Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015"

Transkript

1 Vandforsyningsplan - Plandel Rekvirent Rådgiver Haderslev Forsyning Hedeselskabet Ledningsfunktionen Miljø og Energi as Fjordagervej 32 Jens Juuls Vej Haderslev 8260 Viby J Telefon Telefax Sag nr Udført Marcus Tranbjerg Kvalitetssikring Hans Ole Hansen Godkendt Flemming Hermann Udgivet Revideret

2 Forord Vandforsyningsplan er vedtaget af Haderslev Kommune den XX.XX.2006 og erstatter den tidligere Vandforsyningsplan Planen er udarbejdet i samarbejde med de almene vandværkers bestyrelser. Der har tidligt i projektfasen været afholdt møde med vandværkernes kontaktudvalg, og inden høringsfasen med vandværkerne. Planen har været fremlagt som forslag i en offentlig høring i 3 måneder fra den 20. april til den 20. juli Byrådet har efterfølgende vurderet og indarbejdet de indkomne bemærkninger i den endelige plan. Planen kan ses på biblioteket, ved kommunens afdeling for Teknik og Miljø og ved Haderslev Forsyning. Planen kan endvidere ses på Haderslev Forsynings hjemmeside sammen med diverse bilag. Haderslev Byråd den XX.XX.2006 G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 2 af 23

3 Indholdsfortegnelse 1 MÅLSÆTNING FORSYNINGSSIKKERHED MÅL MIDLER VANDKVALITET MÅL MIDLER GRUNDVANDSBESKYTTELSE MÅL MIDLER MILJØ OG RESSOURCEHENSYN MÅL MIDLER 12 2 UDVIKLING AF VANDFORBRUG OG FREMTIDIG FORSYNINGSKRAV 12 3 DEN FREMTIDIGE VANDFORSYNINGSSTRUKTUR PÅBUD OM FORNYET TILLADELSE VED UDBEDRING ELLER ÆNDRING AF VANDFORSYNINGSANLÆG PLAN FOR ALMEN VANDFORSYNING FOR STØRRE OMRÅDER NORDVEST OMRÅDET HALK OMRÅDET ØRBY HAGE GENERELT PASSAGEBIDRAG SUPPLERENDE VANDFORSYNING BEREDSKABSPLAN 22 4 TIDSFØLGEPLAN 23 BILAG TIL PLANDEL: P1: Planskema for almene vandværker P2: Adresser hvor udbedring eller ændring af indvindingsanlæg kræver ansøgning G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 3 af 23

4 Tegningsbilag: 1.0: Forsyningsstruktur og 2.0 Indvindingskort. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 4 af 23

5 1 Målsætning Herunder følger en gennemgang af Haderslev Kommunes generelle målsætninger og de midler der forventes anvendt i planperioden for at opnå disse mål. Gennemgangen tager udgangspunkt i følgende 4 hovedemner: Forsyningssikkerhed Vandkvalitet Grundvandsbeskyttelse Miljø og ressourcer 1.1 Forsyningssikkerhed Mål Det er et mål at vandforsyningsstrukturen tilgodeser en høj forsyningssikkerhed til en rimelig pris, uanset om forbrugeren er bosat på landet eller i byen. For at øge vandkvalitets- og forsyningssikkerheden for forbrugerne er det kommunens målsætning, at de almene vandværker skal etablere forbindelsesledning med mindst et nærliggende vandværk. Dette sikrer forsyningen under reparationsarbejde, og hvis der skulle opstå akut svigt eller forurening af vandforsyningsanlægget eller boringerne. Behovet er specielt udtalt ved de almene vandværker som baserer forsyningen på en enkelt indvindingsboring Midler Der vil i planperioden blive arbejdet for at øge forsyningssikkerheden ved etablering af forbindelsesledninger til nabovandværkers forsyningsnet, eventuelt kombineret med etablering af reserveboringer. Der er i dag udelukkende etableret mulighed for nødforsyning mellem Haderslev Forsyning og Marstrup Vandværk. Primo 2006 etableres forbindelse mellem Diernæs Sdr. Vilstrup Strand og Haderslev Forsyning. Inden udgangen af 2008 forventes etableret forbindelse mellem Hammelev (Vojens Kommune) og Haderslev Forsyning. I forbindelse med udarbejdelsen af Vandforsyningsplanen er der tilkendegivet interesse for sammenkobling af ledningsnet mellem følgende vandværker. Hejsager Strand Vandværk og Kelstrup Strand Vandværk Øsby Vandværk og Aarøsund Vandværk Bramdrup og Moltrup G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 5 af 23

6 For disse vandværker bør der etableres forbindelsesledning inden udgangen af Særligt vandværker med kun en enkelt boring er sårbare ved en eventuel forurening. Der bør derfor også sikres mulighed for nødforsyning fra andre vandværker på følgende anlæg inden udgangen af Vonsbæk Vandværk I/S og Haderslev Forsyning. Tormaj Vandværk og Sdr. Vilstrup Vandværk. Yderligere skal der arbejdes for etablering af forbindelsesledninger mellem følgende almene vandværker, da der her er meget lille afstand mellem vandværkernes forsyningsnet. Fjelstrup Vandværk (Christiansfeld Kommune) og Ørby Strand Vandværk Sdr. Vilstrup Vandværk og Haderslev Forsyning Alle forbindelsesledninger forventes etableret på frivillig basis. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 6 af 23

7 1.2 Vandkvalitet Mål Der er Haderslev Kommunes mål at alle borgere forsynes med bedst mulig drikkevandskvalitet. Dette gælder uanset om der er tale om forsyning fra alment vandværk, et mindre fælles vandforsyningsanlæg eller om der er tale om bebyggelse i yderområder med forsyning fra egen boring Midler Drikkevandskvaliteten overvåges dels forebyggende ved tekniske tilsyn på de almene vandværker, samt ved løbende kontrol af vandkvaliteten ved prøveudtagning fra både almene og ikke almene vandværker. Tekniske tilsyn De tekniske tilsyn på alle almene vandværker foregår normalt hvert 2. år. Hvis der ved tilsynet er forhold der giver anledning til anmærkninger, vil der blive udført et supplerende tilsyn allerede året efter. Dette sker for at sikre at der følges op på tilsynets bemærkninger. Tekniske tilsyn udføres desuden løbende, hvis det vurderes nødvendigt i forbindelse med overskridelser af vandkvaliteten. Ved det tekniske tilsyn bedømmes vandværkets indenfor de 3 hovedbestanddele: Bygninger, maskiner og hygiejne. Følgende 6 vandværker fik ved seneste tilsyn en samlet bedømmelse under middel: - Djernæs Vandværk I/S - Tormaj Vandværk - Halk Præstegård Vandværk - Rovstrup Vandværk - Medsted Vandværk I/S - Ørby Strand Vandværk A/S Kommunen vil ved næste tekniske tilsyn følge op på de anmærkninger, der er anført fra seneste tilsyn. Hvis forholdene ikke er bragt i orden vil kommunen ved skriftlig indskærpelse eller påbud kræve at forholdene bliver bragt i orden. Kommunen vil ikke give dispensationer for så vidt angår vandkvalitetskrav, hvis overskridelsen sker på vandværker uden behandlingsanlæg eller på vandværker med nedslidt eller utidssvarende behandlingsanlæg. Den kommunale indsats for at bringe vandforsyningsanlæggene op på en tidssvarende standard, vil tage udgangspunkt i vandforsyningslovens 65, som gør det muligt at inddrage indvindingstilladelsen, såfremt vilkårene heri ikke er overholdt: G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 7 af 23

8 65. Kommunalbestyrelsen påser, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes. Stk. 3. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den foranledige det ulovlige forhold bragt til ophør, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning. Stk. 4. Er et påbud eller forbud ikke efterkommet inden den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning. Det skal desuden nævnes, at tilsynsmyndigheden jf. vandforsyningslovens 62 har hjemmel til at kræve, at et anlægs drift skal ophøre midlertidigt eller bestandigt, hvis der er nærliggende fare for, at vandet i et vandforsyningsanlæg kan blive sundhedsfarligt. Kontrol af vandkvalitet for almene vandværker Den administrative praksis for kontrol af vandkvaliteten er beskrevet i statusdelens kapitel 2: Administration. Antallet og omfanget af analyser for samtlige drikkevandsforsyninger i Haderslev Kommune er fastlagt i henhold til gældende bekendtgørelse (nr. 871) og Miljøstyrelsens vejledninger. For de almene vandværker fremgår antallet og omfanget af analyser af vandforsyningsplanens stamdatablade, herunder lokale aftaler om analysefrekvenser for BAM. For almene vandværker gælder generelt at vandværket, ved overskridelse af en eller flere parametre, opfordres til at udtage en ny prøve for at få verificeret resultatet. Viser omprøven, at overskridelsen er reel, skal der sammen med et teknisk hygiejnisk tilsyn på vandforsyningsanlægget i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvilke handlinger, der skal ske. Kontrol af vandkvalitet for ikke almene vandværker Kontrollen af vandkvaliteten på enkeltforsyninger er blevet optimeret efter indførelse af digital kontrol af vandprøver. Resultaterne viser at ca. halvdelen af prøverne har overskridelser på en eller flere parametre. Hovedparten af overskridelserne forekommer på de 3 parametre: coliforme bakterier, kimtal (22 Gr) og nitrat. I tilfælde hvor overskridelsen omfatter nitrat, og det konstateres at der er tale om en udbredt forekomst af forhøjet nitrat i grundvandet, er en forbedring af drikkevandskvaliteten ikke sandsynlig ved det eksisterende anlæg. I tilfælde hvor overskridelsen er marginal kan indvindingen fortsætte under særlige vilkår, men ved større overskridelser vil eneste løsning være tilslutning til anden boring eller almen vandforsyning. For oplysninger om administrationspraksis for ikke almene vandværker henvises til vandforsyningsplanens bilag S2 (notat om administrationspraksis). G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 8 af 23

9 På Ørby Hage og omkring Halk er der konstateret et generelt problem med højt nitratindhold i drikkevandet. Disse områder behandles særskilt i kapitel 3. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 9 af 23

10 1.3 Grundvandsbeskyttelse Mål Kommunens borgere og erhvervsliv skal sikres en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, baseret på rent grundvand, som kun kræver en simpel vandbehandling Midler I områder udlagt med særlig drikkevandsinteresse (OSD-områder) skal kommunen have særlig fokus på grundvandsbeskyttelsen ved lokalplanlægning og miljøsagsbehandling. Ved tilslutning af enkeltindvindere til almene vandværker skal ubenyttede brønde og boringer sløjfes efter gældende regler. Når der gives tilladelse til nedsivning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal det sikres at afstandskravet på 300 meter til drikkevandsboringer respekteres. Eventuelle dispensationer ned til 75 meter kan meddeles efter undersøgelse af de hydrogeologiske forhold. Forebyggende indsatser For så vidt angår den generelle indsats for en bedre beskyttelse af indvindingsoplande er det i Vandforsyningsloven præciseret, at vandprisen kan inkludere udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af vandressourcer. Hvor der fra landbrug er risiko for forurening er der mulighed for at amter, kommuner og vandværker kan opkøbe landbrugsjord eller indgå dyrkningsaftaler med landmænd, mod fuld kompensation for driftstab og anlægsinvesteringer. Yderligere kan der søges om støtte til miljøvenlig jordbrugsforanstaltning (MVJ) og økologisk jordbrug fastsat i Fødevareministeriets bekendtgørelser nr. 225 og 226 af 25. marts Disse bekendtgørelser omfatter tilskud til bl.a.: Økologisk produktion Nedsættelse af kvælstoftilførslen Dyrkning uden pesticider Udlæg af rajgræs i korn Udtagning af produktion i 20 år Tilskuddene varierer mellem 200 og kr. pr. ha pr. år. Ordningerne er primært rettet mod de af amterne udpegede SFL-områder (særlig følsomme landbrugsområder), hvor målsætningen er at beskytte grundvandet mod nitrat og pesticider. Af yderligere indsatser kan nævnes oplysningskampagner om reduktion af sprøjtemidler i private haver, kloakrenovering, skovrejsning og miljøtilsyn. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 10 af 23

11 Indsatsplaner Sønderjyllands Amt har i medfør af vandforsyningsloven udpeget de såkaldte indsatsområder (jf. kort i statusdel), hvor der er behov for en supplerende indsats for at beskytte grundvandsressourcerne. Her må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til en mere grundvandstruende art. Følgende tiltag af planmæssig karakter skal nævnes: Området Årø Vandværk: Rapport der fastlægger den fremtidige indsats forventes klar i Området syd for Haderslev er i 2005 foretaget en sammenstilling af eksisterende data og en sårbarhedskortlægning ved Eskærhøj. Områderne Øsby, Halk og Medsted: Sønderjyllands Amt tager kontakt til vandværkerne inden udgangen af 2005 med henblik på en vurdering af eksisterende datagrundlag. Det skal desuden nævnes at de BAM-forekomster, der er konstateret på Aarøsund Vandværk, har medført at området Aarøsund Vandværk er opprioriteret til i forhold til tidligere Regionplan. I 2005 er taget initiativ til at finde ny og sikrere kildeplads til Favrdal-værket. Den nuværende meget bynære placering af vandværkets boringer er ikke tilstrækkelig fremtidssikker. Der er i efteråret 2005 udført TEM-kortlægning (måling af elektrisk modstand i jorden) i området nord for Favrdal, for at opnå den bedst mulige kortlægning af grundvandsmagasinerne. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 11 af 23

12 1.4 Miljø og ressourcehensyn Mål Haderslev Kommune ønsker at minimere forbruget af grundvandsressourcerne og forebygge forurening af grundvandsressourcen Midler Som det fremgår af vandforsyningsplanens statusdel har vandforbruget i Haderslev Kommune været støt faldende gennem de seneste år. Faldet i perioden 1992 til 2004 overstiger 20%. Yderligere fald i vandforbruget bør tilstræbes ved en aktiv indsats på vandværkerne for at opnå et mindre vandtab fra utætte ledninger. Vandtabet skal holdes under 10% ved løbende overvågning af vandforbruget og opsporing af lækagetab fra utætte ledninger. Et stort vandtab er desuden en dårlig forretning for vandværkerne, da der skal betales afgift til staten for den del af det umålte forbrug, som ligger over 10% af den udpumpede mængde. Forbrugere skal opfordres til ikke at anvende gift mod ukrudt i private haver. Der skal arbejdes for at ukrudtsbekæmpelse kun benyttes hvor det er absolut nødvendigt, og at dette sker med mest miljøvenlige midler, uanset om dette sker indenfor kommunens egne arealer, indenfor landbrugserhverv eller i private haver. 2 Udvikling af vandforbrug og fremtidig forsyningskrav Det fremtidige behov for vand på de almene vandværker beregnes ud fra det nuværende forbrug og den forventede tilvækst i planperioden. Tilvæksten opgøres som summen af følgende: Den generelle forbrugsudvikling for husholdninger Områder udlagt til bolig- og erhvervsområde i kommuneplanen Udvidelse af almene forsyningsområder (interesseområder) Husholdningsforbruget ligger i øjeblikket omkring 125 liter/person/døgn, og nyeste landsdækkende tal for husholdningsforbruget viser en svag stigende tendens (1%) for første gang i 14 år. I prognosen for det fremtidige vandforbrug regnes derfor med et konstant husholdningsforbrug. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 12 af 23

13 Områder udlagt til bolig- og erhvervsbyggeri fremgår af kommuneplanen, som illustreret i figuren nedenfor. Kommuneplanrammer Boligområde Erhvervsområde Ferie og fritidsområde Offentligt område Figur 2.1: Kommuneplanens rammer for fremtidig bolig- og erhvervsudbygning, vist sammen med grænserne for de almene vandværkers interesseområder (røde stiplede linier). Det fremtidige vandbehov som følge af fremtidig bolig- og erhvervsudbygning er opgjort med udgangspunkt i de udlagte arealers størrelse. I boligområder er der forudsat et fremtidigt døgnforbrug til 125 l pr. person og 2,3 personer pr m² udlagt areal. For erhvervsarealer, ferie og fritidsområder, samt offentlige områder, hvor anvendelsen er ukendt forudsættes et vandforbrug på 70 l pr. person og 20 personekvivalenter pr. ha. For så vidt angår den potentielle tilslutning af enkeltindvindere til alment vandværk, tages udgangspunkt i interesseområderne for de almene vandværker er indtegnet på kortbilag (1.0 Forsyningsstruktur). Heraf fremgår det hvor mange ejendomme med egen eller fælles vandforsyning som ligger indenfor det enkelte vandværks interesseområde. Antallet af ejendomme er angivet i nedenstående skema 2.1, sammen med det maksimalt forventede vandbehov. Det er således forudsat at alle enkeltindvindere indenfor vandværkernes forsyningsområde bliver tilsluttet almen forsyning. Hvor der er tale om større landbrugsejendomme er antallet opgjort særskilt, og der er forudsat en vandmængde på m³ pr. år, da dette er grænsen for om indvindingstilladelse kan meddeles af kommunen. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 13 af 23

14 Vandværk Udpumpet (m³) Ejd. indenfor interesseomr. stk Vand (m³) Større landbrug 3000 m³/år Udstykning Privat (m³) Erhverv (m³) Total vækst (m³) Bramdrup Vandværk ** % Diernæs-S. Vilstrup Strand * 18% Djernæs Vandværk I/S % Haderslev Forsyning % Halk Præstegård Vandværk % Halk Vandværk % Hejsager Strand Vandværk % Hejsager Vandværk % Hoptrup Vandværk I/S % I/S Sdr. Vilstrup Vandværk % Kelstrup Strand Vandværk % Kelstrup Vandværk % Marstrup Vandværk % Medsted Vandværk I/S % Moltrup Vandværk I/S % Rovstrup Vandværk % Raade Vandværk % Tormaj Vandværk % Vonsbæk Vandværk I/S % Ørby Strand Vandværk % Øsby Vandværk I/S % Årø Vandværk % Aarøsund Vandværk ApS % Christiansfeld Vandværk Fjelstrup Vandværk Frørup Vandværk Genner Vandværk Total % Skema 2.1: Estimeret fremtidigt vandbehov for alle almene vandværker. Erhvervsområder, feriefritidsområder og offentlige områder er summeret under erhverv. % *Det er skønnet at vandforbruget stiger med m³ pr. år i forbindelse med kloakering af området i 2006 og den deraf følgende mulighed for afledning af spildevand. De 51 ejendomme i Halk-området er ikke medtaget i opgørelsen, da det ikke er endeligt afklaret om området hører under Øsby eller Halk/Medsted. ** Det nye erhvervsområde er ikke medtaget da det endnu ikke er afklaret forsyning skal ske fra Bramdrup Vandværk eller Haderslev Forsyning. I ovenstående skema er foretaget et skøn over fremtidige forsyningskrav for alle almene vandværker. Det skal bemærkes, at anlæggene i Hejsager, Marstrup og Vonsbæk i forvejen har en lav produktionskapacitet i forhold til forbruget, og at der i oplandet er udlagt arealer til fremtidig boligbebyggelse. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 14 af 23

15 Den meget høje tilvækst for Halk Vandværk skyldes 2 større landbrug i interesseområder, og en i forvejen lille udpumpningsmængde. Ved sammenholdning af seneste udpumpede vandmængder og vandværkernes indvindingstilladelse ses der behov for justering af indvindingstilladelsen på følgende vandværker: Halk Vandværk Medsted Vandværk I/S Rovstrup Vandværk Hejsager Vandværk Ørby Strand Vandværk A/S Bemærk, at den forventede stigning i vandforbruget i forsyningsoplandet til Diernæs-S. Vilstrup Strand vil betyde, at der også her vil blive behov for en justering af indvindingstilladelsen. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 15 af 23

16 3 Den fremtidige vandforsyningsstruktur De projekter som medfører en ændring af den nuværende forsyningsstruktur eller får konsekvenser for de almene vandværker og/eller enkeltindvindere er beskrevet i nedenstående afsnit. Bilag P2 til Vandforsyningsplanen indeholder en opsummering af planens konsekvenser opgjort for hvert enkelt alment vandværk. Den fremtidige forsyningsstruktur fremgår af kortbilag 1.0. Større planlagte forsyningsledninger er indtegnet med foreløbigt tracé, og for ikke almene indvindere (enkeltindvindere og fælles vandforsyningsanlæg) er det angivet hvilket planmæssigt forsyningsområde (interesseområde) de tilhører. Den fremtidige vandforsyningsstruktur er fastlagt på baggrund af møder og forhandlinger med de almene vandværker i efteråret Det er kommunens ønske at vandforsyningsplanlægningen tilrettelægges således, at der så vidt muligt bevares en decentral vandforsyningsstruktur. Hermed forstås en forsyningsstruktur som ud over Haderslev Forsyning, baserer sig på et større antal privat almene anlæg, suppleret med fælles vandforsyningsanlæg og enkeltindvindere. Det har i et enkelt tilfælde vist sig at kommuneplanens erhvervsudvikling vil kræve en sammenlægning af almene vandværker. I enkelte landområder har det desuden været nødvendigt at sikre ikke almene vandforsyninger en driftsikker og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning fra alment vandværk, således at den fremtidige bosætning i yderområderne ikke hindres af årsager relateret til vandforsyningen. Af andre relevante hensyn der i konkrete tilfælde kan tale for almen forsyning, frem for et større antal enkeltforsynere er: gennemførelsen eller bevarelsen af spildevandsafledning ved nedsivning hensynet til at tilvejebringe en rimelig økonomisk helhedsløsning hensynet til opholdstider og/eller temperatur i områder med lille vandforbrug 3.1 Påbud om fornyet tilladelse ved udbedring eller ændring af vandforsyningsanlæg Som udgangspunkt kræver vandforsyningsloven altid en tilladelse til etablering, udbedring eller ændring af et vandforsyningsanlæg. Der findes dog enkelte undtagelser fra pligten til at ansøge om tilladelse. Kommunen kan imidlertid beslutte at bestemte ejendomme altid skal ansøge om udbedring eller etablering vandindvindingsanlæg, hvis en ejendom f. eks. ligger tæt på et alment vandværks forsyningsledning, jf. Vandforsyningslovens 21 stk. 3. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 16 af 23

17 Det betyder, at kommunen kan nægte at give en vandforsyning tilladelse til at udbedre denne, hvis ejendommen kan tilsluttes et alment vandværk på rimelige økonomiske vilkår. Det vil sige, at en tilslutning til vandværket er billigere end omkostningerne til f.eks. udførelse af en ny boring. Med baggrund i ansøgningen fra den enkelte ikke-almene vandforsyning, vil der ske en konkret vurdering i hver enkel sag. Hvis et vandværk har fast takst for tilslutningen for samme forbrugergruppe uanset beliggenhed i forhold til forsyningsledningen, vil de økonomiske betingelser normalt medføre, at tilladelsen kan nægtes til større investeringer på eksisterende vandforsyninger. I vandforsyningsplanen er der foretaget en udpegning af de ejendomme, som vil få påbud om at ansøge om ny indvindingstilladelse, hvis der foretages udbedring eller ændringer (normalt ny boring eller dybere boring) for at opretholde forsyningen. Bilag P2 indeholder samtlige udpegede adresser og de udpegede ejendomme er desuden markeret med speciel signatur på tegningsbilag (1.0 Forsyningsstruktur). Haderslev Kommune vil udstede påbudene efter aftale med de enkelte almene vandværker, når disse ønsker dem udsendt. Nedenstående skema viser en oversigt over berørte vandværker og tilknyttede ejendomme inddelt efter interesseområde for de enkelte almene vandværker. Alment vandværk Ikke almene vandforsyninger Antal ejendomme Bramdrup Vandværk 1 1 Christiansfeld Vandværk 3 4 Fjelstrup Vandværk Genner Vandværk 6 9 Haderslev Forsyning Hoptrup Vandværk I/S I/S Sdr. Vilstrup Vandværk 1 1 Kelstrup Vandværk 1 1 Marstrup Vandværk Moltrup Vandværk I/S 1 1 Rovstrup Vandværk 2 2 Raade Vandværk 1 2 Vonsbæk Vandværk I/S 5 5 Ørby Strand Vandværk A/S 6 6 Øsby Vandværk I/S Aarøsund Vandværk ApS 3 3 TOTAL Skema 3.1: Oversigt over antal ikke almene vandforsyninger og de tilknyttede ejendomme, som skal ansøge om tilladelse til udbedring eller etablering af vandindvindingsanlæg. 3.2 Plan for almen vandforsyning for større områder Af vandforsyningslovens 29 fremgår det, at kommunen kan udarbejde planer for og overslag over udgifterne ved en eller flere ejendommes tilslutning til et bestående alment vandforsynings- G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 17 af 23

18 anlæg, hvis tilslutningen findes ønskelig ud fra en samlet vurdering af forholdene i området. Amtsrådet afgør herefter om planen skal gennemføres. I områder, hvor mange af boringerne har problemer med drikkevandskvaliteten, sker udpegningen for at sikre at enkelte ejendomme i yderområder ikke kommer i en situation, hvor det er umuligt eller forbundet med meget store omkostninger at etablere en sikker og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning. Et eksempel på dette er en situation, hvor en eller flere ejendomme i yderområder har problemer med nitratholdigt drikkevand fra egen boring. Hvis der er forholdsvis langt til et alment vandværk, vil en forsyningsledning kunne passere ejendomme med god drikkevandskvalitet eller ejendomme med mulighed for at etablere egen indvinding med forholdsvis få midler. Her vil det være formålstjenligt, hvis det almene vandværk på længere sigt er sikret en fremtidig forsyning fra samtlige ejendomme i yderområdet. Dette gør investeringen i forsyningsledningen langt mere rentabel. Hvis enkelte ejendomme ikke ønsker at lade deres ejendom tilslutte sig ledningen kan der opkræves passagebidrag jf. afsnit G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 18 af 23

19 3.3 Nordvest området Området forsynes i dag af 3 privat almene vandværker Rovstrup, Moltrup og Bramdrup. Der er udlagt et nyt erhvervsområde ved motorvejen. Ingen af de 3 vandværker har i dag den nødvendige kapacitet til at forsyne dette erhvervsområde. Rovstrup og Moltrup har tilkendegivet, at de ikke har intentioner om en udvidelse for at forsyne det nye erhvervsområde. Figur 3.1: Nordvest-området. Almene vandværker angivet med sort cirkel. Ej almene vandværker med blå cirkel. Det nye erhvervsområde er indtegnet som grå flade. Det er ikke endeligt afklaret om Bramdrup Vandværk ønsker at udvide kapaciteten således at vandværket kan forsyne det nye erhvervsområde. Vandforsyningsplanen indeholder derfor 2 løsningsmodeller og valget afhænger af den endelige beslutning fra Bramdrup Vandværk. Scenarie 1: Bramdrup Vandværk ønsker at fortsætte som vandværk og vil gerne foretage den nødvendige udbygning af boringer, behandlingsanlæg og ledningsnet. Dette scenarie forudsætter at Bramdrup Vandværk samtidig sikrer kapacitet til en eventuel fremtidig vandforsyning til Rovstrup og en samtidig etablering af forbindelsesledning til Moltrup Vandværk for at øge forsyningssikkerheden. Scenarie 2: Ingen af de privat almene vandværker kan eller vil forsyne det nye erhvervsområde. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 19 af 23

20 Haderslev Forsyning etablerer ny forsyningsledning til erhvervsområdet og der udarbejdes en plan, der belyser muligheden for nedlæggelse af en eller flere af de 3 almene vandværker: Bramdrup, Moltrup og Rovstrup. Amtsrådet afgør herefter om planen skal gennemføres. 3.4 Halk området Området forsynes i dag af 3 mindre almene vandværker og 5 mindre fælles vandforsyninger. Mange af de sydligste ejendomme i yderområdet har problemer med nitratholdigt drikkevand fra egen boring. Den maksimale tilladelige grænse for indhold af nitrat i drikkevand er 50 mg./l, hvilket er gældende i hele EU. Danmark har igennem mange år haft en vejledende grænseværdi på 25 mg nitrat pr. liter. De vejledende grænseværdier er afskaffet i dansk lovgivning som følge af implementering af EU's drikkevandsdirektiv. Drikkevand med højt nitratindhold kan især være et problem for spædbørn. Det skal bemærkes, at området omkring Halk og Medsted er udpeget som indsatsområde i Regionplanen. Sønderjyllands Amt vil snart tage kontakt til vandværkerne med henblik på en vurdering af eksisterende datagrundlag. Figur 3.2: Halk-området. Almene vandværker angivet med sort cirkel. Ej almene uden analysedata for nitrat er angivet med ej udfyldt blå cirkel. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 20 af 23

21 Scenarie 1: Der udarbejdes plan og overslag over udgifterne for etablering af et samlet vandværk for Halkområdet, eventuelt ved en sammenlægning af Halk og Medsted vandværker. Vandværket overtager samtidig forpligtigelsen til at forsyne de ejendomme, der i dag får vand fra Halk Præstegård Vandværk og det privat fælles vandværk: Halk Midtby. Planen skal desuden forholde sig til de ikke almene vandforsyningsanlægs tilslutning til det nye almene vandforsyningsanlæg. Amtsrådet afgør herefter om planen skal gennemføres. Scenarie 2: Svarer til Scenarie 1, men her forsynes området fra Øsby Vandværk eller Hejsager Vandværk. 3.5 Ørby Hage Den nordlige del af området forsynes i dag fra Ørby Strand Vandværk. Den sydlige del af Ørby Hage forsynes fra 26 boringer, hvoraf 2 forsyner 2 ejendomme. Prøvetagning i området viser at mange af boringerne indeholder nitrat i uacceptabelt høje koncentrationer. Figur 3.3: Ørby Hage. Ørby Strand Vandværk angivet med sort cirkel. Ejendomme uden vandforsyning eller uden analysedata for nitrat angivet med ej udfyldt blå cirkel. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 21 af 23

22 For at løse problemet for de mange enkeltindvindere, som allerede i dag eller på længere sigt kan forvente problemer med drikkevandskvaliteten, skal der etableres forsyning til det sydlige område fra Ørby Strand Vandværk. Der udarbejdes plan og overslag over udgifterne ved tilslutning af de ikke almene vandforsyningsanlæg til Ørby Strand Vandværk. Amtsrådet afgør herefter om planen skal gennemføres. Det skal her bemærkes at området omkring Ørby Strand tidligere har været udpeget som indsatsområde i forslaget til regionplan, men området er ikke længere udpeget som indsatsområde. 3.6 Generelt Passagebidrag Et alment vandværk kan søge om mulighed for opkrævning af passagebidrag i forbindelse med anlæg af længere forsyningsledninger, hvor enkelte ejendomme ikke ønsker at lade deres ejendom tilslutte sig ledningen. Passagebidrag kan opkræves efter bekendtgørelse nr. 469 om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53 stk. 3 og 4. Passagebidrag kan kun opkræves efter kommunalbestyrelsens godkendelse Supplerende vandforsyning De almene vandværker har en berettiget forventning til, at udbygning og renovering af vandforsyningen kan ske i overensstemmelse med forudsætningerne i vandforsyningsplanen og det kan derfor hindre en rationel vandforsyningsplanlægning, hvis der generelt gives mulighed for supplerende vandforsyning fra egen indvinding. Der gives derfor normalt ikke tilladelse til supplerende vandforsyning på en ejendom når denne er tilsluttet et alment vandforsyningsanlæg Beredskabsplan Haderslev Kommune vil inden udgangen af 2007 tilse at også de privat almene vandværker får udarbejdet en beredskabsplan. Til støtte for dette arbejde, vil Haderslev Kommune udarbejde et paradigma, der beskriver det nødvendige indhold i beredskabsplanen. G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 22 af 23

23 4 Tidsfølgeplan Tidsfølgeplanen opsummerer de aktiviteter og projekter som er nævnt i vandforsyningsplanens plandel, med forventet årstal for udførelse. Aktivitet Deltagere Inden udgang af årstal Erhvervsområde Nordvest Forbindelsesledning (nødforsyning) Beredskabsplaner for privat almene vandværker Ørby Hage Forbindelsesledning (nødforsyning) Halk området Forbindelsesledning (nødforsyning) Forbindelsesledning (nødforsyning) Forbindelsesledning (nødforsyning) Forbindelsesledning (nødforsyning) Forbindelsesledning (nødforsyning) Haderslev Forsyning Bramdrup/Moltrup/Rovstrup Haderslev Forsyning Diernæs-S.Vilstrup Strand Haderslev Kommune og alle privat almene vandværker Haderslev Kommune Ørby Strand Vandværk Haderslev Forsyning Hammelev (Vojens Kommune) Haderslev Kommune Halk Vandværk Halk Præstegård Vandværk Medsted Vandværk Evt. Øsby Vandværk Vonsbæk Vandværk I/S Haderslev Forsyning Tormaj Vandværk Sdr. Vilstrup Vandværk Hejsager Strand Vandværk Kelstrup Strand Vandværk Øsby Vandværk Aarøsund Vandværk Bramdrup Vandværk Moltrup Vandværk Ny kildeplads (Favrdal) Haderslev Forsyning 2010 Forbindelsesledning (nødforsyning) Forbindelsesledning (nødforsyning) Fjelstrup Vandværk Ørby Strand Vandværk Sdr. Vilstrup Vandværk Haderslev Forsyning G:\Miljoe og industri\4 Vand\Vandværker\Vandforsyningsplan\Haderslev_ Vandforsyningsplan_Plandel.docx Side 23 af 23

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Plandel Kolofon Forord Udarbejdet af: Redaktion: Tryk: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Telefon 74 20 30 40 www.vojens.dk August

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vedtaget den 15. november 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Formål med vandforsyningsplanen... 4 1.2 Opbygning af vandforsyningsplanen...

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Forord Vandforsyningsplan 2005 2014 er udarbejdet af

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver Forord Hvad er en vandforsyningsplan? Odense Kommune planlægger borgernes forsyning med drikkevand i vandforsyningsplanen. Vandforsyningsplanen giver svar på spørgsmål som: Hvilke områder forsyner vandværkerne?

Læs mere

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 April 2011 Vedtaget den : 9. maj 2011 Udarbejdet af : Fredericia Kommune og Grontmij Carl Bro Side 1 FORORD Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL VANDFORSYNINGSPLAN HADERSLEV KOMMUNE VANDFORSYNING TIL HALK OMRÅDET FRA HEJSAGER VANDVÆRK GENNEM ET FORSYNINGSSELSKAB

TILLÆG NR. 2 TIL VANDFORSYNINGSPLAN HADERSLEV KOMMUNE VANDFORSYNING TIL HALK OMRÅDET FRA HEJSAGER VANDVÆRK GENNEM ET FORSYNINGSSELSKAB Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø og industri Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 21 44 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 25. september 2008 Sagsident: 07/26277 Sagsbehandler:

Læs mere

Efter velkomsten var der en kort præsentationsrunde af medlemmerne. På mødet deltog 20 ud af 27 inviterede repræsentanter. Se vedlagte deltagerliste.

Efter velkomsten var der en kort præsentationsrunde af medlemmerne. På mødet deltog 20 ud af 27 inviterede repræsentanter. Se vedlagte deltagerliste. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Kære KOVA-medlem Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 7629 2507 www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.00-A21-1-14 Dato: 12.9.2014 Telefontid:

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Opfølgning på Vandforsyningsplan 2009-2020 (Louise) 3. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse Status på

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik februar 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 FORSLAG feb 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Ejendomsrapport 2003. I/S Veggerby. Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan. I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe

Ejendomsrapport 2003. I/S Veggerby. Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan. I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe Notat og tilstandsrapport er udarbejdet af: Mads Kappel Jensen, Civilingeniør, miljø Kvalitetssikring og udvikling:

Læs mere

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 4.2 Oversigt - Fokusområder, mål, virkemidler og indsatser Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indvinding 1 Vandindvinding og forsyning At sikre en

Læs mere

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1.

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1. Løvenholmfonden l Løvenholmvej 66, Gjesing 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 22. november 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/18760 Boretilladelse

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Jens Laurids Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929202 Mail: lbk1@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-103-15 Ks: NOB 09-11-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Husholdning,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vandforbrugsprognose. Ringsted Kommune. Notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Vandforbrugsprognose. Ringsted Kommune. Notat. 1 Indledning Ringsted Kommune Vandforbrugsprognose Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Nuværende vandforbrug 2 2.1

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. februar 2013 J.nr.: NMK-42-00154 (tidl. MKN-200-00175) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0 Herning Kommune Vandforsyningsplan September 2011 Vandforsyningsplan 2011 Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...2 2 INDLEDNING...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Forhold til anden planlægning...5 2.3 Resumé

Læs mere

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS TREND 2012-2016 FREMTIDS- SIKRING OM VANDFORSYNING Vandforsyningen er baseret på en decentral forsyningsstruktur, der består af ca. 2.500 almene vandforsyninger

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE. TEKNISK AFDELING Byvej 3 3660 STENLØSE Tlf.: 47 17 08 00

STENLØSE KOMMUNE. TEKNISK AFDELING Byvej 3 3660 STENLØSE Tlf.: 47 17 08 00 STENLØSE KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 99 TEKNISK AFDELING Byvej 3 3660 STENLØSE Tlf.: 47 17 08 00 INDHOLDSBETEGNELSE 1. INDLEDNING 2. RESUME 3. LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAGET 3.1. Lovgrundlaget 3.2. Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere

Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere Planlægning og administration omkring enkeltindvindere i Norddjurs Kommune Per Visbech Misser, Norddjurs Kommune, Erhverv- og Miljøafdelingen Disposition Planens

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune 19. september 2013 Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer Randers Kommune Dagsorden Velkomst / ON Formål og baggrund /UM Beskyttelsesområder ved boringer og i indvindingsopland

Læs mere

Landzonetilladelse. Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding. Mail:kbnielsen24@gmail.com

Landzonetilladelse. Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding. Mail:kbnielsen24@gmail.com Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding Mail:kbnielsen24@gmail.com Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. marts 2013 J.nr.: NMK-42-00215 (tidl. MKN-200-00253) Ref.: HO/GOM AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

71 af 17/01 2007 Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)

71 af 17/01 2007 Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) Side 1 af 30 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Forudsætningsdel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Forudsætningsdel Vandforsyningsplan 2010-2016 Forudsætningsdel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

ODDER KOMMUNES Plan for rent drikkevand

ODDER KOMMUNES Plan for rent drikkevand ODDER KOMMUNES Plan for rent drikkevand Version 4 revideret den 27.05.2015 Godkendt af Byrådet den 11. marts 2013 Dokumentnr.: 727-2015-61161 side 1 Indhold Indledning... 3 Byrådet vil sikre fortsat rent

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 Vandforsyningsplan Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 V a n d f o r s y n i n g s p l a n S i d e 2 Kolofon Udarbejdet af: Ringkøbing-Skjern Kommune Land og Vand Toften 6 6880 Tarm Tlf. nr.: 9974 2424

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2016 Plandel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

colourbox.dk Vandforsyningsplan 2013-2024 for Aalborg Kommune Vandforsyningsplan September 2013

colourbox.dk Vandforsyningsplan 2013-2024 for Aalborg Kommune Vandforsyningsplan September 2013 FORSLAG colourbox.dk Vandforsyningsplan 2013-2024 for Aalborg Kommune Vandforsyningsplan September 2013 Udgiver: Stamoplysninger Udgivelse: Sagsnr.: 2012-22787 Dok.nr.: Titel: Foto: Tekst: Vandforsyningsplan

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Holger Toft Nielsens Planteskole Tevringvej 22 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-48-14 Ks: LBK 08-07-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) BNBO Hvor stammer det fra? 2003: Miljøministeren giver tilsagn om at nedsætte

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune. Side 1 / 5 Jacobsen Sten og Grus ApS CVR-nr. 31745861 Skovglimt 8 6340 Kruså Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Lone Bech E-mail: Lone.Bech@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 2920 1936 / 76 63 1936

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 2. juni 2016

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 2. juni 2016 Møde med vandværkerne på Helgenæs 2. juni 2016 Dagsorden 1. Velkomst: 2. Løsningsmodeller 3. Forsyningsstruktur 4. Debat 5. Evt. 2. Løsningsmodeller - Oversigt De 3 modeller for Helgenæs Model 1 Model

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold.

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold. Trøstrup Vandværk Den: 24. marts 2014 Bestyrelsens beretning for perioden, 1. januar til 31. december 2013 på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den 25. marts 2014 i Langesøhallen. Vores generalforsamling

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2020. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2020. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2020 Plandel Maj 2012 Titel: Vandforsyningsplan 2010-2020 Plandel Udgiver: Favrskov Kommune Udgivelsesår: 2012 Udarbejdet af: Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Favrskov

Læs mere

VANDFORSYNINGSPLAN 2006 FOR KØBENHAVNS KOMMUNE

VANDFORSYNINGSPLAN 2006 FOR KØBENHAVNS KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2006 FOR KØBENHAVNS KOMMUNE December 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kalvebod Brygge 45 1502 København V Telefon 33 66 58 00 Telefax 33 66 71

Læs mere