Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse"

Transkript

1 Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret august 2013 Regeringens forslag til finansloven for 2014 er offentliggjort tirsdag d. 27. august Den endelige finanslov forventes vedtaget medio december Dette orienteringsbrev redegør for finanslovsforslagets betydning for tilskud til institutionerne. Der vil blive udsendt et tilsvarende orienteringsbrev, når den endelige finanslov er vedtaget. 1. Taxametertilskud Nedenfor beskrives takstudviklingen først ved oversigtstabeller og efterfølgende ved korte beskrivelser af de enkelte reguleringer. Det bemærkes, at finanslovsbevillingen Professionsbacheloruddannelser mv. ændret som følge af, at ingeniør- og erhvervsøkonomiuddannelser, der gennemføres på universiteter som følge af fusion med en ingeniørhøjskole eller et handelshøjskolecenter, er flyttet til bevillinger til tilskud til universiteter. Endvidere er bevillingen tilført taxametertilskud til maritime professionsbacheloruddannelser. Disse ændringer har ikke betydning for takstudviklingen for tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Nicolai Ebsen Telefon E-post Ref.-nr. Dokument nr Takstudvikling Nedenstående tabeller viser takstudviklingen for erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser, professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser samt videregående åben uddannelse: Tabel 1. Takstudvikling ift for erhvervsakademiuddannelser ekskl. prisog lønregulering Procent Undervisningstakster -0,3-2,3-4,3-6,3 Fællesudgiftstakster -8,7-17,9-19,3-20,9 Bygningstakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Færdiggørelsestakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Note: praktiktakster reguleres som undervisningstakster Tabel 2. Takstudvikling ift for professionsbacheloruddannelser ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakster -0,3-2,3-4,3-6,3

2 Fællesudgiftstakster -8,9-18,2-19,6-21,2 Bygningstakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Færdiggørelsestakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Refusionstakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Note: praktiktakster reguleres som undervisningstakster Tabel 3: Takstudvikling ift for åben uddannelse ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakster -2,8-8,1-10,1-12,0 Bygningstakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Finanslovforslagets takster er opregnet til det forventede pris- og lønniveau i Undervisnings-, fællesudgifts-, praktik- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,5 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,9 pct. Der henvises til Refusionstakster er opregnet med skønnet for pris- og lønudviklingen i kommunerne på 1,4 pct., jf. Aftale om kommunernes økonomi for Nye takstreguleringer på finanslovforslaget for 2014 Grunddataprogrammet Der er indarbejdet en negativ regulering som følge af forventede besparelser ved gennemførelse af Grunddataprogrammet (Grunddataprogrammet er nærmere beskrevet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: Tilskudsreduktionen udgør for tilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i alt 1,1 mio. kr. i 2014, 1,3 mio. kr. i 2015 og 1,8 mio. kr. i 2016 og frem. Reduktionen er udmøntet på fællesudgiftstaksterne. Omstillingsreserven - tilbageførsel På finansloven for 2011 blev der etableret en omstillingsreserve i 2014 til omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet ved reduktion af taksterne i 2014 med 2 pct. Omstillingsreserven er på forslaget til finanslov for 2014 ført tilbage til taksterne. Der er tilbageført i alt 94,5 mio. kr. årligt til taxametertilskudsbevillingerne ved proportional forhøjelse af alle takster i forhold til budgettet på finansloven for Det skal bemærkes, at der samtidig er indført en tekstanmærkning, der bemyndiger ministeren til at pålægge institutionerne (samlet eller sektorvis) at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrationen, jf. tekstanmærkning 197. Side 2/10

3 Omstillingsreserve - bidrag Omstillingsreserven videreført ved takstreduktioner på yderligere 2 pct. på alle takster i 2017 svarende til i alt 117,6 mio. kr. fra taxametertilskudsbevillinger målrettet erhvervsakademier og professionshøjskoler. AIT - Analyse om øget anvendelse af it Den i tidligere orienteringsbreve beskrevne negative budgetregulering vedrørende Analyse om øget anvendelse af it (McKinsey-analysen) er udmøntet på forslaget til finanslov for Budgetreguleringen på i alt 42,6 mio. kr. i 2014, 97,2 mio. kr. i 2015 og 97,3 mio. kr. i 2016 og frem er fordelt med 15 pct. på taxametertilskuddene til åben uddannelse og 85 pct. på taxametertilskuddene til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Udmøntningen er for åben uddannelse sket ved proportionale reduktioner af undervisningstaksterne og for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser ved proportionale reduktioner af fællesudgiftstaksterne. Det bemærkes, at der ved udmøntningen er taget udgangspunkt i en proportional fordeling mellem alle erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Dette skyldes bl.a. at der siden analysens gennemførelse er sket væsentlige ændringer af institutionsstrukturen på det videregående område Takstreguleringer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen i 2014 Omstillingsreserven Takstudviklingen er i 2014 påvirket af den i 2011 etablerede omstillingsreserve. Omstillingsreserven blev finansieret ved generelle takstreduktioner på 2 pct. Jf. dog ovenfor om tilbageførsel af omstillingsreserven til taksterne. Indkøbsprogrammer Takstudviklingen er i 2014 påvirket af tidligere års udmøntning af effektiviseringskrav vedrørende Statens Indkøbsprogram (fase 5-7). Analyse om øget anvendelse af it Takstudviklingen er i 2014 påvirket af reguleringerne vedrørende Analyse om øget anvendelse af it på finanslovene for 2011 og Den samlede takstregulering er udspecificeret i tabeller i bilag Ændringer i ikke-aktivitetsafhængige tilskud Ikke-aktivitetsafhængige tilskud til aktiviteter vedrørende ingeniøruddannelserne mv. på universiteter er i lighed med taxametertilskud (jf. ovenfor) flyttet til bevillinger til tilskud til universiteter, og fremgår derfor ikke af dette orienteringsbrev. Institutionstilskud til professions- og ingeniørhøjskoler Bevillingen til institutionstilskud til professions- og ingeniørhøjskoler reduceres som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi og Analyse af professionsog ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner. Institutionstilskuddet til de 7 professionshøjskoler udgør herefter i alt 93,2 mio. kr. i 2014 og frem. Der vil for 2014 ske en genberegning af studenterårsværksfaktoren, der indgår i fordelingen af grundtilskuddet. Side 3/10

4 Institutionstilskuddet til erhvervsakademier er uændret på i alt 13,5 mio. kr. Midler til Udviklings- og evidensbasering samt forskningstilknytning Der blev på finansloven for 2013 afsat en pulje på 320 mio. kr. årligt i til styrket udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Bevillingen er på forslaget til finanslov for 2014 forlænget med et år og er således afsat i Bevillingen i 2014 forventes udmøntet efter samme retningslinjer og fordelingsprincipper som i 2013, jf. tabel 6 og 7 i bilag 2. Praksisnære ph.d.-forløb inden for uddannelsesforskning Bevilling til praksisnære ph.d.-forløb inden for uddannelsesforskning er på finanslovsforslaget ligeledes forlænget med et år, så bevillingen nu er afsat i Bevillingen udmøntes som hidtil som tilskud til Aarhus Universitet, jf Uddannelsesforskning. Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling Som følge af aftalen af 7. juni 2013 mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et Fagligt løft af folkeskolen og den efterfølgende aftale af 13. juni 2013 med de konservative om gennemførelse af hovedparten af initiativerne fra skoleåret 2014/2015 er der på finansloven afsat midler til oprettelse af et nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling. Videncentret placeres i Jelling og forankres juridisk på Professionshøjskolen Lillebælt. Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i , der ydes som tilskud til opstarts- og driftsudgifter med krav om en stigende medfinansieringsandel, hvor målet er et blivende og selvfinansieret videncenter. En samlet oversigt over forventede ikke-aktivitetsafhængige tilskud til institutionerne fremgår af bilag Øvrige ændringer Statens Voksenuddannelsesstøtte Med forslaget til finansloven er bevillingen til Statens Voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse reduceret som følge af, at støtten begrænses til personer, der ikke i forvejen har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og personer, der har en forældet mellemlang eller lang videregående uddannelse. Der forventes fremsat lovforslag i forlængelse af forhandlingerne om finansloven. Ændringen har ikke betydning for taxametersatserne. Efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen Der er i forbindelse med folkeskolereformen afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen i årene Midlerne skal understøtte målsætningen om, at alle lærere skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i, samt en række øvrige formål (der henvises til Aftale om kommunernes økonomi for 2014). Hovedparten af midlerne er udmøntet til kommunerne via bloktilskuddet. En del af midlerne er afsat til taxametertilskud som følge af en forventet højere aktivitet på uddannelsesinstitutionerne. Ændringen har ikke betydning for taxametersatserne. Studenterrådgivningen Side 4/10

5 Bevillingen til Studenterrådgivningen ( er forhøjet således, at studerende på erhvervsakademiuddannelserne fra 2014 og frem også får mulighed for at benytte sig af rådgivningen. 4. Yderligere information Finanslovforslaget for 2014 kan læses i sin helhed på Økonomistyrelsens hjemmeside Bevillinger til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er opført på finanslovens 19. Bevillinger til tilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser står under aktivitetsområdet Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. Takstkataloger findes under følgende hovedkonti: Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser Åben uddannelse Erhvervspædagogiske læreruddannelser (udfases) Det sygeplejefaglige diplomstudium (sundhedsplejerskeuddannelsen) Der vil blive udarbejdet et samlet takstkatalog i regneark i løbet af september. Spørgsmål vedrørende ikke-aktivitetsafhængige tilskud kan rettes til Pernille Lindberg: Øvrige spørgsmål kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Nicolai Ebsen Chefkonsulent Side 5/10

6 Bilag 1. Takstudvikling Tabel 1. Takstudvikling ift for erhvervsakademiuddannelser ekskl. prisog lønregulering udspecificeret (pct.) Taksttype Anledning UV Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 UV Total -0,3-2,3-4,3-6,3 FÆRDIG Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 FÆRDIG Total -0,3-2,3-4,3-6,2 FÆL AIT -0,2-0,1-0,1-0,1 AIT (FFL14) -6,3-13,6-13,3-13,2 Grunddataprogram -0,2-0,2-0,3-0,3 Indkøb fase 6-0,8-0,9-0,9-0,9 Indkøb7-1,1-1,5-1,5-1,5 Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 FÆL Total -8,7-17,9-19,3-20,9 BYG Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 BYG Total -0,3-2,3-4,3-6,2 Note: praktiktakster reguleres som undervisningstakster Note: afvigelser mellem totaler og enkeltposter skyldes afrundinger samt renters-rente -effekten Tabel 2. Takstudvikling ift for professionsbacheloruddannelser ekskl. pris- og lønregulering udspecificeret (pct.) Taksttype Anledning UV Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 UV Total -0,3-2,3-4,3-6,3 REF Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 REF Total -0,3-2,3-4,3-6,2 FÆRDIG Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 FÆRDIG Total -0,3-2,3-4,3-6,2 FÆL AIT -0,7-0,8-0,8-0,8 AIT (FFL14) -6,3-13,6-13,3-13,2 Grunddataprogram -0,2-0,2-0,3-0,3 Indkøb fase 6-0,4-0,6-0,6-0,6 Indkøb fase 7-1,1-1,5-1,5-1,5 Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 Side 6/10

7 FÆL Total -8,9-18,2-19,6-21,2 BYG Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 BYG Total -0,3-2,3-4,3-6,2 Note: praktiktakster reguleres som undervisningstakster Note: Afvigelser mellem totaler og enkeltposter skyldes afrundinger samt renters-rente -effekten Tabel 3. Takstudvikling ift for videregående åben uddannelse ekskl. pris- og lønregulering udspecificeret (pct.) Taksttype Anledning UV AIT (FFL14) -2,6-5,9-6,0-6,2 Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 UV Total -2,8-8,1-10,1-12,0 BYG Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 BYG Total -0,3-2,3-4,3-6,2 Note: Afvigelser mellem totaler og enkeltposter skyldes afrundinger samt renters-rente -effekten Side 7/10

8 Bilag 2. Ikke-aktivitetsafhængige tilskud Tabel 1. Diverse ikke-aktivitetsafhængige tilskud 2014 (mio. kr.) Institution Tilskudsformål Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Analyse- og udviklingsopgaver 8,186 8,186 8,186 8,186 Fagligt basistilskud (Den Grafiske Højskole) 5,230 5,230 5,230 5,230 Fagligt basistilskud (Danmarks Journalisthøjskole) 6,587 6,587 6,587 6,587 Institutionstilskud 2,400 2,400 2,400 2,400 Henlæggelser* 0,267 0,267 0,267 0,267 Husleje* 6,468 6,468 6,468 6,468 Regulering af depositum* 0,046 0,046 0,046 0,046 Vedligeholdelse 0,190 0,190 0,190 0,190 Den Frie Lærerskole Grundtilskud 1,100 1,100 1,100 1,100 Kvalitets- og institutionsudviklingsmidler 0,500 0,500 0,500 0,500 Københavns Universitet (SKT-skolen) Tilskud til klinikinvesteringer 2,228 2,228 2,228 2,228 Klinisk basisbevilling til tandplejeruddannelsen 2,755 2,755 2,755 2,755 Professionshøjskolen UCC Opgaver ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,000 1,000 1,000 1,000 Tilskud til forsøg og udvikling ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,100 1,100 1,100 1,100 Teori- og metodecentret 2,065 2,065 2,065 2,065 Opretholde undervisningsmiddelcenterfunktion på Bornholm 0,700 0,700 0,700 0,700 Professionshøjskolen UC Syddanmark Opgaver ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,000 1,000 1,000 1,000 Tilskud til forsøg og udvikling ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,100 1,100 1,100 1,100 Professionshøjskolen UC VIA Grundtilskud til udbud på Diakonhøjskolen 1,300 1,200 1,100 1,100 Aarhus Universitet (SKT-skolen) Tilskud til klinikinvesteringer 2,642 2,642 2,642 2,642 Klinisk basisbevilling til tandplejeruddannelsen 3,005 3,005 3,005 3,005 Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole Grundtilskud (sygeplejerskeuddannelsen) 1,100 1,100 1,100 1,100 Bornholms Akademi Driftstilskud 1,286 1,286 1,286 1,286 * Det endelige tilskud fastsættes på baggrund af oplysninger fra udlejer. Side 8/10

9 Tabel 2. Tilskud til institutionsforeninger mv. (mio. kr.) Institution Danske Professionshøjskoler 0,950 0,950 0,950 0,950 Danske Erhvervsakademier 0,500 0,500 0,500 0,500 Studenterorganisationer 0,500 0,500 0,500 0,500 Tabel 3. Mindre tilskud til senere udmøntning (mio. kr.) Institution Tilskudsformål Professionshøjskoler og erhvervsakademier Administration af udlandsstipendieordningen 1,000 1,000 1,000 1,000 Småfagstilskud 5,000 5,000 5,000 5,000 Professionshøjskoler Kvalitetssikring og -udvikling samt sikring af udbud af 5,401 5,401 5,401 5,401 sundhedsfaglige diplomuddannelser Institutioner med udbud på Bornholm Understøttelse af uddannelsesudbud på Bornholm 2,000 2,000 2,000 2,000 Tabel 4. Undervisningsmiddelcenterfunktionen (kr.) Institution Driftstilskud Bygningstilskud Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen Sjælland Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Syddanmark Professionshøjskolen VIA Professionshøjskolen Nordjylland I alt Tabel 5. Institutionstilskud erhvervsakademier og professionshøjskoler Institution Tilskudsformål Professionshøjskoler ** Institutionstilskud 93,2 93,2 93,2 93,2 Erhvervsakademier*** Institutionstilskud 13,5 13,5 13,5 13,5 ** Institutionsfordeling opgøres senere. I forhold til 2013 er ingeniørhøjskolernes andel af midlerne overført til andre konti. *** Der er afsat 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi. Side 9/10

10 Tabel 6. Tilskud i 2014 til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne erhvervsakademier (kr.) Institution Tilskud 2014 Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi SydVest Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Erhvervsakademiet Lillebælt Københavns Erhvervsakademi(KEA) I alt Tabel 7. Tilskud i 2014 til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne professionshøjskoler (kr.) Institution Tilskud 2014 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Professionshøjskolen Lillebælt University College Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC Professionshøjskolen Sjælland University College Professionshøjskolen UC Nordjylland Professionshøjskolen UC Syddanmark Professionshøjskolen UCC (University College) Professionshøjskolen VIA University College I alt Side 10/10

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Finanslov for finansåret 2013 20. december

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Udbydere af videregående uddannelse under Undervisningsministeriet. 26. august 2010 Sags nr.: 146.58G.031

Udbydere af videregående uddannelse under Undervisningsministeriet. 26. august 2010 Sags nr.: 146.58G.031 Udbydere af videregående uddannelse under Undervisningsministeriet Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008 Professionshøjskolerne Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012 Private gymnasier og studenterkurser Økonomisk afdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Forslag til

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet

Private gymnasier og studenterkurser Departementet Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2017

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011 Private gymnasier og studenterkurser Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016 Udbydere af erhvervsuddannelser Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36 Notat Bilag 1: Dimensionering 2015/16 institutionsvis 4. juni 2015 Juridisk enhed Uddannelse UFMs dimensionering 2015/16 Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2010

Notat om finanslovsforslag 2010 Notat om finanslovsforslag 2010 I det følgende vil finanslovsforslag 2010 s konsekvenser for SOSU-skolerne blive beskrevet. Der startes med en tabel, der viser taxametre for 2009 og forslaget til taxametre

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 25. august 2009 Sags nr.: 116.273.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 25. august 2009 Sags nr.: 116.273. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov.

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov. Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Institutioner der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 3 Genansøgning...

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab.

Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab. Orientering om FFL2015 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab. Der er tale om det første finanslovsforslag i mange år,

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Jacob Holme, NOKUTs fagskolekonferanse 2015 Det danske videregående uddannelsessystem Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt 25. august 2010/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2011 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2011 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1.

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 309 Offentligt 30. august 2010 FFL11 for 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011

Læs mere

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031 Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Side 2 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Citat med kildeangivelse

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner 2016 Data

Læs mere

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Ver.2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2017 den 30. august 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse VIA University College viauc@viauc.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af VIA UC s ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Besparelser rammer den nye læreruddannelse hårdt

Besparelser rammer den nye læreruddannelse hårdt Ref.: MT mt@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 02. september 2015 Besparelser rammer den nye læreruddannelse hårdt Professionshøjskolerne er midt i at indfase den nye læreruddannelse og med at udfolde de politiske

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Udbydere af almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Klare rammer, bedre balance

Klare rammer, bedre balance Klare rammer, bedre balance Regeringen prioriterer uddannelse højt. I 2016 investerede vi mere end 13 milliarder kroner i de videregående uddannelser. Det er en god investering, fordi de videregående uddannelser

Læs mere

Erhvervsakademi Dania Afslag på godkendelse af nyt udbud

Erhvervsakademi Dania   Afslag på godkendelse af nyt udbud Erhvervsakademi Dania E-mail: eadania@eadania.dk Afslag på godkendelse af nyt udbud Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning

Læs mere

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541 Skoler, der udbyder EVE Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Teknisk budgetmål for 2015 Økonomistyringsmodellen

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere