Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th., 2500 Valby Tilsynet er udført den 18. august 2011 kl til af chefknsulent, sygeplejerske, Lis Oline Madsen g chefknsulent, sygeplejerske Lisbeth Lind. August

2 Indhldsfrtegnelse 1 Frmål Metde Tilsynsresultat Anbefalinger Datagrundlag Dkumentatin, bservatin g interview med brgere g medarbejdere Fremgangsmåde Yderligere plysninger Bilag 1: Høringssvar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 1 Frmål Frmålet med de uanmeldte tilsyn med de private leverandører af persnlig g praktisk hjælp er at: føre tilsyn med m de leverede ydelser udføres i verensstemmelse med lvgivning, kvalitetsstandarder g afgørelsen belyse brgernes faktisk plevede kvalitet i ydelsen efterleve den indgåede aftale mellem BDO g Københavns Kmmune. 2 Metde De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af hjemmeplejen ved hjælp af følgende målemetder: Kntrl af faglig dkumentatin fr udvalgte brgere Observatin i de udvalgte brgeres hjem Kvalitative interviews med brgere g medarbejdere. Bedømmelsen I alt arbejder tilsynet med 10 hvedmål, sm er delt p i 45 målepunkter. Disse er aftalt med Københavns Kmmune, g alle kan besvares med enten ja eller nej. Desuden er der i frhld til hvert målepunkt mulighed fr at tilknytte bemærkninger. Tilsynet måler på de aftalte målepunkter, der er relevante fr den enkelte brger. Det er f.eks. ikke alle brgere, der er visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Tilsynets bedømmelse berr på en faglig vurdering af det samlede resultat fr brgere g medarbejdere, sm har givet tilsagn m at deltage i tilsynet. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 3 Tilsynsresultat Tilsynet har, på baggrund af det udførte uanmeldte tilsyn hs privat leverandør Aktiv Hjemmehjælp ApS afgivet tilsynsvurderingen gdkendt med mangler på enkelte mråder ud fra en faglig vurdering, jf. beskrivelse herunder. Samlet vurdering x Gdkendt Dette betyder, at den leverede hjælp g det skriftlige arbejdsgrundlag i frhld til den indgåede aftale, er vurderet til at leve p til såvel lvgivningens krav, kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Frhldene i hjemmeplejen vurderes samlet set at være gde g tilfredsstillende. Gdkendt med mangler på enkelte mråder Dette betyder, at den leverede hjælp g/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier g/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede frhld kntrlleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Alvrlige fejl g mangler Dette betyder, at den leverede hjælp g/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvrlige fejl g/eller mangler vurderet ud fra lvgivningens krav, kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et pfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede frhld kntrlleres ved et pfølgende uanmeldt tilsyn. Gdkendt med mangler på enkelte mråder Afgørelsen Gdkendt med mangler på enkelte mråder kendetegnes ved det tilfredsstillende tilsynsresultat, hvr tilsynet har knstateret: Gde, jævne g tilstrækkelige frhld i Aktiv Hjemmehjælp ApS vedrørende det skriftlige grundlag g den leverede hjælp. De styrker, sm tilsynet har knstateret i Aktiv Hjemmehjælp ApS, vedrører følgende mråder: Brgerne frtæller, at de mdtager den hjælp, de plever at have behv fr. Brgerne er trygge ved at mdtage hjælp fra Aktiv Hjemmehjælp ApS, g plever at have en tillidsfuld g ligeværdig dialg med medarbejderne. Brgerne udtaler, at medarbejderne er imødekmmende g fleksible. Brgernes hjem fremstår rengjrte med respekt fr brgerens ønske m levevis, vaner g ønsker. Medarbejderne har indgående kendskab til den enkelte brgers behv g ønsker. Medarbejderne frtæller engageret m deres arbejde g m de brgere, de udfører ydelser fr. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 Manglerne frekmmer hs alle brgere. De mangler, sm tilsynet har knstateret i Aktiv Hjemmehjælp ApS, vedrører følgende mål, målepunkter g dataindsamlingsmråder: Mål 3. Brgeren mdtager den visiterede hjælp til persnlig pleje i en tilfredsstillende kvalitet. Der er manglende dkumentatin g beskrivelse af tilrettelæggelse af brgerens persnlige pleje. Der er manglende dkumentatin g beskrivelse af den sundhedsfaglige viden, sm inddrages i udførelse af persnlig pleje. Der er manglende dkumentatin i brgerens hjem af Plejeplanen. Mål 4. Brgeren anvender egne ressurcer i pgaveløsningen Der er manglende dkumentatin af brgerens ressurcer. Mål 5. Opgaveløsningen understøtter sundhedsfremme g frebyggelse. Der er manglende dkumentatin af den sundhedsfremmende g frebyggende indsats. Mål 6. Brgeren mdtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse, hvr Københavns Kmmune er ansvarlig fr medicin dsering. Der bserveres manglende verensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i brgerens hjem g indhld i dseringsæskerne. Mål 8. Medarbejderne anvender sprget sm prfessinelt værktøj ifm. Udøvelse af pleje g msrg fr brgeren. Der er manglende dkumentatin af ntater. Mål 9. Brgeren sikres hygiejnemæssig frsvarlig renhldelse af bligen. Der er manglende dkumentatin i brgerens hjem af Rengøringsplanen. Manglerne vil kræve en bevidst g målrettet indsats. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 Tilsynsførende freslår følgende specifikke indsats til afhjælpning af de knstaterede mangler, at: At Aktiv Hjemmehjælp ApS sikrer, at tilrettelæggelse af brgerens persnlige pleje beskrives g dkumenteres. At Aktiv Hjemmehjælp ApS sikrer, at den sundhedsfaglige viden inddrages i dkumentatin g beskrivelse af persnlig pleje. At Aktiv Hjemmehjælp ApS sikrer, at der frefindes kpi af den udarbejdede Plejeplan i brgerens hjem. At Aktiv Hjemmehjælp ApS sikrer, at brgerens ressurcer dkumenteres. At Aktiv Hjemmehjælp ApS sikrer, at den sundhedsfremmende g frebyggende indsats beskrives g dkumenteres. At Aktiv Hjemmehjælp ApS sikrer, at medarbejderne fører ntater ifm. Observatiner g ændringer hs brgerne. At Aktiv Hjemmehjælp ApS sikrer, at der frefindes kpi af Rengøringsplan i brgerens hjem. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 4 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling g læring i frbindelse med det uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af venstående tilsynsresultat freslår tilsynet følgende at: At privat leverandør af hjemmepleje, Aktiv Hjemmehjælp ApS, iværksætter en bevidst g målrettet indsats i frhld til de påpegede mangler. Mere præcist anbefales følgende: At Aktiv Hjemmehjælp ApS gennemfører undervisning, plæring g vejledning af medarbejderne i sundhedsfaglig dkumentatin i henhld til: Vejledning til Sundhedsfaglig dkumentatin fr Private leverandører af persnlig pleje g praktisk hjælp, Københavns Kmmune, Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen, 1. august At Hjemmeplejen ApS i undervisning, plæring g vejledning har øget fkus på, at medarbejderne bliver i stand til at udarbejde døgn- g ugeplaner indehldende: Beskrivelse af tilrettelæggelse g gennemførelse af brgerens persnlige pleje under hensyntagen til brgerens prblemstillinger. Dkumentatin af brgerens ressurcer. Beskrivelse af den sundhedsfremmende g frebyggende indsats. Beskrivelse af hjælp til rengøring med brgerens eventuelle inddragelse. At Hjemmeplejen ApS udarbejder fkusmråder ift. Pleje g Omsrg til brgere med kmplekse prblemstillinger. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 5 Datagrundlag BDO Kmmunernes Revisin har på vegne af Københavns Kmmune gennemført et uanmeldt tilsyn i Aktiv Hjemmehjælp ApS ved direktør Linda Hansen. Ved tilsynet er der besøgt i alt fem brgere i eget hjem. Det drejer sig m tre brgere, sm er visiteret til ml. 2 7,9 timer ugentligt (kategri 2) g t brgere, sm er visiteret til ver 8 timer ugentligt (kategri 3). Tre brgere er visiteret til hjemmesygepleje. T af brgerne er visiteret til hjælp til medicinindtagelse, hvr hjemmesygeplejen i Københavns Kmmune udfører medicindsering. Yderligere en brger er visiteret til anlæggelse af kmpressinsfrbinding ved hjemmesygeplejen i Københavns Kmmune. Der er fretaget kntrl af sundhedsfaglig dkumentatin, gennemgang af brgerens samarbejdsbg, gennemført bservatiner hs brgerne samt gennemført interview med brgere g medarbejdere. Tilsynet har talt med fem brgere g tre medarbejdere. En medarbejder svarede ift. Tre brgere. Medarbejderne havde følgende faglige baggrund: Alle tre medarbejdere er scial- g sundhedshjælpere. Tilbagemelding m tilsynets bservatiner g tilsynsresultat blev givet til direktør Linda Hansen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 5.1 Dkumentatin, bservatin g interview med brgere g medarbejdere Der er udvalgt 10 repræsentative mål fra kvalitetsstandarderne: Det skriftlige grundlag, mål 1-2 Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje g msrg mål 3-5 Medicinhåndtering, mål 6 Generelle målepunkter, mål 7-8 Sammenhæng mellem visitatin g leveret praktisk hjælp, mål 9 Administratin samtale med leder g medarbejdere, mål 10 Der er i alt defineret 45 målepunkter. På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relatin til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Hs ingen brgere fremgår det af dkumentatinen, at brgeren har hukmmelsesprblemer. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 Det skriftlige grundlag i henhld til vejledning nr. 2 jævnfører lv m scial service g kmmunens kvalitetsstandarder Mål 1: Der er sammenhæng ml. visitatin g leveret pleje g msrg Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin (1) x Aktiv Hjemmehjælp ApS er blevet kblet til Københavns Kmmunes Elektrniske Omsrgssystem, KOS, en uge inden tilsynet. Hs alle brgere er der sammenhæng mellem funktinsvurderingen, visitatr sammenfatning g ydelsestildelingen ift. persnlig pleje g praktisk hjælp. Dkumentatin (2) x Alle brgere er visiteret til hjælp til persnlig pleje g praktisk bistand. Der er sammenhæng mellem visiterede ydelser g de ydelser, sm fremgår af kørelister fr dag g aften. Ingen brgere har en døgn- g ugeplan udarbejdet på baggrund af skabelnen i KOS. Direktør Linda Hansen plyser, at skabelnen i KOS Døgn- g ugeplan vil blive taget i brug i den nærmeste fremtid i frbindelse med implementering af KOS. Observatin (1) x Hs alle brgere bserveres verensstemmelse mellem funktinsvurderingen g brgerens tilstand. Observatin (2) x Hs alle brgere bserveres sammenhæng mellem visiterede ydelser g brgerens tilstand ift. persnlig pleje g praktisk hjælp. Hs t brgere bserveres manglende sammenhæng mellem visiterede sygeplejeydelser g brgerens tilstand. Ift. en brger, sm er visiteret til ernæringsterapi, plyser brgeren, at denne ikke længere udføres, g en anden brger plyser, at gennemførelse af bldsukkermåling g urinstix ikke udføres. Brger x Alle brgere mener at kunne få hjælp til at klage, såfremt brgeren måtte ønske det. Medarbejder x Alle medarbejdere kender brgerens visiterede ydelser. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 Mål 2: Dkumentatin (1) Brgeren får leveret de registrerede ydelser Ja Nej Bemærkninger x De leverede ydelser fremgår af kørelister fr henhldsvis dag g aften i Aktiv Hjemmehjælp ApS eget dkumentatins system. Kørelisten med brgernes visiterede ydelser er udarbejdet fr hver enkelt medarbejder. Medarbejderen dkumenterer ved sin underskrift på kørelisten, at ydelserne er leveret. Registrering g dkumentatin fr leverede besøg frefindes på kntret i Aktiv Hjemmehjælp ApS. Der er manglende dkumentatin i brgerens hjem fr visiteret g leveret persnlig pleje g praktisk bistand. Alle brgerne har en samarbejdsmappe fra Københavns Kmmune, sm benyttes af Hjemmesygeplejen. Dkumentatin (2) x Alle brgere, sm mdtager hjælp til persnlig pleje, har en Plejeplan, g alle brgere, sm mdtager praktisk hjælp har en Rengøringsplan. Brger (1) x Alle brgere udtaler, at de har mdtaget de senest registrerede besøg mhp. tidspunkt g varighed. En brger udtaler, at - det går lidt fr hurtigt. Brger (2) x Alle brgere udtaler, at medarbejderne er meget lydhøre til evt. ønsker indenfr de eksisterende rammer. Medarbejder (1) x Alle medarbejdere er bekendte med reglerne i Aktiv Hjemmehjælp ApS fr registrering af besøg herunder aflysningsårsager. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere kan redegøre fr principper vedr. tilbagemelding til lederen m ændringer i hjemmet. Medarbejder (3) x Alle medarbejdere kender reglerne fr bytteydelser. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 Persnlig pleje i henhld til lv m scial service 83 samt kmmunens kvalitetsstandarder Mål 3: Brgeren mdtager den visiterede hjælp til persnlig pleje i en tilfredsstillende kvalitet Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x Alle brgere har en plejeplan, hvraf de visiterede ydelser ifm. persnlig pleje er beskrevet i frm af stikrd. Der er manglende beskrivelse af tilrettelæggelse af brgerens persnlige pleje samt manglende beskrivelse af den individuelle pleje g msrg ifm. persnlige pleje. Der er manglende dkumentatin af den sundhedsfaglige viden, sm inddrages i udførelse af persnlig pleje. Det drejer sig f.eks. m en brger, sm er kateterbærer g svært gigtplaget, en brger, sm er særdeles undervægtig, g sm er i ernæringsterapi. Observatin x Der bserveres manglende sammenhæng mellem de beskrevne plejepgaver g brgerens tilstand, idet plejepgaverne ikke er beskrevet jf. venstående. Brger x Brgerne udtrykker generelt tilfredshed med kvaliteten af den persnlige pleje. En brger efterlyser: lidt mere prfessinalisme ift. at tage hensyn til brgerens sygdmsmæssige prblemstillinger i udførelse af persnlig pleje. Medarbejder (1) x Alle medarbejdere har kendskab til kørelisten g plejeplanen. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere har kendskab til brgerens fysiske, psykiske g sciale prblemstillinger, g kan frtælle m fagligheden bag den udførte hjælp i frhld til deres udannelsesmæssige baggrund. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

13 Sundhedsfremme g frebyggelse Mål 4: Brgeren anvender egne ressurcer i pgaveløsningen Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x Der er manglende dkumentatin af brgerens ressurcer i brgerens plejeplan. Brger x Alle brgere kan redegøre fr egen indsats i frbindelse med udførelsen af persnlig pleje g praktisk bistand. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre fr, hvrdan brgeren medinddrages i udførelse af persnlig pleje g/eller praktisk bistand. Mål 5: Opgaveløsning understøtter Sundhedsfremme g frebyggelse Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x Ingen brgere har en plejeplan, hvraf den sundhedsfremmende g frebyggende indsats er beskrevet. Observatin x Tilsynsførende bserverer risici sm f.eks. dårlig vejrtrækning g underernæring hs en brger, sm mdtager ernæringsterapi; risici fr infektiner hs en brger, sm er krnisk kateterbærer; samt risici fr tryksår, hs en brger, sm sidder på en trykaflastende pude i kørestl. Brger x På spørgsmål fra tilsynsførende giver ingen brgere udtryk bekymringer fr de af tilsynet identificerede risici. Medarbejder x Medarbejdere kan generelt frtælle m særlig indsats vedr. relevante risici ift. brgerens situatin. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 13

14 Medicinhåndtering i henhld til gældende retningslinjer vedr. medicinhåndtering Mål 6: Brgeren mdtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse, hvr Københavns Kmmune er ansvarlig fr medicindsering. Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x T brgere ud af fem er visiteret til hjælp til medicinindtagelse, hvr Københavns Kmmune er ansvarlig fr medicindsering. Begge brgere har en jurnal med skema Aktuel medicin i jurnalen. Observatin x Hs t brgere bserveres manglende verensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i brgerens hjem g indhld i dseringsæskerne. I frhld til den ene brger skal der ifølge skema Aktuel medicin være dseret 5 tabletter kl. 17 g 1 tablet kl. 22. Der er dseret 4 tabletter kl. 17 g 2 tabletter kl. 22. Direktøren rienteres m manglende verensstemmelse mellem Aktuel medicin g indhld i brgerens dseringsæske. Direktøren plyses m, at hun skal infrmere hjemmesygeplejen mhp. kntrl af den dserede medicin. I frhld til den anden brger skal der ifølge skema Aktuel medicin være dseret 9 tabletter kl. 8 g 2 tabletter kl. 22. Dsis kl. 22. er ikke dseret. Direktøren plyser, at medarbejderen har bserveret dette, g direktøren fremviser kmmunikatinsbg, hvr medarbejderen har nteret bservatinen af den manglende dserede aftenmedicin. Direktøren plyser, at hun selv pr. telefn har rienteret hjemmesygeplejen m frhldet. I brgerens samarbejdsmappe er der 2 stk. Aktuel medicin skemaer. Det fremgår ikke, hvilket af skemaerne, hjemmehjælpen skal anvende til ptælling af antal tabletter, når de skal yde hjælp til medicinindtagelse. Hjemmesygeplejerskerne har besluttet, at den dserede medicin skal pbevares i aflåst blå bks. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 14

15 Tilsynsførende bserverer, at den dserede medicin pbevares i aflåst blå bks, men brgeren viser tilsynsførende, at den ikke dserede medicin, dvs. medicinglassene, pbevares i brgerens køkkenskab, sm ikke er aflåst. Tilsynsførende kntakter Hjemmesygeplejen g rienterer m den manglende dsering af tabletter kl. 22. g gør pmærksm på, at der er t medicinskemaer i samarbejdsmappen samt at medicinglas frefindes i køkkenskabet. Direktøren fr Aktiv Hjemmehjælp ApS rienteres m kntakten til Hjemmesygeplejen. Brger x Den ene brger udtaler, at han er tryg ifm. hjælp til medicinindtagelse. Den anden brger udtaler, at hun ikke føler sig tryg ifm. hjælp til medicinindtagelse, idet hun ikke finder det nødvendigt, at den dserede medicin pbevares aflåst. Medarbejder (1) x Begge medarbejdere kan frtælle m eventuelle risikfaktrer ifm. medicinindtagelse til den aktuelle brger. Medarbejder (2) x Begge medarbejdere kan frtælle m eget ansvars- g kmpetencemråde. Generelle målepunkter Mål 7: Brgeren plever respekt i hverdagen Ja Nej Bemærkninger Observatin x Hs ingen af brgerne er der medarbejdere til stede i hjemmet under tilsynet, hvrfr det ikke er muligt at bservere respektfuld kmmunikatin g gd mgangstne. Brger x Alle brgere giver udtryk fr, at medarbejderne anvender respektfuld tiltale, respektfuld kmmunikatin g at medarbejderne viser respekt fr brgerens ønsker m levevis. Medarbejder x Alle medarbejdere kan frtælle m brgerens ønsker i frhld til respekt. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 15

16 Mål 8: Medarbejderen anvender sprget sm prfessinelt værktøj ifm. udøvelse af pleje g msrg fr brgeren Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x Observatin x Da der ikke er medarbejdere til stede i hjemmet under tilsynet er det ikke muligt at bservere, m det verbale g nnverbale sprg bliver brugt prfessinelt i samspillet mellem brger g medarbejder. Brger x Alle brgere plever, at medarbejderne mtiverer til selvhjælp. Sm eksempel kan nævnes, at en brger frtæller, at hun synes det er hyggeligt, når medarbejderen kmmer fr at gøre rent, frdi: snakker vi sammen, mens vi hjælpes ad med at tørre støv af. Medarbejder x Alle medarbejdere kan frtælle m særlige hygiejniske risikfaktrer hs brgeren. Praktisk hjælp i henhld til 83 Mål 9: Brgeren sikres hygiejnemæssig frsvarlig renhldelse af bligen Ja (1) Nej (0) Bemærkninger Dkumentatin x Alle brgere er visiteret til praktisk hjælp. Der freligger en Rengøringsplan fr hver enkelt brger. Planen pbevares på Hjemmehjælpens kntr g frefindes ikke i samarbejdsmappe i brgerens hjem. Observatin x Brger x Medarbejder x INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 16

17 Administratin samtale med leder g medarbejder Mål 12: Leverandøren har frbedret indsatsen efter tidligere tilsyn. Ja (1) Nej (0) Bemærkninger Dkumentatin Københavns Kmmune har ikke tidligere gennemført tilsyn med Aktiv Hjemmehjælp ApS, hvrfr det ikke er muligt fr tilsynet at følge p på tilsyn g handleplaner fra frrige år. Observatin Brger Medarbejder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 17

18 6 Fremgangsmåde Københavns Kmmune har udvalgt 4 kvalitetsmråder, der skal fungere sm fkusmråder fr de rdinære uanmeldte tilsyn. Det drejer sig m persnlig pleje, medicin håndtering, praktisk hjælp g generelle frhld. På baggrund af disse kvalitetsmråder er der udarbejdet 10 repræsentative mål fra Københavns Kmmunes Kvalitetsstandarder, g der er ud fra disse udarbejdet 45 målepunkter, sm anvendes i samtlige hjemmeplejedistrikter. Der anvendes flere dataindsamlingsmetder, herunder studier af dkumentatinsmateriale, bservatin g interviews af brgere g medarbejdere under tilsynet. Tilsynsfrløbet afvikles sm følgende: BDO Kmmunernes Revisin har frud fr det uanmeldte tilsynsbesøg udvalgt brgere, der skal indgå i tilsynet Ved besøgsstart kntaktes hjemmeplejens ledere eller stedfrtræderen, sm rienteres m tilsynet. Lederen får mulighed fr at freslå ændringer til listen med de udvalgte brgere, hvis særlige hensyn taler fr det Ledelsen anmdes m at kntakte de udvalgte brgere fr at indhente accept m, hvrvidt de ønsker at deltage i tilsynet samt m tilsynet må læse den dkumentatin, der findes fr den enkelte brger m.v. Tilsagnet dkumenteres af hjemmeplejelederen i brgerens dkumentatin Ved interviewet med brgerne kan det aftales med hjemmeplejens leder, at brgernes kntaktpersner/relevant medarbejder er til stede ved præsentatinen af tilsynsmedarbejderen, så situatinen pleves så tryg sm muligt fr brgeren Tilsynsmedarbejderen kntrllerer den dkumentatin hjemmeplejen har placeret på kntret fr de udvalgte brgere Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres der kvalitative interviews med de udvalgte brgere. Tilsynsmedarbejderne fretager ligeledes bservatiner hs de udvalgte brgere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview Med udgangspunkt i en interviewguide fretages der kvalitative interview med de udvalgte brgeres kntaktpersner/relevante medarbejdere Lederen kntaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes g lederen får en krt rientering m tilsynets frløb Tilsynsrapprt udarbejdes g sendes i faktuel høring, hvr hjemmeplejelederen har mulighed fr at rette faktuelle fejl, fx et frkert navn eller en misfrståelse. Tilsynsmedarbejderen retter fejlene Tilsynsrapprten sendes i frmel høring hs hjemmeplejeenheden/lederen g Ældreråd. I den frmelle høring kan hldninger til tilsynsrapprten tilkendegives Frmelle høringssvar kmmenteres g indarbejdes i tilsynsrapprten (se bilag 1) Tilsynsrapprt sendes til lederen af hjemmeplejen, ældrekntret g Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 18

19 7 Yderligere plysninger Yderligere plysninger fås ved henvendelse til: Iben Plange Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Dkumentatinsstaben Sjællandsgade København N Tlf. nr Underskrifter Den 23. august 2011 Lis Oline Madsen Sygeplejerske, Chefknsulent Lisbeth Lind Sygeplejerske, Chefknsulent BDO Kmmunernes Revisin Havnehlmen København V INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 19

20 Bilag 1: Høringssvar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 20

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Målepunkter fr Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Den 13. april 2015 Emnemråderne, sm indgår i plejehjemstilsynet, fremgår nummereret fra 1 til 4. Indenfr disse emnemråder har målepunkterne en række

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkeb Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Tilsynet er udført den 3. september 2009 kl. 13.00-16.00 af specialknsulenter

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup

Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup Frenede Care Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere