Omplacering. 23. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omplacering. 23. oktober 2014"

Transkript

1 Omplacering 23. oktober 2014

2 2 Arbejdsmangel ikke beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Udvælgelse U H Ambassaderåden Hvorfor ham og ikke en af de andre? Højesteret tiltræder, at der ikke herudover kræves en uddybning af ministeriets vurdering af den pågældende medarbejder i forhold til andre medarbejdere. FV marts 2013 Vejdirektoratet Akademiske sagsbehandlere IDA anfægtede, at der var arbejdsmangel, subsidiært anfægtede man, at udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse var saglig. Opmanden bemærkede, at det ikke henhørte under voldgiftsretten at tage stilling til Vejdirektoratets opgaveprioritering. De medarbejdere, som blev afskediget, blev udvalgt efter på forhånd fastlagte kriterier, hvorunder der blev lagt særlig vægt på, om den pågældendes stilling blev nedlagt. Dette blev dog fraveget i forhold til medarbejdere omfattet af særregler, som indebærer en udvidet omplaceringsforpligtelse for arbejdsgiveren.

3 3 Grundsætninger arbejdsgiveren kan som udgangspunkt ikke påberåbe sig lønbesparelser som saglig opsigelsesgrund, når der samtidig inden for samme stillingskategori foretages nyansættelser i virksomheden mulighed for omplacering naturligt bør overvejes forud for evt. opsigelse af en medarbejder af ikke tilregnelig årsag

4 Omplacering internt? 4

5 5 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Tilrettelæggelsen af processen - ledige stillinger U H Kommune Barsel Stilling nedlagt 19 andre berørte blev omplaceret Man vidste, at hendes stilling blev nedlagt lang tid før opsigelsen. HR: K burde have orienteret hende herom K burde have sikret sig oplysninger om hendes kvalifikationer K burde have orienteret hende om ledige stillinger Ikke lægges til grund, at hun ikke kunne bestride nogle af stillingerne. Hele omplaceringsøvelsen blev afholdt, uden at hun var orienteret.

6 6 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Vurderingen på personniveau - ikke ledige stillinger FV Tilkendegivelse af 30. december 2006 Statsvirksomhed Autoelektromekaniker TR Spørgsmål omplacering om (1) i forhold til andre håndværkerstillin ger, og (1) Godtgjort, at TR ikke uden længerevarende praktisk uddannelse og praktisk erfaring kunne varetage håndværkerstillingerne. (2) i forhold til ufaglært stilling (2) Ikke pligt til omplacering til ufaglært stilling, som i øvrigt ville have krævet, at TR erhvervede stort kørekort Frifindelse

7 7 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Tilbud afslået LBN 25. september 2013 Sag Kommunal dagplejer Afskedigelse mindre end 1 måned efter, at barselsorlov var udløbet Tilbud om omplacering blev afslået Tilbud om omplacering ville føre til lønstigning, men tab af ½ fridag pr. måned. LBN fandt ikke, at det var en væsentlig forringelse. Frifindelse

8 8 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Omplacering ved egen indsats - tilbud om omplacering afslået U V Region Midtjylland barselsorlov Opsagt pr. 28/ til fratræden pr. 31/ Oplyst om fortrinsret til ledige stillinger, som hun selv skulle søge. Tilbud om omplacering givet den 3/ afslog Indstilling varsaglig Ingen økonomisk betydning for centret, om det var hende eller en anden, som blev afskediget På baggrund af oplysninger om fortrinsret + betydeligt antal opsigelser + hendes afslag på konkret tilbud Opsigelse ikke i strid med LbL.

9 Omplacering eksternt indenfor samme koncern eller samme juridiske enhed? 9

10 10 Arbejdsmangel ikke beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Hvor skal der afsøges omplaceringsmuligheder? Tilkendegivelse i FV 25. april 2005 Pædagog 6 ledige stillinger i andre institutioner i høringsperioden Søgte stillingerne Ikke stillet spørgsmål ved pædagogens faglige kvalifikationer Kunne bestride i hvert fald nogle af stillingerne Blev på kommunens foranledning indkaldt til samtale Fik ikke stilling Ikke føre til ændret vurdering, at kommunen har delegeret ansættelseskompetencen til lederne af de enkelte institutioner. Godtgørelse Tilkendegivelse i FV af 5. september 2013 Pædagogmedhj. En ledig stilling i anden institution Søgte stillingen, men fik den ikke Ikke grundlag for at anse den manglende ansættelse i anden stilling på anden institution som usaglig Ikke godtgørelse

11 11 Arbejdsmangel ikke beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Hvor skal der afsøges omplaceringsmuligheder? Tilkendegivelse af 5. november 2004 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Told & Skat Akademiske sagsbehandlere Skulle man inddrage beskæftigelsesforhold i andre styrelser under samme ansættelsesområde? (Det gjorde man i kendelse af 1. oktober 1993 om 3 fuldmægtige fra Arbejdsmarkedsstyrelsen). styrelse.. eget bevillingsområde..egen ansættelses- og afskedigelseskompetence.. omfanget af de nødvendige afskedigelser i første række vurderes ud fra styrelsens egne forhold Hverken formelt eller reelt mulighed for at inddrage beskæftigelsen i andre styrelser i vurderingen. end mindre kompetence til direkte at råde over mulige ledige stillinger i andre dele af ministeriet.

12 12 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Hvor skal der afsøges omplaceringsmuligheder - specialister? FV april 2012 Københavns Universitet TR TR var lektor i cellebiologi på Det Biovidenskabelige Fakultet for fødevarer mv. Fagområdet cellebiologi blev nedlagt (1) Omplacering inden for fakultetet til andre stillinger? Jeg finder, at der ved vurderingen af omplaceringsforpligtelsen må tages hensyn til, om en stilling forudsætter et højt kompetenceniveau og en høj specialiseringsgrad. ( ) sagligt og anerkendelsesværdigt mål, at forsøge at undgå afskedigelser, som vil gå ud over værdiful d igangværende eller planlagt forskning (2) Omplacering til andet fakultet - universitetet var ansættelsesområdet? De enkelte fakulteter i praksis har eget bevillingsområde, egen ansættelses og afskedigelseskompetence ( ) Ikke muligt at inddrage beskæftigelsesforholdene på andre fakulteter i beslutningsprocessen. ( ) Ikke råde direkte over mulige ledige stillinger på andre fakulteter

13 13 Arbejdsmangel ikke beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Tilrettelæggelse af processen ARD 28. marts 2014 AR Sosu-ass. på hospital Tilbudt stilling på lavere timetal og lavere løn på andet hospital med tiltrædelse før udløb af opsigelsesvarsel regionen kunne ikke komme uden om at respektere opsigelsesvarsler i forbindelse med at de fik tilbudt en anden stilling Bod kr. Krav om kontraopsigelse

14 14 Arbejdsmangel beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Hvor skal der afsøges omplaceringsmuligheder - hvor længe består forpligtelsen? VLD 3. juni 2014 Sag 14. afd. B Professionshøjskole gravid Spørgsmål om omplacering skulle afsøges inden for den afdeling medarbejderen var ansat i eller inden for ansættelsesområdet (hele Professionshøjskolen) Omplaceringspligt i hele ansættelsesperioden? En arbejdsgivers forpligtelse til at søge en ansat, der er omfattet af 9 i ligebehandlingsloven, omplaceret, ophører ikke ved afskedigelsen af den pågældende, men er gældende frem til udløbet af opsigelsesperioden...ansat ved [Professionshøjskolen] med Efter- og Videreuddannelsesafdelingen ( ) som arbejdsområde. Forpligtelsen til at omplacere [Medarbejderen] i en anden stilling omfattede derfor hele [Professionshøjskolen]. Dette støttes i øvrigt af punkt 6 i [Professionshøjskolen] s notat om procedure ved uansøgt afsked. Notatet blev (...) sendt til en række medarbejdere, herunder [Medarbejderen ], i anledning af de forestående afskedigelser ved udmøntningen af spareplanen for [afdelingen] Den omstændighed, at [Medarbejderen] havde set stillingsopslaget, men valgte ikke at søge stillingen, medfører ikke, at [Professionshøjskolen] har været fritaget for sin forpligtelse til at søge [Medarbejderen] omplaceret i stillingen.

15 Omplacering private arbejdsgivere 21. oktober 2014

16 16 Omfanget af omplaceringspligten Geografi? Hvordan opfyldes omplaceringspligten? Begrænsninger i omplaceringspligten

17 17 Geografi? DONG Toms Rengøring Danfoss Tulip

18 18 DONG Afskedigelsesnævnskendelse (sag nr ), Dong Energy Power Holding A/S Klager var ansat på Skærbækværket, hvor der var ansat i alt 35 medarbejdere. Dong havde derudover kraftværker i bl.a. Vejen, Kolding og Horsens samt Studstrup (ved Aarhus). Fire medarbejdere (herunder klager) blev afskediget den 30. marts Klager var faglært tømrer og havde 27 års anciennitet på opsigelsestidspunktet (25-års reglen). Klager påstod, at afskedigelsen var urimelig, og han krævede en godtgørelse i henhold til hovedaftalens 4, stk. 3. Det var oplyst, at (i) andre medarbejdere tidligere havde skiftet stillinger til andre kraftværker, (ii) klagers nærmeste kollega havde fået tilbudt en stilling som kedelpasser ved Horsens Kraftvarmeværk, og (iii) klager havde den nødvendige uddannelse til at bestride stillingen i Horsens Det var godtgjort, at omplaceringsmulighederne på Skærbækværket var undersøgt. Opmanden lagde vægt på, at (i) klager tidligere havde bistået ved arbejdsopgaver på andre værker, og (ii) Dong havde i andre situationer søgt at omplacere andre medarbejdere mellem andre værker. Dong havde ikke godtgjort, at det ikke havde været muligt at beskæftige klager på et andet værk i rimelig geografisk nærhed af Skærbækværket. Godtgørelse skønsmæssigt fastsat til kr. (omkring 4 ½ måneds løn)

19 19 Toms Rengøring Vestre Landsrets dom af 21. november 2013 (U V) Sagsøger blev afskediget under barselsorlov sammen med 11 andre medarbejdere, fordi Toms Rengøring mistede en stor kunde (Post Danmark). 3 andre medarbejdere blev ikke opsagt. Sagsøger gjorde rent på posthuse i Ringkøbing, Skjern, Videbæk og Spjald. Sagsøger påstod, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, og hun krævede en godtgørelse. Landsretten lagde vægt på, at sagsøger var en dygtig medarbejder, og at hun uden vanskeligheder og til kundernes tilfredshed kunne have udført de rengøringsopgaver, som lå hos de tre medarbejdere, der ikke blev afskediget. Derudover tillagde landsretten det betydning, at Toms Rengøring ikke havde undersøgt muligheden for at omplacere hende til et andet geografisk område (Viborg eller Skive). Afstanden mellem sagsøgers bopæl og Viborg var ca. 70 km. Landsretten vurderede ikke, at det var af betydning, at Toms Rengøring havde tilbudt sagsøger genansættelse, da hun fremsatte krav om godtgørelse. Godtgørelsen blev fastsat til kr., svarende til 9 måneders løn.

20 20 Danfoss Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 11. april 2012 Klagerne var ansat på fabrikken Burner Components, som fremstiller komponenter til oliebrændere og kedler. 20 medarbejdere (herunder klagerne) blev afskediget i september Klagerne havde mellem 27 og 42 års anciennitet på opsigelsestidspunktet (25-års reglen). Klagerne påstod, at afskedigelserne var urimelige, og de krævede en godtgørelse i henhold til hovedaftalens 4, stk. 3. I den forbindelse gjorde de gældende, at de skulle have være søgt omplaceret til Sauer Danfoss ApS, idet der løbende var sket udlån til denne virksomhed. Det var oplyst, at Burner Components i 2008 beskæftigede 158 medarbejdere i produktionen, og at dette tal i september 2011 var faldet til 124 produktionsmedarbejdere. Heraf havde 54 medarbejdere en anciennitet på mere end 25 år (svarende til 44 %). Opmanden lagde vægt på, at (i) virksomheden anvendte saglige kriterier ved udvælgelsen og tog hensyn til lang anciennitet, (ii) man i fornødent omfang havde undersøgt omplacering, og (iii) virksomheden ikke var forpligtet til at søge at omplacere medarbejdere til stillinger i andre selskaber. Klagerne fik derfor ikke medhold.

21 21 Tulip Vestre Landsrets dom af 11. april 2007 Sagsøger havde under sin ansættelse hos Danish Prime arbejdet i udviklingsafdelingen i Aalborg, og efter fusion mellem Tulip Food Company og Danish Crown havde hun bibeholdt Aalborg som arbejdsplads. Tulip havde også en udviklingsafdeling i Vejle og en kvalitetssikringsafdeling i Randers. Udviklingsafdelingen i Aalborg blev nedlagt, og sagsøger, der var på barselsorlov, blev afskediget. Landsretten lagde vægt på, at Tulip ikke havde udøvet bestræbelser på at omplacere sagsøger til Vejle eller Randers (kvalitetssikringsafdelingen).

22 22 Hvordan opfyldes omplaceringspligten? Saglig udvælgelse Jobtilbud Efteruddannelse

23 23 Estée Lauder Cosmetics A/S Østre Landsrets dom af 12. maj 2011 Sagsøger blev afskediget under graviditet som følge af en omstrukturering. Hun krævede en godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Landsretten lagde vægt på, at sagsøger i forbindelse med afskedigelsen var blevet tilbudt 2 konkrete stillinger, som hun havde afslået. Frifundet.

24 24 Efteruddannelse Faglig Voldgift af 10. juni 1997 Aarhus Stevedore Kompagni A/S Klager blev afskediget den 30. november 1995 som følge af strukturelle ændringer i virksomheden. 21 års anciennitet samt valgt som talsmand på opsigelsestidspunktet. Klager påstod, at afskedigelsen var urimelig, og han krævede en godtgørelse i henhold funktionærlovens 2 b samt 3 måneders løn for tilsidesættelse af den i Almindelige Bestemmelser punkt 12 fremgangsmåde for opsigelse af talsmænd. Det var oplyst, at Aarhus Stevedore Kompagni A/S oprettede i alt 5 nye stillinger, inden klager blev opsagt. Der var ikke belæg for, at klager ikke ville have kunnet udføre arbejdet i de nye stillinger efter en eventuel kort oplæring. Virksomheden havde ikke tilsidesat sin omplaceringspligt. Godtgørelse efter funktionærlovens 2 b på kr. svarende til 4 måneders løn.

25 25 Efteruddannelse (fortsat) Østre Landsrets dom af 12. april 2002 Sagsøger var ansat som designer fra 1. april 1999 hos sagsøgte, Paper Fantasies A/S. Sagsøger blev opsagt 14. september 2000 som følge af omstruktureringer, hvor sagsøgers stilling blev nedlagt. To medarbejdere sagde op efter opsigelsen af sagsøger, men før sagsøgers fratrædelse. Ikke belæg for, at sagsøger kunne have udført de to opsagte medarbejderes arbejdsfunktioner med efteruddannelse, og derved var opsigelsen saglig (manglede kursus i QuarkXpress). Paper Fantasies A/S blev frifundet.

26 26 Saglig udvælgelse - Ejendomsadministratoren Ligebehandlingsnævns afgørelse af 29. maj 2013 Klager blev opsagt fra sin stilling som ejendomsadministrator under graviditet. Opsigelsen blev begrundet i en faldende omsætning hos indklagede. Hun krævede en godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Indklagede kunne skriftligt dokumentere, at der var udtrykt bekymring for klagers opgavevaretagelse i perioden op til opsigelsen. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at indklagede valgte at beholde de medarbejdere, hvis arbejdsopgaver det ville være sværest for andre at overtage. Frifundet.

27 27 Opmærksomhedspunkter 1. Skarp kompetenceopdeling (beslutning og budget) 2. Undgå misforståelser gå i dialog med den ansatte 3. Giv et egentlig tilbud om omplacering

28 Væsentlige vilkårsændringer 21. oktober 2014

29 29 Temaer til drøftelse i dag Geografiske ændringer Ændringer i arbejdsvilkår og løn Ændringer i arbejdsindhold Ændringer i arbejdstiden Ændringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelse Standpunktsrisiko væsentlig misligholdelse

30 30 Udgangspunktet Varsling af væsentlige vilkårsændringer Delvis opsigelse - praktikken Opsigelse af ansættelsesforholdet med samtidigt tilbud om fortsat ansættelse på de nye vilkår Medarbejderen accepterer tilbuddet om fortsat ansættelse Medarbejderen fortsætter på de nye vilkår Medarbejderen accepterer ikke tilbuddet om fortsat ansættelse Medarbejderen fratræder som opsagt Fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærloven 2a Saglighedsvurdering, jf. for eksempel funktionærlovens 2b

31 31 Praktikken Vestre Landsrets dom af 25. februar 2014 A var ansat som lagermedarbejder i transportfirmaet F. F varslede den 28. december 2010 ændring af lønsatserne, som indebar en lønnedgang for A som følger: "[virksomhed1] A/S vil hermed i henhold til kontraktmæssigt varsel ændre de nuværende lønsatser. Fremadrettet vil [virksomhed1] følge overenskomsten fra 3F. Dette er således gældende pr. 30. januar ". A havde ikke ønsket at underskrive en ny ansættelseskontrakt, og han fik derfor den 28. januar 2011, som var den sidste arbejdsdag inden ændringerne i lønnen skulle træde i kraft, at vide, at han ansås for fratrådt denne dag som følger: "Idet du ikke ønsker at tiltræde din nye ansættelseskontrakt, anser vi dig som fratrådt pr. dags dato. Hans fagforening anlagde sag mod F med påstand om løn i opsigelsesperioden, idet det var A's opfattelse, at han ikke ved varslingen om de ændrede lønsatser havde fået at vide, hvad konsekvenserne ville være, hvis han ikke accepterede nedsættelsen, og at han derfor først blev opsagt den 28. januar A fik medhold i, at han ikke kunne anse sig for opsagt på grundlag af brevet af 28. december 2010, hvis han ikke accepterede ændringen.

32 32 Undtagelse - Aftale U H Flertallet i Højesteret anfører: Funktionærlovens 21 ikke er til hinder for, at parterne indgår aftale om, at en lønnedsættelse eller en anden væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene skal træde i kraft straks eller i øvrigt på et tidligere tidspunkt end det, til hvilket opsigelse kunne være sket, selv om en ensidig ændring af ansættelsesvilkårene fra arbejdsgiverens side skulle være sket med det for opsigelse gældende varsel.

33 33 Geografiske ændringer (1) U H Nok gammel dom men stadig retningsgivende Arbejdsstedet for en bogholderske blev flyttet fra København (Gothersgade) til Ballerup Væsentlig vilkårsændring Retten lagde vægt på, at transporttiden blev forøget med 1 time om dagen, og at transportudgifterne blev forøget med kr. 82,- om måneden. Herefter og når tillige henses til hendes stillings art og aflønning.. Hendes månedsløn var 3.500,- kr.

34 34 Geografiske ændringer (2) U VL - ledende dom Arbejdsstedet blev flyttet fra Horsens til Århus Væsentlig vilkårsændring tilbud om kompensation uden betydning Ændringen ville for en teknisk assistent betyde en forøget daglig transport på 90 km og et øget tidsforbrug hertil på imellem 1 og 1½ time Arbejdsgiveren tilbød at stille bil til rådighed i opsigelsesperioden, og at transport kunne ske indenfor arbejdstiden A s arbejde som teknisk assistent findes efter sin karakter ikke naturligt at indebære kørsel, og A foretog kun undtagelsesvis kørsel som et led i sit arbejde.

35 35 Arbejdsvilkår (1) U H Midlertidig begrænsning af en del af en salgsdirektørs ledelsesfunktioner med henblik på at koncentrere hans arbejdskraft om at fremme salget for dermed at bidrage til at afhjælpe firmaets økonomiske vanskeligheder Ikke en væsentlig vilkårsændring Retten lagde vægt på, at der var tale om en midlertidig ændring grundet firmaets økonomiske vanskeligheder, og at salgsdirektøren bevarede løn og stillingsbetegnelse

36 36 Arbejdsvilkår (2) U H (1) Chaufførerne var før virksomhedsoverdragelsen pr. 30. maj 1999 omfattet af FOA-overenskomsten. Connex, der var omfattet af SiD-overenskomsten, indtrådte ikke i FOA-overenskomsten i forbindelse med virksomheds-overdragelsen, og efter behørig meddelelse til chaufførerne bortfaldt med udgangen af marts 2001 de individuelle rettigheder, som chaufførerne havde haft i henhold til FOA-overenskomsten, herunder retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a. Chaufførerne forblev ansat i virksomheden på de således ændrede vilkår.

37 37 Arbejdsvilkår (3) U H (2) Uanset om bortfaldet af de individuelle rettigheder efter en helhedsvurdering af de to overenskomster måtte anses for en så væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, at de chauffører, som denne sag angår, kunne have valgt at anse sig for opsagt, finder Højesteret, at bortfaldet ikke indebærer en sådan ændring i ansættelsesforholdene, at chaufførerne har krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, når de valgte at forblive ansat på de ændrede vilkår.

38 38 Arbejdsvilkår (4) U V Opsigelse af en ansættelsesaftales afsnit om regulering efter en kollektiv overenskomst. Væsentlig vilkårsændring Retten lagde vægt på, at overenskomstens vilkår om pension, feriefridage og løn under barsel var bedre end de vilkår, der gjaldt for de ansatte, der ikke var omfattet af overenskomsten (Godtgørelse tilkendt efter ligebehandlingsloven den ansatte var gravid da meddelelsen om opsigelse blev afgivet)

39 39 Arbejdets indhold (1) U V A var ansat som områdeansvarlig i hus- og haveafdelingen i et supermarked. A blev under børnepasningsorlov varslet ansættelse som kasseassistent, og det blev samtidig tilkendegivet, at såfremt muligheden for ansættelse i hushaveafdelingen genopstod, ville man overveje situationen på ny. Lønnen var uændret. Af ansættelsesbrevet fremgik det, at medarbejderen arbejder også i andre afdelinger efter ledelsens anvisning Væsentlig vilkårsændring Retten lagde vægt på, at hun som områdeansvarlig havde kompetence til selvstændigt at bestille varer hjem, at hun besluttede, hvorledes varerne skulle præsenteres, at hun rådgav kunder, at hun kunne anmode kollegaer om hjælp til praktiske opgaver, at hun ikke havde med kassearbejde at gøre, og at det nye arbejde som kasseassistent kunne bestrides af enhver efter få timers oplæring

40 40 Arbejdets indhold - løn (2) U H En medarbejders løn bestod af et grundbeløb på ca kr. og provisionsløn på ca kr., der alene vedrørte en bestemt fragtrute. Fragtruten blev nedlagt Væsentlig vilkårsændring Retten lagde vægt på, at nedlæggelse af fragtruten medførte bortfald af grundlaget for provisionsaftalen, og dermed en ikke ubetydelig reduktion af lønnen

41 41 Arbejdstid (1) U H (1) GiroBank A/S, ændrede arbejdstiden for 4 kontorfunktionærer fra 15 dage om måneden kl uden lørdagstjeneste til 15 dage om måneden kl med 12 lørdagstjenester om året kl Arbejdstiden for 2 kontorfunktionærer blev ændret fra 17 dage om måneden kl uden lørdagstjeneste til 17 dage kl med 12 lørdagstjenester om året kl De 6 funktionærer accepterede ikke ændringerne, men betragtede sig som opsagte og forlangte fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a

42 42 Arbejdstid (2) U H (2) Der forelå kollektiv overenskomst, der hjemlede ordningen I de senere år havde der lejlighedsvist været lørdagsarbejde, men i begrænset omfang Arbejdstiden var i ansættelsesbrevene fastsat indtil videre Mødetiderne havde igennem en årrække varieret for de forskellige hold Der blev givet 6 måneders varsel

43 43 Arbejdstid (3) U H (3) Der er enighed mellem parterne om, at de gennemførte ændringer af arbejdstiden har fornøden hjemmel i overenskomsten. Højesteret tiltræder på denne baggrund, at de ændringer, der blev pålagt de ansatte med rimeligt varsel, ikke efter ansættelsesvilkårene og arbejdsstedets karakter udgjorde en sådan upåregnelig og væsentlig ændring af arbejdsforholdene, at nogen af dem var berettiget til at anse sig for opsagt. Højesteret stadfæster derfor dommen.

44 44 Væsentlige ændringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelse (1) Virksomhedsoverdragelseslovens (VOL) 3 Stk. 2. Ophæves arbejdsaftalen af en lønmodtager, fordi overdragelsen medfører væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene til skade for lønmodtageren, sidestilles ophævelsen med en afskedigelse i retsforholdet mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren

45 45 Væsentlige ændringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelse (2) Væsentlige ændringer af arbejdsvilkår Der skal anlægges den samme væsentlighedsvurdering i virksomhedsoverdragelsessituationen som i et løbende ansættelsesforhold, hvor arbejdsgiveren ønsker at iværksætte ændringer Væsentlige ændringer medfører, at medarbejderen kan hæve ansættelsesforholdet og kræve erstatning svarende til det opsigelsesvarsel, arbejdsgiveren skulle have givet medarbejderen og eventuelt kræve godtgørelse for usaglig opsigelse Medarbejderen kan afvise at fortsætte hos erhverver, hvis væsentlige forudsætninger for ansættelsesforholdets beståen er bristet i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen

46 46 Væsentlige ændringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelse (3) Østre Landsrets dom af 20. september 2002 Efter en virksomhedsoverdragelse overtog erhververen selv ledelsen af kroen fra den ansatte bestyrer, der gik med over ved virksomhedsoverdragelsen Væsentlig vilkårsændring af arbejdsvilkårene Ændringen af arbejdsvilkårene var ikke varslet med bestyrerens opsigelsesvarsel, og denne var derfor berettiget til at hæve ansættelsesforholdet i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens 3, stk. 2

47 47 Standpunktsrisiko Væsentlig misligholdelse (1) Østre Landsrets dom af 28. marts 2011: F blev, ligesom selskabets andre ansatte, pålagt at følge bestemte salgsprocesser. F tilkendegav, at han ville følge disse, i det omfang han havde tid hertil. F blev herefter afskediget uden varsel. F anlagde herefter sag med påstand om erstatning og godtgørelse for usaglig afskedigelse. Landsretten fandt at karakteren og omfanget af ændringerne i Fs stillingsbeskrivelse ikke afveg væsentligt fra den stillingsbeskrivelse og det arbejde, som han hidtil havde udført. Da F på tre møder med ledelsen nægtede at følge de fastsatte salgsprocesser og nægtede at underskrive tillægget til ansættelsesaftalen, fandtes han at have handlet i strid med sin ansættelsesretlige lydighedspligt. Da misligholdelsen måtte anses for væsentlig, fandtes arbejdsgiveren at have været berettiget til at bringe Fs ansættelsesforhold til ophør uden varsel.

48 48 Standpunktsrisiko Væsentlig misligholdelse (2) Vestre Landsrets dom af 7. februar 2014 Som konsulent benyttede F firmaets bil som servicekonsulent, og bilen måtte ikke bruges privat. Fordi firmaet havde installeret GPS-udstyr til overvågning i firmabilen opsagde herefter sin stilling pr. dags dato. De ansatte var på et tidligere tidspunkt blevet orienteret om, at installation af GPS-udstyr i firmaets biler ville ske gradvist. F blev bedt om at aflevere telefon og bilnøgler. F anså sig for bortvist, og krævede løn i opsigelsesperioden, feriepenge samt kompensation for kundeklausul. F hævdede, at der var tale om en væsentlig ændring, som skulle varsles. Landsretten fandt, at iværksættelsen af GPS-overvågning var sagligt begrundet, og kunne gennemføres uvarslet, herunder at der var sket tilstrækkelig forudgående orientering. Ophøret blev bedømt som en opsigelse fra F s side, hvorfor F havde krav på en måneds løn. Ingen kompensation for kundeklausul

49 Nyheder 21. oktober 2014

50 50 HD 1. oktober 2014 i sag 322/2012: SAS-piloter / forskelsbehandling pga. alder UfR H: ADHD udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis ved afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens 9 6 mdr s løn. Men i denne sag var der formildende omstændigheder: nødvendigt at foretage afskedigelser som følge af arbejdsmangel. udvælgelseskriteriet for afskedigelserne var blevet fastlagt under en forhandling mellem SAS og pilotforeningerne, som blev udmøntet i en kollektiv aftale mellem parterne. Kriteriet var knyttet til, at de pågældende havde krav på pension fra arbejdsgiveren. SAS og pilotforeningerne ønskede således at tage sociale hensyn til yngre piloter, som havde stiftet familie mv., frem for ældre piloter, der forsørgelsesmæssigt var sikret gennem deres pension Piloterne havde på afskedigelsestidspunktet en pligtig afgangsalder på 65 år, og de måtte forventes at have opsparet og optjent pension, da de indtil 2005 havde haft en pligtig afgangsalder på 60 år Højesteret finder på denne baggrund, at der foreligger en række formildende omstændigheder, som der bør tages hensyn til ved bedømmelsen af grovheden af lovovertrædelsen, herunder baggrunden for den. Ved bedømmelsen af den krænkelse, som er påført den enkelte, bør der navnlig tages hensyn til, at udvælgelseskriteriet var tænkt som objektivt begrundet i sociale hensyn. 4 måneder

51 51 HD 12. september 2014 i sag 163/2013: FOA f. A mod Region Sjælland opsigelse af handicappet var begrundet et i sagligt formål (..)lægger efter bevisførelsen ( ), til grund, at fysisk styrke og fleksibilitet med hensyn til arbejdstid efter nedlæggelsen af de åbne sygehusafdelinger var nødvendige kompetencer for de tilbageværende medarbejdere. Højesteret lægger desuden til grund, at A ikke opfyldte disse krav, og at afskedigelsen af hende ikke kunne have været afværget ved foranstaltninger som nævnt i forskelsbehandlingslovens 2 a. Efter det anførte finder Højesteret, at A ikke blev udsat for direkte forskelsbehandling på grund af sit handicap, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2. Højesteret finder dog, at afskedigelseskriterierne fleksibilitet med hensyn til arbejdstid og fysisk styrke indebar, at A med sit handicap blev stillet ringere end andre personer. Region Sjælland har imidlertid bevist, at denne forskelsbehandling var begrundet i et sagligt formål, nemlig hensynet til varetagelsen af opgaveløsningen efter strukturændringen på psykiatriområdet, og at afskedigelsen af hende var et nødvendigt middel for at opnå dette formål. Hun blev derfor ikke udsat for indirekte forskelsbehandling som nævnt i forskelsbehandlingslovens 1, stk. 3.

52 52 Mads Krarup Partner T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai T F E

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009

NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009 NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 3395

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 6. ordinære generalforsamling Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Dørene åbnes for indskrivning kl. 16.00 Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere