Datatilsynets årsberetning 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynets årsberetning 2002"

Transkript

1 Datatilsynets årsberetning 2002

2 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: ISBN:

3 Indhold Til folketinget 5 Datatilsynets virksomhed i Datatilsynets opgaver Datatilsynets organisation Persondataloven Datatilsynets hjemmeside Udveksling af oplysninger mellem myndigheder Statistiske oplysninger Udtalelser over lovforslag m.v. - Ændring af arkivloven - Redegørelse om biobanker - Ændring af lov om offentlig sygesikring - Forslag til en protokol om ændring af Europolkonventionen Sager om behandling af personoplysninger 35 Behandling af personoplysninger i videnskabeligt og journalistisk øjemed Fagforenings udsendelse af medlemsfortegnelse Fælles skadesregister for forsikringsbranchen Lokal-tv fra overvågningskameraer i indkøbscenter Offentliggørelse af situationsbilleder på internettet Sager om markedsføringsreglerne - FDB s medlemsprogram - Forskellige spørgsmål om indsigelsesreglen i lovens 36, stk. 2 - Samtykkekravet i bonusklubber - TDC Forlags videregivelse af telefonbogsoplysninger Sortliste over virksomheder i træbranchen Spørgsmål om frivillig registrering i et kreditoplysningsbureau Terminaladgang til Centralregisteret for Motorkøretøjer Transmission af live-video fra en pub Tv-overvågning i supermarkedskæde Videregivelse af oplysninger fra forskningsprojekter Videregivelse af oplysninger om indkomstforhold i forbindelse med ansøgninger om boligstøtte 2

4 Internationalt arbejde 75 Indledning Europarådet Den Europæiske Union International konference for datatilsynsmyndigheder m.v. Nordisk samarbejde Sikkerhedsspørgsmål 91 Persondatalovens krav om datasikkerhed OCES certifikater Tilsynsvirksomhed Generelt om Datatilsynets inspektioner Gennemførelse af inspektioner Formidling af resultater af inspektioner Datatilsynets observationer ved inspektioner i 2002 Oversigt over udførte inspektioner i

5 4

6 Til Folketinget Hermed afgiver Datatilsynet sin årsberetning for Beretningen afgives i henhold til 65 i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), hvorefter Datatilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Beretningen indeholder en beskrivelse af Datatilsynets aktiviteter i 2002, herunder referater af en række principielle sager om behandling af personoplysninger. Hertil kommer et afsnit om det internationale arbejde, som Datatilsynet i årets løb har deltaget i, samt et afsnit om sikkerhedsspørgsmål, hvori de vigtigste aktiviteter vedrørende datasikkerhed omtales. Endelig omtales i afsnittet om tilsynsvirksomhed de inspektioner (kontrolbesøg), som Datatilsynet har foretaget i årets løb. København, september 2003 Hugo Wendler Pedersen Formand for Datarådet Janni Christoffersen Direktør 5

7 6

8 Datatilsynets virksomhed i 2002 Datatilsynets opgaver 8 Datatilsynets organisation 10 Persondataloven 13 Datatilsynets hjemmeside 13 Udveksling af oplysninger mellem myndigheder 13 Statistiske oplysninger 15 Udtalelser over lovforslag m.v Ændring af arkivloven - Redegørelse om biobanker - Ændring af lov om offentlig sygesikring - Forslag til en protokol om ændring af Europolkonventionen 7

9 Datatilsynets virksomhed i 2002 Datatilsynets opgaver Datatilsynets arbejde består først og fremmest i administration af lov om behandling af personoplysninger (i daglig tale blot persondataloven). Tilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af loven, bortset fra domstolenes behandlinger. Blandt Datatilsynets forskellige aktiviteter i 2002 kan nævnes: Vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder, private personer og virksomheder Behandling af klager fra personer over f.eks. registrering, videregivelse eller manglende indsigt Udtalelser om lovforslag og bekendtgørelser m.v. Udtalelser om anmeldelser fra offentlige myndigheder Tilladelser i forbindelse med anmeldelser fra private virksomheder og forskere Forskellige former for tilladelser til offentlige myndigheder og virksomheder m.v. Sager på tilsynets eget initiativ, herunder inspektioner hos offentlige myndigheder samt hos en række private virksomheder og forskere Informationsmøder for offentlig og privat sektor (kaldet "Gå-hjem-møder") Deltagelse i internationale tilsynsmyndigheder og internationalt samarbejde med andre datatilsynsmyndigheder Deltagelse i arbejdsgrupper Registertilsyn for Grønland Ud over de sager, som rejses ved klager og forespørgsler, tager Datatilsynet også sager op på eget initiativ. Datatilsynet har i 2002 registreret en stigning i antallet af sager rejst på tilsynets eget initiativ. Der er således registreret 202 sager i 2002 mod 112 i Dette tal omfatter såvel inspektioner, der omtales nærmere nedenfor, som andre "egen driftsager". Sådanne sager rejses f.eks., når medierne omtaler en sikkerhedsbrist hos en myndighed eller virksomhed, eller hvis tilsynet selv bliver opmærksom på sikkerhedsfejl eller brud på persondataloven. Antallet af sager, som er rejst på baggrund af presseomtale o.l., eller fordi tilsynet på anden vis er blevet opmærksom på et forhold, er steget ganske markant - fra 18 i 2001 til 69 i I 2002 har Datatilsynet gennemført flere inspektioner end i noget tidligere år. Datatilsynet har således foretaget i alt 116 inspektioner, heraf 30 hos statslige myndigheder, 47 i kommuner og amter (incl. offentlige sygehuse), 14 hos forskellige private virksomheder og 25 vedrørende privat forskning. Dette er en betydelig stigning i forhold til 2001, hvor Datatilsynet foretog 76 inspektioner. 8

10 Samtidig sker der i disse år en løbende udvikling af Datatilsynets inspektioner med hensyn til såvel form som indhold. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet om tilsynsvirksomhed. Datatilsynet skal efter persondataloven høres over udkast til bekendtgørelser, cirkulærer o.l. generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Tilsynet bliver også hørt over lovforslag på dette område. Datatilsynet oplever et stigende antal sager i denne kategori. Samtidig må det konstateres, at der ofte rejser sig vanskelige spørgsmål om forholdet mellem på den ene side de ønskede nye regler og på den anden side reglerne i persondataloven og databeskyttelsesdirektivet. I nogle tilfælde må tilsynet konstatere, at den foreslåede lovgivning vil medføre en forringelse af beskyttelsesniveauet i forhold til den enkelte borger. Selve beslutningen om, hvorvidt lovgivningsinitiativer, der medfører indskrænkninger i privatlivets fred, skal fremmes, ligger selvsagt hos Folketinget. Det kan i den forbindelse konstateres, at en række lovforslag i de senere år er blevet gennemført, selv om tilsynet har påpeget, at ændringerne vil føre til indskrænkninger i privatlivets fred. Her kan nævnes forslaget fra Indenrigsog Sundhedsministeriet om ændring af lov om offentlig sygesikring (Etablering af personlige elektroniske medicinprofiler og indførelse af mulighed for at opkræve gebyr for godkendelse af ernæringspræparater). Dette forslag gav efter Datatilsynets opfattelse indtryk af, at der vil blive indsamlet en stor mængde af data, som man kun i visse tilfælde vil have brug for. Datatilsynet fandt det derfor tvivlsomt, om der er den fornødne proportionalitet mellem indsamling af oplysninger om samtlige køb af medicin på recept hos apotekerne og opfyldelsen af de formål, der er fastsat i loven. Sagen omtales nærmere i afsnittet "Udtalelser over lovforslag". Datatilsynet har også i 2002 behandlet mange anmeldelser og ansøgninger om tilladelser. Der er dog sket et fald i forhold til 2001, som i denne henseende var et usædvanligt år på grund af persondatalovens overgangsordninger. Anmeldelsesordningen er nærmere omtalt på Datatilsynets hjemmeside og i afsnittet "Anmeldelser fra myndigheder og virksomheder m.v." i Datatilsynets årsberetning for Datatilsynets deltagelse i internationalt samarbejde er et område, der får et stadigt større omfang. Datatilsynet deltager bl.a. i samarbejdet i de fælles tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til Schengen- og Europol-konventionerne, i Europarådets arbejde og i andre internationale arbejdsgrupper både på EUniveau og verdensplan. I 2002 er Datatilsynet blevet bedt om at bidrage med en repræsentant i den fælles tilsynsmyndighed for Eurojust. Eurojust er en enhed bestående af nationale offentlige anklagere m.v., der udsendes af de enkelte medlemsstater. Formålet er at styrke bekæmpelsen af grov organise- 9

11 ret kriminalitet. Det formelle grundlag for enheden er Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelse af grov kriminalitet. Herudover har Datatilsynet opgaver i henhold til andre love, f.eks. modtager tilsynet anmeldelser i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser. En oversigt over de redaktionelle informationsdatabaser, der har foretaget anmeldelse til Datatilsynet, findes på tilsynets hjemmeside. Datatilsynet er også Registertilsyn for Grønland i medfør af de der gældende registerlove fra 1979, samt i et vist omfang for rigsmyndighederne på Færøerne. Når andre myndigheder etablerer selvbetjeningssystemer på internet o.l., yder Datatilsynet vejledning om, hvordan sikkerheden skal være for at beskytte oplysningerne. I forbindelse med en række initiativer til fremme af elektronisk borgerservice i det offentlige, har tilsynet påtaget sig opgaven som central godkendelsesinstans. Tilsynet kan desuden konstatere, at indførelsen af digital forvaltning ofte rejser spørgsmål om udveksling af oplysninger mellem myndigheder. Dette spørgsmål behandles nærmere i et særskilt afsnit nedenfor. Datatilsynets organisation Datatilsynet består af et råd - Datarådet - og et sekretariat. Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, men har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, som dog ikke har nogen instruktionsbeføjelse over for tilsynet. Datatilsynets afgørelser efter lov om behandling af personoplysninger er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan derimod indbringes for domstolene, ligesom Datatilsynet i sin virksomhed er undergivet sædvanlig kontrol af Folketingets Ombudsmand. Datarådet Datarådet består af en formand og 6 andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Rådet fastsætter efter loven selv sin forretningsorden. Dette er sket i bekendtgørelse om forretningsorden for Datarådet (Bek. nr af 15. december 2000). Forretningsordenen kan findes på datatilsynets hjemmeside samt i Lovtidende og i Retsinformation. 10

12 Datarådets medlemmer Pr. 31. december 2002 Formand, højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen Næstformand, advokat Janne Glæsel Professor, dr. jur. Peter Blume Direktør Jakob Lyngsø Rådmand Birgit Ekstrøm Overlæge Hans Henrik Storm Fhv. formand for Forbrugerrådet Kirsten Nielsen Medlemmerne er personligt udpeget i kraft af deres sagkundskab inden for bestemte sagsområder og er ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer eller lignende. Korrespondance til Datarådets medlemmer stiles til sekretariatet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K Sekretariatet Sekretariatet varetager Datatilsynets daglige forretninger. Sekretariatet ledes af en direktør. Med udgangen af juli måned 2001 forlod Henrik Waaben stillingen som direktør i Datatilsynet til fordel for en stilling som landsdommer i Østre Landsret. Den 1. oktober 2002 tiltrådte cand. jur. Janni Christoffersen stillingen som direktør i Datatilsynet. I forbindelse med persondatalovens gennemførelse havde tilsynet ansat flere medarbejdere, bl.a. for at kunne behandle de mange anmeldelser, som Datatilsynet har modtaget. Som følge af de besparelser, som tilsynet er pålagt, er antallet af medarbejdere i Datatilsynet fortsat for nedadgående. Ved redaktionens slutning i september 2003 er der således 24 fuldtidsansatte i tilsynet. Datatilsynet har endvidere været nødsaget til at afstå en del af sit lejemål som følge af nedskæringerne. 11

13 Ansatte i sekretariatet Pr. 31. december 2002 Direktør, cand. jur. Janni Christoffersen Kontorchef, cand. jur. Lena Andersen IT-chef, civilingeniør Ib Alfred Larsen Konsulent, akademiingeniør Robert Hartmann Pedersen Akademiingeniør Flemming Boysen, HD IT-sikkerhedskonsulent Nils Rasmussen Specialkonsulent, mag.art. Camilla Daasnes Fuldmægtig, cand. jur. Bettina Vesterholm Agerskov Fuldmægtig, cand. jur. Peter Ahleson Fuldmægtig, cand. jur. Maiken Christensen Breüner (orlov) Fuldmægtig, cand. jur. Kira Kolby Christensen Fuldmægtig, cand. jur. Lena Bjerregaard Danvøgg Fuldmægtig, cand. jur. Ditte Friis-Pedersen Fuldmægtig, cand. jur. Anette Gramstrup Fuldmægtig, cand. jur. Helene V. Grønfeldt Fuldmægtig, cand. jur. Lene Engedal Kragelund Fuldmægtig, cand. jur. Jakob Lundsager Fuldmægtig, cand. jur. Charlotte Edholm Mortensen Fuldmægtig, cand. jur. Lene Bang Rasmussen Fuldmægtig, cand. jur. Camilla Vinkel Voss Kontorfuldmægtig Kirsten Markussen Kontorfuldmægtig Anne-Marie Müller Kontorfuldmægtig Suzanne Stenkvist Overassistent Pernille Jensen Overassistent Mette Maj Leilund Overassistent Berit Pedersen Assistent Jette van der Loo Stud. jur. Malene Lybæk Møller Stud. jur. Maria Nymann (orlov) Stud. jur. Marie Gjesing Fynsk Stud. jur. Thomas Impgaard Sørensen 12

14 Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) trådte i kraft den 1. juli Se Datatilsynets årsberetning 2000 om baggrunden for og forarbejderne til persondataloven. Persondataloven I tilknytning til persondataloven har Justitsministeriet udstedt en række bekendtgørelser. Herudover har Datatilsynet udsendt en række vejledninger i tilknytning til persondataloven. Loven, bekendtgørelserne og vejledningerne kan læses på Datatilsynets hjemmeside Datatilsynets hjemmeside På hjemmesiden er det også muligt at læse eller udskrive Datatilsynets informationspjece "Persondataloven", som Datatilsynet udsendte i forbindelse med persondatalovens ikrafttræden den 1. juli Datatilsynets årsberetninger samt Registertilsynets årsberetninger fra 1996 til 1999 er ligeledes tilgængelige i elektronisk form. Datatilsynet har også i 2002 løbende udarbejdet nye tekster og informationsmateriale, som er offentliggjort på hjemmesiden. Datatilsynet har herudover offentliggjort interessante og principielle afgørelser på hjemmesiden. Enhver kan tegne elektronisk abonnement på Datatilsynets hjemmeside. Abonnenterne modtager automatisk en e-post, når hjemmesiden opdateres. Ved udgangen af december 2002 var der i alt ca abonnenter på Datatilsynets hjemmeside. I beretningsåret har Datatilsynet modtaget en del henvendelser om videregivelse af oplysninger mellem myndigheder i forbindelse med digitale løsninger, portaler o.l. Udveksling af oplysninger mellem myndigheder Det vil ofte være muligt at udveksle oplysninger elektronisk, men persondataloven sætter dog visse grænser. Oplysningerne må - kort fortalt - kun videregives, i det omfang videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe. På en række områder er det præciseret i særlovgivningen, hvilke oplysninger der kan udveksles. Hertil kommer, at oplysninger kan være indsamlet og registreret med henblik på varetagelse af et specifikt formål, som er af en sådan art, at anden brug af oplysningerne ikke vil kunne forenes hermed. 13

15 Det er de dataansvarlige myndigheder, der i første række må tage stilling til, om videregivelse må og skal finde sted. Myndighederne har ud fra reglerne i loven og inden for rammerne af den anmeldelse, der er foretaget til Datatilsynet, ansvaret for, om bestemte oplysninger må registreres og videregives. Det er også myndigheden selv, der i det daglige skal sørge for, at der er den fornødne sikkerhed omkring databehandlingen. Dette var også situationen under registerlovgivningen, se eventuelt nærmere i Registertilsynets årsberetning for 1997 s. 14. Datatilsynet vejleder gerne om lovens regler og er i øvrigt kontrol- og tilsynsmyndighed. Når en myndighed modtager oplysninger om en borger i elektronisk form, f.eks. ved terminaladgang eller via en portal, har myndigheden som hovedregel pligt til at meddele borgeren, at der er modtaget oplysninger om ham eller hende, jf. persondatalovens kapitel 8. Når myndigheder udveksler oplysninger, er det ofte hensigtsmæssigt at undersøge, om en myndighed, der alligevel skriver til borgeren, samtidig kan give information om de behandlinger af oplysninger, der vil ske hos myndigheder, som senere modtager oplysningerne. Selv om oplysningspligten påhviler modtageren af oplysningerne, kan den afgivende myndighed eventuelt hjælpe den senere modtager af oplysningerne med opfyldelsen af oplysningspligten. Afsenderen kan f.eks. tage højde for oplysningspligten ved at skrive et ekstra afsnit i et brev, der alligevel sendes til borgeren, eller ved at inkludere specifik tekst i en blanket, som borgeren ser og udfylder. Den nærmere udformning af et sådant samarbejde afhænger selvfølgelig af de konkrete omstændigheder på det pågældende område. Persondatalovens regler om oplysningspligt er nærmere beskrevet i rettighedsvejledningen. (Datatilsynets vejledning af 10. juli 2000 om registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger). Checkliste for myndigheder, der vil etablere digital videregivelse Analysér, hvilke oplysninger der er behov for at videregive - kun de nødvendige oplysninger må stilles til rådighed! Vær opmærksom på, om oplysningerne er indsamlet og registreret til ét bestemt formål, som taler imod videregivelsen - hvis videregivelsen er uforenelig med det oprindelige formål, må oplysningerne ikke videregives! Check, at videregivelsen kan rummes inden for myndighedernes anmeldelser til Datatilsynet - hvis ikke indsend ændringsanmeldelse! Husk datasikkerheden! Tag højde for oplysningspligten - tilrettelæg eventuelt et samarbejde, hvor den afgivende myndighed løfter oplysningspligten for modtagerne! 14

16 Oplysningerne i dette afsnit er baseret på registreringerne af nye sager i tilsynets journalsystem i En del af tilsynets sagsbehandling er imidlertid fortsættelser af eksisterende sager. Dette er f.eks. tilfældet, når en anmeldelse ændres, eller en tilladelse forlænges. Disse sager er af praktiske årsager ikke omfattet af statistikken. Statistiske oplysninger Datatilsynet registrerede nye sager i perioden 1. januar 2002 til 31. december Disse sager fordeler sig som følger: Datatilsynets egen administration m.v. 164 Lovforberedende arbejde 94 Forespørgsler og klager vedrørende private 420 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder 365 Anmeldelser for den private sektor Anmeldelser for den offentlige forvaltning Sager på Datatilsynets eget initiativ 202 Sikkerhedsspørgsmål 40 Internationale sager 154 Kompetence i henhold til anden lovgivning 36 I det følgende uddybes tallene for nogle af de nævnte kategorier. Forespørgsler og klager vedrørende private Datatilsynet registrerede i alt 420 sager med forespørgsler og klager vedrørende private dataansvarlige. Fordelingen mellem klager og forespørgsler i de afsluttede sager var følgende: Klager ca. 25% Forespørgsler ca. 75% Endvidere kan det oplyses, at i de afsluttede sager var ca. 39 % af klagerne berettigede, mens resten var uberettigede. Sagerne var fordelt på følgende virksomhedstyper: Almindelige virksomheder 62 Den finansielle sektor 42 Fagforeninger, a-kasser, pensionskasser m.v. 20 Telesektoren 22 Foreninger og organisationer 33 Sundhedssektoren (medicinalvirksomheder, klinikker, læger m.v.) 12 Kreditoplysningsbureauer 50 15

17 Advarselsregistre 21 Stillingsbesættende virksomheder 0 Ansøgninger om tilladelser 81 Diverse 76 Sager af generel karakter 1 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder Datatilsynet registrerede i alt 365 sager med forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder. Fordelingen mellem klager og forespørgsler i de afsluttede sager var følgende: Klager ca. 38% Forespørgsler ca. 62% I de afsluttede sager var ca. 11 % af klagerne berettigede, mens resten var uberettigede. Sagerne var fordelt således: Statslige myndigheder 135 Amtskommuner 26 Kommuner 82 Ansøgning om tilladelser 113 Diverse 9 Sager af generel karakter 0 Anmeldelser for den private sektor Datatilsynet registrerede i alt sager om anmeldelser. Fordelingen af sagerne var følgende: Forskning og statistik 938 Privates behandling af oplysninger om rent private forhold 137 Advarselsregistre 165 Spærrelister 1 Kreditoplysningsbureauer 4 Stillingsbesættende virksomheder 20 Edb-servicebureauer 32 Diverse sager af generel karakter 2 16

18 Anmeldelser for den offentlige forvaltning Datatilsynet registrerede i alt sager om anmeldelser. Fordelingen af sagerne var følgende: Fællesanmeldelser 11 Kommuner 667 Amtskommuner 169 Statslige myndigheder 290 Tilslutninger til fællesanmeldelser fra kommuner Tilslutninger til fællesanmeldelser fra amtskommuner 11 Tilslutninger til fællesanmeldelser fra statslige myndigheder 40 Diverse/sager af generel karakter 1 Sager på Datatilsynets eget initiativ Datatilsynet registrerede i alt 202 sager oprettet på tilsynets eget initiativ. Sagerne var fordelt på følgende sagstyper: Inspektion og kontrol vedrørende private 53 Inspektion og kontrol vedrørende offentlige myndigheder 76 Sager rejst på grundlag af presseomtale o.l. 69 Diverse/sager af generel karakter 4 Sikkerhedsspørgsmål Datatilsynet registrerede i alt 40 sager under kategorien sikkerhedsspørgsmål. Fordelingen af sagerne var følgende: Sager vedrørende private 14 Sager vedrørende offentlige myndigheder 26 Internationale sager Datatilsynet registrerede i alt 154 internationale sager. Fordelingen af sagerne var følgende: Forespørgsler fra udlandet om dansk lovgivning 58 Nordisk tilsynssamarbejde 1 Europarådet 7 EU 38 Konventioner 34 Datakommissærsamarbejdet 7 OECD 0 Diverse/sager af generel karakter 9 17

19 Udtalelser over lovforslag m.v. Ændring af arkivloven Kulturministeriet anmodede Datatilsynet om en udtalelse om udkast til ny arkivlov. Datatilsynet havde tidligere afgivet en udtalelse vedrørende betænkning nr. 1404/2001 om revision af arkivloven. Tilsynets udtalelse, som blev afgivet efter behandling i Datarådet, gengives nedenfor. Som anført i Datatilsynets udtalelse over betænkning nr. 1404/2001 om revision af arkivloven var det tilsynets opfattelse, at personoplysninger, som er tilvejebragt gennem arkivadgang, hvad enten det er før eller efter udløbet af tilgængelighedsfristen, skal behandles i overensstemmelse med reglerne i persondataloven. Persondataloven bygger ifølge forarbejderne til loven på den forudsætning, at spørgsmål om arkivmæssig anvendelse (behandling) af personoplysninger afgøres efter arkivlovgivningen og ikke efter behandlingsreglerne i persondatalovens kapitel 4 (lovforslag nr. L 147 af 9. december 1999, særtrykket side 81, 2. spalte). I øvrigt finder de generelle regler i persondataloven, f.eks. om datasikkerhed, anvendelse på arkivmæssig behandling af personoplysninger, medmindre det databeskyttelsesretlige spørgsmål er reguleret i arkivlovgivningen. Som følge heraf gælder persondataloven - inden for sit anvendelsesområde - også efter tilgængelighedsfristens udløb, uanset at en arkivenhed eller gruppe af arkivenheder på det tidspunkt er offentligt tilgængelig. De nye tilgængelighedsfrister i udkast til forslag til arkivlov gav ikke Datatilsynet anledning til bemærkninger. Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at de foreslåede nedsættelser af tilgængelighedsfristerne reelt alene var på 5 år for så vidt angår oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Endvidere var der efter lovforslagets 23, stk. 2, og 27, stk. 2 og 3, mulighed for at fastsætte en længere tilgængelighedsfrist for arkivenheder. Lovforslaget gav i øvrigt ikke Datatilsynet anledning til bemærkninger. Redegørelse om biobanker Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede Datatilsynet om bemærkninger til betænkning nr. 1414/2002 "Redegørelse om biobanker" og betænkningens lovforslag. 18

20 Tilsynets udtalelse, som blev afgivet efter behandling i Datarådet, gengives nedenfor. Arbejdsgruppens kommissorium var: "Arbejdsgruppen skal, med udgangspunkt i Justitsministeriets lovforslag om behandling af personoplysninger/europaparlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og under inddragelse af anden relevant lovgivning på sundheds- og forskningsområdet, undersøge behovet for særskilt regulering af sundhedsvidenskabelige informationsbanker (biobanker), særligt for så vidt angår oprettelse, opbevaring og efterfølgende anvendelse af indsamlet biologisk materiale, hvad enten dette materiale er indsamlet i behandlings- eller forskningsøjemed. Arbejdsgruppen skal endvidere særligt vurdere behovet for mulige overgangsordninger for eksisterende biologiske samlinger. Arbejdsgruppen skal i sine overvejelser lægge til grund, at der sker en rimelig afbalancering af hensynet til den vævsafgivende persons integritet, dvs. adgang til at give samtykke, over for samfundets behov for forskning, dvs. muligheden for at benytte de informationer, der er bundet til personhenførbart væv, uden specifik indhentelse af (fornyet) samtykke fra patienten. Hvis arbejdsgruppen finder, at der er behov for supplerende at regulere biobanker, skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til en sådan regulering." En biobank er i redegørelsen defineret som en struktureret samling af menneskeligt biologisk materiale, der er tilgængeligt efter bestemte kriterier, og hvor oplysningerne, der er bundet i det biologiske materiale, kan henføres til enkeltpersoner. Arbejdsgruppen havde tidligere spurgt Datatilsynet om en biobank - defineret som ovenfor - er et manuelt register omfattet af persondataloven. Datatilsynet afgav i den forbindelse en udtalelse, hvor det blev fremhævet, at det gav anledning til tvivl, om en biobank kan anses for et manuelt register efter persondatalovens 1, stk. 1, med den følge, at behandling af oplysninger i biobanker på det offentlige område også er omfattet af loven. Tilsynet fremhævede endvidere, at det imidlertid fremgår af persondatalovens forarbejder, at der gives tilsynsmyndigheden mulighed for at udvise et rimeligt og konkret skøn i forbindelse med fastlæggelsen af det manuelle registerbegreb. Det anføres bl.a., at den nærmere afgrænsning af registerbegrebet må finde sted gennem tilsynsmyndighedens praksis. Datatilsynet udtalte herefter, at tilsynet fandt det rimeligt, at en biobank - defineret som angivet af arbejdsgruppen - anses for omfattet af persondatalo- 19

21 vens registerbegreb. Det blev i den forbindelse tillagt betydning, at der herved opnås en styrkelse af beskyttelsen af og retssikkerheden for de registrerede personer i biobankerne. Samtidig sikres en ensartet regulering af biobanker i den private og den offentlige sektor. Arbejdsgruppens konklusion var, at persondataloven i samspil med den relevante sundheds- og forskningslovgivning på tilstrækkelig vis regulerer de fleste sider af biobankerne. Arbejdsgruppen havde således vurderet, at de respektive eksisterende loves regler med hensyn til oprettelse, nedlæggelse, kontrol og tilsyn med biobanker samt regler om vævsafgivende personers rettigheder, fandtes tilstrækkelige til sikring af hensynet til patientens selvbestemmelser og integritet, afbalanceret overfor hensynet til forskning og samfund. Arbejdsgruppen havde dog fundet, at der på to områder er behov for ny lovgivning: 1. Selvbestemmelse over biologisk materiale, der afgives i forbindelse med undersøgelse og behandling, må særligt reguleres ved, at nye regler indføjes i lov om patienters retsstilling. Herved gives der patienten mulighed for at "sige fra" over for et centralt register: "Vævsanvendelsesregisteret" med hensyn til ikke-behandlingsrelateret anvendelse af afgivet biologisk materiale samtidig med, at der gives patienten ret til destruktion og betinget ret til udlevering af afgivet biologisk materiale. 2. Det skal sikres, at alle forskningsprojekter, herunder også registerforskningsprojekter, hvori biologisk materiale indgår, anmeldes til og godkendes af en videnskabsetisk komité. Dette kræver en ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Der lægges således op til, at en patient kan beslutte, at biologisk materiale, som patienten afgiver eller har afgivet i forbindelse med undersøgelse og behandling, kun må anvendes til undersøgelse og behandling af den pågældende selv og til formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil. En sådan beslutning skal registreres i Vævsanvendelsesregisteret. Herved er patienten sikret mod, at det afgivne biologiske materiale anvendes til f.eks. forskning eller kommercielle formål, idet den sundhedsperson, der er ansvarlig for opbevaringen af det biologiske materiale, skal søge oplysninger i registeret, hvis der påtænkes en ikke-behandlingsrelateret anvendelse af det biologiske materiale. Denne ret til at "sige fra" over for Vævsanvendelesregisteret suppleres med ret til destruktion og betinget ret til udlevering af afgivet biologisk materiale. 20

22 Ønsker en patient, at det afgivne biologiske materiale skal destrueres, skal dette - praktisk talt altid - imødekommes. Ønsker en patient, at det afgivne biologiske materiale skal udleveres til vedkommende, skal patienten kunne godtgøre en særlig interesse herfor, for at materialet kan udleveres. I lovforslaget foreslås indsat et nyt kapitel 3 i lov om patienters retsstilling, hvorefter patienten tildeles følgende rettigheder: 1. Mulighed for at sige fra med hensyn til ikke-behandlingsrelateret anvendelse af afgivet biologisk materiale over for et centralt register "Vævsanvendelsesregisteret". 2. Ret til destruktion af afgivet biologisk materiale. 3. Ret til udlevering af afgivet biologisk materiale, hvis patienten har en særlig interesse heri. Disse tre hovedelementer i lovforslaget tager ifølge de almindelige bemærkninger udgangspunkt i patientens selvbestemmelsesret over det afgivne biologiske materiale, ligesom der samtidig er tilstræbt en løsning, der for de involverede personer er let at overskue og enkel at administrere. Modellen er således et udtryk for arbejdsgruppens afvejning af de to modstående hensyn - hensynet til patientens individbeskyttelse og hensynet til samfundets interesse i drift af sundhedsvæsenet og udførelse af sundhedsvidenskabelig forskning. Datatilsynet noterede sig, at arbejdsgruppens lovforslag vil medføre en præcisering af den registreredes ret til at gøre indsigelse over for en behandling af oplysninger vedrørende den pågældende. Reglerne giver dermed en mere tydelig ret for den registrerede til at sige fra over for en behandling. Datatilsynet fandt det hensigtsmæssigt, at der fastsættes særlige regler for behandling af oplysninger indeholdt i biologisk materiale, når henses til materialets specielle natur, herunder materialets originalitet, og den overskudsinformation og det fremtidige informationspotentiale, der er i det biologiske materiale. I rapportens beskrivelse af persondatalovens regulering er det anført, at rækkevidden af lovens 7, stk. 5, om almindelig patientbehandling m.v. ikke i alle detaljer er klarlagt i Datatilsynets praksis. Det er således ikke afklaret, hvor længe oplysningerne kan bevares, og om det kan anses for nødvendigt med henblik på de formål, som er nævnt i paragraffen, at anvende personhenførbare patientoplysninger i forbindelse med undervisning o.l. I arbejdsgruppens lovforslag, de almindelige bemærkningers punkt 7, s. 224f, henvises til persondatalovens 7, stk. 5, hvorefter behandling af oplysninger om helbredsmæssige forhold kan ske, hvis behandlingen af oplysninger er 21

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger Artikel til METODE & DATA november 2008 Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik Forskning med personoplysninger Specialkonsulent, mag. art. Camilla Daasnes, Datatilsynet Artiklen

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: sum@sum.dk og med kopi til msb@sum.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698869 HSC@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet Om Datatilsynet Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger (Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder) Fremsat den 25. februar 2009 af justitsministeren (Brian

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger HG 20-09-13 2013-122-0323 Telefonnotat Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dorthe Rodian Arleth (DRA), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kontaktede

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2000

Datatilsynets årsberetning 2000 Datatilsynets årsberetning 2000 Datatilsynets årsberetning 2000 2 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: Rota Rota Beretningen er sat med Meta Oplag: 3.000 August 2001 ISSN nr: 1601-5657 ISBN

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Domstolsstyrelsens Årsberetning

Domstolsstyrelsens Årsberetning Side 1 af 5 Domstolsstyrelsens Årsberetning 2001 OM PERSONDATALOVEN Indhold: Domstolstyrelsens tilsynsopgave s. 2 Anmeldelse af domstolenes persondatabehandling s. 2 Konkrete sager vedrørende persondataloven

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design April 2002 ISSN nr: 1601-8281 ISBN nr: 87-601-9523-1 2 I n d h o l d Til Folketinget 5 Datatilsynets

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2003

Datatilsynets årsberetning 2003 Datatilsynets årsberetning 2003 170 Datatilsynets årsberetning 2003 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 600 Oktober 2004 ISSN: 1601-5657 ISBN:

Læs mere

Udkast. til. anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger

Udkast. til. anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger Skjal 1. Udkast anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger til I medfør af 83 i lov nr. 429 af 31. mai 2000 om behandling af personoplysninger

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Katrine V Trebbien Dir.tlf. + 45 99684243 Mail kat@domstolsstyrelsen.dk 2014-4302-0004-1 2. maj 2014 Domstolsstyrelsens årsberetning 2013 persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag DASEM årsmøde den 8. maj 2015 v. Kontorchef Poul Carstensen www.regionmidtjylland.dk "De juridiske og praktiske forskelle på et kvalitetsprojekt

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171 Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Notatets tekst er ændret) L 171 Bilag 5 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: JVI/CVA/SDY/JVB Sags nr.: 1105432 Dok. Nr.: 529957

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2007

Datatilsynets årsberetning 2007 Datatilsynets årsberetning 2007 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 November 2008 ISSN nr: xxxx-xxxx ISBN nr: xx-xxxxxx-x-x Indhold Til Folketinget

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2004

Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 December 2005 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-2-3

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Dansk Selskab for GCP - 3. november 2014 Annette Sand juridisk konsulent www.regionmidtjylland.dk Program Præsentation og formål Kort om persondataloven

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Vedrørende behandling af personoplysninger på biometrisk smart card

Vedrørende behandling af personoplysninger på biometrisk smart card Brevdato: 12. juli 2006 Modtager: Louis Mølholm Security J.nr. 2005-219-0295 Stikord: Biometri, fingeraftryk, personoplysninger, Datatilsynets praksis, smart card. Vedrørende behandling af personoplysninger

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere