Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der"

Transkript

1 Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der år gang Juni 2013

2 Bestyrelse Knud Ra mi an To ve Holm (sek re tær) Søren-Pe ter Pe der sen (kas serer) Trau te Lar sen Kir sten Trol le gaard Jør gen sen Lis bet Thoren dahl Hel le Snell Supple an ter: Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Redaktør: Knud Ra mi an, Eng lod den 6, Stor høj, 8320 Mår slet Tlf.: knud.ra mi Lay out og sats: Børge Helmer, Storhøjvej 16, 8320 Mårslet Tlf.: bor ge.hel Sidste frist for stof til Nyhedsbrev nr. 2/2013: 7. november 2013 Læs i dette num mer Le der: Da Ældrestyr ken slog til for alvor...3 Ældrestyr ken slår til igen (i Dron nin gens have)...4 In tet sik kert ab normt (bo gan mel del se)...7 Når ar bejds li vet slutter Re ferat af gen eral for sam ling...14 Regn skab...16 So li dari te ten mel lem gen era tio ner ne.fin des den?...17 Fri vil ligt arbejde...19 Livs histori ens lykke...21 Efter årets tema: Ud for drin ger i alderdommen...22 Kom men de mø der (over sigt)....23

3 Da Ældrestyr ken slog til for al vor Det var det for år, hvor lærer ne blev lock-ou tet. Det kun ne være blevet katastrofalt for for ældre ne til de min dre børn. Det blev det ik ke. Her tråd te tu sin der af bed ste for æl dre i karak ter og var med til at af bø - de de vær ste føl ger. Det var et eks em pel på de gam les so li dari tet med de res børn og bør ne - børn. EU s ældre år 2012 for ak tiv aldring og so li dari tet mel lem gen era - tio ner ne var net op slut, men hvad be - tyder solidaritet mellem generationerne? Det kan man læ se mere om i bla - det. Ældrestyr ken var at ter i gang på Hold by en rent-da gen, men læs Lis - bet Thoren dals Dron nin gens ro ser, og ældrestyr kens vi sio ner vil fol de sig ud. Vi kan kon sta tere, at FU AM sta dig tum ler med det fri vil li ge ar bej de og - så i et generationsperspektiv. Traute Lar sen har under søgt, om gen era tio - nerne møder hinanden i det frivillige arbejde. Ud for drin ger i al der dom men Te ma et for efter årets mø der er Ud - for drin ger i al der dom men. Ud for - dringer kan opfattes meget forskelligt, så det er ble vet til en spæn den de mø - deræk ke. For en gangs skyld er der slet in gen fra be styrel sen, der hol der op læg. Vi fort sæt ter med den mø de form samtalesalonen som vi har udviklet vi dere på. Nu kom mer der og så tele slyn ge til mø der ne. Vi har få et kr. fra 18 midlerne i Aarhus Kommune til ind køb. Tele slyn gen lig ger i en kuf fert og kan der for bru ges i for skel li ge lo ka - ler. Vi kan der for og så lå ne den ud til an dre, som har brug for den. Er du lidt ner vøs for Fa ce bo ok? FU - AM er og så på Fa ce bo ok søg trygt efter: Alderdommens Muligheder og Umu lig he der. Her kan du fin de man - ge tan ker og inter es san te links. Der er mas ser af plads til at blan de sig. 3

4 Ældrestyr ken slår til igen En no vel le af Lis bet Thoren dahl Ons dag li ge over mid dag ske te det igen og den ne gang var det i Dron nin gens ha ve på Mar se lis borg, og for det ik ke skal være løgn, var det pen sio - nisterne fra Marselisborg lokal cen ter, der slog til. Der har el lers været stil le nog le må - neder, siden Ældrestyrken på bedste anarkistiske vis be mæg ti ge de sig Strø get og i køresto le, med rol la torer og på gå ben op sam le de, hvad der var af af fald i form af cho ko la de - pa pir, tom me då ser, pap - krus mv. Po li ti - et blev til kaldt, men betjentene var ty de lig - vis usikre ved situationen også fordi der ty de lig vis var en stor fol ke lig op - bakning til aktionen. Tilskuerne heppede og klappede og hentede kaffe til pensionisterne, der kørende og gåen - de uden vaklen fuldførte aktionen fra Banegården og til Domkirkepladsen. Så sid ste ons dag i en bra gen de au - gust sol slog de til igen. Den ne gang an e de in gen uråd, da en pen - sio ni ster nog le i køresto le el ler med rol la torer stod af bus ser og bi ler og i sam let flok be væ ge de sig ind ad por - ten til Mar se lis borg Slot. Der var ik ke mange, der i rundkørselen oplevede ind mar chen og de tænk te vel hel ler ik ke dy bere over, at man ge hav de indkøbsrullevogne med ind i haven. Flokken af pensionister på udflugt be væ ge de sig op ad den bre de sti, der fører direk te op til Dron nin gens ro sen - have. Her lejrede pensionisterne sig under de skyggefulde træer i højre side af par kom rå det med alle de res pak ke nel li ker tæp per blev lagt ud og termokander, kopper og småkagedå - ser kom frem. Der var en god stem - ning. Pensionisterne snakkede sam - men på kryds og tværs og med en energi, som virkede lidt overgearet. Vi har gjort det nu er vi her - hur ra. Her var pen sio ni ster i alle aldre og no gen 4

5 var al lere de i gang med at in spi cere ro ser ne det så san de lig ikke for godt ud. At pas se dem var en kom mu nal op ga ve, som iv rigt var ble vet vare ta - get i borgmester Thorkild Simonsens re gerings tid. Som ti den var gået, hav - de kri se ti der ne også ramt de kom mu - na le ro sen pas sere. Ja, her så man nu konsekvenserne: Ingen nipper de afblom stre de ro ser af, og så går det som med rosenbuskene her, hundredevis af forskelligartede roser bliver triste og får en alt for tid lig af blom string. Nu sker der no get på tæp per ne. Pensionisterne rejser sig og går, og kørestolsbrugerne kører eller bliver kørt ind mel lem ro ser ne. Der er no - gen, der fører an og an vi ser de en kel te de res pladser. Er det en leg, der skal tage sin begyndelse mellem alle ro - sen be de ne? El ler hvad? De går min - sand ten i gang med at ar bej de al le med en saks i hån den. En kel te kørestols bru gere er kørt tæt ind til de større rosenbuske, og andre af de mere mobile pensionister står bøjede over ro ser ne i de lange be de. De klip - per nænsomt alle de afblomstrede hoved er af, og man tror det er løgn ingen af de afblomstrede hoveder fal - der til jor den. Hver en kelt klip per har en po se med, der skal åben bart ik ke være no get at kom me ef ter dem med. Aktionen virker næsten uhyggeligt gennemtænkt li som på Strøget. To af dem, ty de lig vis og så pen sio - ni ster, går rundt og vej le der. De er passionerede rosendyrkere, viser det sig se nere, der har på ta get sig an - svaret for, at ar bej det ud føres så dan, at det er til ro ser nes bed ste. Der er stil le i ro sen ha ven, in gen snak ker mere iv rigt med hin an den, al - le arbejder koncentreret. Nogle sidder må ske og tæn ker på, at Dron nin gen nok vil bli ve glad for, at ro ser ne får end nu en chan ce for at blom stre, må - ske vil hun se re sul ta tet i Festu gen. Der er ved at sam le sig en del an dre besøgende som tilskuere til rosenklip - peri et. De snak ker med de ar bej den - de. Gad vi de hvad de spør ger om, og hvil ke svar de får. De har vist få et en for nem mel se af, hvad der fore går, nogle begynder at hjælpe kørestols - bru ger ne med at flyt te sig lidt, så de bed re kan nå nye kla ser af vis ne ro - senhoveder. Andre henter vand og kaf fe til dem, der har det varmt og trænger til forfriskning. No gen må ha ve haft kon takt med om ver de nen, for nu kom mer den lil le trehjulede kaffevogn fra Strøget kø - ren de ad sti en. Ups! Går det mon godt? Det er må ske li ge over stre gen, si ger no gen til hin an den, det næ ste bli ver nok po li ti et. Men der er rig tig gang i det hen ne om kring kaf fe bi len. Her er det de or di nære park gæ ster, der står i kø for at kø be kaf fe og så de snak ker mun tert sam men, som om og så de har få et et el ler an det at være fælles om. Børnegæsterne render rundt og le ger, men flere og flere sø ger hen til Den lil le blå pa vil lon, her er der nemlig to af kørestolsbrugerne, der har par keret sig i skyg gen. De er gam - le, ligesom alle folkepensionister er, men de har op le vet me get og hvor - dan det er kom met i stand, vi des ik ke - men nu sid der de midt i en grup pe børn og ind vi er dem i, hvor dan det var at gå i sko le i 50 er ne. Så sker det, som måt te ske. Or - dens mag ten vi ser sig, og så er det slut med den lille trehjulede kaffevogn. 5

6 Den kører lidt slu køret til ba ge ad den vej, hvor fra den kom. Folk ser lidt al - vorlige ud. De kaffedrikkende park - gæ ster be gyn der at ryd de op. Al le pap bæg re og hvad, der el lers kun ne være i græsset fjernes omhyggeligt. Klipperne begynder også så småt at be væ ge sig hen mod de res tæp per og termokander i skyggen under de høje træ er. Her står de to ro sen kyn di ge og snakker med politiet. De garanterer over for de to be tjen te, at de sam men med al le de an dre pen sio ni ster på hjul og på ben snarest vil for la de par ken og for sik rer om, at det ene ste, der er sket er, at de man ge vis ne ro - senk nop per ik ke blot er væk, så der kan bli ve plads til de fri ske nye, men og så at en grup pe pen sio ni ster fra den såkaldte ældrebyrde for en eftermid - dag har følt sig som nyt ti ge med bor - gere. Det er nem lig så dan, at de i sam - let kor plud se lig rå ber de res slag ord eller feltråb: Af med ældre byr den, frem med ældrestyr ken Af med ældre byr den, frem med æl dre-styr ken. 6

7 Intet sikkert abnormt En an mel del se af Knud Ra mi an Jeg bli ver of te væk ket for tid - ligt af no get, jeg skal. Så det var en lidt for tid lig mor gen. Svært at be slut te sig til, om jeg skul le våg ne el ler ta ge en lur mere. Klaus Rif bjergs In tet sik kert ab - normt lå og ven te de fra i går af tes. Rifbjerg veksler mellem kvinder og mænd som for tæl lere, men de styres af et over jeg, der rum mer beg ge de le og vil for tæl le no get om li vet, køn net og dø den + fem hjer ter. Det hav de der stået i anmeldelsen. Gamle Rifbjerg måt te være li ge no get for FU - AM, tænk te jeg. I går kun ne den dog ikke overmande søvnigheden. Nu fik den chan cen den ne søn dag mor gen. Det er en lil le bog og nem at have i sengen. Alligevel havde den det svært. Jeg blev ramt af hans sprog al lere de fra før ste sæt ning i Po ta to He ad Blu - es: Nå, men det er jo ik ke no get, man går og tæn ker på så dan, det er mere en vag for nem mel se af, at det, der er naturlige muligheder for andre, kunne være det for en selv, men ik ke er det af så man ge grun de, at de ik ke er værd at nævne el ler så en kle, at en - hver må kun ne for stå, at så dan for hol - der det sig og ik ke kan være an der le - des. Ef ter den sæt ning var det så dej - ligt at luk ke øj ne ne igen. Efter hån den som vågenskaben indfandt sig, blev jeg fan get ind af de Rif bjerg ske fal be - la der. Man ge af tek ster ne luk ker et lil le vin due op til erin drin ger om be au ty - 7 boksene eller stykker af overjegets livs historie, hvor da mer hol der op med at være da mer. Der er me get for - tid i fortællingerne. De snirkler og snor sig helt uforudsi ge ligt, og først til sidst op da ger man må ske, hvad de hand ler om. Den sid ste no vel le hed - der Om hu. Den hand ler om ud sig - ten fra et vin due i bjer ge ne. Det er næ sten for me get af det go de, selv om man har be talt for det. Der er me - get at se på, hvis man gør sig lidt uma - ge. For det før ste er der de elektri ske led nin ger, som går fra den ene pæl til den an den...hvis man påstod, at der er no get sær ligt ved en dag i den tid li - ge vin ter, hvor tan ken om sne vejr er lige så fjern som Sa turn, vil le folk tro, man var sinds syg, No vel len slut ter: Spur ve ne er der i kast, de har travlt på al le ti der af året uan set kli ma et. De le ver for at æde og for mere sig. En dag kører der må ske en bil op ad ve - jen. Selv føl ge lig gør der det. Det er jo en af ta le. Så gæl der det om at ha ve sa ger ne i or den og være vel for beredt, man kan jo ik ke være om hyg ge lig nok. Vil man ha ve nog le god bid der af Rifbjergsk liggende, er bogen sagen. Den vid ner om, hvor dan man gen - nem li vet kan ha ve stil og ta len ter, der er helt ufor styr re de af al deren. Gæl - der det kun Rif bjerg? Klaus Rif bjerg In tet sik kert ab normt Noveller, 116 sider, Gyl den dal, 2013, pris kr. 180

8 Længst mu lig i egen bil og li vet uden bil Af Trau te Lar sen Ældre er typisk gode bilister, det pe ger tra fik for skere på. Man ge æl dre har stor glæ de og dag lig gavn af en bil i hver - da gen, og æl dre er gen erelt bed re til at hol de al ko hol og tra fik ad skilt end vis se an dre al ders grup per. Hvad kan man selv gøre for at hol - de sig fy sisk og men talt i form som sik - ker bi list? Det gi ves der nog le go de råd om i Ældre Forums pje ce: Længst mu lig i egen bil og li vet uden bil, ud - gi vet de cem ber Her er stof til nog le go de sam ta ler og over ve jel ser og en test, hvor man kan få et fin ger - peg, om man sta dig kører godt. Mo tion og hjer ne gym nastk og flere små mål ti der i lø bet af da gen holder opmærksomhed, koncentration og reak tions evne mere sta bilt over he le da - gen end de store mål ti der. At hol de sig i god dags form og køre bil flere gan ge om ugen er med til at gi ve god ru ti ne. Man skal være eks tra op mærk som i vej kryds og sving, for di hjer nen med al deren skal bru ge læn gere tid til at bearbejde alle de informationer, der skal hånd teres, når man kører ud i et kryds. Al min de lig aldring, syg dom og medicin kan påvirke kørefærdigheden. Hvis man er usik ker på sin kør sel, el ler de pårøren de er det, kan man for en mindre udgift tage nogle køretimer hos en køre lærer, der er efter ud dan - net til sær lig kur ser med æl dre bi li ster. Når man be gyn der at over ve je, om man skal op gi ve køre kor tet, gør man klogt i at over ve je i ti de, hvor dan hverdagen kan hænge sammen uden en bil. Pjecen: Længst mu lig i egen bil kan fås vederlagsfrit ved henvendelse til ÆldreForums sekretariat Tlf el ler på net tet: forum.dk eller på forum.dk, hvor den og så kan down loa des. Sol trom pet i vin du e skar men En af mi ne ynd lings mo del ler den ne vin ter og i det tid li ge for år har været en Hi bi - scus, vi kal der Sol trom pet. På teg nin gen ser vi he le for lø bet med blom ster knop - per på for skel li ge sta di er, en fuldt ud sprun gen blomst og en af blom stret. De ud - sprungne blomster har elegant bølgende linjer, der omkranser blomstertragten og gi ver den et ele gant svæ ven de ud se en de. De er van ske li ge at teg ne. Man må iagt ta ge fæ no me net igen og igen. Bla de ne er af en kraf tig blå lig mør ke grøn far - ve, der dog - gennem sin net af so len - kan ly se som gul ligt maj grønt. Det gi ver en fin kon trast til de ud sprung ne blom sters glø den de oran ge og dybt rød vio let te. 8

9 9

10 Når arbejdslivet slutter. Af Knud Ra mi an Jeg er ved at for la de ar bejds li - vet lang somt. Det skul le være så godt. Det gør de, der be stem mer selv. Det har jeg fore lø big brugt 6 år på, og nu er jeg nede på 15 løn ti mer pr. må ned. Der skul le ik ke være no get at fryg te ved at hol de helt op. Der er ik ke no get pensionistchok. De fleste fortsætter li - vet, som det har set ud - mi nus ar bej - det. Man savner kol le ger ne, men længslen efter arbejdet forsvinder u- hyg gelig hurtigt. Arbejdets betydning er vildt op re kla meret. De fle ste ny der fri he den og bru ger mere tid på alt det sæd van li ge - og så er de 37 ti mer hur - tigt brugt. Det er sik kert me get klogt. Når man bru ger 6 år på at kom me ud af ar bejds mar ke det, får man imid - ler tid tid til at tæn ke lidt over, hvad man har gang i, som fx hvor for hol de op med gøre no get, som man er rig tig god til for at ka ste sig over no get, man al li ge vel al drig lærer? I dis se Søren Kir ke gaard ti der har jeg valgt at se eks i sten ti elt på, hvad der sker, når ar - bejdslivet slutter. Den amerikanske psykiater Irvin Yalom, som jeg anser for at være en me get klog mand, har sagt, at vi le ver vores liv om kring fire eksistentielle opgaver, som vi altid er tvun get til at for hol de os til. Det er 1) Dø den, 2) Meningsløsheden, 3) Ale - neheden, 4) Friheden. Det er jo nog le vold som me ord, de skræm te mig lidt, men jeg har under - 10 søgt, hvor dan de pas ser på af slut - ningen af mit ar bejds liv. Jeg vil ger ne bru ge min fri hed Jeg vil le bru ge fri he den til no get, jeg al drig har prø vet før. Gen nem et men - ne ske liv har jeg hørt men ne sker glæ - de sig til alt det, de kun ne ta ge sig til, når de blev pen sio nere de. Jeg har samtidig læst statistikkerne over, hvor få - må ske 10%, der rent fak tisk bru - ger pen sio nerin gen til at gøre no get an det end det, de al tid har gjort el ler no get, der lig ner. Jeg syn tes, at det skul le være an der le des for mig, og jeg fore slog der for min ko ne, at vi skaf fe - de os nogle pensionistkompetencer og be gynd te at spil le brid ge og golf. Det er rig tig svært, når man be gyn der på den slags i 70 års- al deren. Selv om man hyg ger sig med det, bli ver man vist al drig bare lidt god til det. Det er ik ke mor somt sæ son ef ter sæ son at være num mer sjok i brid ge klub ben. Det er jeg ik ke vant til, men så dan en - der det al li ge vel.der er sta dig folk på min al der, som be gyn der at lø be ma ra thon. Det er ik ke min al der, der for hin drer mig i det. Jeg kan væl ge det val get er mit. Vi sy nes sta dig, at vi bli ver bed re til brid ge, men det kræ - ver tid og vedholdenhed. Friheden har jeg, men den ko ster. Det er fak tisk lidt af en op ga ve at fin de ud af at bru - ge fri he den og træf fe de rig ti ge valg. Nu har jeg og så fri hed til at rej se på de bi lli ge tids punk ter. Jeg kan og så drik ke rød vin hver af ten. Jeg vil ger ne

11 ar bej de fri vil ligt, men jeg vil ik ke for - plig te mig til be stem te ti der. UPS! Den går jo ik ke Gran berg! Det er jo nog le valg, der får kon se kven ser for an dre. Jeg kan ik ke rej se, uden at det går ud over pas nin gen af vores bør ne børn og vores børns mu lig he der for at plan - lægge. Rødvinsdrikkeriet går heller ikke. Det er ik ke godt for mit hel bred, og så øger jeg jo ældre byr den. Jeg har al - drig tid li gere op fat tet det som et sær - ligt an svar at hol de mig sund og rask. Det gør jeg nu - det er blevet en af mine samfundsopgaver. Selv om man har en fri hed, får val - ge ne jo kon se kven ser. Jeg har alt så og så et an svar. Hvor dan får jeg klar - hed over, hvil ket an svar jeg vil på ta ge mig og hvor for? Jeg kan jo ik ke ta ge an svar for alt det kan ska be skyld. Hvad gør jeg af den? Pensioneringen åbner døren til ufatte ligt man ge valg. Deri be står fri he den, men an svaret føl ger med. Det er lidt bøv let med al le de over ve jel ser må - ske er det der for så man ge ik ke træf fer ret man ge nye valg? Jeg vil ger ne være ol de - far, før jeg dør Da jeg star te de på min fol ke pen sion, blev den be reg net på grund lag af min rest le ve tid, der den gang var 18 år. Nu er jeg ble vet æl dre, så i dag er den 14 år. Jeg kan alt så reg ne med at bli ve 83, men mit æld ste bar ne barn bli ver for ment lig først mor, når hun er om - kring de 30 år. Så er jeg 91. Det er om 24 år. Jeg skal alt så slå mid del le ve ti - den med 10 år. Men skal jeg ta ge kon - sekvensen og planlægge efter det? Så skal der må ske mo tio neres lidt mere. Jeg tviv ler lidt på, om jeg kan klare det. Må ske kan jeg reg ne med de14 år. Hvad vil jeg bru ge dem til? Der kan nå es me get på 14 år med lidt plan - læg ning, men uden er de væk. Hvis jeg sat ser på 24 år - ja men dog! Jeg har alt så en el ler an den ind byg get for - nemmelse af min forventede leveal - der. Jeg har en for nem mel se af, hvor - når jeg dør. Tør jeg bru ge den for - nemmelse til noget? Noget planlagt for eks em pel el ler skal jeg le ve, som om jeg kun ne dø i mor gen? Li vet bli - ver unægteligt farligere og farligere. Jeg tæn ker ti ere og ti ere på dø den. Skal jeg skub be tan ker ne fra mig el ler bru ge dem til nog le valg? Jeg vil ger ne kun ne se til ba ge på min al der dom med stolt hed Så længe man har hjemmeboende børn og et ar bej de, er man ge af ens ti - mer og liv lagt i me nings ful de og fa ste ram mer. Man skal hol de skru en i van - det, be ta le sin skat og hjæl pe si ne børn godt på vej. Check, check, check, it is all do ne! What is next? Når arbejdets værdi forsvinder, sker der no get med vær di er ne i hver - da gen. Jeg har al drig op le vet avislæs - nin gen som en hel lig stund. Det gør jeg nu. Jeg føl ger rig tig me get med nu, hvor jeg in gen ind fly del se har. Hvor - for det? Er det med avislæs nin gen vig tigt? Jeg glæ der mig over at kun ne nå ukrud tet i maj - det er al drig lyk ke - des før - er det vig tigt? Jeg vil ger ne le - ve mit liv, så jeg kan se al der dommen som en nyt tig, mun ter og vær dig del af li vet, som jeg kan tæn ke til ba ge på med glæ de og lidt stolt hed. Jeg kan hå be på, at mi ne børn og bør ne børn 11

12 vil sy nes det sam me. Jeg vil ger ne være med til at fin de ud af, om og hvordan alderdommen har en særlig vær di, der kan gøre al der dom men mere accepteret. Men kan det mon lyk kes? Jeg le ver i en si tu a tion, hvor min frem tid er spændt ud mel lem den, jeg er ble vet til og ik ke kan la ve ret me get om på og en al der dom, hvor jeg ik ke an er, hvad mi ne gen er har at by de mig på: bli ver det de mens som min mor el ler pro sta - ta kræft som min far el ler vil li vets til - fældigheder byde på noget helt an - det? Jeg vil så ger ne bli ve ved med at være mig Mit ar bejds liv er mit eget - selv de nærmeste og mest engagerede er jo kun til sku ere. Så dan vil det og så være i frem ti den, og må ske bli ver jeg mere ale ne. Men selv om jeg er ale ne, og der kun er mig til at le ve mit liv, er jeg jo forbundet til mange mennesker. Man ge af dem fin des i det ar bejds liv, som no gen si ger, at jeg har klam ret mig til. Når jeg luk ker døren til mit ar - bejdsliv, forsvinder mange menne - sker, som jeg har kendt og hol der af ud af mit liv. Der er kun gan ske få, som jeg kan ta ge med over i det nye liv. På den må de bli ver jeg mere ale - ne. Man ge men ne sker i mit nye liv vil ik ke ken de mit gam le liv. For dem vil jeg bare være en hyg ge lig fyr, men en rig tig dår lig brid ge- og golf spil ler. Jeg vil hel ler ik ke være en, der he le ti den skal trække fortidens bedrifter frem. Jeg bli ver ale ne med alt det, der har været, og som jeg har haft sam men med de men ne sker, jeg skal si ge far vel til. Det gør rig tig ondt. Hel dig vis har jeg været med lem af FU AM i snart 35 år det hol der bå de før og ef ter. Det er da lidt af en op ga ve at fin de ud af: Hvor dan bærer man sig ad med at skabe en fornuftig sammenhæng mel - lem sin for tid og sin frem tid? Han hav de ret, Ya lom Jeg vid ste ik ke helt, hvad der gem te sig i mi ne 6 års til ba getræk nings - historie, da jeg sag de ja til at tæn ke over te ma et: Når ar bejds li vet slut - ter..det var som at ro de i en myre - ture. Det myldre de frem med store og små eksistentielle temaer. Nu er jeg jo hel dig vis en lidt glad sjæl i et godt liv i verdenshistoriens største smørhul så er man alt så for plig tet på at gøre sig lidt uma ge, og jeg har da få et no get at tæn ke over. Jeg tror ik ke, at li vet bli - ver bedre, lykkeligere eller lettere ved at trække de eksistentielle temaer ud til be sku el se, men det gi ver en ny ind - sigt. Jeg har gemt et lil le ci tat af Budd - ha til sidst, for di det har en egen skøn - hed, men et helt an det eks i sten ti elt bud skab: Giv slip! Lær at give slip i dig selv, i kon trol len og i be gæret. In tet varer jo ved her i li vet, så lær kun sten at give slip. Det te er nøg len til igen at kun ne føle livs glæ den. Kilde: Stokkebæk, Anne. (2007). Eks i sten ti el le ud for drin ger i voksenlivet. I bo gen Psy ko lo gi A. Stokkebæk, Kbh., Nyt Nor disk For lag:

13 Mælkebøtte på traktorspor Det er et li to gra fi teg net direk te på den li to gra fi ske pla de lige for an mo ti vet. 13

14 Re ferat af Generalforsamling i FUAM Ons dag den 13. fe bru ar 2013 kl Klo ster ga de cen tret, Klo ster ga de 37, År hus C Dags or den iføl ge ved tæg ter ne: 1.Valg af diri gent Bør ge Hel mer blev valgt 2. Be styrel sens be ret ning FU AM s må ned li ge mø der i Klo ster - gadecentret er sammen med bladet Nyt fra FU AM og hjem me si den foreningens hovedak - tiviteter. Kirsten Trollegaard Jørgensen for tal te om mø de virk som he den i 2012, som var det euro pæ i ske år for Ak tiv aldring og so li dari tet mel lem generationerne. Det har Lisbet Tho - ren dahl gjort sig nog le tan ker om ef ter deltagelse i konference i Bella Cen - tret. De er be skre vet i ar tik ler i Nyt fra FU AM 2012, nr.1. Råd mand Dor the Laust sen holdt op læg om ældre ven - lig he den i Aar hus, og vi hav de en god drøf tel se af FU AM s for mål og ak ti vi - teter under mødet. Journalist og for - fat ter Ul la Skovs bøl tal te om Gen - era tions mø der, hvor for og hvor dan, og hvor for gen era tions mø der er godt for hjer nen. Knud Ra mi an holdt op - læg get Hvor når har vi været ak ti ve nok? Hvor når må vi hol de op? Nog le af dis se tan ker om æl dre fri vil li ge som frivillige hjælpere på lokalcentre og of te som usyn li ge hjæl pere er re - fereret i nr. 1 af bla det lige som Gen - era tions mø der. På hjem me si den lig - 14 ger de æl dre num re af Nyt fra FU AM helt til ba ge til Op læg ge ne til to af efter årets mø - der: De gam le går al tid for an ved To ve Holm og De gam le er ri ge ved Lis bet Thoren dahl er gen gi vet i Nyt fra FU AM nr. 2, Ved no vem ber - mø det So li dari tet i al der dom men, hvor Knud Ra mi an holdt op læg, prø - ve de vi en ny mø de form: Sam ta le sa - lo nen. Her blev del ta ger ne delt op i grup per, der fik nog le spørgs mål, så samtalerne gik livligt mellem grupperne og aktiverede deltagerne. Det var en god form, og så for di der var så mange deltagere. Så samtalesalon vil bli ve an vendt ved flere mø der i Mø der ne har i 2012 få et en del nye deltagere, både gengangere og ny, og der er og så kom met nog le ind mel del - ser. Lisbet Thorendahl orienterede om Seniorstyrken på Storhøj, som frivil - ligt har på ta get sig nog le sam funds - ven li ge op ga ver som op ryd ning og fjer nel se af af fald på ve je og grøf te - kan ter i et stort om rå de. To ve Holm for tal te om si ne be søg på et kom mu nalt og pri vat ple je hjem i Ris skov og sit ind tryk af sam ta le med personalet og rundvisning på hjem - mene. Traute Larsen fortalte om besøg på Aarhus stadsarkiv, hvor Lisbet Thoren dahl og hun hav de af le veret FU -

15 AM s ma teri a ler til ar ki - vering. Det dre jer sig om re fera ter fra stiftende generalforsamling, møder og formøder. Medlemsfortegnelser, korre spondance og udklip, regnskaber og FU AM s pro jek ter. FU AM s ny - heds bre ve fra 1. år gang 2080 til 31. år gang 2011 er og så sam let og af le - veret til stadsarkivet. Børge Helmer orienterede om de to num re af Nyt fra FU AM, der ud kom i Fore læg gel se af det re vi - dere de regn skab for 2012 I kassereren Søren-Peter Pedersens fra vær på grund af syg dom fore lag de Traute Larsen det reviderede regn - skab for Fast læg gel se af kon tin - gent for 2014 samt god ken - del se af bud get for 2013 Kon tin gen tet på 125 kr. år ligt blev fast holdt, og det frem lag te bud get for 2013 god kendt 5. Valg af med lem mer til be - styrel sen To ve Holm, Trau te Lar sen og Søren-Peter Pedersen blev genvalgt 6. Valg af supple an ter til be - styrel sen Ir ma Mag nus sen og Bør ge Hel mer blev gen valgt 7. Valg af to inter ne re vi - sorer Jens-Erik Jør gen sen og Hen ning Gøtz sche blev gen valgt 8. Ind kom ne for slag: Ingen forslag 9. Even tu elt Her drøf te des mu lig hed for at sø ge fon de bl. a. til trans por ta belt høj ta - leranlæg To ve Holm til bød at læ se en sid ste korrektur på FUAM s pjece. Børge vil fremsende materialet til hende. Katri - ne Krebs har skre vet en bog om Voks - ne børns for hold til de res for æl dre. 15

16 Regnskab for perio den til Regn skab 2012 Bud get 2012 Bud get 2013 Ind tæg ter: Med lem skon tin gent (39) (40)5.000 (39) Ud gif ter: Tryk ning af bla det Por to og ge byrer Tele fon godt gørel se Kon torar tik ler Vin ga ver Hjem me si de Re vi sions mø de Rep ræ sen ta tion Kon tin gent Klo ster ga de Cen tret Fore drags hol der Kon feren ce To tal Årets re sul tat Ba lan ce Ak ti ver: Giroin destå en de Kas se be hold ning Pas si ver: Ak ti ver Årets re sul tat Revisorerne har gennemgået kassebog og bilag og fundet, at regnskabet er kor - rekt ud ført og i god over ens stem mel se med fore nin gens for mål og gen eral for - samlingens beslutninger. 16

17 Solidariteten mellem generationerne - findes den? Af Knud Ra mi an Der ske te me get mel lem gen - era tio ner ne un der lærer kon - flik ten, hvor lan dets bed ste - for æl dre i al le aldre blev mo bi - li seret til pas ning af sko le bør - ne ne. Det var vel et ud tryk for bed ste - forældre nes so li dari tet med de un ge. Det skab te gla de og pla ge de bed ste - forældre, men aktualiserede måske også nogle konflikter mellem genera - tionerne, som ikke er så tydelige til hver dag. Det var den spon ta ne so li - dari tet mel lem for æl dre og børn, der vir ke de i den perio de. Den har det rig - tig godt. Men kan vi kal de det so li dari tet mellem generationerne? Det var el - lers et af de to slo gans i EU s ældre år Hvor dan skal vi for stå ud tryk - ket mellem generationerne? FUAM har i al le åre ne været op ta get af for - hol det mellem generationerne. Det står lige frem i vores for målspara graf, at vi skal fremme initiativer, der øger sam spil let mel lem gen era tio ner ne. Da EU meld te, at vi nu skul le ha ve et år For ak tiv aldring og so li dari tet mellem generationerne var vi natur - ligvis meget interesserede. Som del af min inter es se vil le jeg li ge fin de ud af, hvor udtrykket solidaritet mellem generationerne kom fra, og hvem der hav de be skæf ti get sig med det. Re sul ta tet var en ty digt. Det hav de EU - og in gen an dre, før året blev op fun det. Det gjaldt al le de sprog, jeg under søg te. Der var tu sin der af links, men de hen vi ste al le til no get med ældreåret Solidaritet mellem generationerne fandtes ganske enkelt ik ke før det te år. Hvad vil le EU op nå ved at an ven de det te udtryk? Der var ik ke me get tvivl i EU. Gen - erationssolidaritet skal ifølge Ralf Ja - cob, der le der den af de ling un der EU-Kom mis sio nen, som ta ger sig af te ma året, først og frem mest for stås øko no misk. Det dre jer sig især om, at de æl dre skal ud vi se so li dari tet med de yn gre ved at ud sky de pen sio nen og sør ge for at hol de sig sun de og ra - ske læn gere, så be ho vet for ældreple - je ik ke sti ger eks plo sivt. For EU dæk - ker det alt så ik ke over no get gen si digt. Ud tryk ket er valgt for di det ly der po si - tivt. Hvem kan dog ha ve no get imod en aktiv aldring eller solidaritet mel - lem generationerne? Men det dækker alt så over no get an det! Det er rent spin! Men ske te der slet ikke no get po si tivt? Jo da! I det of fi ci el le Dan mark blev FN s internationale ældredag den 30. september erstattet af Generationernes dag mel lem kl Man kun - ne søge penge til arrangementer i den an led ning. Den dag blev en kil de til man ge så kald te events. Over alt i lan - 17

18 det dukkede der børnehaver op på ældrecentre og plejehjem, der var drageflyvning, kagebagning og fisketure, og aktiviteterne er fortsat ind i 2013, hvor der i april blev ar ran geret mange besøg af skoleklasser på lokal - cen tre ne. Det har været godt stof i medierne. Der var mange positive gensidige oplevelser og mange suc - ceshistori er. Kun få kri ti ske øj ne. Flyt ter det så no get? Det var rig tig po si tivt, at så man ge be - nyttede anledningen på en ellers stille ældre dag til ska be nog le go de events mel lem børn og gam le. Det var ty de - ligt, at de in vol vere de fik en op le vel se af, at man kan gi ve hin an den no get. Altså noget gensidigt. Det virker på det per son li ge plan, og det ved vi godt. Nu bli ver det spæn den de, om In - stitutions-danmark kan følge succes - sen op, så man ge flere ste der får skabt en sta bil tra di tion for flere part ner ska - ber, som det hed der på djøfsk. I Aar - hus Kom mu ne har man be slut tet sig til at fort sæt te med gen era tions bro byg - nin gen. Man op for drer til at ska be mere stabile lokale partnerskaber. På lo kal cen ter Sol bjerg vil man la ve et forsøg med at lave partnerskaber på tværs med ud gangs punkt i lo kal cen - tret. Partnerskaberne skal være til glæ de for al le par ter, og al le del ta gere skal kunne se synergimulighederne ved at indgå i et samarbejde. Det bliver spændende at følge. Hvor blev de voks ne børn af? Dem, der mang le de på den dag, var de helt store spil lere: for ældre ne. De gam le voks nes eg ne børn kom ik ke til fe sten. Det må bli ve te ma et for næ ste års gen era tions dag: Mød jeres gam le i øjen høj de. Få bør ne ne pas set og gå i by en med de gam le i ste det for med ven ner ne og på jeres reg ning. Sker det, findes solidariteten mellem gene - rationerne. Kommer invitationen ikke, så ta ger de gam le selv ini ti a ti vet til en event på de ældres dag den , kl Bo gom ta le: Bo gen hand ler om 40+ kvin der, der sy nes det kan være svært at bli ve æl dre i en ung doms kul tur. Bo - gen er inter es sant for di det ser ud til at det, der op ta - ger de halv gam le kra ger, er præ cis det sam me som op ta ger de gam le kra ger - et helt liv læn gere frem - me dvs. fyr re år se nere. M. Kors gaard Festskrift for halvgamle krager : vi kan al li ge vel ik ke lø be fra det. Kbh. (2013), Pe oples Press. 18

19 Stabilitet, God tid og Forskellige Færdigheder er de gam les bi drag til fri vil ligt ar bej de Af Trau te Lar sen Frivilligt arbejde er ikke over - ladt til til fæl di ge. Nej, det er sat i sy stem fra sam fun dets top, ministerier, kommunale le den de in sti tu tio ner og fra lo - kalcentre, foreninger og orga - ni sa tio ner, der ger ne vil til - trække frivillige som arbejds - kraft og med ar bej dere for sam me sag. En hver kan gå ind på den so ci a le vejviser på nettet, kommunens hjem - me si de el ler på fri vil li gjob.dk og fin de om rå der, der øn sker fri vil lig hjælp. Her præsenterer de enkelte tilbud sig med uddybende oplysninger. Frivilligt arbejde er en ulønnet aktivi tet, der ud føres for an dre end fa mi - lie, og som skal være til gavn for an dre end en selv, skriver Foreningsbutikken i Klostergadecentret Hvis man sø ger et job som fri vil lig, er det sik kert mu ligt at fin de frem til no get, som man sy nes pas ser til ens inter es ser og kræf ter, hvis man er hel - dig. Der er me get at blad re igen nem og me get at over skue. På net tet står der under Frivilligcenter Aarhus: Bo - ok en frivilligsamtale: Hvis du gerne vil være fri vil lig, men ik ke rig tig ved hvor el ler hvor dan, så kan du kom me til en uformel frivilligsamtale hos en af frivilligcenterets medarbejdere. Her vil vi ta le om di ne øn sker og for vent nin - ger til et fri vil ligt ar bej de, samt sø ge at gui de dig rundt i by ens man ge til bud. Sam ta ler ne har en læng de af en halv ti mes varig hed og vil pri mært lig - ge i tids rum met Du bo - oker en frivilligsamtale ved at udfylde kontaktformularen herunder, hvorefter vi hur tigst mu ligt vil kon tak te dig med et kon kret tids punkt. Hvis man ger ne vil kon cen trere sig om seniorområdet, henvises man til Foreningsbutikken i Klostergadecen - tret, som har kon takt til flere end 450 foreninger. Her holder Foreningsbu - tikken årligt en Foreningernes Dag på det fri vil li ge se niorom rå de. Da gen er ik ke kun tænkt som en netværks - dag for fore nin ger ne. Den er og så en mulighed for interesserede til at stifte bekendtskab med forskellige former for et ak tivt se nior liv. Da gen by der på op lys nin ger om det fri vil li ge om rå de, der spæn der bredt fra kre a ti ve til tag til frivilligt socialt arbejde. I løbet af da - gen vil der være under hold ning, selv - føl ge lig og så le veret af fri vil li ge. Hvis man ger ne vil mø des med fri - vil li ge i for skel li ge aldre, kan det la de sig gøre. Der er pro jek ter, hvor flere gen era tio ner er sam men om det fæl - les ar bej de. Et eks em pel er Her reds - vang i Hasle, hvor der er et kul tur hus med ca fé og bi blio tek og man ge pro - jek ter i gang. I ca fé en er fri vil li ge fra 40 til 70 år, folk duk ker op og spør ger selv, om de kan bru ges. Der er et cy - kel hold for åri ge især ind van - 19

20 dre kvin der, hvor de lærer at cyk le. Her er der 1-4 cy kli ster og 1-2 stu - deren de, der står for under vis nin gen. Her er hold om ha ve pas ning, lø be - bånd, vi deo, lyd og it, lo kal ra dio og bog kunst, hvor der la ves skulp turer af gamle bøger. Biblioteket har lektiehjælp, hvor de fle ste hjæl pere er un - ge, men her er og så æl dre vel kva li fi - cere de, som mel der sig. Det gæl der for mange biblioteker i Aarhus. Fol ke ste det er Aar hus Kom mu nes ny e ste fri vil lig hus, der til by der mu lig he der for so ci alt sam vær blandt man ge for - skellige grupper. Husets formål er at tilbyde en platform, hvorfra klubber, foreninger, interesseorganisationer og andre kan have deres aktiviteter. Hu - set lig ger på Carl Blochs ga de 28 i det tid li gere by mu seum. Her er en ca fé, hvor kokke og cateringelever fra Aar - hustech tilbereder maden under vej - ledning. Ud over de klub ber og fore nin ger, der al lere de bru ger hu set, er der i sær - lig grad plads til ak ti vi te ter, der frem - mer gen era tions bro byg ning, fol ke - sund hed og en som heds fore byg gel se. Den store mangfoldighed af aktiviteter på Fol ke ste det bi dra ger til et ak tivt, spæn den de og vari eret liv med stort fokus på tværgående aktiviteter. Min foreløbige konklusion er: Rigtig mange projekter samler folk i sam me aldersklasser, men generationerne kan mø des i det fri vil li ge ar bej de, hvis man op sø ger det ak tivt. De gam les bi - drag til frivilligt arbejde er stabilitet, god tid og for skel li ge færdig he der, som slet ik ke kan und væres. Frivilligorganisationer kæmper for mere frivillighed Af Trau te Lar sen Vi står sam men om fri vil lig he den. Seks frivilligorganisationer er gået sammen om et brev til stats mi ni ster Hel le Thor ning-schmidt i an led ning af, at re gerin gen går i gang med ud vik lin - gen af et nyt så kaldt fri vil lig char ter. Organisationerne er Røde Kors, Kræf - tens Bekæmpelse, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danmarks Idræts-Forbund, ÆldreSagen og Danske Gym nastik- og Idrætsforeninger. De ud ta ler: Vi seks organisationer er vokset ud af fri vil li ges øn ske om at være en 20 del af og gøre no get sam men i et fæl - les skab. Og trods vore for skel lig he der, står vi sam men på tværs af om rå det for at ska be go de be tin gel ser for al le fri vil li ge i Dan mark. Et kom men de fri - villigcharter skal værne om den uaf - hængige organiserede frivillighed. Der er en stor for skel på, om man er en del af en for ening, el ler man er en kom - munal ulønnet arbejdskraft. Respek - ten for den fri vil li ge er helt af gøren de for os. En fri vil lig hed er net op fri vil lig, og den fri vil li ge ind sats skal ta ge ud - gangs punkt i fri vil li ges lyst, evner og behov.

21 Livs histori ens lyk ke Af Knud Ra mi an I bog re o len står der et gam melt grønt kort over To sca na. Det kan knapt nok hol de sam men, men når jeg fol der det ud, vælterne minderne nærmest ud af det gam le kort. Sol fyld te da ge, bør ne - ne der le ger på råd hus pladsen i Si en - na, sol mod ne græs kar på en teras se, og så dan kan det bli ve ved og ved. Små styk ker livs historie. Man bli ver sim pelt hen glad af det. Der kan være mange kvaliteter i at arbejde med sin livshistorie. Dorthe Kirkegaard Thom - sen for sker i livs historie på År hus Uni - ver si tet. Hun har skre vet en gan ske lil - le bog på 60 små si der om livs histori - en. Vi får me get at vi de om, hvad livs - histori en er, hvor dan vi la ver den, og hvad vi bru ger den til. Gre the Eb be - sen fra FUAM opdagede allerede i fir - serne, at arbejdet med erindringsbille - der hos forstemte gamle mennesker kunne gi ve dem hu mør og livs glæ de tilbage. Hendes me to de var en kel og genial. Hun samlede erindringsbiller og sat te dem sam men til en livs - historie. Nu er virk nin ger ne og så vi - denskabeligt bevist. Kilder: Kir ke gaard Thom sen, D. (2013). Livs histori en. 60 si der, Aarhus Universitetsforlag Kr. 30 Læs mere: Gústafs son, J. and K. Ra mi an, Eds. (2003). Livs histori en - en vej til det menneskelige. Århus, Systime Academic. Kort fra vi den ska ben So ci al iso la tion ik ke en som hed for kor ter li vet Ensomhed er en kompliceret følelse. Man kan være om gi vet af men ne sker og al li ge vel fø le sig en som og være me get ale ne uden at fø le sig en som. En under sø gel se af eng læn - dere over 52 år vi ste, at der var en stærk sammen hæng mel lem iso la tion og dø de lig hed over 8 år. Der var in - gen sammen hæng mel lem rap por - teret en som hed og dø de lig hed. Selv - 21 om man ik ke fø ler sig en som er det alt så ikke sik kert, at man har kon tak - ter nok. En dag vil vi må ske ken de den daglige anbefalede dosis af kon - takt. Kilde: ture.com/news/ so ci al-iso la tion-shor tens-li fe-span

22 FU AM s mø der i Klo ster ca fe en efter året 2013 Udfordringer i alderdommen er efter årets te ma Der kun ne skri ves me get om, hvad en ud for dring er. I dag må man helst ik ke ta le om pro - ble mer, men skal ta le om ud - for drin ger i ste det. Hvad er det, vi ger ne vil ita le sæt te ved at ta le om ud for drin ger? Er ud for - drin ger no get, man mø der el ler no get, man ta ger på sig? Kan man kal de sam fund sud vik lin gen og al der dom - mens gebrækkeligheder for udfor - drin ger? - så er al der dom men ud for - dringernes tid! Oplægsholderne, der enten kom - mer ude fra el ler er go de FU AM-med - lem mer, har hver de res bud. Vi ta ler sam men i FU AM. Mø der ne i FU AM star ter med et kor tere op læg, der gi - ver god tid til sam ta le om spørgs mål, som op lægs hol deren har ud valgt. Vi tror, det er sam ta len, der vir ker. NYT: Nu er der tele slyn ge til al le mø - der ne. FU AM har fra 18-mid ler ne i Aar hus Kommune fået bevilget et beløb til indkøb af et mobilt teleslynge-anlæg, der gør det mu ligt at bru ge tele slyn ge overalt i Klostergade Centeret. Danmarkshistorisk begivenhed: en mil lion 65+ dan skere I slut nin gen af maj for tal te over skrif - ter ne i avi ser ne om, at nu run de de an - tal let af 65+ ere en mil lion. Jyl lands - po stens skrev: An tal let af æl dre dan - skere har run det én mil lion, men det be hø ver ik ke at være et pro blem. Ud - vik lin gen med historisk man ge æl dre fortsætter. En livsstilsekspert forudser en social revolution. På ældre sa gens fa ce bo ok si de lød det: For før ste gang er vi nu over 1 mil - lion dan skere over 65 år. Det svarer til 18 pct. af be folk nin gen. Giv et Sy nes godt om til al le, der har byg get vel - færds sam fun det op. Men hvem hav de fun det på ny he - den: Det hav de Kom mu ner nes Landsforenings nyhedsbrev Momen - tum. En tele fo nisk kon takt vi ste at KL selv hav de gra vet tal le ne ud af Dan - marks sta tistik og skrev: Det grå guld run der en mil lion. For før ste gang i dan marks histori en er an tal let af +65-åri ge over en mil lion. Det gi ver et stigende pres på sundhedsvæsenet og den kommunale plejeopgave. 22

23 FUAM s kalender Efterår sep tem ber Fa mi li e fred i al der dom men Katri ne Krebs, do ku men tar for fat ter Man bli ver for æl dre til voks ne børn. Det er en helt sær lig ud for dring. Der er man ge brud i fa mi li er ne. Brud de ne går beg ge ve je. Hvor for sker dis se brud? Hvad kan de r gøres, og hvor dan kan de fore byg ges? Katri ne Krebs er på vej med end nu en bog om fa mi li e fred. 9. ok to ber Di gi tal al der dom Jo Her mann, for fat ter Di gi ta li serin gen kom mer hvem er med? Fra ud gan gen af 2015 skal 80 % af dan - sker nes kom mu ni ka tion med det of fent li ge fore gå di gi talt. Men man ge æl dre har al - drig prø vet at bru ge en com pu ter. Jo Her mann er for fat ter og læg ger op til de bat om, hvor dan æl dre kan bru ge di gi ta li serin gen. 13. no vem ber Al den tid i al der dom men Jon na Fre deriks mo se, FU AM Når der ik ke læn gere skal le veres 37 ti mer på ar bejds mar ke det, har du et valg: Du kan bru ge lidt mere tid på det he le el ler væl ge at gøre no get an det, der pas ser til din fy si ske og psy ki ske for må en. Et op læg om det te valg, og om val get af lit tera turen, som før te til ar bej det med at dan ne og le de læ se grup per. 8. ja nu ar Me ning med al der dom men Lilly Bentsen, FUAM Ar bejds li vet er mere end løn. Det til by der må ske og så en me ning med det he le. På et tids punkt skal man fin de me nin gen selv. Et op læg om at få øje på mu lig he der ne for me ning og en for tæl ling om, hvor dan ar bej det som en slags tov hol der for så vel dan ske som uden land ske fa mi li er gi ver me ning. Al le mø der er fra kl. 14 til 16 i Cafeen, KlostergadeCenteret Klostergade 37, Århus C Mø der ne er åb ne for al le. Det ko ster 25 kr. inklu si ve kaf fe, te og ka ge (Se kortskit se på bag si den af om sla get)

24 Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en for ening for de uprøvede ideer og projekter ISSN: Her fin der du FUAM FU AMs hjem me si de: Sek re tari a tet: To ve Holm Åkrogs Strand vej Ris skov Tele fon to ve Fore nin gens giro num mer er: Ved bank o ver før sel an ven des kon to-nr CVR-num mer:

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten.

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten. Side 1 Jack og lygten historien om græskarlygten Side 2 Personer: Jack Fanden Side 3 Jack og lygten historien om græskarlygten 1 En tom pung 4 2 Fanden 6 3 En mønt 8 4 Et år mere 10 5 Fanden kommer igen

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Hvad stil ler du op med din livshistorie For tæl om livet Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt Alle har en historie - Skriv sammen Det aldren de sam fund Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG EN E-BOG FRA MIG TIL DIG 8 GYLDNE GENVEJE TIL MERE ALENETID UDEN DÅRLIG SAMVITTIGHED. Apropos børn, så har vi sammen smukke Aia på 6 år, charmerende Villads på 3 år og bedårende Vega på 1 år. 3 verdensstjerner

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Men myren må man ikke tisse på, og derfor råber jeg: La vær og stå og tis på myren, men gå hjem igen med jeres tissemyretissemænd!

Men myren må man ikke tisse på, og derfor råber jeg: La vær og stå og tis på myren, men gå hjem igen med jeres tissemyretissemænd! God morgen, sol God morgen, sol! God morgen, morgensol, som skinner ned på bellis og viol og ned på Jens og Karl, de frække fyre, der står og tisser på en tissemyre. Men myren må man ikke tisse på, og

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere