Vurdering af indeklima AUH, Skejby Intensiv Afdeling. Frederik Brabrand Ditlev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af indeklima AUH, Skejby Intensiv Afdeling. Frederik Brabrand Ditlev"

Transkript

1 Vurdering af indeklima B I L A AUH, Skejby Intensiv Afdeling Frederik Brabrand Ditlev G Juni 2013

2 Bilag 1. E- mail fra Bygningsinspektoratet i Aarhus 2. E- mail fra Arbejdstilsynet 3. E- mail fra Energistyrelsen 4. Spørgeskema 5. Besvarelser af spørgeskemaer 6. Statistik for spørgeskemabesvarelser 7. Temperaturmålinger 8. Måleresultater af lufthastigheder 9. Måleresultater af luftflows, samt angivelse af luftskifte 10. Sammenligning af anbefalinger og måleresultater af termiske forhold 11. Sammenligning af anbefalinger og måleresultater af atmosfæriske forhold

3 Bilag 1 - E- mail fra Bygningsinspektoratet i Aarhus Til Frederik Brabrand Ditlev Du har sendt os en mail, med spørgsmål om vores krav til et specifikt rum (intensivrum) på et sygehus. I den forbindelse kan vi oplyse, at vi ikke stiller specifikke krav, i forhold til de forskellige typer af rum der findes på et sygehus. Vi henholder os til den generelle bestemmelse i BR 10, kap. 6.1, stk. 1, hvor af fremgår: Bygninger skal opføres, så der under den tilsigtede brug af bygningerne i de rum, hvor personer opholder sig i længere tid, kan opretholdes et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Når vi kun henholder os til ovennævnte generelle bestemmelse i BR 10, så skyldes det, at Region Midtjylland har udarbejdet en designguide for hospitalsbyggeri. Se link herunder. ning/designguide+for+hospitalsbyggeri/godkendte+designguides Se designguiden Somatisk Ensengsstue, side 13, afsnit 5.7 Ventilation og Luftkvalitet. Se også Fokus felt Med venlig hilsen René Valente Dir PLANLÆGNING OG BYGGERI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Tlf

4 Bilag 2 - E- mail fra Arbejdstilsynet Kære Frederik Tak for din henvendelse til Arbejdstilsynet. Jeg sender dig link til vores materiale om indeklima på sygehuse samt måling og vurdering af indeklima. Vores materiale er af general karakter, der kan være særlige forhold på intensivstuer omhandlende patienten og behandling fx narkose i udånding og lignende, som kræver en risikovurdering om behov for fx procesventilation. Vi vil ligeledes anbefale dig, at tage kontakt til en arbejdsmiljørådgiver i spørgsmål om konkrete forhold om ventilation og luftskifte. LINK: Med venlig hilsen Susan Arbejdstilsynets Call Center Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf Fax Mail

5 Bilag 3 - E- mail fra Energistyrelsen Kære Frederik Brabrand Ditlev Du har ved mail af d. 1. maj 2013 rettet henvendelse til Energistyrelsen med spørgsmål til krav til indeklima i intensivrum på sygehuse. Opmærksomheden henledes på der udover bygningsreglementets regler og en række spørgsmål- svar hertil også indeholder en række generelle vejledninger/udtalelser om fortolkning af emner inden for byggelovgivningen, fx om lovliggørelse, byggetilladelsers gyldighedsperiode, byggesagsbehandling af solfangere, partshøring af naboer, midlertidige konstruktioner, byggesagsbehandling af legepladser, brandsikring mv. Du kan finde information om dit spørgsmål i bygningsreglementets, kap , stk. 3, hvoraf det følger, at der ikke i bygningsreglementet stilles specifikke krav til ventilation, men at det fastsættes af kommunalbestyrelsen i de konkrete tilfælde. Med venlig hilsen Anne-Sofie Bang Lassesen Student Byggeri og energieffektivisering Direkte tlf.: E- post: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Energistyrelsen Amaliegade 44, 1256 København K Tlf: , e- post: hjemmeside:

6 Bilag 4 Spørgeskema Spørgeskemaundersøgelse/vedr./indeklimaet/på/sengestuerne/i/intensiv/afdeling,/byg./F1. Formål: I8forbindelse8med8mit8afsluttende8bachelorprojekt8til8maskinmesteruddannelsen8 ønskes8indeklimaet8undersøgt8på8sengestuerne8i8intensiv8afdeling,8byg.8f1.8 Undersøgelsen8omfatter8primært8temperaturforhold8og8luftkvalitet,8samt8de8hertil8 hørende8anlæg.8 Nedenstående8spørgeskema8ønskes8udfyldt,8for8at8belyse8eventuelle8problemfelter. Samtykke: For8at8kunne8anvende8besvarelserne8i8projektmaterialet,8ønskes8en8underskrift8som88 samtykke: Underskrift Dato Stilling/på/afdelingen: Patient Sundhedspersonale Spørgsmålene8ønskes8besvaret8ud8fra8intervallerne:!dag,!aften!og!nat. Sæt!X8ud8for8det8svar8du8finder8mest8rammende8i8det8pågældende8interval. Dag Aften Nat Hvordan/oplever/du/temperaturforholdene? For8varmt For8koldt Tilfredsstillende Hvordan/oplever/du,/at/temperaturstyringerne/fungerer/i/forbindelse/med/ ændringer/af/rumtemperaturer? De8fungerer De8fungerer8ikke Oplever/du/træk? Nej Hvis/ja,/hvorhenne? Ved8vinduer Ved8vægge Generelt Oplever/du/støjgener/fra/ventilationsanlægget? Nej Hvordan/oplever/du/luftkvaliteten/(f.eks./lugtgener/o.l.) God Dårlig Tak!for!hjælpen. Mvh.!Frederik!B.!Ditlev

7 Formål: I forbindelse med mit afsluttende bachelorprojekt til maskinmesteruddannelsen ønskes indeklimaet undersøgt på sengestuerne i intensiv afdeling, byg. Fi. Undersøgelsen omfatter primært temperaturforhold og luftkvalitet, samt de hertil hørende anlæg. Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt, for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: For at kunne anvende bes samtykke: Bilag 5 - Besvarelser af spørgeskemaer relserne i projektmaterialet, Ønskes en underskrift som (OBS underskrifter er fjernet for at bevare kildernes anonymitet!) Underskrift Dato Stilling på afdelingen: Patient Sundhedspersonale >0 Spørgsmålene ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat. Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. Hvordan oplever For varmt For koldt Tilfredsstillende I Dag lafteni Nat du temperaturforholdene? Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? De fungerer De fungerer ikke Oplever du træk? Nej ~: Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt Oplever du støjgener fra_ventilationsanlægget? Nej Hvordan oplever du luftkvaliteten (f.eks. lugtgener 0.1.) God Dårlig I_ Tak for hjælpen. Mvh. Frederik B. Ditlev

8 Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt, for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: Stilling på afdelingen: Patient Sundhedspersonale For at kunne anvende besvarelserne i projektmaterialet, ønskes en underskrift som samtykke: ù lçderskrift s. c ~ - Spørgsmålene ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat. Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. Hvordan oplever du For varmt For koldt Tilfredsstillende Dag IAften? Notl temperaturforholdene? Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? - De fungerer?< De fungerer ikke. K >< Dato7/ Oplever du træk? Nej Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt ~(-?ç 7 ).. I. Oplever du støjgener fra_ventilationsanlægget? Nej ~>4~ Hvordan oplever du luftkvaliteten (f.eksjugtgener 0.1.) God Dårlig H3~ Tak for hjælpen. Mvh. Frederik B. Ditlev

9 Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt, for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: For at kunne anvende besvarelserne i projektmaterialet, ønskes en underskrift som samtykke: Stilling på afdelingen: Patient Sundhedspersonale Spørgsmålene Ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat. Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. Hvordan oplever For varmt For koldt Tilfredsstillende UndersVrift - Dag IAftenI Nat I du temperaturforholdene? ~ Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? De fungerer De fungerer ikke >C ~ NL Dato Oplever du træk? Nej Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt ~- >c y <~y~ Oplever du støjgener fra ventilationsanlæ~ get? Nej ~R~R~] Hvordan oplever du luftkvaliteten (f.eks. lugtgener o.l.) God Dårlig y~ Tak for hjælpen. Mvh. Frederik B. Ditlev

10 Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: For at kunne anvende besvarelserne i projektmaterialet, ønskes en underskrift som samtykke: p Stilling på afdelingen Patient Sundhedspèrsonale 5< UA~Jerskrift Spørgsmålene ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. Dato I Dag IAftenI Nat Hvordan oplever du For varmt For koldt Tilfredsstillende temperaturforholdene? Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? De fungerer De fungerer ikke )ç Oplever du træk? Nej y ~v/ x I Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt )t~ )< Oplever du støjgener fra ventilationsanlæi Nej ~< x ~< get? Hvordan oplever du luftkvaliteten_(f.eks._lugtgener 0.1.) God Dårlig I I I j Tak for hjælpen. Mvh. Frederik B. Ditlev

11 hørende anlæg. Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt, for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: For at kunne anvende besvarelserne i projektmaterialet, ønskes en underskrift som samtykke: 4,. / I b [3 /I/~& %iq /Vt ~~ Underskrift Dato Stilling på afdelingen: Patient Sundhedspersonale Spørgsmålene ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat. Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. Hvordan oplever For varmt For koldt Tilfredsstillende I t~4 IAftenI Nat du temperaturforholdene? ~7c Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? De fungerer ~ç De fungerer ikke ~ç )( Oplever du træk? Nej Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt I / )< / ~.-.,ç Oplever du støjgener fra_ventilationsanlægget? Nej hv~ Hvordan oplever du luftkvaliteten (f.eks. lugtgener 0.1.) God Dårlig ~KL~H?~ Tak for hjælpen. Mvh. Frederik B. Ditlev

12 Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt, for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: For at kunne anvende bes samtykke: relserne i projektmaterialet, Ønskes en underskrift som Stilling på afdelingen: Patient Sundhedspersonale >0 Underskrift Spørgsmålene ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat. Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. Hvordan oplever For varmt For koldt Tilfredsstillende I Dag lafteni Nat du temperaturforholdene? Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? De fungerer De fungerer ikke Dato Oplever du træk? Nej ~: Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt Oplever du støjgener fra_ventilationsanlægget? Nej Hvordan oplever du luftkvaliteten (f.eks. lugtgener 0.1.) God Dårlig I_ Tak for hjælpen. Mvh. Frederik B. Ditlev

13 Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt, for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: For at kunne anvende besvarelserne i projektmaterialet, ønskes en underskrift som samtykke: ( Stilling på afdelingen: Patient Sundhedspersonale Underskrift ~ Dato Spørgsmålene ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat. Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. Hvordan oplever du For varmt For koldt Tilfredsstillende I 9< Dag IAften! Nat temperaturforholdene? x x 3 y-,ç Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? De fungerer De fungerer ikke IL b( 4 ~ ~ Oplever du træk? Nej Q( ti.. Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt Oplever du støjgener fra ventilationsanlægget? Nej t&p( Hvordan oplever du luftkvaliteten God Dårlig (f.eks._lugtgener 0.1.) Tak for hjælpen. Mvh. Frederik B. Ditlev

14 hørende anlæg. Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt, for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: For at kunne anven samtykke: e besvarelserne i projektmaterialet, ønskes en underskrift som J Stilling på afdelingen: Patient Sundhedspersonale Spørgsmålene ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat. Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. I Dag IAfteril Nat Hvordan oplever du temperaturforholdene For varmt I For koldt 0< Tilfredsstillende Underskrift 7/ Dato j~< tç Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? De fungerer.- I ~1 ty, ~ De fungerer ikke 2 Oplever du træk? Nej 0< ps Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt L..~ S. Oplever du støjgener fra ventilationsanlægget? Nej [~L Hvordan oplever du luftkvaliteten_(f.eks._lugtgener 0.1.) God Dårlig N Tak for hjælpen. Mvh. Frederik B. Ditlev

15 hørende anlæg. Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt, for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: For at kunne anvende besvarelserne i projektmaterialet, ønskes en underskrift som samtykke: 7 Y2..o1s Underskrift Dato Stilling på afdelingen: Patient Sundhedspersonale Spørgsmålene ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat. Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. Hvordan oplever du For varmt For koldt Tilfredsstillende I Dag IAftenI Nat I temperaturforholdene? )çi, [7ç 7 - Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? De fungerer De fungerer ikke >< %>ç Nç Oplever du træk? Nej )<~ ~,< )S Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt Oplever du støjgener fra ventilationsanlægget? Nej x.~< Nc Hvordan oplever du luftkvaliteten_(f.eks._lugtgener o.l.) God Dårlig Tak for hjælpen. Mvh. Frederik B. Ditlev

16 Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt, for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: For at kunne anvende besvarelserne i projektmaterialet, ønskes en underskrift som samtykke:.~ t. z~ / Underskrift Dato Stilling på afdelingen: Patient Sundhedspersonale Spørgsmålene ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat. Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. I Dag IA.ftenl Nat Hvordan oplever du temperaturforholdene? For varmt For koldt ~( Tilfredsstillende )t Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? De fungerer ~r De fungerer ikke i \~7 Oplever du træk? Nej Ä %/, Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt Oplever du støjgener fra ventilationsanlægget? Nej ~c Hvordan oplever du luftkvaliteten (f.eks. lugtgener o.l.) God Dårlig ~; / ~.n...r Tak for hjælpen. Mvh. Frederik B. Ditlev

17 Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: For at kunne anvende besvarelserne i projektmaterialet, ønskes en underskrift som samtykke: Underskrift Dato 7/ /5 fl Stilling på afdelingen: Patient Sundhedspersonale Spørgsmålene ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. I Dag IAftenI Nat Hvordan oplever du For varmt For koldt Tilfredsstillende Oplever du træk? Nej Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt ftç)r~ temperaturforholdene? >~- >: :-~ Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? De fungerer )ç~ 7. ~y De fungerer ikke Oplever du støjgener fra_ventilationsanlægget? Nej I 7~ Hvordan oplever du luftkvaliteten_(f.eks._iugtgener 0.1.) God Dårlig I 1/?< ç ~ LN ~ xlx)x Tak for hjælpen. Mvh. Frederik B. Ditlev

18 Nedenstående spørgeskema ønskes udfyldt, for at belyse eventuelle problemfelter. Samtykke: For at kunne anvende besvarelserne i projektmaterialet, ønskes en underskrift som samtykke: Stilling på afdelingen: Patient Sundhedspersonale Underskrift Spørgsmålene ønskes besvaret ud fra intervallerne: dag, aften og nat. Sæt X ud for det svar du finder mest rammende i det pågældende interval. Hvordan oplever For varmt For koldt Tilfredsstillende Dag IAftenI Nat du temperaturforholdene? x Hvordan oplever du, at temperaturstyringerne fungerer i forbindelse med ændringer af rumtemperaturer? De fungerer De fungerer ikke Oplever du træk? Nej x Å 2~ i ~! x Dato Hvis ja, hvorhenne? Ved vinduer Ved vægge Generelt,XX?~ Oplever du støjgener fra_ventilationsanlæl get? Nej ;xc Hvordan oplever du luftkvaliteten (f.eks._lugtgener o.l.) God ~( ~(~Q Tak for hjælpen. Dårlig Mvh. Frederik B. Ditlev

19 Bilag 6 - Statistik for spørgeskemabesvarelser Statistik'for'besvarelser'af'spørgeskemaundersøgelse' vedr.'indeklimaet'på'sengestuerne'i'intensiv'afdeling,'byg.'f1. Antal&ansatte&brugere 35 Pers. Opgivet&af&oversygeplejerske Antal&besvarelser&i&alt 12 Pers. Samlet&svar&procent 34,3 % Stilling'på'afdelingen: Patient 0 Sundhedspersonale 12 Svarprocent&i Procent&i&forhold forhold&til&samlet til&hver&enkelt&svar antal&besvarelser Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Hvordan'oplever'du'temperaturforholdene? For&varmt ,69 16,7 0 8,33 16,7 0 For&koldt ,4 16, ,7 16,7 50 Tilfredsstillende ,9 66, ,3 66,7 33, ,3 Hvordan'oplever'du,'at'temperaturstyringerne'fungerer'i'forbindelse'med' ændringer'af'rumtemperaturer? De&fungerer ,3 18, ,7 8,33 De&fungerer&ikke ,7 81, , ,7 91,7 83,3 Oplever'du'træk? ,7 72, ,7 66,7 66,7 Nej ,3 27, , , ,7 83,3 Hvis'ja,'hvorhenne? Ved&vinduer ,5 12,5 12,5 8,33 8,33 8,33 Ved&vægge Generelt ,5 87,5 87,5 58,3 58,3 58, ,7 66,7 66,7 Oplever'du'støjgener'fra'ventilationsanlægget? ,33 9, ,33 8,33 8,33 Nej ,7 90, ,7 83, ,7 83,3 Hvordan'oplever'du'luftkvaliteten'(f.eks.'lugtgener'o.l.) God , ,3 33,3 33,3 25 Dårlig , ,7 58, ,7 83,3 75

20 Bilag 7 Temperaturmålinger Målinger)af)temperaturforhold Lokale: F3.214A Overvågningslokale Panelvisning SP Rum:temp 22 23,2 Lufttemperaturer Målinger)ved)arbejdsplads)mod)sengestuer):)siddende)arbejde 0,1:m:over:gulv 21,2 0,6:m:over:gulv 21,7 1,1:m:over:gulv 22,1 Målinger)ved)arbejdsplads)under)ovenlysvindue):)siddende)arbejde 0,1:m:over:gulv 22,3 0,6:m:over:gulv 22,4 1,1:m:over:gulv 22,5 Temperaturdifference)fra)ankel)til)nakke 0,1B1,1:m:(1) 0,9 0,1B1,1:m:(2) 0,2 Overfladetemperaturer Flade Måling)nr)1 Måling)nr)2 Måling)nr)3 Måling)nr)4 Gennemsnit Mod:gang 22,6 22,2 24,7 22,2 22,9 Mod:rum:B 22,4 21,8 22,3 21,9 22,1 Mod:rum:D 22,2 23,0 22,3 25,3 23,2 Mod:rum:E 22,4 22,5 22,3 22,6 22,5 Loft 21,7 21,9 22,1 21,9 21,9 Gulv 22,1 22,2 22,4 22,4 22,3 Middelstrålingstemperatur Gennemsnit:af:samtlige:overfladetemperaturer 22,5 Beregnet)operativ)temperatur)(gennemsnit)af)luft:)og)middelstrålingstemperatur) Operativtemperatur:ved:arbejdsplads:mod:sengestuer 22,3 Operativtemperatur:ved:arbejdsplads:under:ovenlysvindue 22,4 1,1:er:valgt:som:højde:for:lufttemperatur

21 Målinger)af)temperaturforhold Lokale: F3.214B Sengestue Panelvisning SP Rum2temp 18 22,7 Lufttemperaturer Målinger)ved)arbejdsplads)(skrivebord))<)siddende)arbejde 0,12m2over2gulv 22,3 0,62m2over2gulv 22,3 1,12m2over2gulv 22,4 Målinger)ved)patient)<)stående)arbejde 0,12m2over2gulv 22,3 1,12m2over2gulv 22,3 1,72m2over2gulv 22,3 Temperaturdifference)fra)ankel)til)nakke 0,1=1,12m2 0,1 0,1=1,72m 0,0 Overfladetemperaturer Flade Måling)nr)1 Måling)nr)2 Måling)nr)3 Måling)nr)4 Gennemsnit Mod2gang 22,5 22,4 21,7 22,1 22,2 Mod2Byg2G 21,9 22,2 22,1 22,2 22,1 Mod2rum2C 22,0 21,3 22,0 21,6 21,7 Mod2rum2A 22,2 21,8 21,6 22,6 22,1 Loft 22,4 21,9 22,0 20,9 21,8 Gulv 21,7 22,2 22,3 21,5 21,9 Middelstrålingstemperatur Gennemsnit2af2samtlige2overfladetemperaturer 22,0 Beregnet)operativ)temperatur)(gennemsnit)af)luft<)og)middelstrålingstemperatur) Operativtemperatur2ved2arbejdsplads2(skrivebord)2=2siddende2arbejde 22,2 Operativtemperatur2ved2patient2=2stående2arbejde 22,1 1,12er2valgt2som2højde2for2lufttemperatur

22 Målinger)af)temperaturforhold Lokale: F3.214C Sengestue Panelvisning SP Rum2temp 20 21,1 Lufttemperaturer Målinger)ved)arbejdsplads)(skrivebord))<)siddende)arbejde 0,12m2over2gulv 21,9 0,62m2over2gulv 21,8 1,12m2over2gulv 21,7 Målinger)ved)patient)<)stående)arbejde 0,12m2over2gulv 21,7 1,12m2over2gulv 21,6 1,72m2over2gulv 21,5 Temperaturdifference)fra)ankel)til)nakke 0,1?1,12m2 0,2 0,1?1,72m 0,2 Overfladetemperaturer Flade Måling)nr)1 Måling)nr)2 Måling)nr)3 Måling)nr)4 Gennemsnit Mod2rum2B 21,4 21,3 20,9 20,6 21,1 Mod2byg2G 21,3 20,7 21,4 20,6 21,0 Mod2det2fri 19,5 19,9 20,0 20,1 19,9 Mod2rum2D 20,2 20,7 20,2 20,7 20,5 Loft 21,2 20,6 21,0 20,6 20,9 Gulv 20,7 21,2 20,7 20,5 20,8 Middelstrålingstemperatur Gennemsnit2af2samtlige2overfladetemperaturer 20,7 Beregnet)operativ)temperatur)(gennemsnit)af)luft<)og)middelstrålingstemperatur) Operativtemperatur2ved2arbejdsplads2(skrivebord)2?2siddende2arbejde 21,2 Operativtemperatur2ved2patient2?2stående2arbejde 21,1 1,12er2valgt2som2højde2for2lufttemperatur

23 Målinger)af)temperaturforhold Lokale: F3.214D Sengestue Panelvisning SP Rum2temp 22 22,3 Lufttemperaturer Målinger)ved)arbejdsplads)(skrivebord))<)siddende)arbejde 0,12m2over2gulv 21,4 0,62m2over2gulv 21,6 1,12m2over2gulv 21,8 Målinger)ved)patient)<)stående)arbejde 0,12m2over2gulv 21,8 1,12m2over2gulv 21,9 1,72m2over2gulv 21,7 Temperaturdifference)fra)ankel)til)nakke 0,1>1,12m2 0,4 0,1>1,72m 0,1 Overfladetemperaturer Flade Måling)nr)1 Måling)nr)2 Måling)nr)3 Måling)nr)4 Gennemsnit Mod2rum2A 21,5 21,2 20,4 21,2 21,1 Mod2rum2C 21,4 20,2 21,2 20,8 20,9 Mod2det2fri 20,6 22,0 20,8 21,2 21,2 Mod2rum2E 21,0 21,3 21,1 21,8 21,3 Loft 21,5 21,7 21,0 21,4 21,4 Gulv 21,5 21,5 20,9 21,4 21,3 Middelstrålingstemperatur Gennemsnit2af2samtlige2overfladetemperaturer 21,2 Beregnet)operativ)temperatur)(gennemsnit)af)luft<)og)middelstrålingstemperatur) Operativtemperatur2ved2arbejdsplads2(skrivebord)2>2siddende2arbejde 21,5 Operativtemperatur2ved2patient2>2stående2arbejde 21,5 1,12er2valgt2som2højde2for2lufttemperatur

24 Målinger)af)temperaturforhold Lokale: F3.214E Sengestue Panelvisning SP Rum2temp 23 22,7 Lufttemperaturer Målinger)ved)arbejdsplads)(skrivebord))<)siddende)arbejde 0,12m2over2gulv 21,9 0,62m2over2gulv 22,2 1,12m2over2gulv 22,3 Målinger)ved)patient)<)stående)arbejde 0,12m2over2gulv 22,4 1,12m2over2gulv 22,5 1,72m2over2gulv 22,7 Temperaturdifference)fra)ankel)til)nakke 0,1>1,12m2 0,4 0,1>1,72m 0,3 Overfladetemperaturer Flade Måling)nr)1 Måling)nr)2 Måling)nr)3 Måling)nr)4 Gennemsnit Mod2gang 21,5 22,3 21,5 21,9 21,8 Mod2rum2A2og2D 21,0 21,7 21,8 21,7 21,6 Mod2det2fri 22,2 21,7 22,1 21,5 21,9 Mod2rum2depot 22,0 21,3 21,5 21,4 21,6 Loft 21,4 22,6 22,0 22,4 22,1 Gulv 21,8 22,2 21,7 21,8 21,9 Middelstrålingstemperatur Gennemsnit2af2samtlige2overfladetemperaturer 21,8 Beregnet)operativ)temperatur)(gennemsnit)af)luft<)og)middelstrålingstemperatur) Operativtemperatur2ved2arbejdsplads2(skrivebord)2>2siddende2arbejde 22,0 Operativtemperatur2ved2patient2>2stående2arbejde 22,1 1,12er2valgt2som2højde2for2lufttemperatur

25 Bilag 8 - Måleresultater af lufthastigheder Målinger&af&lufthastigheder Lukkede&døre Lokale: F3.214A Sengestue Lufthastigheder&ved&100%&ventilation Målinger&ved&arbejdsplads&mod&sengestuer&>&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,03 0,03 1,15m5over5gulv 0,08 0,11 Målinger&ved&arbejdsplads&under&ovenlysvindue&>&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,02 0,01 1,15m5over5gulv 0,04 0,03 Målinger&ved&steder&med&drop&eller&lignende < > > < > > < < < Målinger&af&lufthastigheder Åbne&døre Lokale: F3.214A Sengestue Lufthastigheder&ved&100%&ventilation Målinger&ved&arbejdsplads&mod&sengestuer&>&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,04 0,03 1,15m5over5gulv 0,03 0,04 Målinger&ved&arbejdsplads&under&ovenlysvindue&>&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,02 0,01 1,15m5over5gulv 0,03 0,03 Målinger&ved&steder&med&drop&eller&lignende 1,75m5over5gulv 0,08 0,08 Under5ovenlysvindue < < < OBS,5der5er5observeret5store5udsving5op5til50,27 < < <

26 Målinger&af&lufthastigheder Lukkede&døre Lokale: F3.214B Sengestue Lufthastigheder&ved&100%&ventilation Målinger&ved&arbejdsplads&(skrivebord)&?&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,01 0,02 1,15m5over5gulv 0,03 0,06 Målinger&ved&patient&?&stående&arbejde 0,15m5over5gulv 0,03 0,03 1,75m5over5gulv 0,08 0,01 Målinger&ved&steder&med&drop&eller&lignende 1,75m5over5gulv 0,15 0,12 Under5liftskinne5B5midt5for5dør5til5gnag 1,75m5over5gulv 0,19 0,18 Under5liftskinne5B55ved5ovenlysvindue B B B Målinger&af&lufthastigheder Åbne&døre Lokale: F3.214B Sengestue Lufthastigheder&ved&100%&ventilation Målinger&ved&arbejdsplads&(skrivebord)&?&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,02 0,02 1,15m5over5gulv 0,05 0,04 Målinger&ved&patient&?&stående&arbejde 0,15m5over5gulv 0,01 0,00 1,75m5over5gulv 0,09 0,10 Målinger&ved&steder&med&drop&eller&lignende 1,75m5over5gulv 0,27 0,24 Under5liftskinne5B5midt5for5dør5til5gnag 1,75m5over5gulv 0,17 0,17 Under5liftskinne5B55ved5ovenlysvindue B B B

27 Målinger&af&lufthastigheder Lukkede&døre Lokale: F3.214C Sengestue Lufthastigheder&ved&100%&ventilation Målinger&ved&arbejdsplads&(skrivebord)&?&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,01 0,00 1,15m5over5gulv 0,06 0,06 Målinger&ved&patient&?&stående&arbejde 0,15m5over5gulv 0,05 0,04 1,75m5over5gulv 0,18 0,17 Målinger&ved&steder&med&drop&eller&lignende 1,75m5over5gulv 0,18 0,17 Mellem5indblæsningsarmaturer5C5ved5patient C?? C C C Målinger&af&lufthastigheder Åbne&døre Lokale: F3.214C Sengestue Lufthastigheder&ved&100%&ventilation Målinger&ved&arbejdsplads&(skrivebord)&?&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,01 0,01 1,15m5over5gulv 0,04 0,06 Målinger&ved&patient&?&stående&arbejde 0,15m5over5gulv 0,03 0,03 1,75m5over5gulv 0,18 0,18 Målinger&ved&steder&med&drop&eller&lignende 1,75m5over5gulv 0,18 0,18 Mellem5indblæsningsarmaturer5C5ved5patient 1,75m5over5gulv 0,09 0,09 Midt5under5liftskinne5mod5rum5B C C C OBS,5der5er5observeret5store5udsving5op5til50,33

28 Målinger&af&lufthastigheder Lukkede&døre Lokale: F3.214D Sengestue Lufthastigheder&ved&100%&ventilation Målinger&ved&arbejdsplads&(skrivebord)&?&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,01 0,01 1,15m5over5gulv 0,03 0,04 Målinger&ved&patient&?&stående&arbejde 0,15m5over5gulv 0,03 0,03 1,75m5over5gulv 0,13 0,16 Målinger&ved&steder&med&drop&eller&lignende 1,75m5over5gulv 0,13 0,16 Mellem5indblæsningsarmaturer5A5ved5patient 1,75m5over5gulv 0,03 0,05 Foran5skab 1,75m5over5gulv 0,11 0,08 Mellem5indblæsning5og5skinne5A5ind5i5lokalet Målinger&af&lufthastigheder Åbne&døre Lokale: F3.214D Sengestue Lufthastigheder&ved&100%&ventilation Målinger&ved&arbejdsplads&(skrivebord)&?&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,02 0,01 1,15m5over5gulv 0,06 0,03 Målinger&ved&patient&?&stående&arbejde 0,15m5over5gulv 0,05 0,04 1,75m5over5gulv 0,19 0,14 Målinger&ved&steder&med&drop&eller&lignende 1,75m5over5gulv 0,19 0,14 Mellem5indblæsningsarmatur5A5ved5patient 1,75m5over5gulv 0,03 0,03 Foran5skab 1,75m5over5gulv 0,09 0,09 Mellem5indblæsning5og5skinne5A5ind5i5lokalet

29 Målinger&af&lufthastigheder Lukkede&døre Lokale: F3.214E Sengestue Lufthastigheder&ved&100%&ventilation Målinger&ved&arbejdsplads&(skrivebord)&?&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,02 0,01 1,15m5over5gulv 0,04 0,05 Målinger&ved&patient&?&stående&arbejde 0,15m5over5gulv 0,02 0,03 1,75m5over5gulv 0,06 0,11 Målinger&ved&steder&med&drop&eller&lignende 1,75m5over5gulv 0,25 0,24 Under5liftskinne5B5midt5for5dør5til5rum5D 1,75m5over5gulv 0,19 0,19 Under5liftskinne5B5midt5for5vinduer5til5det5fri 1,75m5over5gulv 0,06 0,11 Mellem5indblæsningsarmatur5og5Modutec5søjle Målinger&af&lufthastigheder Åbne&døre Lokale: F3.214E Sengestue Lufthastigheder&ved&100%&ventilation Målinger&ved&arbejdsplads&(skrivebord)&?&siddende&arbejde 0,15m5over5gulv 0,02 0,02 1,15m5over5gulv 0,04 0,07 Målinger&ved&patient&?&stående&arbejde 0,15m5over5gulv 0,01 0,02 1,75m5over5gulv 0,09 0,09 Målinger&ved&steder&med&drop&eller&lignende 1,75m5over5gulv 0,33 0,33 Under5liftskinne5B5Midt5for5dør5til5rum5D 1,75m5over5gulv 0,05 0,04 Under5liftskinne5B5midt5for5vinduer5til5det5fri 1,75m5over5gulv 0,09 0,09 Mellem5indblæsningsarmatur5og5Modutec5søjle

30 Bilag 9 - Måleresultater af luftflows, samt angivelse af luftskifte Målinger)af)luftflow)og)temperaturer)for)bygning)F1)6)ventilationszone)4 (Indblæsningstemperaturen2på2zone242er2indstillet2til219,002 C) Lokale)F3.214)A Areal 19,70 m^2 Lofthøjde 2,72 m Rumvolumen 53,58 m^3 Rumtemperatur2(termostat) 22,70 C Rumtemperatur2(Kontrol2målt) 21,80 C Indblæsning Armatur21 Armatur22 Samlet2indblæsning Flow 240,00 P 240,00 (m^3)/h 100%) Indblæstemperatur 19,20 P C indblæsning Luftskifte)(bregnet) 4,48 h^p1 Udsugning Armatur21 Armatur22 Samlet2udsugning Flow 260,00 P 260,00 (m^3)/h Udsugningstemperatur 22,50 P C Rumtemperatur2(termostat) 23,20 C Rumtemperatur2(Kontrol2målt) P C Indblæsning Armatur21 Armatur22 Samlet2indblæsning Flow 23,00 P 23,00 (m^3)/h 40)%) Indblæstemperatur 21,10 P C indblæsning Luftskifte)(bregnet) 0,43 h^p1 Udsugning Armatur21 Armatur22 Samlet2udsugning Flow 21,00 P 21,00 (m^3)/h Udsugningstemperatur 22,50 P C Luftskifte)angivet)i)procent Indblæsningsandel Flow Skifte Reel2procentandel 1002%2indblæsning2(målt) 240,00 4,48 100,00 402%2indblæsning2(målt) 23,00 0,43 9,58 402%2indblæsning2(beregnet) 96,00 1,79 40,00

31 Målinger)af)luftflow)og)temperaturer)for)bygning)F1)6)ventilationszone)4 (Indblæsningstemperaturen2på2zone242er2indstillet2til219,002 C) Lokale)F3.214)B Areal 22,30 m^2 Lofthøjde 2,72 m Rumvolumen 60,66 m^3 Rumtemperatur2(termostat) 22,50 C Rumtemperatur2(Kontrol2målt) 21,50 C Indblæsning Armatur21 Armatur22 Samlet2indblæsning Flow 320,00 P 320,00 (m^3)/h 100%) Indblæstemperatur 19,10 P C indblæsning Luftskifte)(bregnet) 5,28 h^p1 Udsugning Armatur21 Armatur22 Samlet2udsugning Flow 285,00 P 285,00 (m^3)/h Udsugningstemperatur 21,60 P C Rumtemperatur2(termostat) 22,20 C Rumtemperatur2(Kontrol2målt) P C Indblæsning Armatur21 Armatur22 Samlet2indblæsning Flow 27,00 P 27,00 (m^3)/h 40)%) Indblæstemperatur 21,00 P C indblæsning Luftskifte)(bregnet) 0,45 h^p1 Udsugning Armatur21 Armatur22 Samlet2udsugning Flow 34,00 P 34,00 (m^3)/h Udsugningstemperatur 22,80 P C Luftskifte)angivet)i)procent Indblæsningsandel Flow Skifte Reel2procentandel 1002%2indblæsning2(målt) 320,00 5,28 100,00 402%2indblæsning2(målt) 27,00 0,45 8,44 402%2indblæsning2(beregnet) 128,00 2,11 40,00

32 Målinger)af)luftflow)og)temperaturer)for)bygning)F1)6)ventilationszone)4 (Indblæsningstemperaturen2på2zone242er2indstillet2til219,002 C) Lokale)F3.214)C Areal 25,70 m^2 Lofthøjde 2,72 m Rumvolumen 69,90 m^3 Rumtemperatur2(termostat) 20,80 C Rumtemperatur2(Kontrol2målt) 21,50 C Indblæsning Armatur21 Armatur22 Samlet2indblæsning Flow 200,00 190,00 390,00 (m^3)/h 100%) Indblæstemperatur 19,00 19,00 C indblæsning Luftskifte)(bregnet) 5,58 h^r1 Udsugning Armatur21 Armatur22 Samlet2udsugning Flow 150,00 160,00 310,00 (m^3)/h Udsugningstemperatur 21,10 20,90 C Rumtemperatur2(termostat) 21,40 C Rumtemperatur2(Kontrol2målt) R C Indblæsning Armatur21 Armatur22 Samlet2indblæsning Flow 9,00 10,00 19,00 (m^3)/h 40)%) Indblæstemperatur 20,70 20,70 C indblæsning Luftskifte)(bregnet) 0,27 h^r1 Udsugning Armatur21 Armatur22 Samlet2udsugning Flow 15,00 16,00 31,00 (m^3)/h Udsugningstemperatur 22,70 22,30 C Luftskifte)angivet)i)procent Indblæsningsandel Flow Skifte Reel2procentandel 1002%2indblæsning2(målt) 390,00 5,58 100,00 402%2indblæsning2(målt) 19,00 0,27 4,87 402%2indblæsning2(beregnet) 156,00 2,23 40,00

33 Målinger)af)luftflow)og)temperaturer)for)bygning)F1)6)ventilationszone)4 (Indblæsningstemperaturen2på2zone242er2indstillet2til219,002 C) Lokale)F3.214)D Areal 25,50 m^2 Lofthøjde 2,72 m Rumvolumen 69,36 m^3 Rumtemperatur2(termostat) 22,30 C Rumtemperatur2(Kontrol2målt) 21,70 C Indblæsning Armatur21 Armatur22 Samlet2indblæsning Flow 200,00 190,00 390,00 (m^3)/h 100%) Indblæstemperatur 19,00 19,00 C indblæsning Luftskifte)(bregnet) 5,62 h^q1 Udsugning Armatur21 Armatur22 Samlet2udsugning Flow 190,00 160,00 350,00 (m^3)/h Udsugningstemperatur 22,00 21,70 C Rumtemperatur2(termostat) 22,50 C Rumtemperatur2(Kontrol2målt) Q C Indblæsning Armatur21 Armatur22 Samlet2indblæsning Flow 11,00 11,00 22,00 (m^3)/h 40)%) Indblæstemperatur 20,50 20,30 C indblæsning Luftskifte)(bregnet) 0,32 h^q1 Udsugning Armatur21 Armatur22 Samlet2udsugning Flow 10,00 9,00 19,00 (m^3)/h Udsugningstemperatur 22,70 22,70 C Luftskifte)angivet)i)procent Indblæsningsandel Flow Skifte Reel2procentandel 1002%2indblæsning2(målt) 390,00 5,62 100,00 402%2indblæsning2(målt) 22,00 0,32 5,64 402%2indblæsning2(beregnet) 156,00 2,25 40,00

34 Målinger)af)luftflow)og)temperaturer)for)bygning)F1)6)ventilationszone)4 (Indblæsningstemperaturen2på2zone242er2indstillet2til219,002 C) Lokale)F3.214)E Areal 36,70 m^2 Lofthøjde 2,72 m Rumvolumen 99,82 m^3 Rumtemperatur2(termostat) 22,70 C Rumtemperatur2(Kontrol2målt) 22,40 C Indblæsning Armatur21 Armatur22 Samlet2indblæsning Flow 290,00 270,00 560,00 (m^3)/h 100%) Indblæstemperatur 19,00 19,00 C indblæsning Luftskifte)(bregnet) 5,61 h^r1 Udsugning Armatur21 Armatur22 Samlet2udsugning Flow 330,00 170,00 500,00 (m^3)/h Udsugningstemperatur 22,40 23,30 C Rumtemperatur2(termostat) 22,30 C Rumtemperatur2(Kontrol2målt) R C Indblæsning Armatur21 Armatur22 Samlet2indblæsning Flow 26,00 22,00 48,00 (m^3)/h 40)%) Indblæstemperatur 20,20 20,30 C indblæsning Luftskifte)(bregnet) 0,48 h^r1 Udsugning Armatur21 Armatur22 Samlet2udsugning Flow 39,00 20,00 59,00 (m^3)/h Udsugningstemperatur 22,10 22,20 C Luftskifte)angivet)i)procent Indblæsningsandel Flow Skifte Reel2procentandel 1002%2indblæsning2(målt) 560,00 5,61 100,00 402%2indblæsning2(målt) 48,00 0,48 8,57 402%2indblæsning2(beregnet) 224,00 2,24 40,00

35 Bilag 10 - Sammenligning af anbefalinger og måleresultater af termiske forhold Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.214A'.'Overvågning Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt/beregnet'værdi Siddende&1 22,3 Operativ&temperatur 22& C&+/7&1 C Siddende&2 22,4 Lodrette&temperatur7 Siddende&1 0,9 3& C forskelle Siddende&2 0,2 Gulvtemperatur 21726& C Lokale 22,3 Lufthastighed max.&0,15&m/s Luftskifte 1,5710&h %1 Siddende&1 0,11 Siddende&2 0,04 Drop&1 0,08 Drop&2 7 Drop&3 7 40% 0,43 100% 4,48 Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.214B'.'Sengestue Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt/beregnet'værdi Siddende&1 22,2 Operativ&temperatur 22& C&+/7&1 C Stående 22,1 Lodrette&temperatur7 Siddende&1 0,1 3& C forskelle Stående 0,0 Gulvtemperatur 21726& C Lokale 21,9 Lufthastighed max.&0,15&m/s Luftskifte 1,5710&h %1 Siddende&1 0,06 Stående 0,09 Drop&1 0,27 Drop&2 0,19 Drop&3 7 40% 0,45 100% 5,28

36 Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.214C'.'Sengestue Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt/beregnet'værdi Siddende&1 21,2 Operativ&temperatur 22& C&+/7&1 C Stående 21,1 Lodrette&temperatur7 Siddende&1 0,2 3& C forskelle Stående 0,2 Gulvtemperatur 21726& C Lokale 20,8 Lufthastighed max. 0,15 m/s Luftskifte 1,5710&h %1 Siddende&1 0,06 Stående 0,18 Drop&1 0,18 Drop&2 0,09 Drop&3 7 40% 0,27 100% 5,58 Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.214D'.'Sengestue Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt/beregnet'værdi Siddende&1 21,5 Operativ&temperatur 22& C&+/7&1 C Stående 21,5 Lodrette&temperatur7 Siddende&1 0,4 3& C forskelle Stående 0,1 Gulvtemperatur 21726& C Lokale 21,3 Lufthastighed max.&0,15&m/s Luftskifte 1,5710&h %1 Siddende&1 0,06 Stående 0,19 Drop&1 0,19 Drop&2 0,05 Drop&3 0,11 40% 0,32 100% 5,62

37 Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.214E'.'Sengestue Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt/beregnet'værdi Siddende&1 22,0 Operativ&temperatur 22& C&+/7&1 C Stående 22,1 Lodrette&temperatur7 Siddende&1 0,4 3& C forskelle Stående 0,3 Gulvtemperatur 21726& C Lokale 21,9 Lufthastighed max.&0,15&m/s Luftskifte 1,5710&h %1 Siddende&1 0,07 Stående 0,11 Drop&1 0,33 Drop&2 0,19 Drop&3 0,11 40% 0,48 100% 5,61 ved'lufthastigheder'er'valgt'den'størst'forekomne'værdi.' Resultaterne&er&blandet&mellem&åbne&og&lukkede&døre.& Det&er&blot&den&største&værdi&der&er&indsat!!!

38 Bilag 11 - Sammenligning af anbefalinger og måleresultater af atmosfæriske forhold Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.210A'.'Overvågning Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt'værdi'1 Målt'værdi'2 CO2$koncentration max ppm Lokale Luftfugtighed 20$651% Lokale 56 54,1 Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.210B'.'Sengestue Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt'værdi'1 Målt'værdi'2 CO2$koncentration max ppm Lokale Luftfugtighed 20$651% Lokale 52,4 53,3 Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.210C'.'Sengestue Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt'værdi'1 Målt'værdi'2 CO2$koncentration max ppm Lokale Luftfugtighed 20$651% Lokale 52,4 53,9 Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.210D'.'Sengestue Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt'værdi'1 Målt'værdi'2 CO2$koncentration max ppm Lokale Luftfugtighed 20$651% Lokale 52,3 54,5 Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.210E'.'Sengestue Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt'værdi'1 Målt'værdi'2 CO2$koncentration max ppm Lokale Luftfugtighed 20$651% Lokale 53,3 54,2 Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.210F'.'Sengestue Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt'værdi'1 Målt'værdi'2 CO2$koncentration max ppm Lokale Luftfugtighed 20$651% Lokale 53,4 55,1 Sammenligning'af'lovkrav/anbefalinger'og'resultater'af'målinger'og'beregninger Lokale'3.210G'.'Sengestue Parameter Anbefalet'værdi Arbejdsplads Målt'værdi'1 Målt'værdi'2 CO2$koncentration max ppm Lokale Luftfugtighed 20$651% Lokale 52,4 54,7

39

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Vurdering af indeklima AUH, Skejby Intensiv Afdeling. Frederik Brabrand Ditlev

Vurdering af indeklima AUH, Skejby Intensiv Afdeling. Frederik Brabrand Ditlev Vurdering af indeklima AUH, Skejby Intensiv Afdeling Frederik Brabrand Ditlev Juni 2013 Frederik Brabrand Ditlev Maskinmester uddannelsen Aarhus Maskinmesterskole 6. Semester (Tværfagligt) Vejleder: Hayati

Læs mere

DABYFO Kreds Østjylland

DABYFO Kreds Østjylland DABYFO Kreds Østjylland Referat af kredsmøde - Onsdag den 5. december 2012 Café Pakhuset Banegårdsgade 5, 8300 Odder Forud for mødet var der besøg og rundvisning i kvægstaldbyggeriet på Vejlskovgård, et

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Demo Rapport

Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Demo Rapport Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Undersøgelsessted: Dato for undersøgelse: Undersøgelsessted Dato for undersøgelse Afd. Nord. Thomasmindevej 10

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION Specialkonsulent Erik Damsted SEGES, Videncenter for Svineproduktion Pejsegården, Bræstrup 11. marts 2016 DISPOSITION Hvorfor ventilere God klimastyring Rengøring og udtørring

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144 Plan og Bygningsafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4814 Cvr: 29189684 LM HUSE A/S Snedkervej 13 6710 Esbjerg V Anders.Troelsen@middelfart.dk

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygninger over 1600 m 2

Bygninger over 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Fysiske rammer, plads og indretning for svært overvægtige personer 1 Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er nyopført i 2009 med isoleringstilstand iht. gældende regler dvs. det opfylder kravene i BR08.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er nyopført i 2009 med isoleringstilstand iht. gældende regler dvs. det opfylder kravene i BR08. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bakkegårds Allé 98 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-008792-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Fleksibel ensengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200

Læs mere

Vejledning. Opsætning af solcelleanlæg. Sådan gør du når du skal bygge. Side 1

Vejledning. Opsætning af solcelleanlæg. Sådan gør du når du skal bygge. Side 1 Vejledning Vejledning 9 3 Sådan gør du når du skal bygge Opsætning af solcelleanlæg Center for Teknik og Miljø juni 2015 Layout juni 2015/Tekst december 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Opsætning af solceller

Læs mere

Lys og trivsel. Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk

Lys og trivsel. Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk Lys og trivsel Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk Program: Lys og trivsel Analyse, Det store rums lys Studie, Det lille rums lys Natur og omgivelser og dagslys >< Teknologi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønningen 22 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005100 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1- sengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toften 9 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-072470 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder).

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder). Bilag 3: Påbud om at sikre et tilfredsstillende indeklima mht luftkvalitet og temperatur i undervisningslokaler samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet

Læs mere

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2014 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Greve Kommune. Torsdag den 08.05.03. Medlemmer:

Teknisk Udvalg. Referat. Greve Kommune. Torsdag den 08.05.03. Medlemmer: Teknisk Udvalg Medlemmer: Knud Pihl (V) Ingrid Valnert (V) Lars Kilhof (V) Jørgen Kristiansen (V) Per Breddam (A) Side 237 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Tejstgården, matr. nr. 11 xø, Hundige

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Energimærket er gældende for Trøjborgvej 8E, G, K og Niels Juels Gade 23-29.

Energikonsulentens kommentarer Energimærket er gældende for Trøjborgvej 8E, G, K og Niels Juels Gade 23-29. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Trøjborgvej 8D 8200 Århus N BBR-nr.: 751-516452-001 Energikonsulent: Casper Høgh Sønnichsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 28. januar 2016 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Ejendomsnr: 37639. Vejkode: 2948. Sagsnr: 14/3462

Ejendomsnr: 37639. Vejkode: 2948. Sagsnr: 14/3462 By & Erhverv Byggetilladelse Se vejledning på bagsiden Ansøgers navn og adresse Rambøll Danmark A/S, Fredericia Danmarksgade 2A 7000 Fredericia Ejendomsnr: 37639 Vejkode: 2948 Sagsnr: 14/3462 Bygningsnr:

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser Indeklima i skoler Status og konsekvenser Jørn Toftum, Pawel Wargocki and Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet 29 september 2011 Find Jacob 1 Find Jacob igen! Børnene

Læs mere

Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark

Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark Møde den 24.08.10 mellem RYK og Region Midtjylland Udredningen Nogle fakta 1980 2008: Historisk udvikling i antal Antal patienter pr. år stiger fra

Læs mere

Fremvisning af prøvehuse 12/13/14. marts 2016

Fremvisning af prøvehuse 12/13/14. marts 2016 Fremvisning af prøvehuse 12/13/14. marts 2016 Dagsorden 12/13/14. marts 2016 Præsentation af deltagere Formålet med mødet Gennemgang af programmet for de tre fremvisninger Hvordan har forløbet været forud

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen BedreBolig-rådgiver Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen Januar 2014 BedreBolig Formålet med ordningen BedreBolig er at give boligejerne mulighed for one-stop-shopping

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vandværksvej 15 3390 Hundested Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2015 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Byggetilladelse til Gormsvej 25, 9492 Blokhus - Tilbygning til eksisterende sommerhus på ejendommen matr.nr. 74O Hune By, Hune.

Byggetilladelse til Gormsvej 25, 9492 Blokhus - Tilbygning til eksisterende sommerhus på ejendommen matr.nr. 74O Hune By, Hune. ETN Arkitekter ApS Søndergade 23 4800 Nykøbing F Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk 15-01-2016

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, en-sengsstue med eget bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Sygehus Lillebælt, Kolding Skovvangen 2-8 6000 Kolding Region Syddanmark Der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til etablering af en mindre bro i Langdalen Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Aarhus Kommune v/jorder og landbrugsarealer Grøndalsvej 2 8260 Viby J Side 1 af 6 Ejendommens matr.nr.: 27 d, Brabrand By, Brabrand Adresse:

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energibesparelser i byggeriet Debatdag, By & Byg, 09.11.2004

Energibesparelser i byggeriet Debatdag, By & Byg, 09.11.2004 Energibesparelser i byggeriet Debatdag, By & Byg, 09.11.2004 De arkitektoniske udfordringer - Er arkitektur en barriere for energibesparelser? Energibesparelser i byggeriet Debatdag, By & Byg, 09.11.2004

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i Byggesag Ændring af skillevægge Sagsnr.: 2002/02969 Byggesagsområde: Bygningsreglement: Byggetilladelser j Sagsdato: 13-06-2002 Byggesagstype: Ombygning over 150 m 2 j

Læs mere

Flexoduct Sugeskærme. til person & produkt beskyttelse

Flexoduct Sugeskærme. til person & produkt beskyttelse Flexoduct Sugeskærme til person & produkt beskyttelse JRV A/S er et moderne ventilationsfi rma, som tilbyder en bred vifte af ventilationsløsninger på basis af en stor og resultatorienteret erfaring og

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Brabrand Boligforening Afd. VI, Holmstrup. Energitiltag i eksist. byggeri 2012-03-10

Brabrand Boligforening Afd. VI, Holmstrup. Energitiltag i eksist. byggeri 2012-03-10 Brabrand Boligforening Afd. VI, Holmstrup Energitiltag i eksist. byggeri 2012-03-10 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Bjørn Schmelling Energitiltag Passive tiltag Aktive tiltag Passive tiltag omfatter

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by: Resultat 7673 Harboøre BBR-nr.: 665-980745-001 Energikonsulent: Claus Pedersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato:23. februar 2017 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2 Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser Juli 2005 Erstatter At-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995 2 Hvad er

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tybjerglillevej 31 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-031346 Energikonsulent: Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Planetvej 41 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Planetvej 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Planetvej 41 Postnr./by: Resultat 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere