Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger"

Transkript

1 Notat Januar 2015 Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Knud Erik Andersen har i januar 2015 publiceret endnu en debatbog om Femern-projektet - Analyse af nye trafikprognoser for Femern-forbindelsen, hvor der rejses en række spørgsmål om de trafikprognoser, som er udarbejdet af de tyske trafikeksperter BVU og Intraplan. Dette notat er en foreløbig gennemgang af de centrale dele af debatbogen. Femern A/S vil naturligvis studere bogen og inddrage, hvad der eventuelt måtte være relevant i det videre arbejde. Det kan indledningsvis konstateres, at debatbogen fra Knud Erik Andersen (KEA) berører emner, som alle er analyseret og dokumenteret i de 600 sider analyser, som blev fremlagt af i november Der synes i realiteten ikke at være fremkommet nye oplysninger eller dokumenteret væsentlige mangler i materialet. Det kan ligeledes konstateres, at på alle de rejste områder har fremlagt følsomhedsberegninger eller stresstest af trafikforudsætninger og øvrige økonomiske forudsætninger. Stresstesten viser, at projektet inden for rammerne af en tilbagebetalingstid på 50 år kan rumme en permanent nedgang i trafikindtægter, det vil sige fra såvel vej- og jernbanedelen af forbindelsen, på godt 20 procent om året i forhold til det forudsatte basisscenarie. Der er således en god margin i forhold til det scenarie, som vurderer som det mest realistiske for den langsigtede trafikudvikling. KEAs gennemgang bygger på grundlæggende forkerte eller i hvert fald fordrejede læsninger af dele af de 600 sider analyser, som offentliggjorde i november 2014, hvorfor konklusionerne i hans bog også bliver grundlæggende forkerte. En fejlfortolkning er, at det skulle være opgave at redegøre for de kommercielle forudsætninger for en eventuel færgefart parallelt med en fast forbindelse. Det er forkert. Trafikprognosen viser trafikken i Femern-tunnelen og den finansielle analyse viser konsekvenserne for Femern-tunnelens økonomi. Det er Scandlines selv, der afgør om og i givet fald hvordan, rederiet sejler videre mellem Rødby og Puttgarden efter åbningen af en fast forbindelse i korridoren. Der er i projekteringen af kyst til kyst-projektet forudsat, at der opretholdes en vejadgang til færgehavnen i Rødbyhavn. En endelig stillingtagen til udformningen af tilslutningsanlægget forventes at ske i forbindelse med den kommende anlægslov for projektet. En anden fejlfortolkning er, at der ikke er taget højde for de såkaldte bordershoppere i den prognose, som er udført af BVU og Intraplan. Det er forkert. Trafikprognosen omfatter Side 1/8

2 alle typer trafik (persontog, godstog, biler og lastbiler) og er opdelt på de forskellige rejseformål, som præger ruten (erhvervsrejsende, pendlere, ferierejsende, dags-ture og indkøbsrejser). Trafikprognosen er baseret på den senest opdaterede offentlige statistik fra blandt andet Danmark og Tyskland. De data, der er anvendt og de anerkendte metoder, som bruges i modellen, fremgår af FTC-prognosen og er således åbent lagt frem. Trafikprognosen og den finansielle analyse, herunder følsomhedsberegningerne, på 600 sider giver et sammenhængende, åbent og transparent billede af projektets økonomi og usikkerheder. Det er klart, at sådanne langsigtsprognoser er behæftet med usikkerhed, og de må i sagens natur være baseret på en række antagelser om fremtiden. Det ved alle der har arbejdet med prognoser, og det fremgår også af materialet. Men det er en fejlslutning, at analyserne er forkerte, fordi de er behæftet med usikkerhed. Trafikprognose skal vise en langsigtet udvikling Knud Erik Andersens argumentation bygger på en grundlæggende misfortolkning af, hvad en trafikprognose skal vise. Trafikprognosen er ikke et detaljeret planlægningsværktøj for drift og takstfastsættelse eller en vurdering af markedssituationen mellem faste forbindelser, fly og færger på kort og mellemlang sigt. Prognosen er derimod en modelmæssig beregning af, hvilket niveau trafikken på en fast Femern-forbindelse, fordelt på hovedgrupper og køretøjstyper, forventes at få over en 25- årig periode. Prognosen baserer sig på grundlæggende og anerkendte faktorer som væksten i BNP, bilejerskab, prisen for at køre i bil, udviklingen i infrastrukturen på relevante ruter, befolkningsprognoser mv. Prognosen viser en gennemsnitlig samlet vækst på 1,4 procent i de første 25 år efter åbningen. Den viser også, at en del af den fremtidige trafikvækst i samfundet i større omfang, end det er tilfældet nu, vil vælge Femern-korridoren frem for alternativer som eksempelvis Storebælt eller de sydsvenske færgeruter. Trafikken vil stige generelt, men mest på Femern Bælt, hovedsageligt fordi det er den mest direkte vej, fordi passagererne kan være sikre på, at der er plads, og fordi de ikke behøver billetbestilling. Når forbindelsen under Femern Bælt åbner, vil der ske en forskydning i trafikken. Mange biler og lastbiler, der i dag kører en omvej, vil vende tilbage til den korteste rute mellem Skandinavien og kontinentet. En rute, de hidtil har fravalgt, fordi den samlede omkostning i fleksibilitet, tid og pris var større end alternativerne. Dertil kommer en mængde ny trafik, der opstår på grund af de nye muligheder, som en fast forbindelse giver. Der er de to faktorer i det såkaldte trafikspring. Modellen beregner sprin- Side 2/8

3 get til 54 procent for alle køretøjer i gennemsnit. Dette er grundigt beskrevet i trafikprognosen, og der er i den finansielle analyse fremlagt ganske vidtrækkende følsomhedsanalyser på den finansielle økonomi af konsekvenserne af ændringer i trafikspringet. KEA opdeler lidt uforståeligt trafikspringet i en del, der er et resultat af kundernes frie valg, og en del, der ikke er, og fremfører på den baggrund, at opgørelsen af trafikspringet er problematisk. Trafikprognosen viser, at tidsbesparelser på ca. 1 time sammenlignet med dagens overfartstider vil medføre overflytning af trafik fra andre ruter og i øvrigt generere ny trafik. En fast forbindelse er en bekvem og fleksibel løsning, der er mere attraktiv for mange trafikanter end færgeruten, hvor man skal bestille billetter i god tid og indrette sig efter færgeafgange. Der er svært at se nogen grund til at anfægte resultaterne fra de tyske eksperter. Det er også svært at forstå KEAs generelle kritik af det faktum, at trafik vil blive overflyttet fra andre ruter, herunder Storebælt. Undersøgelser viser, at et højt antal passagerer i dag rejser fra Sjælland og resten af Skandinavien over Storebælt, når de skal til Tyskland og resten af Europa trods det faktum, at Femern Bælt som oftest vil være den mest direkte vej. Der er i sagens natur usikkerhed forbundet med langsigtede prognoser. Der er derfor i den finansielle analyse for Femern Bælt-forbindelsen fremlagt en række følsomhedsberegninger. Det er eksempelvis beregnet, at en reduktion af trafikspringet med cirka en fjerdedel fra 54 procent til 40 procent vil forøge den samlede tilbagebetalingstid for projektet med fire år. Trafikvækst BVU og Intraplan beregner i trafikprognosen, at personbilstrafikken vokser med i underkanten af 2 procent om året. Væksten for busser og lastbiler forventes at være lavere. Den samlede, gennemsnitlige vækst i vejtrafikken de 25 år, prognosen dækker, er på 1,4 procent. For 2047 og frem er der i prognosen for at være forsigtige forudsat, at der ikke er nogen trafikvækst. Det er ikke udtryk for, at trafikvæksten forventes at stoppe. Det er alene en konservativ tilgang. KEA kritiserer for at drage paralleller til, at trafikken over de seneste 40 år er vokset med 3,4 procent om året, ud fra en logik om, at de historiske begivenheder ikke gentager sig. er enige i, at en række af de markante begivenheder, der er sket de seneste 40 år, naturligvis ikke gentager sig. Men er Knud Erik Andersens påstand, at væksten i fremtiden ophører og at samfundsudviklingen går i stå? Side 3/8

4 Eksperterne fra CBS 1 og de tyske trafikforskere forventer blandt andet, at en fortsat integration i Europa, fortsat global specialisering og samhandel samt den kraftige forbedring af rejsemuligheder, når den faste forbindelse er etableret, betyder, at man også i fremtiden vil opleve en høj trafikvækst i den grænseoverskridende trafik. Trafikprognosen fra Intraplan og BVU skal afspejle en fast forbindelses gennemsnitlige markedsposition set i lyset af en tilbagebetalingstid over 40 år. Der vil også ske mange ændringer i samfundet og økonomien de næste 40 år. Nogle samfundsudviklinger vil givet vis kunne trække ned i trafikvæksten, andre naturligvis gøre væksten større end forudsat i trafikprognosen. Trafikken over Femern Bælt er vokset med 3,4 procent i gennemsnit de senest 40 år. Derfor er en gennemsnitlig stigning på 1,4 procent over de første 25 år, og nulvækst herefter frem til forbindelsen er betalt, et forsigtigt scenarie. Man kan som KEA vende og dreje tingene på mange måder, men på bundlinjen står vi ved, at en gennemsnitlig årlig trafikvækst på 1,4 procent i fremtiden ikke er udtryk for jubeloptimisme, når den historiske vækst har været 3,4 procent om året. Fortsat færgefart KEA fremfører, at scenariet med fortsat færgedrift er et realistisk scenarie. Det synspunkt deler BVU og Intraplan ikke. Vi er ikke bekendt med tilsvarende situationer, hvor færgedriften er opretholdt efter etablering af en fast forbindelse i stil med den faste forbindelse over Femern Bælt. På både Storebælt og Øresund ophørte den parallelle færgedrift umiddelbart i forbindelse med åbningen af de faste forbindelser. De tyske konsulentfirmaer bag den nye hovedtrafikprognose, Intraplan og BVU, har i forbindelse med udarbejdelsen af prognosen vurderet rentabiliteten for den faste forbindelse ved opretholdelse af færgefart mellem Rødby og Puttgarden parallelt med den faste forbindelse over Femern Bælt. Det er selvfølgelig rederiets egen beslutning, om de alligevel fortsætter færgedriften, men det er Intraplan og BVU s vurdering, at dette ikke er realistisk. Derfor er det i trafikprognosen for den faste forbindelse lagt til grund, at færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden standser driften, når den faste forbindelse åbner. Følsomhedsscenarierne, viser også klart, at det er meget lidt sandsynligt, at der kan skabes økonomi i fortsat færgedrift direkte oven på en parallel fast forbindelse under Femern Bælt. Det er usagligt og irrelevant at forlange, at modellen skal beskrive forskellige forretningsmæssige scenarier for Scandlines eller for andre færgeruter eller flyruter. Det må klart afvises. Det skal en trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt ikke. 1 Sammenhængen mellem økonomisk vækst og trafikvækst en undersøgelse af mulige ændringer i fremtiden, CBS, oktober 2014 Side 4/8

5 Derimod skal prognosen analysere, hvilken betydning det får for Femerns økonomi, hvis der fortsat sejler færger. Hvad vil der ske, hvis der sejler én færge? Hvad hvis der sejler to færger, og prisen i øvrigt i begge scenarier er 25 procent lavere end prisen på tunnelen? Resultatet er, at en beskeden del af biltrafikken vælger færgen. Hvis det billigste færgealternativ med kun én færge vælges, viser modellen, at mellem 10 og 12 procent af bilisterne vil vælge færgen. Det forventes således, at færgen i en sådan situation primært vil være attraktiv for den mest prisfølsomme og ikke tidsfølsomme passagertrafik. Beregningerne viser helt konkret, at i en model, hvor færgedriften fortsætter med én færge, der afgår hver anden time mellem Rødby og Puttgarden (2-timers drift), vil trafikken på den faste forbindelse blive reduceret med 10 procent af personbilerne og 12 procent af lastbilerne i 2022 i forhold til prognosens hovedscenarie. I en forretningsmodel med to færger, der afgår hver time (1-times drift) mellem Rødby og Puttgarden, vil trafikken på den faste forbindelse ifølge Intraplan og BVU blive reduceret med 14 procent af personbilerne og 15 procent af lastbilerne i 2022 i forhold til prognosens hovedscenarie. Reduktionen i trafikken på den faste forbindelse er ikke mærkbart større ved 1-times færgedrift sammenlignet med 2-timers færgedrift, hvilket kan hænge sammen med, at færgerne i givet fald primært vil blive benyttet af den mest prisfølsomme og ikke tidsfølsomme trafik. Der er på den baggrund ikke foretaget yderligere følsomhedsberegninger på andre konkrete forretningsmodeller for fortsat færgedrift. Men der er i den finansielle analyse for Femern-projektet præsenteret en række generelle følsomhedsberegninger af de økonomiske konsekvenser af lavere indtægter og lavere trafik, herunder lavere trafikspring, end forudsat i hovedscenariet. KEA argumenterer på side 17, 61 og 63 i sin bog for, at Scandlines kan sejle videre med et isoleret underskud på Rødby-Puttgarden ruten, da man høster synergieffekter ved også at drive Helsingør-Helsingborg ruten, og således kan tilbyde pakkeløsninger. Styrken i dette argument udstilles af, at Scandlines fredag den 9. januar 2015 tilsyneladende trak sig ud af H-H ruten, og således ikke længere kan opnå hypotetiske synergieffekter ad den vej. Siden Scandlines blev købt af to kapitalfonde i 2007, har ejerne afhændet langt de fleste ruter og driver nu kun Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock. Priser KEA fremfører (bl.a. på side 15), at priserne på den kommende faste forbindelse vil skræmme eksisterende kunder i personbil væk. Det er ganske uforståeligt, da de trafikale analyser faktisk svarer til, at det nuværende prisniveau fastholdes. Det hævdes desuden, at prognoserne overser, at der angiveligt er 35 procent af personbilerne på færgen i dag, som kører til Tyskland for at gå i bordershoppen og at det ikke er medtaget i trafikprognosen fra BVU og Intraplan. Side 5/8

6 I forbindelse med projekteringsloven fra 2009 blev takstforudsætningen fastlagt ud fra Scandlines listepriser for overfarten med færgen Rødby-Puttgarden. Det er de seneste offentligt tilgængelige listepriser for personbiler (2007). Opregnet til 2014-priser svarer det til 484 kroner inklusive moms. påstår således ikke, at selskabet i detaljer kender hverken den faktiske fordeling af dyre og billige billetter på færgerne eller de faktiske takster. Færgernes andel af campingvogne, mobil-homes, biler med trailer mv., som betaler en højere pris end personbilerne, kendes heller ikke. Scandlines priser varierer henover året. Kigger man i dag på Scandlines hjemmeside, får man et aktuelt øjebliksbillede ( ). Her kan man se, at priserne for personbiler spænder fra 549 kroner for en tur-retur Shoppingbillet til 699 kroner for en Flex enkeltbillet. Med shoppingbilletten er der mulighed for at få 250 kroner retur i form af en værdikupon, hvis man foretager hjemrejsen inden for tre timer og inden for bestemte tidsrum. 2 Scandlines tilbyder endvidere et 10-turskort til kroner, svarende til 529 kroner per overfart. 3 Alt andet lige indikerer det, at takstniveauerne hos Scandlines og den beregningstekniske forudsætning i BVU og Intraplans trafikprognose nok ikke ligger så langt fra hinanden i virkeligheden. KEA påpeger, at nogle trafikanter på færgen i dag betaler mindre end gennemsnitspris på 484 kroner, men han tager ikke højde for, at andre af de nuværende færgepassagerer betaler mere - for eksempel bilister med campingvogne og trailere. Når det gælder andelen af bordershoppere vil det være forventeligt med en afvigelse i trafikprognosen og de data, som Scandlines har. De kundeundersøgelser, Scandlines opererer med, har ikke været tilgængelige under udarbejdelsen af trafikprognosen, hvorfor fordelingen af rejseformål er baseret på anden tilgængelig data. Inddragelse af indkøbstrafik Antallet af personbiler i prognosen er beregnet på grundlag af en gennemsnitstakst på 484 kroner (2014-priser) inklusive moms for passage af den faste forbindelse. Prisen dækker over alt fra personbiler over campingvogne, mobile-homes og varebiler og er et beregningsteknisk gennemsnit. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra den pris, som er angivet i projekteringsloven fra 2009, fremskrevet til 2014-priser. 2 1-dags-/Shoppingbillet, Rødby-Puttgarden t/r fra DKK 299,- Betal fra DKK 549,- og få fra DKK 250,- retur på hjemrejsen Få beløbet udbetalt kontant eller anvend værdikuponen ombord. Udrejsen fra Rødby skal ske i tidsrummet kl (fredag-lørdag dog fra kl ). Til hjemrejsen skal du tjekke ind i Puttgarden inden 3 timer efter afgang fra Rødby i tidsrummet mellem kl samme dag (fredag-lørdag dog fra kl ). Er disse krav opfyldt får du en værdikupon på DKK 250,- som automatisk udskrives ved check-in i Puttgarden. Opfyldes ovenstående ikke, er billetten gyldig som returbillet samme kalenderdag, dog uden værdikupon. Kilde: januar januar 2015 Side 6/8

7 Der er lagt en beregningsteknisk gennemsnitspris ind i trafikmodellen. Det giver den korrekte samlede trafikmængde, men der kan være afvigelser på de enkelte segmenter. Man kan naturligvis ikke udelukke at, når taksterne en gang fastsættes, også vil kunne tilbyde forskellige produkter til forskellige målgrupper som for eksempel dagsbilletter, der også benyttes på Storebælt i dag. Det ligger under alle omstændigheder fast, at Femern-forbindelsen ikke vil gøre det sværere for danskerne at handle i Tyskland eller omvendt. Tværtimod vil de handlende kunne komme langt hurtigere ud og hjem. Det er helt klart, at tunnelen på ingen måde vil svække mulighederne for, at bilister kan køre til butikker og købe ind i for eksempel Puttgarden og Burg. På den anden side skal det også understreges, at Femern-tunnelen ikke bygges med det formål at styrke grænsehandlen. Overflytning fra Storebælt Hvad angår den overflyttede trafik fra Storebælt, så udgør den omkring seks procent af den samlede trafik på Storebælt i Det er en lille procentdel af den samlede Storebæltstrafik. Men det udgør en relativt større andel af trafikken i den kommende Femern-tunnel, hvor den samlede trafik jo i udgangspunktet er noget lavere. Der er tale om både international trafik og sjællændere, der i dag benytter Storebælt på turen til Tyskland. Så det er ikke bare udenlandsk trafik, men også danskere, der benytter ruten over Storebælt, når de skal til Tyskland, modsat hvad KEA påstår. Trafikprognosen viser, at cirka køretøjer fra enten Sjælland eller det øvrige Skandinavien dagligt vil vælge den kortere rute over Femern Bælt. Det sker, fordi rejsetiden falder. KEA hævder, at dette forhold ikke er dokumenteret i trafikprognosen. Dette er ikke korrekt, overflytningen fra Storebælt er en del af trafikspringet og fremgår af prognosen fra de tyske eksperter. Tunnelsikkerhed I sin debatbog forsøger KEA igen at så tvivl om sikkerheden i Femern-tunnelen uden nogen faglig baggrund til at vurdere den. Uafhængige eksperter har vurderet Femern-tunnelens sikkerhedskoncept, der i 2013 blev prisbelønnet af en gruppe af Europas førende tunnel-eksperter. Femern-tunnelens sikkerhedskoncept bygger også på erfaringerne fra Øresundstunnelen, hvor der siden åbningen i 2000, os bekendt endnu ikke har været ét eneste alvorligt uheld. Men Femern-tunnelen skal ikke blot være sikker den skal også føles sikker. er opmærksomme på problemet med tunnelskræk, der spænder fra mindre ubehag ved at køre gennem lange tunneler til egentlig fobi-agtig angst. Der er kun blevet foretaget få studier af fænomenet, da det ikke gives synderlig opmærksomhed i større infrastrukturprojekter i udlandet. De rapporter, der er tilgængelige, fandt ingen dokumentation for, at tunnelskræk har en afvisende effekt på trafikken af betydning. Side 7/8

8 Baseret på undersøgelser i en række lande vurderer eksperter, at omkring 1-3 procent af en befolkning lider af egentlig frygt for at køre gennem tunneler og søger alternative ruter. En lidt større gruppe føler forskellige grader af ubehag ved at køre gennem tunneler. Et ubehag, som har taget højde for og modvirker med forskellige tiltag i designet. Der er således ingen indikationer af, at tunnelskræk vil have nævneværdig betydning for økonomien i Femern-forbindelsen. Alligevel har foretaget følsomhedsberegninger, der viser, at skulle tre procent af passagertrafikken på vejdelen fravælge Femern-tunnelen, vil det forlænge tilbagebetalingstiden med to år. Side 8/8

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi 23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi Femern A/S Aftale mellem Danmark og Tyskland fra 2008 som grundlag for Femernprojektets økonomiske model Claus Baunkjær 2 Teknisk grundlag: Sænketunnel med

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Valg af trafikmodel hvorfor FTC?

Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Trafikprognosen Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Landstrafikmodellen: ikke opdateret med den internationale trafik, men data fra LTM indgår i FTC-prognosen. Trans-Tools modellen: Ikke tilpasset korridoren.

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Undersøgelse: Vurdering af trafikprognosen for den faste forbindelse over Femern Bælt En rapport på foranledning af Scandlines ApS

Undersøgelse: Vurdering af trafikprognosen for den faste forbindelse over Femern Bælt En rapport på foranledning af Scandlines ApS Das Consulting-Unternehmen des DIW Berlin Undersøgelse: Vurdering af trafikprognosen for den faste forbindelse over Femern Bælt En rapport på foranledning af Scandlines ApS Berlin, 20. Januar 2015 DIW

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Claus F. Baunkjær Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Claus F. Baunkjær Femern A/S 1 Femern Bælt-forbindelsen mellem

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Cc: Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K

Cc: Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm Ullasvej 17 3700 Rønne Cc: Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K 30. maj Under henvisning til kontraktbilag 2 Ydelsesspecifikationen

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Indhold Forord 3 Resumé 4 Indledning 7 Persontrafikken over Storebælt 8 Personbilerne på Storebæltsforbindelsen 10 Alternativerne til Storebæltsforbindelsen 12

Læs mere

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2013 EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN Med dette notat afrapporteres de trafikmodelberegninger vedr.

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser?

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Aalborg Trafikdage 1 Baggrund og formål Forfatter: Jonas Herby og Christian Frank Dato: 14. marts 2016 Ofte tager samfundsøkonomiske

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt)

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Resumé 2011: Svært år for branchen med nødvendige omstruktureringer hos Mols-Linien 2011 var et udfordrende år for den maritime branche,

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Femern tilbageviser påstande i debatbog

Femern tilbageviser påstande i debatbog Nyhedsbrev nr. 39 August 2014 Indhold Debatbog om Femernprojektet 1 Banedanmark tager hul på Femern-jernbane 13 Fokus på Femern-tunnelens muligheder 13 Positive takter for fragttrafikken 15 Besøg femern.dk

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser

ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Olieprisen er faldet kraftigt siden 2014, hvilket for en familie med bil frigiver

Læs mere

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan Notat 9. maj 1 Opdateret befolkningsprognose og regeringens -plan Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d.. maj Befolkningsfremskrivning 1. Den ny prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

En skattelettelse i form af gratis kollektiv trafik på 11, 4 milliarder giver:

En skattelettelse i form af gratis kollektiv trafik på 11, 4 milliarder giver: Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 8 Offentligt Kære trafikudvalg Teknologirådets rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport fra 2006 er halve sandheder baseret

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Rapport Transportministeriet Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Oversigt 5 2.1 Indledning 5 2.2 Resultater 5 2.3 Struktur i rapporten

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Trafikberegninger for en fast forbindelse over Femer Bælt

Trafikberegninger for en fast forbindelse over Femer Bælt Trafikberegninger for en fast forbindelse over Femer Bælt Baggrund Efter en fælles beslutning truffet af den danske og den tyske trafikminister indledtes i 1995 en række forundersøgelser vedrørende en

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Vækstområde Øresund. side 1

Vækstområde Øresund. side 1 Vækstområde Øresund 1 Om Vectura Dannet ved fussion af Vägverket e og Banverkets rådgivningsdivisioner 100 % ejet af den svenske stat Nordens største faglige miljø inden for trafik Mere end 1200 konsulenter

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET

EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET NOVEMBER 2015 TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder - UgebrevetA4.dk 05-11-2015 09:50:42

Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder - UgebrevetA4.dk 05-11-2015 09:50:42 SENIORPROLETARIAT Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Torsdag den 5. november 2015, 05:00 Del: En gruppe seniorer er for syge til at arbejde

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser Profilmodel 1 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 1 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Takstforsøg ved BAT af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Baggrund for forsøget I morgenmyldretiden har BAT 26 busser i sving på det regionale rutenet for at bringe alle på arbejde, til uddannelsesstederne

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

FAGLIGE PROBLEMER I VISMÆNDENES RENTEBEREGNING

FAGLIGE PROBLEMER I VISMÆNDENES RENTEBEREGNING i:\juni-2000\oko-4-b-sb.doc Af Steen Bocian 15. juni 2000 RESUMÈ FAGLIGE PROBLEMER I VISMÆNDENES RENTEBEREGNING Vismændene har i deres seneste rapport beregnet de økonomiske effekter af en rentestigning

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

BUSPRISLISTE 2015 GEDSER-ROSTOCK, RØDBY-PUTTGARDEN, HELSINGØR-HELSINGBORG

BUSPRISLISTE 2015 GEDSER-ROSTOCK, RØDBY-PUTTGARDEN, HELSINGØR-HELSINGBORG Photo: Denmarkmediacenter.com BUSPRISLISTE 2015 GEDSER-ROSTOCK, RØDBY-PUTTGARDEN, HELSINGØR-HELSINGBORG Velkommen ombord Nyd pausen ombord til at spise og shoppe Overfarten med Scandlines er en behagelig

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen gør Danmark større: Lolland får et helt nyt natur- og fritidsområde

Femern Bælt forbindelsen gør Danmark større: Lolland får et helt nyt natur- og fritidsområde Nyhedsbrev nr. 38 juli 2014 Indhold Femern Bælt forbindelsen gør Danmark større: Lolland får et helt nyt natur- og fritidsområde 1 Femern skaber viden i verdensklasse 3 Tyske eksperter bekræfter trafikvækst

Læs mere

Notat. Startside Forrige kap. Næste kap.

Notat. Startside Forrige kap. Næste kap. Startside Forrige kap. Næste kap. Notat Trafikgrundlag, miljø, tekniske løsningsmuligheder og økonomi ved etablering af faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt Copyright A/S Storebæltsforbindelsen,

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere