Resultat af den nationale høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af den nationale høring"

Transkript

1 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden den 15. april 2015 til og med den 2. juni 2015 gennemført en national høring over udkast til markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. Den 24. juni 2015 notificerede Erhvervsstyrelsen udkast til afgørelser over for Europa-Kommissionen med henblik på gennemførsel af en fællesskabshøring i henhold til rammedirektivets artikel 7 1. Europa-Kommissionen har gennemgået Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelser og havde ingen bemærkninger. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Resultat af den nationale høring Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra Banedanmark, CoolTEL, Facilicom, Forbrugerrådet Tænk, Hi3G, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, TDC, Telenor og Telia. Banedanmark, Facilicom samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke haft bemærkninger til udkast til markedsafgørelser. Forbrugerrådet Tænk har af ressourcemæssige årsager ikke haft mulighed for at forholde sig til de fremsendte udkast. I dette høringsnotat redegøres for de væsentligste bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med høringen, og bemærkningerne kommenteres. Høringssvarene findes på De indkomne høringssvar har givet anledning til enkelte præciseringer i markedsafgørelserne. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EFT L 108 af , s. 33, ændret ved direktiv 2009/140/EF (direktivet om bedre regulering), EUT L 337 af , s. 37, og forordning 544/2009/EF, EUT L 167 af , s. 12.

2 2/11 1. Markedsafgrænsning 1.1 Substitution mellem sms og mms TDC er uenig med Erhvervsstyrelsens vurdering af, at mms ikke er substituerbart med sms. Selskabet finder ikke, at styrelsens antagelse om, at en mms udover en kort besked altid vil bestå af en tilknyttet multimediebesked (billede, lyd eller video) er korrekt. Dette skyldes, at der på nogle enheder foretages en konvertering af beskedtypen fra sms til mms, hvis beskeden er længere end den enhedsspecifikke indstilling, som typisk er ca tegn. Hvis beskeden er længere, konverteres den til en mms for at undgå mulige problemer med håndteringen af lange sms er på modtagerenheden. Ifølge TDC kan mms således godt anvendes, når der alene skal sendes en besked og selskabet finder derfor, at mms er substituerbart med sms, ligesom mms er substituerbart med MIM og . Erhvervsstyrelsen bemærker, at slutbrugerne ikke aktivt, på samme måde som med sms (og for så vidt angår også MIM og ), kan foretage valget at sende og dermed også modtage en besked som mms-besked. Konverteringen foretages ifølge TDC af det pågældende teleselskab for at undgå problemer med håndteringen af lange sms-beskeder på modtagerenheden. Således vurderer Erhvervsstyrelsen, at der fra et slutbrugersynspunkt ikke er substitution mellem sms og mms. 1.2 Substitution mellem sms og Mobile Instant Messaging (MIM) Hi3G er uenig i Erhvervsstyrelsens vurdering om, at engrosmarkedet for terminering af sms i mobilnet bør omfatte MIM. Hi3G anfører hertil, at det forhold, at data inkluderet i mobilabonnementer samt udbredelsen af smartphones, ikke kan lægges til grund for en konklusion om, at der er substitution mellem sms og MIM. I forlængelse heraf påpeger selskabet, at terminering af MIM kræver, at slutbrugerne benytter samme indbyggede styresystemer på deres smartphones eller har oprettet en konto på en specifik beskedapplikation. Som et eksempel er det ikke muligt at terminere en MIM mellem et IOS og et Android styresystem, hvilket ifølge Hi3G er konkurrencebegrænsende. Derimod anfører Hi3G, at sms kan termineres mellem samtlige mobiltelefoner, både smartphones og legacy -mobiltelefoner og har derfor ikke samme konkurrencebegrænsende effekt. På den baggrund mener selskabet, at sms og MIM ikke kan være på samme marked. Erhvervsstyrelsen er enig i, at MIM er begrænset til kun at kunne anvendes, såfremt de pågældende slutbrugere enten benytter samme indbyggede styresystemer eller benytter sig af den samme applikation. De fleste applikationer til brug for MIM, fx WhatsApp og Facebook Messenger, er imidlertid udviklet til at kunne anvendes på tværs af styresystemer på såvel IOS som Android styresystem (samt andre styresystemer). Erhvervsstyrelsen er

3 3/11 således ikke enig i, at det ikke er muligt at terminere en MIM mellem eksempelvis et IOS og et Android styresystem. På baggrund af den høje udbredelse af smartphones og abonnementer med data inkluderet (i Danmark) er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at der i tilstrækkeligt omfang er de samme muligheder for at modtage en besked som såvel sms som MIM. I dag vælger slutbrugerne derfor oftest applikationer, der kan anvendes på tværs af de forskellige styresystemer for derved at kunne kommunikere med andre slutbrugere, uanset hvilket styresystem de pågældende slutbrugere anvender. CoolTEL anfører, at afgørelsesudkastet ikke forholder sig nærmere til det forhold, at MIM er afhængig af, at man som afsender af en besked ved, om modtageren er i stand til at modtage MIM, eksempelvis ved at have den relevante applikation installeret på sin smartphone. Ligeledes forholder udkastet sig ikke til, at mange brugere har andre rutiner for så vidt angår MIM set i forhold til sms. Mange afsendere af sms er er kun i besiddelse af slutbrugerens telefonnummer og har derfor behov for vished om, at en besked modtages, uanset hvilken type telefon, den sendes til. Erhvervsstyrelsen skal indledningsvis bemærke, at nærværende marked alene omfatter selve termineringsydelsen. Når et teleselskab køber terminering af en sms, er det et engrosprodukt, der sælges af det teleselskab, der har abonnementsforholdet med den slutbruger, der modtager sms en. Køberen af termineringsydelsen er det teleselskab, hvis slutbruger ønsker at sende en sms til en slutbruger, som har et abonnement hos et andet teleselskab. For at fastslå, hvilke produkter engrosmarkedet for terminering af sms i mobilnet omfatter, har Erhvervsstyrelsen vurderet, hvilke produkter, set fra den modtagende slutbrugers synspunkt, der ud fra deres funktionalitet, kvalitet, pris mv., kan erstatte modtagelsen af en sms. Det er ikke nødvendigt, at alle slutbrugere skifter til et konkurrerende produkt det er nok, at tilstrækkeligt mange eller nok skifter, så den relative prisstigning ikke er rentabel, jf. fodnote 25 i Kommissionens retningslinjer for markedsanalyse 2. Som anført i afgørelsesudkastets afsnit gør købet af et abonnement, og derved tildelingen af et telefonnummer, det muligt for slutbrugeren at modtage sms er fra andre slutbrugere, og slutbrugeren har med telefonnummeret adgang til et abonnement, der giver mobilitet og tilgængelighed. Substitutionsvurderingen tager således udgangspunkt i den modtagende, og ikke den afsendende, slutbruger. Dermed er det i denne sammenhæng ikke relevant at inddrage det forhold, at MIM er afhængig af, at man som afsender af en be- 2 Kommissionens retningslinjer for markedsanalyse og beregning af stærk markedsposition i henhold til EU-rammebestemmelserne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (2002/C 165/03).

4 4/11 sked ved, om modtageren er i stand til at modtage MIM samt det forhold, at mange afsendere af sms er kun er i besiddelse af slutbrugerens telefonnummer og derfor har behov for vished om, at en besked modtages, uanset hvilken type telefon, den sendes til. 1.3 Substitution mellem sms og Telia vurderer, at der på engrosmarkedet for terminering af sms i mobilnet eksisterer reelle alternativer (substitutter med tilsvarende brugervenlighed og anvendelsesmuligheder) på markedet i form af bl.a. MIM og . Efter selskabets vurdering bekræftes dette af styrelsens konklusioner vedrørende udviklingen i slutbrugernes efterspørgsel efter mobiltjenester, udviklingen i priserne, den væsentligt forøgede udbredelse af smartphones og abonnementer med inkluderet data, samt den forøgede og væsentligt lettede adgang til data, bl.a. grundet en markant udrulning af mobilnettene, herunder særligt af LTE-teknologien. Hi3G er uenig i Erhvervsstyrelsens vurdering om, at engrosmarkedet for terminering af sms i mobilnet bør omfatte . Selskabet anfører, at data inkluderet i mobilabonnementer samt udbredelsen af smartphones ikke kan lægges til grund for en konklusion om, at der er substitution mellem sms og . Desuden finder Hi3G, at ikke kan betragtes som substitut for sms, idet benyttes til helt andre former for meddelelser, da der kan indsættes dokumenter, billeder, grafer mv. i s. CoolTEL bemærker, at det ikke er afgørende for, om der er substitution mellem sms og , i hvilket omfang brugerne af mobiltelefoner og abonnementer har adgang til at sende s via deres mobiltelefoner. Det afgørende er, om brugernes oplevelse af at anvende adskiller sig væsentligt fra oplevelsen ved at anvende sms. Efter CoolTEL s opfattelse er der væsentlige forskelle på den oplevelse, man som bruger har og søger ved set i forhold til sms. CoolTEL anfører således, at s i langt højere grad risikerer at blive overset af modtageren, fanget i spam-filtre m.v., ligesom en ikke på samme måde opleves som sikker formidling af her-og-nu -beskeder. Afsenderen af en sms oplever således, at en sms medfører en større grad af sandsynlighed for, at modtageren rent faktisk ser og læser beskeden set i forhold til, hvis samme meddelelse var sendt via . CoolTEL bemærker endvidere, at mange, som har installeret applikationer på deres smartphone eller som tjekker s via smartphonens browserapplikation, aktivt skal enten logge på eller opdatere for at få adgang til nye beskeder. Også på dette punkt adskiller sms sig væsentligt fra . Ved vurderingen af substitutionen mellem produkter eller tjenester (på efterspørgselssiden) undersøges, i hvilket omfang forbrugerne har mulighed for og er villige til at erstatte et produkt med et andet. Her foretages en vurdering af produkternes egenskaber, pris og anvendelsesformål mv.

5 5/11 Substitutionsvurderingen, der er foretaget i nærværende udkast til markedsafgørelse, tager udgangspunkt i en vurdering af de produkter eller tjenester, der ud fra en slutbrugers synspunkt kan erstatte modtagelsen af en sms-besked. Således er udgangspunktet en vurdering af de egenskaber, som slutbrugerne efterspørger ved modtagelse af sms-besked. Ved vurderingen af markedsafgrænsningen kan grænserne for det relevante marked udvides til at omfatte produkter eller geografiske områder, som måske ikke er direkte substituerbare, men som bør indgå i markedsafgrænsningen på grund af såkaldt kædesubstitution. Kort sagt er der tale om kædesubstitution, når det kan påvises, at selv om produkt A og C ikke er direkte substituerbare, er produkt B substitut for både produkt A og C, og produkt A og C må således tilhøre samme produktmarked, fordi fastsættelsen af deres priser er begrænset af mulighederne for substitution med produkt B. Som anført i afgørelsesudkastets afsnit finder Erhvervsstyrelsen ikke for nuværende, at i samme grad som MIM kan substituere sms. Det er dog styrelsens vurdering, at funktionaliteterne forbundet med lægger sig så tæt op ad MIM, at der allerede på nuværende tidspunkt reelt er tale om en kædesubstitution mellem og sms. Derfor er det styrelsens vurdering, at den høje udbredelse af smartphones og abonnementer med inkluderet data i Danmark, kombineret med den markante udrulning af mobilnet til LTE (4G) og den forventede videre udbredelse af smartphones betyder, at der inden for tidshorisonten af denne markedsundersøgelse vil være substitution mellem og sms. 2. Markedsafgørelse 2.1 Balancen på sms-markedet Hi3G bemærker, at selskabet fortsat er af den opfattelse, at markedet bør være underlagt regulering, og selskabet er bekymret for, om en deregulering vil påvirke prisen for terminering af sms. Hi3G anfører, at selskabets detailkunder fortsat hver eneste måned sender langt flere sms er til de øvrige mobiloperatører, end Hi3G modtager fra de øvrige mobiloperatørers net. Således har Hi3G en negativ balance i forhold til termineringsbetalinger for indkomne og udgående sms-beskeder. Efter Hi3G s opfattelse er denne fortsatte ubalance konkurrenceforvridende, såfremt priserne på terminering af sms igen sættes op. Det er desuden forsat Hi3G s opfattelse, at termineringspriserne skal være på det niveau, som afspejler den omkostningsbaserede prisregulering. Erhvervsstyrelsen er enig i, at en negativ balance i forhold til termineringsbetalinger for indkomne og udgående sms-beskeder kan blive påvirket i en negativ retning, såfremt priserne på terminering sættes op efter en ophævelse af reguleringen på markedet.

6 6/11 Slutbrugernes muligheder for alternativer til sms-beskeder har dog medført, at der ikke i dag, i samme grad som tidligere, eksisterer et monopol for terminering i individuelle mobilnet. Endvidere vurderer styrelsen, at konkurrencen er tilstrækkelig effektiv, således at de substituerende tjenester vil disciplinere termineringspriserne. Dermed er det styrelsens vurdering, at konkurrencen netop vil sikre, at der ikke sker en prisforhøjelse. Som det tillige fremgår af afgørelsesudkastet, skal det yderligere bemærkes, at engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet vil være underlagt konkurrenceloven, som i sidste ende sætter grænser for et selskabs mulighed for at udnytte en eventuel dominerende stilling på et marked, som afgrænses nærmere som led i en konkret sag. Konkurrenceloven forbyder således et selskabs misbrug af en eventuel dominerende stilling fx i form af en forskelsbehandling mellem sig selv og konkurrenter eller anvendelse af forskellige priser for ydelser af samme værdi, jf. gældende praksis på konkurrenceområdet. Konkurrencebegrænsende adfærd fra et selskabs side vil kunne indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og behandles efter reglerne i konkurrenceloven. Såfremt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i et betragteligt omfang modtager henvendelser fra den øvrige branche om forhold, der indikerer, at et selskab udøver konkurrencebegrænsende adfærd, vil Erhvervsstyrelsen blive underrettet herom af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der kan i givet fald blive tale om at genoverveje regulering af det, der i dag er afgrænset som engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet eller dele deraf. 2.1 Tre-kriterie-test (1. kriterium) CoolTEL anfører, at selskabet er afhængig af adgang til den pågældende operatørs individuelle mobilnet for at kunne levere sms er til alle mobiltelefonejere og finder, at mobilnet-ejernes monopol på terminering af sms er i eget net udgør en væsentlig hindring for adgangen til markedet (modtageren af sms en). CoolTEL bemærker hertil, at selskabet uden SMP-regulering, samt mobilnetejernes monopol på terminering af sms er i eget net, vil stå i en situation, hvor det vil være særdeles vanskeligt at gennemtvinge konkurrencemæssige vilkår over for teleselskaberne. CoolTEL vil ikke have nogen reel købermagt. Endvidere anfører CoolTEL, at ingen af mobilnet-ejerne har den specialisering i effektiv og sikker levering af sms er, som CoolTEL og andre virksomheder over en årrække har opbygget, da mobilnet-ejerne formentlig ikke har samme fokus på at sikre en høj kvalitet af drift og sikkerhed i forhold til sms-levering. Ifølge CoolTEL styres teleselskabernes oppetid på de forskellige tjenester på nettet i vidt omfang af Services Level Agreements (SLA), hvor det er angivet, hvor hurtigt, der skal reageres på fejl mv. CoolTEL anfører, at idet dette ikke er

7 7/11 et kerneforretningsområde for MNO erne, er SLA-kravene mere beskedne her. Dette giver sig udslag i større nedetid og en dårligere kundeoplevelse med usikkerhed om, hvorvidt kunderne altid modtager sms-beskeden i tide. Der er derfor en væsentlig risiko for, at en ophævelse af SMP-reguleringen vil medføre, at kunderne vil opleve, at kvaliteten af tilgængelige services på sms-markedet vil dale samtidig med, at priserne stiger. Det er på den baggrund CoolTEL s opfattelse, at der i tilfælde af en ophævelse af SMP-reguleringen vil være en væsentlig risiko for, at adgangen til markedet de facto begrænses. Slutbrugernes muligheder for alternativer til sms-beskeder har efter styrelsens vurdering medført, at der ikke i dag, i samme grad som tidligere, eksisterer et monopol for terminering i individuelle mobilnet. Som følge af en deregulering af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet vil en række forpligtelser, herunder forpligtelsen til netadgang, bortfalde. Hertil skal styrelsen endvidere gøre opmærksom på, at krav om bestemte SLA er (samt indholdet og de nærmere vilkår af disse) ikke er en del af den nuværende regulering på markedet. En eventuel ophævelse af reguleringen på markedet vil således ikke ændre på den nuværende situation på markedet for så vidt angår SLA er. På den baggrund er det styrelsens vurdering, at en eventuel ophævelse af reguleringen ikke vil medføre en risiko for en kvalitetsforringelse af de tilgængelige services på markedet i forhold til den nuværende situation. Uanset bortfaldet af en række forpligtelser skal Erhvervsstyrelsen henlede opmærksomheden på telelovens 33, stk. 1, hvoraf det fremgår, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester har pligt til indbyrdes at forhandle sig frem til aftaler om samtrafik med henblik på at udbyde offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester. Heri ligger en pligt til, at forhandlingen skal gennemføres med reelle hensigter. Samtrafikaftalen vil herefter være baseret på kommercielle vilkår, og det er således ikke på forhånd givet, hvilke vilkår en samtrafikaftale vil indeholde. Indholdet af samtrafikaftalen, og dermed de fastsatte vilkår, vil derfor være udfaldet af den konkrete forhandling. Jf. i øvrigt tillige ovenfor om forholdet til konkurrenceloven. 2.2 Tre-kriterie-test (2. kriterium) Ifølge CoolTEL er der intet på det marked, som selskabet opererer på, der indikerer, at der opstår et skift i, at sms kan være eneste mulighed for mange brugere. Således oplevede CoolTEL i 2014 en vækstrate på 48 pct. i forhold til året før, og der ses derfor ikke at være noget grundlag for, at MIM- og produkter udgør eller vil komme til at udgøre nogen reel konkurrence med sms er.

8 8/11 CoolTEL finder, at afgørelsesudkastet i sin vurdering overser det forhold, at en stor del af den sms-trafik, der foregår i dag, hverken har eller har udsigt til at få MIM og s som et alternativ. Det er således CoolTEL s opfattelse, at der ikke er grundlag for den konklusion, at markedet for sms-tjenester tenderer mod reel konkurrence, hvorfor kriterie nr. 2 må anses for at være opfyldt. På trods af CoolTEL s vækst i afsendte (og dermed modtagne) sms er i 2014 er det samlede antal af sendte (og dermed modtagne) sms-beskeder faldet de seneste år. Seneste tal fra Erhvervsstyrelsens Telestatistik (2. halvår 2014) viser, at antallet af afsendte (og dermed modtagne) sms-beskeder alene det seneste år er faldet med 433 mio. til mio., hvilket svarer til et fald på 9,3 pct.. Afsendte sms-beskeder (mio.) halvår halvår halvår halvår halvår 2014 Fra 2. halvår 2010 til 2. halvår 2014 er antallet af afsendte (og dermed modtagne) sms-beskeder faldet med ca. 35 procent. For at et marked kan tendere mod effektiv konkurrence, er det ikke tilstrækkeligt, at der forekommer substituerbare detailprodukter. Slutbrugerne skal rent faktisk også kunne anvende disse substituerbare produkter samt være villige til at bruge dem. Som Erhvervsstyrelsen har beskrevet i afgørelsesudkastet, er det styrelsens vurdering, at langt størstedelen af de slutbrugere, som modtager sms-beskeder, forholdsvis enkelt kan modtage MIM-beskeder i stedet. Derudover forventes det, at antallet af danskere, som ejer en smartphone, vil stige i løbet af de næste par år. Endvidere forventes det, at en sådan stigning vil medføre en stigning i abonnementer, som inkluderer data, hvilket igen vil medføre en stigning i antallet af danskere, der vil kunne modtage en MIM/ i stedet for en sms-besked.

9 9/11 Med udgangspunkt i ovenstående samt den markante udrulning af mobilnet til LTE (4G) vurderer Erhvervsstyrelsen, at der inden for tidshorisonten af denne markedsundersøgelse vil være substitution mellem anvendelse af sms-beskeder og MIM/ Tre-kriterie-test (3. kriterium) CoolTEL bemærker, at såfremt den nugældende SMP-regulering af markedet ophæves, vil en række af de regler bortfalde, og at det herefter vil være telelovens 33, der vil udgøre den primære beskyttelse af teleselskabers adgang til de individuelle mobilnet. Efter CoolTEL s opfattelse pålægger denne bestemmelse dog ikke MNO erne at indgå samtrafikaftaler og stiller ingen krav til de nærmere vilkår for aftaler om adgang til individuelle mobilnet. Som følge af en deregulering af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet vil en række forpligtelser, herunder forpligtelsen til netadgang, bortfalde. Uanset bortfaldet af en række forpligtelser, fremgår det netop af telelovens 33, stk. 1, som CoolTEL også henviser til, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester har pligt til indbyrdes at forhandle sig frem til aftaler om samtrafik med henblik på at udbyde offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester. En forhandling om indgåelse af samtrafikaftale skal gennemføres med reelle hensigter. Deri ligger, at hvis en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester alene har tilbudt en anden udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester samtrafik på ensidige betingelser, må det antages, at forpligtelsen til at forhandle en aftale om samtrafik ikke er opfyldt. Dette vil navnlig være tilfældet, hvis de ensidige betingelser kan forhindre udviklingen af et marked i detailledet, samt hvor disse betingelser er til hinder for, at den anden udbyders kunder kan benytte dennes tjenester. I sådanne tilfælde vil Erhvervsstyrelsen kunne vurdere, hvorvidt der er grundlag for at åbne en tilsynssag. CoolTEL finder, at MNO erne alt andet lige vil have incitament til at fastsætte termineringspriser på et niveau, som overstiger de effektive omkostninger. Dette vil føre til højere omkostninger hos de øvrige selskaber, som ønsker at levere specialiserede sms-løsninger og terminere sms i de individuelle net, hvilket vil medføre nedsat forbrug til skade for forbrugervelfærden. Endvidere forventer CoolTEL, at MNO erne vil have større incitament til at indgå termineringsaftaler med hinanden frem for mindre teleselskaber, idet MNO erne er indbyrdes afhængige af adgangen til hinandens net. På den baggrund er CoolTEL bekymret for, om de vilkår MNO erne giver hinanden, vil give dem en væsentlig konkurrencefordel i forhold til virksomheder som Cool- TEL, herunder om den generelle konkurrencelovgivning vil give CoolTEL en tilstrækkelig beskyttelse i praksis.

10 10/11 Erhvervsstyrelsen skal henvise til, at såfremt priserne hæves igen og dette kan betegnes som konkurrencebegrænsende adfærd fra en eller flere af de øvrige mobiloperatører vil dette kunne indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og behandles efter reglerne i konkurrenceloven. Ligeledes vil eventuelle konkurrencebegrænsende aftaler (aftaler der begrænser, hindrer eller fordrejer konkurrencen) kunne indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil endvidere underrette Erhvervsstyrelsen, såfremt der i et betragteligt omfang modtages henvendelser eller indbringes klager fra den øvrige branche om forhold, der indikerer, at et selskab udøver konkurrencebegrænsende adfærd. Der kan i givet fald blive tale om, at genoverveje regulering af det, der i dag er afgrænset som engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet eller dele deraf. 2.4 Ikrafttrædelsesdato TDC opfordrer til, at afgørelsen træder i kraft med omgående virkning. Selskabet henviser til, at størstedelen af branchen, siden styrelsen traf den første afgørelse på markedet, har kritiseret SMP-forpligtelsen med henvisning til, at markedet ikke var egnet ex ante-regulering, ligesom tilfældet har været i alle andre EU-lande (på nær Frankrig). Telenor er enig i Erhvervsstyrelsens konklusion om, at kriterierne for at opretholde en ex ante-regulering af engrosmarkedet for terminering af sms ikke er opfyldt. Telenor finder dog umiddelbart ikke, at der er særlige hensyn, der taler for at udsætte ikrafttrædelsen af afgørelsen til den 1. januar Dette skyldes, at ændringer af prisvilkår i Telenors nationale samtrafikaftaler i forvejen skal varsles med mindst 2 måneder, med mindre de er pålagt fra regulatorisk myndighed. Derudover bemærker Telenor, at flere udenlandske operatører vælger at fastholde en høj pris for terminering i deres eget net, mens terminering i Telenors mobilnet finder sted via en transitaftale med en dansk netoperatør, som Telenor har en national udvekslingsaftale med. En tilbagerulning af reguleringen vil styrke Telenors muligheder for at få bragt denne konkurrenceforvridning til ophør. Dette taler, ifølge Telenor, imod en udsættelse af ikrafttrædelsen. Telia er enig i styrelsens konklusion for indeværende markedsafgørelse, herunder den foretagne tre-kriterie-test, hvorefter engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet ikke længere kan gøres til genstand for regulering, hvorfor de heraf afledte forpligtelser skal bortfalde. Hertil opfordrer Telia styrelsen til at lade reguleringen af markedet ophøre fra og med d. 1. juli Erhvervsstyrelsens fastsættelse af tidspunktet for ikrafttrædelsen af markedsafgørelsen, og dermed en ophævelse af reguleringen på markedet, er, i overensstemmelse med lovbemærkningerne til telelovens 41, stk. 5, sket under afvejning på den ene side, hvor byrdefuld forpligtelsen er for de tidligere udbydere med en stærk markedsposition og på den anden side tilpasningsmulighederne

11 11/11 for de udbydere, som aftager det pågældende produkt på regulerede vilkår og priser. Erhvervsstyrelsen forventer at træffe endelige markedsafgørelser medio august Dette skal ses i lyset af, at der inden endelige markedsafgørelser kan træffes, skal foretages en notificering af afgørelsesudkastene til Kommissionen. På den baggrund vil det derfor ikke være muligt at lade reguleringen af markedet ophøre fra og med 1. juli Derudover vil en ophævelse af reguleringen på markedet indebære en ny markedssituation, hvor der er behov for at forhandle og indgå nye aftaler. På baggrund af ovenstående har Erhvervsstyrelsen fundet det hensigtsmæssigt, at markedsafgørelserne, og dermed bortfaldet af de hidtil gældende forpligtelser over udbyderne med en stærk markedsposition træder i kraft den 1. januar 2016 altså reelt en udfasningsperiode på 4,5 måneder. Dermed er der tale om en relativ kort overgang henset til, at der er tale om en fuldstændig ophævelse af reguleringen af markedet.

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2).

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 28. oktober 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). Erhvervsstyrelsen har i perioden 4. maj 2016 til og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene.

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene. Høringsnotat s høringsnotat af 11. februar 2011 for høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 1. juli 2010 en høring

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobile Denmark ApS mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobile Denmark ApS mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobile Denmark ApS mobilnet 19. august 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Notat om evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Kontor/afdeling Center for Tele April 2016 J nr. 2016-1033 Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 / Initiativ1 skal

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) 18. december 2013 /camped Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) Erhvervsstyrelsen har i perioden den

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Notat s notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 23. december 2008 en høring af branchen over udkast

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. Udgivet af:

Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. Udgivet af: > Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Udgivet af: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 2100 København Ø Telefon: 3529 1000 Fax: 3546 6001 >

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobiles mobilnet. Udgivet af:

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobiles mobilnet. Udgivet af: > Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobiles mobilnet Udgivet af: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 2100 København Ø Telefon: 3529

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Dato for offentliggørelse 03-07-2013 04:47. Version 3. Ændret dato 03-07-2013 04:47

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Dato for offentliggørelse 03-07-2013 04:47. Version 3. Ændret dato 03-07-2013 04:47 Københavns Kommunes rammeaftale til indkøb af telefoni, mobiltelefoner, mobiltilbehør, mobilt bredbånd, mobile modemmer samt tilknyttede serviceydelser. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38018712.aspx

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling 12. januar 2015 Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling /dajosc-erst Deltagere: Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein TDC:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 167/12 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.6.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 544/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 717/2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias mobilnet (marked 2)

Udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias mobilnet (marked 2) Udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias mobilnet (marked 2) Markedsafgrænsning, markedsanalyse og markedsafgørelse 04. maj 2016 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 84 Offentligt Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet

Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet > Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545

Læs mere

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde 15. januar 2016 /CPN Sag Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde Erhvervsstyrelsen ønsker at igangsætte en revidering af principperne,

Læs mere

Forsyningspligt på teletjenester. Analyse af det fremtidige behov for forsyningspligt på teletjenester

Forsyningspligt på teletjenester. Analyse af det fremtidige behov for forsyningspligt på teletjenester Forsyningspligt på teletjenester Analyse af det fremtidige behov for forsyningspligt på teletjenester 7-1-2016 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. RESUMÉ AF ANALYSENS ANBEFALINGER... 7 3. ANALYSENS

Læs mere

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet > Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering)...3 3. Taletid...3 4. Ubegrænset

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1)

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) Center for Cybersikkerhed 29. april 2016 U D K A S T Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) I medfør af 4, 7 og 14, stk. 2, i lov nr. 1567 af

Læs mere