Værdiansættelse af community-aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af community-aktivitet"

Transkript

1 Værdiansættelse af community-aktivitet Around the world and in all industries, managers are feeling the clock ticking faster and faster. Decisions have to be made quickly. Everything is in flux. There is too much information and no time to absorb it. 1 I denne situation er vi som forretningsfolk nødt til at finde på bedre måder at processere og absorbere information på. Et lovende bud på dette er en interaktion med communities via sociale teknologier. Hidtil har gode historier, anekdoter og cases der beskriver andres erfaringer stået som beslutningsgrundlag for virksomheders engagement i communities, men hvis yderligere udbredelse af community-baseret innovation skal sikres må vi tydeliggøre den værdi, der potentielt ligger i virksomheders interaktion med forskellige communities. Forretningsperspektivet stiller sig nemlig ikke tilfreds med en formodning om langsigtede og afledte effekter eller et bestemt antal likes. Der skal være begrundet tro på en øget indtjening eller en ændret adfærd blandt interessenterne. For at sikre allokering af ressourcer til at drive en indsats på fx online platforme eller sociale medier, må man blive bedre til at opgøre det forventede udbytte, så man kan lave sammenligninger og fokusere investeringerne dér, hvor de giver det bedste afkast. Sådanne opgørelser laves traditionelt i pengebeløb, men hvordan hvis overhovedet skal man foretage en monetization af de komplekse processer som foregår i communities i en tid, hvor økonomien og arbejdet i stigende grad bliver vidensbaseret og immaterielt, dvs. indebærer en meget stærkere, intellektuel, kulturel og symbolsk prægning af varerne og en informatisering af hele produktionscyklussen? 2 For at kunne svare på dette må vi anerkende, at værdiskabelsen så at sige er blevet mere kvalitativ, social og dynamisk af karakter 3, hvorfor kvantificeringer af fx trafik, likes eller kommentarer ikke kan stå alene. Vi må finde frem til nogle andre parametre at måle på både før og efter en virksomheds community-tiltag. I forhold til denne 1 Mendelson, Haim & Ziegler, Johannes (1999) "Survival of the Smartest: Managing Information for Rapid Action and World-Class Performance". John Wiley & Sons, Inc. 2 Høstaker, Roar (2004) Gabriel Tarde, postfordismen og det sosiales ontologi Distinktion, Scandinavian Journal of Social Theory nr Se artiklen Community-based innovation og værdiskabelse

2 opgave kan vi trække på eksisterende erfaringer og uddrage, hvem og hvad det er, virksomhederne bliver i stand til at organisere, når de engagerer sig i communities. Fire community-typologier Den community-baserede innovation vi oplever i samtiden kan siges at være funderet på forskellige meningsrum og vidensfællesskaber, som i interaktion med virksomheder skaber en social læring og forandring, som forskellige aktører kan høste værdi af. Hvad denne læring mere konkret kan angå og indeholde, vender vi tilbage til, når vi har set nærmere på fire relevante, men ganske forskellige arketypiske communities. 4 Communities of Affinity (CoA) udgøres af slægtskaber mellem ligesindede kunder og brugere, som i stigende grad også fungerer som prosumers eller deltager i produsage, idet de løbende giver feedback vedrørende konkrete produkter og services. Det kan meget ofte være lead users eller dedikerede fans, som indgår i dialog, meningsudveksling og videndeling omkring nye (design) idéer, ønsker, smage, mode/trends og kundeoplevelser. Communities of Practice (CoP) udgøres af aktører, inden for et bestemt domæne eller praksisfelt, som oplever det samme problem, hvilket de forsøger at løse. Aktørerne i disse praksisfællesskaber er over tid kommet til at ligne hinanden fx med hensyn til diskurs/jargon, kultur, arbejdsform og brug af værktøjer som følge af både direkte interaktion og det forhold, at de konkurrerer om de samme ressourcer og varetager lignende opgaver. Det er som regel eksperter/specialister på et specifikt område eller medarbejdere i bestemte teams eller afdelinger i en organisation. Communities of Interest (CoI) udgøres af repræsentanter fra diverse CoP som på forskellig vis har fælles interesser. Det kan fx være aktører som bringes sammen i en projektorganisation, fordi de fra hver deres standpunkt og perspektiv kan bidrage til et givent mål. Branche- eller interesseorganisationer kan også anskues som CoI, og det samme kan standardiseringsudvalg og innovationskonsortier. CoI adskiller sig fra andre communities ved at være karakteriseret ved en høj grad af diversitet og 4 Hafkesbrink, Joachim; Schroll, Markus (2011) "Innovation 3.0: embedding into community knowledge collaborative organizational learning beyond open innovation", Journal of Innovation Economics No. 7, pp

3 mangfoldighed som følge af forskellige baggrunde, fagligheder og erfaringer. Når man via internettet når ud til en sådan heterogen mængde, kan deltagerne også kaldes for et crowd. Communities of Science (CoS) udgøres af forskere, fra diverse vidensinstitutioner, som løbende foretager grundforskning og udvikler ny teknologi. Medlemskabet til CoS er især bestemt af uddannelsesmæssig baggrund og institutionel tilknytning. Disse beskrivelser af forskellige communities er ret generelle og enkelte forskere har da også forsøgt at udarbejde meget mere nuancerede typologier 5. I deres rene form findes disse communities dog sandsynligvis kun teoretisk og virksomheder, der arbejder med communities vil derfor i praksis tappe ind i noget mere sammensatte grupper af interessenter. Den skitserede opdeling skal derfor blot ses som et analytisk redskab, der kan hjælpe os med at fokusere på, hvem og hvad det er virksomheder organiserer i forbindelse med community-baseret innovation, fordi det er herudfra vi kan forstå den potentielle værdi, som vi ønsker at finde på måder at opgøre og måle på. Hvori består læringen? Den sociale læring som foregår i interaktionen mellem virksomheder og de forskellige typer af communities kan forstås i lyset af Max Boisots I-space model. 6 I-space er et konceptuelt værktøj, som kan bruges til at fortolke forskellige fænomener og undersøge produktionen og udveksling af viden i et socialt system. Modellen anskueliggør, hvordan viden og information flyder gennem systemet og udvikles 5 (Spørg Signe om den tekst hun havde med parametre.) Dubé,Line; Bourhis, Anne og Jacob, Réal (2006) Towards a Typology of Virtual Communities of Practice, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management. Volume 1. 6 Boisot, Max H.; MacMillan, Ian C.; Han, Kyeong Seok (2007) Explorations in Information Space: Knowledge, Agents, and Organization, Oxford University Press. Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London.

4 undervejs. Dermed beskrives en social læringsproces, hvorigennem ny viden og information kan komme ind i systemet. 7 I-space og the Social Learning Cycle 8 (Boisot 1998: 60) I-space kan ses som en tank, hvor informationen i toppen er kodificeret og ekspliciteret, dvs. unødvendige data er sorteret fra, og derfor meget flydende. 7 Ibid. s. 5-6; Boisot, Max H.; MacMillan, Ian C.; Han, Kyeong Seok (2007) Explorations in Information Space: Knowledge, Agents, and Organization, Oxford University Press. s. 9). 8 Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York.

5 Længere nede i tanken er informationen mere fortættet, mens den ved bunden er viskos eller meget tyktflydende, idet den er rig på data, kvalitativ og flertydig. 9 Skabelse og diffusion af ny viden sker ved effektivt at aktivere alle tre dimensioner af I-space, hvilket i figuren er markeret med den prikkede kurve. Ifølge Boisot synes det at ske i en særlig rækkefølge med seks faser, som giver anledning til at tale om en social læringscyklus (SLC) 10. Fremstillingen skal ses som skematisk og analytisk, idet SLC ens forskellige faser på et praktisk mikroniveau ofte vil forløbe samtidig. Derudover er mange forskellige udformninger af SLC-kurver mulige som følge af blokeringer af data- og informationsstrømme. SLC-kurven i figuren er altså den stiliserede idealkurve, som når hele vejen rundt i I-space. Formålet med at præsentere de seks faser i den sociale læringscyklus er at skabe et overblik over virksomhedens skabelse, distribution og absorbering af ny viden som kan bidrage til at nå et spadestik dybere med hensyn til værdien af virksomheders engagement i communities. De seks faser i The Social Learning Cycle 1. Scanning: Anomalier i data, som generelt er tilgængelig for hele populationen, er det der starter scanningsprocessen. Anomalierne er stimulus som kan opstå og opleves på ethvert sted af diffusionsdimensionen. 11 Hvis det er langt mod højre vil der være tale om behov og anliggender, som opfattes af og berører hele populationen, mens det længere mod venstre vil være færre medlemmer af populationen, som oplever det evt. som følge af konkrete interaktioner og erfaringer eller en særlig sensitivitet i forhold til at udtrække information fra svage signaler. Uanset hvad, er der, som vist i figuren, tale om ukodificerede informationer, hvorfor det kun vil være en lille gruppe eller få individer, som er i stand til at skabe indsigter på baggrund af anomalierne. Dette sker ofte på 9 Ibid. s. xiv; Herlau, Henrik & Tetzschner, Helge (2006) Fra jobtager til jobmager model 3: Erhvervsinnovation, Forlaget Samfundslitteratur. 10 Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. s. 58ff. 11 Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s. 193.

6 nye og idiosynkratiske måder. 12 Scanning handler altså om at identificere problemer/trusler og løsninger/muligheder i utydelige data, hvilket kun nogle få er i stand til, hvorfor der sker en bevægelse fra højre mod venstre i I-space. Specialiserede erfaringer og diskurser i ekspert communities eller praksisfællesskaber er typisk en kilde til scanning. 13 Agenters unikke og idiosynkratiske perceptuelle og konceptuelle filtre, som er dannet i deres respektive kontekster, er således en kilde til at producere nye mønstre, som kræver undersøgelse og udforskning Problem-solving: Processen, hvor indsigter på baggrund af scanningen udvælges og kodificeres. Problemløsning i bunden af I-space indebærer en intuitive familiarity 15 eller fornemmelse for informationerne, hvilket Boisot kalder for heuristisk og kreativ problemløsning. Det skyldes overfloden af data og problemets ubekendte omfang, som gør den systematiske søgning til en dårlig fremgangsmåde. Højere oppe i I-space er informationerne mere kodede, så sammenhænge bliver klarere. Her bliver det muligt at skabe forbindelser til den eksisterende viden på et område, og processen antager karakter af mere rationel puzzle-solving, hvor der er brug for en teknisk mestring af koderne 16. Jo mere personlig en søgning efter problemløsninger er, jo mere autonom og frigjort, fra presset fra den kollektive rationalitet i fx et videnskabeligt forskningsfællesskab, vil den sandsynligvis være 17. Problemløsning i Boisots terminologi kan ses som en ikke-rutinepræget opgave, som indebærer genfortolkning af erfaringer, der enten kan knytte an til eksisterende kodificerede indsigter eller bidrage med nye koder. Resultatet er mindsket 12 Ibid.; Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s Ibid. s Ibid. s Herlau, Henrik & Tetzschner, Helge (2006) Fra jobtager til jobmager model 3: Erhvervsinnovation, Forlaget Samfundslitteratur. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s. 198.

7 usikkerhed, potentiel ny viden og en opadgående bevægelse i I-space, så SLCkurven forløber med uret Abstraction: De nyligt kodificerede indsigter generaliseres til at kunne gælde og anvendes i en mangfoldighed af situationer. Dette indebærer en reducering til deres mest essentielle træk og udarter sig i konceptualiseringer. 19 Abstraktionsprocessen handler grundlæggende om at udvælge blandt kodificeringerne, så kun de nødvendige og dækkende kategorier, begreber og propositioner står til rådighed for en populations brug i fremtidige situationer. Abstrakt information siges derfor at være kølig, idet det er afkoblet fra konkrete situationer og erfaringer. 20 Viden som kan udtrækkes fra det øverste venstre hjørne, bagerst i I-space, kan være af stor potentiel nytte, men det skal til stadighed bekræftes og udvikles gennem anvendelse i konkrete situationer, og ydermere er informationen af provisorisk karakter, da nye kodificeringer og abstraktioner løbende byder sig til og udfordrer de eksisterende Diffusion: Processen, hvor kodificerede og abstrakte indsigter deles med en target population. 22 Spredning sker lettest i den øverste bagerste region af I- space, idet ukodificeret og konkret information kun kan spredes effektivt i kraft af en tidligere delt kontekst fx i et job- eller familiemæssigt fællesskab. 5. Absorption: Processen, hvor diffusionen afbrydes, idet agenter adopterer informationen og bruger den. Hermed begynder indsigterne at indgå i agenternes eksisterende vidensbase, hvilket kan føre til integration eller kollision 23. Gennem brugen tilføjes der forskellige tavse elementer, som guider 18 Ibid. s Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. s Ibid. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s. 207.

8 anvendelsen i bestemte situationer. Absorberingsprocessen beskrives som learning-by-doing eller learning-by-using 24, og det er en nedadgående bevægelse i I-space, idet de kodificerede erkendelser kombineres med agenternes mere tavse viden. Absorption og impacting er tæt forbundet og sker ofte i sammenhæng. 6. Impacting: Processen, hvor abstrakt viden bliver indlejret i konkrete praksisser, dvs. i fx agenternes adfærd, artefakter, teknologier eller organisatoriske regler 25. Viden ændrer agenternes kognitive organisering og tages så at sige på kroppen 26, så der opstår en spænding eller uoverensstemmelse mellem tænkning og den konkrete praksis. 27 Denne spænding kan sætte gang i en ny scanningsproces, idet anomalier kan træde tydeligere frem. I SLCens sidste fase indvirker den nye viden altså på praksis, og nye stimuli opstår i de konkrete interaktioner. Disse kan være en kilde til at få øje på nye problemer og muligheder. Agenters såkaldte reverse engineering 28 er et godt eksempel på impacting, idet et produkt, hvori der er indlejret informationer, giver mulighed for læring via agentens interaktion med produktet, hvor han f.eks. skiller det ad for at analysere dets struktur, dele og funktion. På baggrund af interaktionen kan agenten få øje på muligheder for at modificere produktet, hvilket en forudgående ekspertise og praktisk kunnen kan bidrage til at realisere. Agenten lærer således i mødet med produktet det indvirker på ham men samtidig kan han tilføre produktet eller dets ophavsmænd noget nyt, idet han bringer det til konkret anvendelse i en specifik kontekst. Det skal bemærkes, at dette framework er et led i bestræbelsen på at gøre læring og skabelse af viden ledelsesbart, hvorfor det især er fra virksomhedens vinkel, at det 24 Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. s Ibid. 26 Herlau, Henrik & Tetzschner, Helge (2006) Fra jobtager til jobmager model 3: Erhvervsinnovation, Forlaget Samfundslitteratur. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s Ibid. s. 212.

9 giver mening at anskue SLCen så skematisk og opdelt i faser. Med det præsenterede teoretiske rammeværk kan vi nu anskueliggøre, hvor i virksomhedens læringsproces, man kan drage nytte af forskellige typer af communities. Relevansen af communities for de forskellige læringsfaser Scanning og problem-solving er som regel noget der varetages af virksomhedens medarbejdere, der er organiseret i Communities of Practice. Baseret på de sociale medier er der f.eks. en tendens til, at medarbejdere eller eksterne konsulenter ved hjælp af forskellige analyseredskaber søger at uddrage kvalitative indsigter på baggrund af overvågning og dialog med Communities of Affinity. 29 I forbindelse med crowdsourcing søger man endda at lægge problem-solving ud til en heterogen mængde af potentielle bidragsydere. Dette sker i en anerkendelse af, at man kan lære fra forskellige Communities of Interest, f.eks. outsidere eller aktører fra analoge domæner og markeder, dvs. andre kontekster, brancher eller industrier, hvor ligheder mht. problemer, kundebehov eller anvendt teknologi forefindes. Analoge markeder er særligt interessante, hvor de oplever eller har oplevet et lignende problem i højere og mere presserende grad f.eks. er flybranchen et analogt domæne som bilbranchen kunne profitere af ved udviklingen af ABS-bremsesystemet. 30 I interaktionen med CoI må der nødvendigvis ske en højere grad af kodificering og abstraktion, som gør det muligt at dele viden og sprede information. I denne proces kan Communities of Science naturligvis også være nyttige, idet det er deres eksistensberettigelse at kodificere og abstrahere viden, så den kan diffundere ud i samfundet. Diffusion af information og viden er blevet stadig lettere som følge af udviklingen i og udbredelsen af informations- og kommunikationsteknologien, hvorfor CoA også har fået en vigtig rolle i forhold til diffusion. Virksomheders engagement i Communities of Affinity har ellers især relevans for absorption og impacting, da det i den forbindelse gælder om at drage nytte af brugernes learning-by-using, hvor et produkt indvirker på deres konkrete praksis i dagligdagen. I denne proces kombineres information fra 29 Murphy, Renee (2011) Mining Conversations IN SOCIAL MEDIA for Qualitative Insights. QRCA VIEWS. 30 Diener, Kathleen; Piller, Frank (2009) "The Market for Open Innovation - Increasing the efficiency and effectiveness of the innovation process: A market study of intermediaries facilitating the integration of external actors and information from the firm's periphery in the innovation process", The RWTH Open Innovation Accelerator Survey RWTH Aachen University, Technology & Innovation Management Group. Poetz, M.K. & Prügl, R. (2010) Crossing Domain-specific Boundaries in Search of Innovation: Exploring the Potential of Pyramiding, Journal of Product Innovation Management 27(6):

10 virksomheden med brugerens mere tavse viden omkring anvendelse af produktet. F.eks. er LEGO Group et godt eksempel på en virksomhed, som benytter sig af denne læringsmodus. Med LEGO Mindstorms, som er et avanceret robotlegetøj, har de virkelig formået at aktivere særligt voksne legoentusiaster, der kan ses som dedikerede og købedygtige lead users. I løbet af ganske kort tid havde engagerede brugere nemlig reverse-engineered and reprogrammed sensors, motors, and controller devices at the heart of the Mindstorms robotic system 31. For at få adgang til denne personlige læring, har virksomheden udviklet en webbaseret platform med forskellige toolkits, hvor brugerne kan komme med forslag til forbedringer og præsentere alternative anvendelser og forskellige applikationer, de har udviklet. I arbejdet med communities kan virksomheder altså forsøge at organisere medarbejdere, crowdet, forskere og brugere, således at de kan tappe ind i en social læringsproces, som indeholder forskellige momenter eller faser. Traditionelt ville man sige, at faserne 1-3 er der, hvor værdi for virksomheden dannes, mens 4-6 er der, hvor værdi udnyttes. 32 Den viden som indgår i virksomheders produkter og serviceydelser skabes nemlig i forbindelse med scanning, problem-solving og abstraction, hvorefter den sælges til andre virksomheder eller forbrugere. Derved spredes information og viden som absorberes i nye sammenhænge og indvirker på forskellige aktører. Dette sætter i gang i en ny scanningsproces og læringen bliver derved cyklisk. Det interessante er, hvor tydeligt dette aspekt er blevet i dag, hvor forbrugerne også involveres i co-creation, og værdiskabelse og værdiudnyttelse er så at sige blevet mere sammenflydende, socialt og åbent, dvs. det er vanskeligt at afgrænse til bestemte rum og aktører. Derfor ser vi også flere og flere åbne forretningsmodeller. På hvilke forretningsparametre giver (online) communities værdi? Det næste spørgsmål vi må stille os er: På hvilke forretningsparametre giver dette arbejde og denne læring værdi? 31 Vago, Giorgia (2009) "The new role of customers in the value creation process: Distributed innovation in the LEGO world", Kandidatafhandling Copenhagen Business School. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s. 189.

11 Innovation Den læring og udveksling af viden som sker i interaktionen med communities kan for det første bruges i forbindelse med innovation (ny forretningsmodel, R&D, produkt- og procesudvikling). Ved at identificere behov og problemer, som medarbejdere eller de potentielle kunder oplever, kan man få øje på nye forretningsmuligheder og fokusere sit udviklingsarbejde. I den forbindelse kan man søge efter nye idéer til løsninger, som samtidig kan kvalificeres og modnes i det enkelte community. I denne proces kan virksomheden få kendskab til ny viden og teknologi, som den kan vælge at indoptage. I communities kan der altså både florere need information og solution information 33. Need information baserer sig på data angående markedets eller kundernes behov, præferencer, begær, adfærd, tilfredshed og bevæggrunde. Gennem forskellige markedsanalyseteknikker søger man at overføre og indoptage en mere eller mindre dybdegående forståelse for de potentielle kunders verdener, så risikoen for fiasko mindskes, når virksomhederne tilbyder nye produkter og services Solution information handler om adgang til oplysninger om teknologiske løsningsmuligheder og applikationer, dvs. forskellige teknologier og deres anvendelsesmuligheder mhp. at tranformere kundernes behov til konkrete produkter eller ydelser. Med dette samlet på et sted giver det god mening, at Henry Chesbrough for nyligt har udtalt, at involveringen i communities er den næste bølge af open innovation 34. Eksempler 35 Nivea, som er et brand under Beiersdorf, ønskede at analysere forretningsmulighederne for selvbruner-produkter, og valgte at bruge netnografi. De identificerede 437 relevante online communities på fem forskellige sprog. De mest 33 Diener, Kathleen; Piller, Frank (2009) "The Market for Open Innovation - Increasing the efficiency and effectiveness of the innovation process: A market study of intermediaries facilitating the integration of external actors and information from the firm's periphery in the innovation process", The RWTH Open Innovation Accelerator Survey RWTH Aachen University, Technology & Innovation Management Group

12 entusiastiske brugere var til stede på dedikerede fora såsom og En af de interessante indsigter vedrørende bekymringer, vaner og sprogbrug som blev afdækket var, at brugerne eksperimenterer med nye produkter i vinterperioden, hvor såkaldte tanning disasters nemmere kan skjules. Et udpræget problem med racoon eyes, dvs. hvide områder omkring øjnene blev også identificeret, ligesom bodybuilderes behov for at få en jævn, pletfri, præcis og nem påføring af selvbruner, blev det. Mange bodybuildere viste sig desuden at have eksperimenteret med påføringsredskaber såsom airbrush pistoler fra bilindustrien, hvilket rettede opmærksomheden på et analogt marked, som Nivea måske kan lære fra. Samlet set kunne indsigterne fokusere udvikling og markedsføring af nye produkter. Den tyske virksomhed Evonik Industries som bl.a. producerer brintoverilte ønskede at undersøge nye markedspotentialer med henblik på vækst i salget af brintoverilte. For at finde nye anvendelsesmuligheder brugte de social media solution scouting. Den online søgning afdækkede 47 anvendelsesområder, som yderligere kunne inddeles i fire overordnede kategorier, nemlig: blegning, desinfektion, brændstof og energi, samt ilt og frie radikaler. Nogle af de interessante anvendelser af brintoverilte, som blev omtalt på de sociale medier er; brændstof til hjemmelavede helikoptorer, rensning af drikkevandssystemer i autocampere, fjernelse (blegning og reaktion med ultraviolet lys) af pletter fra vægge og tekstiler i hjemmet, samt inddrivelse af guld, platin og sølv fra elektronisk affald. Efter denne identifikation af oplevede problemer foretog Evonik flere undersøgelser af markedspotentialet og fandt frem til mulige samarbejdspartnere. Sidenhen arbejdede interne projektteams videre på tre anvendelsesområder. I disse to eksempler ligger værdien altså især i en læring på baggrund af en omfangsrig scanning og problem-solving, som det af ressourcemæssige årsager ville være umuligt for virksomhedens medarbejdere at lave på egen hånd. PR & Kommunikation For det andet kan communities anvendes i forbindelse med PR og kommunikation. Der er stort potentiale for at skabe stærkere relationer til forskellige interessenter, når

13 virksomhederne målrettet kan kommunikere til dem. Dette giver nemlig mulighed for tillidsopbygning gennem dialog og aktiv lytning. I denne proces kommer aktørernes refleksion i centrum, hvilket munder ud i (nye) kodificeringer, der kan bruges i abstraktionsfasen. Med en mere kodificeret information bliver det muligt at sprede sine budskaber mere effektivt. Virksomheders engagement i online communities har da også hidtil specielt fokuseret på de kommunikative fordele. 36 Det gælder i særdeleshed i forhold til at få flere kunder. Salg & Marketing For det tredje benyttes communities nemlig til salg og markedsføring af nye produkter og services. Det sker på en måde som har fået iagttagere til at proklamere at traditionel marketing er død 37. Forbrugerne tror ikke på budskaberne i reklamer, og idet de konstant bliver bombarderet med information har de heller ikke opmærksomhed på virksomhedernes envejskommunikation. Virksomhedernes paid eller owned mediekommunikation træder derfor i baggrunden i forhold til earned communication, dvs. den omtale som virksomhederne gør sig fortjent til qua kundernes oplevelser. Forbrugerne søger nemlig i stigende grad information om produkter og services blandt andre brugere på f.eks. online fora, hvor tovejskommunikation trives. 38 Spredningen af information og erfaringer sker derved med mere autenticitet via mund-til-mund eller bruger-reviews. Det gør selvfølgelig virksomhederne sårbare overfor dårlige kundeoplevelser, men samtidig er det en kæmpe mulighed for mersalg 39, idet nye kunder får mere troværdig og relevant information at forholde sig til. For at tilpasse sig denne nye virkelighed må virksomhederne åbne mere op og fokusere på at involvere og lytte til udvalgte brugere og levere indhold som forskellige communities interesserer sig for. Det afgørende bliver nemlig at opbygge social kapital, som såkaldte influencers 40 kan få gavn af. 41 Med reference til marketingtragten 42 som er vist nedenfor kan 36 SOCIALSEMANTIC.EU (2012) "Networked Business Factbook EU-DK 2012" Pitta, Dennis A. & Fowler, Danielle (2005) Internet community forums: an untapped resource for consumer marketers, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 Iss: 5 pp aspx#

14 virksomheder, der overvåger og går i dialog via sociale medier få adgang til kundernes overvejelser og præferencer og spotte trends tidligt. Ydermere kan de påvirke disse gennem peer influence, hvor nogle særligt vigtige brugere hjælpes til at kunne iscenesætte sig selv, på en sådan måde, at de måske ender med at påvirke andre potentielle kunder. Målet er at få opmærksomme, aktive og engagerede kunder og salg og marketing må derfor fokusere mere på relationer end på transaktioner. 43 Samtlige af virksomhedens brand touchpoints kan med fordel underkastes et servicetjek, så de er tilpasset og designet strategisk i forhold til at skabe tættere relationer til loyale kunder, fans eller ambassadører, hvis relationer og forbindelser til andre medlemmer af et community er mindst ligeså vigtig. Branding handler om, hvad andre mener om en bestemt virksomhed, og denne holdning spreder sig som ringe i vandet i et community. Salg og marketing kan altså høste værdi på baggrund af en fokuseret indsats i diffusionsfasen af den sociale læringscyklus. Service & Support For det fjerde kan virksomheder drage nytte af communities i forhold til kundeservice og support. 44 Det sker når kunderne begynder at henvende sig til andre kunder med klager eller forespørgsler angående et produkt eller en ydelse. Herved kan hjælpen så at sige automatiseres, idet andre kunder frivilligt giver råd og vejledning, men samtidig er det en vigtig kilde til at udvikle sin service, fordi man kan spotte kundernes pains eller kvaler i forbindelse med brugen, dvs. absorption og impacting. Antallet af henvendelser kan altså både falde eller stige i takt med tilgængeligheden 42 Li, Charlene & Bernoff, Josh (2009) "Marketing in the Groundswell". Forrester Research. Harvard Business Press aspx

15 på internetplatforme, hvilket kan give besparelser eller frigive ressourcer til at fokusere på at forbedre servicen og følge op på vigtige henvendelser. Ledelse & HR Sidst men ikke mindst kan arbejdet med virksomhedsinterne communities give positive resultater i forhold til ledelse og HR. Ledelsen kan f.eks. lettere udstikke en retning eller involvere medarbejderne i strategiplanlægning og beslutningsprocesser når først, et fællesskab med en tydelig indgang er etableret. Medarbejderinddragelse i forbindelse med idea management er også meget udbredt og desuden findes der eksempler, hvor man har etableret communities i forbindelse med talentudvikling og erfaringsudveksling. 45 Ydermere har HR-portalen Share2know fungeret som en communityplatform, hvor HR-medarbejdere og forskere har kunnet dele viden med henblik på at synliggøre HR-afdelingens værdi i danske virksomheder. 46 En værdi der især menes at ligge i arbejdet med kodificering og systematisering af den intellektuelle kapital i den enkelte virksomhed. Hvordan kan man opgøre denne værdi? Den svenske sociolog Adam Arvidsson har foreslået at definere værdi som socialt anerkendt vigtighed 47. Dette synes at stemme fint overens med det output, som vi ovenfor har præsenteret, at virksomheders engagement i communities kan give. Det drejer sig nemlig om en social læring som af de involverede aktører anerkendes som vigtig. Hvad enten det drejer sig om at få kvalitative indsigter i livsstile, anvendelser, livsformer, aspirationer, drømme, stemninger, meninger, sprogbrug eller oplevelser, så er det tydeligt, at disse aspekter konstant er i bevægelse og griber ind i det sociale. Hvad der af de involverede aktører bliver anerkendt som vigtigt i forhold til at skabe en forandring vil være forskelligt fra situation til situation, hvorfor det er umuligt at værdiansætte et forventet output på forhånd. I stedet kan man operere med nogle målsætninger og arbejde med et før- og efterbilllede, dvs. lave en 45 maria nne_lykke_sociale_teknologier.pdf /Nielsen%20%20Lemmergaard%20Ledelse%20i%20brudflader% pdf 47 Arvidsson, Adam; The ethical economy towards a post-capitalist theory of value, i Capital & Class, 33(1), 2009.

16 nulpunktsmåling på udvalgte parametre og så følge udviklingen undervejs i virksomhedens engagement i communities. Hvad disse målsætninger kan handle om, har vi nu fået afgrænset ved at kigge på de forretningsparametre som erfaringsmæssigt og teoretisk skulle kunne profitere mest af community-tiltag. Det gælder således om at identificere, hvad virksomheden har behov for eller aktuelt står og mangler i sin læringscyklus. Handler det f.eks. om scanning og problem-solving, så vil bestemte typer af communities, teknologier og metoder være mere relevante end andre. Og handler det om abstraktion og spredning, så er det andre tiltag, der skal iværksættes. Først når dette fokus er etableret, kan man begynde at opstille kriterier, som det giver mening at måle på. Generiske måleparametre, såsom antallet af (unikke eller tilbagevendende) besøgende, sidevisninger, posts, kommentarer, likes, fans/followers eller varigheden af sidevisningerne, er blevet mulige at spore via teknologien, men sådanne kvantitative opgørelser fortæller kun noget om aktiviteten. Værdien afgøres i højere grad af f.eks. samtaleemnet, indholdet, stemningen/attituden 48, relationerne og påvirkningerne mellem brugerne samt network effects 49, og den viser sig som regel først senere 50. I den forbindelse drejer det sig om, hvad den pågældende aktør konkret har fået ud af indsatsen dvs. hvad har det givet ham? En sådan evaluering indbefatter ofte et element af storytelling og personlig tolkning 51. Denne fortælling kan tage afsæt i nogle spørgsmål som afdækker den oprindelige udfordring/målsætning, hvordan communitiet har bidraget, hvilke resultater det har afstedkommet og hvad der ville være sket uden eller under normale omstændigheder. Kun således bliver vi i stand til at identificere alle implikationerne af et community-engagement og korrigere for andre indflydelser, så vi kan anslå værdien og holde den op imod investeringen eller timeforbruget. Afrunding Når værdiskabelsen ligger i den sociale læring og forandring som interaktionen mellem communities og virksomheder (hvad enten de deltager aktivt eller fungerer Gneiser, Martin et al. (2010) Valuation of Online Social Networks Taking Into Account Users Interconnectedness, Discussion Paper WI-290. Information Systems and e-business Management 8, Liebowitz, Jay (2003) Keynote paper: measuring the value of online communities, leading to innovation and learning, Int. J. Innovation and Learning, Vol. 1, No. 1, pp Ibid.

17 som mere passive observatører) afstedkommer, bliver det klart, at værdiansættelsen af aktiviteter, input og relationer er overordentlig vanskelig at lave i hårde tal. Ydermere kan kvalitative indsigter skabe diskontinuerte spring i organisationers læring og ambassadører eller fans med stor clout kan i vidt omfang udbrede et kendskab og påvirke købsbeslutninger, men det sker alt sammen undervejs. Derfor har vi forsøgt at skitsere en post-effect rating structure, hvor man f.eks. opererer med nogle fleksible og holistiske Key Performance Indicators (de seks momenter eller faser i den sociale læringscyklus), dvs. nogle kategorier eller parametre, der har relevans for forskellige forretningsområder og ikke mindst målgruppen, og som kan følges over tid. Tanken er, at disse kategorier efterfølgende kan blive til en spørgeramme, hvor indenfor vi kan stille en række nuancerede spørgsmål, som virksomhedens repræsentanter kan besvare i forbindelse med effektmåling af community-tiltag.

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Social business i virkeligheden. Skab værdi med informations- og kommunikationsteknologi

Social business i virkeligheden. Skab værdi med informations- og kommunikationsteknologi Social business i virkeligheden Skab værdi med informations- og kommunikationsteknologi 1. COMMUNITYBASERET INNOVATION 2. INNOVATIONSPOTENTIALET 3. SOCIAL FORRETNINGSPRAKSIS 4. TEKNOLOGI SOM FACILITATOR

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

LEDELSE I RELATIONER CO-CREATION IMELLEM VIRKSOMHEDER OG KUNDER HVAD ER IMPLIKATIONER FOR LEDELSE? Professor Majken Schultz Copenhagen Business School

LEDELSE I RELATIONER CO-CREATION IMELLEM VIRKSOMHEDER OG KUNDER HVAD ER IMPLIKATIONER FOR LEDELSE? Professor Majken Schultz Copenhagen Business School www.majkenschultz.com LEDELSE I RELATIONER CO-CREATION IMELLEM VIRKSOMHEDER OG KUNDER HVAD ER IMPLIKATIONER FOR LEDELSE? Professor Majken Schultz Copenhagen Business School ORGANISATIONERS ÆNDREDE RELATIONER

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

SOCIALE MEDIER: FACTS

SOCIALE MEDIER: FACTS SOCIALE MEDIER: FACTS 1 Præsentation Mette Bierbum Bacher Head of Social Mindshare @Mettebb SOCIALE MEDIER I DAG MEDIEBILLEDET SOCIALE MEDIER I DK 1.100.000 aktive brugere 3.400.000 aktive brugere 500.000

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

Branchetrends. Grakom Dagen d 31/8-2017

Branchetrends. Grakom Dagen d 31/8-2017 Branchetrends Grakom Dagen d 31/8-2017 Holm Marcher & Co. er et headhunterfirma, der har specialiseret sig i at finde kandidater indenfor marketing, kommunikation og digital/tech. 40% af stillingerne er

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE Oversigt Hvad forskning siger om effektive team Synlig læring i lærerteamet Mødedagsorden som værktøj Organisering i lærerteam er almindeligt i folkeskolen forskellige typer

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

At mestre IT-forandringerne. Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer

At mestre IT-forandringerne. Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer At mestre IT-forandringerne Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer Louise Harder Fischer Phd. fellow - ITU Universitetet 2015 Ekstern forsknings partner, Jabra 2013 Ekstern lektor i IT-forandringsledelse

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Skoleejerens strategiske udfordring

Skoleejerens strategiske udfordring Skoleejerens strategiske udfordring Chefkonsulent Jørn Skovsgaard Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Repræsentationer & Medlemskaber - Diskussionfora OECD Education Committee OECD

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Innovation forretningsudvikling via nytænkning, brugerinvolvering og fokus på service

Innovation forretningsudvikling via nytænkning, brugerinvolvering og fokus på service Innovation forretningsudvikling via nytænkning, brugerinvolvering og fokus på service Oplæg ved Martin Jensen og Kristina Nielsen Erhvervsudviklingsdivisionen, Teknologisk Institut Vandsektorens nye situation

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes 5 Det refleksive groundswell og dets scapes det post-traditionelle samfund Modernitetens dynamik ifølge Anthony Giddens DET POST-TRADITIONELLE SAMFUND Det unikke ved moderniteten som den har udviklet sig

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege WORKSHOP 1 UDNYTTER DIN VIRKSOMHED DE DIGITALE MULIGHEDER? MMV Dagen, 20. januar 2016 TWITTER? #DANSKINDUSTRI @TWINS_SOLUTIONS

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

virtuelle platforme Working Virtual 2015

virtuelle platforme Working Virtual 2015 virtuelle platforme Working Virtual 2015 Program Hvad gør de andre virksomheder? VS14 analyse Hvad kan du og din virksomhed gøre? Virtuelle møder og alternativerne Fakta om virtuelle møder og potentialer

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet Bo Vestergaard, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn professionel

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Social udviklings- og integrationspsyk., forelæsning, valgf. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Social udviklings- og integrationspsyk., forelæsning, valgf. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Social udviklings- og integrationspsyk., forelæsning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 28. oktober 2010 Eksamensnummer: 309 28. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Redegør

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Master Mind - Innovation i praksis Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Hall of shame. Udgangspunkt Rejsen Ønsket resultat At vælge: Brugerdreven innovation: input

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Laboratorier er redskaber til systematisk problemløsning. Laboratorier: En definition 1. The active involvement of users

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

USE CASE-KATALOG. Brug Yammer som dit sociale netværk til arbejdspladsen, og lad samarbejde, innovation og engagement begynde.

USE CASE-KATALOG. Brug Yammer som dit sociale netværk til arbejdspladsen, og lad samarbejde, innovation og engagement begynde. USE CASE-KATALOG Brug Yammer som dit sociale netværk til arbejdspladsen, og lad samarbejde, innovation og engagement begynde. Yammer-Use Case-katalog Yammer er dit sociale netværk til arbejdspladsen, som

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere