skal det bemærkes, at LTM på nuværende tidspunkt ikke indeholder en efterspørgselsmodel for endagsrejser med luftfart. Det betyder, at der ikke kan beregnes ændringer i tog- og bilture som følge af ændringer i udbud og frekvens af flyrejser. Reelt må en stor del af de flyrejsende forventes overflyttet til vej- og især kollektiv trafik. 4. VURDERINGER AF MODELBEREGNINGER - VEJTRAFIK forbindelsen åbner mulighed for et helt nyt transportbillede Med en fast forbindelse kan der opstå et helt nyt transportmønster for rejser på tværs af Danmark. Hvor turen mellem eksempelvis Århus og København i dag tager ca. tre timer i personbil, hvad enten turen går via Mols-Liniens færger eller via Storebæltsforbindelsen, vil det med en fast forbindelse og tilhørende opgraderinger af vejinfrastrukturen teoretisk være muligt at tilbagelægge turen på ca. to timer. Denne mulighed for en kraftig forbedring af rejsetiden vil ligeledes gælde på en lang række relationer hovedsageligt mellem Midt/Nordjylland og Vest-, Midt- og Nordsjælland/Hovedstadsområdet. Med en fast forbindelse opnås der også brofast forbindelse til Samsø, hvilket i særdeleshed vil reducere rejsetiden til og fra øen.

8 8 af 19 Nedenstående tabel viser den modelberegnede trafik mellem Øst- og Vestdanmark (i et snit øst om Samsø) 4 i 2030 for alle fire scenarier (plus en ekstra beregning af scenariet med lav takst svarende til Storebæltsforbindelsens takster) med ovennævnte forudsætninger: 4 De trafikale beregninger viser, at hverken den fulde timemodel og/eller en ny fast forbindelse vil have nogen nævneværdig effekt for rejser via færgeruten Spodsbjerg-Tårs. Tal for denne overfart indgår derfor ikke i tabellen.

9 9 af 19 Vejtrafik (antal 1000 køretøjer i /Storebæltsnittet, hverdagsdøgn) Scenarie Basis (ID 10190) Basis Plus (ID 10204) (ID 10213) Plus (ID 10208) (Lav Takst) (ID 10209) Storebæltsforbindelsen 30,8 30,7 28,9 29,0 18,9 færger* 3,3 3, forbindelse* - - 5,5 5,5 20,7 I alt 34,1 34,0 34,4 34,6 39,6 * Trafiktallene for både færger og forbindelse dækker over et snit øst om Samsø. Dvs. tallene indeholder ikke færgeruten Hou-Sælvig (som benyttes af køretøjer) og køretøjer, som udelukkende vil benytte en fast forbindelse mellem Jylland og Samsø Motorkøretøjer over -/Storebæltssnittet forbindelsen færgerne Storebæltsforbindelsen Basis (Lav takst) Basis Plus Plus Figur 3: Vejtrafik, antal køretøjer over - og Storebæltssnittet (snit øst om Samsø), hverdagsdøgn, For vejtrafikken skal det specielt bemærkes, at der generelt er forholdsvis små ændringer scenarierne imellem dvs. at hverken en fuld realiseret timemodel på jernbanen og/eller en fast forbindelse har væsentlig betydning for antallet at køretøjer mellem Øst og Vestdanmark. En fast forbindelse vil ifølge beregningerne blive benyttet af ca køretøjer (person-, vare- og lastbiler) per hverdagsdøgn i Heraf overflyttes næsten 2/3 fra de nuværende færger, mens ca. 1/3 er overflyttet trafik fra Storebælt. Der vil ifølge beregningerne kun være en ganske lille stigning i den samlede vejtrafik mellem Øst- og Vestdanmark.

10 10 af 19 Det vurderes umiddelbart, at modellens resultater - med de anvendte forudsætninger ligger inden for det forventelige mht. de fremtidige trafikstørrelser. Det forholdsvis lave trafiktal for vejtrafikken på en fast forbindelse vurderes at være forholdsvis forventeligt, da der med de anvendte relativt høje takster og takststruktur (som afspejler de simple gennemsnitstakster for Mols-Linien) ikke er tale om nogen særlig stor samlet forbedring for billisterne, i forhold til basissituationerne med fortsat færgefart. Selvom der via en forbindelse principielt opnås en tidsbesparelse (ift. via Storebælt) for alle ture med destination nord for en linje fra Horsens i Syd via Silkeborg og Viborg til Jammerbugt i nord, medføre denne tidsbesparelse samtidig at de samlede omkostninger øges. Dette skyldes, at selvom vejtrafikken med en fast forbindelse både opnår tidsbesparelse (undgået ventetid og overfartstid med færgerne) og en kortere km-afstand på land, vil der i stedet være omkostninger til broafgift og omkostninger til selve kørslen på broen (brændstof, vedligehold). Med de relativt høje takster vil det således omkostningsmæssigt for langt de fleste stadig være mere attraktivt at køre via Storebælt. Kun for billister med relativt høje tidsværdier vil en fast forbindelse være tilstrækkelig attraktiv. I resultaterne af modelberegningerne kan dette ses ved, at selv med en fast forbindelse - og dermed en potentiel besparelse på op til 100 km kørsel og op til én times kortere rejsetid vil det kun være en begrænset del af trafikken, som vælger at benytte den faste forbindelse på ture mellem Jylland og Sjælland, jf. kort 1, som viser afrejse og destination for samtlige turen som anvender en fast forbindelse i scenariet (såkaldt rutebundt). I samme scenarium ses, jf. kort 2 som viser rutebundtet for al trafik som benytter Storebælt, at størstedelen af trafikken, eksempelvis mellem Aalborg og København alligevel vælger at køre via Storebælt, selvom de også har mulighed for at benytte en fast forbindelse.

11 Kort 1: Køretøjer pr. hverdagsdøgn i år 2030, rutebundt på en fast forbindelse, scenarie med takstniveau og takststruktur svarende til Mols-Linien. SIDE 11 af 19

12 12 af 19 Kort 2: Køretøjer pr. hverdagsdøgn i år 2030, rutebundt på Storebæltsforbindelsen, scenarie med takstniveau og takststruktur svarende til Mols-Linien.

13 13 af 19 For at belyse prisfølsomheden i beregningerne er der også gennemført en trafikmodelberegning af scenariet, hvor takstforudsætningerne for vejtrafikken er forudsat at være de samme som Storebæltsforbindelsens indeholdt i Landstrafikmodellen. Resultatet af denne trafikmodelberegning er i forhold til beregningen med Mols-Liniens takster en tredobling af vejtrafikken på en forbindelse, et fald på Storebælt på ca køretøjer (-35 pct.) og en stigning i den samlede øst-vestgående biltrafik på ca. 15 pct. Resultatet for fordelingen af vejtrafikken som benytter henholdsvis Storebæltsforbindelsen og en fast forbindelse er i et scenarie med Storebæltstakster på begge vejforbindelser illustreret i kort 3 og 4.

14 Kort 3: Køretøjer pr. hverdagsdøgn i år 2030, rutebundt på en fast forbindelse, scenarie med takstniveau og takststruktur svarende til Storebæltsforbindelsens takster og takststruktur indeholdt i Landstrafikmodellen. SIDE 14 af 19

15 15 af 19 Kort 4: Køretøjer pr. hverdagsdøgn i år 2030, rutebundt på Storebæltsforbindelsen, scenarie med takstniveau og takststruktur svarende til Storebæltsforbindelsen takster og takststruktur indeholdt i Landstrafikmodellen.

16 16 af 19 Af kortene kan ses, at med en lavere takst på en fast forbindelse vil en større del af trafikken fra/til store dele af Midt- og Nordjylland samt dele af Sjælland benytte en forbindelse fremfor Storebælt. Samlet set viser beregningerne for (med Mols-Liniens takster) altså kun et mindre trafikspring for hele snittet, idet det kun er tidsbesparelserne på selve forbindelsen, der får betydning, mens trængsel på vejstrækninger til og fra forbindelsen kan reducere tidsbesparelserne og dermed effekten af en forbindelse. I beregningen med Landstrafikmodellens Storebæltstakster er der samtidig en væsentlig omkostningsbesparelse, der dels giver et trafikspring for det samlede snit dels en væsentlig overflytning af trafik fra Storebælt. Beregninger med forskellige takster på en forbindelse giver ikke overraskende et væsentligt spænd i antallet af biler på en forbindelse. Trafikomfanget er naturligvis meget afhængigt af prisen for at benytte en fast forbindelse, og det må være en iterativ proces at finde det ønskede niveau (under hensyntagen til fx Storebæltsforbindelsen). I forhold til en brugerfinansieringsanalyse vurderes der derfor, at være behov for en række yderligere analyser med forskellige takster, takststrukturer og turformål, som det desværre ikke har været muligt at gennemføre endnu. Ligeledes bør kapacitetsudnyttelsen på vejstrækninger på begge sider af forbindelsen analyseres nærmere. 5. VURDERINGER AF MODELBEREGNINGER KOLLEKTIV TRAFIK Med en fast forbindelse og højhastighedsbane til 300 km/t kan rejsetiden mellem landets to største byer København og Aarhus reduceres drastisk til knap en time. I dag tager det til sammenligning 2 timer og 50 minutter med lyntog. forbindelsen giver desuden markant hurtigere rejsetider videre til Midt- og Nordjylland. Og ikke kun fra København. Også fra Roskilde, Holbæk og Kalundborg bliver det meget hurtigere. Desuden kommer Samsø på jernbanenettet. Når rejsetiden bliver kortere, bliver det mere attraktivt at rejse mellem landsdelene, og det vil fx blive muligt at pendle over længere afstande og mellem nye landsdele. Dermed bliver Danmark bundet tættere sammen. Beregningerne med LTM viser, jf. tabellen nedenfor, at der med en ny forbindelse kommer stor vækst i antallet af kollektivt rejsende mellem Øst- og Vestdanmark både i en situation med og uden timemodel 5. Den samlede kollektive trafik over og Storebælt stiger med pct. afhængigt af scenarie (med eller uden fuldt realiseret timemodel). Størsteparten af væksten er nyskabt togtrafik. Ifølge LTM-beregningerne består den samlede togtrafik på hverdage over forbindelsen af 72% pendlertrafik, 6% erhvervsrejser og 23% fritidsrejser. Af den nyskabte trafik er næsten 80% pendlertrafik, et par % erhvervsrejser og ca. 20% fritidsrejser. Over Storebælt er der ifølge Danmarks Statistiks transportvaneundersøgelse (TU) observeret 23% pendlertrafik, 13% erhvervsrejser og 63% fritidsrejser på årsniveau. På hverdagsniveau (mandag- 5 Gennemførelse af flere af timemodellens anlægsinvesteringer understøtter og er i stort omfang en forudsætning for forbindelsen. Desuden vil Togfondens anlæg udbrede rejsetidsbesparelserne fra forbindelsen til resten af landet, så den maksimale gevinst af en forbindelse opnås.

17 17 af 19 fredag ekskl. juni-august) bliver tallene ca. 35% pendlere, ca. 20% erhvervsrejser og ca. 45% fritidsrejser. I Landstrafikmodellens Basis 2010 fordeler togtrafikken over Storebælt sig på 47% pendling, 12% erhverv og 41% fritidsrejser på en hverdag. Noget tyder på, at pendlingstrafikken er overvurderet i Landstrafikmodellen, mens erhvervstrafikken og fritidstrafikken er undervurderet. Kollektiv Trafik (antal 1000 kollektivt rejsende i /Storebæltsnittet, hverdagsdøgn) 6 Scenarie Basis (ID 10190) Basis Plus (ID 10204) (ID 10213) Plus (ID 10208) (Lav Takst) (ID 10209) Storebæltsforbindelsen 27,7 30,3 20,9 21,5 20,8 Færger/fjernbus*/** 1,0 1,0 0,6 0,7 0,6 forbindelsen** ,6 27,2 27,8 I alt 28,7 31,2 50,0 49,5 49,2 * Inkl. fjernbusser, som må forventes af køre over forbindelsen når denne åbner. ** Tallene for både færger og forbindelse dækker over et snit øst om Samsø. Dvs. tallene indeholder ikke færgeruten Hou-Sælvig og rejsende, som udelukkende vil benytte en fast forbindelse mellem Jylland og Samsø. I scenariet overflyttes ca rejser fra Storebælt. Med timemodellen, hvor rejsetiden København-Aarhus er nede på 1 time og 55 minutter er en del af trafikstigningen allerede realiseret i udgangspunktet, hvorfor en lidt større del af trafikken forventeligt er overflyttet fra Storebælt. Det skal bemærkes, at der er anvendt lidt forskellige driftsperioder i køreplanerne for Basis og BasisPlus (Timemodellen) og dermed også de afledte scenarier og Plus (inkl. Timemodellen) - nogle er kodet udover et almindeligt driftsdøgn mens andre ikke er. Dette er formentlig en afgørende forklaring på faldet i kollektive rejser i Plus sammenholdt med, og desværre ikke noget det har været muligt at rette op på i indeværende trafikmodelberegninger. Det vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på effekterne af at sammenholde og Plus scenarierne med henholdsvis Basis og Basis Plus Ligeledes skal bemærkes, at færgerne i det kollektive net for Plus beregningen, ved en fejl ikke er blevet lukket for landsgangspassagerer. Dette er dog stort uden betydning for resultaterne. 6 De trafikale beregninger viser, at hverken den fulde timemodel og/eller en ny fast forbindelse vil have nogen nævneværdig effekt for rejser via færgeruten Spodsbjerg-Tårs. Tal for denne overfart indgår derfor ikke i tabellen.

18 18 af Kollektivt rejsende i -/Storebæltssnittet forbindelsen færgerne/fjernbus Storebæltsforbindelsen Basis (Lav biltakst) Basis Plus Plus Figur 4: Kollektiv trafik, antal rejsende over - og Storebæltssnittet (snit øst om Samsø), hverdagsdøgn, På selve forbindelsen øst for Samsø beregner LTM i alt kollektivt rejsende pr. hverdagsdøgn i scenariet og i Plus scenariet timemodellen har altså kun begrænset indflydelse på trafikken på forbindelsen. Timemodellen i kombination med har primært betydning for banetrafikken mellem Odense og Aarhus. Ifølge LTM vil ca kollektivt rejsende pr. hverdag benytte forbindelsen til at rejse mellem Sjælland og Jylland i scenariet. Dette resultat skal tages med forbehold. Der er tale om en foreløbig beregning, som indeholder en del trafik til og fra Samsø, som ikke umiddelbart forekommer rimeligt. Det må således forventes, at kommende analyser vil kunne medføre en nedjustering i antallet af kollektivt rejsende over snittet. Taksterne i dagens kollektive trafiksystem i Danmark er opbygget ud fra zoner, så prisen for en rejse mellem to zoner er den samme uanset hvilken rute, der vælges. Landstrafikmodellen afspejler denne takststruktur, da der ikke er datagrundlag til at estimere en model, hvor prisen indgår i rutevalget for kollektiv trafik. Derfor er det ikke muligt med Landstrafikmodellen at lave prisanalyser for den kollektive trafik svarende til den for vejtrafikken. Modelberegningerne for scenarierne forudsætter derfor som udgangspunkt samme kollektive takster over som over Storebælt. Oprindeligt var det forudsat, at prisen for fritidsrejsende på skulle være ca. 75 % højere. For erhvervsrejsende skulle forskellen være endnu større. Ligesom en lavere takst på vejsiden resulterer i væsentligt flere biler på en forbindelse, betyder en højere kollektiv takst en væsentlig reduktion i antallet af passagerer. En højere takst med

19 19 af 19 tog over vil betyde, at nogle passagerer foretrækker at bliver på Storebælt med en længere men billigere rejse, mens andre vil blive hjemme eller vælge en nærmere destination, Kun en lille del vil vælge bil i stedet. DTU vurderer, at en generel forhøjelse af de kollektive takster på eksempelvis 75% i 2030 vil føre til en reduktion i kollektive passagerer (ture) på 25%. En næremere analyse af en optimal takststruktur for den kollektive trafik bør indgå i eventuelle videre analyser af en forbindelse. 6. FINANSIELLE BEREGNINGER På sigt er det på baggrund af trafikberegningerne hensigten, at der skal udarbejdes finansielle beregninger af projektets provenu og tilbagebetalingstid under forudsætning om brugerbetaling af projektet. Det kræver dog, at en hel række forudsætninger vedr. de trafikale beregninger (trafiktal for vej- og jernbane samt takster) og projektøkonomien (anlægsoverslag for forbindelse med tilhørende landanlæg, længden på byggeprocessen, realrente, driftsøkonomi, brugerbetalingsomkostninger mv.) er afklaret. Det vurderes derfor på nuværende tidspunkt ikke at være relevant at gennemføre en brugerfinansieringsanalyse. Der bør først gennemføres yderligere trafikale beregninger og en videre afklaring af forudsætninger.

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for trafikmodelberegninger...

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Valideringsprocessen Trafikberegninger LTM i praksis En helt ny form

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Indhold Forord 3 Resumé 4 Indledning 7 Persontrafikken over Storebælt 8 Personbilerne på Storebæltsforbindelsen 10 Alternativerne til Storebæltsforbindelsen 12

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 313 Offentligt STRATEGISKE VALG FOR UDVIKLING AF VEJNETTET I JYLLAND Vejdirektør Per Jacobsen FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Vigtigt at understrege: at vi er på

Læs mere

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark Thomas Jørgensen, Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark Fordobling af trafikken mellem Jylland/Fyn og Sjælland siden 1990 Storebæltsforbindelsen,

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Strategisk analyse Rapport 545-2015 STRATEGISKE ANALYSER En fast Kattegatforbindelse Strategisk analyse Rapport 545-2015 Dato: December 2015 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

En grøn transportpolitik 2009

En grøn transportpolitik 2009 En grøn transportpolitik 2009 Bred trafikpolitisk aftale mellem V,K, S, SF, R, DF og LA af 29. januar 2009. Grøn transportvision, der både skal sikre høj mobilitet og mindske forureningen og andre negative

Læs mere

For Transportministeriet. Potentiale for vækst i togtrafikken

For Transportministeriet. Potentiale for vækst i togtrafikken For Transportministeriet Potentiale for vækst i togtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Togets markedsandel og konkurrenceposition 4 2.1 Generelle tendenser 4 2.2 Turformål 7 2.3 Geografi 10

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Timemodellen Baggrund Aftale om En grøn transportpolitik fra 2009. Visionen er

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Morten Dam Jespersen, DAMVAD & Brian Gardner Mogensen, Grontmij Carl Bro 1 Vores opdrag - Bygge videre på eksisterende

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Fremskrivninger af befolkningen og dens lokalisering er specificeret af Danmarks Statistik i befolkningsfremskrivningen

Fremskrivninger af befolkningen og dens lokalisering er specificeret af Danmarks Statistik i befolkningsfremskrivningen FORELØBIGT NOTAT Titel: Forudsætninger for Basis 2020 og Basis 2030 Dok. nr.: 35425-010 Rev.: A Udarbejdet: Camilla Riff Brems, Søren Hasling Pedersen 21. januar 2016 Kontrolleret: Godkendt: 1 Indledning

Læs mere

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Notat Januar 2015 Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Knud Erik Andersen har i januar 2015 publiceret endnu en debatbog om Femern-projektet - Analyse af nye trafikprognoser for Femern-forbindelsen,

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK DEN KORTE VERSION: Efter Infrastrukturkommissionens betænkning skal der vedtages en investeringsplan. En plan, der omfatter statslige investeringer i fortrinsvis

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Landstrafikmodellen set fra Jylland. Onsdag d. 30. maj 2012

Landstrafikmodellen set fra Jylland. Onsdag d. 30. maj 2012 Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Program Introduktion Rammer, versioner, eksempler på anvendelse Datagrundlag Fra dataindsamling til rejsemønstre Pause Modellens struktur Hovedkomponenterne

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen Af Goran Vuk, Vejdirektoratet, og Henrik Paag, Tetraplan A/S Vejdirektoratet har anvendt trafikmodellen OTM til vurderinger af de

Læs mere

Landstrafikmodellens struktur

Landstrafikmodellens struktur Landstrafikmodellens struktur Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Indeni Landstrafikmodellen Efterspørgsel, person Efterspørgsel, gods Forudsætninger Langsigtet efterspørgsel Lokalisering

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

O pgavebeskrivelse for trafikberegninger med Landstrafikmodellen af Midtjysk motorvej

O pgavebeskrivelse for trafikberegninger med Landstrafikmodellen af Midtjysk motorvej Dato 24. februar 2015 Sagsbehandler Torfinn Larsen Mail tl@vd.dk Telefon 7244 3126 Dokument 14/16120-1 Side 1 / 6 Bilag 1 : O pgavebeskrivelse for trafikberegninger med Landstrafikmodellen af Midtjysk

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter Jacob Høj Tetraplan A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere