Danmark Forskningsförmedlare: Mogens Vestergaard Kjeldsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark Forskningsförmedlare: Mogens Vestergaard Kjeldsen"

Transkript

1 Danmark Forskningsförmedlare: Mogens Vestergaard Kjeldsen Abildgaard, Mette Simonsen: Accessible Radio: Archive, accessibility and materiality in the youth radio programme P4 i P1, s. This anthological PhD dissertation is an examination of the development of listeners involvement and technology in the youth radio programme P4 i P1 from 1973 to At its beginning in 1973, P4 i P1 was an innovative example of youth radio and especially experimented with the listener involving radio genres, which in the dissertation are termed accessible radio. As a part of the LARM Audio Research Archive Project, which ran from 2010 to 2013, the project has taken its starting point in a large quantity of digitalised radio broadcasts from the radio archive of the public service provider Danish Broadcasting Corporation (DR). The project s empirical material consists of a series of P4 i P1 broadcasts that were produced by DR s B&U (Children and Youth) Department. Over the years, P4 i P1 was between three to five hours long, depending on the amount of programme segments. This means that approximately 4,500 hours of radio under the name P4 i P1 were broadcast before the programme was taken off the air on 1 April Bengtsson, Mette: For borgeren, tilskueren eller den indviede?: En praksisorienteret retorisk kritik af avisens politiske kommentarer. Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, s. Denne artikelafhandling analyserer og evaluerer skriftlige politiske kommentarer i en nutidig, dansk kontekst med henblik på at pege på det problematiske ved genren som politisk journalistik. Gennem nærlæsninger af et uddrag af genren beskrives det, hvordan politiske kommentatorer gennem deres sproglige adfærd og tematikker primært taler til læseren som en blot og bar tilskuer til den politiske debat, mens at de kun i glimt taler til læseren som en kritisk, deliberativt reflekterende borger. Herefter legitimeres og nuanceres denne læsning gennem receptionsstudier, og slutteligt diskuteres kritikken af genren med udvalgte praksisudøvere i en række ekspertinterviews. Udover at bidrage til en diskussion af den konkrete genre, er afhandlingen også et bidrag til metodisk pluralisme i retorik kritik, hvor der reflekteres over, hvordan man kan bedrive normativ retorikforskning, og hvordan man som forsker kan etablere en konstruktiv dialog med den praksis, der evalueres. Ejsing-Duun, Stine: Location-based games: from screen to street, s. In this dissertation, it is explored which prerequisites are necessary in location-based games (LBGs) to make meaningful the meeting between players and spatiality with an emphasis on physical locations. Throughout the dissertation, it has been shown that LBGs affect players perception of and behavior in everyday spaces, as the games reside on the boundaries between the continuums of play and ordinary, authentic and fictional, and as they merge physical and digital media. These are termed the six dimensions of LBGs. LBGs let the player explore the boundaries between these dimensions and the dimensions are related through play. The LBG acts as a mediator for the meeting between the player and locations through the boundaries between these six dimensions. The motivation of the dissertation is to push the development of and research in LBGs toward actualizing the potential for expanding LBGs spatial aspect even further and to contribute with a cohesive framework on LBGs.

2 Fransson, Jonas: Navigation, findability and the usage of cultural heritage on the web: an exploratory study. København: Royal School of Library and Information Science, s. ISBN Avhandlingen undersöker användningen av kulturarvsresurser på webben. Under senare år har kulturhistoriska objekt digitaliserats och gjorts tillgängliga på webben för allmänheten. I vilken utsträckning det digitaliserade materialet används och hur lätt det är hitta på webben studeras i avhandlingen. Webbresurser måste vara hittbara för att de ska besökas och användas. Studien görs i skärningspunkten mellan flera forskningsområden inom Biblioteks - och informationsvetenskap: Information Seeking/Human Information Behaviour, Interactive Information Retrieval och Webometrics. Avhandlingens två frågeställningar fokuserar på olika aspekter av projektet: (1) hittbarheten på webben; och (2) användning och användare. Analysen av användningen av kulturarvsresurserna bygger på Savolainens Everyday Life Information Seeking (ELIS) ramverk. Ingwersen och Järvelins IS&R - ramverk den viktigaste teoretiska grunden och ett konceptuellt ramverk har utvecklas så att de undersökta aspekterna tydligare kan relateras till varandra. En viktig distinktion är mellan objekt och resurser. Ett objekt är ett enda dokument, fil eller html-sida, medan en resursär en samling av föremål, t.ex. en webbplats med kulturarv. Tre webometriska nivåer används för att både kombinera och skilja datatyper: användning, innehåll och struktur. Samspelet mellan användare och system i informationssökningsprocessen är uppdelad i frågeberoende och frågeoberoende aspekter. Frågeberoende aspekter är informationsbehovet på användarsidan och ämnesinnehållet på systemsidan. Fråge oberoende aspekter är den strukturella hittbarheten på systemsidan och användarens färdigheter i sökning på användarsidan. Det konceptuella ramverket sammanfattas i User-Resource Interaction (URI) modellen. Kuang, Xianwen: How effective is political control over the news media?: Political censorship and news production in authoritarian China, Leer, Jonatan: Ma(d)skulinitet: Maskulinitetskonstruktioner i europæiske madprogrammer efter The Naked Chef i lyset af den maskuline krise [What s Cooking, Man?: Constructions of Masculinity in European Cooking Shows post-the-naked- Chef in Light of the Crisis in Masculinity ]. København: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, s. Madprogrammet The Naked Chef( ) med Jamie Oliver er ofte blevet fremhævet som eksempel på, at madprogramgenren har muligheder for at reformulere den maskuline identitet gennem madlavning. Denne afhandling vil gennem næranalyser af et udvalg af madprogrammer fra Frankrig, Storbritannien og Danmark forsøge at svare på følgende spørgsmål: 1) Hvilke konstruktioner og forhandlinger af maskulinitet igennem madlavning finder man i madprogramgenren i tiden efter The Naked Chef? 2) Hvordan kan de maskulinitetskonstruktioner og maskulinitetsforhandlinger, der fremlæses af analyseeksemplerne, forstås i forhold til en større revision af den maskuline identitet i den aktuelle (flydende) modernitet? Afhandlingen er informeret af poststrukturalistisk kønsteori og har med begrebet Ma(d)skulinitet ønsket at fange afhandlingens grundlæggende forståelse af madlavning og mandelavning som to gensidigt konstituerende praksisser. Afhandlingen identificerer fire tendenser i maskulinitetskonstruktionerne i madprogrammer i starten af det 21.århundrede: 1) Rechefisation (en reformulering af den professionelle kokkeidentitet); 2) TV-kokken som social entreprenør; 3) TV-kokken og revitaliseringen af den nationale myte; 4) Madlavning som maskulin eskapisme. Afhandlingen konkluderer, at den fornyelse af den maskuline identitet, som The Naked Chef åbnede for, ikke er fortsat. Genren er snarere blevet en platform for revitaliseringer af traditionelle maskulinitetsdiskurser.

3 Mortensen, Christian Hviid: Radio som immateriel kulturarv i en museologisk kontekst. Odense: Syddansk Universitet, Hvordan udstiller man radiolyd? Projektet undersøger eksisterende praksis for brug af medieret lyd i udstillinger. Der opstilles en begrebsramme, indenfor hvilken radiolyd kan forstås som museumsgenstande, der kan udstilles. På den baggrund blev der designet, implementeret og evalueret på en lytteudstilling med lydobjekter på Mediemuseet i Odense. Nielsen, Janne: DR s undervisning på tværs af medier: En historisk undersøgelse af mediesamspil [DR s education across media: A historical study of media interplay in the Danish Broadcasting Corporation]. Aarhus: Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation, s. Afhandlingens formål er at undersøge den historiske udvikling af mediesamspil i DR s voksenundervisning samt den intentionalitet, som kan forstås som indskrevet i den tværmediale praksis. Det sker gennem en analyse af, hvordan institutionen igennem tiden har realiseret mediesamspil på forskellige måder i konkrete voksenundervisningsserier på mindst tre platforme (fx radio, tv, bog, web). Caseanalyserne undersøger, hvordan DR anvender og kombinerer forskellige platforme, hvad tekstens organisering siger om DR s intention og forestillinger om modtagerne samt i hvilken udstrækning faktorer som institutionel organisering og de politiske og lovgivningsmæssige rammer for undervisningen influerer DR s praksis på undervisningsområdet. Metodisk anvendes både en medieteoretisk, en tekstanalytisk og en historisk tilgang. Den teoretiske baggrund for analysen er et mediebegreb udsprunget af evolutionsteoretisk mediehistorie, en tekstforståelse baseret på teorier om afsenderintentionalitet som indskrevet i en teksts organisering (teorier om genre, kommunikativ intentionalitet, parasocial interaktion og paratekster) samt teorier om mediesamspil og relationer på tværs af platforme. Disse teoretiske afsæt udmøntes i et begrebsapparat, hvor mediesamspil konceptualiseres som konstellationer af mekanismerne indholdsfællesskab, arbejdsdeling, henvisninger og paratekster, og hvor visuelle modeller anvendes til at anskueliggøre mediesamspil og facilitere sammenligninger på tværs af cases. Afhandlingens hovedargument er, at der er en sammenhæng mellem DR s intentioner med undervisningen og brugen af en kombination af platforme, og at denne intention kan forstås ud fra teksternes organisering. DR synes at anvende og kombinere flere platforme ud fra en intention om at skabe en særlig (lærings)situation og relation til modtagerne. Medierne bruges som redskaber for denne intention, og det afgørende er således ikke i sig selv at bruge flere medier, men at skabe de bedst mulige betingelser for en bestemt situation, hvilket så sker ved at kombinere platforme med forskellige karakteristika. Afhandlingen viser, hvordan mediesamspil er en kompliceret vekselvirkning mellem forskellige mekanismer i en bestemt konstellation, hvorfor de samme mekanismer ikke altid fører til samme grad af tværmedialitet. Afhandlingen bidrager desuden med viden om forskningsbrug af nye digitale arkiver og forskningsinfrastrukturer og indsigt i, hvordan et forskningsobjekt kan konstrueres på tværs af arkiver. Pedersen, Peter Ole: A Pixelated Reality: Documentary between Net-Distribution, Popular Culture and the Avant-Garde. Aarhus: Aarhus Universitet, Institut for Æstetiske Fag, s.

4 Afhandlingen undersøger en række nyere dokumentariske filmfænomener, som er karakteriseret ved forholdet mellem mediespecifikke udviklinger på Internettet og de æstetiske udtryk, der definerer og i visse tilfælde transcenderer - genren og dens institutionelle konventioner. Studiet involverer filmiske emner og formater så forskellige som mobiltelefonoptagelser fra Irakkrigen, en personlig dagbog optaget under det amerikanske præsidentvalg i 2008, konspirationsteoretisk dokumentarfilm, populærkulturelle filmiske fremstillinger af overvågningssamfundet og et online remake af en af de mest betydningsfulde, avantgardistiske dokumentarfilm, der nogensinde er skabt. Hvad disse ved første øjekast meget forskellige dokumentariske praksisser og film har til fælles, er en tæt forbindelse til de nye distributionsformer, der er muliggjort gennem Internettet. En overvældende mængde optagelser både ældre og nye er blevet tilgængelige som digitale klip på video-webportaler. Denne udvikling transformerer ikke blot mediets materialitet, men skaber også en arkivarisk filmpraksis og en ny institutionel rammesætning. I afhandlingen afsøges det, hvorledes disse nye audiovisuelle ressourcer finder vej ind i faktions- så vel som fiktionsfilm og hvad denne udvikling har af betydning for forskellige filmiske stilarter og udtryk i almindelighed og dokumentarens æstetisk i særdeleshed. Forfatteren forsøger endvidere at spore denne forandring tilbage gennem filmhistorien og rette opmærksomheden mod de seneste års popularisering og diversificering af dokumentargenren. Rimestad, Lene: Encouraging and inhibiting idea development at morning meeting in the newsroom. Odense: Syddansk Universitet, Rønlev, Rasmus: Danske netaviser som webmedier for retorisk medborgerskab [Danish Online Newspapers as Web Media for Rhetorical Citizenship]. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, s. Denne ph.d.-afhandling handler om hvordan danske netaviser fungerer som webmedier for retorisk medborgerskab. Hvor tidligere forskning i hhv. retorisk medborgerskab og debat på nettet primært har fokuseret på om politikeres og journalisters kommunikation i massemedier som aviser og tv understøtter borgeres individuelle stillingtagen til politiske tvivlsspørgsmål, eller om borgeres kommentarer i diverse kommentarspor på nettet lever op til gængse normer for deliberation, er forfatteren i stedet optaget af kommunikationen mellem de to grupper. Således undersøger forfatteren hvordan danske netaviser fungerer som kanaler for politisk-debatterende kommunikation mellem samfundets politiskkommunikative elite af politikere og journalister og på den anden side de almindelige borgere som skriver og læser kommentarer til nyheds og opinionsstof på netaviserne. I afhandlingen præsenterer Rønlev tre prototypiske forløb for debatter der går på tværs af de danske netaviser, dvs. debatter hvor det samme politiske tvivlsspørgsmål bliver debatteret på flere netaviser på samme tid. Den første prototype er kendetegnet ved at initiativtagerne er politikere eller andre retorisk privilegerede offentlige debattører; den anden prototype er kendetegnet ved at initiativtagerne er borgere der ikke nyder de samme retoriske privilegier; og endelig er den tredje prototype kendetegnet ved at det ikke er muligt at identificere nogen egentlig(e) initiativtager(e), men at forløbene i stedet udspringer af et selvforstærkende samspil mellem at journalister (over)prioriterer verserende skandalehistorier, og at netavisernes brugere læser, deler og debatterer artikler om de skandaler. Om end der er enkelte lyspunkter, konkluderer Rønlev på baggrund af casestudier at det ikke alene er begrænset hvor ofte de danske netaviser understøtter kommunikation mellem samfundets magt- og medieelite og på den anden side dets menige borgere, men også at når de gør, er kommunikationen præget af uklarheder og misforståelser. Det skyldes borgernes ringe evner som debattører, journalisternes ringe udnyttelse af deres privilegerede muligheder som ordstyrere og netavisernes ringe kvalitet som fora for fokuseret og forståelig debat.

5 Skrubbeltrang, Jørgen: Fra Øjenvidne til Jeg-vidne: Antropologiske perspektiver på danske korrespondenter i Mellemøsten [From eyewitness to I-witness: Anthropological perspectives on Danish television correspondents in the Middle East]. Roskilde: Roskilde Universitet, s. Denne afhandling er en antropologisk undersøgelse af danske tv-korrespondenter i Mellemøsten. Den handler om en af udenrigsjournalistikkens grundlæggende antagelser at tilstedeværelse skaber troværdighed og udfordrer opfattelsen af korrespondenten som øjenvidne. Dette gør Skrubbeltrang ved at vise, at korrespondenten sjældent er placeret i umiddelbar nærhed af de begivenheder, reportagen dækker, men i stedet bruger sig selv som reportagens udgangspunkt. Han argumenterer derfor, at vi fremfor at se udenrigskorrespondenten som et øjenvidne skal forstå ham/hende som et jeg-vidne. Med begrebet jeg-vidne pointeres det, at korrespondenten ikke blot formidler Mellemøstens begivenheder, men performer dem. Smedegaard Nielsen, Asta: "De vil os stadig til livs": Betydningskonstruktioner i tv-nyhedsformidling om terrortruslen mod Danmark ["They still want to kill us": Meaning Structures in television news coverage of the terrorist threat against Denmark]. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, s. Med udgangspunkt i et perspektiv på terrortruslen mod Danmark som et diskursivt og oplevet fænomen udforskes de betydningskonstruktioner, der skabes i public service-medierne DR1 og TV2 s tv-nyhedsformidling om truslen, med særligt fokus på konstruktioner af racial, national og etnisk enshed og forskel. I afhandlingen analyseres nyhedsudsendelser og interviews med journalister. Heri identificeres blandt andet en racialisering af terror som et potentiale hos især unge mænd, der ser muslimske eller mellemøstlige ud. Gennem en kontrastering af terrortruslen med den norske 22. juli-terror i 2011, viser afhandlingen desuden, at dette billede af terrorpotentialet ikke ændres af, at et terrorangreb i Danmarks nærområde viser sig at bryde med forventningerne til, hvorfra terrortruslen kommer og med hvilket motiv. Således er det en af afhandlingens væsentlige konklusioner, at forestillingen om truslen fra terror i højere grad er med til at forme vores forståelse af verden, end terroren i sig selv er. Dette indebærer en forflyttelse, hvor en forestillet forudgående muslimsk religiøsitet snarere end terroren i sig selv kommer til at optræde som det, der gøres til genstand for opmærksomhed i bestræbelserne til at forstå og bekæmpe terrortruslen. Afhandlingen lægger vægt på betydningen af race i disse betydningskonstruktioner, idet analyserne peger på, at Breiviks hvidhed havde væsentlig betydning for den individualisering, der skete af ham og hans terror. Stæhr, Andreas: Social media and everyday language use among Copenhagen youth. København: Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, s.

6 Afhandlingen omhandler, hvilken rolle sociale medier spiller i unges hverdagsliv. Forskningen er drevet af en interesse for sproglig og social kompleksitet på tværs af online og offline kontekster, og hvordan dette giver mening, for de unge der undersøges. Som en del af et større forskningsprojekt, har forfatteren udført etnografisk feltarbejde blandt københavnske unge på en folkeskole og i deres fritid. Sideløbende med dette udførte han ligeledes online etnografi blandt den samme gruppe unge på Facebook. I afhandlingen belyses to tematiske spor: sociale medier og sociolingvistisk normativitet samt sociale medier, semiotiske ressourcer og populærkultur. Med hensyn til det første tematiske spor findes det, at sociale netværkssider ikke er uregulerede ortografiske rum, som de ofte fremstilles i offentlige diskurser om sociale medier og sprog, at sproglig og social normativitet er polycentrisk organiseret og endelig, at talt og skreven diskurs ikke bør separeres i beskrivelser af registergørelsesprocesser i senmorderne samfund. Hvad angår det andet tematiske spor, konkluderes det, at populærkulturelle strømninger er en del af globaliseringen samt at tilegnelsen af sådanne strømninger ikke er begrænset til de unges sociale medie-praksisser. Dette involverer en forståelse af, at unges tilegnelse af populærkultur på sociale medier ikke kan forstås fuldt ud med mindre man også ser på, hvordan de unge beskæftiger sig med disse populærkulturelle strømninger i andre hverdagssituationer. Yderligere konkluderes det, at undersøgelser af populær kultur giver mulighed for indsigt i bredere sociale og sproglige praksisser blandt de unge, og at sådanne undersøgelser kan bidrage til studiet af nye lag af kulturel diversitet i nutidige samfund. Afhandlings overordnede metodologiske bidrag er, at studiet af sociale og sproglige praksisser i sociale mediesammenhænge bør undersøges som en del af unges hverdagsliv og som en uadskillelig del af de unges sociolingvistiske virkelighed. Svømmekjær, Heidi Frank: Radio in proportion: the Hansen Family and strategies of relevance in the Danish Broadcasting Corporation Roskilde: Roskilde Universitet, s. Dansk radiohistorie er på mange måder et uskrevet kapitel. Selvom der findes flere udgivelser fra Statsradiofonien selv og en dansk mediehistorie i fire bind, henligger mange centrale problemstillinger endnu i historiens mørke. Det vil nærværende afhandling søge at råde bod på med et fokus på tidlig public service, set fra det populære spektrum og med komedieserien Familien Hansen ( ) som central case. Afhandlingen undersøger dette tidlige massefænomen som en skueplads for kulturkampe, national selviscenesættelse og forestillinger om det nye radiomedium. Ydermere er Familien Hansen valgt som repræsentant for Statsradiofoniens underholdningsrepertoire for at belyse at og hvordan institutionen rummede både formynderiske og underholdende tendenser. Ikke blot på hele programfladen, men også i den enkelte udsendelse (i dette tilfælde Familien Hansen). Den centrale påstand er, at Statsradiofonien i forvaltede sine public service-forpligtelser blandt andet ved at følge det, forfatteren kalder en relevansstrategi. Denne bestræbelse på at gøre sig relevant for lytterne kommer til udtryk i en re-proportionering i Familien Hansen. Det er forfatterens betegnelse for den narrative proces, der omformer større og mere abstrakte samfundsmæssige fænomener til en hjemlig og mere forståelig skala. Samlet bidrager afhandlingen med nye indsigter omkring den tidlige danske radiohistorie, et begrebsapparat til at forstå nogle af de narrative mekanismer i programmerne, samt belyser underholdningsspektrets rolle i en public service institution. Tarta, Ancuta-Gabriela: The European Public on Social Media: An Analysis of Facebook Interactions. København, 2014.

7 Denne afhandling undersøger den europæiske offentlighed på sociale medier ved at diskutere de kommunikative interaktioner, der finder sted på Europa-Parlamentets officielle Facebook-side. Med udgangspunkt i det teoretiske grundlag for konceptualisering af offentligheden og den offentlige sfære på sociale netværkssites undersøger afhandlingen den europæiske offentlighed på sociale medier fra to perspektiver. Det første er et top-down, institutionelt perspektiv på Europa-Parlamentet baseret på et casestudy, som undersøger måden, hvorpå denne europæiske institution konstruerer og adresserer offentligheden gennem sin kommunikation via sociale medier. Det andet er et bottom-up perspektiv på offentligheden bestående af brugere af sociale medier, hvor der foretages en indholdsanalyse af Facebook-kommentarer og en diskursanalyse af live chat-interaktioner med medlemmer af Europa-Parlamentet. Fra det institutionelle perspektiv anerkendes den europæiske offentlighed på sociale medier som en interesseret offentlighed, man bør lytte til. Den provokeres også til at reagere på den information, der formidles af Parlamentet. På grund af manglende reaktion fra politikernes side forbliver offentligheden dog primært en adressat i formidlingen af indhold om Europa-Parlamentets aktiviteter, mens dens svar stort set ignoreres af institutionen. På den anden side bekræfter resultaterne et diskursivt potentiale hos offentligheden bestående af Facebook-brugere. Kigger man på tråde af Facebook-kommentarer, synes offentligheden primært at reagere kritisk på diskussionsemnet. I forbindelse med live chat-sessioner indtager offentligheden primært en spørgende rolle over for politikerne. Resultaterne tyder også på, at den europæiske offentlighed på sociale medier ikke dukker op af sig selv på Facebook, men kræver en foruddefineret ramme og stimulering fra det institutionelle niveau i Europa-Parlamentet for at blive etableret. Selv inden for den samme organiserede kommunikationskontekst på Europa-Parlamentets Facebook-side giver forskellige rammer (kommentarsektion, live chat) endvidere mulighed for forskellige manifestationer fra offentligheden. Disse konklusioner støtter den generelle hypotese, at offentligheden er kontekstafhængig Østergaard, Claus Møller: Mobile Brugeroplevelser: Forståelse, design og implementering af mobile brugeroplevelser i temaparker [Mobile User Experiences: Understanding, designing, and implementing mobile user experiences in theme parks]. Aalborg: Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, s. ISBN Denne Ph.D.-afhandling omhandler et studie af mobile brugeroplevelser i temaparker, der resulterer i et teoretisk rammeværk og en design-metodologi. Det teoretiske rammeværk udgør en teoretisk forståelse af, hvilke aspekter der konstituerer mobile brugeroplevelser i temaparker. Aspekterne er den miljømæssige, sociale og digitale kontekst, hvor sidstnævnte kontekst består af det mobile indhold, de mobile funktionaliteter og den mobile brugergrænseflade. Samtlige aspekter indgår i et dynamisk forhold, da de alle påvirker hinanden. Fx kan ændringer i den miljømæssige kontekst påvirke den sociale kontekst og de resterende aspekter. Det er derfor essentielt, at aspekterne understøtter og integreres med hinanden. Jo tættere en integration, jo stærkere er de mobile brugeroplevelser. Design-metodologien tager udgangspunkt i det teoretiske rammeværk og er efterfølgende blevet videreudviklet gennem afholdte workshops bl.a. på Aalborg Universitet, University of Tokyo og på Folkeuniversitet i København. Design-metodologien kan benyttes til design af mobile brugeroplevelser i temaparker, såvel som til analyse af eksisterende mobile brugeroplevelser. Metodologien består af faserne understand, idea generate, integrate og design.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse Titel på præsentationen 1 Kritisk diskursanalyse Hvad er det? Og hvad kan den bruges til? 2 Titel på præsentationen Program 1. Præsentation af studieplanen gensidige forventninger 2. Oplæg kritisk diskursanalyse

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

DEN OVERDOKUMENTEREDE VIRKELIGHED - OM DOKUMENTAR & DEN NET-BASEREDE FILMKULTUR GYMNASIELÆRERDAG 29. JANUAR 2015

DEN OVERDOKUMENTEREDE VIRKELIGHED - OM DOKUMENTAR & DEN NET-BASEREDE FILMKULTUR GYMNASIELÆRERDAG 29. JANUAR 2015 DEN OVERDOKUMENTEREDE VIRKELIGHED - OM DOKUMENTAR & DEN NET-BASEREDE FILMKULTUR GYMNASIELÆRERDAG 29. JANUAR 2015 CENTRALE TRANSFORMATIONER AF FILMMEDIET GENNEM NETBASERET PRAKSIS - Nye medieinstitutioner

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Forskning med brug af audiovisuelt materiale især radio

Forskning med brug af audiovisuelt materiale især radio Medieværktøjer Forskning med brug af audiovisuelt materiale især radio Lektor Per Jauert, AU IÆK, Medievidenskab DigHumLab Medieværktøjer: Lyd- og billedmedier DeiC/KU 20.04.2015 Dias 1 Medieværktøjer

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Astrid Jespersen, Center for Humanistisk Sundhedsforskning & Center for Sund Aldring, Københavns Universitet Center for Sund Aldring (CESA) Theme 1: Health

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites RESUMÉ NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites Iben Bredahl Jessen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Med udgangspunkt i et medieæstetisk

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

MOBIL ETNOGRAFI CASE FREMTIDENS NYHEDSBRUGERE PETER NIEGEL DR MEDIEFORSKNING JUNI 2016

MOBIL ETNOGRAFI CASE FREMTIDENS NYHEDSBRUGERE PETER NIEGEL DR MEDIEFORSKNING JUNI 2016 MOBIL ETNOGRAFI CASE FREMTIDENS NYHEDSBRUGERE PETER NIEGEL JUNI 2016 OBS. UDVALGTE SLIDES ER BLEVET FJERNET I FORBINDELSE MED OFFENTLIGGØRELSEN AF PRÆSENTATIONEN HVORFOR MOBILETNOGRAFI PÅ NYHEDSPROJEKT?

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

(Transnational) Radio Encounters: archives, researchers and broadcasters

(Transnational) Radio Encounters: archives, researchers and broadcasters (Transnational) Radio Encounters: archives, researchers and broadcasters IASA Nordic Meeting 26-27 May 2015! Jacob Kreutzfeldt Assistant Professor Section for Literature and Modern Culture Department of

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Doktorsavhandlingar 2014

Doktorsavhandlingar 2014 Nordicom-Information 37 (2015) 1 Doktorsavhandlingar 2014 från Nordicoms databas NCOM Danmark 90 Finland 95 Norge 102 Sverige 106 www.nordicom.gu.se/?portal=mr Nordicom-Information 37 (2015) 1 Danmark

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L

KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION INFORMATIONSMØDE FORÅR 2013 P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L Human Resource medarbejder, recrutor Intern/ekstern konsulent Projektledelse, Organisationsscenograf

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Fremtidens Undervisnings facilitet

Fremtidens Undervisnings facilitet Fremtidens Undervisnings facilitet Danfoss Universe Fremtidens Undervisningsfacilitet Science park At skabe begejstring for naturvidenskab og teknologi At skabe nye læringsmiljøer At formidle ny indsigt

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Redaktion Kirsten Drotner Christina Papsø Weber Berit Anne Larsen Anne Sophie Warberg Løssing. Det interaktive museum

Redaktion Kirsten Drotner Christina Papsø Weber Berit Anne Larsen Anne Sophie Warberg Løssing. Det interaktive museum Redaktion Kirsten Drotner Christina Papsø Weber Berit Anne Larsen Anne Sophie Warberg Løssing Det interaktive museum 1 Redaktion: Kirsten Drotner, Berit Anne Larsen, Anne Sophie Warberg Løssing og Christina

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Videndeling og videnspredning Danske Professionshøjskolers årsmøde, 12. maj 2016 Lars Kabel, Roger Buch og Kresten Roland Johansen Danmarks Medie- og

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur

nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur 1 2 nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur 3 Nete Nørgaard Kristensen og Unni From Kulturjournalistik.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

(Musik) lærerkompetence mellem teori og praksis. Finn Holst Phd-stipendiat

(Musik) lærerkompetence mellem teori og praksis. Finn Holst Phd-stipendiat (Musik) lærerkompetence mellem teori og praksis Finn Holst Phd-stipendiat Institut for didaktik Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Det er et markant og erkendt problem påden danske

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Del 1. Viden, medier, vidensmedier 19

Del 1. Viden, medier, vidensmedier 19 Indhold Indledning 11 Hvad forstår vi ved vidensmedier og nye vidensmedier? 11 Et opbrud i opfattelsen af viden 12 Facilitering af videnstilegnelse 14 Nytænkning af formidling, læring og tilegnelse af

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Fede mobile løsninger

Fede mobile løsninger 1 2 3 Fede mobile løsninger 4 Hvor er I? forudsætninger og forventninger Workshop mål og resultater 5 Introduktion til det mobile univers 16 Massemedier Ikke noget nyt! Interaktivitet 2 vejs

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

Journalistisk Håndværk 2 Læseplan

Journalistisk Håndværk 2 Læseplan SDU Samfundsvidenskab Master i Journalistik 2. semester, FS15 December 2014 Journalistisk Håndværk 2 Læseplan Underviser: Eksten lektor, journalist Charlotte Aagaard Formål: Formålet med faget er at sætte

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

Program. Seminarets tema. Påskemåltidet som ritual og som formidling af kollektiv erindring og kollektiv forventning

Program. Seminarets tema. Påskemåltidet som ritual og som formidling af kollektiv erindring og kollektiv forventning Seminarets tema Det fælles måltid er en illustration af, hvorledes kollektiv erindring og kollektiv forventning er knyttet til en konkret materiel manifestation, der samtidig har en institutionel og kulturel

Læs mere

Hvordan opfatter børn deres identitet i skole og hjem? Og hvilke skift og forskydninger finder sted imellem religion og kultur?

Hvordan opfatter børn deres identitet i skole og hjem? Og hvilke skift og forskydninger finder sted imellem religion og kultur? Islam, muslimske familier og danske skoler 1. Forskningsspørgsmål og undren Jeg vil her forsøge at sætte en ramme for projektet, og de 7 delprojekter som har defineret det overordnede projekt om Islam,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Dato Emne/tematik Litteratur Aktiviteter. Studieordningen 20 22. Lektionsplanen 4 sider. Toft (2013) 9 100. Databaseteori 11 sider

Dato Emne/tematik Litteratur Aktiviteter. Studieordningen 20 22. Lektionsplanen 4 sider. Toft (2013) 9 100. Databaseteori 11 sider Informationssystemer og -søgning (Information systems and search) 10 ECTS Semesterplan forår 2017 Underviser: Bo Skøtt, Adjunkt, Institut for Design og Kommunikation Undervisning: 8 kursusdage 10.15 15.00

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Formidlingsrækken Coaching forskning og praksis 26. nov. 2008 Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit Institut for Idræt Email: rstelter@ifi.ku.dk

Læs mere

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Program 2 Formiddag 10:00 Velkommen til Digitale Medier og Design lidt om uddannelsen 10:20 John Paulin Hansen og Ditte Bergstrøm om Formidling,

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

VIDENS OG VÆRKTØJSKURSER PÅ SDU KOM VIDERE. Ny indsigt og inspiration for mediefolk og journalister

VIDENS OG VÆRKTØJSKURSER PÅ SDU KOM VIDERE. Ny indsigt og inspiration for mediefolk og journalister VIDENS OG VÆRKTØJSKURSER PÅ SDU KOM VIDERE Ny indsigt og inspiration for mediefolk og journalister 2 SAMFUNDSVIDENSKAB Kom videre! Center for Journalistik på Syddansk Universitet udbyder som noget nyt

Læs mere

DesignBildung: Eleven som digital fabrikant og kreativ tænker i den danske folkeskole

DesignBildung: Eleven som digital fabrikant og kreativ tænker i den danske folkeskole www.engagingexperience.dk/hellerup.pdf DesignBildung: Eleven som digital fabrikant og kreativ tænker i den danske folkeskole Ole Sejer Iversen, Professor, Ph.D. Aarhus University oiversen@cavi.au.dk Hvordan

Læs mere

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Og i undervisningen? Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten

Læs mere

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Arbejde med eksamensopgaven; problemformulering, præsenta=on, li>eratur 23/04/14 1 Introduk2on af begreberne Retorisk medborgerskab

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere