UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL"

Transkript

1 UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL DET VIL VI Vores mål er, at den enkelte elev bliver bedre til at agere normalt i situationer og sammenhænge, hvor det giver problemer, når eleven ikke agerer normalt. Vi understøtter elevens udvikling hen mod det normale, som fx at kunne deltage i arbejdsmæssige fællesskaber. Vores speciale er stræben mod det normale. Afdelingen i sin helhed varetager et rummeligt, fleksibelt og sammenhængende undervisningstilbud, hvor den enkelte har på- og afstigningsmulighed fra 8. klassetrin til og med ungdomsuddannelse: Fra barn med skrøbelig skoletilknytning til fremmøde i lille socialitet (enkeltmandsundervisning) til undervisning i større socialitet (AU-Elevatoren) til undervisning på tværs af klasser (valgfag) til afgangsprøver til erhvervspraktik Til EGU eller anden ungdomsuddannelse UDDANNELSESAFDELINGENS TILBUD OG BEREDSKABER Haderslev Ungdomsskoles uddannelsesafdeling består pt. Af følgende elementer, som er hjemlet i Ungdomsskoleloven, Folkeskolelovens, EGU-loven og Vejledningsloven. Et væsentligt organisatorisk redskab er muligheden for samspil og synergi mellem de fire lovgivninger. Den enkelte elev hører til i et af tilbuddene / klasserne, men kan følge undervisning sammen med elever fra andre klasser. AU-KLASSERNE ELEVATOREN OG PRØVEKLASSEN To klasser mhp. opfyldelse af undervisningspligt for elever med skrøbelig skoletilknytning. Alle potentielle elever skal henvises af Skoleafdelingens konsulent for specialundervisning mm. Der tages hver gang så vidt muligt hensyn til den aktuelle elevkonstellation og dynamik i de to AU-klasser Visitationsprocedure til AU-elevatoren altid via skoleafdelingens specialkonsulent: 1. Skoleafdelingen drøfter en mulig ny elev med Uddannelsesafdelingens leder. 2. Afklarende møde uden elev og familie. Skoleafdelingens konsulent, evt. afgivende lærer introducerer problemstillingen for Uddannelsesafdelingens leder og lærere fra AU-elevatoren. Der drøftes match mellem elevens behov og AU-elevatorens tilbud og muligheder. Den konkrete elevkonstellation i AU-elevatoren har betydning for, om den nye elev kan passe ind. Der tages stilling til, om eleven skal starte eller ej. 3. Startsamtale mellem eleven med familie og AU-elevatorens lærere og leder. Der aftales starttidspunkt og konkret skema for de første uger, herunder fag og niveau. Der aftales tid for opfølgningsmøde / skole-hjem-samtale. 4. Eleven starter. Indenfor den første uge tildeles kontaktlærer. 1

2 5. Efter ca. 2 uger holdes opfølgningsmøde / skole-hjem-samtale. ELEVATOREN OP TIL 17 ELEVER (CA ÅR) 2½ LÆRERE For elever, som har brug for genoptræningstid til at ville deltage i undervisning. AU-elevatoren et undervisningstilbud for undervisningspligtige elever (8. og 9. klasse) og i særlige tilfælde 7. eller 10.-klasses alder, med skrøbelig skoletilknytning eller som gennem længere tid ikke har gået i skole. Klassen har hjemmel i Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004) Opfyldelse af undervisningspligt. Den enkelte elev skal kunne indgå konstruktivt i klassens socialitet. Eleven skal indenfor klasserammen samarbejde om at reducere evt. negativ subkulturel dynamik. Vores første fokuspunkt er at stabiliseres fremmødet i trygge rammer. Elevens fremmødeprocent skal blive bedre over tid. Dernæst skal eleven, så vidt det overhovedet er muligt, opfylde undervisningspligten ved bl.a. at modtage undervisning svarende til folkeskolens i fagene dansk, matematik og engelsk i AUelevatoren. Undervisningen skal leve op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvis det er muligt, skal eleven gå til prøve. Hensigten vedr. struktur i AU-elevatoren er bl.a.: Undervisningstilbud med prioriteret fokus på 1) fremmøde og trivsel, 2) undervisning, 3) eksamen. Morgenopstart med indramning, dagens skema og opgavefordeling. Eleverne undervises jf. individuelle mål og muligheder. PRØVEKLASSEN OP TIL CA. 6 ELEVER (CA ÅR) 2 LÆRERE For elever, som er indstillet på at deltage i undervisning. AU-elevatoren et undervisningstilbud for undervisningspligtige elever (8. og 9. klasse) og i særlige tilfælde 7. eller 10.-klasses alder, med skrøbelig skoletilknytning eller som gennem længere tid ikke har gået i skole. Klassen har hjemmel i Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004) Opfyldelse af undervisningspligt. Den enkelte elev skal ville deltage i undervisningen. Eleven skal indenfor klasserammen samarbejde om at reducere evt. negativ subkulturel dynamik. Eleven skal ville deltage i undervisning i fagene dansk, matematik og evt. engelsk. Undervisningen skal leve op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvis det er muligt, skal eleven gå til prøve. Hensigten vedr. struktur i AU-prøveklassen er bl.a.: Undervisningsfokus som det primære. Alle skal principielt deltage i undervisningen. Morgenopstart kort og skemalagt. EGU-KLASSEN CA 16 ELEVER FRA (CA ÅR) 3 LÆRERE Enheden har hjemmel i Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004) 33.3 og EGU-loven (LBK nr 987 af 16/08/2010). 2

3 EGU-klassen er ungdomsskolens heltidsundervisning knyttet sammen med erhvervsgrunduddannelse (EGU). Klassen er for den yngre del af EGU-målgruppen (udviklingsalder under 18 år). Eleven visiteres til EGU-klassen med forventning om at kunne starte EGU. Eleven er altså målgruppevurderet til EGU, og går altså i klassen både som forberedels til EGU mens der etableres praktikansættelse, og som en del af EGU-planen når der er etableret praktikansættelse. Der kan gå en vis tid fra starten i EGU-klassen til EGUuddannelsesplanen er i gang. Undervisningen skal leve op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Så vidt det overhovedet er muligt skal eleverne modtage undervisning svarende til folkeskolens i fagene dansk, matematik og engelsk. Når EGU-uddannelsesplanen er startet, er den unge i gang med EGU, som er en 2- årig praktisk, individuel ungdomsuddannelse med flest uger i praktikansættelse og færre i individuelt udvalgte kursus- og skoledele. Ungdomsskolens heltidsundervisning kan være en skoledel. Visitation til EGU-klassen altid via UU: 1. UU hjælper den unge til besøg / orienterende samtale / Brobygning på EGU. 2. UU og eleven laver indstillingsskema, som USK modtager og forbereder. 3. Visitationsudvalget beslutter på basis af ansøgningsskemaet suppleret med ungdomsskolens kendskab til ansøgeren fra besøg, orienterende samtale eller Brobygning på EGU. 4. Startsamtale. Elev + familie + UU-vejleder + lærer + leder og elev + familie. Der aftales konkret skema for de første uger, herunder fag og niveau. Der aftales starttidspunkt. Der aftales opfølgningsmøde. 5. Eleven starter. Der tildeles kontaktlærer i løbet af den første uge 6. Opfølgningsmøde som aftaltes ved startsamtalen. 7. Eleven og EGU-vejlederen holder samtaler mhp. Etablering af praktikaftale og uddannelsesplan. Der kan etableres korte erhvervspraktikker mhp. gensidigt kendskab, før eleven indgår aftale om praktikaftale (ansættelse). 8. Elevens uddannelse starter, når den første praktikaftale starter. EGU+ - OP TIL 30 ELEVER (FRA CA. 18 TIL 29 ÅR) 1 VEJLEDER Enheden har hjemmel i EGU-loven (LBK nr 987 af 16/08/2010) og for enkelte elever også Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004) EGU+ er en uddannelse, hvor vejlederopbakningen er intensiv, bred og dyb gennem hele forløbet. Der kan indgå en begrænset mængde undervisning i Ungdomsskolens Heltidsundervisning. Målgruppen er unge fra ca. 18 år. UU kan eksklusivt henvise de unge. EUD skal have været konkret overvejet eller prøvet. Kun hvis konkrete EUD-hjælpetilbud af UU er vurderet som urealistiske eller er mislykket, kan den unge med UU s mellemkomst søge om plads på EGU+. Vejlederen på EGU+ har ikke skemalagt undervisning, og er ikke en formel del af det selvstyrende team, men indgår selvfølgelig i hele ungdomsskolepersonalets tætte samarbejde. Visitation til EGU+ altid via UU indtil 25 år over 25 år så vidt muligt også via UU: 1. UU hjælper den unge til orienterende samtale med EGU+ vejlederen. 2. UU og eleven laver indstillingsskema, som USK modtager og forbereder. 3. Visitationsudvalget beslutter. 3

4 4. Ansøgeren og EGU+ vejlederen holder samtaler mhp. Etablering af praktikaftale og uddannelsesplan. Hvis den unge ikke har forsørgelse i ventetiden, så kan UU- og EGU-vejlederen bistå med råd. 5. Elevens uddannelse starter, når den første praktikaftale starter. UDDANNELSESPARATHED ET BEREDSKAB FOR ENKELTELEVER AD HOC Beredskabet har hjemmel i Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004) og Vejledningsloven (LBK nr 671 af 21/06/2010) (særligt tilrettelagt forløb mhp. erhvervsmæssig uddannelse). Alle årige unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. Målgruppen er unge, som reelt eller potentielt er ikke uddannelsesparate. Beredskabet her er etableret for at bistå UU med at løse kommunens forpligtelse om et særligt tilrettelagt forløb for årige. Vi tilstræber et beredskab i den eksisterende klasse- og lærerteamstruktur, så at vi hen over året kan tage et begrænset antal elever ind. Der vil i hvert enkelt tilfælde være tale om særlige aftaler med UU-lederen. Det vil være nødvendigt med ressourcer fra UU i et vist omfang. UU indgår i tæt samarbejde med fx elementer som vejledning, praktikvaretagelse, skemalagt tilstedeværelsesundervisning osv. Den unges individuelle forløb kan bestå af ungdomsskoleundervisning, vejledning, praktik, ekstern (ordblinde)undervisning og brobygning. Samarbejdet mellem USK og UU skal samlet set give den enkelte unge et forløb, der giver mulighed for at blive uddannelsesparat. Visitation til Uddannelsesparathedsberedskabet altid via UU: 1. UU-leder kontakter Uddannelsesafdelingens leder i hvdert tilfæld og drøfter mulighederne og rammerne herunder UU s deltagelse med ressourcer. 2. Startsamtale mellem eleven med familie og USK-lærere og leder. Der aftales starttidspunkt og konkrete aktiviteter og skema for de første uger, herunder evt. praktiksted, skolefag og niveau. Der aftales tid for opfølgningsmøde / skole-hjem-samtale. 3. Eleven starter. Den unge tildeles en kontaktlærer fra UU. 4. Opfølgningsmøde / skole-hjem-samtale som aftaltes ved startsamtalen. EGU SOM OPFYLDELSE AF UNDERVISNINGSPLIGT ET BEREDSKAB FOR ENKELTELEVER AD HOC Beredskabet har hjemmel i Folkeskoleloven (LBK nr 998 af 16/08/2010) , Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004), og evt. EGU-loven (LBK nr 987 af 16/08/2010). Målgruppen er undervisningspligtige i udskolingen, om har brug for et alternativt, praktisk tilbud jf. ovenstående hjemmel. Uddannelsesafdelingen har et struktureret beredskab til at etablere forløb. Hvor undervisnigspligtige enkeltunge i klasse under visse forudsætninger kan opfylde undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse. Vi har hjemmel og beredskab til at lave EGU med praktisk lærlingearbejde for skoletrætte børn, fx fra AU-elevatoren. 4

5 PÆDAGOGIK, FAG OG ELEVER De pædagogiske tilgange er forskellige fra klasse til klasse. I AU-klasserne Elevatoren og Prøveklassen er tilgangen mere blød, idet fremmødeproblematikken er en visitationsindikation. Vores erfaringer gør, at en blødere tilgang i starten er befordrende for et øget fremmøde. Derefter er der i princippet undervisning på normalniveau. I EGU-klassen er tilgangen mere erhvervs-relateret, og der er en forventning om, at eleven kan præstere normalt fremmøde. Til gengæld er et indlæringsproblemer en af visitationsindikationerne, som afspejles i undervisningsniveauerne. I beredskaberne vedr. uddannelsesparathed mv. tilrettelægger vi hver gang et individuelt tilbud fra grunden, som indeholder dele af vore eksisterende muligheder. ALMENE FAG Almene fag er primært folkeskolefagene dansk, matematik og engelsk, og sekundært andre folkeskolefag. Der kan samlæses og aldersintegreres på FSA- og FS10-niveau. Alle elever har dansk og matematik. Vi tilskynder og er meget åbne for, at flest muligt går til afgangsprøve. FÆLLES USK-FAG USK-fag (Unge Skal Kunne) er betegnelsen for vores valgfag. De er bredt støttende fag med livsbemestringsfokus. USK-fag er et tilbud til alle elever i AU-elevatoren, Springbrættet og EGU-klassen. Vi tilstræber at blande eleverne i USK-fag. ERHVERVSPRAKTIK Erhvervspraktik er et væsentligt element, som bruges i forskellig grad. Alle elever kan individuelt have perioder med kombinationer af deltidsundervisning og deltidspraktik. Erhvervspraktik er et tilbud til alle elever i AU-klasserne, Springbrættet og EGU-klassen. ALT KUNNE VÆRE ANDERLEDES - ELEVERNE LEVER I KONTINGENSEN Unges situation er kontingent, dvs. alt synes at være til debat, og alt synes at kunne være anderledes det synes at være den enkeltes eget ansvar at vælge. I det offentlige rum ser det ud, som om alt er muligt for den enkelte. Men vore elever har svagere kulturelle og personlige forudsætninger for at vælge, og de har heller ikke frit valg på alle hylder. De er valgsvage. Samtidig er de under valgpres, idet de ligesom deres jævnaldrende er midt i et identitetsprojekt, hvor den enkelte skal prøve sig selv af og mærke omgivelsernes reaktioner, for at definere sin egen identitet. Vi skal som professionsfaglige undervisere kunne agere på, at denne generelle ungdoms-livssituation er særlig vanskelig for vore unge. Vi skal kunne støtte de unges balanceforsøg mellem de eksistentielle dilemmaer og behov: Individualitet vs. fællesskab og tryghed vs. udfordring. KLASSEN SOM SOCIALT LABORATORIUM I processen med at definere egen identitet prøver de unge sig selv af og mærker omgivelsernes reaktioner. Derfor har de brug for omgivelser, som støtter denne 5

6 proces. Det gælder især vore unge, som ofte diskvalificeres i sociale sammenhænge. De har brug for klassen som socialt laboratorium, hvor vi er laboranterne, der støtter og sætter rammer for klassen. VI TAGER MEDANSVAR FOR ELEVERNES LÆRING Ikke alle unge kan tage ansvar for egen læring, og så tager vi ansvaret! Men vi skal udfordre eleverne i deres nærmeste udviklingszone (NUZO). TYDELIGE LÆRINGSMÅL Det er vigtigt at tydeliggøre progressionen for den enkelte eleverne. De skal tydeligt kunne se deres egne fremskridt. Mange af heltidsundervisningens elever har nemlig den selvforståelse at de ikke kan lære noget. Hvis de har tydelige mål som de kan styre efter og se opfyldt, så ændrer det selvforståelsen til at de kan lære noget. STAKIT ETIKET KASKET Tre begreber, som karakteriserer vores rolle og funktion for de unge: STAKIT = FORSTÅELIGE SKEMAER OG ANDRE RAMMER FOR SAMVÆR Vi sætter tydelige rammer for undervisningen på flere niveauer. Undervisning kræver, at vi er sammen. At vi mødes til den fastsatte tid. Læreren skal påtale for sent fremmøde med det med det samme og eleverne skal selvfølgelig ikke vente på læreren. Vi skriver / tegner så vidt muligt også rammerne for undervisningen og samtalerne ved at lave synlige års-, periode-, og ugeplaner, og helt ned til overskrifter/dagsorden for den enkelte lektion eller samtale. Vi indrammer ugen, dagen og lektionen med en synlig "dagsorden". ETIKET = NAVN PÅ DET FÆLLES TREDJE, FAGET/AKTIVITETEN Vi sætter navn på undervisningsaktiviteten for eleverne. Vi klassificerer undervisningens indhold / faget tydeligt, og det samme gælder formålet. Eleverne må ikke være i tvivl om, hvilket fag de har, og hvorfor indholdet er netop sådan den pågældende dag. Vi italesætter, hvor vi er på dagsordenen, fx når vi i AU har morgensamling, når vi er i gang med USK-fagene Gør-det selv Pedel eller Murerhåndværk. Vi sætter altså også fagnavne på USK-fag, så eleverne kan genkende betegnelserne senere på USK-kursusbeviset. Indenfor vore tydelige rammer, skal de unge selvfølgelig have mest mulig indflydelse på læreprocesserne, ligesom i andre skoler og uddannelser. Men de skal ikke have ansvar for egen læring. Vi har ansvar for elevens læring. KASKET = LÆRERROLLEN Elevernes deltagerforudsætninger er meget forskellige, og det omgivende hyperkomplekse samfund stiller store krav til moderne undervisere i ungdomsskolen. Undervisningen kan ikke styres med gammeldags fast ugeskema. Det kræver fleksibilitet. Derfor har lærerteamet / lærerne et professionelt råderum til planlægningen og udførelsen af arbejdet. Lærerens roller er altså både som klasserumsleder og rollemodel for eleverne, og som holdspiller i lærerteamet. 6

UDDANNELSESAFDELINGEN SKOLEÅRET 2013-2014

UDDANNELSESAFDELINGEN SKOLEÅRET 2013-2014 UDDANNELSESAFDELINGEN SKOLEÅRET 2013-2014 1. august til 31. juli. AFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER, MÅL OG TILBUD 2 PÆDAGOGIK, FAG OG ELEVER 6 RAMMER FOR LÆRERARBEJDET 8 SELVSTYRENDE TEAM 15 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Eller følge guiden på Charterrejse 5

Eller følge guiden på Charterrejse 5 7/5-08 Erhvervsgrunduddannelsen Ungdomsfasen er en rejse og et identitetsprojekt i Haderslev Ungdomsskole EGU-klassen & EGU+ Maj 2008 1 Uddannelse er en af destinationerne på opdagelsesrejsen mod identitet

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Skriv gerne uddybende kommentarer til dine svar: (7 Svar) Nogle elever fra folkeskolen virker slet ikke motiverede,

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Udkantsparathed i Ungdomsskolens EGU Sæt skub i EGU 2.0 EGU, SSP, Ungdomsklubber og UU samarbejder

Udkantsparathed i Ungdomsskolens EGU Sæt skub i EGU 2.0 EGU, SSP, Ungdomsklubber og UU samarbejder Udkantsparathed i Ungdomsskolens EGU Sæt skub i EGU 2.0 EGU, SSP, Ungdomsklubber og UU samarbejder Afslutningskonference Sæt skub i EGU 2.0 10. Januar 2013, Haderslev Ungdomsskole Hvem klæber etiketten

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE 2 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Den nye folkeskolelov åbner op for lokal fleksibilitet omkring valg og sammensætning af skolebestyrelserne.

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Jeg tror jeg går i Kvickly med eleverne her efter min. Okay, hvad skal de lære, og hvilken metode har du valgt?

Jeg tror jeg går i Kvickly med eleverne her efter min. Okay, hvad skal de lære, og hvilken metode har du valgt? Jeg tror jeg går i Kvickly med eleverne her efter min pause! Okay, hvad skal de lære, og hvilken metode har du valgt? Bevidst eller bevidstløs underviser? Underviserprofessionens særlige kompetencer Konference

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv.

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. i henhold til Ungdomsskoleloven Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Ungdomsskoleplanen

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse 10. klassecentret Esbjerg Kommune Ribe Bramming Esbjerg En ny start på din videre uddannelse 10. klassetilbuddet i Esbjerg Kommune i skoleåret 2014/2015 Nyt miljø Nye fag Nye Lærere Nye kammerater Nye

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov Center for Døvblindhed og Høretab er et lands- og landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp Praktikstedsbeskrivelse Praktiksted Institutionstype Herningvej Skole Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp DUS (SFO) Børnegruppe Fysiske

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Computerstøttet undervisning på 3. årgang.

Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Marts 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Projektets mål. Målet er at udvikle praksisformer, som inddrager it til støtte for ALLE elevers læse- og skriveudvikling. Målet

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM Velkommen til Sproghuset, Søndre Skole og MF10 side 2 Undervisningen side 3 Brobygning og Praktik side 4 UU-vejleder og mentor side 4 Ungdomsskolen side 4 Gensidige forventninger side 6 Samarbejde mellem

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelsesforbundet takker for muligheden for at bidrage til ekspertgruppens arbejde. Uddannelsesforbundet finder, at løsningerne for den berørte målgruppe skal tage udgangspunkt i den enkelte unges situation,

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

STU. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed

STU. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed HVAD ER STU FOR UNGE MED DØVBLINDHED: Unge med døvblindhed og andre unge med særlige behov har krav på en ungdomsuddannelse (Særlig Tilrettelagt

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

BØRN PÅ EVALUERING MARTS 2013 B Ø R N O G U N G E

BØRN PÅ EVALUERING MARTS 2013 B Ø R N O G U N G E LILLEÅ MIDLERTIDIG UNDERVISNING AF BØRN PÅ TJØRRINGHUS EVALUERING MARTS B Ø R N O G U N G E Indledning Der har været rejst spørgsmål om undervisning af en gruppe af børn/unge på Tjørringhus: hvor vidt

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

www.ungdomsskolen.silkeborg.dk

www.ungdomsskolen.silkeborg.dk 10. Klasse (200) GFU (46) Ungdomsklub (13) SSP-konsulent Opsøgende team Silkeborg Ungdomsskole Pigeprojektet Step 2 Eneundervisningsforløb Højmark- Skolen (A-klasse) 31 elever Den almene undervisning (Ca.

Læs mere

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling Sankt Helene Skole SkoIestart og indskoling På Sankt Helene Skole har vi rullende skolestart og aldersblandet undervisning i indskolingen. Formålet er at skabe bedre læring og trivsel. Indskolingen omfatter

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber Ude-hjemme-organisering af læring På Buskelundskolen har vi valgt at organisere os på en måde, hvor skoledagen er opdelt i hjemmetid og uderum for at kunne understøtte elevens læring bedst. Det er pædagogens

Læs mere

Uddannelsesplan som uddannelsessted

Uddannelsesplan som uddannelsessted Uddannelsesplan som uddannelsessted Kornmod Realskole, Skolegade 4-12, 8600 Silkeborg T: 86822677 M: kontor@kornmodrealskole.dk Side 1 Generelt om skolen Kornmod Realskole er en af Silkeborgs ældste uddannelsesinstitutioner

Læs mere

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov Ungdomsuddannelse til unge med behov for særlig støtte Pr. 1. august 2007 er der et lovkrav om, at alle kommuner skal tilbyde en ny ungdomsuddannelse

Læs mere

Erhvervsklasser. Inspiration til at starte en erhvervsklasse

Erhvervsklasser. Inspiration til at starte en erhvervsklasse Erhvervsklasser Inspiration til at starte en erhvervsklasse Indhold Hvorfor erhvervsklasse i vores kommune? 4 Hvordan kommer vi i gang? 7 Hvad skal vi være opmærksomme på undervejs? 9 Cases som inspiration

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

STRATEGIPLAN FOR FOLKESKOLERNE

STRATEGIPLAN FOR FOLKESKOLERNE STRATEGIPLAN FOR FOLKESKOLERNE 2017-2019 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND... 4

Læs mere

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Formål På Hellested Friskole og Børnehus arbejder vi løbende med evaluering. Evalueringen sker her dels som led i det enkelte barns udviklingsproces,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE OBS!!!!!! Når du får praktiskplads ved Ung i Rudersdal, besluttes det efter forsamtalen i hvilken afdeling din praktik skal finde sted. Dette gøres for at sikre det bedst mulige match

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi.

Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi. Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi. Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Erkende Vælge Handle CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at

Læs mere

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum 2. praktik. Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til

Læs mere