Omplacering. 23. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omplacering. 23. oktober 2014"

Transkript

1 Omplacering 23. oktober 2014

2 2 Arbejdsmangel ikke beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Udvælgelse U H Ambassaderåden Hvorfor ham og ikke en af de andre? Højesteret tiltræder, at der ikke herudover kræves en uddybning af ministeriets vurdering af den pågældende medarbejder i forhold til andre medarbejdere. FV marts 2013 Vejdirektoratet Akademiske sagsbehandlere IDA anfægtede, at der var arbejdsmangel, subsidiært anfægtede man, at udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse var saglig. Opmanden bemærkede, at det ikke henhørte under voldgiftsretten at tage stilling til Vejdirektoratets opgaveprioritering. De medarbejdere, som blev afskediget, blev udvalgt efter på forhånd fastlagte kriterier, hvorunder der blev lagt særlig vægt på, om den pågældendes stilling blev nedlagt. Dette blev dog fraveget i forhold til medarbejdere omfattet af særregler, som indebærer en udvidet omplaceringsforpligtelse for arbejdsgiveren.

3 3 Grundsætninger arbejdsgiveren kan som udgangspunkt ikke påberåbe sig lønbesparelser som saglig opsigelsesgrund, når der samtidig inden for samme stillingskategori foretages nyansættelser i virksomheden mulighed for omplacering naturligt bør overvejes forud for evt. opsigelse af en medarbejder af ikke tilregnelig årsag

4 Omplacering internt? 4

5 5 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Tilrettelæggelsen af processen - ledige stillinger U H Kommune Barsel Stilling nedlagt 19 andre berørte blev omplaceret Man vidste, at hendes stilling blev nedlagt lang tid før opsigelsen. HR: K burde have orienteret hende herom K burde have sikret sig oplysninger om hendes kvalifikationer K burde have orienteret hende om ledige stillinger Ikke lægges til grund, at hun ikke kunne bestride nogle af stillingerne. Hele omplaceringsøvelsen blev afholdt, uden at hun var orienteret.

6 6 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Vurderingen på personniveau - ikke ledige stillinger FV Tilkendegivelse af 30. december 2006 Statsvirksomhed Autoelektromekaniker TR Spørgsmål omplacering om (1) i forhold til andre håndværkerstillin ger, og (1) Godtgjort, at TR ikke uden længerevarende praktisk uddannelse og praktisk erfaring kunne varetage håndværkerstillingerne. (2) i forhold til ufaglært stilling (2) Ikke pligt til omplacering til ufaglært stilling, som i øvrigt ville have krævet, at TR erhvervede stort kørekort Frifindelse

7 7 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Tilbud afslået LBN 25. september 2013 Sag Kommunal dagplejer Afskedigelse mindre end 1 måned efter, at barselsorlov var udløbet Tilbud om omplacering blev afslået Tilbud om omplacering ville føre til lønstigning, men tab af ½ fridag pr. måned. LBN fandt ikke, at det var en væsentlig forringelse. Frifindelse

8 8 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Omplacering ved egen indsats - tilbud om omplacering afslået U V Region Midtjylland barselsorlov Opsagt pr. 28/ til fratræden pr. 31/ Oplyst om fortrinsret til ledige stillinger, som hun selv skulle søge. Tilbud om omplacering givet den 3/ afslog Indstilling varsaglig Ingen økonomisk betydning for centret, om det var hende eller en anden, som blev afskediget På baggrund af oplysninger om fortrinsret + betydeligt antal opsigelser + hendes afslag på konkret tilbud Opsigelse ikke i strid med LbL.

9 Omplacering eksternt indenfor samme koncern eller samme juridiske enhed? 9

10 10 Arbejdsmangel ikke beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Hvor skal der afsøges omplaceringsmuligheder? Tilkendegivelse i FV 25. april 2005 Pædagog 6 ledige stillinger i andre institutioner i høringsperioden Søgte stillingerne Ikke stillet spørgsmål ved pædagogens faglige kvalifikationer Kunne bestride i hvert fald nogle af stillingerne Blev på kommunens foranledning indkaldt til samtale Fik ikke stilling Ikke føre til ændret vurdering, at kommunen har delegeret ansættelseskompetencen til lederne af de enkelte institutioner. Godtgørelse Tilkendegivelse i FV af 5. september 2013 Pædagogmedhj. En ledig stilling i anden institution Søgte stillingen, men fik den ikke Ikke grundlag for at anse den manglende ansættelse i anden stilling på anden institution som usaglig Ikke godtgørelse

11 11 Arbejdsmangel ikke beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Hvor skal der afsøges omplaceringsmuligheder? Tilkendegivelse af 5. november 2004 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Told & Skat Akademiske sagsbehandlere Skulle man inddrage beskæftigelsesforhold i andre styrelser under samme ansættelsesområde? (Det gjorde man i kendelse af 1. oktober 1993 om 3 fuldmægtige fra Arbejdsmarkedsstyrelsen). styrelse.. eget bevillingsområde..egen ansættelses- og afskedigelseskompetence.. omfanget af de nødvendige afskedigelser i første række vurderes ud fra styrelsens egne forhold Hverken formelt eller reelt mulighed for at inddrage beskæftigelsen i andre styrelser i vurderingen. end mindre kompetence til direkte at råde over mulige ledige stillinger i andre dele af ministeriet.

12 12 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Hvor skal der afsøges omplaceringsmuligheder - specialister? FV april 2012 Københavns Universitet TR TR var lektor i cellebiologi på Det Biovidenskabelige Fakultet for fødevarer mv. Fagområdet cellebiologi blev nedlagt (1) Omplacering inden for fakultetet til andre stillinger? Jeg finder, at der ved vurderingen af omplaceringsforpligtelsen må tages hensyn til, om en stilling forudsætter et højt kompetenceniveau og en høj specialiseringsgrad. ( ) sagligt og anerkendelsesværdigt mål, at forsøge at undgå afskedigelser, som vil gå ud over værdiful d igangværende eller planlagt forskning (2) Omplacering til andet fakultet - universitetet var ansættelsesområdet? De enkelte fakulteter i praksis har eget bevillingsområde, egen ansættelses og afskedigelseskompetence ( ) Ikke muligt at inddrage beskæftigelsesforholdene på andre fakulteter i beslutningsprocessen. ( ) Ikke råde direkte over mulige ledige stillinger på andre fakulteter

13 13 Arbejdsmangel ikke beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Tilrettelæggelse af processen ARD 28. marts 2014 AR Sosu-ass. på hospital Tilbudt stilling på lavere timetal og lavere løn på andet hospital med tiltrædelse før udløb af opsigelsesvarsel regionen kunne ikke komme uden om at respektere opsigelsesvarsler i forbindelse med at de fik tilbudt en anden stilling Bod kr. Krav om kontraopsigelse

14 14 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Hvor skal der afsøges omplaceringsmuligheder - hvor længe består forpligtelsen? VLD 3. juni 2014 Sag 14. afd. B Professionshøjskole gravid Spørgsmål om omplacering skulle afsøges inden for den afdeling medarbejderen var ansat i eller inden for ansættelsesområdet (hele Professionshøjskolen) Omplaceringspligt i hele ansættelsesperioden? En arbejdsgivers forpligtelse til at søge en ansat, der er omfattet af 9 i ligebehandlingsloven, omplaceret, ophører ikke ved afskedigelsen af den pågældende, men er gældende frem til udløbet af opsigelsesperioden...ansat ved [Professionshøjskolen] med Efter- og Videreuddannelsesafdelingen ( ) som arbejdsområde. Forpligtelsen til at omplacere [Medarbejderen] i en anden stilling omfattede derfor hele [Professionshøjskolen]. Dette støttes i øvrigt af punkt 6 i [Professionshøjskolen] s notat om procedure ved uansøgt afsked. Notatet blev (...) sendt til en række medarbejdere, herunder [Medarbejderen ], i anledning af de forestående afskedigelser ved udmøntningen af spareplanen for [afdelingen] Den omstændighed, at [Medarbejderen] havde set stillingsopslaget, men valgte ikke at søge stillingen, medfører ikke, at [Professionshøjskolen] har været fritaget for sin forpligtelse til at søge [Medarbejderen] omplaceret i stillingen.

15 Omplacering private arbejdsgivere 21. oktober 2014

16 16 Omfanget af omplaceringspligten Geografi? Hvordan opfyldes omplaceringspligten? Begrænsninger i omplaceringspligten

17 17 Geografi? DONG Toms Rengøring Danfoss Tulip

18 18 DONG Afskedigelsesnævnskendelse (sag nr ), Dong Energy Power Holding A/S Klager var ansat på Skærbækværket, hvor der var ansat i alt 35 medarbejdere. Dong havde derudover kraftværker i bl.a. Vejen, Kolding og Horsens samt Studstrup (ved Aarhus). Fire medarbejdere (herunder klager) blev afskediget den 30. marts Klager var faglært tømrer og havde 27 års anciennitet på opsigelsestidspunktet (25-års reglen). Klager påstod, at afskedigelsen var urimelig, og han krævede en godtgørelse i henhold til hovedaftalens 4, stk. 3. Det var oplyst, at (i) andre medarbejdere tidligere havde skiftet stillinger til andre kraftværker, (ii) klagers nærmeste kollega havde fået tilbudt en stilling som kedelpasser ved Horsens Kraftvarmeværk, og (iii) klager havde den nødvendige uddannelse til at bestride stillingen i Horsens Det var godtgjort, at omplaceringsmulighederne på Skærbækværket var undersøgt. Opmanden lagde vægt på, at (i) klager tidligere havde bistået ved arbejdsopgaver på andre værker, og (ii) Dong havde i andre situationer søgt at omplacere andre medarbejdere mellem andre værker. Dong havde ikke godtgjort, at det ikke havde været muligt at beskæftige klager på et andet værk i rimelig geografisk nærhed af Skærbækværket. Godtgørelse skønsmæssigt fastsat til kr. (omkring 4 ½ måneds løn)

19 19 Toms Rengøring Vestre Landsrets dom af 21. november 2013 (U V) Sagsøger blev afskediget under barselsorlov sammen med 11 andre medarbejdere, fordi Toms Rengøring mistede en stor kunde (Post Danmark). 3 andre medarbejdere blev ikke opsagt. Sagsøger gjorde rent på posthuse i Ringkøbing, Skjern, Videbæk og Spjald. Sagsøger påstod, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, og hun krævede en godtgørelse. Landsretten lagde vægt på, at sagsøger var en dygtig medarbejder, og at hun uden vanskeligheder og til kundernes tilfredshed kunne have udført de rengøringsopgaver, som lå hos de tre medarbejdere, der ikke blev afskediget. Derudover tillagde landsretten det betydning, at Toms Rengøring ikke havde undersøgt muligheden for at omplacere hende til et andet geografisk område (Viborg eller Skive). Afstanden mellem sagsøgers bopæl og Viborg var ca. 70 km. Landsretten vurderede ikke, at det var af betydning, at Toms Rengøring havde tilbudt sagsøger genansættelse, da hun fremsatte krav om godtgørelse. Godtgørelsen blev fastsat til kr., svarende til 9 måneders løn.

20 20 Danfoss Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 11. april 2012 Klagerne var ansat på fabrikken Burner Components, som fremstiller komponenter til oliebrændere og kedler. 20 medarbejdere (herunder klagerne) blev afskediget i september Klagerne havde mellem 27 og 42 års anciennitet på opsigelsestidspunktet (25-års reglen). Klagerne påstod, at afskedigelserne var urimelige, og de krævede en godtgørelse i henhold til hovedaftalens 4, stk. 3. I den forbindelse gjorde de gældende, at de skulle have være søgt omplaceret til Sauer Danfoss ApS, idet der løbende var sket udlån til denne virksomhed. Det var oplyst, at Burner Components i 2008 beskæftigede 158 medarbejdere i produktionen, og at dette tal i september 2011 var faldet til 124 produktionsmedarbejdere. Heraf havde 54 medarbejdere en anciennitet på mere end 25 år (svarende til 44 %). Opmanden lagde vægt på, at (i) virksomheden anvendte saglige kriterier ved udvælgelsen og tog hensyn til lang anciennitet, (ii) man i fornødent omfang havde undersøgt omplacering, og (iii) virksomheden ikke var forpligtet til at søge at omplacere medarbejdere til stillinger i andre selskaber. Klagerne fik derfor ikke medhold.

21 21 Tulip Vestre Landsrets dom af 11. april 2007 Sagsøger havde under sin ansættelse hos Danish Prime arbejdet i udviklingsafdelingen i Aalborg, og efter fusion mellem Tulip Food Company og Danish Crown havde hun bibeholdt Aalborg som arbejdsplads. Tulip havde også en udviklingsafdeling i Vejle og en kvalitetssikringsafdeling i Randers. Udviklingsafdelingen i Aalborg blev nedlagt, og sagsøger, der var på barselsorlov, blev afskediget. Landsretten lagde vægt på, at Tulip ikke havde udøvet bestræbelser på at omplacere sagsøger til Vejle eller Randers (kvalitetssikringsafdelingen).

22 22 Hvordan opfyldes omplaceringspligten? Saglig udvælgelse Jobtilbud Efteruddannelse

23 23 Estée Lauder Cosmetics A/S Østre Landsrets dom af 12. maj 2011 Sagsøger blev afskediget under graviditet som følge af en omstrukturering. Hun krævede en godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Landsretten lagde vægt på, at sagsøger i forbindelse med afskedigelsen var blevet tilbudt 2 konkrete stillinger, som hun havde afslået. Frifundet.

24 24 Efteruddannelse Faglig Voldgift af 10. juni 1997 Aarhus Stevedore Kompagni A/S Klager blev afskediget den 30. november 1995 som følge af strukturelle ændringer i virksomheden. 21 års anciennitet samt valgt som talsmand på opsigelsestidspunktet. Klager påstod, at afskedigelsen var urimelig, og han krævede en godtgørelse i henhold funktionærlovens 2 b samt 3 måneders løn for tilsidesættelse af den i Almindelige Bestemmelser punkt 12 fremgangsmåde for opsigelse af talsmænd. Det var oplyst, at Aarhus Stevedore Kompagni A/S oprettede i alt 5 nye stillinger, inden klager blev opsagt. Der var ikke belæg for, at klager ikke ville have kunnet udføre arbejdet i de nye stillinger efter en eventuel kort oplæring. Virksomheden havde ikke tilsidesat sin omplaceringspligt. Godtgørelse efter funktionærlovens 2 b på kr. svarende til 4 måneders løn.

25 25 Efteruddannelse (fortsat) Østre Landsrets dom af 12. april 2002 Sagsøger var ansat som designer fra 1. april 1999 hos sagsøgte, Paper Fantasies A/S. Sagsøger blev opsagt 14. september 2000 som følge af omstruktureringer, hvor sagsøgers stilling blev nedlagt. To medarbejdere sagde op efter opsigelsen af sagsøger, men før sagsøgers fratrædelse. Ikke belæg for, at sagsøger kunne have udført de to opsagte medarbejderes arbejdsfunktioner med efteruddannelse, og derved var opsigelsen saglig (manglede kursus i QuarkXpress). Paper Fantasies A/S blev frifundet.

26 26 Saglig udvælgelse - Ejendomsadministratoren Ligebehandlingsnævns afgørelse af 29. maj 2013 Klager blev opsagt fra sin stilling som ejendomsadministrator under graviditet. Opsigelsen blev begrundet i en faldende omsætning hos indklagede. Hun krævede en godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Indklagede kunne skriftligt dokumentere, at der var udtrykt bekymring for klagers opgavevaretagelse i perioden op til opsigelsen. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at indklagede valgte at beholde de medarbejdere, hvis arbejdsopgaver det ville være sværest for andre at overtage. Frifundet.

27 27 Opmærksomhedspunkter 1. Skarp kompetenceopdeling (beslutning og budget) 2. Undgå misforståelser gå i dialog med den ansatte 3. Giv et egentlig tilbud om omplacering

28 Væsentlige vilkårsændringer 21. oktober 2014

29 29 Temaer til drøftelse i dag Geografiske ændringer Ændringer i arbejdsvilkår og løn Ændringer i arbejdsindhold Ændringer i arbejdstiden Ændringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelse Standpunktsrisiko væsentlig misligholdelse

30 30 Udgangspunktet Varsling af væsentlige vilkårsændringer Delvis opsigelse - praktikken Opsigelse af ansættelsesforholdet med samtidigt tilbud om fortsat ansættelse på de nye vilkår Medarbejderen accepterer tilbuddet om fortsat ansættelse Medarbejderen fortsætter på de nye vilkår Medarbejderen accepterer ikke tilbuddet om fortsat ansættelse Medarbejderen fratræder som opsagt Fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærloven 2a Saglighedsvurdering, jf. for eksempel funktionærlovens 2b

31 31 Praktikken Vestre Landsrets dom af 25. februar 2014 A var ansat som lagermedarbejder i transportfirmaet F. F varslede den 28. december 2010 ændring af lønsatserne, som indebar en lønnedgang for A som følger: "[virksomhed1] A/S vil hermed i henhold til kontraktmæssigt varsel ændre de nuværende lønsatser. Fremadrettet vil [virksomhed1] følge overenskomsten fra 3F. Dette er således gældende pr. 30. januar ". A havde ikke ønsket at underskrive en ny ansættelseskontrakt, og han fik derfor den 28. januar 2011, som var den sidste arbejdsdag inden ændringerne i lønnen skulle træde i kraft, at vide, at han ansås for fratrådt denne dag som følger: "Idet du ikke ønsker at tiltræde din nye ansættelseskontrakt, anser vi dig som fratrådt pr. dags dato. Hans fagforening anlagde sag mod F med påstand om løn i opsigelsesperioden, idet det var A's opfattelse, at han ikke ved varslingen om de ændrede lønsatser havde fået at vide, hvad konsekvenserne ville være, hvis han ikke accepterede nedsættelsen, og at han derfor først blev opsagt den 28. januar A fik medhold i, at han ikke kunne anse sig for opsagt på grundlag af brevet af 28. december 2010, hvis han ikke accepterede ændringen.

32 32 Undtagelse - Aftale U H Flertallet i Højesteret anfører: Funktionærlovens 21 ikke er til hinder for, at parterne indgår aftale om, at en lønnedsættelse eller en anden væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene skal træde i kraft straks eller i øvrigt på et tidligere tidspunkt end det, til hvilket opsigelse kunne være sket, selv om en ensidig ændring af ansættelsesvilkårene fra arbejdsgiverens side skulle være sket med det for opsigelse gældende varsel.

33 33 Geografiske ændringer (1) U H Nok gammel dom men stadig retningsgivende Arbejdsstedet for en bogholderske blev flyttet fra København (Gothersgade) til Ballerup Væsentlig vilkårsændring Retten lagde vægt på, at transporttiden blev forøget med 1 time om dagen, og at transportudgifterne blev forøget med kr. 82,- om måneden. Herefter og når tillige henses til hendes stillings art og aflønning.. Hendes månedsløn var 3.500,- kr.

34 34 Geografiske ændringer (2) U VL - ledende dom Arbejdsstedet blev flyttet fra Horsens til Århus Væsentlig vilkårsændring tilbud om kompensation uden betydning Ændringen ville for en teknisk assistent betyde en forøget daglig transport på 90 km og et øget tidsforbrug hertil på imellem 1 og 1½ time Arbejdsgiveren tilbød at stille bil til rådighed i opsigelsesperioden, og at transport kunne ske indenfor arbejdstiden A s arbejde som teknisk assistent findes efter sin karakter ikke naturligt at indebære kørsel, og A foretog kun undtagelsesvis kørsel som et led i sit arbejde.

35 35 Arbejdsvilkår (1) U H Midlertidig begrænsning af en del af en salgsdirektørs ledelsesfunktioner med henblik på at koncentrere hans arbejdskraft om at fremme salget for dermed at bidrage til at afhjælpe firmaets økonomiske vanskeligheder Ikke en væsentlig vilkårsændring Retten lagde vægt på, at der var tale om en midlertidig ændring grundet firmaets økonomiske vanskeligheder, og at salgsdirektøren bevarede løn og stillingsbetegnelse

36 36 Arbejdsvilkår (2) U H (1) Chaufførerne var før virksomhedsoverdragelsen pr. 30. maj 1999 omfattet af FOA-overenskomsten. Connex, der var omfattet af SiD-overenskomsten, indtrådte ikke i FOA-overenskomsten i forbindelse med virksomheds-overdragelsen, og efter behørig meddelelse til chaufførerne bortfaldt med udgangen af marts 2001 de individuelle rettigheder, som chaufførerne havde haft i henhold til FOA-overenskomsten, herunder retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a. Chaufførerne forblev ansat i virksomheden på de således ændrede vilkår.

37 37 Arbejdsvilkår (3) U H (2) Uanset om bortfaldet af de individuelle rettigheder efter en helhedsvurdering af de to overenskomster måtte anses for en så væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, at de chauffører, som denne sag angår, kunne have valgt at anse sig for opsagt, finder Højesteret, at bortfaldet ikke indebærer en sådan ændring i ansættelsesforholdene, at chaufførerne har krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, når de valgte at forblive ansat på de ændrede vilkår.

38 38 Arbejdsvilkår (4) U V Opsigelse af en ansættelsesaftales afsnit om regulering efter en kollektiv overenskomst. Væsentlig vilkårsændring Retten lagde vægt på, at overenskomstens vilkår om pension, feriefridage og løn under barsel var bedre end de vilkår, der gjaldt for de ansatte, der ikke var omfattet af overenskomsten (Godtgørelse tilkendt efter ligebehandlingsloven den ansatte var gravid da meddelelsen om opsigelse blev afgivet)

39 39 Arbejdets indhold (1) U V A var ansat som områdeansvarlig i hus- og haveafdelingen i et supermarked. A blev under børnepasningsorlov varslet ansættelse som kasseassistent, og det blev samtidig tilkendegivet, at såfremt muligheden for ansættelse i hushaveafdelingen genopstod, ville man overveje situationen på ny. Lønnen var uændret. Af ansættelsesbrevet fremgik det, at medarbejderen arbejder også i andre afdelinger efter ledelsens anvisning Væsentlig vilkårsændring Retten lagde vægt på, at hun som områdeansvarlig havde kompetence til selvstændigt at bestille varer hjem, at hun besluttede, hvorledes varerne skulle præsenteres, at hun rådgav kunder, at hun kunne anmode kollegaer om hjælp til praktiske opgaver, at hun ikke havde med kassearbejde at gøre, og at det nye arbejde som kasseassistent kunne bestrides af enhver efter få timers oplæring

40 40 Arbejdets indhold - løn (2) U H En medarbejders løn bestod af et grundbeløb på ca kr. og provisionsløn på ca kr., der alene vedrørte en bestemt fragtrute. Fragtruten blev nedlagt Væsentlig vilkårsændring Retten lagde vægt på, at nedlæggelse af fragtruten medførte bortfald af grundlaget for provisionsaftalen, og dermed en ikke ubetydelig reduktion af lønnen

41 41 Arbejdstid (1) U H (1) GiroBank A/S, ændrede arbejdstiden for 4 kontorfunktionærer fra 15 dage om måneden kl uden lørdagstjeneste til 15 dage om måneden kl med 12 lørdagstjenester om året kl Arbejdstiden for 2 kontorfunktionærer blev ændret fra 17 dage om måneden kl uden lørdagstjeneste til 17 dage kl med 12 lørdagstjenester om året kl De 6 funktionærer accepterede ikke ændringerne, men betragtede sig som opsagte og forlangte fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a

42 42 Arbejdstid (2) U H (2) Der forelå kollektiv overenskomst, der hjemlede ordningen I de senere år havde der lejlighedsvist været lørdagsarbejde, men i begrænset omfang Arbejdstiden var i ansættelsesbrevene fastsat indtil videre Mødetiderne havde igennem en årrække varieret for de forskellige hold Der blev givet 6 måneders varsel

43 43 Arbejdstid (3) U H (3) Der er enighed mellem parterne om, at de gennemførte ændringer af arbejdstiden har fornøden hjemmel i overenskomsten. Højesteret tiltræder på denne baggrund, at de ændringer, der blev pålagt de ansatte med rimeligt varsel, ikke efter ansættelsesvilkårene og arbejdsstedets karakter udgjorde en sådan upåregnelig og væsentlig ændring af arbejdsforholdene, at nogen af dem var berettiget til at anse sig for opsagt. Højesteret stadfæster derfor dommen.

44 44 Væsentlige ændringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelse (1) Virksomhedsoverdragelseslovens (VOL) 3 Stk. 2. Ophæves arbejdsaftalen af en lønmodtager, fordi overdragelsen medfører væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene til skade for lønmodtageren, sidestilles ophævelsen med en afskedigelse i retsforholdet mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren

45 45 Væsentlige ændringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelse (2) Væsentlige ændringer af arbejdsvilkår Der skal anlægges den samme væsentlighedsvurdering i virksomhedsoverdragelsessituationen som i et løbende ansættelsesforhold, hvor arbejdsgiveren ønsker at iværksætte ændringer Væsentlige ændringer medfører, at medarbejderen kan hæve ansættelsesforholdet og kræve erstatning svarende til det opsigelsesvarsel, arbejdsgiveren skulle have givet medarbejderen og eventuelt kræve godtgørelse for usaglig opsigelse Medarbejderen kan afvise at fortsætte hos erhverver, hvis væsentlige forudsætninger for ansættelsesforholdets beståen er bristet i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen

46 46 Væsentlige ændringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelse (3) Østre Landsrets dom af 20. september 2002 Efter en virksomhedsoverdragelse overtog erhververen selv ledelsen af kroen fra den ansatte bestyrer, der gik med over ved virksomhedsoverdragelsen Væsentlig vilkårsændring af arbejdsvilkårene Ændringen af arbejdsvilkårene var ikke varslet med bestyrerens opsigelsesvarsel, og denne var derfor berettiget til at hæve ansættelsesforholdet i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens 3, stk. 2

47 47 Standpunktsrisiko Væsentlig misligholdelse (1) Østre Landsrets dom af 28. marts 2011: F blev, ligesom selskabets andre ansatte, pålagt at følge bestemte salgsprocesser. F tilkendegav, at han ville følge disse, i det omfang han havde tid hertil. F blev herefter afskediget uden varsel. F anlagde herefter sag med påstand om erstatning og godtgørelse for usaglig afskedigelse. Landsretten fandt at karakteren og omfanget af ændringerne i Fs stillingsbeskrivelse ikke afveg væsentligt fra den stillingsbeskrivelse og det arbejde, som han hidtil havde udført. Da F på tre møder med ledelsen nægtede at følge de fastsatte salgsprocesser og nægtede at underskrive tillægget til ansættelsesaftalen, fandtes han at have handlet i strid med sin ansættelsesretlige lydighedspligt. Da misligholdelsen måtte anses for væsentlig, fandtes arbejdsgiveren at have været berettiget til at bringe Fs ansættelsesforhold til ophør uden varsel.

48 48 Standpunktsrisiko Væsentlig misligholdelse (2) Vestre Landsrets dom af 7. februar 2014 Som konsulent benyttede F firmaets bil som servicekonsulent, og bilen måtte ikke bruges privat. Fordi firmaet havde installeret GPS-udstyr til overvågning i firmabilen opsagde herefter sin stilling pr. dags dato. De ansatte var på et tidligere tidspunkt blevet orienteret om, at installation af GPS-udstyr i firmaets biler ville ske gradvist. F blev bedt om at aflevere telefon og bilnøgler. F anså sig for bortvist, og krævede løn i opsigelsesperioden, feriepenge samt kompensation for kundeklausul. F hævdede, at der var tale om en væsentlig ændring, som skulle varsles. Landsretten fandt, at iværksættelsen af GPS-overvågning var sagligt begrundet, og kunne gennemføres uvarslet, herunder at der var sket tilstrækkelig forudgående orientering. Ophøret blev bedømt som en opsigelse fra F s side, hvorfor F havde krav på en måneds løn. Ingen kompensation for kundeklausul

49 Nyheder 21. oktober 2014

50 50 HD 1. oktober 2014 i sag 322/2012: SAS-piloter / forskelsbehandling pga. alder UfR H: ADHD udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis ved afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens 9 6 mdr s løn. Men i denne sag var der formildende omstændigheder: nødvendigt at foretage afskedigelser som følge af arbejdsmangel. udvælgelseskriteriet for afskedigelserne var blevet fastlagt under en forhandling mellem SAS og pilotforeningerne, som blev udmøntet i en kollektiv aftale mellem parterne. Kriteriet var knyttet til, at de pågældende havde krav på pension fra arbejdsgiveren. SAS og pilotforeningerne ønskede således at tage sociale hensyn til yngre piloter, som havde stiftet familie mv., frem for ældre piloter, der forsørgelsesmæssigt var sikret gennem deres pension Piloterne havde på afskedigelsestidspunktet en pligtig afgangsalder på 65 år, og de måtte forventes at have opsparet og optjent pension, da de indtil 2005 havde haft en pligtig afgangsalder på 60 år Højesteret finder på denne baggrund, at der foreligger en række formildende omstændigheder, som der bør tages hensyn til ved bedømmelsen af grovheden af lovovertrædelsen, herunder baggrunden for den. Ved bedømmelsen af den krænkelse, som er påført den enkelte, bør der navnlig tages hensyn til, at udvælgelseskriteriet var tænkt som objektivt begrundet i sociale hensyn. 4 måneder

51 51 HD 12. september 2014 i sag 163/2013: FOA f. A mod Region Sjælland opsigelse af handicappet var begrundet et i sagligt formål (..)lægger efter bevisførelsen ( ), til grund, at fysisk styrke og fleksibilitet med hensyn til arbejdstid efter nedlæggelsen af de åbne sygehusafdelinger var nødvendige kompetencer for de tilbageværende medarbejdere. Højesteret lægger desuden til grund, at A ikke opfyldte disse krav, og at afskedigelsen af hende ikke kunne have været afværget ved foranstaltninger som nævnt i forskelsbehandlingslovens 2 a. Efter det anførte finder Højesteret, at A ikke blev udsat for direkte forskelsbehandling på grund af sit handicap, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2. Højesteret finder dog, at afskedigelseskriterierne fleksibilitet med hensyn til arbejdstid og fysisk styrke indebar, at A med sit handicap blev stillet ringere end andre personer. Region Sjælland har imidlertid bevist, at denne forskelsbehandling var begrundet i et sagligt formål, nemlig hensynet til varetagelsen af opgaveløsningen efter strukturændringen på psykiatriområdet, og at afskedigelsen af hende var et nødvendigt middel for at opnå dette formål. Hun blev derfor ikke udsat for indirekte forskelsbehandling som nævnt i forskelsbehandlingslovens 1, stk. 3.

52 52 Mads Krarup Partner T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai T F E

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B mod Dansk Byggeri for Spæncom A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. maj 2012 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som nævnsformand og

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Karen-Margrethe Schebye Ikke ressortomlægning, ikke virksomhedsoverdragelse Tjenestemænd Hvad har vi af erfaringer fra tidligere?

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0067) HK/Danmark for A mod Lolland Kommune Tvisten Sagen angår, om Lolland Kommunes afskedigelse af administrativ sagsbehandler A var urimelig. Påstande

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Arvid Andersen Grundlæggende ansættelsesretlig sondring: 1. Uvæsentlige (bagatelagtige) ændringer sådanne kan arbejdsgiveren

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Tilkendegivelse i. i faglig voldgift nr. FV Ingeniørforeningen, IDA. for. (advokat Kim Schioldann) mod. Moderniseringsstyrelsen.

Tilkendegivelse i. i faglig voldgift nr. FV Ingeniørforeningen, IDA. for. (advokat Kim Schioldann) mod. Moderniseringsstyrelsen. Tilkendegivelse i i faglig voldgift nr. FV 2016.0018 Ingeniørforeningen, IDA for A (advokat Kim Schioldann) mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tidligere Forsvarets

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Procesplan for håndtering af organisationsændringer

Procesplan for håndtering af organisationsændringer Version 2 juli 2010 Procesplan for håndtering af organisationsændringer Proces Drøftelse af forslag til organisationsændringer i MED-udvalget Ledelsen fastlægger, hvilke fagrupper personalegrupper der

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A mod Personalestyrelsen for Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B mod Moderniseringsstyrelsen for Professionshøjskolen UCC Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om Professionshøjskolen

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Sagerne nr. A2005.619, A2005.620 og A2005.996: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (i A2005.619 og A2005.996) Og Dansk Funktionærforbund

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere