Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet"

Transkript

1 19 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 18

2 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side /37 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 18 Sundhedsstyrelsen, 19. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Elektronisk ISBN: Sprog: Dansk Version: 1. Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, Juni 19

3 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 1/37 Indholdsfortegnelse Resumé Indledning Baggrund Ordforklaring Indikatorer og patientgrundlag Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer Overvågning af hjerteområdet Indikator I: Overholdelse af udredningsretten Indikator IIa: Ventetid til elektiv invasiv diagnostik med koronar arteriografi (KAG) for stabil angina pectoris Indikator IIb: Ventetid til elektiv invasiv behandling med perkutan koronar intervention (PCI) for stabil angina pectoris Indikator IIIa: Ventetid til elektiv isoleret bypass-operation (CABG) Indikator IIIb: Ventetid til elektiv isoleret hjerteklapoperation Indikator IIIc: Ventetid til elektiv kombineret bypass-operation (CABG) og hjerteklapoperation Indikator IV: Overholdelse af reglerne om maksimale ventetider Bilagsfortegnelse Bilag 1: Skematisk oversigt over indikatorerne for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Bilag 2: Indikator I: Overholdelse af udredningsretten, detaljerede data Bilag 3: Supplerende info vedrørende indikator I Bilag 4: Indikator II: Ventetid til KAG og PCI, detaljerede data... 3 Bilag 5: Indikator III: Ventetiden til CABG, hjerteklapoperation eller kombineret CABG og klapoperation, detaljerede data... 34

4 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 2/37 Resumé Med denne rapport udgiver Sundhedsstyrelsen overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet med afrapportering af 3. kvartal 18. Overvågningen fokuserer på overholdelse af udredningsretten for alle patienter, som diagnosticeres med hjertesygdomme, samt på ventetider til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme. Endelig rapporteres det hvorvidt regionerne overholder reglerne for maksimale ventetider for visse tilstande af iskæmiske hjertesygdomme. Sundhedsstyrelsen drøfter rapporten i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, og i Sundhedsstyrelsens udvalg for hjertesygdomme. Udredningsretten Udredningsretten registreres og overvåges for alle hjertesygdomme samlet. Udredningsretten medfører, at patienterne har krav på at blive udredt indenfor 3 efter henvisning til udredning, hvis det er fagligt muligt. I tilfælde hvor det ikke er muligt at udrede patienten inden for 3, skal sygehuset inden for samme tidsfrist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Hvis regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan udrede patienten inden for fristen skal regionen tilbyde patienten udredning på et andet sygehus eller hos en privat aktør, som Danske Regioner har indgået aftale med. Registreringen af udredningsretten afløste de tidligere registreringer i forbindelse med de tidligere pakkeforløb på hjerteområdet. Denne praksis blev påbegyndt i januar 17 og har således været gældende i over et år, hvorfor Sundhedsstyrelsen forventer, at den er fuldt implementeret. Der er i Region Hovedstaden fortsat et markant lavere antal registreringer, end man kunne forvente, og regionen har således færrest registreringer af alle fem regioner. Sundhedsstyrelsen forventer fortsat, at alle regioner fremover har et stort fokus på at registrere udredningsretten i samtlige forløb. Udredningsretten er på landsplan overholdt i 77 % af de registrerede forløb i 3. kvartal 18, hvilket er en stigning på fire procentpoint sammenlignet med 2. kvartal 18. Der er i 3. kvartal fortsat store regionale variationer i overholdensen af udredningsretten. I Region Sjælland er udredningsretten kun overholdt i 55 % af forløbene, mens den i Region Nordjylland er overholdt i 95 % af forløbene. Sundhedsstyrelsen finder det stærkt bekymrende, at Region Sjælland trods en stigning på syv procentpoint sammenlignet med 2. kvartal 18 stadig kun overholder udredningsretten i ca. halvdelen af forløbene. I Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark er udredningsretten overholdt i 82% af forløbene. Sundhedsstyrelsen finder det bekymrende, at man i de tre regioner ikke overholder udredningsretten i ca. % af forløbene, og det forventes, at regionerne fortsat arbejder fokuseret på at overholde udredningsretten.

5 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 3/37 Ventetid til invasiv diagnostik/invasive indgreb På landsplan er der i 3. kvartal 18 sket et fald på seks procentpoint, fra 77 % til 71 %, i andelen af patienter for hvem ventetiden er under 3 til KAG sammenlignet med 2. kvartal 18. Sundhedsstyrelsen finder det fortsat bekymrende, at kun 71% og 64% af patienterne i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Midtjylland får foretaget en KAG inden for 3. Desuden finder Sundhedsstyrelsen det meget bekymrende, at det i Region Sjælland stadig er kun er ca. halvdelen af patienterne, der venter mindre end 3. Grundet indberetningsproblemer til Dansk Hjerteregister, foreligger der ikke data fra Region Hovedstaden og Region Sjælland for PCI i 3. kvartal 18. Indberetningsproblemerne vedrører også i mindre omfang KAG. Problemet er identificeret og der arbejdes på at få implementeret en løsning I langt de fleste tilfælde foretages en PCI relativt hurtigt efter KAG. I Region Syddanmark og Region Nordjylland fik mere end 9 procent af patienterne foretaget en PCI inden for 3 i 3. kvartal 18, mens andelen i Region Midtjylland var ca. %. Udvalgte operationer på hjerteområdet På landsplan er andelen af patienter, der inden for 3 fik foretaget en elektiv isoleret bypass-operation (CABG), faldet fra 86% i 2. kvartal 18 til % i 3. kvartal 18. Ventetiden til CABG er fortsat præget af variation mellem regionerne, fra Region Hovedstaden og Region Nordjylland, hvor 72% af patienterne ventede mindre end 3 på at få foretaget en CABG, til Region Syddanmark, hvor andelen er 93 %. Sundhedsstyrelsen finder det bekymrende, at der i Region Hovedstaden er sket et fald på 11 procentpoint sammenlignet med 2. kvartal. i Region Nordjylland er sket en stigning på 18 procentpoint, fra 54% til 72%, sammenlignet med 2. kvartal 18. På landsplan er andelen af patienter, der i 3. kvartal 18 fik foretaget en elektiv isoleret hjerteklap-operation inden for 45 på 77%, hvilket er samme niveau som i 2. kvartal 18. I Region Hovedstaden er det kun 64 % af patienterne, der får foretaget en isoleret hjerteklap-operation inden for 45. Sundhedsstyrelsen finder det stærkt bekymrende, at en tredjedel af patienterne venter mere end 45 på en isoleret hjerteklap-operation i Region Hovedstaden. I Region Midtjylland og Region Nordjylland er der sket markante stigninger på henholdsvis 19 og 13,3 procentpoint i andelen af patienter, der får foretaget en hjerteklapoperation inden for 45, til henholdsvis 85 % og 87 %, hvilket Sundhedsstyrelsen finder positivt. Maksimale ventetider De maksimale ventetider har til formål at sikre de sygeste og livstruede patienter en adgang til udredning og behandling, som er hurtigere end den generelle ret til udredning og

6 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 4/37 behandling. Sundhedsstyrelsen har i 3. kvartal 18 modtaget én indberetning vedrørende overskridelse af de maksimale ventetider på hjerteområdet. Øvrige bemærkninger til 3. kvartal 18 Region Midtjylland oplyser at de gennem flere initiativer i regionen arbejder koncentreret med at løse udfordringerne i forhold til at overholde udredningsretten samt sikre korte ventetider på hjerteområdet til undersøgelser og behandling, ikke mindst i relation til ventetiderne på KAG. KAG-undersøgelser samles fra 1. juni 19 på Aarhus Universitetshospital, Skejby, og forud herfor har man midlertidigt udvidet kapaciteten mhp. at afvikle ventelisterne. Regionen har desuden igangsat en række tiltag mhp. udbedring af situationen på både kort og langt sigt, herunder øget indsats ift. patientoplysning om rettigheder og muligheder, samt en undersøgelse af, hvordan man særligt i den vestlige del af regionen kan styrke den kardiologiske kapacitet, da udfordringerne skyldes mangel på kardiologiske speciallæger. Regionen oplyser endvidere at antallet af registreringer af CABG ikke stemmer overens med regionens egne opgørelser, og at man er i dialog med RKKP/DHR, hvortil regionens data indberettes, med henblik på at belyse årsagen til dette. Region Nordjylland oplyser, at der periodisk har været en øget forekomst af patienter med akut, livstruende hjertesygdom og behov for fremskyndet operation, hvilket har haft indvirkning på ventetiderne for de elektive hjerteoperationer. Regionen oplyser endvidere, at det lave antal CABG-procedurer dels skyldes sæsonudsving og dels en ændring i valg behandling, således at flere behandles med PCI fremfor CABG. Med et lavt antal patienter vil selv enkelte patienter, der venter længere, skabe store udsving.

7 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 5/37 1. Indledning 1.1. Baggrund Sundhedsstyrelsen overvåger pr. 1. januar 17 hjerteområdet ud fra en ny model, som erstatter den tidligere monitoreringsmodel på området. Hjerteområdet i Danmark er et område i udvikling, og et område der er kendetegnet af en høj overlevelsesrate, som er blandt de bedste, set i et globalt perspektiv. Det ses f.eks. i Dansk Hjerteregister, som bl.a. viser lav dødelighed og få komplikationer på hjerteområdet. De udvalgte operationer i rapporten er valgt, da man i perioder har set lang ventetid ved disse i nogle regioner. Overvågningen er baseret på eksisterende datakilder og indhentes fra Landspatientregisteret, Dansk Hjerteregister og fra regionerne. Sundhedsstyrelsen offentliggør kvartalsvist data i en overvågningsrapport, som også indeholder udviklingen over tid. Data er produceret af Sundhedsdatastyrelsen og Dansk Hjerteregister Ordforklaring Angina pectoris: Hjertekrampe, det vil sige brystsmerter som skyldes utilstrækkelig ilttilførsel til hjertemuskulaturen. Ved stabil angina pectoris kommer brystsmerter efter et stabilt mønster. Ved ustabil angina pectoris er der tale om en akut forværring. Akut myokardieinfarkt (AMI): Blodprop i hjertets kranspulsårer. CABG: DHR: ICD-1: Coronary Artery Bypass Grafting (kaldes også bypass-operation eller koronar bypass). En hjerteoperation, hvor brystkassen åbnes og der laves "omkørsler" på de snævre eller lukkede steder på hjertets kranspulsårer. Dansk Hjerteregister. En landsdækkende klinisk database for invasiv kardiologi og hjertekirurgi. Publiceres af Statens Institut for Folkesundhed, SIF. International Classification of Diseases, tiende udgave. Et system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO.

8 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 6/37 Iskæmisk hjertesygdom: Samlet betegnelse for tilstande med utilstrækkelig ilttilførsel til hjertemuskulaturen, herunder angina pectoris og akut myokardieinfarkt. KAG: NDHR: PCI: SDS: SIF: Koronar arteriografi. En røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer. Via lysken føres et tyndt kateter op til hjertet. Der indsprøjtes kontraststof og på røntgenbillederne kan eventuelle forsnævringer på kranspulsårene ses. Nyt Dansk Hjerteregister. Under opbygning via RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram. Perkutan koronar intervention, også kaldet ballonudvidelse. En invasiv behandling der har til formål at udvide forsnævringer i kranspulsårene. En PCI starter altid med en forundersøgelse, en KAG. Hvis der ved KAG findes forsnævringer, som bør behandles med PCI, kan behandlingen foretages med det samme eller kort tid efter. Sundhedsdatastyrelsen Institut for Folkesundhed. Et nationalt forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed. Hører under Syddansk Universitet Indikatorer og patientgrundlag Overvågningen indeholder udvalgte centrale indikatorer (for uddybning henvises til bilag 1): I. Overholdelse af udredningsretten 1 II. III. Ventetid til elektiv udredning med koronar arteriografi (KAG) og behandling gennem perkutan koronar intervention (PCI) hos patienter med stabil angina pectoris. Ventetid til elektiv isoleret coronary artery bypass grafting (CABG; bypass), elektiv isoleret hjerteoperation og kombineret CABG og hjerteklapoperation. 1 Sundhedsloven, LBK nr 1188 af 24/9/16 82

9 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 7/37 IV. Overholdelse af maksimale ventetider 2 for patienter med iskæmisk hjertesygdom, der har behov for genåbning af kar (revaskulariserende indgreb) efter afsluttet udredning, og hvor der er en af flg. tilstande: a. Påvist venstre hovedstammesygdom b. Dokumenteret ustabil angina pectoris c. Stabil angina pectoris indenfor 3 efter akut myokardieinfarkt (post-ami-angina) For indikator I omfatter patientgrundlaget alle mennesker med diagnosticerede hjertesygdomme, og med et gyldigt cpr-nummer og bopæl i Danmark. Data er opgjort på bopælsregion. Det vil sige patienter, der offentligt finansieret er henvist til elektiv udredning og har fået en af følgende diagnoser: Indikator I: Hjertesygdom Diagnosekode (ICD-1) 3 Gigtfeber DI1*, DI Kroniske reumatiske hjertesygdomme DI5*-DI9* Blodtryksforhøjelse DI1*-DI15* Iskæmiske hjertesygdomme DI*-DI25* Pulmonal hjertesygdom og sygdomme i lungekredsløbet Andre former for hjertesygdomme DI2, Di27* DI3*-DI52* Tabel 1: Oversigt over diagnosekoder for hjertesygdomme omfattet af overvågningen af indikator I. I praksis dækker diagnosekoderne alle hjertesygdomme. For indikator II og indikator III: Patientgrundlaget er patienter, som har fået gennemført elektivt invasiv diagnostik (KAG) eller behandling (PCI), eller elektiv hjertekirurgi på et offentligt sygehus i Danmark, på baggrund af indberetninger til Dansk Hjerteregister. Data er opgjort på sygehusregion. For indikator III er der derfor kun vist de regioner, hvor operationerne foretages. Den procentuelle andel af patientforløb med uoplyst ventetid vises, såfremt denne er større end. Der vises ikke data for opgørelser med færre end ti patienter. 2 Bekendtgørelse nr 584 af 28/4/15 og vejledning nr af 28/4/15 3 Kan tilgås gennem Sundhedsvæsenets klassifikationssystem - SKS-browser - på følgende link:

10 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 8/37 For indikator IV opgives det antal patienter, for hvem reglerne for maksimale ventetider ikke er overholdt. Data rapporteres direkte fra regionerne til Sundhedsstyrelsen Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer For indikator I vises opgørelsen grafisk ved andelen (procentdel) af udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt. Overholdelse af udredningsretten betyder, at patienten er udredt eller har fået en behandlingsplan inden for 3 efter henvisning. For nærmere beskrivelse af udredningsretten henvises til Sundhedsdatastyrelsens Monitoreringsvejledning for Udredningsretten i somatikken 4. Ved de første opgørelser er det ikke muligt at vurdere udviklingen over tid, da denne indikator ikke tidligere er fremstillet for hjerteområdet. Det skal endvidere bemærkes, at indikator I formentlig ikke vil være fuldt retvisende i 1. kvartal 17, da der er tale om en ny registreringspraksis, således at de patienter, der tidligere blev registreret med hjertepakkeforløbskoder, fra og med 1. januar 17 i stedet skal registreres i forhold til udredningsretten i somatikken. Udredningsretten registreres og overvåges for alle hjertesygdomme samlet. Udredningsretten medfører, at patienterne har krav på at blive udredt indenfor 3 efter henvisning til udredning, hvis det er fagligt muligt. I tilfælde hvor det ikke er fagligt muligt, har den pågældende region pligt til at give patienten en plan for det videre udredningsforløb. Hvis regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan udrede patienten inden for fristen skal regionen tilbyde patienten udredning på et andet sygehus eller hos en privat aktør, som Danske Regioner har indgået aftale med. Denne registrering afløser de tidligere registreringer i forbindelse med tidligere pakkeforløb for hjerteområdet og begyndte i januar 17, dvs. i første kvartal 17. For indikator II vises opgørelsen grafisk ventetiden fra henvisningsdato til henholdsvis KAG og PCI for patienter med stabil angina pectoris, opgjort i intervaller på -7, 8-14, 15-3, og 45+. For indikator III vises opgørelsen grafisk ved ventetiden fra henvisningsdato til elektiv isoleret CABG, elektiv isoleret hjerteklapoperation eller kombineret CABG og hjerteklapoperation opgjort i intervaller på -7, 8-14, 15-3, og 45+. For indikatorerne II og III skal det bemærkes, at patienter der efter eget ønske, eller på grund af helbredsforhold, får udskudt deres undersøgelse eller behandling (herunder operation) indgår i datagrundlaget. Dette betyder at patienter kan have ventetider på mere end 3, uden at der er tale om en overskridelse i forhold til retten til sygehusbehandling 5. Regionerne har mulighed for at opgøre disse årsager lokalt Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (nr 293 af 27/3/17)

11 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 9/37 For indikator IV angives antallet af patienter, for hvem reglerne om de maksimale ventetider ikke er overholdt, på regionalt og nationalt niveau. Se i øvrigt bilag 1 for en skematisk oversigt over indikatorerne for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet. Hvis antallet af patienter, der har fået foretaget en operation er under 1, vil de ikke fremgå i den pågældende figur eller tabel, fx som for indikator IIIa.

12 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 1/37 2. Overvågning af hjerteområdet I dette kapitel vises opgørelser over hver af de fire indikatorer beskrevet i afsnit 1.3 samt efterfølgende kommentering.

13 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 11/ Indikator I: Overholdelse af udredningsretten Region Hovedstaden Region Sjælland 1 1 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Region Syddanmark Region Midtjylland 1 1 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Region Nordjylland Nationalt 1 1 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Figur 1: Overholdelse af udredningsretten. Figuren angiver andelen af udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt. Kilde: Landspatientregisteret 1. november 18, Sundhedsdatastyrelsen.

14 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 12/37 Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator I: Indledningsvist bemærkes det, at der i Region Hovedstaden fortsat er et væsentligt lavere antal registreringer vedrørende udredningsretten end man kunne forvente. Sundhedsstyrelsen forventer fortsat, at regionerne har et stort fokus på at få registreret alle udredningsforløb. Udredningsretten er på landsplan overholdt i 77 % af de registrerede forløb i 3. kvartal 18. Dette er således en stigning på fire procentpoint sammenlignet med 2. kvartal 18. Der er i 3. kvartal fortsat store regionale variationer i overholdelsen af udredningsretten. I Region Sjælland er udredningsretten kun overholdt i 55% af de registrerede forløb, mens den i Region Nordjylland er overholdt i 95 % af forløbene. Sundhedsstyrelsen finder det fortsat stærkt bekymrende, at Region Sjælland på trods af en stigning på syv procentpoint sammenlignet med 2. kvartal 18 stadig kun overholder udredningsretten i ca. halvdelen af forløbene. I Region Midtjylland og Region Hovedstaden er udredningsretten overholdt i 82% af forløbene, og i begge regioner ses en stigning sammenlignet med 2. kvartal 18 på hhv. 1 og 8 procentpoint. I Region Syddanmark er udredningsretten ligeledes overholdt i 82% af forløbene. Dette er et fald på fire procentpoint sammenlignet med 2. kvartal 18. I de tre regioner overholder man således ikke udredningsretten i ca. % af forløbene, Sundhedsstyrelsen finder det vigtigt at regionerne fortsat har fokus på både at få registreret alle udredningsforløb og det forventes, at regionerne fortsat arbejder fokuseret på at overholde udredningsretten. For oversigt over antal og andel af patienter der henholdsvis er blevet udredt/har fået en udredningsplan inden 3 se bilag 2 og 3.

15 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 13/ Indikator IIa: Ventetid til elektiv invasiv diagnostik med koronar arteriografi (KAG) for stabil angina pectoris Region Sjælland Region Hovedstaden Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/ Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Region Syddanmark Region Midtjylland Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/ Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Region Nordjylland Nationalt Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/ Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Figur 2: Ventetid fra henvisningsdato til invasiv diagnostik (KAG). Kilde: Dansk Hjerteregister, december 18.

16 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 14/ Indikator IIb: Ventetid til elektiv invasiv behandling med perkutan koronar intervention (PCI) for stabil angina pectoris Region Syddanmark Region Midtjylland 1 1 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 1 Region Nordjylland Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Grundet indberetningsproblemer til Dansk Hjerteregister, foreligger der ikke data fra Region Hovedstaden og Region Sjælland for PCI i 3. kvartal 18. Indberetningsproblemerne vedrører også i mindre omfang KAG. Problemet er identificeret og der arbejdes på at få implementeret en løsning. Figur 3: Ventetid fra henvisningsdato til invasiv behandling (PCI). Kilde: Dansk Hjerteregister, december 18.

17 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 15/37 Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIa: På nationalt niveau er ventetiden til KAG (en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer ved hjertekramper med det formål at lokalisere en forsnævring) for 71% af patienterne kortere end 3. Dette er et fald på seks procentpoint (fra 77% til 71%) sammenlignet med 2. kvartal 18. Sundhedsstyrelsen finder det fortsat bekymrende, at kun 71% og 64% af patienterne i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Midtjylland får foretaget en KAG inden for 3. Det noteres, at der i Region Sjælland har været en positiv udvikling med en stigning på 12 procentpoint, fra 42% til 54%, i andelen af patienter, der får foretaget en KAG inden for 3. Sundhedsstyrelsen finder det dog meget bekymrende, at næsten halvdelen af patienterne i Region Sjælland venter mere end 3 på at få foretaget en KAG. Det noteres endvidere, at der i 3. kvartal i Region Nordjylland er sket et fald på procentpoint, fra 9 % til 7 %, i andelen af patienter der får foretaget en KAG inden for 3. Et lignende fald skete også i 3. kvartal 17. Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIb: I langt de fleste tilfælde foretages en PCI (ballon-udvidelse af forsnævring i kranspulsårerne) relativt hurtigt efter, at diagnosen er stillet ved KAG. I Region Syddanmark og Region Nordjylland fik mere end 9 % af patienterne foretaget en PCI inden for 3 i 3. kvartal 18, mens andelen i Region Midtjylland var ca. % 6. 6 Grundet indberetningsproblemer til Dansk Hjerteregister, foreligger der ikke data fra Region Hovedstaden og Region Sjælland for PCI i 3. kvartal 18. Indberetningsproblemerne vedrører også i mindre omfang KAG. Problemet er identificeret og der arbejdes på at få implementeret en løsning.

18 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 16/ Indikator IIIa: Ventetid til elektiv isoleret bypass-operation (CABG) Region Hovedstaden Region Syddanmark, 7,, 5,, 3,, 1,, Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18, 7,, 5,, 3,, 1,, Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Region Midtjylland Region Nordjylland, 7,, 5,, 3,, 1,, Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18, 7,, 5,, 3,, 1,, Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Nationalt, 7,, 5,, 3,, 1,, Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Figur 4: Ventetid fra henvisningsdato til elektiv isoleret CABG. Kilde: Dansk Hjerteregister, december 18.

19 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 17/37 Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIIa: På landsplan er andelen af patienter, der inden for 3 fik foretaget en elektiv isoleret bypass-operation (CABG), faldet fra 86% i 2. kvartal 18 til % i 3. kvartal 18. Ventetiden til CABG er fortsat præget af variation mellem regionerne; med den laveste andel i Region Hovedstaden og Region Nordjylland, hvor 72% af patienter fik foretaget en CABG operation inden for 3, til den højeste andel i Region Syddanmark hvor 93% af patienterne fik foretaget CABG operation inden for 3. Sundhedsstyrelsen finder det bekymrende, at der i Region Hovedstaden er sket et fald på 11 procentpoint, fra 83 % til 72%, sammenlignet med 2. kvartal 18. Det bemærkes at der i Region Nordjylland er sket en stigning på 18 procentpoint, fra 54% til 72%, sammenlignet med 2. kvartal 18. Dette er dog med forbehold for et meget lavt antal registreringer i Region Nordjylland. Region Midtjylland har oplyst, at antallet af registreringer af CABG fortsat ikke stemmer med regionens egne opgørelser, og at man vil tage kontakt til RKKP/DHR, hvortil regionens data indberettes, med henblik på belysning af årsagen hertil. For detaljerede data i øvrigt se bilag 5.

20 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 18/ Indikator IIIb: Ventetid til elektiv isoleret hjerteklapoperation Region Hovedstaden Region Syddanmark Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/ Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Region Midtjylland Region Nordjylland Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/ Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Nationalt, 7,, 5,, 3,, 1,, Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Figur 5: Ventetid fra henvisningsdato til isoleret hjerteklapoperation. Kilde: Dansk Hjerteregister, december 18.

21 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 19/37 Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIIb: På landsplan er andelen af patienter der i 3. kvartal 18 fik foretaget en elektiv isoleret hjerteklap-operation inden for 45 på 77%, hvilket er på samme niveau som i 2. kvartal 18. Der er fortsat stor variation i ventetiderne mellem regionerne. I Region Hovedstaden er det 64 % af patienterne, der får foretaget en isoleret hjerteklap-operation inden for 45. Sundhedsstyrelsen finder det dog fortsat stærkt bekymrende, at en tredjedel af patienterne venter mere end 45 på en isoleret hjerteklapoperation i regionen, det skal dog bemærkes at det er sket en stigning på tre procentpoint ift. 2. kvartal 18, hvilket Sundhedsstyrelsen finder positivt. I Region Midtjylland og Region Nordjylland er der sket markante stigninger på henholdsvis 19 og 13,3 procentpoint i andelen af patienter, der får foretaget en isoleret hjerteklapoperation inden for 45, til henholdsvis 85 % og 87 %. Dette er dog med forbehold for et lavt antal registreringer i begge regioner. Det bemærkes, at der for alle regioner er tale om et forholdsvis lavt antal operationer, hvilket kan give et stort grafisk udslag på figuren over kvartalerne. For detaljerede data se bilag 5.

22 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side / Indikator IIIc: Ventetid til elektiv kombineret bypass-operation (CABG) og hjerteklapoperation Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIIc: Det bemærkes, at indikator IIIc: Ventetid til elektiv kombineret bypass-operation (CABG) og hjerteklapoperation rapporteres samlet for et helt år, idet der udføres for få operationer til at rapportere på kvartalsbasis. Sundhedsstyrelsen har derfor valgt kun at rapportere den kombineret bypass- og hjerteklapoperation en gang årligt, i fjerde kvartal. Næste rapportering af indikator IIIc ses således ved rapporteringen af 4. kvartal 18.

23 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 21/ Indikator IV: Overholdelse af reglerne om maksimale ventetider Antallet af tilfælde hvor regionerne ikke har overholdt reglerne om de maksimale ventetider fremgår af tabel 2: Antal patienter i hver region, hvor ventetidsreglerne er overtrådt. Tabel 2: Antal patienter i hver region, hvor ventetidsreglerne er overtrådt 3. kvartal 18 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Antal patienter hvor ventetidsreglerne er overtrådt 1 Kilde: Sundhedsstyrelsen, januar 18. De maksimale ventetider har til formål at sikre de sygeste og livstruede patienter en adgang til udredning og behandling, som er hurtigere end den generelle ret til udredning og behandling. Sundhedsstyrelsen har modtaget indberetninger vedrørende én overskridelse af de maksimale ventetider i 3. kvartal 18 på hjerteområdet. Overholdelsen af de maksimale ventetider på hjerteområdet er generelt tilfredsstillende.

24 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 22/37 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Skematisk oversigt over indikatorer for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Indikator I: Overholdelse af udredningsretten, detaljerede data Supplerende info vedrørende indikator I Indikator II: Ventetid til KAG og PCI, detaljerede data Indikator III: Ventetiden til CABG, hjerteklapoperation eller kombineret CABG og klapoperation, detaljerede data

25 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 23/37 Bilag 1: Skematisk oversigt over indikatorerne for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Tabel 3. Detaljeret oversigt over indikatorer Indikator Beskrivelse Fremstilles kvartalsvist Datakilde /leverandør /interval I Andel hjertepatienter, som er udredt 3 Udredningsretten. Omfatter alle hjertediagnoser, hvor udredningsretten er overholdt. Alle diagnoser, hvor udredningsretten er overholdt Andel udredningsforløb for patienter med hjertesygdom gennemført inden for 3, ud af alle udredningsforløb for patienter med hjertesygdom LPR / SDS Kvartalsvist II For indikationen stabil angina pectoris (brystsmerter) 2a. Ventetid fra henvisningsdato til KAG (røntgenkontrast-undersøgelse af kranspulsårerne) Procentandel af KAG er og PCI er fordelt på flg. Intervaller: -3 DHR / SIF Kvartalsvist Ventetid til invasiv diagnostik (KAG), hhv. invasiv behandling (PCI) 2b. Ventetid fra henvisningsdato til PCI (ballonudvidelse) III Ventetid til elektiv* (planlagte, ikke-akutte) hjerteoperationer Ventetid fra henvisningsdato til bypass (CABG) og hjerteklapoperation 3a. Isoleret CABG 3.b Isoleret klapoperation 3c. Kombineret CABG og klapoperation Procentandel af procedurer fordelt på flg. Intervaller: DHR / SIF 3a. og 3b. kvartalsvist 3c. Årligt IV Overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider for visse tilstande iskæmisk hjertesygdom. 4a. Venstre hovedstammesygdom (2 uger fra KAG + henvisning til CABG) 4b. Ustabil angina pectoris Antal patienter hvor ventetidsreglerne** er overskredet Regionerne sender månedsvis til SST (3 uger fra afsluttet udredning + henvisning til revaskularisering)

26 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 24/37 4c. Stabil angina pectoris opstået inden for 3 efter akut myokardieinfarkt (blodprop) (5 uger fra afsluttet udredning + henvisning til revaskularisering) Udredningsretten: Bekendtgørelsen ret til udredning inden for 3 (gælder alle patienter) Defineret i tabel 2: Diagnosekoder (ICD1-SKS) for hjertesygdom *omfatter således ikke de akutte operationer **Maksimale ventetider for visse tilstande af iskæmisk hjertesygdom, se præcision af sygdomme og ventetidsregler i bekendtgørelsen nr. 584 af 28/4/15 og vejledning nr af 28/4/15

27 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 25/37 Bilag 2: Indikator I: Overholdelse af udredningsretten, detaljerede data Tabel 4. Oversigt over antal udredningsforløb i indikator I, samt andel forløb, hvor udredningsretten blev overholdt. For beskrivelse af indikator I, se afsnit 2, indikatorer og patientgrundlag. Data er stationær. Kilde: Landspatientregisteret 1. november 18, Sundhedsdatastyrelsen Indikatorer Overholdelse af udredningsretten Bopælsregion Antal udredningsforløb Andel udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt, procent Nordjylland 3. kvt kvt kvt kvt kvt Midtjylland 3. kvt kvt kvt kvt kvt Syddanmark 3. kvt kvt kvt kvt kvt

28 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 26/37 Hovedstaden 3. kvt kvt kvt kvt kvt Sjælland 3. kvt kvt kvt kvt kvt Nationalt 3. kvt kvt kvt kvt kvt

29 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 27/37 Bilag 3: Supplerende info vedrørende indikator I Figur 7. Andel af patienter der er blevet udredt inden 3. Data er stationær. Kilde: Landspatientregisteret 1. november 18, Sundhedsdatastyrelsen. Andel patienter udredt inden Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Figur 8. Andel af patienter der har fået en udredningsplan inden 3. Kilde: Landspatientregisteret, 1. november 18, Sundhedsdatastyrelsen. Andel patienter m. udredningsplan inden Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland

30 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 28/37 Tabel 5. Oversigt over antal og andel forløb med udredning (klinisk beslutning) og forløb med udredningsplan inden 3 fra henvisning. Kilde. Landspatientregisteret 1. november 18, Sundhedsdatastyrelsen. Vedrørende udredningsforløb Vedrørende udredningsplan Bopælsregion Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt Andel patienter udredt inden 3 1), procent Andel patienter udredt efter 3 2), procent Antal udredningsplaner i alt Andel udredningsplaner inden 3 3), procent Andel udredningsplaner efter 3 4), procent Nordjylland 3. kvt kvt kvt kvt kvt Midtjylland 3. kvt kvt kvt kvt kvt Syddanmark 3. kvt kvt kvt kvt kvt

31 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 29/37 Hovedstaden 3. kvt kvt kvt kvt kvt Sjælland 3. kvt kvt kvt kvt kvt Nationalt 3. kvt kvt kvt kvt kvt De separate oversigter over udredning med klinisk beslutning hhv. udredningsplan følger lignende, men ikke identiske algoritmer som udredningsretten. For nærmere beskrivelse henvises til Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside vedrørende monitorering af udredningsretten.

32 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 3/37 Bilag 4: Indikator II: Ventetid til KAG og PCI, detaljerede data Tabel 6. Oversigt over andel af ventetid til KAG. Kilde: Dansk Hjerteregister, december 18 Indikator IIa: KAG på indikator stabil AP, ventetider Andel i procent Region Kvartal Antal Hovedstaden 3. kvt.17 31,3 29,4 13,3 7, 18,8 516 Hovedstaden 4. kvt.17 27,8 31,1 16,5 6,7 17,8 55 Hovedstaden 1. kvt.18 32,6 26,1 13,8 6,5,7 521 Hovedstaden 2. kvt.18 27,4,1 22,6 13,4 16,4 2 Hovedstaden 3. kvt.18 3, 23,5 17,4 11,3 17,6 4 Sjælland 3. kvt.17 23,7 14,1 5 1,7 1,5 217 Sjælland 4. kvt.17 19,1 16,9 5,7 1,3 2,9 136 Sjælland 1. kvt.18 14,1 8,5 28,2 19,7 29,6 213 Sjælland 2. kvt.18 8,7 8,7 25, 14,1 43,5 184 Sjælland 3. kvt.18 23, 14,8 16,3 5,8,1 257 Syddanmark 3. kvt.17 35,4 17,4 26,6 13 7,6 579 Syddanmark 4. kvt.17 3,1 3,2 29,7 8,5 1,4 622 Syddanmark 1. kvt.18 38,8 26,6 28,2 4,7 1,7 575 Syddanmark 2. kvt.18,7 33,8 22, 2,4 1,1 55 Syddanmark 3. kvt.18 37,8 24,2 25,5 6,4 6,2 487

33 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 31/37 Midtjylland 3. kvt.17 34,4 1,4 27, 13,6 14,6 588 Midtjylland 4. kvt.17 34,2 12,4 26,5 13,5 13,4 6 Midtjylland 1. kvt.18 37,8 9,5 21,3 8,7 22,8 624 Midtjylland 2. kvt.18,1 7,5 18, 12,1 22,3 521 Midtjylland 3. kvt.18 39, 6,4 18,7 8,5 27,4 518 Nordjylland 3. kvt.17 32,3 15,8,3 1,3 21,3 31 Nordjylland 4. kvt.17,1 32, 35, 1,7 2,2 3 Nordjylland 1. kvt.18 15,2 19,8 53,9 8,2 2,9 624 Nordjylland 2. kvt.18 11,9 22,3 56,8 7,1 1,9 31 Nordjylland 3. kvt.18 27,8 17,8 23,6 11,6 19,3 259 Nationalt 3. kvt.17 32,6 17,5 25,8 11,2 13, 2251 Nationalt 4. kvt.17 28,4 25,2 27,8 9,9 8, Nationalt 1. kvt.18 31,3 19, 26,9 8,1 14, Nationalt 2. kvt.18 3,4 19,9 26,8 9, 13, Nationalt 3. kvt.18 33,2 17,3,4 8,7, Tabel 7. Oversigt over andel af ventetid til PCI. Kilde: Dansk Hjerteregister, januar 18. Indikator IIb: PCI på indikator stabil AP, ventetider Andel i procent Region Kvartal Antal Hovedstaden 3. kvt.17 42,6 17,2 1,7 11,5 18, 122 Hovedstaden 4. kvt.17 38,1 23, 15,1 5,6 18,3 126

34 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 32/37 Hovedstaden 1. kvt.18 49, 19,3 9,7 7,6 13,1 145 Hovedstaden 2. kvt.18 45,9 15,3 1,8 14,4 12,6 111 Hovedstaden 3. kvt.18 Sjælland 3. kvt.17 54,3 11,4 25,7 7,6 1, 15 Sjælland 4. kvt.17 5, 16,1 19,6 1,7 3,6 56 Sjælland 1. kvt.18 13,8 12,1 34,5 17,2 22,4 58 Sjælland 2. kvt.18 21,3 1,6 23,4 8,5 34, 47 Sjælland 3. kvt.18 Syddanmark 3. kvt.17 61,3 1,8 21,1 3,1 3,6 198 Syddanmark 4. kvt.17 61,4 8, 25,3 5,2, 194 Syddanmark 1. kvt.18 68,4 16,8 12,2 1,5 1, 249 Syddanmark 2. kvt.18 65,8 22,3 1,9,5,5 193 Syddanmark 3. kvt.18 73,6 17,8 6,1 2,,5 197 Midtjylland 3. kvt.17 69,2 2,1 8, 8, 12,7 237 Midtjylland 4. kvt.17 7, 1,8 1,1 8,4 9,7 227 Midtjylland 1. kvt.18 7,1 3,2 4,7 7,6 14,4 278 Midtjylland 2. kvt.18 67,4 2,9 8, 6,5 15,2 276 Midtjylland 3. kvt.18 71,6 2,7 7,6 5,3 12,9 225 Nordjylland 3. kvt.17 91,5 1,7,8,8 5,1 118 Nordjylland 4. kvt.17 88,9 3, 4,4 3,,7 135

35 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 33/37 Nordjylland 1. kvt.18 86,7 2,3 6,3 3,9,8 128 Nordjylland 2. kvt.18 85,3, 4,9 9,8, 12 Nordjylland 3. kvt.18 89,5 1,1 4,2 2,1 3,2 95 Nationalt 3. kvt.17 64,5 7,8 13, 6,2 8,5 778 Nationalt 4. kvt.17 64,1 8,3 15,4 6,2 6, Nationalt 1. kvt.18 64,5 9,9 9,8 6,2 9,3 6 Nationalt 2. kvt.18 63,3 1, 9,7 6,7 1, 731 Nationalt 3. kvt.18

36 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 34/37 Bilag 5: Indikator III: Ventetiden til CABG, hjerteklapoperation eller kombineret CABG og klapoperation, detaljerede data Tabel 8. Oversigt over andel af ventetid til elektiv isoleret CABG. Kilde: Dansk Hjerteregister, december 18. Indikator IIIa: Elektiv isoleret CABG Andel i procent Region Kvartal Antal Hovedstaden 3. kvt.17 7,4 34,8 21,5 6,7 29,6 135 Hovedstaden 4. kvt.17 21, 26,8 24,6 4,3 23,2 138 Hovedstaden 1. kvt.18 26,4 31,9 16,6 3,1 21,5 163 Hovedstaden 2. kvt.18 34,2 32,9 15,4 1,1 7,4 149 Hovedstaden 3. kvt.18 26,7 28,2 16,8 15,3 13, 138 Syddanmark 3. kvt.17 11,6 27,5 23,2,3 17,4 69 Syddanmark 4. kvt.17 21,6 28,9 28,9 13,4 7,2 97 Syddanmark 1. kvt.18 17,8 49,3 24,7 8,2, 73 Syddanmark 2. kvt.18,5 47,7 25, 6,8, 88 Syddanmark 3. kvt.18 39,7 33,8 19,1 4,4 2,9 7 Midtjylland 3. kvt.17 31,9 34,7 19,4 5,6 8,3 72 Midtjylland 4. kvt.17 51,9 38, 6,3 2,5 1,3 79 Midtjylland 1. kvt.18 33,3 44,4 11,1, 11,1 18 Midtjylland 2. kvt.18 53,8 26,9 19,2,, 26 Midtjylland 3. kvt.18 41,9 22,6 25,8 3,2 6,5 32

37 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 35/37 Nordjylland 3. kvt.17 42,9 28,6 14,3, 14,3 <1 Nordjylland 4. kvt.17 52, 24,,, 4, 25 Nordjylland 1. kvt.18 13,3 13,3, 26,7 26,7 15 Nordjylland 2. kvt.18 23,1 3,8, 3,8 15,4 13 Nordjylland 3. kvt.18 16,7 38,9 16,7 16,7 11,1 18 Nationalt 3. kvt.17 15,5 32,9 21,2 9,5,8 283 Nationalt 4. kvt.17 3,7 29,8 21,2 6,2 12,1 339 Nationalt 1. kvt.18 23,8 36,4 18,6 5,6 15,2 269 Nationalt 2. kvt.18 31,2 37, 18,1 9,1 4,7 276 Nationalt 3. kvt.18 31,5 29,8 18,5 1,9 9,3 258 Tabel 9. Oversigt over andel af ventetid til elektiv isoleret klapoperation. Kilde: Dansk Hjerteregister, december 18. Indikator IIIb: Elektiv isoleret klapoperation Andel i procent Region Kvartal Antal Hovedstaden 3. kvt.17 4,7 11, ,6 58,1 43 Hovedstaden 4. kvt.17 1,2 4,1 2, 1,2 73,5 49 Hovedstaden 1. kvt.18 7, 3,5 8,8 7, 73,7 57 Hovedstaden 2. kvt.18 9,4 5,7 32,1 13,2 39,6 53 Hovedstaden 3. kvt.18 9,8 6,6 29,5 18, 36,1 67 Syddanmark 3. kvt.17 1,5 2,6 26,3 23,7 36,8 38

38 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 36/37 Syddanmark 4. kvt.17 23,1 7,7 21,2 25, 23,1 52 Syddanmark 1. kvt.18 11,3 12,9 51,6 14,5 9,7 62 Syddanmark 2. kvt.18 12,5 23,2 39,3 21,4 3,6 56 Syddanmark 3. kvt.18 34,5 1,3 27,6 17,2 1,3 3 Midtjylland 3. kvt.17 33,3 13,3 3 23,3 3 Midtjylland 4. kvt.17 19,7 16,7 42,4 1,6 1,6 66 Midtjylland 1. kvt.18 37,5 16,7 25, 8,3 12,5 24 Midtjylland 2. kvt.18, 6,7 33,3 6,7 33,3 15 Midtjylland 3. kvt.18 23,8 9,5 42,9 9,5 14,3 23 Nordjylland 3. kvt Nordjylland 4. kvt.17 22,2 16,7 33,3 11,1 16,7 18 Nordjylland 1. kvt.18,,, 5, 1, 1 Nordjylland 2. kvt.18 13,3, 13,3 26,7 26,7 15 Nordjylland 3. kvt.18 13,3, 13,3, 13,3 15 Nationalt 3. kvt.17 13, 13, 24,4 13, 36,6 131 Nationalt 4. kvt.17 18,4 1,8 24,9 14,6 31,4 185 Nationalt 1. kvt.18 14,4 9,2 29,4 13,1 34, 153 Nationalt 2. kvt.18 12,2 14,4 33,1 17,3 23, 139 Nationalt 3. kvt.18 18,3 9,5 29,4 19, 23,8 135

39 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 37/37 Tabel 1. Oversigt over andel af ventetid til elektiv kombineret klapoperation og CABG. Rapporteres årligt i 4. kvartal. Kilde: Dansk Hjerteregister, december 18 Indikator IIIc: Elektiv isoleret klapoperation med CABG Andel i procent Region Periode Antal Hovedstaden Midtjylland Syddanmark Nordjylland Nationalt

40 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 38/37 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 17 18 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 17

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 2. kvartal 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 2/39 Overvågning

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 4. KVARTAL 2017 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 4. kvartal

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2018 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. kvartal

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet har besluttet at nedlægge eksisterende pakkeforløb for hjerteområdet inklusiv tilhørende registrerings-

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 10-06- e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 1. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 10-03-2016 e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 4. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Tillægsspørgsmål: I forlængelse af spørgsmål 218/17 vil jeg gerne kende baggrunden for, at administrationen/regionsrådsformanden

Tillægsspørgsmål: I forlængelse af spørgsmål 218/17 vil jeg gerne kende baggrunden for, at administrationen/regionsrådsformanden Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6017 Mail csu@regionh.dk Dato: 12. februar 2018 Spørgsmål nr.: RR-218-17

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. 13. marts 2014

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. Monitoreringen gør det muligt at

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 26 Tema om HJERTE-CT Tillæg til ÅRSBERETNING 216 DANSK HJERTEREGISTER Tema om Hjerte-CT, tillæg til ÅRSBERETNING 216 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. december 2014 Kvartalsopgørelse 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. december 2014 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Status på hjerteområdet i Region Midtjylland

Status på hjerteområdet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Status på hjerteområdet i Region Midtjylland Mange mennesker i Danmark rammes hvert år af en hjerterelateret sygdom. Hjertekarsygdomme

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 4. KVARTAL 2016 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER J U N I 17 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 2. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 2. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017 Dato: 11-10-2017 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræftpatienter

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER AP R I L 2 1 7 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1. december 2017 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom 2013-2016 1 / 92 Indhold Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom... 1 1. Hovedresultater

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Dato 28-11-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2018 Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 4. kvartal 2018 Side 2/42 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Dato: 7. maj 2018 Indledning Region Sjælland monitorerer løbende udviklingen i aktivitet, registreringskvalitet

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET:

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET: 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 92 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 92 67 23 4987

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation Nærværende

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2012 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2012 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen er udarbejdet af:

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2016 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2016 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen er udarbejdet af:

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen er udarbejdet af:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse for 2018 Side 2/40 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Regnskab Status på de politiske målsætninger

Regnskab Status på de politiske målsætninger Patientforløb Chefkonsulent Jacob Frederik Nyholm Bertramsen Direkte +4521483577 jacber@rn.dk 17. februar 2017 NOTAT Regnskab 2016 - Status på de politiske målsætninger I Budget 2016 fastsatte Regionsrådet

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 27. februar 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet 10-09-2015 Sag nr. 14/2646 Dokumentnr. 45090/15 Marie Bussey Rask Tel. 35298242 E-mail: Mbk@regioner.dk Hvad viser de nationale tal om udredningsretten

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2006 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Metodebeskrivelse og tolkning

Metodebeskrivelse og tolkning Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Metodebeskrivelse og tolkning Monitorering af hjerteområdet fra 1. juli 2013 (anno 2013) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1 Nye tiltag

Læs mere

Beskrivelse af monitoreringsmodel

Beskrivelse af monitoreringsmodel 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1 / 15 Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere