Danmark Forskningsförmedlare: Mogens Vestergaard Kjeldsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark Forskningsförmedlare: Mogens Vestergaard Kjeldsen"

Transkript

1 Danmark Forskningsförmedlare: Mogens Vestergaard Kjeldsen Abildgaard, Mette Simonsen: Accessible Radio: Archive, accessibility and materiality in the youth radio programme P4 i P1, s. This anthological PhD dissertation is an examination of the development of listeners involvement and technology in the youth radio programme P4 i P1 from 1973 to At its beginning in 1973, P4 i P1 was an innovative example of youth radio and especially experimented with the listener involving radio genres, which in the dissertation are termed accessible radio. As a part of the LARM Audio Research Archive Project, which ran from 2010 to 2013, the project has taken its starting point in a large quantity of digitalised radio broadcasts from the radio archive of the public service provider Danish Broadcasting Corporation (DR). The project s empirical material consists of a series of P4 i P1 broadcasts that were produced by DR s B&U (Children and Youth) Department. Over the years, P4 i P1 was between three to five hours long, depending on the amount of programme segments. This means that approximately 4,500 hours of radio under the name P4 i P1 were broadcast before the programme was taken off the air on 1 April Bengtsson, Mette: For borgeren, tilskueren eller den indviede?: En praksisorienteret retorisk kritik af avisens politiske kommentarer. Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, s. Denne artikelafhandling analyserer og evaluerer skriftlige politiske kommentarer i en nutidig, dansk kontekst med henblik på at pege på det problematiske ved genren som politisk journalistik. Gennem nærlæsninger af et uddrag af genren beskrives det, hvordan politiske kommentatorer gennem deres sproglige adfærd og tematikker primært taler til læseren som en blot og bar tilskuer til den politiske debat, mens at de kun i glimt taler til læseren som en kritisk, deliberativt reflekterende borger. Herefter legitimeres og nuanceres denne læsning gennem receptionsstudier, og slutteligt diskuteres kritikken af genren med udvalgte praksisudøvere i en række ekspertinterviews. Udover at bidrage til en diskussion af den konkrete genre, er afhandlingen også et bidrag til metodisk pluralisme i retorik kritik, hvor der reflekteres over, hvordan man kan bedrive normativ retorikforskning, og hvordan man som forsker kan etablere en konstruktiv dialog med den praksis, der evalueres. Ejsing-Duun, Stine: Location-based games: from screen to street, s. In this dissertation, it is explored which prerequisites are necessary in location-based games (LBGs) to make meaningful the meeting between players and spatiality with an emphasis on physical locations. Throughout the dissertation, it has been shown that LBGs affect players perception of and behavior in everyday spaces, as the games reside on the boundaries between the continuums of play and ordinary, authentic and fictional, and as they merge physical and digital media. These are termed the six dimensions of LBGs. LBGs let the player explore the boundaries between these dimensions and the dimensions are related through play. The LBG acts as a mediator for the meeting between the player and locations through the boundaries between these six dimensions. The motivation of the dissertation is to push the development of and research in LBGs toward actualizing the potential for expanding LBGs spatial aspect even further and to contribute with a cohesive framework on LBGs.

2 Fransson, Jonas: Navigation, findability and the usage of cultural heritage on the web: an exploratory study. København: Royal School of Library and Information Science, s. ISBN Avhandlingen undersöker användningen av kulturarvsresurser på webben. Under senare år har kulturhistoriska objekt digitaliserats och gjorts tillgängliga på webben för allmänheten. I vilken utsträckning det digitaliserade materialet används och hur lätt det är hitta på webben studeras i avhandlingen. Webbresurser måste vara hittbara för att de ska besökas och användas. Studien görs i skärningspunkten mellan flera forskningsområden inom Biblioteks - och informationsvetenskap: Information Seeking/Human Information Behaviour, Interactive Information Retrieval och Webometrics. Avhandlingens två frågeställningar fokuserar på olika aspekter av projektet: (1) hittbarheten på webben; och (2) användning och användare. Analysen av användningen av kulturarvsresurserna bygger på Savolainens Everyday Life Information Seeking (ELIS) ramverk. Ingwersen och Järvelins IS&R - ramverk den viktigaste teoretiska grunden och ett konceptuellt ramverk har utvecklas så att de undersökta aspekterna tydligare kan relateras till varandra. En viktig distinktion är mellan objekt och resurser. Ett objekt är ett enda dokument, fil eller html-sida, medan en resursär en samling av föremål, t.ex. en webbplats med kulturarv. Tre webometriska nivåer används för att både kombinera och skilja datatyper: användning, innehåll och struktur. Samspelet mellan användare och system i informationssökningsprocessen är uppdelad i frågeberoende och frågeoberoende aspekter. Frågeberoende aspekter är informationsbehovet på användarsidan och ämnesinnehållet på systemsidan. Fråge oberoende aspekter är den strukturella hittbarheten på systemsidan och användarens färdigheter i sökning på användarsidan. Det konceptuella ramverket sammanfattas i User-Resource Interaction (URI) modellen. Kuang, Xianwen: How effective is political control over the news media?: Political censorship and news production in authoritarian China, Leer, Jonatan: Ma(d)skulinitet: Maskulinitetskonstruktioner i europæiske madprogrammer efter The Naked Chef i lyset af den maskuline krise [What s Cooking, Man?: Constructions of Masculinity in European Cooking Shows post-the-naked- Chef in Light of the Crisis in Masculinity ]. København: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, s. Madprogrammet The Naked Chef( ) med Jamie Oliver er ofte blevet fremhævet som eksempel på, at madprogramgenren har muligheder for at reformulere den maskuline identitet gennem madlavning. Denne afhandling vil gennem næranalyser af et udvalg af madprogrammer fra Frankrig, Storbritannien og Danmark forsøge at svare på følgende spørgsmål: 1) Hvilke konstruktioner og forhandlinger af maskulinitet igennem madlavning finder man i madprogramgenren i tiden efter The Naked Chef? 2) Hvordan kan de maskulinitetskonstruktioner og maskulinitetsforhandlinger, der fremlæses af analyseeksemplerne, forstås i forhold til en større revision af den maskuline identitet i den aktuelle (flydende) modernitet? Afhandlingen er informeret af poststrukturalistisk kønsteori og har med begrebet Ma(d)skulinitet ønsket at fange afhandlingens grundlæggende forståelse af madlavning og mandelavning som to gensidigt konstituerende praksisser. Afhandlingen identificerer fire tendenser i maskulinitetskonstruktionerne i madprogrammer i starten af det 21.århundrede: 1) Rechefisation (en reformulering af den professionelle kokkeidentitet); 2) TV-kokken som social entreprenør; 3) TV-kokken og revitaliseringen af den nationale myte; 4) Madlavning som maskulin eskapisme. Afhandlingen konkluderer, at den fornyelse af den maskuline identitet, som The Naked Chef åbnede for, ikke er fortsat. Genren er snarere blevet en platform for revitaliseringer af traditionelle maskulinitetsdiskurser.

3 Mortensen, Christian Hviid: Radio som immateriel kulturarv i en museologisk kontekst. Odense: Syddansk Universitet, Hvordan udstiller man radiolyd? Projektet undersøger eksisterende praksis for brug af medieret lyd i udstillinger. Der opstilles en begrebsramme, indenfor hvilken radiolyd kan forstås som museumsgenstande, der kan udstilles. På den baggrund blev der designet, implementeret og evalueret på en lytteudstilling med lydobjekter på Mediemuseet i Odense. Nielsen, Janne: DR s undervisning på tværs af medier: En historisk undersøgelse af mediesamspil [DR s education across media: A historical study of media interplay in the Danish Broadcasting Corporation]. Aarhus: Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation, s. Afhandlingens formål er at undersøge den historiske udvikling af mediesamspil i DR s voksenundervisning samt den intentionalitet, som kan forstås som indskrevet i den tværmediale praksis. Det sker gennem en analyse af, hvordan institutionen igennem tiden har realiseret mediesamspil på forskellige måder i konkrete voksenundervisningsserier på mindst tre platforme (fx radio, tv, bog, web). Caseanalyserne undersøger, hvordan DR anvender og kombinerer forskellige platforme, hvad tekstens organisering siger om DR s intention og forestillinger om modtagerne samt i hvilken udstrækning faktorer som institutionel organisering og de politiske og lovgivningsmæssige rammer for undervisningen influerer DR s praksis på undervisningsområdet. Metodisk anvendes både en medieteoretisk, en tekstanalytisk og en historisk tilgang. Den teoretiske baggrund for analysen er et mediebegreb udsprunget af evolutionsteoretisk mediehistorie, en tekstforståelse baseret på teorier om afsenderintentionalitet som indskrevet i en teksts organisering (teorier om genre, kommunikativ intentionalitet, parasocial interaktion og paratekster) samt teorier om mediesamspil og relationer på tværs af platforme. Disse teoretiske afsæt udmøntes i et begrebsapparat, hvor mediesamspil konceptualiseres som konstellationer af mekanismerne indholdsfællesskab, arbejdsdeling, henvisninger og paratekster, og hvor visuelle modeller anvendes til at anskueliggøre mediesamspil og facilitere sammenligninger på tværs af cases. Afhandlingens hovedargument er, at der er en sammenhæng mellem DR s intentioner med undervisningen og brugen af en kombination af platforme, og at denne intention kan forstås ud fra teksternes organisering. DR synes at anvende og kombinere flere platforme ud fra en intention om at skabe en særlig (lærings)situation og relation til modtagerne. Medierne bruges som redskaber for denne intention, og det afgørende er således ikke i sig selv at bruge flere medier, men at skabe de bedst mulige betingelser for en bestemt situation, hvilket så sker ved at kombinere platforme med forskellige karakteristika. Afhandlingen viser, hvordan mediesamspil er en kompliceret vekselvirkning mellem forskellige mekanismer i en bestemt konstellation, hvorfor de samme mekanismer ikke altid fører til samme grad af tværmedialitet. Afhandlingen bidrager desuden med viden om forskningsbrug af nye digitale arkiver og forskningsinfrastrukturer og indsigt i, hvordan et forskningsobjekt kan konstrueres på tværs af arkiver. Pedersen, Peter Ole: A Pixelated Reality: Documentary between Net-Distribution, Popular Culture and the Avant-Garde. Aarhus: Aarhus Universitet, Institut for Æstetiske Fag, s.

4 Afhandlingen undersøger en række nyere dokumentariske filmfænomener, som er karakteriseret ved forholdet mellem mediespecifikke udviklinger på Internettet og de æstetiske udtryk, der definerer og i visse tilfælde transcenderer - genren og dens institutionelle konventioner. Studiet involverer filmiske emner og formater så forskellige som mobiltelefonoptagelser fra Irakkrigen, en personlig dagbog optaget under det amerikanske præsidentvalg i 2008, konspirationsteoretisk dokumentarfilm, populærkulturelle filmiske fremstillinger af overvågningssamfundet og et online remake af en af de mest betydningsfulde, avantgardistiske dokumentarfilm, der nogensinde er skabt. Hvad disse ved første øjekast meget forskellige dokumentariske praksisser og film har til fælles, er en tæt forbindelse til de nye distributionsformer, der er muliggjort gennem Internettet. En overvældende mængde optagelser både ældre og nye er blevet tilgængelige som digitale klip på video-webportaler. Denne udvikling transformerer ikke blot mediets materialitet, men skaber også en arkivarisk filmpraksis og en ny institutionel rammesætning. I afhandlingen afsøges det, hvorledes disse nye audiovisuelle ressourcer finder vej ind i faktions- så vel som fiktionsfilm og hvad denne udvikling har af betydning for forskellige filmiske stilarter og udtryk i almindelighed og dokumentarens æstetisk i særdeleshed. Forfatteren forsøger endvidere at spore denne forandring tilbage gennem filmhistorien og rette opmærksomheden mod de seneste års popularisering og diversificering af dokumentargenren. Rimestad, Lene: Encouraging and inhibiting idea development at morning meeting in the newsroom. Odense: Syddansk Universitet, Rønlev, Rasmus: Danske netaviser som webmedier for retorisk medborgerskab [Danish Online Newspapers as Web Media for Rhetorical Citizenship]. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, s. Denne ph.d.-afhandling handler om hvordan danske netaviser fungerer som webmedier for retorisk medborgerskab. Hvor tidligere forskning i hhv. retorisk medborgerskab og debat på nettet primært har fokuseret på om politikeres og journalisters kommunikation i massemedier som aviser og tv understøtter borgeres individuelle stillingtagen til politiske tvivlsspørgsmål, eller om borgeres kommentarer i diverse kommentarspor på nettet lever op til gængse normer for deliberation, er forfatteren i stedet optaget af kommunikationen mellem de to grupper. Således undersøger forfatteren hvordan danske netaviser fungerer som kanaler for politisk-debatterende kommunikation mellem samfundets politiskkommunikative elite af politikere og journalister og på den anden side de almindelige borgere som skriver og læser kommentarer til nyheds og opinionsstof på netaviserne. I afhandlingen præsenterer Rønlev tre prototypiske forløb for debatter der går på tværs af de danske netaviser, dvs. debatter hvor det samme politiske tvivlsspørgsmål bliver debatteret på flere netaviser på samme tid. Den første prototype er kendetegnet ved at initiativtagerne er politikere eller andre retorisk privilegerede offentlige debattører; den anden prototype er kendetegnet ved at initiativtagerne er borgere der ikke nyder de samme retoriske privilegier; og endelig er den tredje prototype kendetegnet ved at det ikke er muligt at identificere nogen egentlig(e) initiativtager(e), men at forløbene i stedet udspringer af et selvforstærkende samspil mellem at journalister (over)prioriterer verserende skandalehistorier, og at netavisernes brugere læser, deler og debatterer artikler om de skandaler. Om end der er enkelte lyspunkter, konkluderer Rønlev på baggrund af casestudier at det ikke alene er begrænset hvor ofte de danske netaviser understøtter kommunikation mellem samfundets magt- og medieelite og på den anden side dets menige borgere, men også at når de gør, er kommunikationen præget af uklarheder og misforståelser. Det skyldes borgernes ringe evner som debattører, journalisternes ringe udnyttelse af deres privilegerede muligheder som ordstyrere og netavisernes ringe kvalitet som fora for fokuseret og forståelig debat.

5 Skrubbeltrang, Jørgen: Fra Øjenvidne til Jeg-vidne: Antropologiske perspektiver på danske korrespondenter i Mellemøsten [From eyewitness to I-witness: Anthropological perspectives on Danish television correspondents in the Middle East]. Roskilde: Roskilde Universitet, s. Denne afhandling er en antropologisk undersøgelse af danske tv-korrespondenter i Mellemøsten. Den handler om en af udenrigsjournalistikkens grundlæggende antagelser at tilstedeværelse skaber troværdighed og udfordrer opfattelsen af korrespondenten som øjenvidne. Dette gør Skrubbeltrang ved at vise, at korrespondenten sjældent er placeret i umiddelbar nærhed af de begivenheder, reportagen dækker, men i stedet bruger sig selv som reportagens udgangspunkt. Han argumenterer derfor, at vi fremfor at se udenrigskorrespondenten som et øjenvidne skal forstå ham/hende som et jeg-vidne. Med begrebet jeg-vidne pointeres det, at korrespondenten ikke blot formidler Mellemøstens begivenheder, men performer dem. Smedegaard Nielsen, Asta: "De vil os stadig til livs": Betydningskonstruktioner i tv-nyhedsformidling om terrortruslen mod Danmark ["They still want to kill us": Meaning Structures in television news coverage of the terrorist threat against Denmark]. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, s. Med udgangspunkt i et perspektiv på terrortruslen mod Danmark som et diskursivt og oplevet fænomen udforskes de betydningskonstruktioner, der skabes i public service-medierne DR1 og TV2 s tv-nyhedsformidling om truslen, med særligt fokus på konstruktioner af racial, national og etnisk enshed og forskel. I afhandlingen analyseres nyhedsudsendelser og interviews med journalister. Heri identificeres blandt andet en racialisering af terror som et potentiale hos især unge mænd, der ser muslimske eller mellemøstlige ud. Gennem en kontrastering af terrortruslen med den norske 22. juli-terror i 2011, viser afhandlingen desuden, at dette billede af terrorpotentialet ikke ændres af, at et terrorangreb i Danmarks nærområde viser sig at bryde med forventningerne til, hvorfra terrortruslen kommer og med hvilket motiv. Således er det en af afhandlingens væsentlige konklusioner, at forestillingen om truslen fra terror i højere grad er med til at forme vores forståelse af verden, end terroren i sig selv er. Dette indebærer en forflyttelse, hvor en forestillet forudgående muslimsk religiøsitet snarere end terroren i sig selv kommer til at optræde som det, der gøres til genstand for opmærksomhed i bestræbelserne til at forstå og bekæmpe terrortruslen. Afhandlingen lægger vægt på betydningen af race i disse betydningskonstruktioner, idet analyserne peger på, at Breiviks hvidhed havde væsentlig betydning for den individualisering, der skete af ham og hans terror. Stæhr, Andreas: Social media and everyday language use among Copenhagen youth. København: Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, s.

6 Afhandlingen omhandler, hvilken rolle sociale medier spiller i unges hverdagsliv. Forskningen er drevet af en interesse for sproglig og social kompleksitet på tværs af online og offline kontekster, og hvordan dette giver mening, for de unge der undersøges. Som en del af et større forskningsprojekt, har forfatteren udført etnografisk feltarbejde blandt københavnske unge på en folkeskole og i deres fritid. Sideløbende med dette udførte han ligeledes online etnografi blandt den samme gruppe unge på Facebook. I afhandlingen belyses to tematiske spor: sociale medier og sociolingvistisk normativitet samt sociale medier, semiotiske ressourcer og populærkultur. Med hensyn til det første tematiske spor findes det, at sociale netværkssider ikke er uregulerede ortografiske rum, som de ofte fremstilles i offentlige diskurser om sociale medier og sprog, at sproglig og social normativitet er polycentrisk organiseret og endelig, at talt og skreven diskurs ikke bør separeres i beskrivelser af registergørelsesprocesser i senmorderne samfund. Hvad angår det andet tematiske spor, konkluderes det, at populærkulturelle strømninger er en del af globaliseringen samt at tilegnelsen af sådanne strømninger ikke er begrænset til de unges sociale medie-praksisser. Dette involverer en forståelse af, at unges tilegnelse af populærkultur på sociale medier ikke kan forstås fuldt ud med mindre man også ser på, hvordan de unge beskæftiger sig med disse populærkulturelle strømninger i andre hverdagssituationer. Yderligere konkluderes det, at undersøgelser af populær kultur giver mulighed for indsigt i bredere sociale og sproglige praksisser blandt de unge, og at sådanne undersøgelser kan bidrage til studiet af nye lag af kulturel diversitet i nutidige samfund. Afhandlings overordnede metodologiske bidrag er, at studiet af sociale og sproglige praksisser i sociale mediesammenhænge bør undersøges som en del af unges hverdagsliv og som en uadskillelig del af de unges sociolingvistiske virkelighed. Svømmekjær, Heidi Frank: Radio in proportion: the Hansen Family and strategies of relevance in the Danish Broadcasting Corporation Roskilde: Roskilde Universitet, s. Dansk radiohistorie er på mange måder et uskrevet kapitel. Selvom der findes flere udgivelser fra Statsradiofonien selv og en dansk mediehistorie i fire bind, henligger mange centrale problemstillinger endnu i historiens mørke. Det vil nærværende afhandling søge at råde bod på med et fokus på tidlig public service, set fra det populære spektrum og med komedieserien Familien Hansen ( ) som central case. Afhandlingen undersøger dette tidlige massefænomen som en skueplads for kulturkampe, national selviscenesættelse og forestillinger om det nye radiomedium. Ydermere er Familien Hansen valgt som repræsentant for Statsradiofoniens underholdningsrepertoire for at belyse at og hvordan institutionen rummede både formynderiske og underholdende tendenser. Ikke blot på hele programfladen, men også i den enkelte udsendelse (i dette tilfælde Familien Hansen). Den centrale påstand er, at Statsradiofonien i forvaltede sine public service-forpligtelser blandt andet ved at følge det, forfatteren kalder en relevansstrategi. Denne bestræbelse på at gøre sig relevant for lytterne kommer til udtryk i en re-proportionering i Familien Hansen. Det er forfatterens betegnelse for den narrative proces, der omformer større og mere abstrakte samfundsmæssige fænomener til en hjemlig og mere forståelig skala. Samlet bidrager afhandlingen med nye indsigter omkring den tidlige danske radiohistorie, et begrebsapparat til at forstå nogle af de narrative mekanismer i programmerne, samt belyser underholdningsspektrets rolle i en public service institution. Tarta, Ancuta-Gabriela: The European Public on Social Media: An Analysis of Facebook Interactions. København, 2014.

7 Denne afhandling undersøger den europæiske offentlighed på sociale medier ved at diskutere de kommunikative interaktioner, der finder sted på Europa-Parlamentets officielle Facebook-side. Med udgangspunkt i det teoretiske grundlag for konceptualisering af offentligheden og den offentlige sfære på sociale netværkssites undersøger afhandlingen den europæiske offentlighed på sociale medier fra to perspektiver. Det første er et top-down, institutionelt perspektiv på Europa-Parlamentet baseret på et casestudy, som undersøger måden, hvorpå denne europæiske institution konstruerer og adresserer offentligheden gennem sin kommunikation via sociale medier. Det andet er et bottom-up perspektiv på offentligheden bestående af brugere af sociale medier, hvor der foretages en indholdsanalyse af Facebook-kommentarer og en diskursanalyse af live chat-interaktioner med medlemmer af Europa-Parlamentet. Fra det institutionelle perspektiv anerkendes den europæiske offentlighed på sociale medier som en interesseret offentlighed, man bør lytte til. Den provokeres også til at reagere på den information, der formidles af Parlamentet. På grund af manglende reaktion fra politikernes side forbliver offentligheden dog primært en adressat i formidlingen af indhold om Europa-Parlamentets aktiviteter, mens dens svar stort set ignoreres af institutionen. På den anden side bekræfter resultaterne et diskursivt potentiale hos offentligheden bestående af Facebook-brugere. Kigger man på tråde af Facebook-kommentarer, synes offentligheden primært at reagere kritisk på diskussionsemnet. I forbindelse med live chat-sessioner indtager offentligheden primært en spørgende rolle over for politikerne. Resultaterne tyder også på, at den europæiske offentlighed på sociale medier ikke dukker op af sig selv på Facebook, men kræver en foruddefineret ramme og stimulering fra det institutionelle niveau i Europa-Parlamentet for at blive etableret. Selv inden for den samme organiserede kommunikationskontekst på Europa-Parlamentets Facebook-side giver forskellige rammer (kommentarsektion, live chat) endvidere mulighed for forskellige manifestationer fra offentligheden. Disse konklusioner støtter den generelle hypotese, at offentligheden er kontekstafhængig Østergaard, Claus Møller: Mobile Brugeroplevelser: Forståelse, design og implementering af mobile brugeroplevelser i temaparker [Mobile User Experiences: Understanding, designing, and implementing mobile user experiences in theme parks]. Aalborg: Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, s. ISBN Denne Ph.D.-afhandling omhandler et studie af mobile brugeroplevelser i temaparker, der resulterer i et teoretisk rammeværk og en design-metodologi. Det teoretiske rammeværk udgør en teoretisk forståelse af, hvilke aspekter der konstituerer mobile brugeroplevelser i temaparker. Aspekterne er den miljømæssige, sociale og digitale kontekst, hvor sidstnævnte kontekst består af det mobile indhold, de mobile funktionaliteter og den mobile brugergrænseflade. Samtlige aspekter indgår i et dynamisk forhold, da de alle påvirker hinanden. Fx kan ændringer i den miljømæssige kontekst påvirke den sociale kontekst og de resterende aspekter. Det er derfor essentielt, at aspekterne understøtter og integreres med hinanden. Jo tættere en integration, jo stærkere er de mobile brugeroplevelser. Design-metodologien tager udgangspunkt i det teoretiske rammeværk og er efterfølgende blevet videreudviklet gennem afholdte workshops bl.a. på Aalborg Universitet, University of Tokyo og på Folkeuniversitet i København. Design-metodologien kan benyttes til design af mobile brugeroplevelser i temaparker, såvel som til analyse af eksisterende mobile brugeroplevelser. Metodologien består af faserne understand, idea generate, integrate og design.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites RESUMÉ NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites Iben Bredahl Jessen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Med udgangspunkt i et medieæstetisk

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

En flowkultur kommer frem i lyset

En flowkultur kommer frem i lyset En flowkultur kommer frem i lyset Implementeringsforskning Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin 27. november 2013 Jeane&e Wassar Kirk, sygeplejerske, cand. cur, ph.d. studerende Kirurgi

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Sprogets medialisering

Sprogets medialisering Sprogets medialisering Det nordiske sprogmøde Tema: Mediesprog Selfoss, Island 1-2. september 2006 Stig Hjarvard Film- & Medievidenskab Københavns Universitet stig@hum.ku.dk Industrisamfundets tidsforbrug

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Introduktion til mediebranchen

Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Formålet med branchefokus er at fastholde og sammenkæde metoderne til brancherelevante emner, hvorved kurset også kan ses som en fungerende

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 uge 40 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 aktivitet Cross media Introduktion til forløbet Mål: cross media koncept,

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 Indhold Forord 9 Introduktion 12 Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 1. Hvad er dit motiv? 29 Værdier og holdninger 31

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS. essays on interpretation. By ANNA GERSTRØM. A PhD thesis submitted to

WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS. essays on interpretation. By ANNA GERSTRØM. A PhD thesis submitted to ABSTRAKT - LÆRING (ANVENDELSE) WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS essays on interpretation By ANNA GERSTRØM A PhD thesis submitted to School of Business and Social Sciences,

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Multimodal socialsemiotik. Multimodal socialsemiotik meningen med det hele

Multimodal socialsemiotik. Multimodal socialsemiotik meningen med det hele Multimodal socialsemiotik Meningen med det hele Multimodal socialsemiotik Meningen med det hele Repræsentant for 3 multimodal forskning: 4 Personligt forskningsfelt Arbejdstitel: te Multimodal socialsemiotik

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere