Skønsmandens erklæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skønsmandens erklæring"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis andre end sagens parter anføres i hvilken relation de deltager) (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) 1. Bilag (herunder relevante tilbud) : Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 01. Fundamenter/Sokkel. a. Misfarvninger b. Ujævnheder. c. Løs sokkelpuds. 03. Facader.

2 a. Forkert mørtel, uens pudsning, farvedifferencer og afskalninger. b. Revne i murværk. c. Lunke ml. muret sålbænk og murværk 06. Gulve. a. Gulves vage og lunker er underdrevet, b. Huller i fuger mellem fliserne. 08. Tagkonstruktion. a. Manglende insektnet. b. Revner i udhængsbrædder. c. Deformeret nedløbsrør. d. Skæv loftlem 09. Bad, toilet og bryggers. a. Bagfald på gulv i brusenicher. b. Forkert hældning på gulve. c. Ujævne gulve. d. Vægge til bruserum er skæve. e. Vaskemøbler skævt monteret og ikke i vage. 10. VVS-installationer a. Amerikansk køleskab ikke tilsluttet vandforsyning. b. Utætte afløb under vaske. c. Ingen forbindelse fra vask til afløb i bryggers. d. Bordplade på kogeø buer. Skabe kan ikke åbnes. 11. El-installation. a. Synlig indmuret, halvt nedgravet samledåse. b. Genvex-anlæg og gulvvarme fungerer ikke. c. Manglende stikkontakt på loftet. d. Ledninger til belysning ved hoveddør hænger frit. e. Løs ledning ved carport. Klagers påstand: Udbedring af ovennævnte. Omkostning ca. kr Den bygningssagkyndiges forklaring: Kun ganske få af klagepunkterne er omfattet af det krav, som kan stilles til en tilstandsrapport. En tilstandsrapport kan ikke sidestilles med en afleveringsforretning. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Solskin, tørt + 15 C Øvrige forhold: Ingen bemærkninger.

3

4 Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad. 01. Fundamenter/sokkel. Der kunne konstateres følgende: Soklen er skjoldet og der er misfarvninger. Soklen er ikke jævnt pudset. Der er små områder med revnet sokkelpuds. (Foto 2, 3, 4 & 5). Ved karnappen er målt høj fugt i soklen. Ad 01. Konklusion: Ad 1.01 Fejl og forsømmelser: Misfarvningerne i soklen er saltudtræk. Det skønnes, at sokkelpudsen er mere porøs end normalt. Der er ujævnheder i overfladen. Det udførte arbejde er ikke god håndværksmæssig skik, men der er ikke konstateret egentlige bygningsskader, hvorfor skavankerne mest er af kosmetisk betydning BB har med karakteren K1 angivet, at der er saltudblomstringer på facadesokler og har i en note henvist til BYG-ERFA Tilstandsrapporten er fra april Der har i den mellemliggende periode været en hård vinter med megen sne. Det er derfor ikke muligt at vurdere den nuværende tilstand i forhold til tilstanden d Der skønnes ingen fejl og forsømmelser forbundet med dette klagepunkt. Ad. 1. Overslag over : Ad1. Forbedringer: Ad. 03. a Facader. Uens pudsning. Ad. 03. a Konklusion Istandsættelse af soklen skønnes til kr Selve soklen forbedres ikke, men soklens udseende forbedres. Forbedringen skønnes til 20%. Facaderne er filtsede med tyndpudsmørtel. Der er ikke anvendt indfarvet mørtel. Filtsningen er noget ujævn og varierende i farven. Der er stedvis saltudblomstringer i de nederste fuger. KK oplyste, at en murermester havde oplyst, at der var anvendt en forkert mørtel samt at murstenene muligvis ikke var egnede til facademur. Ved det visuelle eftersyn er alene farvenuancerne bemærket. Den sædvanlige færdiggørelse af filtsede mure er, at facademuren males med en diffusionsåben maling, når muren efter et par år er udtørret.

5 Ad. 03 a Fejl og forsømmelser. BB har i tilstandsrapporten bemærket stedvist alkaliske udblomstringer i de nederste fuger og har i noten henvist til BYG-ERFA Det ligger uden for Huseftersynsordningens område at foretage nærmere analyse af overfladebehandlingen. BB kan med rette formode, at muren skal males når den er udtørret. Der skønnes ingen fejl og forsømmelser forbundet med dette klagepunkt. Ad. 03 a. Overslag over Færdigmaling af hus: Kr Ad3 a. Forbedringer: Forbedringen udgør 100 %. Ad. 3 b Revne i mur. Ad. 3 b Konklusion. Ad. 3 b Fejl og forsømmelser. Ad. 3 B. Overslag over Ad1. Forbedringer: Ad. 3 c Lunke ved muret sålbænk. Ad. 3 c Konklusion Ved facade mod have er der en trappeformet revne i murværket under et vindue. Revnen går ned i soklen. Der er ikke konstateret eller påvist andre revnedannelser i murværk og sokler. (Foto 7). Det skønnes, at der er tale om en sætningsrevne, opstået kort efter byggeriets opførelse. Det skønnes endvidere, at der er tale om en sætning, der er opstået på grund af mangelfuld oprensning af udgravningen forud for udstøbningen. Der er ikke andre sætningsrevner i huset, som ville indikere et egentligt sætningsproblem. Sætningen det pågældende sted skønnes i hovedsagen standset. Som bilag i syns- og skønssagen er forelagt en faktura for en geoteknisk undersøgelse forud for byggeriets start. BB har ikke bemærket revnen i tilstandsrapporten, men har i en svarskrivelse i nærværende sag oplyst, at revnen under det pågældende vindue var nyligt udsat ved besigtigelsen. Revnen har således været til stede ved besigtigelsen. Den burde have været bemærket med en karakter K2, idet sådanne revner kræver forstærkning med indmurede armeringsjern på tværs af revnen. Indmuring af armeringsjern: Kr %. Der er tale om en reparation. Der er ingen forbedringer. Ved overgangen mellem murede sålbænke og murværket er der flere steder dårligt udfyldte fuger, hvilket kan samle regnvand, som trænger ned i muren. (Foto 8). Fugerne bør færdiggøres, så vandafledningen sikres.

6 Ad. 3 c Fejl og forsømmelser. Ad. 3 c. Overslag over Ad. 3 c. Forbedringer: Ad. 6 a Gulve ude af vage. Ad. 6 a Konklusion. Ad. 6 a Fejl og forsømmelser. De mangelfuldt udfyldte fuger er ikke omtalt i tilstandsrapporten. En påtale heraf hører normalt hjemme under en afleveringsforretning. Såfremt forholdet skulle medtages i en tilstandsrapport, skulle det være med karakteren K3, idet der er risiko for skader på det underliggende murværk. Der er imidlertid tale om en skade under bagatelgrænsen. Færdiggørelse af fuger: Kr %. Der er tale om en reparation. Der er ingen forbedringer. Ved almindelig gang på gulvene bemærkes skævheder, herunder foran kogeø (Foto 10), ved dør mellem alrum og stue (Foto 9), i alrum foran terrassedør, i stue foran højt vindue mv. Gulvene overholder ikke kravene til planhed og vage. Udførelsen afviger fra god håndværksmæssig skik. En opretning af gulvene vil kræve en total omlægning. BB har med karakteren K1 bemærket skævhederne og tilføjer i en note: Køber anbefales at forholde sig hertil, idet en udbedring af forholdet vil være ret kompliceret. På denne baggrund skønnes der ingen fejl og forsømmelser forbundet med dette klagepunkt. Ad. 6 a. Overslag over Omlægning af gulve i køkken-alrum, stue og bryggers: Kr Ad. 6 a. Forbedringer: Forbedringen ved omlægningen skønnes til 20%. Ad 06 b Huller i fuger. Ad. 06 b Konklusion. Fugningen af klinkegulvene er generelt uensartet. Der er endvidere fortanninger ved klinkeovergangene. (Foto 9,10 og 11). Der er tale om uprofessionelt klinke- og fugearbejde. Såfremt skævhederne under pkt. 6 a ikke oprettes, må fugearbejdet som minimum eftergås. Ad. 06 b Fejl og forsømmelser. Det dårlige fugearbejde er ikke omtalt i tilstandsrapporten. Der er imidlertid ikke tale om en skade, men en mangel af kosmetisk karakter. Manglen kunne være omtalt i tilstandsrapporten med karakter K0 Påtale af sådanne mangler hører imidlertid hjemme under en afleveringsforretning.

7 Ad. 06 b. Overslag over Omkostningen er indeholdt i pkt. 6 a. En separat omkostning til fugeudbedring skønnes til Kr Ad. 06 b. Forbedringer: Forbedringen ved fugningen skønnes til 20%. Ad. 08 a. Insektnet. Ad. 08 a Konklusion. Over udhængsbrædderne er udlagt et insektnet. Dette insektnet mangler ved en mindre del af udhænget. I Håndbog for Beskikkede Bygningssagkyndige, i bygningsreglementet eller i andre tilgængelige oplysninger på internettet, er der ikke set krav til indbygning af insektnet i tagkonstruktioner. Når det alligevel udføres i størstedelen af nybyggede huse, er årsagen, at omkostningen er beskeden i forhold til den senere ulempe med f.eks. hvepsebo i loftrummet. En etablering af manglende insektnet vil kræve, at udhængsbrædderne nedtages i det pågældende område, at insektnettet monteres, samt at udhængsbrædderne genopsættes. Ad. 08 a Fejl og forsømmelser Ad. 08 a. Overslag over Ad. 08 a. Forbedringer: Ad. 08 b. Revner i udhængsbrædder Ad. 08 b Konklusion. Der er i Håndbog for Beskikkede Bygningssagkyndige ikke stillet krav om, at tagkonstruktionen skal tjekkes for insektnet. Manglende insektnet kan ikke føre til bygningsskader. Det manglende insektnet kunne være omtalt med karakteren K0. Påtale af sådanne mangler hører imidlertid hjemme under en afleveringsforretning. Montering af manglende insektnet: Kr %. Der skønnes ingen forbedringer forbundet med montering af insektnettet. Der ses revner i enderne af udhængsbrædderne flere steder. (Foto 12) Revnerne i enderne skyldes dobbeltsømningen, hvor brædderne kan flække i enderne i forbindelse med almindelig udtørring. Ad. 08 b. Fejl og forsømmelser. Det kan ikke afgøres, om revnerne har været til stede ved bygningsgennemgangen den Revnerne er ikke udtryk for bygningsskader, men har alene kosmetisk betydning. Revnerne kunne være medtaget med karakteren K0, såfremt de var synlige ved bygningsgennemgangen. En påtale af revnerne hører normalt hjemme under en

8 1-års gennemgang. Ad. 08 b. Overslag over Ad. 08 b. Forbedringer Ad 08 c. Deformeret nedløbsrør Ad 08 c. Konklusion. Udskiftning af revnede brædder skønnes til kr %. Der skønnes ingen forbedringer forbundet med udskiftning af udhængsbrædderne. Ved det ene tagnedløb er der en trykskade i bøjningen under tagrenden. (Foto 14) Rørbøjningen skal skiftes. Ad. 08 c. Fejl og forsømmelser. Skaden på rørbøjningen er synlig for enhver. Skaden er ikke omtalt i tilstandsrapporten. Det kan ikke afgøres, om skaden har været til stede den Såfremt skaden var til stede ved bygningsgennemgangen skulle den have været bemærket med karakter K1. Rørbøjningen er ikke utæt. Ad. 08 c. Overslag over Ad. 08 c. Forbedringer Udskiftning af rørbøjning Kr. 500,- 0%. Der skønnes ingen forbedringer forbundet med udskiftning af rørbøjningen. Ad. 08 d. Skæv loftlem. Loftlemmen er skæv og ikke tætsluttende. (Foto 15) Ad. 08 d. Konklusion Det skønnes muligt at justere loftlemmen. Alternativt skal den skiftes. Ad. 08 d Fejl og forsømmelser. Såfremt skævheden har været til stede den skulle den have været medtaget i tilstandsrapporten med karakteren K3, idet opstrømmende varm luft giver risiko for kondensskader i loftrummet. Skaden er ikke omtalt,og det kan ikke afgøres, om den har været til stede ved besigtigelsen. Påtale af sådanne skader hører hjemme under en afleveringsforretning og/ eller en 1-års gennemgang. Ad. 08 d. Overslag over Ad. 08 d. Forbedringer Tilretning af loftlem Kr (Alternativt udskiftnning af loftlem: Kr ,-). 0%. Der skønnes ingen forbedringer forbundet med justering eller udskiftning af loftlemmen.

9 Ad. 09 a-c. Gulve i badeværelser. Ved vandprøve under syns- og skønsforretningen blev der konstateret, at der i begge brusenicher er lunker i gulvet og lokalt bagfald i forhold til gulvafløbet. Gulvene uden for brusenicherne er ujævne og der er ujævne fuger. (Foto 18 og 19) Ad. 09 a-c. Konklusion. Badeværelsesgulvene er ikke fagligt korrekt udførte. Som et minimum må der påregnes omlægning af gulve i brusenicher og fugeudbedringer uden for brusenicher. Såfremt gulve i køkken/alrum og stue omlægges, bør badeværelsesgulvene inddrages i omlægningen. Ad. 09 a-c Fejl og forsømmelser. BB har i tilstandsrapporten med Karakter K1 anført: Der er mindre lunke i begge brusenicher. Note: For at undgå kalkafsætninger, (der er gulvvarme som hurtigt vil optørre gulvet) anbefales det at aftørre gulvet efter anvendelse af bruser. Denne beskrivelse vurderes som fyldetsgørende. Gulvet uden for brusenicherne er ikke omtalt. Ujævne gulve er ikke en bygningsskade, men en mangel af kosmetisk karakter. Disse gulve kunne være medtaget med karakteren K0. Påtale af ovennævnte mangler hører hjemme under en afleveringsforretning og/ eller en 1-års gennemgang. Ad. 09 a-c. Overslag over Ad. 09 a-c. Forbedringer Ad. 09 d. Skæve vægge i bruserum Ad. 09 d. Konklusion.. Omlægning af gulve i brusenicher: Kr Gennemgang af fuger uden for brusenicehr: Kr Tillæg for omlægning af gulve uden for brusenicher: Kr Forbedringen i forbindelse med ovennævnte arbejder skønnes til 20%. Væggene i bruserummene er synligt ikke helt i lod. (Foto 17). Væggene er ikke fagligt korrekt udførte. Ad. 09 d. Fejl og forsømmelser. Skævhederne i væggene er ikke omtalt i tilstandsrapporten. Der er ikke tale om en bygningsskade, men om en mangel af kosmetisk karakter. Manglen kunne være medtaget i tilstandsrapporten med karakteren K0. Påtale af den nævnte mangel hører hjemme under en

10 afleveringsforretning. Ad. 09 d. Overslag over Ad. 09 d Forbedringer Ad. 09 e. Skævt monterede møbler Ad. 9 e. Konklusion Opretning af vægge i brusenicher: Kr Forbedringen i forbindelse med ovennævnte arbejder skønnes til 20%. I begge badeværelser er vaskemøblerne opsat synligt skæve. (Foto 20 og 21). Møblerne er ikke fagligt korrekt monterede. Ad. 09 e. Fejl og forsømmelser. De skævt opsatte møbler er ikke omtalt i tilstandsrapporten. Der er ikke tale om en bygningsskade, men om en mangel af kosmetisk karakter. Manglen er dog så kraftig, at den burde være medtaget i rapporten med karakteren K0. Påtale af den nævnte mangel hører først og fremmest hjemme under en afleveringsforretning. Ad. 09 e. Overslag over Nedtagning og genopsætning af 2 skabe Kr Ad. 09 e Forbedringer Forbedringen skønnes til 20%. Ad. 10 a-b Manglende tilslutning til køleskab og utætte samlinger i afløb. Ved eftersynet var vandinstallationen til køleskabet monteret og afløbssamlinger under vaske var tilspændte. Ad. 10 a-b Fejl og forsømmelser. Ad. 10 c Ingen forbindelse fra vask til afløb i bryggers. Der er i tilstandsrapporten intet bemærket om disse forhold. Funktionsafprøvning af vvs-installationer ligger uden for tilstandsrapportens område. Ved eftersynet var forbindelsen etableret, men BB har oplyst, at denne skadesrisiko var overset. Ad. 10 c. Fejl og forsømmelser. Den manglende forbindelse skulle være medtaget i rapporten med karakter K3. Fejlen blev opdaget før der skete følgeskader. Ad. 10 c. Overslag over Ad. 10 c Forbedringer Etablering af afløbsforbindelse fra bryggersvask: Kr. 500,- Der skønnes ingen forbedringer forbundet med afløbsforbindelsen.

11 Ad. 10 d. Bordplade, kogeø. Bordpladen på kogeøen er en limtræsbordplade. Ved syns- og skønsforretningen var denne skiftet. Bordpladen er udkraget for at give plads til et par spisepladser. KK har oplyst, at bordpladen krummede, så skabslåger under bordpladen ikke kunne åbnes. Ad. 10 d. Fejl og forsømmelser. BB har i et bilag i sagen oplyst, at bordpladen var ret ved besigtigelsen, hvorfor skaden må være sket efterfølgende. Såfremt skaden havde været synlig ved besigtigelsen skulle den være medtaget med karakteren K2. Ad. 10 d. Overslag over Ad. 10 d Forbedringer Ad. 11 a. Halvt nedgravet samledåse. Ad. 11 a. Konklusion. Ad 11 a Fejl og forsømmelser. Ad. 11 a. Overslag over Ad. 11 a Forbedringer Ad. 11 b Genvex og gulvvarme. Udskiftning af bordplade skønnes til kr ,. Der skønnes ingen forbedringer forbundet med udskiftning af bordpladen. Nær bryggersdør i carporten er der en halvt tildækket elektrisk samledåse. (Foto 22). Den nærmere funktion kendes ikke. Elektriske samledåser skal sidde fuldt tilgængelige. Samledåsen er fejlplaceret. Samledåsen burde være observeret som en åbenlys ulovlighed. Den skulle være medtaget med karakteren K2. Flytning af samledåse til lovlig placering skønnes til kr Der skønnes ingen forbedringer forbundet med lovliggørelsen af el-samledåsen. Ved syns- og skønsforretningen var anlæggene justerede og KK oplyste, at de fungerede. Ad. 11 b Fejl og forsømmelser. Det ligger uden for Huseftersynsordningens område at funktionsafprøve VVS-installationerne. Ad. 11 c Manglende stikkontakt i loftrum. Ad. 11 c Fejl og forsømmelse. KK oplyste, at det på en tegning er angivet, at der skulle være en stikkontakt i loftrummet. Det ligger uden for tilstandsrapportens område at tjekke tegninger i forhold til det udførte/ leverede arbejde. Kun åbenlyst ulovligheder skal medtages.

12 Ad 11 d-e Løse ledninger Ad. 11 d-e. Fejl og forsømmelser. Ved hoveddøren stikker der kabelender ud af væggen, øjensynligt forberedt til udendørs lys. Ved carporten ligger en kabelrulle med tilslutning ind i huset. Formålet med dette kabel kendes ikke. (Foto 23 og 24). Det forberedte udendørs lys og kablet i carporten er synligt for enhver. BB har med rette kunne antage, at installationsarbejdet blot ikke var tilendebragt. Såfremt der blev vurderet risiko for personskader ved kabelenderne, skulle de være medtaget med karakter K3 i tilstandsrapporten. En sikring med kabelsko er dog økonomisk bagatelagtigt. Ad1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad1. Eventuelt Der blev ikke drøftet forlig Ingen bemærkninger.

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 Besigtigelse d. 22. januar 2015. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 Besigtigelsesdato: 20.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003 Besigtigelsesdato: 31. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 15.05. 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 Besigtigelse d. 31. august 2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 Besigtigelse den: 15. marts 2013 kl. 9.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 Besigtigelsesdato: 12. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16184 Besigtigelsesdato: Den 24. maj 2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 17087 Besigtigelsesdato: 16. august 2017 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6163 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Manglende fundament under tilbygningen 2. Forkerte skruer i facadebeklædningen 3. Manglende redningsåbning. Forkert U-værdi 4.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Side 1 af 26 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Besigtigelsesdato: 17.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9106/10083 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. TV-stik - udgår 2. Regulering af gulvvarme 3. VVS-installation nyistandsat 4. Tryk på varmt vand - udgår 5. Temperaturregulator

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11062 Besigtigelse den: 22. august 2011 kl. 09.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 26.11.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. september 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13087 Besigtigelsesdato: Den 10.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 12028 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 31 maj 2012 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 Besigtigelsesdato: 19. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9005 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 El-installationer der er ulovlige installationer der umiddelbart kan ses med løse ledninger m.v. Pkt. 2 VVS-installationer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13043 Besigtigelse d. 4. juni 2013 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: 1/2-2016, kl.9,00 Ejendommen: Klager: xx Kxx Beskikket bygningskyndig: xx Ansvarsforsikringsselskab: F.Sxx Tilstede ved skønsmødet: Bilag: K.K.) xx xx Bxx xx

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17095 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 4. december 2017 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 11.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123 Besigtigelse d. 20. december 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11044 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 1. december 2011 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 13.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13026 Besigtigelsesdato: 2. maj 2013, kl. 14.15 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 15127 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 12055. J.nr. 12055. Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 12055. J.nr. 12055. Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING J.nr. 12055 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 Besigtigelse d. 25. juni 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022 Besigtigelsesdato: 22.04.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14098 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 25. september 2014, kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 Besigtigelse d. 14. marts 2013. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13068 Besigtigelsesdato: 2013-08-27 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11060 Besigtigelsesdato: 4. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11121 Besigtigelse d. 7. december 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16046 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 8. juni. 2016 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16116 Besigtigelsesdato: Den 28. oktober 2016 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16118 Besigtigelsesdato: Den 18. oktober 2016 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 Besigtigelsesdato: 21.08.2012 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10 027 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fugt nederst i skorstenen Fugt i væg i entré Hængsler på indvendige døre Skade i spærhoved Tagbelægning understrøget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13063 Besigtigelsesdato: 22 august 2013 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17145 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 8. januar 2018 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 10:45. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift: Skønsmandens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 12077 Besigtigelsesdato: 10. september 2012 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag Datering, navn og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12128 Besigtigelse d. 20. november 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6239 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Pkt. 1 Flækkede tagsten på taget Pkt. 2 Huller i skotrenden ukorrekt udført Pkt. 3 Vandgennemtrængning i loft i køkken Utæt tag.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16120 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. november 2016, kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.16074

SKØNSERKLÆRING J.nr.16074 SKØNSERKLÆRING J.nr.16074 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere