Ministerialtidende Udgivet den 7. januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011"

Transkript

1 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar januar Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper) 1. Indledning Denne vejledning erstatter Finanstilsynets vejledninger af henholdsvis 24. september 2007 og 27. juli 2005 om krav i den finansielle lovgivning til direktører og bestyrelsesmedlemmer. Vejledningen findes på Finanstilsynets hjemmeside under»indberetninger og ansøgningerfit & proper«. Vejledningen er oversat til engelsk. 2. Vejledningens anvendelsesområde Vejledningen finder anvendelse på bestyrelsesmedlemmer og direktører i virksomheder, der er omfattet af tilsyn efter: Lov om finansiel virksomhed 64 og 100, stk. 1 Lov om finansiel virksomhed 312, stk. 2, jf. 327, stk. 2, nr. 4 (udstedere af elektroniske penge) Lov om forsikringsformidling 8 Lov om tilsyn med firmapensionskasser 23 a Lov om investeringsforeninger og specialforeninger 31 Lov om værdipapirhandel 9, stk. 1, nr. 1 1) Lov om pantebrevsselskaber 4 og 5 Lov om betalingstjenester 18 Vejledningen finder endvidere anvendelse på bestyrelsesmedlemmer og direktører i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. herved: Lov om arbejdsmarkedets Tillægspension 23 a Lov om Arbejdsskadesikring 62 Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 4 a Vejledningen omfatter krav til bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed i virksomheder under tilsyn. Vejledningen retter sig mod de personer, der skal indgå i ledelsen af en virksomhed enten som direktør anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller som bestyrelsesmedlem og angiver, hvilke oplysninger denne personkreds skal afgive til Finanstilsynet. Betegnelsen»bestyrelsesmedlem«i vejledningen omfatter både generalforsamlingsvalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor. Ved vurderingen af egnethed og hæderlighed stilles samme krav til denne personkreds. Betegnelsen»finansielle virksomheder«anvendes i det følgende som en samlebetegnelse for alle virksomheder omfattet af vejledningen. Betegnelsen dækker således ikke kun de egentlige finansielle virksomheder, som defineret i lov om finansiel virksomhed 5, stk. 1, nr Den lovmæssige baggrund Finanstilsynet er efter en række EU-direktiver forpligtet til løbende at påse, at medlemmer af finansielle virksomheders direktion og bestyrelse lever op til krav om egnethed og hæderlighed. I Danmark har disse forpligtelser udmøntet sig i 64 i lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen i 64 i lov om finansiel virksomhed har følgende ordlyd:» 64. Et medlem af bestyrelsen og direktionen i en finansiel virksomhed skal have fyldestgørende erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende virksomhed. Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet j.nr AU004294

2 5. januar Nr. 2. Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen og direktionen skal opfylde følgende: 1) Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende vis, 2) Må ikke have anmeldt betalingsstandsning, have indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering, eller være i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord, 3) Må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som vedkommende ejer, deltager i driften af, eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab. 4) Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurderingen af om et medlem af bestyrelsen eller direktionen udviser eller har udvist en uforsvarlig adfærd, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor. Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen og direktionen i en finansiel virksomhed meddeler Finanstilsynet oplysninger om forhold nævnt i stk. 2 i forbindelse med deres indtræden i virksomhedens ledelse, og hvis forholdene efterfølgende ændres. Stk. 4. Stk. 1, stk. 2, nr. 1-2 og 4, og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse for medlemmer af bestyrelsen og direktionen i en finansiel holdingvirksomhed. Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på generalagenter jf. 35«Ordlyden af bestemmelserne om egnethed og hæderlighed i lov om forsikringsformidling, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om investeringsforeninger og specialforeninger og lov om værdipapirhandel afviger på visse punkter fra ordlyden af 64 i lov om finansiel virksomhed. Der henvises til lovteksten på Finanstilsynets hjemmeside under»lovsamling«. 3.1 Sanktionsmuligheder Finanstilsynet kan i medfør af 351, stk.1, i lov om finansiel virksomhed påbyde en finansiel virksomhed inden for en af tilsynet fastsat frist at afsætte en direktør i en finansiel virksomhed, hvis vedkommende ikke opfylder de betingelser, der følger af 64, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen om at påbyde en finansiel virksomhed at afsætte en direktør træffes i Det Finansielle Virksomhedsråd, som i medfør af lov om finansiel virksomhed 345, stk. 2, nr. 1, træffer afgørelse i tilsynssager af principiel karakter. Hvis den finansielle virksomhed ikke har afsat direktøren inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse i medfør af lov om finansiel virksomhed 224, stk. 1, nr. 2, jf. 351, stk. 7. Finanstilsynet kan i medfør af 351, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed påbyde et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed inden for en af tilsynet fastsat frist at nedlægge sit hverv, hvis vedkommende ikke opfylder de betingelser, der følger af 64, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen om at påbyde et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed at nedlægge sit hverv træffes i Det Finansielle Virksomhedsråd, som i medfør af lov om finansiel virksomhed 345, stk. 2, nr. 1, træffer afgørelse i tilsynssager af principiel karakter. Hvis bestyrelsesmedlemmet ikke har nedlagt sit hverv inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse i medfør af lov om finansiel virksomhed 224, stk. 1, nr. 2, jf. 351, stk. 7. Finanstilsynet kan nægte tilladelse til at stifte en finansiel virksomhed, hvis et medlem af den finansielle virksomheds bestyrelse eller direktion ikke opfylder kravene i 64, jf. 14, stk. 1, nr. 2 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelse herom træffes af Det Finansielle Virksomhedsråd. Bestyrelsesmedlemmer og direktører, der uenige med Finanstilsynet i afgørelsen om egnethed og hæderlighed, kan indbringe afgørelsen for Erhvervsankenævnet i medfør af lov om finansiel virksomhed 372, stk. 1. Erhvervsankenævnet kan beslutte, at en sådan klage skal have opsættende virkning. I forbindelse med indgivelse af en klage

3 5. januar Nr. 2. til Erhvervsankenævnet skal der betales et gebyr, som pt. udgør 4.000,00 kr. Ved manglende betaling afvises klagen. Bestyrelsesmedlemmer og direktører vil tillige kunne kræve, at Finanstilsynet indbringer en sag for domstolene. Anmodning herom skal gives til Finanstilsynet inden 4 uger efter at påbuddet er meddelt den pågældende. Anmodningen ændrer ikke påbuddet, men retten kan beslutte at bestyrelsesmedlemmet/direktøren kan fortsætte sit hverv, mens sagen kører for retten. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene indenfor 4 uger efter modtagelse af anmodning herom. 3.2 Holdingvirksomheder (udskillelse/afhændelse) Det følger af 179 og 180 i lov om finansiel virksomhed, at det også kan få konsekvenser, hvis et medlem af modervirksomhedens bestyrelse eller direktion ikke opfylder kravene i 64, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Det følger således af lov om finansiel virksomhed 179, stk. 1, nr. 2, at:»finanstilsynet kan påbyde en modervirksomhed, der ejer kapitalandele i finansielle virksomheder, at udskille de finansielle virksomheder og finansieringsinstitutter i en delkoncern under en finansiel holdingvirksomhed, såfremt 2) et medlem af modervirksomhedens bestyrelse eller direktion omfattes af et af forholdene i 64, stk. 2, nr. 1, 2 og 4«Det følger endvidere af lov om finansiel virksomhed 180, stk. 1, nr. 2, at:»finanstilsynet kan påbyde, at en finansiel holdingvirksomhed afhænder kapitalandele i en finansiel virksomhed, såfremt 2) et medlem af holdingvirksomhedens bestyrelse eller direktion ikke har fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen eller omfattes af et af forholdene i 64, stk. 2, nr. 1-2 og 4«4. Hvornår skal oplysningerne afgives Direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal ved tiltrædelse af stillingen eller hvervet meddele Finanstilsynet de angivne oplysninger. Ansvarlige for pantebrevshandel i pantebrevsselskaber skal meddele oplysningerne ved tiltrædelse af stillingen. 4.1 Stiftelse Ved stiftelse af en finansiel virksomhed skal bestyrelsesmedlemmer og direktører, som er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udfylde direktions- og bestyrelsesskemaet. Det betyder, at også suppleanter for bestyrelsen og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal udfylde et skema. Ligeledes skal direktions- og bestyrelsesmedlemmer i finansielle holdingvirksomheder udfylde dette skema, hvis den finansielle virksomhed er ejet af en holdingvirksomhed. Er der sammenfald mellem disse, kan pågældende nøjes med at udfylde et skema. Finanstilsynets vurdering af et bestyrelsesmedlems eller en direktørs egnethed og hæderlighed foretages samtidig med tilsynets øvrige behandling af virksomhedens ansøgning om tilladelse/koncession. Når Finanstilsynet har modtaget de angivne oplysninger, træffer Finanstilsynet afgørelse om pågældende bestyrelsesmedlem eller direktørs egnethed og hæderlighed, som herefter meddeles vedkommende personligt. Samtidig orienteres bestyrelsen og direktionen i den pågældende finansielle virksomhed eller den finansielle virksomheds holdingselskab, hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er tilknyttet. 4.2 Etablerede finansielle virksomheder Direktører og bestyrelsesmedlemmer skal i forbindelse med tiltrædelse af en stilling i en allerede etableret finansiel virksomhed udfylde oplysningsskema for direktions- og bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes skal direktører og bestyrelsesmedlemmer, som indtræder i ledelsen af finansielle holdingselskaber udfylde dette skema. Er der sammenfald mellem disse, kan pågældende nøjes med at udfylde et skema. En finansiel virksomhed kan på forhånd informere Finanstilsynet om en forestående tiltrædelse af en direktør eller et bestyrelsesmedlem. Den finansielle virksomhed kan indhente Finanstilsynets forhåndsvurdering af, om direktøren eller bestyrelsesmedlemmet opfylder kravene til egnethed og hæderlighed. Bliver det nødvendigt for den finansielle virksomhed at konstituere sig med en midlertidig di-

4 5. januar Nr. 2. rektør, fx. i tilfælde af dødsfald, skal den konstituerede direktør udfylde et oplysningsskema og indsende dette til Finanstilsynet. Direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal løbende leve op til kravene til egnethed og hæderlighed og har således pligt til at informere Finanstilsynet, hvis der indtræder forhold, der kan have betydning for vurderingen heraf. 4.3 Skift af hverv eller stilling Vurderingen af om et medlem af bestyrelsen eller en direktør er egnet og hæderlig skal foretages i forhold til hver enkelt stilling, den pågældende bestrider. Det er således muligt, at den samme person kan godkendes til en bestyrelsespost i en virksomhed, men ikke i en anden. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en direktør tiltræder en stilling i en anden finansiel virksomhed, skal vedkommende sende opdaterede oplysninger om vedkommende til Finanstilsynet, der herefter foretager en fornyet vurdering af den pågældende i forhold til den nye stilling. Finanstilsynet får via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse om ændringer i finansielle virksomheders bestyrelse eller direktion. 2) Dette fritager dog ikke den pågældende fra selv at orientere Finanstilsynet om ændringen og anmode om fornyet vurdering. 5. Hvilke oplysninger Bestyrelsesmedlemmer og direktører i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder skal afgive følgende oplysninger: tidligere og nuværende bestyrelses- og direktionsposter inden for de seneste 10 år både inden for og uden for den finansielle sektor - samt andre hverv inden for den finansielle sektor. Ved andre hverv inden for den finansielle sektor forstås fx. medlemskab af fagudvalg, ankenævn, uddannelsesinstitutioner m.v. Oplysninger om andre hverv i den finansielle sektor eller om bestyrelsesposter lægges til grund ved Finanstilsynets vurdering af, hvilke relevante erfaringer vedkommende har, tidligere og nuværende ansættelsesforhold, herunder selvstændig virksomhed inden for de seneste 10 år. direktører (forretningsførere) og bestyrelsesmedlemmer i firmapensionskasser kan i visse tilfælde undlade at oplyse om tidligere og nuværende bestyrelses- og direktionsposter samt tidligere og nuværende ansættelsesforhold. Der henvises til vejledningens pkt. 6, om bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er eller har været i betalingsstandsning, under konkursbehandling, om bestyrelsesmedlemmet eller direktøren for tiden eller tidligere har indgivet begæring om gældssanering eller har været i forhandling om tvangsakkord, om virksomheder, hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deltager eller har deltaget i ledelsen af, er eller har været i betalingsstandsning, under konkursbehandling eller er eller har sådanne virksomheder været i forhandlinger om tvangsakkord. Oplysningerne lægges til grund ved vurderingen af, om den pågældende i fremtræden eller stilling tidligere har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på betryggende vis. Som eksempel kan anføres, at såfremt et bestyrelsesmedlem eller en direktør tidligere aktivt har deltaget i ledelsen af én eller flere virksomheder, der er gået konkurs, kan der være tale om forhold, som influerer på Finanstilsynets vurdering, og om der er snævre forbindelser, jf. 5, stk. 1, nr. 17 i lov om finansiel virksomhed mellem bestyrelsesmedlemmet eller direktøren og virksomheden, der er indgivet oplysningsskema for, eller mellem bestyrelsesmedlemmet eller direktøren og andre virksomheder eller personer, der har snævre forbindelser med virksomheden. Bestyrelsesmedlemmer og direktører (forretningsførere) i firmapensionskasser og i forsikringsmægler- og genforsikringsmæglervirksomheder er undtaget fra pligten til at oplyse om snævre forbindelser. 5.1 Finanstilsynets tavshedspligt De oplysninger, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen skal afgive i medfør af 64, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed, er omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt i medfør af 354, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det følger af bestemmelsen, at Finanstilsynets ansatte under ansvar efter

5 5. januar Nr. 2. straffelovens e er forpligtede til at hemmeligholde oplysninger, som de gennem deres virke bliver vidende om. 6. Oplysningsskemaer Alle personer, der tiltræder som bestyrelsesmedlem eller som direktør i en finansiel virksomhed eller finansiel holdingvirksomhed skal give Finanstilsynet de oplysninger, som er fastsat i 64, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Er et bestyrelsesmedlem eller en direktør af anden myndighed eller organ blevet vurderet egnet og hæderlig til at bestride et bestemt erhverv, f.eks. som statsrevisor, er Finanstilsynet stadig berettiget til at forlange, at vedkommende udfylder og indsender et oplysningsskema bilagt en straffeattest. En status som f.eks. statsrevisor fritager således ikke vedkommende fra at blive underkastet Finanstilsynets egen vurdering. Til brug for bestyrelsesmedlemmers og direktørers afgivelse af oplysninger til Finanstilsynet anvendes oplysningsskema for direktions- og bestyrelsesmedlemmer. Oplysningsskemaet er tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside Der gælder dog ikke noget krav om, at dette oplysningsskema skal anvendes, hvorfor de krævede oplysninger kan indgives til Finanstilsynet i et andet dokument eller på anden vis. Ledelsesmedlemmer i finansielle holdingvirksomheder skal udfylde skemaet til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel Vurdering af medlemmer af direktionen og bestyrelsen i erhververen ved indtræden i ledelsen. Dette findes her Oplysningsskemaerne kan indsendes til Finanstilsynet af den finansielle virksomhed på vegne af bestyrelsesmedlemmet eller direktøren. Bestyrelsesmedlemmet eller direktøren skal selv underskrive skemaet eller andet valgt dokument, ligesom bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er ansvarlig for, at de afgivne oplysninger er korrekte. Oplysningsskemaet skal være bilagt en straffeattest. Straffeattesten rekvireres af bestyrelsesmedlemmet eller direktøren ved personlig henvendelse til politiet. En straffeattest kan ikke erstattes af anden form for dokumentation og må maksimalt være udstedt 6 måneder før indsendelse af oplysningsskemaet. I de tilfælde hvor en direktør eller bestyrelsesmedlem, er bosiddende uden for Danmark, skal der indsendes passende dokumentation som erstatning for en straffeattest. For bestyrelsesmedlemmer eller direktører i en finansiel holdingvirksomhed, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller i Lønmodtagernes Dyrtidsfond gælder samme forpligtelse til at give Finanstilsynet oplysninger om de angivne forhold, som der gælder for bestyrelses- og direktionsmedlemmer i traditionelle finansielle virksomheder. For bestyrelsesmedlemmer og direktører (forretningsførere) i en firmapensionskasse gælder der særlige forhold ved udfyldelse af skemaet. Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal udfylde samtlige rubrikker i oplysningsskemaet undtagen rubrikken om snævre forbindelser. Hvis pensionskassen kan dokumentere, at den har ansat en rådgiver med tilstrækkelige faglige kvalifikationer og erfaringer, jf. 23 a, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, kan bestyrelsesmedlemmerne og direktørerne (forretningsførerne) endvidere undlade at udfylde rubrikkerne om erfaring. Finanstilsynet har i henhold til 9 c i lov om tilsyn med firmapensionskasser fastsat, at bestyrelsesmedlemmer og direktører (forretningsførere) i firmapensionskasser med under 100 medlemmer kan undlade at udfylde rubrikker vedrørende erfaring og snævre forbindelser i oplysningsskemaet. Som medlemmer defineres personer, hvis beskæftigelse berettiger til eller vil berettige til at modtage pensionsydelser i pensionsordningen. 6.1 Erklæring fra et andet EU-/EØS-land Hvis et bestyrelsesmedlem eller en direktør i forvejen er blevet erklæret egnet og hæderlig i et andet EU-/EØS- land, og vedkommende indsender dokumentation herfor i form af en udskrift/erklæring fra den relevante tilsynsmyndighed, vil Finanstilsynet som udgangspunkt lægge den indsendte dokumentation til grund. Hvis der er behov herfor, kontakter Finanstilsynet tilsynsmyndigheden i det pågældende EU-/EØS- land for en uddybning af den ind-

6 5. januar Nr. 2. sendte dokumentation for bestyrelsesmedlemmets eller direktørens egnethed og hæderlighed. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en direktør er blevet erklæret egnet og hæderlig i et land uden for EU/EØS, kan Finanstilsynet efter en konkret vurdering lægge den erklæring til grund. Finanstilsynet er dog stadig berettiget til at anmode pågældende om at indsende oplysninger om de angivne forhold bilagt en straffeattest. 7. Særlige regler om borgmestres egnethed og hæderlighed Folketingets Ombudsmand har i en redegørelse af 17. juni 1981 givet udtryk for, at hvervene som borgmester og bestyrelsesformand eller -medlem af et pengeinstitut, hvori en (ikke ubetydelig) del af kommunens økonomiske midler er anbragt, ikke er foreneligt. Der kan således opstå risiko for at en forening af disse hverv, vil udelukke borgmesteren fra at udøve sin almindelige tilsynsforpligtelse og beslutningskompetence med hensyn til økonomiske dispositioner samt medføre inhabilitet ved kommunalbestyrelsens og økonomiudvalgets behandling af sager herom i et sådant omfang (og i sager af en sådan art), at det må give anledning til meget væsentlige betænkeligheder. Efter ombudsmandens opfattelse er betænkelighederne ved en forening af de to nævnte hverv så væsentlige, at det må give anledning til nogen tvivl, om de i tilstrækkelig grad vil kunne afbødes gennem fastsættelse af nærmere retningslinjer for administration, kontrol m.v. (Folketingets Ombudsmands beretning for 1981, side 98 ff., navnlig side 115). I en udtalelse af 27. marts 1990 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet endvidere udtalt, at hvervet som borgmester må anses som uforeneligt med hvervet som bestyrelsesformand i et pengeinstitut, hvormed kommunen har et, i såvel art som omfang, meget betydeligt engagement. Ministeriet henviste herved til, at pengeinstituttet i den konkrete sag var kommunens hovedbankforbindelse, og at kun ubetydelige midler var anbragt i andre pengeinstitutter. Efter ministeriets opfattelse vil en forening af hvervet som borgmester og bestyrelsesformand i denne situation ud fra en generel vurdering være egnet til at skabe tvivl om, hvorvidt der i forbindelse med anbringelse af kontante midler og andre bankforretninger alene handles til varetagelse af kommunens interesser. Folketingets Ombudsmand har endvidere i en redegørelse af 7. april 2003 (j.nr ) udtalt, at der som udgangspunkt må være i det væsentligste samme betænkeligheder ved at en kommunaldirektør er medlem af bestyrelsen af et pengeinstitut som kommunen anvender som sin hovedbankforbindelse, som der vil være ved borgmesterens medlemskab, og at det i denne sammenhæng ikke er afgørende om kommunaldirektøren er menigt medlem eller næstformand (eller formand). Derimod fandt ombudsmanden, at betænkelighederne ved at en kommunaldirektør bestrider de to hverv samtidig bedre kan afbødes gennem fastsættelse af nærmere retningslinjer for administration, kontrol mv. end det er tilfældet for borgmesteren. 8. Øvrige pligter Medlemmer af bestyrelsen og direktionen i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder har i medfør af 64, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed pligt til løbende at give Finanstilsynet oplysninger om de i 64, stk. 2 angivne forhold. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør skal således give Finanstilsynet oplysning om, hvis den pågældende pålægges strafansvar for overtrædelse af straffeloven, herunder overtrædelse af reglerne om berigelsesforbrydelser, eller den finansielle lovgivning, herunder overtrædelse af værdipapirhandelslovens kapitel 10 om misbrug af intern viden og kursmanipulation. Bestyrelsesmedlemmer og direktører har tillige pligt til at give Finanstilsynet oplysning om overtrædelse af tilsvarende udenlandske regler. Oplysningspligten indtræder allerede, hvis der rejses sigtelse mod den pågældende. Oplysningspligten er i overensstemmelse med reglerne i den finansielle lovgivning om, at bestyrelsesmedlemmer og direktører ikke må være dømt for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning. Det er ifølge 64, stk. 2, nr. 1 i lov om finansiel virksomhed en betingelse, at overtrædelsen indebærer risiko for, at hvervet eller stillingen ikke varetages på betryggende vis. Bestyrelsesmedlemmer og direktører i finansielle virksomheder har i medfør af 64, stk. 3, jf. 64, stk. 2, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed pligt til at oplyse, hvis den pågældende har anmeldt beta-

7 5. januar Nr. 2. lingsstandsning, er under konkurs, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord. Finanstilsynet, den 5. januar 2011 ANNETTE BJAALAND ANDERSEN / Ulla Brøns Petersen

8 5. januar Nr. 2. 1) Kravene gælder alene direktører og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er omfattet af 7 i lov om værdipapirhandel. 2) Jf. 10 i Selskabsloven, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009, hvoraf følger, at virksomheder ved ændringer i bestyrelse og direktion skal anmelde ændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper) Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper) 1. Indledning Denne vejledning erstatter Finanstilsynets vejledning af 24.

Læs mere

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper)

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper) VEJ nr 9291 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 123-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering)

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Oplysningerne i dette skema skal indgives til Finanstilsynet ved tiltrædelse som direktør og/ eller bestyrelsesmedlem og

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. november 2013 (J.nr. 2013-0034464) Ej fornøden erfaring

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes:

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes: BEK nr 1241 af 08/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1942-0001 Senere ændringer til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr.

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157077 VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lars Clemmen Christensen Pr. email: lcc@ftnet.dk 1. november 2013 Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme Advokatpartnerselskab Finn Overgaard Revideret udkast 24. november 2014 Advokat J.nr. 295540 VEDTÆGT FOR DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0 DANISH DESIGN ASSOCIATION Vedtægter for Danish Design Associion Version 4.0 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danish Design Associion (DDA). Stk. 2. Danish Design Associions hjemsted er den kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE EJENDOMSPROJEKTUDBYDERES BRANCHEFORENING

VEDTÆGTER FOR DANSKE EJENDOMSPROJEKTUDBYDERES BRANCHEFORENING VEDTÆGTER FOR DANSKE EJENDOMSPROJEKTUDBYDERES BRANCHEFORENING Navn 1. Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening ("Foreningen"). Hjemsted 2. Københavns Kommune. Formål 3. Foreningens formål er: at

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 HEMPEL FONDEN Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Finanstilsynet henviser til lov om investeringsforeninger m.v. (LIF) bekendtgørelser udstedt i medfør af LIF Skemaet skal udfyldes af ansøgeren på dansk

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN for KNUD HØJGAARDS FOND 1 FORRETNINGSORDENENS GRUNDLAG 1.1 Bestyrelsen for Knud Højgaards Fond har i medfør af 5, stk. 7, i Fondens vedtægt samt lov om erhvervsdrivende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201.

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. En aktionær klagede over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde nægtet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, afvist at tage stilling til klagers anmodning

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Valgregulativ Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VALGRET... 2 3 VALGBARHED... 3 4 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 3 5 VALGPERIODE

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

Valgregulativ. for. Valg af investorrepræsentant. Sydinvest Administration A/S

Valgregulativ. for. Valg af investorrepræsentant. Sydinvest Administration A/S Valgregulativ for Valg af investorrepræsentant i Sydinvest Administration A/S December 2015 Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Sydinvest Administration A/S. Dette valgregulativ er vedtaget

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 1. udgave 2014. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens navn Daginstitutionens

Læs mere

EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A.

EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A. EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A.

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Steiner Skolen Møn

Vedtægter for den selvejende institution Steiner Skolen Møn Vedtægter for den selvejende institution Steiner Skolen Møn 1. Hjemsted 1. Steiner Skolen Møn, Rudolf Steiner Skolen på Møn, er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution i henhold til loven om friskoler

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE JØP Valg 2017 Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE Bestyrelsesarbejde i JØP Som medlem af JØP kan du stille op til JØP s bestyrelse. I denne folder kan du få indblik i, hvad

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Journal nr. 380 Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Version godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. december 2012 Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen,

Læs mere

Vedtægter. for. Sparekassen Faaborg A/S

Vedtægter. for. Sparekassen Faaborg A/S Vedtægter for Sparekassen Faaborg A/S Side 1 Selskabets navn, hjemsted og formål. 1 Stk. 1 Selskabets navn er Sparekassen Faaborg A/S. Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune. Selskabet driver tillige

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Esbjerg International School. Esbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere