FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr /200721

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 05.03.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./200721"

Transkript

1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr / Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 15. februar 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Dette indebærer, at en række punkter i denne udgave er udeladt i forhold til det officielle referat. Der er endvidere foretaget anonymisering af personsager. Møde: Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2007 Dato: Torsdag den 11. februar 2007 kl Sted: SKAF s mødesal, Niels Hemmingsens Gade 10, 1., 1153 København K Deltagere: Formand Lars Bonde Eriksen, næstformand Richard Hanlov (til kl ), Susanne Winkler Hansen (til kl ), Steffen Lunn, Klavs Fremm og sekretariatsleder Birthe Bendtsen samt seniorkonsulent Hans-Jørgen Møllegaard. Fraværende: Kasserer Ruth Holm (sygemeldt), Lars Arly Rasmussen (sygemeldt), Henrik Leonhardt (tjenstligt forhindret) og Erwin Keincke (bortrejst). Redigeret referat Sager til beslutning Bog om arbejdsmarkedsforhold I fortsættelse af drøftelsen på sidste HB-møde om udgivelsen af en bog om arbejdsmarkedsforhold oplyste formanden, at FTF og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) havde givet tilsagn om medfinansiering ved bogens udgivelse. Gaver til forfatterne, præsentation af bog, hjemmeside (www.nyaftalemodel.dk.) og markedsføring i forbindelse med Bogmessen efteråret 2007 er planlagt finansieret af TAT s bidrag og fo r- laget. Som en spin-off-effekt vil det eventuelt være muligt at udvikle nye (mere moderne) værktøjskurser til tillidsmændene. Vi afventer nu, at et anerkendt forlag accepterer at gå i gang med projektet, og de påtænkte forfattere kontaktes. Der skal foreligge tilbagemeldinger medio marts måned Det samlede projekt (forfatternes bidrag) skal foreligge færdigt inden udgangen af juni 2007, og bogen forventes at udkomme ultimo oktober (og kan så præsenteres på Bogmessen i november). Formanden foreslog uden at have drøftet det med FTF og IDA, at indtægterne af bogsalget (15% af bogladeprisen minus moms) kunne indgå i en fond, hvor de tre organisationer FTF, IDA og TAT kunne uddele et beløb til anvendelse inden for fx uddannelse af TM. Steffen Lunn pegede på, at man i givet fald skulle fastsætte legatpor- 1

2 tioner af en bestemt størrelse (hellere i en kort årrække end latterligt små beløb over lang tid). Steffen Lunn foreslog endvidere, at medlemmerne får mulighed for at købe bogen til favørpris. Hovedbestyrelsen besluttede på baggrund af den givne orientering, at TAT skal fortsætte sit engagement i projektet og forpligte sig inden for den ovenfor anførte ramme. Det videre arbejde med TAT s tematiske krav Formanden og sekretariatslederen oplyste, at CO II den 8. marts 2007 afholder en minikonference med max. 2 deltagere fra hver organisation som optakt til de kommende OK-forhandlinger. CO II vil udarbejde et oplæg til konferencen, der tager udgangspunkt i de af TAT og DTL fremsendte oplæg. Der udspandt sig en meget lang diskussion om tematikker og krav og om, hvordan man skulle præsentere dele af den over for medlemskredsen. Det blev besluttet forsøgsvis at lægge nogle spørgsmål op til medlemmerne på hjemmesiden og at tage udgangspunktet for medlemsdebatten i den centrale del af afsnittet om det hele menneske, balancen mellem arbejds- og privatliv. Formanden gjorde opmærksom på, at han havde orienteret seniorformanden om projektet og bedt ham om at overveje, hvilke forslag pensionisterne kunne bringe frem til aftaleforhandlingerne gennem Statspensionisternes Centralforening. Ekstraordinært delegeretmøde i forbindelse med TM-mødet Seniorkonsulenten havde udsendt et oplæg i skemaform vedrørende de vedtægtsændringer, som skulle forelægges det ekstraordinære delegeretmøde til vedtagelse. Han efterlyste forslag til formulering af den bestemmelse i TAT s vedtægt, der skal afløse de nuværende bestemmelser om sekretariatet. Steffen Lunn foreslog, at man formulerede en bestemmelse om sekretariatsvirksomheden, der kunne erstatte den nuværende vedtægt 38-41, fx: Hovedbestyrelsen sikrer foreningen den fornødne sekretariatsbetjening og bemyndiges til evt. at sikre denne betjening på anden vis end ved eget sekretariat. I så fald skal der udarbejdes et særskilt specificeret regnskab for denne sekretariatsfunktion, der forelægges delegeretmødet til godkendelse. Medarbejdere, der varetager sekretariatsopgaver for foreningen, ansættes på vilkår, mindst svarende til vilkårene for tilsvarende personale i staten, ansat på tjenestemandslignende vilkår. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig det af Steffen Lunn stillede forslag. Seniorkonsulenten udarbejder færdigt forslag og fremsender det pr. mail med en 2-døgns svarfrist til høring i hovedbestyrelsen, hvorefter vedtægtsforslaget sendes til vurdering i FTF s juridiske afdeling med en frist på 14 dage. 2

3 For så vidt angår tilmeldingsprocedure til delegeretmødet havde seniorkonsulenten udarbejdet et forslag, hvorefter deltagerne i tillidsmandsmødet positivt skal tilkendegive, at de tillige anmeldes som delegerede til det indlagte delegeretmødet, således at vedtægtsbestemmelserne om anmeldelse af delegerede og fordeling af stemmetal m.v. kunne opfyldes. Der udsendes indbydelse i uge 8 med svarfrist til den 30. marts Hovedbestyrelsen godkendte den foreslåede procedure. For så vidt angår dirigent for delegeretmødet foreslog formanden Steffen Lunn. Forslaget er begrundet i, at Steffen Lunn udtræder af hovedbestyrelsen inden delegeretmødet og derfor ikke er en del af denne, når delegeretmødet afholdes. Hovedbestyrelsen besluttede at foreslå Steffen Lunn til valg som det ekstraordinære delegeretmødes dirigent. Gennemgang af TAT s visionspapir Sekretariatslederen havde foretaget en gennemgang af TAT s visionspapir Det vi vil og det vi gør med henblik på revision. Hovedbestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer, hvorefter det reviderede papir hurtigst muligt vil blive lagt ud på den nye hjemmeside. Artikler til TAT en og hjemmesiden Seniorkonsulenten oplyste, at materialet til TAT en nr er afleveret med henblik på endelig redaktion og layout. Der blev udleveret en revideret oversigt over fo r- slag til artikler m.v., og der blev aftalt forskellige afstemningstemaer og spørgsmål til medlemmerne. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Uddannelsesoverenskomst på Fødevareområdet Formanden oplyste, at der ikke var noget nyt i sagen. Formanden fandt det hensigtsmæssigt, hvis vi inddrager Mette Gjerskov, der er fødevarepolitisk ordfører for Socialdemokraterne, i processen. Hovedbestyrelsen havde ikke indvendinger herimod. Tilgang og afgang af medlemmer som følge af kommunalreformen Sekretariatslederen orienterede om, at TAT havde fået en række nye medlemmer som følge af kommunalreformen, primært fra Frederiksberg og Københavns kommuner, og at disse medlemmer fortrinsvis er placeret ved uddannelsesinstitutioner (VUC er og gymnasieskoler). Sekretariatslederen foreslog, at de pågældende enemedlemmer i løbet af foråret indkaldes til et eftermiddagsmøde, hvor de får en nærmere orientering om deres nye fagforening. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig ideen om et sådant møde. Sekretariatslederen orienterede endvidere om, at der havde været indkaldt til medlemsmøde på Rigshospitalet, hvor vi fortalte om baggrunden for, at man ikke længe- 3

4 re kunne være organiseret i TAT. Det var medlemmerne meget kede af, og der var stor modstand mod en kollektiv overførsel til HK. Der blev rejst nogle spørgsmål, som vi har givet svar på dels på mødet, dels til Poul Erik Christensen, idet man besluttede at holde et internt medlemsmøde med deltagelse af HK s lokalklubs formand, Vibeke Schrøder. Medlemmer på Rigshospitalet, der har lån i Tjenestemændenes Låneforening, kan fortsætte med disse lån til udløb, men ikke optage nye lån. Forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring kan fortsætte, eller de kan overgå til halv- eller helårlig opkrævning via Betalingsservice. For så vidt angår medlemskab af Helbredssikringen i PFA og CO II s frivillige gruppelivsforsikring kan dette godt lade sig gøre, under forudsætning af, at de fortsætter som passive medlemmer af TAT. Ved pensionering kan de pågældende medlemmer fortsat indmelde sig i Seniorgruppen, der i forvejen har en stor og aktiv gruppe medlemmer, der tidligere gjorde tjeneste på Rigshospitalet. Sager til orientering Den nye hjemmeside herunder videostreamer Formanden og sekretariatslederen orienterede om status for hjemmesiden. Sekretariatslederen, seniorkonsulenten og Monica Petersen havde deltaget i en introduktion om den ny hjemmeside hos OpenGate den 14. februar Omkring videostreameren blev det oplyst, at 1. udgave tager udgangspunkt i visionsfolderen. Møde med FTF-A s nye direktør Formanden og sekretariatslederen orienterede om, at man på FTF-A s foranledning havde haft møde med kassens nytiltrådte direktør Michael Darmer, der gennemfører en introduktionsrunde hos organisationerne. Fra TAT s side har vi peget på, at FTF-A skal gøres mere synlig. Man vil fremover debattere en række notater i FTF-A s hovedbestyrelse om forskellige a-kasse faglige problemstillinger, og disse vil tilgå organisationerne med henblik på en forbedret kommunikation mellem kassen og disse. Brunchmøde den 6. februar 2007 på FUHU Sekretariatslederen oplyste, at der havde deltaget 60 medlemmer i brunchmødet, der havde fået et godt forløb. Stemningen havde været meget fin. Tilmeldingerne havde på det nærmeste været overtegnet umiddelbart efter at der var åbnet for tilmeldinger. Tillidsmandsmøde 2007 den maj 2007 på Gilleleje Kursuscenter Sekretariatslederen orienterede om, at det endelige program for tillidsmandsmødet var på plads, og hun gav enkelte kommentarer til programsætningen, særligt på 1. dagen. Tilmeldingsblanketter m.v. udsendes fra sekretariatet med en tilmeldingsfrist den 30. marts (Se også bemærkningerne foran vedr. det ekstraordinære delegeretmøde). Møde med de små organisationer 4

5 Formanden orienterede om forløbet af møderne og kunne konstatere, at vi kun har fået begrænset respons på det udsendte referat fra møderne eller opfordringen til at vi evt. gennemfører en konference til konkretisering af et eventuelt fremtidigt samarbejde. Vi må nok konstatere, at de små organisationer p.t. ikke er parat til at involvere sig i et sådant projekt. Formanden oplyste, at han samme dags aften skulle have et møde med Jes Brinch, formand for Trafikforbundet, med henblik på at afsøge muligheder for et nærmere fremtidigt samarbejde. (Det er efterfølgende besluttet, at TAT, Trafikforbundet og Kriminalforsorgsforeningen indleder en drøftelse af mulighederne for et fremtidigt samarbejde). Orientering om Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om ansættelsesformer i staten (januar 2007) Sekretariatslederen havde gennemgået Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om ansættelsesformer i staten (januar 2007), og pegede i den forbindelse bl.a. på en række udsagn i rapporten: Det er Personalestyrelsens opfattelse, at tjenestemandsansættelse skal begrænses. Personalestyrelsen ønsker at ansætte chefer i lr. 37 og derover på overenskomstvilkår. De har prøvet at begrænse ansættelsen af tjenestemænd i disse stillinger ved, at pensionsbidraget for denne gruppe er forhøjet fra 15% til 20,31%. AC har bebudet en voldgiftssag herom. Personalestyrelsen vil afvente sagens udfald. Det konstateres, at der i 2005 blev udbetalt ca. 250 mio. kr. til personer på rådighedsløn. Der skal derfor overvejes initiativer, der i højere grad muliggør genplacering frem for rådighedsløn. Den lavere pligtige afgangsalder i fx politi og forsvar bør løftes. Personalestyrelsen vil starte forhandlinger herom. Åremålsansættelser er en lønmæssigt dyrere ansættelsesform end fastansættelse. Bruges i stigende grad mere som en form for højere løn end for at fremme mobilitet. Ministerierne skal nøje overveje, hvad man vi opnå ved brugen af åremålsansættelse. Rigsrevisionen konstaterer, at tjenestemandsansættelse er en mere sikker ansættelsesform for den ansatte og mindre fleksibel for den offentlige arbejdsgiver. Det kunne konstateres, at tjenestemændenes vilkår gennem de seneste 5-10 år var blevet skærpet, og at der var sket et skred i rettighederne til ugunst for tjenestemændene. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig, at formanden forsøger at sætte rapporten m.v. på dagsordenen for et kommende hovedbestyrelsesmøde i CO II. Økonomi Regnskabet for 2006 var afsluttet og revideret den 19. januar 2007, og var blevet godkendt uden bemærkninger. Der var budgetteret med en underskud på kr., men regnskabsåret var endt med et overskud på godt kr. Det skyldes bl.a., at der havde været en pæn kursregulering på værdipapirbeholdningen, og at medlemstallet ikke var faldet så meget som forudsat, bl.a. som følge af, at Arbejdsformidlingskontorernes Tjenestemandsforening (Jobcenterklubben) var optaget i TAT pr. 1. juli

6 Der var endvidere udsendt budgetkontrol pr. 31. januar 2007 som ikke gav anledning til bemærkninger. Eventuelt Formanden oplyste, at sekretariatslederen fylder 60 år i april måned, og at foreningen derfor indbyder til og afholder en reception i denne anledning torsdag den 26. april Mødet sluttede kl Godkendt på HB-møde nr. 3/2007 den 22. marts 2007 Lars Bonde Eriksen formand 6

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 1. november 2007 er redigeret til brug for

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. september 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade 10 1153

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere