Datatilsynets årsberetning 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynets årsberetning 2002"

Transkript

1 Datatilsynets årsberetning 2002

2 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: ISBN:

3 Indhold Til folketinget 5 Datatilsynets virksomhed i Datatilsynets opgaver Datatilsynets organisation Persondataloven Datatilsynets hjemmeside Udveksling af oplysninger mellem myndigheder Statistiske oplysninger Udtalelser over lovforslag m.v. - Ændring af arkivloven - Redegørelse om biobanker - Ændring af lov om offentlig sygesikring - Forslag til en protokol om ændring af Europolkonventionen Sager om behandling af personoplysninger 35 Behandling af personoplysninger i videnskabeligt og journalistisk øjemed Fagforenings udsendelse af medlemsfortegnelse Fælles skadesregister for forsikringsbranchen Lokal-tv fra overvågningskameraer i indkøbscenter Offentliggørelse af situationsbilleder på internettet Sager om markedsføringsreglerne - FDB s medlemsprogram - Forskellige spørgsmål om indsigelsesreglen i lovens 36, stk. 2 - Samtykkekravet i bonusklubber - TDC Forlags videregivelse af telefonbogsoplysninger Sortliste over virksomheder i træbranchen Spørgsmål om frivillig registrering i et kreditoplysningsbureau Terminaladgang til Centralregisteret for Motorkøretøjer Transmission af live-video fra en pub Tv-overvågning i supermarkedskæde Videregivelse af oplysninger fra forskningsprojekter Videregivelse af oplysninger om indkomstforhold i forbindelse med ansøgninger om boligstøtte 2

4 Internationalt arbejde 75 Indledning Europarådet Den Europæiske Union International konference for datatilsynsmyndigheder m.v. Nordisk samarbejde Sikkerhedsspørgsmål 91 Persondatalovens krav om datasikkerhed OCES certifikater Tilsynsvirksomhed Generelt om Datatilsynets inspektioner Gennemførelse af inspektioner Formidling af resultater af inspektioner Datatilsynets observationer ved inspektioner i 2002 Oversigt over udførte inspektioner i

5 4

6 Til Folketinget Hermed afgiver Datatilsynet sin årsberetning for Beretningen afgives i henhold til 65 i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), hvorefter Datatilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Beretningen indeholder en beskrivelse af Datatilsynets aktiviteter i 2002, herunder referater af en række principielle sager om behandling af personoplysninger. Hertil kommer et afsnit om det internationale arbejde, som Datatilsynet i årets løb har deltaget i, samt et afsnit om sikkerhedsspørgsmål, hvori de vigtigste aktiviteter vedrørende datasikkerhed omtales. Endelig omtales i afsnittet om tilsynsvirksomhed de inspektioner (kontrolbesøg), som Datatilsynet har foretaget i årets løb. København, september 2003 Hugo Wendler Pedersen Formand for Datarådet Janni Christoffersen Direktør 5

7 6

8 Datatilsynets virksomhed i 2002 Datatilsynets opgaver 8 Datatilsynets organisation 10 Persondataloven 13 Datatilsynets hjemmeside 13 Udveksling af oplysninger mellem myndigheder 13 Statistiske oplysninger 15 Udtalelser over lovforslag m.v Ændring af arkivloven - Redegørelse om biobanker - Ændring af lov om offentlig sygesikring - Forslag til en protokol om ændring af Europolkonventionen 7

9 Datatilsynets virksomhed i 2002 Datatilsynets opgaver Datatilsynets arbejde består først og fremmest i administration af lov om behandling af personoplysninger (i daglig tale blot persondataloven). Tilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af loven, bortset fra domstolenes behandlinger. Blandt Datatilsynets forskellige aktiviteter i 2002 kan nævnes: Vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder, private personer og virksomheder Behandling af klager fra personer over f.eks. registrering, videregivelse eller manglende indsigt Udtalelser om lovforslag og bekendtgørelser m.v. Udtalelser om anmeldelser fra offentlige myndigheder Tilladelser i forbindelse med anmeldelser fra private virksomheder og forskere Forskellige former for tilladelser til offentlige myndigheder og virksomheder m.v. Sager på tilsynets eget initiativ, herunder inspektioner hos offentlige myndigheder samt hos en række private virksomheder og forskere Informationsmøder for offentlig og privat sektor (kaldet "Gå-hjem-møder") Deltagelse i internationale tilsynsmyndigheder og internationalt samarbejde med andre datatilsynsmyndigheder Deltagelse i arbejdsgrupper Registertilsyn for Grønland Ud over de sager, som rejses ved klager og forespørgsler, tager Datatilsynet også sager op på eget initiativ. Datatilsynet har i 2002 registreret en stigning i antallet af sager rejst på tilsynets eget initiativ. Der er således registreret 202 sager i 2002 mod 112 i Dette tal omfatter såvel inspektioner, der omtales nærmere nedenfor, som andre "egen driftsager". Sådanne sager rejses f.eks., når medierne omtaler en sikkerhedsbrist hos en myndighed eller virksomhed, eller hvis tilsynet selv bliver opmærksom på sikkerhedsfejl eller brud på persondataloven. Antallet af sager, som er rejst på baggrund af presseomtale o.l., eller fordi tilsynet på anden vis er blevet opmærksom på et forhold, er steget ganske markant - fra 18 i 2001 til 69 i I 2002 har Datatilsynet gennemført flere inspektioner end i noget tidligere år. Datatilsynet har således foretaget i alt 116 inspektioner, heraf 30 hos statslige myndigheder, 47 i kommuner og amter (incl. offentlige sygehuse), 14 hos forskellige private virksomheder og 25 vedrørende privat forskning. Dette er en betydelig stigning i forhold til 2001, hvor Datatilsynet foretog 76 inspektioner. 8

10 Samtidig sker der i disse år en løbende udvikling af Datatilsynets inspektioner med hensyn til såvel form som indhold. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet om tilsynsvirksomhed. Datatilsynet skal efter persondataloven høres over udkast til bekendtgørelser, cirkulærer o.l. generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Tilsynet bliver også hørt over lovforslag på dette område. Datatilsynet oplever et stigende antal sager i denne kategori. Samtidig må det konstateres, at der ofte rejser sig vanskelige spørgsmål om forholdet mellem på den ene side de ønskede nye regler og på den anden side reglerne i persondataloven og databeskyttelsesdirektivet. I nogle tilfælde må tilsynet konstatere, at den foreslåede lovgivning vil medføre en forringelse af beskyttelsesniveauet i forhold til den enkelte borger. Selve beslutningen om, hvorvidt lovgivningsinitiativer, der medfører indskrænkninger i privatlivets fred, skal fremmes, ligger selvsagt hos Folketinget. Det kan i den forbindelse konstateres, at en række lovforslag i de senere år er blevet gennemført, selv om tilsynet har påpeget, at ændringerne vil føre til indskrænkninger i privatlivets fred. Her kan nævnes forslaget fra Indenrigsog Sundhedsministeriet om ændring af lov om offentlig sygesikring (Etablering af personlige elektroniske medicinprofiler og indførelse af mulighed for at opkræve gebyr for godkendelse af ernæringspræparater). Dette forslag gav efter Datatilsynets opfattelse indtryk af, at der vil blive indsamlet en stor mængde af data, som man kun i visse tilfælde vil have brug for. Datatilsynet fandt det derfor tvivlsomt, om der er den fornødne proportionalitet mellem indsamling af oplysninger om samtlige køb af medicin på recept hos apotekerne og opfyldelsen af de formål, der er fastsat i loven. Sagen omtales nærmere i afsnittet "Udtalelser over lovforslag". Datatilsynet har også i 2002 behandlet mange anmeldelser og ansøgninger om tilladelser. Der er dog sket et fald i forhold til 2001, som i denne henseende var et usædvanligt år på grund af persondatalovens overgangsordninger. Anmeldelsesordningen er nærmere omtalt på Datatilsynets hjemmeside og i afsnittet "Anmeldelser fra myndigheder og virksomheder m.v." i Datatilsynets årsberetning for Datatilsynets deltagelse i internationalt samarbejde er et område, der får et stadigt større omfang. Datatilsynet deltager bl.a. i samarbejdet i de fælles tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til Schengen- og Europol-konventionerne, i Europarådets arbejde og i andre internationale arbejdsgrupper både på EUniveau og verdensplan. I 2002 er Datatilsynet blevet bedt om at bidrage med en repræsentant i den fælles tilsynsmyndighed for Eurojust. Eurojust er en enhed bestående af nationale offentlige anklagere m.v., der udsendes af de enkelte medlemsstater. Formålet er at styrke bekæmpelsen af grov organise- 9

11 ret kriminalitet. Det formelle grundlag for enheden er Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelse af grov kriminalitet. Herudover har Datatilsynet opgaver i henhold til andre love, f.eks. modtager tilsynet anmeldelser i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser. En oversigt over de redaktionelle informationsdatabaser, der har foretaget anmeldelse til Datatilsynet, findes på tilsynets hjemmeside. Datatilsynet er også Registertilsyn for Grønland i medfør af de der gældende registerlove fra 1979, samt i et vist omfang for rigsmyndighederne på Færøerne. Når andre myndigheder etablerer selvbetjeningssystemer på internet o.l., yder Datatilsynet vejledning om, hvordan sikkerheden skal være for at beskytte oplysningerne. I forbindelse med en række initiativer til fremme af elektronisk borgerservice i det offentlige, har tilsynet påtaget sig opgaven som central godkendelsesinstans. Tilsynet kan desuden konstatere, at indførelsen af digital forvaltning ofte rejser spørgsmål om udveksling af oplysninger mellem myndigheder. Dette spørgsmål behandles nærmere i et særskilt afsnit nedenfor. Datatilsynets organisation Datatilsynet består af et råd - Datarådet - og et sekretariat. Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, men har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, som dog ikke har nogen instruktionsbeføjelse over for tilsynet. Datatilsynets afgørelser efter lov om behandling af personoplysninger er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan derimod indbringes for domstolene, ligesom Datatilsynet i sin virksomhed er undergivet sædvanlig kontrol af Folketingets Ombudsmand. Datarådet Datarådet består af en formand og 6 andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Rådet fastsætter efter loven selv sin forretningsorden. Dette er sket i bekendtgørelse om forretningsorden for Datarådet (Bek. nr af 15. december 2000). Forretningsordenen kan findes på datatilsynets hjemmeside samt i Lovtidende og i Retsinformation. 10

12 Datarådets medlemmer Pr. 31. december 2002 Formand, højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen Næstformand, advokat Janne Glæsel Professor, dr. jur. Peter Blume Direktør Jakob Lyngsø Rådmand Birgit Ekstrøm Overlæge Hans Henrik Storm Fhv. formand for Forbrugerrådet Kirsten Nielsen Medlemmerne er personligt udpeget i kraft af deres sagkundskab inden for bestemte sagsområder og er ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer eller lignende. Korrespondance til Datarådets medlemmer stiles til sekretariatet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K Sekretariatet Sekretariatet varetager Datatilsynets daglige forretninger. Sekretariatet ledes af en direktør. Med udgangen af juli måned 2001 forlod Henrik Waaben stillingen som direktør i Datatilsynet til fordel for en stilling som landsdommer i Østre Landsret. Den 1. oktober 2002 tiltrådte cand. jur. Janni Christoffersen stillingen som direktør i Datatilsynet. I forbindelse med persondatalovens gennemførelse havde tilsynet ansat flere medarbejdere, bl.a. for at kunne behandle de mange anmeldelser, som Datatilsynet har modtaget. Som følge af de besparelser, som tilsynet er pålagt, er antallet af medarbejdere i Datatilsynet fortsat for nedadgående. Ved redaktionens slutning i september 2003 er der således 24 fuldtidsansatte i tilsynet. Datatilsynet har endvidere været nødsaget til at afstå en del af sit lejemål som følge af nedskæringerne. 11

13 Ansatte i sekretariatet Pr. 31. december 2002 Direktør, cand. jur. Janni Christoffersen Kontorchef, cand. jur. Lena Andersen IT-chef, civilingeniør Ib Alfred Larsen Konsulent, akademiingeniør Robert Hartmann Pedersen Akademiingeniør Flemming Boysen, HD IT-sikkerhedskonsulent Nils Rasmussen Specialkonsulent, mag.art. Camilla Daasnes Fuldmægtig, cand. jur. Bettina Vesterholm Agerskov Fuldmægtig, cand. jur. Peter Ahleson Fuldmægtig, cand. jur. Maiken Christensen Breüner (orlov) Fuldmægtig, cand. jur. Kira Kolby Christensen Fuldmægtig, cand. jur. Lena Bjerregaard Danvøgg Fuldmægtig, cand. jur. Ditte Friis-Pedersen Fuldmægtig, cand. jur. Anette Gramstrup Fuldmægtig, cand. jur. Helene V. Grønfeldt Fuldmægtig, cand. jur. Lene Engedal Kragelund Fuldmægtig, cand. jur. Jakob Lundsager Fuldmægtig, cand. jur. Charlotte Edholm Mortensen Fuldmægtig, cand. jur. Lene Bang Rasmussen Fuldmægtig, cand. jur. Camilla Vinkel Voss Kontorfuldmægtig Kirsten Markussen Kontorfuldmægtig Anne-Marie Müller Kontorfuldmægtig Suzanne Stenkvist Overassistent Pernille Jensen Overassistent Mette Maj Leilund Overassistent Berit Pedersen Assistent Jette van der Loo Stud. jur. Malene Lybæk Møller Stud. jur. Maria Nymann (orlov) Stud. jur. Marie Gjesing Fynsk Stud. jur. Thomas Impgaard Sørensen 12

14 Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) trådte i kraft den 1. juli Se Datatilsynets årsberetning 2000 om baggrunden for og forarbejderne til persondataloven. Persondataloven I tilknytning til persondataloven har Justitsministeriet udstedt en række bekendtgørelser. Herudover har Datatilsynet udsendt en række vejledninger i tilknytning til persondataloven. Loven, bekendtgørelserne og vejledningerne kan læses på Datatilsynets hjemmeside Datatilsynets hjemmeside På hjemmesiden er det også muligt at læse eller udskrive Datatilsynets informationspjece "Persondataloven", som Datatilsynet udsendte i forbindelse med persondatalovens ikrafttræden den 1. juli Datatilsynets årsberetninger samt Registertilsynets årsberetninger fra 1996 til 1999 er ligeledes tilgængelige i elektronisk form. Datatilsynet har også i 2002 løbende udarbejdet nye tekster og informationsmateriale, som er offentliggjort på hjemmesiden. Datatilsynet har herudover offentliggjort interessante og principielle afgørelser på hjemmesiden. Enhver kan tegne elektronisk abonnement på Datatilsynets hjemmeside. Abonnenterne modtager automatisk en e-post, når hjemmesiden opdateres. Ved udgangen af december 2002 var der i alt ca abonnenter på Datatilsynets hjemmeside. I beretningsåret har Datatilsynet modtaget en del henvendelser om videregivelse af oplysninger mellem myndigheder i forbindelse med digitale løsninger, portaler o.l. Udveksling af oplysninger mellem myndigheder Det vil ofte være muligt at udveksle oplysninger elektronisk, men persondataloven sætter dog visse grænser. Oplysningerne må - kort fortalt - kun videregives, i det omfang videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe. På en række områder er det præciseret i særlovgivningen, hvilke oplysninger der kan udveksles. Hertil kommer, at oplysninger kan være indsamlet og registreret med henblik på varetagelse af et specifikt formål, som er af en sådan art, at anden brug af oplysningerne ikke vil kunne forenes hermed. 13

15 Det er de dataansvarlige myndigheder, der i første række må tage stilling til, om videregivelse må og skal finde sted. Myndighederne har ud fra reglerne i loven og inden for rammerne af den anmeldelse, der er foretaget til Datatilsynet, ansvaret for, om bestemte oplysninger må registreres og videregives. Det er også myndigheden selv, der i det daglige skal sørge for, at der er den fornødne sikkerhed omkring databehandlingen. Dette var også situationen under registerlovgivningen, se eventuelt nærmere i Registertilsynets årsberetning for 1997 s. 14. Datatilsynet vejleder gerne om lovens regler og er i øvrigt kontrol- og tilsynsmyndighed. Når en myndighed modtager oplysninger om en borger i elektronisk form, f.eks. ved terminaladgang eller via en portal, har myndigheden som hovedregel pligt til at meddele borgeren, at der er modtaget oplysninger om ham eller hende, jf. persondatalovens kapitel 8. Når myndigheder udveksler oplysninger, er det ofte hensigtsmæssigt at undersøge, om en myndighed, der alligevel skriver til borgeren, samtidig kan give information om de behandlinger af oplysninger, der vil ske hos myndigheder, som senere modtager oplysningerne. Selv om oplysningspligten påhviler modtageren af oplysningerne, kan den afgivende myndighed eventuelt hjælpe den senere modtager af oplysningerne med opfyldelsen af oplysningspligten. Afsenderen kan f.eks. tage højde for oplysningspligten ved at skrive et ekstra afsnit i et brev, der alligevel sendes til borgeren, eller ved at inkludere specifik tekst i en blanket, som borgeren ser og udfylder. Den nærmere udformning af et sådant samarbejde afhænger selvfølgelig af de konkrete omstændigheder på det pågældende område. Persondatalovens regler om oplysningspligt er nærmere beskrevet i rettighedsvejledningen. (Datatilsynets vejledning af 10. juli 2000 om registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger). Checkliste for myndigheder, der vil etablere digital videregivelse Analysér, hvilke oplysninger der er behov for at videregive - kun de nødvendige oplysninger må stilles til rådighed! Vær opmærksom på, om oplysningerne er indsamlet og registreret til ét bestemt formål, som taler imod videregivelsen - hvis videregivelsen er uforenelig med det oprindelige formål, må oplysningerne ikke videregives! Check, at videregivelsen kan rummes inden for myndighedernes anmeldelser til Datatilsynet - hvis ikke indsend ændringsanmeldelse! Husk datasikkerheden! Tag højde for oplysningspligten - tilrettelæg eventuelt et samarbejde, hvor den afgivende myndighed løfter oplysningspligten for modtagerne! 14

16 Oplysningerne i dette afsnit er baseret på registreringerne af nye sager i tilsynets journalsystem i En del af tilsynets sagsbehandling er imidlertid fortsættelser af eksisterende sager. Dette er f.eks. tilfældet, når en anmeldelse ændres, eller en tilladelse forlænges. Disse sager er af praktiske årsager ikke omfattet af statistikken. Statistiske oplysninger Datatilsynet registrerede nye sager i perioden 1. januar 2002 til 31. december Disse sager fordeler sig som følger: Datatilsynets egen administration m.v. 164 Lovforberedende arbejde 94 Forespørgsler og klager vedrørende private 420 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder 365 Anmeldelser for den private sektor Anmeldelser for den offentlige forvaltning Sager på Datatilsynets eget initiativ 202 Sikkerhedsspørgsmål 40 Internationale sager 154 Kompetence i henhold til anden lovgivning 36 I det følgende uddybes tallene for nogle af de nævnte kategorier. Forespørgsler og klager vedrørende private Datatilsynet registrerede i alt 420 sager med forespørgsler og klager vedrørende private dataansvarlige. Fordelingen mellem klager og forespørgsler i de afsluttede sager var følgende: Klager ca. 25% Forespørgsler ca. 75% Endvidere kan det oplyses, at i de afsluttede sager var ca. 39 % af klagerne berettigede, mens resten var uberettigede. Sagerne var fordelt på følgende virksomhedstyper: Almindelige virksomheder 62 Den finansielle sektor 42 Fagforeninger, a-kasser, pensionskasser m.v. 20 Telesektoren 22 Foreninger og organisationer 33 Sundhedssektoren (medicinalvirksomheder, klinikker, læger m.v.) 12 Kreditoplysningsbureauer 50 15

17 Advarselsregistre 21 Stillingsbesættende virksomheder 0 Ansøgninger om tilladelser 81 Diverse 76 Sager af generel karakter 1 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder Datatilsynet registrerede i alt 365 sager med forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder. Fordelingen mellem klager og forespørgsler i de afsluttede sager var følgende: Klager ca. 38% Forespørgsler ca. 62% I de afsluttede sager var ca. 11 % af klagerne berettigede, mens resten var uberettigede. Sagerne var fordelt således: Statslige myndigheder 135 Amtskommuner 26 Kommuner 82 Ansøgning om tilladelser 113 Diverse 9 Sager af generel karakter 0 Anmeldelser for den private sektor Datatilsynet registrerede i alt sager om anmeldelser. Fordelingen af sagerne var følgende: Forskning og statistik 938 Privates behandling af oplysninger om rent private forhold 137 Advarselsregistre 165 Spærrelister 1 Kreditoplysningsbureauer 4 Stillingsbesættende virksomheder 20 Edb-servicebureauer 32 Diverse sager af generel karakter 2 16

18 Anmeldelser for den offentlige forvaltning Datatilsynet registrerede i alt sager om anmeldelser. Fordelingen af sagerne var følgende: Fællesanmeldelser 11 Kommuner 667 Amtskommuner 169 Statslige myndigheder 290 Tilslutninger til fællesanmeldelser fra kommuner Tilslutninger til fællesanmeldelser fra amtskommuner 11 Tilslutninger til fællesanmeldelser fra statslige myndigheder 40 Diverse/sager af generel karakter 1 Sager på Datatilsynets eget initiativ Datatilsynet registrerede i alt 202 sager oprettet på tilsynets eget initiativ. Sagerne var fordelt på følgende sagstyper: Inspektion og kontrol vedrørende private 53 Inspektion og kontrol vedrørende offentlige myndigheder 76 Sager rejst på grundlag af presseomtale o.l. 69 Diverse/sager af generel karakter 4 Sikkerhedsspørgsmål Datatilsynet registrerede i alt 40 sager under kategorien sikkerhedsspørgsmål. Fordelingen af sagerne var følgende: Sager vedrørende private 14 Sager vedrørende offentlige myndigheder 26 Internationale sager Datatilsynet registrerede i alt 154 internationale sager. Fordelingen af sagerne var følgende: Forespørgsler fra udlandet om dansk lovgivning 58 Nordisk tilsynssamarbejde 1 Europarådet 7 EU 38 Konventioner 34 Datakommissærsamarbejdet 7 OECD 0 Diverse/sager af generel karakter 9 17

19 Udtalelser over lovforslag m.v. Ændring af arkivloven Kulturministeriet anmodede Datatilsynet om en udtalelse om udkast til ny arkivlov. Datatilsynet havde tidligere afgivet en udtalelse vedrørende betænkning nr. 1404/2001 om revision af arkivloven. Tilsynets udtalelse, som blev afgivet efter behandling i Datarådet, gengives nedenfor. Som anført i Datatilsynets udtalelse over betænkning nr. 1404/2001 om revision af arkivloven var det tilsynets opfattelse, at personoplysninger, som er tilvejebragt gennem arkivadgang, hvad enten det er før eller efter udløbet af tilgængelighedsfristen, skal behandles i overensstemmelse med reglerne i persondataloven. Persondataloven bygger ifølge forarbejderne til loven på den forudsætning, at spørgsmål om arkivmæssig anvendelse (behandling) af personoplysninger afgøres efter arkivlovgivningen og ikke efter behandlingsreglerne i persondatalovens kapitel 4 (lovforslag nr. L 147 af 9. december 1999, særtrykket side 81, 2. spalte). I øvrigt finder de generelle regler i persondataloven, f.eks. om datasikkerhed, anvendelse på arkivmæssig behandling af personoplysninger, medmindre det databeskyttelsesretlige spørgsmål er reguleret i arkivlovgivningen. Som følge heraf gælder persondataloven - inden for sit anvendelsesområde - også efter tilgængelighedsfristens udløb, uanset at en arkivenhed eller gruppe af arkivenheder på det tidspunkt er offentligt tilgængelig. De nye tilgængelighedsfrister i udkast til forslag til arkivlov gav ikke Datatilsynet anledning til bemærkninger. Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at de foreslåede nedsættelser af tilgængelighedsfristerne reelt alene var på 5 år for så vidt angår oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Endvidere var der efter lovforslagets 23, stk. 2, og 27, stk. 2 og 3, mulighed for at fastsætte en længere tilgængelighedsfrist for arkivenheder. Lovforslaget gav i øvrigt ikke Datatilsynet anledning til bemærkninger. Redegørelse om biobanker Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede Datatilsynet om bemærkninger til betænkning nr. 1414/2002 "Redegørelse om biobanker" og betænkningens lovforslag. 18

20 Tilsynets udtalelse, som blev afgivet efter behandling i Datarådet, gengives nedenfor. Arbejdsgruppens kommissorium var: "Arbejdsgruppen skal, med udgangspunkt i Justitsministeriets lovforslag om behandling af personoplysninger/europaparlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og under inddragelse af anden relevant lovgivning på sundheds- og forskningsområdet, undersøge behovet for særskilt regulering af sundhedsvidenskabelige informationsbanker (biobanker), særligt for så vidt angår oprettelse, opbevaring og efterfølgende anvendelse af indsamlet biologisk materiale, hvad enten dette materiale er indsamlet i behandlings- eller forskningsøjemed. Arbejdsgruppen skal endvidere særligt vurdere behovet for mulige overgangsordninger for eksisterende biologiske samlinger. Arbejdsgruppen skal i sine overvejelser lægge til grund, at der sker en rimelig afbalancering af hensynet til den vævsafgivende persons integritet, dvs. adgang til at give samtykke, over for samfundets behov for forskning, dvs. muligheden for at benytte de informationer, der er bundet til personhenførbart væv, uden specifik indhentelse af (fornyet) samtykke fra patienten. Hvis arbejdsgruppen finder, at der er behov for supplerende at regulere biobanker, skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til en sådan regulering." En biobank er i redegørelsen defineret som en struktureret samling af menneskeligt biologisk materiale, der er tilgængeligt efter bestemte kriterier, og hvor oplysningerne, der er bundet i det biologiske materiale, kan henføres til enkeltpersoner. Arbejdsgruppen havde tidligere spurgt Datatilsynet om en biobank - defineret som ovenfor - er et manuelt register omfattet af persondataloven. Datatilsynet afgav i den forbindelse en udtalelse, hvor det blev fremhævet, at det gav anledning til tvivl, om en biobank kan anses for et manuelt register efter persondatalovens 1, stk. 1, med den følge, at behandling af oplysninger i biobanker på det offentlige område også er omfattet af loven. Tilsynet fremhævede endvidere, at det imidlertid fremgår af persondatalovens forarbejder, at der gives tilsynsmyndigheden mulighed for at udvise et rimeligt og konkret skøn i forbindelse med fastlæggelsen af det manuelle registerbegreb. Det anføres bl.a., at den nærmere afgrænsning af registerbegrebet må finde sted gennem tilsynsmyndighedens praksis. Datatilsynet udtalte herefter, at tilsynet fandt det rimeligt, at en biobank - defineret som angivet af arbejdsgruppen - anses for omfattet af persondatalo- 19

21 vens registerbegreb. Det blev i den forbindelse tillagt betydning, at der herved opnås en styrkelse af beskyttelsen af og retssikkerheden for de registrerede personer i biobankerne. Samtidig sikres en ensartet regulering af biobanker i den private og den offentlige sektor. Arbejdsgruppens konklusion var, at persondataloven i samspil med den relevante sundheds- og forskningslovgivning på tilstrækkelig vis regulerer de fleste sider af biobankerne. Arbejdsgruppen havde således vurderet, at de respektive eksisterende loves regler med hensyn til oprettelse, nedlæggelse, kontrol og tilsyn med biobanker samt regler om vævsafgivende personers rettigheder, fandtes tilstrækkelige til sikring af hensynet til patientens selvbestemmelser og integritet, afbalanceret overfor hensynet til forskning og samfund. Arbejdsgruppen havde dog fundet, at der på to områder er behov for ny lovgivning: 1. Selvbestemmelse over biologisk materiale, der afgives i forbindelse med undersøgelse og behandling, må særligt reguleres ved, at nye regler indføjes i lov om patienters retsstilling. Herved gives der patienten mulighed for at "sige fra" over for et centralt register: "Vævsanvendelsesregisteret" med hensyn til ikke-behandlingsrelateret anvendelse af afgivet biologisk materiale samtidig med, at der gives patienten ret til destruktion og betinget ret til udlevering af afgivet biologisk materiale. 2. Det skal sikres, at alle forskningsprojekter, herunder også registerforskningsprojekter, hvori biologisk materiale indgår, anmeldes til og godkendes af en videnskabsetisk komité. Dette kræver en ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Der lægges således op til, at en patient kan beslutte, at biologisk materiale, som patienten afgiver eller har afgivet i forbindelse med undersøgelse og behandling, kun må anvendes til undersøgelse og behandling af den pågældende selv og til formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil. En sådan beslutning skal registreres i Vævsanvendelsesregisteret. Herved er patienten sikret mod, at det afgivne biologiske materiale anvendes til f.eks. forskning eller kommercielle formål, idet den sundhedsperson, der er ansvarlig for opbevaringen af det biologiske materiale, skal søge oplysninger i registeret, hvis der påtænkes en ikke-behandlingsrelateret anvendelse af det biologiske materiale. Denne ret til at "sige fra" over for Vævsanvendelesregisteret suppleres med ret til destruktion og betinget ret til udlevering af afgivet biologisk materiale. 20

22 Ønsker en patient, at det afgivne biologiske materiale skal destrueres, skal dette - praktisk talt altid - imødekommes. Ønsker en patient, at det afgivne biologiske materiale skal udleveres til vedkommende, skal patienten kunne godtgøre en særlig interesse herfor, for at materialet kan udleveres. I lovforslaget foreslås indsat et nyt kapitel 3 i lov om patienters retsstilling, hvorefter patienten tildeles følgende rettigheder: 1. Mulighed for at sige fra med hensyn til ikke-behandlingsrelateret anvendelse af afgivet biologisk materiale over for et centralt register "Vævsanvendelsesregisteret". 2. Ret til destruktion af afgivet biologisk materiale. 3. Ret til udlevering af afgivet biologisk materiale, hvis patienten har en særlig interesse heri. Disse tre hovedelementer i lovforslaget tager ifølge de almindelige bemærkninger udgangspunkt i patientens selvbestemmelsesret over det afgivne biologiske materiale, ligesom der samtidig er tilstræbt en løsning, der for de involverede personer er let at overskue og enkel at administrere. Modellen er således et udtryk for arbejdsgruppens afvejning af de to modstående hensyn - hensynet til patientens individbeskyttelse og hensynet til samfundets interesse i drift af sundhedsvæsenet og udførelse af sundhedsvidenskabelig forskning. Datatilsynet noterede sig, at arbejdsgruppens lovforslag vil medføre en præcisering af den registreredes ret til at gøre indsigelse over for en behandling af oplysninger vedrørende den pågældende. Reglerne giver dermed en mere tydelig ret for den registrerede til at sige fra over for en behandling. Datatilsynet fandt det hensigtsmæssigt, at der fastsættes særlige regler for behandling af oplysninger indeholdt i biologisk materiale, når henses til materialets specielle natur, herunder materialets originalitet, og den overskudsinformation og det fremtidige informationspotentiale, der er i det biologiske materiale. I rapportens beskrivelse af persondatalovens regulering er det anført, at rækkevidden af lovens 7, stk. 5, om almindelig patientbehandling m.v. ikke i alle detaljer er klarlagt i Datatilsynets praksis. Det er således ikke afklaret, hvor længe oplysningerne kan bevares, og om det kan anses for nødvendigt med henblik på de formål, som er nævnt i paragraffen, at anvende personhenførbare patientoplysninger i forbindelse med undervisning o.l. I arbejdsgruppens lovforslag, de almindelige bemærkningers punkt 7, s. 224f, henvises til persondatalovens 7, stk. 5, hvorefter behandling af oplysninger om helbredsmæssige forhold kan ske, hvis behandlingen af oplysninger er 21

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2003

Datatilsynets årsberetning 2003 Datatilsynets årsberetning 2003 170 Datatilsynets årsberetning 2003 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 600 Oktober 2004 ISSN: 1601-5657 ISBN:

Læs mere

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design April 2002 ISSN nr: 1601-8281 ISBN nr: 87-601-9523-1 2 I n d h o l d Til Folketinget 5 Datatilsynets

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2004

Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 December 2005 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-2-3

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Redegørelse om biobanker

Redegørelse om biobanker Redegørelse om biobanker Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning nr. 1414 Maj

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2014

Datatilsynets årsberetning 2014 Datatilsynets årsberetning 2014 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls A/S Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Juli 2015 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-6-1 Datatilsynets årsberetning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET Udfyld venligst formular på skærmen og send den til Dátueftirlitið ved at trykke på knappen Submit form. 1. DATAANSVARLIG Offentlig institution

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2011

Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Oktober 2012 ISSN nr: 1601-5657 ISBN

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger

Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger VEJ nr 125 af 10/07/2000 Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger (Til den offentlige forvaltning) 1. Indledning Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet. Cloud og persondataloven Forskningsnetkonferencen 2011 Klarskovgaard Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Sten Hansen IT-chef

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere