Værdiansættelse af community-aktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af community-aktivitet"

Transkript

1 Værdiansættelse af community-aktivitet Around the world and in all industries, managers are feeling the clock ticking faster and faster. Decisions have to be made quickly. Everything is in flux. There is too much information and no time to absorb it. 1 I denne situation er vi som forretningsfolk nødt til at finde på bedre måder at processere og absorbere information på. Et lovende bud på dette er en interaktion med communities via sociale teknologier. Hidtil har gode historier, anekdoter og cases der beskriver andres erfaringer stået som beslutningsgrundlag for virksomheders engagement i communities, men hvis yderligere udbredelse af community-baseret innovation skal sikres må vi tydeliggøre den værdi, der potentielt ligger i virksomheders interaktion med forskellige communities. Forretningsperspektivet stiller sig nemlig ikke tilfreds med en formodning om langsigtede og afledte effekter eller et bestemt antal likes. Der skal være begrundet tro på en øget indtjening eller en ændret adfærd blandt interessenterne. For at sikre allokering af ressourcer til at drive en indsats på fx online platforme eller sociale medier, må man blive bedre til at opgøre det forventede udbytte, så man kan lave sammenligninger og fokusere investeringerne dér, hvor de giver det bedste afkast. Sådanne opgørelser laves traditionelt i pengebeløb, men hvordan hvis overhovedet skal man foretage en monetization af de komplekse processer som foregår i communities i en tid, hvor økonomien og arbejdet i stigende grad bliver vidensbaseret og immaterielt, dvs. indebærer en meget stærkere, intellektuel, kulturel og symbolsk prægning af varerne og en informatisering af hele produktionscyklussen? 2 For at kunne svare på dette må vi anerkende, at værdiskabelsen så at sige er blevet mere kvalitativ, social og dynamisk af karakter 3, hvorfor kvantificeringer af fx trafik, likes eller kommentarer ikke kan stå alene. Vi må finde frem til nogle andre parametre at måle på både før og efter en virksomheds community-tiltag. I forhold til denne 1 Mendelson, Haim & Ziegler, Johannes (1999) "Survival of the Smartest: Managing Information for Rapid Action and World-Class Performance". John Wiley & Sons, Inc. 2 Høstaker, Roar (2004) Gabriel Tarde, postfordismen og det sosiales ontologi Distinktion, Scandinavian Journal of Social Theory nr Se artiklen Community-based innovation og værdiskabelse

2 opgave kan vi trække på eksisterende erfaringer og uddrage, hvem og hvad det er, virksomhederne bliver i stand til at organisere, når de engagerer sig i communities. Fire community-typologier Den community-baserede innovation vi oplever i samtiden kan siges at være funderet på forskellige meningsrum og vidensfællesskaber, som i interaktion med virksomheder skaber en social læring og forandring, som forskellige aktører kan høste værdi af. Hvad denne læring mere konkret kan angå og indeholde, vender vi tilbage til, når vi har set nærmere på fire relevante, men ganske forskellige arketypiske communities. 4 Communities of Affinity (CoA) udgøres af slægtskaber mellem ligesindede kunder og brugere, som i stigende grad også fungerer som prosumers eller deltager i produsage, idet de løbende giver feedback vedrørende konkrete produkter og services. Det kan meget ofte være lead users eller dedikerede fans, som indgår i dialog, meningsudveksling og videndeling omkring nye (design) idéer, ønsker, smage, mode/trends og kundeoplevelser. Communities of Practice (CoP) udgøres af aktører, inden for et bestemt domæne eller praksisfelt, som oplever det samme problem, hvilket de forsøger at løse. Aktørerne i disse praksisfællesskaber er over tid kommet til at ligne hinanden fx med hensyn til diskurs/jargon, kultur, arbejdsform og brug af værktøjer som følge af både direkte interaktion og det forhold, at de konkurrerer om de samme ressourcer og varetager lignende opgaver. Det er som regel eksperter/specialister på et specifikt område eller medarbejdere i bestemte teams eller afdelinger i en organisation. Communities of Interest (CoI) udgøres af repræsentanter fra diverse CoP som på forskellig vis har fælles interesser. Det kan fx være aktører som bringes sammen i en projektorganisation, fordi de fra hver deres standpunkt og perspektiv kan bidrage til et givent mål. Branche- eller interesseorganisationer kan også anskues som CoI, og det samme kan standardiseringsudvalg og innovationskonsortier. CoI adskiller sig fra andre communities ved at være karakteriseret ved en høj grad af diversitet og 4 Hafkesbrink, Joachim; Schroll, Markus (2011) "Innovation 3.0: embedding into community knowledge collaborative organizational learning beyond open innovation", Journal of Innovation Economics No. 7, pp

3 mangfoldighed som følge af forskellige baggrunde, fagligheder og erfaringer. Når man via internettet når ud til en sådan heterogen mængde, kan deltagerne også kaldes for et crowd. Communities of Science (CoS) udgøres af forskere, fra diverse vidensinstitutioner, som løbende foretager grundforskning og udvikler ny teknologi. Medlemskabet til CoS er især bestemt af uddannelsesmæssig baggrund og institutionel tilknytning. Disse beskrivelser af forskellige communities er ret generelle og enkelte forskere har da også forsøgt at udarbejde meget mere nuancerede typologier 5. I deres rene form findes disse communities dog sandsynligvis kun teoretisk og virksomheder, der arbejder med communities vil derfor i praksis tappe ind i noget mere sammensatte grupper af interessenter. Den skitserede opdeling skal derfor blot ses som et analytisk redskab, der kan hjælpe os med at fokusere på, hvem og hvad det er virksomheder organiserer i forbindelse med community-baseret innovation, fordi det er herudfra vi kan forstå den potentielle værdi, som vi ønsker at finde på måder at opgøre og måle på. Hvori består læringen? Den sociale læring som foregår i interaktionen mellem virksomheder og de forskellige typer af communities kan forstås i lyset af Max Boisots I-space model. 6 I-space er et konceptuelt værktøj, som kan bruges til at fortolke forskellige fænomener og undersøge produktionen og udveksling af viden i et socialt system. Modellen anskueliggør, hvordan viden og information flyder gennem systemet og udvikles 5 (Spørg Signe om den tekst hun havde med parametre.) Dubé,Line; Bourhis, Anne og Jacob, Réal (2006) Towards a Typology of Virtual Communities of Practice, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management. Volume 1. 6 Boisot, Max H.; MacMillan, Ian C.; Han, Kyeong Seok (2007) Explorations in Information Space: Knowledge, Agents, and Organization, Oxford University Press. Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London.

4 undervejs. Dermed beskrives en social læringsproces, hvorigennem ny viden og information kan komme ind i systemet. 7 I-space og the Social Learning Cycle 8 (Boisot 1998: 60) I-space kan ses som en tank, hvor informationen i toppen er kodificeret og ekspliciteret, dvs. unødvendige data er sorteret fra, og derfor meget flydende. 7 Ibid. s. 5-6; Boisot, Max H.; MacMillan, Ian C.; Han, Kyeong Seok (2007) Explorations in Information Space: Knowledge, Agents, and Organization, Oxford University Press. s. 9). 8 Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York.

5 Længere nede i tanken er informationen mere fortættet, mens den ved bunden er viskos eller meget tyktflydende, idet den er rig på data, kvalitativ og flertydig. 9 Skabelse og diffusion af ny viden sker ved effektivt at aktivere alle tre dimensioner af I-space, hvilket i figuren er markeret med den prikkede kurve. Ifølge Boisot synes det at ske i en særlig rækkefølge med seks faser, som giver anledning til at tale om en social læringscyklus (SLC) 10. Fremstillingen skal ses som skematisk og analytisk, idet SLC ens forskellige faser på et praktisk mikroniveau ofte vil forløbe samtidig. Derudover er mange forskellige udformninger af SLC-kurver mulige som følge af blokeringer af data- og informationsstrømme. SLC-kurven i figuren er altså den stiliserede idealkurve, som når hele vejen rundt i I-space. Formålet med at præsentere de seks faser i den sociale læringscyklus er at skabe et overblik over virksomhedens skabelse, distribution og absorbering af ny viden som kan bidrage til at nå et spadestik dybere med hensyn til værdien af virksomheders engagement i communities. De seks faser i The Social Learning Cycle 1. Scanning: Anomalier i data, som generelt er tilgængelig for hele populationen, er det der starter scanningsprocessen. Anomalierne er stimulus som kan opstå og opleves på ethvert sted af diffusionsdimensionen. 11 Hvis det er langt mod højre vil der være tale om behov og anliggender, som opfattes af og berører hele populationen, mens det længere mod venstre vil være færre medlemmer af populationen, som oplever det evt. som følge af konkrete interaktioner og erfaringer eller en særlig sensitivitet i forhold til at udtrække information fra svage signaler. Uanset hvad, er der, som vist i figuren, tale om ukodificerede informationer, hvorfor det kun vil være en lille gruppe eller få individer, som er i stand til at skabe indsigter på baggrund af anomalierne. Dette sker ofte på 9 Ibid. s. xiv; Herlau, Henrik & Tetzschner, Helge (2006) Fra jobtager til jobmager model 3: Erhvervsinnovation, Forlaget Samfundslitteratur. 10 Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. s. 58ff. 11 Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s. 193.

6 nye og idiosynkratiske måder. 12 Scanning handler altså om at identificere problemer/trusler og løsninger/muligheder i utydelige data, hvilket kun nogle få er i stand til, hvorfor der sker en bevægelse fra højre mod venstre i I-space. Specialiserede erfaringer og diskurser i ekspert communities eller praksisfællesskaber er typisk en kilde til scanning. 13 Agenters unikke og idiosynkratiske perceptuelle og konceptuelle filtre, som er dannet i deres respektive kontekster, er således en kilde til at producere nye mønstre, som kræver undersøgelse og udforskning Problem-solving: Processen, hvor indsigter på baggrund af scanningen udvælges og kodificeres. Problemløsning i bunden af I-space indebærer en intuitive familiarity 15 eller fornemmelse for informationerne, hvilket Boisot kalder for heuristisk og kreativ problemløsning. Det skyldes overfloden af data og problemets ubekendte omfang, som gør den systematiske søgning til en dårlig fremgangsmåde. Højere oppe i I-space er informationerne mere kodede, så sammenhænge bliver klarere. Her bliver det muligt at skabe forbindelser til den eksisterende viden på et område, og processen antager karakter af mere rationel puzzle-solving, hvor der er brug for en teknisk mestring af koderne 16. Jo mere personlig en søgning efter problemløsninger er, jo mere autonom og frigjort, fra presset fra den kollektive rationalitet i fx et videnskabeligt forskningsfællesskab, vil den sandsynligvis være 17. Problemløsning i Boisots terminologi kan ses som en ikke-rutinepræget opgave, som indebærer genfortolkning af erfaringer, der enten kan knytte an til eksisterende kodificerede indsigter eller bidrage med nye koder. Resultatet er mindsket 12 Ibid.; Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s Ibid. s Ibid. s Herlau, Henrik & Tetzschner, Helge (2006) Fra jobtager til jobmager model 3: Erhvervsinnovation, Forlaget Samfundslitteratur. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s. 198.

7 usikkerhed, potentiel ny viden og en opadgående bevægelse i I-space, så SLCkurven forløber med uret Abstraction: De nyligt kodificerede indsigter generaliseres til at kunne gælde og anvendes i en mangfoldighed af situationer. Dette indebærer en reducering til deres mest essentielle træk og udarter sig i konceptualiseringer. 19 Abstraktionsprocessen handler grundlæggende om at udvælge blandt kodificeringerne, så kun de nødvendige og dækkende kategorier, begreber og propositioner står til rådighed for en populations brug i fremtidige situationer. Abstrakt information siges derfor at være kølig, idet det er afkoblet fra konkrete situationer og erfaringer. 20 Viden som kan udtrækkes fra det øverste venstre hjørne, bagerst i I-space, kan være af stor potentiel nytte, men det skal til stadighed bekræftes og udvikles gennem anvendelse i konkrete situationer, og ydermere er informationen af provisorisk karakter, da nye kodificeringer og abstraktioner løbende byder sig til og udfordrer de eksisterende Diffusion: Processen, hvor kodificerede og abstrakte indsigter deles med en target population. 22 Spredning sker lettest i den øverste bagerste region af I- space, idet ukodificeret og konkret information kun kan spredes effektivt i kraft af en tidligere delt kontekst fx i et job- eller familiemæssigt fællesskab. 5. Absorption: Processen, hvor diffusionen afbrydes, idet agenter adopterer informationen og bruger den. Hermed begynder indsigterne at indgå i agenternes eksisterende vidensbase, hvilket kan føre til integration eller kollision 23. Gennem brugen tilføjes der forskellige tavse elementer, som guider 18 Ibid. s Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. s Ibid. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s. 207.

8 anvendelsen i bestemte situationer. Absorberingsprocessen beskrives som learning-by-doing eller learning-by-using 24, og det er en nedadgående bevægelse i I-space, idet de kodificerede erkendelser kombineres med agenternes mere tavse viden. Absorption og impacting er tæt forbundet og sker ofte i sammenhæng. 6. Impacting: Processen, hvor abstrakt viden bliver indlejret i konkrete praksisser, dvs. i fx agenternes adfærd, artefakter, teknologier eller organisatoriske regler 25. Viden ændrer agenternes kognitive organisering og tages så at sige på kroppen 26, så der opstår en spænding eller uoverensstemmelse mellem tænkning og den konkrete praksis. 27 Denne spænding kan sætte gang i en ny scanningsproces, idet anomalier kan træde tydeligere frem. I SLCens sidste fase indvirker den nye viden altså på praksis, og nye stimuli opstår i de konkrete interaktioner. Disse kan være en kilde til at få øje på nye problemer og muligheder. Agenters såkaldte reverse engineering 28 er et godt eksempel på impacting, idet et produkt, hvori der er indlejret informationer, giver mulighed for læring via agentens interaktion med produktet, hvor han f.eks. skiller det ad for at analysere dets struktur, dele og funktion. På baggrund af interaktionen kan agenten få øje på muligheder for at modificere produktet, hvilket en forudgående ekspertise og praktisk kunnen kan bidrage til at realisere. Agenten lærer således i mødet med produktet det indvirker på ham men samtidig kan han tilføre produktet eller dets ophavsmænd noget nyt, idet han bringer det til konkret anvendelse i en specifik kontekst. Det skal bemærkes, at dette framework er et led i bestræbelsen på at gøre læring og skabelse af viden ledelsesbart, hvorfor det især er fra virksomhedens vinkel, at det 24 Boisot, Max H. (1998) Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York. s Ibid. 26 Herlau, Henrik & Tetzschner, Helge (2006) Fra jobtager til jobmager model 3: Erhvervsinnovation, Forlaget Samfundslitteratur. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s Ibid. s. 212.

9 giver mening at anskue SLCen så skematisk og opdelt i faser. Med det præsenterede teoretiske rammeværk kan vi nu anskueliggøre, hvor i virksomhedens læringsproces, man kan drage nytte af forskellige typer af communities. Relevansen af communities for de forskellige læringsfaser Scanning og problem-solving er som regel noget der varetages af virksomhedens medarbejdere, der er organiseret i Communities of Practice. Baseret på de sociale medier er der f.eks. en tendens til, at medarbejdere eller eksterne konsulenter ved hjælp af forskellige analyseredskaber søger at uddrage kvalitative indsigter på baggrund af overvågning og dialog med Communities of Affinity. 29 I forbindelse med crowdsourcing søger man endda at lægge problem-solving ud til en heterogen mængde af potentielle bidragsydere. Dette sker i en anerkendelse af, at man kan lære fra forskellige Communities of Interest, f.eks. outsidere eller aktører fra analoge domæner og markeder, dvs. andre kontekster, brancher eller industrier, hvor ligheder mht. problemer, kundebehov eller anvendt teknologi forefindes. Analoge markeder er særligt interessante, hvor de oplever eller har oplevet et lignende problem i højere og mere presserende grad f.eks. er flybranchen et analogt domæne som bilbranchen kunne profitere af ved udviklingen af ABS-bremsesystemet. 30 I interaktionen med CoI må der nødvendigvis ske en højere grad af kodificering og abstraktion, som gør det muligt at dele viden og sprede information. I denne proces kan Communities of Science naturligvis også være nyttige, idet det er deres eksistensberettigelse at kodificere og abstrahere viden, så den kan diffundere ud i samfundet. Diffusion af information og viden er blevet stadig lettere som følge af udviklingen i og udbredelsen af informations- og kommunikationsteknologien, hvorfor CoA også har fået en vigtig rolle i forhold til diffusion. Virksomheders engagement i Communities of Affinity har ellers især relevans for absorption og impacting, da det i den forbindelse gælder om at drage nytte af brugernes learning-by-using, hvor et produkt indvirker på deres konkrete praksis i dagligdagen. I denne proces kombineres information fra 29 Murphy, Renee (2011) Mining Conversations IN SOCIAL MEDIA for Qualitative Insights. QRCA VIEWS. 30 Diener, Kathleen; Piller, Frank (2009) "The Market for Open Innovation - Increasing the efficiency and effectiveness of the innovation process: A market study of intermediaries facilitating the integration of external actors and information from the firm's periphery in the innovation process", The RWTH Open Innovation Accelerator Survey RWTH Aachen University, Technology & Innovation Management Group. Poetz, M.K. & Prügl, R. (2010) Crossing Domain-specific Boundaries in Search of Innovation: Exploring the Potential of Pyramiding, Journal of Product Innovation Management 27(6):

10 virksomheden med brugerens mere tavse viden omkring anvendelse af produktet. F.eks. er LEGO Group et godt eksempel på en virksomhed, som benytter sig af denne læringsmodus. Med LEGO Mindstorms, som er et avanceret robotlegetøj, har de virkelig formået at aktivere særligt voksne legoentusiaster, der kan ses som dedikerede og købedygtige lead users. I løbet af ganske kort tid havde engagerede brugere nemlig reverse-engineered and reprogrammed sensors, motors, and controller devices at the heart of the Mindstorms robotic system 31. For at få adgang til denne personlige læring, har virksomheden udviklet en webbaseret platform med forskellige toolkits, hvor brugerne kan komme med forslag til forbedringer og præsentere alternative anvendelser og forskellige applikationer, de har udviklet. I arbejdet med communities kan virksomheder altså forsøge at organisere medarbejdere, crowdet, forskere og brugere, således at de kan tappe ind i en social læringsproces, som indeholder forskellige momenter eller faser. Traditionelt ville man sige, at faserne 1-3 er der, hvor værdi for virksomheden dannes, mens 4-6 er der, hvor værdi udnyttes. 32 Den viden som indgår i virksomheders produkter og serviceydelser skabes nemlig i forbindelse med scanning, problem-solving og abstraction, hvorefter den sælges til andre virksomheder eller forbrugere. Derved spredes information og viden som absorberes i nye sammenhænge og indvirker på forskellige aktører. Dette sætter i gang i en ny scanningsproces og læringen bliver derved cyklisk. Det interessante er, hvor tydeligt dette aspekt er blevet i dag, hvor forbrugerne også involveres i co-creation, og værdiskabelse og værdiudnyttelse er så at sige blevet mere sammenflydende, socialt og åbent, dvs. det er vanskeligt at afgrænse til bestemte rum og aktører. Derfor ser vi også flere og flere åbne forretningsmodeller. På hvilke forretningsparametre giver (online) communities værdi? Det næste spørgsmål vi må stille os er: På hvilke forretningsparametre giver dette arbejde og denne læring værdi? 31 Vago, Giorgia (2009) "The new role of customers in the value creation process: Distributed innovation in the LEGO world", Kandidatafhandling Copenhagen Business School. s Boisot, Max H. (1995) Information space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge. London. s. 189.

11 Innovation Den læring og udveksling af viden som sker i interaktionen med communities kan for det første bruges i forbindelse med innovation (ny forretningsmodel, R&D, produkt- og procesudvikling). Ved at identificere behov og problemer, som medarbejdere eller de potentielle kunder oplever, kan man få øje på nye forretningsmuligheder og fokusere sit udviklingsarbejde. I den forbindelse kan man søge efter nye idéer til løsninger, som samtidig kan kvalificeres og modnes i det enkelte community. I denne proces kan virksomheden få kendskab til ny viden og teknologi, som den kan vælge at indoptage. I communities kan der altså både florere need information og solution information 33. Need information baserer sig på data angående markedets eller kundernes behov, præferencer, begær, adfærd, tilfredshed og bevæggrunde. Gennem forskellige markedsanalyseteknikker søger man at overføre og indoptage en mere eller mindre dybdegående forståelse for de potentielle kunders verdener, så risikoen for fiasko mindskes, når virksomhederne tilbyder nye produkter og services Solution information handler om adgang til oplysninger om teknologiske løsningsmuligheder og applikationer, dvs. forskellige teknologier og deres anvendelsesmuligheder mhp. at tranformere kundernes behov til konkrete produkter eller ydelser. Med dette samlet på et sted giver det god mening, at Henry Chesbrough for nyligt har udtalt, at involveringen i communities er den næste bølge af open innovation 34. Eksempler 35 Nivea, som er et brand under Beiersdorf, ønskede at analysere forretningsmulighederne for selvbruner-produkter, og valgte at bruge netnografi. De identificerede 437 relevante online communities på fem forskellige sprog. De mest 33 Diener, Kathleen; Piller, Frank (2009) "The Market for Open Innovation - Increasing the efficiency and effectiveness of the innovation process: A market study of intermediaries facilitating the integration of external actors and information from the firm's periphery in the innovation process", The RWTH Open Innovation Accelerator Survey RWTH Aachen University, Technology & Innovation Management Group

12 entusiastiske brugere var til stede på dedikerede fora såsom og En af de interessante indsigter vedrørende bekymringer, vaner og sprogbrug som blev afdækket var, at brugerne eksperimenterer med nye produkter i vinterperioden, hvor såkaldte tanning disasters nemmere kan skjules. Et udpræget problem med racoon eyes, dvs. hvide områder omkring øjnene blev også identificeret, ligesom bodybuilderes behov for at få en jævn, pletfri, præcis og nem påføring af selvbruner, blev det. Mange bodybuildere viste sig desuden at have eksperimenteret med påføringsredskaber såsom airbrush pistoler fra bilindustrien, hvilket rettede opmærksomheden på et analogt marked, som Nivea måske kan lære fra. Samlet set kunne indsigterne fokusere udvikling og markedsføring af nye produkter. Den tyske virksomhed Evonik Industries som bl.a. producerer brintoverilte ønskede at undersøge nye markedspotentialer med henblik på vækst i salget af brintoverilte. For at finde nye anvendelsesmuligheder brugte de social media solution scouting. Den online søgning afdækkede 47 anvendelsesområder, som yderligere kunne inddeles i fire overordnede kategorier, nemlig: blegning, desinfektion, brændstof og energi, samt ilt og frie radikaler. Nogle af de interessante anvendelser af brintoverilte, som blev omtalt på de sociale medier er; brændstof til hjemmelavede helikoptorer, rensning af drikkevandssystemer i autocampere, fjernelse (blegning og reaktion med ultraviolet lys) af pletter fra vægge og tekstiler i hjemmet, samt inddrivelse af guld, platin og sølv fra elektronisk affald. Efter denne identifikation af oplevede problemer foretog Evonik flere undersøgelser af markedspotentialet og fandt frem til mulige samarbejdspartnere. Sidenhen arbejdede interne projektteams videre på tre anvendelsesområder. I disse to eksempler ligger værdien altså især i en læring på baggrund af en omfangsrig scanning og problem-solving, som det af ressourcemæssige årsager ville være umuligt for virksomhedens medarbejdere at lave på egen hånd. PR & Kommunikation For det andet kan communities anvendes i forbindelse med PR og kommunikation. Der er stort potentiale for at skabe stærkere relationer til forskellige interessenter, når

13 virksomhederne målrettet kan kommunikere til dem. Dette giver nemlig mulighed for tillidsopbygning gennem dialog og aktiv lytning. I denne proces kommer aktørernes refleksion i centrum, hvilket munder ud i (nye) kodificeringer, der kan bruges i abstraktionsfasen. Med en mere kodificeret information bliver det muligt at sprede sine budskaber mere effektivt. Virksomheders engagement i online communities har da også hidtil specielt fokuseret på de kommunikative fordele. 36 Det gælder i særdeleshed i forhold til at få flere kunder. Salg & Marketing For det tredje benyttes communities nemlig til salg og markedsføring af nye produkter og services. Det sker på en måde som har fået iagttagere til at proklamere at traditionel marketing er død 37. Forbrugerne tror ikke på budskaberne i reklamer, og idet de konstant bliver bombarderet med information har de heller ikke opmærksomhed på virksomhedernes envejskommunikation. Virksomhedernes paid eller owned mediekommunikation træder derfor i baggrunden i forhold til earned communication, dvs. den omtale som virksomhederne gør sig fortjent til qua kundernes oplevelser. Forbrugerne søger nemlig i stigende grad information om produkter og services blandt andre brugere på f.eks. online fora, hvor tovejskommunikation trives. 38 Spredningen af information og erfaringer sker derved med mere autenticitet via mund-til-mund eller bruger-reviews. Det gør selvfølgelig virksomhederne sårbare overfor dårlige kundeoplevelser, men samtidig er det en kæmpe mulighed for mersalg 39, idet nye kunder får mere troværdig og relevant information at forholde sig til. For at tilpasse sig denne nye virkelighed må virksomhederne åbne mere op og fokusere på at involvere og lytte til udvalgte brugere og levere indhold som forskellige communities interesserer sig for. Det afgørende bliver nemlig at opbygge social kapital, som såkaldte influencers 40 kan få gavn af. 41 Med reference til marketingtragten 42 som er vist nedenfor kan 36 SOCIALSEMANTIC.EU (2012) "Networked Business Factbook EU-DK 2012" Pitta, Dennis A. & Fowler, Danielle (2005) Internet community forums: an untapped resource for consumer marketers, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 Iss: 5 pp aspx#

14 virksomheder, der overvåger og går i dialog via sociale medier få adgang til kundernes overvejelser og præferencer og spotte trends tidligt. Ydermere kan de påvirke disse gennem peer influence, hvor nogle særligt vigtige brugere hjælpes til at kunne iscenesætte sig selv, på en sådan måde, at de måske ender med at påvirke andre potentielle kunder. Målet er at få opmærksomme, aktive og engagerede kunder og salg og marketing må derfor fokusere mere på relationer end på transaktioner. 43 Samtlige af virksomhedens brand touchpoints kan med fordel underkastes et servicetjek, så de er tilpasset og designet strategisk i forhold til at skabe tættere relationer til loyale kunder, fans eller ambassadører, hvis relationer og forbindelser til andre medlemmer af et community er mindst ligeså vigtig. Branding handler om, hvad andre mener om en bestemt virksomhed, og denne holdning spreder sig som ringe i vandet i et community. Salg og marketing kan altså høste værdi på baggrund af en fokuseret indsats i diffusionsfasen af den sociale læringscyklus. Service & Support For det fjerde kan virksomheder drage nytte af communities i forhold til kundeservice og support. 44 Det sker når kunderne begynder at henvende sig til andre kunder med klager eller forespørgsler angående et produkt eller en ydelse. Herved kan hjælpen så at sige automatiseres, idet andre kunder frivilligt giver råd og vejledning, men samtidig er det en vigtig kilde til at udvikle sin service, fordi man kan spotte kundernes pains eller kvaler i forbindelse med brugen, dvs. absorption og impacting. Antallet af henvendelser kan altså både falde eller stige i takt med tilgængeligheden 42 Li, Charlene & Bernoff, Josh (2009) "Marketing in the Groundswell". Forrester Research. Harvard Business Press aspx

15 på internetplatforme, hvilket kan give besparelser eller frigive ressourcer til at fokusere på at forbedre servicen og følge op på vigtige henvendelser. Ledelse & HR Sidst men ikke mindst kan arbejdet med virksomhedsinterne communities give positive resultater i forhold til ledelse og HR. Ledelsen kan f.eks. lettere udstikke en retning eller involvere medarbejderne i strategiplanlægning og beslutningsprocesser når først, et fællesskab med en tydelig indgang er etableret. Medarbejderinddragelse i forbindelse med idea management er også meget udbredt og desuden findes der eksempler, hvor man har etableret communities i forbindelse med talentudvikling og erfaringsudveksling. 45 Ydermere har HR-portalen Share2know fungeret som en communityplatform, hvor HR-medarbejdere og forskere har kunnet dele viden med henblik på at synliggøre HR-afdelingens værdi i danske virksomheder. 46 En værdi der især menes at ligge i arbejdet med kodificering og systematisering af den intellektuelle kapital i den enkelte virksomhed. Hvordan kan man opgøre denne værdi? Den svenske sociolog Adam Arvidsson har foreslået at definere værdi som socialt anerkendt vigtighed 47. Dette synes at stemme fint overens med det output, som vi ovenfor har præsenteret, at virksomheders engagement i communities kan give. Det drejer sig nemlig om en social læring som af de involverede aktører anerkendes som vigtig. Hvad enten det drejer sig om at få kvalitative indsigter i livsstile, anvendelser, livsformer, aspirationer, drømme, stemninger, meninger, sprogbrug eller oplevelser, så er det tydeligt, at disse aspekter konstant er i bevægelse og griber ind i det sociale. Hvad der af de involverede aktører bliver anerkendt som vigtigt i forhold til at skabe en forandring vil være forskelligt fra situation til situation, hvorfor det er umuligt at værdiansætte et forventet output på forhånd. I stedet kan man operere med nogle målsætninger og arbejde med et før- og efterbilllede, dvs. lave en 45 maria nne_lykke_sociale_teknologier.pdf /Nielsen%20%20Lemmergaard%20Ledelse%20i%20brudflader% pdf 47 Arvidsson, Adam; The ethical economy towards a post-capitalist theory of value, i Capital & Class, 33(1), 2009.

16 nulpunktsmåling på udvalgte parametre og så følge udviklingen undervejs i virksomhedens engagement i communities. Hvad disse målsætninger kan handle om, har vi nu fået afgrænset ved at kigge på de forretningsparametre som erfaringsmæssigt og teoretisk skulle kunne profitere mest af community-tiltag. Det gælder således om at identificere, hvad virksomheden har behov for eller aktuelt står og mangler i sin læringscyklus. Handler det f.eks. om scanning og problem-solving, så vil bestemte typer af communities, teknologier og metoder være mere relevante end andre. Og handler det om abstraktion og spredning, så er det andre tiltag, der skal iværksættes. Først når dette fokus er etableret, kan man begynde at opstille kriterier, som det giver mening at måle på. Generiske måleparametre, såsom antallet af (unikke eller tilbagevendende) besøgende, sidevisninger, posts, kommentarer, likes, fans/followers eller varigheden af sidevisningerne, er blevet mulige at spore via teknologien, men sådanne kvantitative opgørelser fortæller kun noget om aktiviteten. Værdien afgøres i højere grad af f.eks. samtaleemnet, indholdet, stemningen/attituden 48, relationerne og påvirkningerne mellem brugerne samt network effects 49, og den viser sig som regel først senere 50. I den forbindelse drejer det sig om, hvad den pågældende aktør konkret har fået ud af indsatsen dvs. hvad har det givet ham? En sådan evaluering indbefatter ofte et element af storytelling og personlig tolkning 51. Denne fortælling kan tage afsæt i nogle spørgsmål som afdækker den oprindelige udfordring/målsætning, hvordan communitiet har bidraget, hvilke resultater det har afstedkommet og hvad der ville være sket uden eller under normale omstændigheder. Kun således bliver vi i stand til at identificere alle implikationerne af et community-engagement og korrigere for andre indflydelser, så vi kan anslå værdien og holde den op imod investeringen eller timeforbruget. Afrunding Når værdiskabelsen ligger i den sociale læring og forandring som interaktionen mellem communities og virksomheder (hvad enten de deltager aktivt eller fungerer Gneiser, Martin et al. (2010) Valuation of Online Social Networks Taking Into Account Users Interconnectedness, Discussion Paper WI-290. Information Systems and e-business Management 8, Liebowitz, Jay (2003) Keynote paper: measuring the value of online communities, leading to innovation and learning, Int. J. Innovation and Learning, Vol. 1, No. 1, pp Ibid.

17 som mere passive observatører) afstedkommer, bliver det klart, at værdiansættelsen af aktiviteter, input og relationer er overordentlig vanskelig at lave i hårde tal. Ydermere kan kvalitative indsigter skabe diskontinuerte spring i organisationers læring og ambassadører eller fans med stor clout kan i vidt omfang udbrede et kendskab og påvirke købsbeslutninger, men det sker alt sammen undervejs. Derfor har vi forsøgt at skitsere en post-effect rating structure, hvor man f.eks. opererer med nogle fleksible og holistiske Key Performance Indicators (de seks momenter eller faser i den sociale læringscyklus), dvs. nogle kategorier eller parametre, der har relevans for forskellige forretningsområder og ikke mindst målgruppen, og som kan følges over tid. Tanken er, at disse kategorier efterfølgende kan blive til en spørgeramme, hvor indenfor vi kan stille en række nuancerede spørgsmål, som virksomhedens repræsentanter kan besvare i forbindelse med effektmåling af community-tiltag.

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Tænk nyt tænk sammen. Innovation, netværk, åben idégenerering. - Hvorfor en åben idékonkurrence? Et helejet Realdaniaselskab

Tænk nyt tænk sammen. Innovation, netværk, åben idégenerering. - Hvorfor en åben idékonkurrence? Et helejet Realdaniaselskab Tænk nyt tænk sammen Innovation, netværk, åben idégenerering - Hvorfor en åben idékonkurrence? Tænk nyt tænk sammen Innovation, netværk, åben idégenerering - Hvorfor en åben idékonkurrence? - Hvad skal

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Introduktion til Max Boisot s konceptuelle ramme for videnaktiver

Introduktion til Max Boisot s konceptuelle ramme for videnaktiver Introduktion til Max Boisot s konceptuelle ramme for videnaktiver Indhold Introduktion 1 Boisot s konceptuelle ramme 3 Data, information og viden 5 The Information Space (I-space) 5 Social Learning Cycle

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet Bo Vestergaard, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn professionel

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Master Mind - Innovation i praksis Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Hall of shame. Udgangspunkt Rejsen Ønsket resultat At vælge: Brugerdreven innovation: input

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Mediated Learning Experience og differentierede læringsmiljøer i en inklusionsoptik. 18. September, 2014

Mediated Learning Experience og differentierede læringsmiljøer i en inklusionsoptik. 18. September, 2014 Mediated Learning Experience og differentierede læringsmiljøer i en inklusionsoptik 18. September, 2014 Velkommen Inden klokken 16.00 har I mødt (Programmet er udleveret) 1. Torben Bloksgaard (Axept) 2.

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere