Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen"

Transkript

1 REFERAT 2. UDKAST 14. juni 2011 J. nr. 1114/ ref. jto/gbo/hec/dnd Energiindvinding Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen Til stede: Ole Hald, Trafikstyrelsen Juliane Albjerg, Miljøstyrelsen Lars Roesen, Hess Denmark Ole Sidelmann Jørgensen, Mærsk Oil Chr. Kargård Jensen, Mærsk Oil Ida Maria W. B. Winther, Maersk Drilling Lene Christiansen, Dansk El-Forbund Bo Lauridsen, DONG E&P Anne-Marie Von Benzon, Arbejdstilsynet Michael Jørgensen, CO-industri Lotte Knudsen, 3F, Hotel og Restauration Ole Jespersen, 3F Jeppe Skovbakke Juhl, SFS Hans Henrik Petersen, Danmarks Rederiforening Peter Herskind, DI Per Graugaard Hansen, Søfartens Ledere Søren Nim Larsen, Maskinmestrenes Forening Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen (i begyndelsen af mødet) Dewi Dylander, Energistyrelsen Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen Hans Erik Christensen, Energistyrelsen Hans Chr. Langager, Energistyrelsen (under punkt 5 på dagsordenen) Gurli Bonde, Energistyrelsen Javad Toozhy, Energistyrelsen (ref.)

2 Anne Højer Simonsen orienterede om, at hun pr. 1. april 2011, for en 18 måneders periode, tiltræder en stilling som International Afdelingschef i Klima- og Energiministeriets Departement. Hun takkede for godt samarbejde og beklagede, at hun var nødt til at forlade mødet. 1 Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 16. december 2010 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2 Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 2.2 Internationale forhold NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) Arbejdsgruppen vedr. sikkerhed, sundhed og miljø (HS&E Working Group) På mødet i Haag den 22. februar 2011 drøftede man den næste multinationale audit om Well Control. I den forbindelse blev diskuteret, hvor omfangsrigt kommissoriet skal være. Auditen afventer de sidste rapporter om Deepwater Horizon ulykken. Der forventes en rapport i juli Arbejdsgruppen vedr. offshoreuddannelser (Training Working Group, TWG) På mødet i København den 24. februar 2011 blev drøftet det danske formandskabs udkast til positionspapir for gruppens arbejde. Arbejdsgruppen blev enig om, at man ikke for nærværende vil arbejde på at tilvejebringe gensidig accept af andre offshoreuddannelser end det grundlæggende sikkerhedskursus, som i dag er gensidigt accepteret af fem Nordsølande. Indtil videre ser det derfor ud til, at gruppen fortsætter som en erfagruppe med afholdelse af et årligt møde. Dette skal endelig besluttes på NSOAFs årsmøde i maj på Færøerne. Mærsk Oil sagde, at operatørforeningen er enig i beslutningen, som blev truffet på mødet den 24. februar 2011, og oplyste, at formanden for operatørforeningen netop har underskrevet en opdateret matrix for gensidig accept af den grundlæggende sikkerhedsuddannelse. NSOAF s EU arbejdsgruppe Der har den februar 2011 været afholdt møde i NSOAF s EU-arbejdsgruppe i Stavanger. Der var tale om: 1) Møde i projektgruppen vedr. borehulsdirektivet. 2) Møde i den egentlige EU WG. 3) Møde i projektgruppen vedr. markedsovervågning. 1. Møde i projektgruppen vedr. borehulsdirektivet På mødet deltog en repræsentant fra DG Employment. Der blev diskuteret en række emner, der kunne være behov for at ændre i borehulsdirektivet. Nogle af emnerne var rejst af EU-Kommissionen, andre var tilføjet af projektgruppen selv. Resultatet af mødet var: Definitionerne i rammedirektivet skal sammenholdes med anvendelsen i borehulsdirektivet, specielt vedr. arbejdsgiver. Hvad kan klares ved vejledning og hvad kræver ændring af direktivet. Vedr. brøndkontrol: Skal der indføres krav om uafhængig 3. partsverifikation? 2

3 Der skal ses nærmere på kravet til ledelsessystemer. Næste møde afholdes i Holland den 10. maj Møde EU WG Matthew Heppleston fra DG Employment præsenterede arbejdet med EU regler under DG Employment. Fælles for alle grene af Kommissionen er, at det relevante DG udarbejder et såkaldt impact assessment paper, som cirkulerer til de øvrige DG inter service consultation. Som noget særligt ved DG Employment er 3-partsprocessen, der involverer et stående udvalg bestående af repræsentanter fra medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer. Matthew Heppleston oplyste, at DG Energy som opfølgning på meddelelsen om offshoresikkerhed (Deepwater Horizon opfølgningen), har udarbejdet et første udkast til et impact assessment paper, som p.t. er til høring i de andre DG er. Opfølgningen på Deepwater Horizon ulykken blev drøftet. Det blev endvidere bl.a. drøftet, hvordan man bedst muligt kan følge udviklingen af EU direktiver. Næste møde blev fastsat til den september 2011 i Haag. Det efterfølgende møde blev fastsat til den februar 2012 i Liverpool. 3. Møde i projektgruppen vedr. markedsovervågning. Produktsikkerhedsdirektivernes rækkevidde blev drøftet. Specielt blev nævnt mobile borerigge, idet maskindirektivet, PED og ATEX-direktivet ikke gælder, selvom det er det samme udstyr, som anvendes på faste borerigge. Spørgsmålet om behovet for harmoniserede standarder på området blev drøftet. Det blev fastslået, at hvis produktsikkerhedsdirektiverne skal udvides til at gælde for mobile anlæg, skal det godtgøres, at den eksisterende regulering ikke giver tilstrækkelig høj grad af sikkerhed. En del af mødet fandt sted på virksomheden National Oilwell Varco, som fabrikerer kontrolstationer for drillers på borerigge (faste og mobile) samt rørhåndteringsudstyr. Formålet med mødet var at afklare rækkevidden af produktsikkerhedsdirektiverne på virksomhedens produkter som led i en fælles forståelse af direktivernes anvendelsesområde. Casen viste, at der er behov for en liste over det udstyr, der findes på borerigge med angivelse af, i hvilket omfang det er omfattet af produktsikkerhedsdirektiverne, herunder også lavspændingsdirektivet og de tilknyttede harmoniserede standarder. Næste møder er planlagt til den april 2011, den maj 2011 samt i juni Danmarks Rederiforening bemærkede, at en international regulering var at foretrække frem for en særskilt EU-regulering der kunne gøre det vanskeligt at få bygget rigge i Østen. Når MODU s er undtaget fra Maskindirektivet skyldes det hensyntagen til en international regulering, der så på EU plan er indført via skibsudstyrsdirektivet for sikkerhedsudstyr om bord. I den forbindelse blev nævnt, at boreudstyr som regel opfylder API standarderne. 3

4 Energistyrelsen svarede, at hvis API standarderne ikke tager fornødent hensyn til sikkerhed, så er det et problem. EU EU-specialudvalget vedr. arbejdsmarkedet og sociale forhold Vedrørende mødet i udvalget den 25. februar 2011 blev oplyst, at man regner med, at direktivforslaget om elektromagnetiske felter og bølger afsluttes under det polske formandskab med henblik på ikrafttræden i foråret Samarbejdsudvalget vedr. Sø, Luft og Energi (samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Søfartsstyrelsen, Luftfartsvæsenet og Energistyrelsen) På mødet den 16. marts 2011 orienterede Arbejdstilsynet bl.a. om, at man forventede at sende et forslag til ændring af arbejdsmiljøloven til høring. Ændringerne vedrørende risikobaseret tilsyn, øget vejledning fra AT til små virksomheder og differentierede bøder. Energistyrelsen havde modtaget høringen den 23. marts. Vedr. det danske EU-formandskab forventes det, at arbejdstidsdirektivet (hviletid) tages op. Desuden forventes det, at direktivet om manuel håndtering af byrder skal behandles. Måske vil en revision af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer også skulle behandles. REACH-forordningen, og direktiv om indretning af personlige værnemidler blev også nævnt. 2.3 Status for opfølgning på Deepwater Horizon ulykken 3rd NSOAF-EU Joint Work shop on the Safety of the Offshore Oil and Gas Industry. Energistyrelsen har den 1. marts 2011 deltaget i 3rd NSOAF-EU Joint Work shop on the Safety of the Offshore Oil and Gas Industry. NSOAF udtalte bl.a., at Kommissionen bør komme med et udspil, som man så kan forholde sig til. NSOAF nævnte endvidere, at meget kunne gøres for at undgå en hændelse som den på Deepwater Horizon med den gældende nationale lovgivning. Det blev diskuteret, hvor meget industrien kan klare selv og myndighedernes rolle. Funktionsrettede regler blev nævnt frem for detailregler. Storbritannien gav en præsentation af en rapport om arbejdet i Department of Energy & Climate Change set i lyset af Deepwater Horizon ulykken. Det fremgik af præsentationen, at Storbritannien har robuste krav og et system, hvor der er adskilte myndigheder for hhv sikkerhedstilsyn og tildeling af licenser/ressourcetilsyn. DG Energy oplyste på workshoppen, at der er et dokument på vej til offentlig høring som led i udarbejdelsen af et impact assessment dokument, hvilket er en standardprocedure i EU. Energistyrelsen oplyste, at styrelsen senere oplyser om, hvordan processen vedrørende besvarelsen af høringen fra DG Energy vil blive håndteret fra myndighedsside. Øvrige parter forventes at svare selv. Svarfristen er den 11. maj Workshop on technical standards for equipment used in the offshore oil and gas industry 4

5 Workshoppen blev afholdt den 22. marts 2011 i Bruxelles. Det var EU-Kommissionen (DG Enterprise and Industry), som stod for workshoppen, og deltagerne var fra Kommissionen, nationale myndigheder, NSOAF, standardiseringsorganisationer, operatører (OGP) og udstyrsfabrikanter. Workshoppen er afledt af Kommissionens meddelelse af den 12. oktober 2010 til Europa-Parlamentet og Rådet om håndtering af sikkerheden i forbindelse med olieog gasaktiviteter offshore. Hensigten med workshoppen var at drøfte, hvordan man kan fremme udviklingen af de nødvendige tekniske standarder. På mødet konkluderede Kommissionen (Ian Fraser), at man samtidig skal opnå kvalitet og produktion. Selvom man bruger det bedste udstyr, kan der ske en ulykke, hvis det ikke bliver brugt korrekt og tilset ordentligt. Når man læser rapporterne, ser det ud til, at hovedproblemet er selskabets anvendelse af procedurer. Man skal også se på, om der skal udfærdiges standarder til produkterne. Drilling contractors og fagforeningerne bør kontaktes. 4th NSOAF EU Joint Workshop on the safety of the offshore oil and gas industry Energistyrelsen oplyste, at mødet afholdes den 29. marts 2011 i Bruxelles. Der mangler fortsat at blive cirkuleret et egentligt udkast fra Kommissionen om hvilke fremtidige tiltag de agter at gøre på området. Umiddelbart ser det ud til, at der lægges op til et omnibusforslag, som dækker hele det reguleringsmæssige spektrum. Energistyrelsen og Norge holder indlæg om response to oil spills. På dagsordenen er endvidere dekommissionering. Søfartsstyrelsen oplyste, at der er ved at ske en revision af EMSA-forordningen, som indeholder et punkt om offshoreaktiviteter. Beredskabsudstyr til skibe kan bruges ved olieudslip, men det er uklart hvem der betaler. Kommissionen har en interesse i, at EMSA på vegne af Kommissionen fører tilsyn, hvilket medlemslandene er imod. Mærsk Oil spurgte til Energistyrelsens holdning til dekommissionering. Energistyrelsen svarede, at det ikke var oplyst, hvad Kommissionen agtede at drøfte under dette punkt, hvorfor man i første omgang ville høre hvad Kommissionen havde at sige. 2.4 Status for nye regler og vejledninger efter offshoresikkerhedsloven siden sidste møde Energistyrelsen oplyste, at bekendtgørelsen om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er udskudt i overensstemmelse med, hvad der var aftalt på sidste møde i Offshoresikkerhedsrådet. Bekendtgørelsen skulle afvente udstedelsen af de bekendtgørelser, som der konkret henvises til i et bilag. Vejledningerne har været udskudt længe, og hvis det vurderes, at de skal ajourføres, må vejledningerne igennem tilblivelsesproceduren igen. Hvad angår vejledningen om faste anlæg er prognosen, at den kan tiltrædes på OSR-mødet i juni Energistyrelsen oplyste, at ændringen af offshoresikkerhedsloven, L 142, blev fremsat den 9. februar 2011, 1. behandling den 25. februar 2011, hvor der ikke var nogen spørgsmål og at 2. behandling er planlagt til den 28. april behandling er planlagt til den 5. maj Der forventes meget få ændringsforslag og kun af lovteknisk karakter. Ændringen af undergrundsloven, L 141, blev fremsat den 9. februar 2011, 2. behandling er planlagt til den 17. maj 2011, og 3. behandling planlagt til den 24. maj Der er indtil nu 5

6 kommet 18 spørgsmål under udvalgsbehandlingen. Langt de fleste går på lagring af CCS og nogle enkelte på geotermi. 2.5 Nyt på arbejdsmiljølovens område Arbejdstilsynet orienterede om, at der netop er indgået en aftale mellem regeringen og S, DF og R om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Strategien understøttes af 19 underinitiativer. Hovedelementerne i den nye strategi er risikobaseret tilsyn, bagatelgrænse, dialog med virksomhederne og differentierede bødestørrelser (efter virksomhedernes størrelse). I 2020 skal der være: 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker, 20 procent færre psykisk overbelastede, og 20 procent færre med overbelastninger af muskel og skelet. Der er fastsat midtvejsevalueringer i 2014 og Ændringsforslag til arbejdsmiljøloven bliver fremsat en af de nærmeste dage, og lovændringen foreslås ikraftsat den 1. januar I den forbindelse skal bekendtgørelserne tilpasses, så det bliver et travlt efterår. Arbejdstilsynet vil på det næste møde i Offshoresikkerhedsrådet nærmere uddybe forslagene om risikobaseret tilsyn og bagatalgrænser. 2.6 Nyt på søfartsområdet Søfartsstyrelsen orienterede om, at den nye MODU kode træder i kraft den 1. januar 2012, samt at der er udkommet en ny konsolideret udgave af LSA koden. Søfartsstyrelsen foreslog, at man i arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet drøfter den nye kode. I den forbindelse kunne drøftes, hvordan den håndteres i henseende til ALARP, sikkerheds- og sundhedsredegørelsen samt ledelsessystemet. Maersk Drilling mente, at det er en oplagt opgave for arbejdsgruppen. Energistyrelsen udtalte, at emnet vil blive taget med på dagsordenen på det næste møde. 2.7 Nyt på havmiljøområdet Miljøstyrelsen oplyste, at man er gået i gang med implementering af havstrategidirektivet. Målet er, at der i 2020 ikke må være skadelige udledninger til havet. Spørgsmålet er, hvad der forstås ved skadelige udledninger, herunder hvad vi skal ned på, når vi når frem til Der anvendes en risikobaseret tilgang. Miljøstyrelsen orienterede endvidere om, at der i marts 2011 har været en lille hændelse, hvor der fra en rørledning var et olieudslip på 850 liter. Der er undersøgelser i gang for at konstatere, om der er nye lækager. 6

7 2.8 Nyt på luftfartsområdet Der var intet nyt. 2.9 Øvrige orienteringspunkter Energistyrelsen fortalte, at styrelsen har fået en del henvendelser om, hvad der skal sættes i stedet for retningslinjerne for design af faste offshore anlæg, som ikke længere er medtaget på styrelsens hjemmeside. Energistyrelsen har i den forbindelse svaret, at der er ved at blive udarbejdet en ny vejledning, og at de selskaber, som udbyder opgaver selv skal specificere, hvilke standarder der skal følges. Det er ikke længere muligt at henvise til, at man skal følge retningslinjerne. 3 SOK helikoptere og helikopterdæk (vægt og begrænsninger) Energistyrelsen informerede om, at punktet var sat på dagsordenen, fordi der er nogle redningshelikoptere (EH 101), som er tungere end de tidligere anvendte helikoptere, og at der fortsat er helidæk, som ikke kan bære den fulde vægt af disse helikoptere. Energistyrelsen spurgte, hvad det betyder for beredskabet, og om punktet burde medtages i Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe. Trafikstyrelsen mente ikke, at der er problemer, idet Trafikstyrelsen har accepteret en impactfactor på 1.5 for eksisterende anlæg og en impactfactor på 2.5 for nye anlæg. DONG E&P fortalte, at MTOW på Siri helikopterdæk er reduceret til 9300 kg og at dette er meddelt Trafikstyrelsen. DONG E&P er ved at undersøge hvad der skal til, hvis MTOW for Siri helikopter dækket evt skal forøges fra 9300 kg. Trafikstyrelsen udtalte, at hvis en helikopter skal samle nødstedte op fra et offshoreanlæg, bliver helikopteren hængende lige over helikopterdækket, og at denne fremgangsmåde ikke indebærer en større risiko. Energistyrelsen konkluderede på baggrund af drøftelsen, at der ikke er noget problem, og at der derfor ikke er grundlag for at gå videre med problemstillingen i Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe og i Offshoresikkerhedsrådet. 3F, Hotel og Restauration bad om, at Offshoresikkerhedsrådet bliver informeret, når DONG E&P er færdig med undersøgelserne vedr. eventuel forøgelse af MTOW for helikopterdækket på Siri. Hvilket DONG E&P gav tilsagn om. 4 Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) CO-industri foreslog fra LO-siden som ændringsforslag til udkastet til kommissorium for arbejdsgruppen, at man bibeholder den hidtidige repræsentation med 4 personer fra arbejdstagersiden og 4 personer fra arbejdsgiversiden således, at LO/FTF får tre pladser. Maskinmestrenes Forening tilsluttede sig forslaget således at Fællesrepræsentationen og Søfartens Ledere deler den sidste plads. 7

8 Offshoresikkerhedsrådet tiltrådte, at kommissoriet udfærdiges med et indhold som angivet ovenfor. Kommissoriet udsendes med anmodning om udpegning af medlemmer af arbejdsgruppen. Energistyrelsen bemærkede til de foreslåede arbejdsopgaver for arbejdsgruppen, at ikke alle punkterne var fremme på konferencen i Offshoresikkerhedsrådet den 17. januar Udover de anførte punkter bliver det også, som følge af ændringen af offshoresikkerhedsloven, som forventes at træde i kraft den 1. juni 2011, nødvendigt at ændre en lang række gældende bekendtgørelser. Det blev foreslået, at arbejdsgruppen selv fastlægger prioriteringen og afviklingen af arbejdsopgaverne. Offshoresikkerhedsrådet tiltrådte, at rådet ved en skriftlig høring tiltræder en revideret liste over arbejdsopgaverne. Mærsk Oil udtalte, at selskabet ønskede en vejledning til den nye driftsbekendtgørelse, og at det bør indgå i arbejdsgruppens arbejde. Energistyrelsen konkluderede, at Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe arbejder videre med en prioritering af arbejdsopgaverne samt en plan for afviklingen. Hvad angår referatet fra konferencen i Offshoresikkerhedsrådet den 17. januar 2011 oplyste Energistyrelsen, at afsnit 3 på side 2 kunne misforstås, som om der er problemer på dansk sektor, hvilket ikke er tilfældet. Det var med henvisning til Macondo-ulykken, at udtalelsen var faldet. DONG Energy E&P lovede, at Energistyrelsen vil modtage en revideret sætning fra Hans Jørn Johansen (modtaget efterfølgende) Energistyrelsen bemærkede til samme referat, at der på side 4 bør indsættes Energistyrelsens udtalelse om, at styrelsen fastholdt, at styrelsen ved tilsynsbesøg på offshoreanlæg holder møder med sikkerhedsrepræsentanterne. Referatet vil blive revideret og udsendt som endeligt referat. 5 Orientering vedr. tematilsyn om psykisk arbejdsmiljø Energistyrelsen gennemgik sit notat om tematilsynet. Mærsk Oil kvitterede for et positivt forløb af tilsynene med det psykiske arbejdsmiljø, især hvad angår onshore. I henseende til catering var det Mærsk Oil s klare indtryk ved tilsynene, at de udtrykkeligt nævnte, at de føler sig inddraget som en del af holdet. Dansk El-forbund udtrykte betænkelighed ved, at de driftsansvarlige virksomheder har udvalgt de personer, som skulle interviewes. Mærsk Oil svarede, at der var tale om en repræsentativ udvælgelse. Energistyrelsen oplyste, at styrelsen havde fulgt Arbejdstilsynets tankegang ved udvælgelsen, og da der deltog langt flere end de, der blev udpeget, var alle arbejdsfunktioner dækket. Så i praksis gav det ikke anledning til problemer, at deltagerne var udvalgt af virksomhederne. 8

9 3F, Hotel og Restauration udtalte, at det er positivt, at man er begyndt at tale om mobning, da det er et skridt på vejen til, at det bliver bedre. Søfartens Ledere spurgte, om man i forbindelse med samtalerne var kommet ind på de mange forskellige nationaliteter og multikulturelle forhold, der er om bord på riggene. I handelsflåden ses det nogle steder at være et problem, så hvorfor skulle det ikke også være det på riggene. Der er mange barrierer herunder engelsk som arbejdssprog. Energistyrelsen svarede, at styrelsen har oplevet medarbejdere, som ikke har ret gode engelskkundskaber, og at dette er et problem, som styrelsen er begyndt at forholde sig til. Der kommer flere papirer på engelsk. Det har ikke været omtalt som et psykisk arbejdsmiljøproblem. Maersk Drilling nævnte, at det er en forudsætning, at man skal kunne engelsk. I Norge er der krav om, at alt sikkerhedsrelateret materiale skal være på både engelsk og norsk. Ensomhed er ikke noget, som man har flaget som et problem. Energistyrelsen spurgte, om der er interesse for en tilbagemelding til Offshoresikkerhedsrådet om tematilsynet om muskel- og skeletbesvær. Offshoresikkerhedsrådet var interesseret i en tilbagemelding herom. 6 Eventuelt Der var intet under dette pkt. Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet afholdes torsdag den 23. juni 2011 kl

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Side 1/4 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, fredag den 24. september 2010 i Energistyrelsen Til stede: Anna Cecilie Skovgaard,

Læs mere

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 15. december 2011 i Energistyrelsen

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 15. december 2011 i Energistyrelsen REFERAT 5. januar 2012 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 15. december 2011 i Energistyrelsen Til stede: Ole Hald, Trafikstyrelsen Ole Sidelmann

Læs mere

REFERAT 19. januar 2008 j.nr / ref. GBO/HEC/HEA Indvinding og energiteknologi

REFERAT 19. januar 2008 j.nr / ref. GBO/HEC/HEA Indvinding og energiteknologi REFERAT 19. januar 2008 j.nr. 016001/16020-0002 ref. GBO/HEC/HEA Indvinding og energiteknologi Side 1/5 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 4. december 2008 i Energistyrelsen Til stede: Lotte Knudsen

Læs mere

REFERAT 12. januar 2011 J. nr. 1114/ ref. lkg/hec Energiindvinding

REFERAT 12. januar 2011 J. nr. 1114/ ref. lkg/hec Energiindvinding REFERAT 12. januar 2011 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Side 1/4 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 16. december 2010 i Energistyrelsen Til stede: Ole Hald, Trafikstyrelsen

Læs mere

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 13. december 2012 i Energistyrelsen

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 13. december 2012 i Energistyrelsen REFERAT 1. februar 2013 J. nr. 1114/1051-0002 Ref.: lkg/hec Offshoresikkerhedsenheden Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 13. december 2012 i Energistyrelsen Til stede: Janni Rose Christensen,

Læs mere

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 23. juni 2011 i Energistyrelsen

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 23. juni 2011 i Energistyrelsen REFERAT 19. august 2011 J. nr. 1114/1051-0002 ref. jto/lkg/hec Energiindvinding Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 23. juni 2011 i Energistyrelsen Til stede: Ole Pedersen, Trafikstyrelsen Ole

Læs mere

REFERAT 31. januar 2008 j.nr. 016001/16020-0002 ref. lkg

REFERAT 31. januar 2008 j.nr. 016001/16020-0002 ref. lkg REFERAT 31. januar 2008 j.nr. 016001/16020-0002 ref. lkg Side 1/6 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 13. december 2007 i Energistyrelsen Til stede: Henrik Kjærgård, CO-Industri Lotte Knudsen,

Læs mere

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 21. marts 2013 i Energistyrelsen

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 21. marts 2013 i Energistyrelsen R E FER AT 19. april 2013 J. nr. 1114/1051-0002 Ref.: lkg/hec Offshoresikkerhedsenheden Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 21. marts 2013 i Energistyrelsen Til stede: Stefan Reib, Hess Denmark

Læs mere

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 21. juni 2012 i Energistyrelsen

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 21. juni 2012 i Energistyrelsen REFERAT 13. juli 2012 J. nr. 1114/1051-0002 Ref.: lkg/hec Offshoresikkerhedsenheden Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 21. juni 2012 i Energistyrelsen Til stede: Ole Pedersen, Trafikstyrelsen

Læs mere

REFERAT 19. sep 2008 j.nr / ref. lkg/hec

REFERAT 19. sep 2008 j.nr / ref. lkg/hec REFERAT 19. sep 2008 j.nr. 016001/16020-0002 ref. lkg/hec Side 1/5 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 4. september 2008 i Energistyrelsen Til stede: Jørn Nissen, Arbejdstilsynet Ole Sidelmann

Læs mere

REFERAT 27. september 2007 j.nr / ref. lkg

REFERAT 27. september 2007 j.nr / ref. lkg REFERAT 27. september 2007 j.nr. 016001/16020-0002 ref. lkg Side 1/5 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 13. september 2007 i Energistyrelsen Til stede: Ole Sidelmann Jørgensen, Mærsk Olie & Gas

Læs mere

R E FER AT 13. juli Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 21. maj 2014 i Energistyrelsen

R E FER AT 13. juli Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 21. maj 2014 i Energistyrelsen R E FER AT 13. juli 2014 J. nr. 1026/1056-0004 Ref. NCH/HIN/HEC Offshoresikkerhedsenheden Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 21. maj 2014 i Energistyrelsen Til stede: Vagn Allan Rasmussen, Mærsk Olie og

Læs mere

REFERAT 12. marts 2007 j.nr / ref. lkg

REFERAT 12. marts 2007 j.nr / ref. lkg REFERAT 12. marts 2007 j.nr. 016001/16020-0002 ref. lkg Side 1/6 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 1. marts 2007 i Energistyrelsen Til stede: Lars Henneberg, Mærsk Olie & Gas AS Ole Sidelmann

Læs mere

REFERAT. Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 10. december 2015

REFERAT. Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 10. december 2015 REFERAT Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 10. december 2015 Offshore og naturgas Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 70121289 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Deltagere Martin Næsby, Olie

Læs mere

R E F E R A T. Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 26. august 2015

R E F E R A T. Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 26. august 2015 R E F E R A T August 2015 Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 26. august 2015 J.nr. 20159000033 Offshore og naturgas Deltagere Martin Peter Næsby, Olie Gas Danmark Esben Mortensen, Olie Gas Danmark Vagn

Læs mere

REFERAT. Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 29. oktober 2015

REFERAT. Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 29. oktober 2015 REFERAT Møde i Offshoresikkerhedsrådet den 29. oktober 2015 Offshore og naturgas Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 70121289 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Deltagere Esben Mortensen,

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Energiindvindingsområdet Havanlægsenheden www.ens.dk Anne Højer Simonsen Olie-gas aktiviteterne i tal Produktionsanlæg: 10 bemandede, 11 ubemandede,

Læs mere

Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Forsvarsministeriet Klima- og Energiministeriet 26. maj 2011 SAMLENOTAT 4. Stress test af kernekraftværker KOM-dokument foreligger

Læs mere

Energistyrelsens Offshoreaktiviteter

Energistyrelsens Offshoreaktiviteter Energistyrelsens Offshoreaktiviteter NFLB Vinterkonference 2009 København Mohamed El Halimi mha@ens.dk Energy Resources and Technology Offshore Safety Unit www.ens.dk DEA Organisation Indvinding og energiteknologi

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olieog gasaktiviteter

Tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olieog gasaktiviteter Tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olieog gasaktiviteter De vigtigste regler om ansøgning om tilladelse til drift og om tilladelse til ændringer af mobile ikkeproduktionsanlæg

Læs mere

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 Hvad skete der i 2016? Nationalt EMF-direktivet (Elektromagnetisk stråling) træder i kraft Direktiv om trykbærende udstyr træder i kraft Trepartsforhandlinger? % Nye drøftelser

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 426 Offentligt Lovafdelingen NOTAT Dato: 10. maj 2011 Kontor: EU-kontoret Sagsnr.: 2011-6170-0254 Dok.: KRA41007 til Folketingets Europaudvalg om besvarelse af

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier

Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier NOTAT 18. april 2016 Vores reference: Sag nr. 2015013335 Søfartspolitik, Jura og Søfartssociale forhold /Kristina Ravn Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Til stede Formandskab Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Medlemmer fra Danske Regioner Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Gurli

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven

UDKAST. Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven UDKAST Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven (Gennemførelse af dele af anerkendelsesdirektivet m.v., ændring af godkendelser og tilladelser samt fastsættelse af hjemmelsbestemmelser m.v.)

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen - 2 FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020 ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Bygherreforeningens temamøde om bygherrens rolle den 9. december 2010 Stadig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. maj 2013 Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af EU medlemsstaternes holdning med

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Forslaget er også oversendt til Folketingets Klima,- Energi- og Bygningsudvalg.

Forslaget er også oversendt til Folketingets Klima,- Energi- og Bygningsudvalg. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0688 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 21. november 2011 G R UND- OG NÆ RHEDS NOTAT TIL F OLKETING ETS E U ROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

OFFSHORESIKKERHEDSLOVEN

OFFSHORESIKKERHEDSLOVEN OFFSHORESIKKERHEDSLOVEN HSSEQ-Erfagruppemøde Offshore Center Danmark 21. februar 2006 Hans Erik Christensen Energistyrelsen Offshoresikkerhedsloven Lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

TUR s truckkonference 2011 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s truckkonference 2011 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s truckkonference 2011 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. maskiningeniør Morten Vestergaard Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Certifikatregler kontra uddannelsesbekendtgørelsen Status på uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere