Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere JL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL"

Transkript

1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar JL I forbindelse med en lovændring på danskuddannelsesområdet (Lov nr af 27. december 2009) kan kommunerne fra og med 3. kvartal 2010 henvise arbejdstagere til undervisning i introdansk hos udbyderne af danskundervisning. Tilbud om intro-dansk omfatter højest 250 timers undervisning opdelt i fem undervisningsforløb, som hver omfatter 50 timer (en times undervisning svarer til en lektion på 45 minutter). Samme kursist kan have undervisning ved flere udbydere, men ikke inden for det enkelte 50 undervisningsforløb. Der er ikke prøver eller test efter hvert undervisningsforløb eller ved afslutningen af de 250 timers undervisning. Ved udløbet af de 250 timers undervisning kan kursisten evt. vælge at overgå til ordinær danskundervisning efter DU/Modul modellen. Intro-dansk aktivitet, gennemført ved udbydere af danskundervisning for voksne udlændinge, skal indberettes til Ankestyrelsen. Dette sker via et separat indberetningssystem. Dette notat beskriver de krav til indberetningen i form af dataindhold og datastruktur, som Ankestyrelsen og efter høring af leverandørerne af administrative systemer til udbyderne har sat op. Herudover beskriver notatet, hvordan indberetningen rent praktisk foregår i det indberetningssystem, som UNI C Statistik & Analyse har udviklet til brug for indberetningerne. Indberetningen sker månedligt. Alle udbydere, som er udbydere af intro-dansk aktivitet skal indberette én gang om måneden, også selvom der ikke har været aktivitet. Indberetningen skal som minimum indeholde data for alle kursister, som har igangværende/ikke afsluttet intro-dansk aktivitet. Indberetningen skal omfatte alle kursister/henvisninger, som i den pågældende periode (måned) har bevægelse(evt. ingen bevægelse) på deres intro-dansk forløbsoplysninger (jf. næste afsnit). Fx ved - at de er blevet henvist til et nyt 50 timers undervisningsforløb af en kommune - at de har/ikke har modtaget undervisning på et 50 timers igangværende undervisningsforløb - at de er ophørt på et (50 timers) forløb hos udbyderen Data er således organiseret i to tabeller med forløbsoplysninger samt to overordnede stamtabeller med faste oplysninger om den aktuelle indberetning og de kursister, som indberetningen omfatter.

2 Datatabeller Stamoplysninger: Indberetning: Denne tabel giver oplysninger om den aktuelle indberetning. Oplysningerne omfatter udover udbyderkode den aktuelle måned som data omhandler (indberetningsmåned), ML skemaversion, og systemversion(oplysning fra leverandør af adm. system). Kursist: Oplysningerne i denne tabel gives én gang per kursist i den pågældende indberetning. Oplysningerne omfatter udover CPR-nummer eller kildeskattenummer faste baggrundsoplysninger på kursisten, dvs. køn og nationskode. En særlig udfordring i relation til indberetning for intro-dansk er, at nogle kursister endnu ikke har fået et CPR nr. ved undervisningsstart. Disse kursister identificeres ved deres kildeskattenummer. Hvis kursisten senere registreres i CPR-registret, vil kursistens CPRnummer svare til kildeskattenummeret. Stamoplysningerne skal indberettes hver gang kursisten er med i en månedsindberetning. Her vil det blive de senest indberettede stamoplysninger, som bliver registreret for en kursist hos en udbyder, der indberettes. Nye stamoplysninger for en kursist hos en udbyder vil således overskrive tidligere indberettede oplysninger. Forløbsoplysninger: Henvisninger: Udbyderen oplyser i denne tabel de henvisninger til 50 timers undervisningsforløb, som undervisningen er baseret på. Der angives henvisningsdato, henvisningsnummer på 50-timers undervisningsforløb, henvisende kommunenummer samt kursistens bopælskommune på henvisningstidspunktet. Henvisningsdatoen skal ligge før den pågældende indberetningsmåneds udløb. Endvidere angives startdato for første undervisningsdag i forløbet samt den forventede slutdato for forløbet. Når undervisningsforløbet er afsluttet indberettes en ophørskode, og slutdatoen indberettes som faktisk slutdato. Henvisningsoplysninger, som er indberettet i tidligere indberetninger, vil blive overskrevet med data fra den seneste indberetning. Undervisning: I denne tabel vises hvor mange undervisningstimer kursisten har modtaget på det pågældende forløb i den pågældende undervisningsmåned. Undervisningsdata der genindberettes vil overskrive eksisterende data (se senere afsnit). Nedenstående figur viser datastrukturen i skematisk form. Datastrukturen er hierarkisk, dvs. alle tabeller på nær indberetningstabellen har en relation til den overliggende tabel, og alle poster i alle tabeller kan føres tilbage til indberetningstabellen via udbyderkode. Felter som er eksterne nøglefelter, dvs. fastlægger forbindelsen til en overliggende tabel, står med fed skrift. Felter som er interne nøglefelter, dvs. medvirker til unikt at identificere den enkelte post, står med kursiv skrift. De fleste af nøglefelterne er både eksterne og interne. Side 2

3 Indberetning Udbyderkode Version SystemVersion IBMaaned 0 -> * Kursist Udbyderkode Kursistnummer Nationskode 1 -> * Henvisning Udbyderkode Kursistnummer Henvisningsnummer Henvisningskommune Henvisningsdato Bopaelskommune Startdato Slutdato Ophoerskode 0 -> * Undervisning UVMaaned UdbyderKode Kursistnummer Henvisningsnummer Henvisningskommune Lektioner Beskrivelse af tabellernes nøgler og relationer Indberetning er den overordnede tabel vedr. den aktuelle indberetning. Feltet IBMaaned (indberetningsmåned) angives den måned, hvortil data er ajourført. Har denne fx værdien , vil systemet regne med, at indberetningen dækker al intro-dansk aktivitet for måned 12 i Den overordnede indberetningsenhed (nøglefelt) for Indberetningstabellen er feltet udbyderkode. For Kursisttabellen er udbyderkode og kursistnummer (CPR nr. eller evt. identificeret ved Kildeskattenummer, jf. tidligere) den overordnede indberetningsenhed (nøglefelter). Her fremgår alle Side 3

4 de kursister, som udbyderen har medtaget i den pågældende indberetning. Der findes således kun én post for hver kombination af Udbyderkode og Kursistnummer for hver indberetning. Henvisningstabellen viser de henvisninger til 50-timers undervisningsforløb, som er sket senest ved udgangen af indberetningsmåneden, og som danner grundlag for den undervisningsaktivitet, som indberettes i undervisningstabellen. I Henvisningstabellen angives altid en startdato, den forventede/faktiske slutdato samt en ophørskode for hvert undervisningsforløb. For et igangværende undervisningsforløb anføres koden 0 i feltet Ophoerskode. En henvisning identificeres ved kombinationen af den henvisende kommunes officielle kommunekode (Henvisningskommune) og et fortløbende nummer 1-9 (henvisningsnummer), som viser nummeret på det 50 timers forløb, som kommunen henviser til. Flere kommuner kan godt henvise den samme kursist. Første gang en kommune henviser, benyttes henvisningsnummer 1, selv om en anden kommune fx har henvist til to tidligere forløb med numrene 1 og 2. Henvisningskommunens kommunekode adskiller således disse henvisninger i de indberettede data. For 50 timers undervisningsforløb, som er indberettet i Henvisningstabellen, viser Undervisningstabellen den undervisningsaktivitet, som har fundet sted i hver måned (undervisningsmåned) op til og med indberetningsmåneden. Henvisninger og undervisning knyttes sammen via henvisningsnummer (jf. ovenfor) og henvisningskommune. Der kan kun være én undervisningsindberetning per henvisning for en given undervisningsmåned, men der kan godt være flere henvisninger med tilhørende undervisningsaktivitet inden for samme undervisningsmåned. Bemærk at data for den samme henvisning og det samme undervisningsforløb skal indberettes igen i de efterfølgende måneder, dersom det samme 50 timers undervisningsforløb stadig er aktivt. Det vil ikke være muligt at starte op på et forløb igen, hvis en person melder klart ud at vedkommende ikke mere vil komme på det pågældende forløb. Er der derimod tale om at personen ikke møder op, skal der ikke sættes/indberettes en slutdato/ophørskode på før forløbet er planlagt til at skulle slutte. Indberetning for måneder uden undervisningsaktivitet Der skal for udbydere tilmeldt intro-dansk ske en månedlig indberetning til systemet. I det omfang at en udbyder ikke har haft undervisningsaktiviteter og ikke har uafsluttede undervisningsforløb skal der i den givne måned alene indberettes oplysninger på Indberetningniveauet, dvs. udbyderkode, version, Systemversion, samt IBMaaned (indberetningsmåned). I det omfang at der foreligger uafsluttede undervisningsforløb men ingen undervisningsaktivitet i pågældende måned skal der indberettes som normalt dog med angivelse af 0 i feltet lektioner. Bemærk at det også er muligt at indberette henvisninger der ligger efter aktuelle indberetningsmåned blot der er fastlagt en startdato og en forventet slutdato på forløbet hos udbyderen. Genindberetning af aktivitet for måneder før indberetningsmåneden. Der er muligt at indberette undervisningsdata (med tilhørende henvisninger) for måneder, som ligger før indberetningsmåneden. Dette sker efter følgende principper: Side 4

5 Eksempel: Alle kursister, som medtages i en indberetningsmåned skal have undervisningsoplysninger for den pågældende måned. For disse kursister skal som tidligere nævnt medtages alle undervisningsdata (med tilhørende henvisningsoplysninger) for hele henvisningsforløbet. Herigennem er det muligt at ændre tidligere indberettet oplysninger i henvisning og undervisningstabellen ved blot at indberette nye/opdaterede data. Det kunne fx være en ændring af slutdatoen eller en tilpasning af lektionsantallet for forrige måned. Ønskes en historisk opdatering for kursister i afsluttede henvisningsforløb, må der laves en fornyet indberetning for hver indberetningsmåned fra og med den sidste måned, hvor kursisten har været aktiv i henvisningen og frem til i dag. Det skal foretages én indberetning for hver måned, dvs. at hvis der i oktober måned skal foretages en ændring på data fra april, skal der indberettes separat for hver måned fra april og til oktober (7 indberetninger i alt) Indberetter man med en indberetningsmåned som er samme eller før indberetningsmåneder, som tidligere er indberettet, slettes automatisk først alle indberetninger inkl. tilhørende henvisninger og undervisningsposter med samme eller nyere måneder. For at ajourføre data, skal der efterfølgende laves genindberetninger for disse måneder. Generelt vil alle nye indberetninger, for kursister, henvisninger eller undervisningsaktivitet, som allerede er indberettet tidligere, overskrive de allerede indberettede data kursist for kursist. Kursist Y har ikke aktivitet længere, men man er blevet opmærksom på, at der er en fejl i slutdato på et undervisningsforløb for 3 måneder siden. Hvis data ønskes opdateret, skal der laves en indberetning med indberetningsmåned for den sidste måned med aktivitet. Når dette er gjort genindberettes data for alle måneder herefter indtil udbyderen igen er ajour med indberetningerne. Beskrivelse af tabellernes datafelter Indberetning Felt Navn Info Lovlige værdier Obligatorisk () UdbyderKode Udbyderkode Tal, seks cifre (=sprogcenter kode i offentlig udbyderregi) Version ML version Tekst, fx 1.0 SystemVersion Adm. leverandør Version Tekst, fx UNI-C Indtast v 1.0 IBMaaned Indberetningsmåned for aktuel indberetning Dato, måned, format ÅÅÅÅ-MM (fx ) Kursist (stam data) Felt Navn Info Lovlige værdier Obligatorisk () Side 5

6 UdbyderKode Som i indberetning tabel Kursistnummer Kursistens CPR-nummer Tekst, 10 tegn /kildeskattenummer ( dokumentation for registrering hos skattemyndigheder) NationsKode Kursistens nationskode Tekst, 3 tegn Følger FNs ISO Alpha 3-code, se web siden: unsd/methods/m49/m49alpha.htm Henvisning Felt Navn Info Lovlige værdier Obligatorisk () UdbyderKode Som i Kursist tabel Kursistnummer Som i Kursist tabel HenvisningsNummer Henvisningsnummer. Angiver nummer Tal, 1-9 på henviste 50 timers undervisningsforløb hos den pågældende kommune angivet i feltet Henvisningskommune. HenvisningsKommune Kommunekode for henvisende kommune Talkode, 3 cifre (officiel kom- munekode) HenvisningsDato Dato for henvisning Dato, format: Bopaelskommune Startdato Slutdato Ophoerskode Kommunekode for kursistens bopælskommune Første undervisningsdag for kursist på dette forløb ved udbyder Forventede eller faktisk sidste undervisningsdag for kursist på dette 50 timers undervisningsforløb ved udbyder Årsag til afslutning/afbrydning af dette 50 timers undervisningsforløb ÅÅÅÅ-MM-DD Talkode, 3 cifre - officiel kommunekode eller kode 999 for grænsependler Dato, format: ÅÅÅÅ-MM-DD Dato, format: ÅÅÅÅ-MM-DD Talkode 0, 31-39, se nedenfor. Værdi 0 hvis forløb stadig er aktivt. Værdi 31-39, hvis forløb er sluttet i IBMaaned Side 6

7 Ophørskoder 0,31-39 for 50 timers undervisningsforløb 0. Ikke ophørt (igangværende) 31. Ophør som følge af udløb af 50 timers undervisningsforløb. 32. Ophør som følge af 1½-års uddannelsesrets udløb 33. Ophør pga. afslutning af hele intro-dansk forløb 34. Ophør pga. barsel 35. Ophør pga. sygdom 36. Ophør pga. flytning til en anden kommune eller anden udbyder 37. Ophør pga. udrejse 38. Ophør pga. overgang til ordinær danskuddannelse 39. Anden ophørsårsag Undervisning Felt Navn Info Lovlige værdier Obligatorisk () UdbyderKode Som i kursist tabel KursistNummer Som i kursist tabel HenvisningsNummer Som i henvisningstabel HenvisningsKommune Som i henvisningstabel UVMaaned Måned for undervisning Dato, måned, format (år og måned) Lektioner Antal tilbudte lektioner (på 45 minutter) i Måned ÅÅÅÅ-MM, fx Tal, 0-50 Validiteten af de indberettede data Følgende er et krav til de indberettede data: Alle data skal overholde den hierarkiske struktur, som er angivet på foregående side. Alle datafelter skal overholde nogle grundlæggende egenskaber specificeret i et ML-skema (jf. bilag til dette notat). Er et datafelt angivet som talfelt, vil der fx ikke blive accepteret tekst. Ligeledes skal felter som datoer og CPR-nummer/kildeskattenummer m.v. overholde en række konventioner. For datafelter, som benytter lukkede kodesæt (se feltspecifikationerne), skal der benyttes en af de udmeldte koder. For Nationskoder vil der dog blive accepteret en vis afvigelse. Nogle datafelter er nøglefelter og der tillades derfor kun én forekomst af hver kombination heraf i de indberettede data. Nogle datafelter er obligatoriske for enhver registrering i en given tabel og må derfor ikke mangle. For andre felter kan manglende accepteres, måske dog kun i et nærmere bestemt omfang. Side 7

8 Der vil blive foretaget kontrol af den tidsmæssige konsistens i data, således at fx slutdatoen i et uddannelsesforløb ikke ligger før den pågældende indberetningsmåned osv. Der vil der også kunne blive behov for at checke datas konsistens på tværs af indberettede måneder. Et eksempel på en sådan inkonsistens kan være, at der indberettes et ophør på et 50 timers undervisningsforløb i en måned, men at der indberettes undervisningstimer på samme forløb i den efterfølgende måned. Side 8

9 Indberetningssystemet Indberetningssystemet er opbygget ved en datamodtagestation baseret på udveksling af MLdata med de månedlige indberetninger. Web-service til modtagelse af data I modsætning til den nuværende aktivitetsindberetning er der opbygget en system-til-system indberetningsflade, hvor data sendes til/modtages af en web-service. Dette betyder, at udbyderen ikke skal logge sig på Ankestyrelsens indberetningsside og overføre forud eksporterede data, men kan styre indberetningen inde fra det administrative system, dersom dette tilpasses hertil ud fra specifikationerne. I modsætning til aktivitetsindberetningen er der tale om, at validering sker samtidig med overførsel af data, og ikke i en efterfølgende fejlrapportproces. Når data overføres til web-servicen, kvitterer indberetningssystemet tilbage i form af ML-data. Det er så op til udbydernes systemleverandører at videreformidle disse meddelelser internt i de administrative systemer, således at udbyderen kan se, om indberetningen er godkendt, og hvis ikke, hvilke fejl der var i indberetningen. Der er til brug for leverandørerne udarbejdet et dokument, der beskriver arten/indholdet af disse ML-data. Direkte indtastning af oplysninger For udbydere, som ikke har et administrativt system, eller hvor det administrative system ikke får implementeret kontakt til web-servicen, findes der et indtastningssystem, hvor udbyderen i stedet manuelt kan indtaste oplysningerne. Denne indtastning foregår direkte på Ankestyrelsens indberetningsside. Indberetning af tidligere måneders data Dette er beskrevet mere udførligt tidligere i dette notat. Der kan også foretages fulde genindberetninger af tidligere indberettede data på samme måde som i den nuværende aktivitetsindberetning. Udtræk af data I tilknytning til indberetningssystemet er der lavet en udtræksservice, dels som en webservice, og dels i indtastningssystemet, hvor udbydere og kommuner kan tilgå de data, som udbydere har indberettet om kursisterne. Bilag: ML Schema ML skemaet, der skal anvendes ved upload af data hentes på med tilhørende dokumentation af web-service i Side 9

10 Hjælp til indberetningen I forbindelse med spørgsmål vedr. indberetning af data og datastruktur kan der rettes henvendelse til følgende kontaktpersoner: Christian Stoustrup Ankestyrelsen, Data og analyse Telefon: Mette Agerskov Smith Ankestyrelsen, Data og analyse Telefon: Charlotte Qvistgaard Ankestyrelsen, Data og analyse Telefon: Side 10

Indhold... 1. Introduktion... 2

Indhold... 1. Introduktion... 2 Notat Vedrørende: Vejledning til indberetning af data vedr. introdansk Skrevet af: Henrik Rosendahl-Kaa Version: 1: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014) 08.11.2012 / JL Indhold Indhold... 1 Introduktion...

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger Notat Vedrørende: Skrevet af: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere UNI-C: Jesper Lund/Lars Strange/Henrik Rosendahl-Kaa

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 22. december J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 22. december J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.35.0 Den 22. december 2010 J.nr. 4004-V1581-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Notat. 1.1 Hvem skal indberette. Vejledning til indberetning af aktivitetsdata til danskundervisningsdatabasen

Notat. 1.1 Hvem skal indberette. Vejledning til indberetning af aktivitetsdata til danskundervisningsdatabasen Notat 2. august 2017 Vejledning til indberetning af aktivitetsdata til danskundervisningsdatabasen Denne vejledning beskriver i detaljer strukturen for de danskundervisningsdata (aktivitetsdata), som skal

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

UNI C. Indberetningsstruktur

UNI C. Indberetningsstruktur UNI C Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette? Alle folkeskoler

Læs mere

Notat 05-10-2007 JL/ j

Notat 05-10-2007 JL/ j Notat 05-10-2007 JL/ j Vedrørende: Ny indberetningsprocedure og indberetningssystem for oplysninger vedr. indvandreres uddannelsesbaggrund. Beskrivelse af procedurer, datastrukturer og dataformater Fordeling:

Læs mere

Registreringsvejledning til indberetning af aktivitetsdata om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Registreringsvejledning til indberetning af aktivitetsdata om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 9. marts 2010 Registreringsvejledning til indberetning af aktivitetsdata om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dette notat indeholder en vejledende beskrivelse af de data, som skal indberettes

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette?

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.45.0 Den 13. januar 2016 J.nr. 4004-V1653-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 13-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig version Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 11 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er.

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Denne vejledning henvender sig kun til de DOP er, der har et institutionsnummer og som skal indberette

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Vejledning til skoler i forbindelse med:

Styrelsen for It og Læring. Vejledning til skoler i forbindelse med: Styrelsen for It og Læring Vejledning til skoler i forbindelse med: Indberetning af elevoplysninger for grundskoler pr. 5. september 2015 Side 2 af 6 Indhold 1. PRAKTISKE INFORMATIONER... 3 Hvilke skoler

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Opdateret 11. juli 2011 Anbringelsesstatistik 2011 Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Ny registrering Kommunen skal udfylde og indberette et statistikskema med grundoplysninger for hvert

Læs mere

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Dato 04-08-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Ingesman Side 2 af 7 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 22 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om indberetning af statistik om aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse December 2009

Rapport fra arbejdsgruppen om indberetning af statistik om aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse December 2009 Rapport fra arbejdsgruppen om indberetning af statistik om aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse December 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, KL, FLD, UNI C, Københavns Kommune,

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 23 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem skal indberette?...

Læs mere

Administrative tjenestesteder

Administrative tjenestesteder Administrative tjenestesteder Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvad administrative tjenestesteder kan anvendes til i SLS Indhold 1. Formål med administrative tjenestesteder... 1 2. Brugerstyret

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, september 201 Version 1.2 Erhvervsstyrelsen, september 201, Version 1.2 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Det Nationale Dokumentationsprojekt

Det Nationale Dokumentationsprojekt Det Nationale Dokumentationsprojekt for udsatte børn og unge 1. Indberetningssystem Indberetningssystem 2. Familierettet støtte registreres på Cpr-nr. 3. Indikatorer Status 1. januar 2013 Web-løsning implementeret

Læs mere

NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013

NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013 NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013 Adgang til LUDUS Web via UNI Login Opsætning i LUDUS og LUDUS Web Kørslen Indsend brugeroplysninger til UNI Login i LUDUS Web Hent UNI Login oplysninger

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 7. maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 7. maj J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.53.0 Den 7. maj 2014 J.nr. 4004-V1544-13 Den 07. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning Nr. 8 - november 2006 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev 1.14.0 seminar Individbaseret undervisning Aktivitetsopgørelse Officielle koder AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) Nye kommuneoplysninger

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07 Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1 J.nr.: 4004-V1240-07 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 335 Offentligt 15. august 2011 Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Af Katja Behrens Indledning Opgørelsen af de planlagte undervisningstimetal

Læs mere

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Skolehjem Sidst opdateret 14.12.2004/UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG UNDERSTØTTELSE

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13 Versionsbrev LUDUS version 1.47.0 Den 6. marts 2013 J.nr. 4004-V0707-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Erfa-møde Affald Referat fra møde den 17. juni 2004 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Der er blevet lavet en efterbehandlingsfacilitet, med henblik på at gøre det nemmere at lave

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS Suite brugerkurser Indholdsfortegnelse Pkt. Emne Side 1 VIDEN ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER 3 2 KURSER, SEMINARER OG WORKSHOPS 3 3 AKTIVITETSBEREGNING OBU OG

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11 Versionsbrev LUDUS version 1.52.0 Den 5. marts 2014 J.nr. 4004-V1544-11 Den 05. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Kursist

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Følgende vejledning indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer, der implementeres i PAS og WebPAS pr. 10. juni 2015. Vejledningen sendes

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2015 Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke skoler er omfattet af indberetningen?...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

UnderviserNet. Vejledning til. DOF Data 2010 Side 1

UnderviserNet. Vejledning til. DOF Data 2010 Side 1 Vejledning til DOF Data 2010 Side 1 Hvad er? er er et web-baseret net udviklet til det administrative system DoCAS, hvor du som underviser, foredragsholder eller andet kan få adgang til data vedrørende

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Regler i relation til Sygehus-afdelinger

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Regler i relation til Sygehus-afdelinger Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Regler i relation til Sygehus-afdelinger Indhold 1 SghAfd-regler 2 1.1 Grundlæggende funktionalitet i SOR-applikationen 2 1.2 Anvendt terminologi 3 1.3 Regler

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere