Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen"

Transkript

1 REFERAT 2. UDKAST 14. juni 2011 J. nr. 1114/ ref. jto/gbo/hec/dnd Energiindvinding Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen Til stede: Ole Hald, Trafikstyrelsen Juliane Albjerg, Miljøstyrelsen Lars Roesen, Hess Denmark Ole Sidelmann Jørgensen, Mærsk Oil Chr. Kargård Jensen, Mærsk Oil Ida Maria W. B. Winther, Maersk Drilling Lene Christiansen, Dansk El-Forbund Bo Lauridsen, DONG E&P Anne-Marie Von Benzon, Arbejdstilsynet Michael Jørgensen, CO-industri Lotte Knudsen, 3F, Hotel og Restauration Ole Jespersen, 3F Jeppe Skovbakke Juhl, SFS Hans Henrik Petersen, Danmarks Rederiforening Peter Herskind, DI Per Graugaard Hansen, Søfartens Ledere Søren Nim Larsen, Maskinmestrenes Forening Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen (i begyndelsen af mødet) Dewi Dylander, Energistyrelsen Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen Hans Erik Christensen, Energistyrelsen Hans Chr. Langager, Energistyrelsen (under punkt 5 på dagsordenen) Gurli Bonde, Energistyrelsen Javad Toozhy, Energistyrelsen (ref.)

2 Anne Højer Simonsen orienterede om, at hun pr. 1. april 2011, for en 18 måneders periode, tiltræder en stilling som International Afdelingschef i Klima- og Energiministeriets Departement. Hun takkede for godt samarbejde og beklagede, at hun var nødt til at forlade mødet. 1 Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 16. december 2010 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2 Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 2.2 Internationale forhold NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) Arbejdsgruppen vedr. sikkerhed, sundhed og miljø (HS&E Working Group) På mødet i Haag den 22. februar 2011 drøftede man den næste multinationale audit om Well Control. I den forbindelse blev diskuteret, hvor omfangsrigt kommissoriet skal være. Auditen afventer de sidste rapporter om Deepwater Horizon ulykken. Der forventes en rapport i juli Arbejdsgruppen vedr. offshoreuddannelser (Training Working Group, TWG) På mødet i København den 24. februar 2011 blev drøftet det danske formandskabs udkast til positionspapir for gruppens arbejde. Arbejdsgruppen blev enig om, at man ikke for nærværende vil arbejde på at tilvejebringe gensidig accept af andre offshoreuddannelser end det grundlæggende sikkerhedskursus, som i dag er gensidigt accepteret af fem Nordsølande. Indtil videre ser det derfor ud til, at gruppen fortsætter som en erfagruppe med afholdelse af et årligt møde. Dette skal endelig besluttes på NSOAFs årsmøde i maj på Færøerne. Mærsk Oil sagde, at operatørforeningen er enig i beslutningen, som blev truffet på mødet den 24. februar 2011, og oplyste, at formanden for operatørforeningen netop har underskrevet en opdateret matrix for gensidig accept af den grundlæggende sikkerhedsuddannelse. NSOAF s EU arbejdsgruppe Der har den februar 2011 været afholdt møde i NSOAF s EU-arbejdsgruppe i Stavanger. Der var tale om: 1) Møde i projektgruppen vedr. borehulsdirektivet. 2) Møde i den egentlige EU WG. 3) Møde i projektgruppen vedr. markedsovervågning. 1. Møde i projektgruppen vedr. borehulsdirektivet På mødet deltog en repræsentant fra DG Employment. Der blev diskuteret en række emner, der kunne være behov for at ændre i borehulsdirektivet. Nogle af emnerne var rejst af EU-Kommissionen, andre var tilføjet af projektgruppen selv. Resultatet af mødet var: Definitionerne i rammedirektivet skal sammenholdes med anvendelsen i borehulsdirektivet, specielt vedr. arbejdsgiver. Hvad kan klares ved vejledning og hvad kræver ændring af direktivet. Vedr. brøndkontrol: Skal der indføres krav om uafhængig 3. partsverifikation? 2

3 Der skal ses nærmere på kravet til ledelsessystemer. Næste møde afholdes i Holland den 10. maj Møde EU WG Matthew Heppleston fra DG Employment præsenterede arbejdet med EU regler under DG Employment. Fælles for alle grene af Kommissionen er, at det relevante DG udarbejder et såkaldt impact assessment paper, som cirkulerer til de øvrige DG inter service consultation. Som noget særligt ved DG Employment er 3-partsprocessen, der involverer et stående udvalg bestående af repræsentanter fra medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer. Matthew Heppleston oplyste, at DG Energy som opfølgning på meddelelsen om offshoresikkerhed (Deepwater Horizon opfølgningen), har udarbejdet et første udkast til et impact assessment paper, som p.t. er til høring i de andre DG er. Opfølgningen på Deepwater Horizon ulykken blev drøftet. Det blev endvidere bl.a. drøftet, hvordan man bedst muligt kan følge udviklingen af EU direktiver. Næste møde blev fastsat til den september 2011 i Haag. Det efterfølgende møde blev fastsat til den februar 2012 i Liverpool. 3. Møde i projektgruppen vedr. markedsovervågning. Produktsikkerhedsdirektivernes rækkevidde blev drøftet. Specielt blev nævnt mobile borerigge, idet maskindirektivet, PED og ATEX-direktivet ikke gælder, selvom det er det samme udstyr, som anvendes på faste borerigge. Spørgsmålet om behovet for harmoniserede standarder på området blev drøftet. Det blev fastslået, at hvis produktsikkerhedsdirektiverne skal udvides til at gælde for mobile anlæg, skal det godtgøres, at den eksisterende regulering ikke giver tilstrækkelig høj grad af sikkerhed. En del af mødet fandt sted på virksomheden National Oilwell Varco, som fabrikerer kontrolstationer for drillers på borerigge (faste og mobile) samt rørhåndteringsudstyr. Formålet med mødet var at afklare rækkevidden af produktsikkerhedsdirektiverne på virksomhedens produkter som led i en fælles forståelse af direktivernes anvendelsesområde. Casen viste, at der er behov for en liste over det udstyr, der findes på borerigge med angivelse af, i hvilket omfang det er omfattet af produktsikkerhedsdirektiverne, herunder også lavspændingsdirektivet og de tilknyttede harmoniserede standarder. Næste møder er planlagt til den april 2011, den maj 2011 samt i juni Danmarks Rederiforening bemærkede, at en international regulering var at foretrække frem for en særskilt EU-regulering der kunne gøre det vanskeligt at få bygget rigge i Østen. Når MODU s er undtaget fra Maskindirektivet skyldes det hensyntagen til en international regulering, der så på EU plan er indført via skibsudstyrsdirektivet for sikkerhedsudstyr om bord. I den forbindelse blev nævnt, at boreudstyr som regel opfylder API standarderne. 3

4 Energistyrelsen svarede, at hvis API standarderne ikke tager fornødent hensyn til sikkerhed, så er det et problem. EU EU-specialudvalget vedr. arbejdsmarkedet og sociale forhold Vedrørende mødet i udvalget den 25. februar 2011 blev oplyst, at man regner med, at direktivforslaget om elektromagnetiske felter og bølger afsluttes under det polske formandskab med henblik på ikrafttræden i foråret Samarbejdsudvalget vedr. Sø, Luft og Energi (samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Søfartsstyrelsen, Luftfartsvæsenet og Energistyrelsen) På mødet den 16. marts 2011 orienterede Arbejdstilsynet bl.a. om, at man forventede at sende et forslag til ændring af arbejdsmiljøloven til høring. Ændringerne vedrørende risikobaseret tilsyn, øget vejledning fra AT til små virksomheder og differentierede bøder. Energistyrelsen havde modtaget høringen den 23. marts. Vedr. det danske EU-formandskab forventes det, at arbejdstidsdirektivet (hviletid) tages op. Desuden forventes det, at direktivet om manuel håndtering af byrder skal behandles. Måske vil en revision af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer også skulle behandles. REACH-forordningen, og direktiv om indretning af personlige værnemidler blev også nævnt. 2.3 Status for opfølgning på Deepwater Horizon ulykken 3rd NSOAF-EU Joint Work shop on the Safety of the Offshore Oil and Gas Industry. Energistyrelsen har den 1. marts 2011 deltaget i 3rd NSOAF-EU Joint Work shop on the Safety of the Offshore Oil and Gas Industry. NSOAF udtalte bl.a., at Kommissionen bør komme med et udspil, som man så kan forholde sig til. NSOAF nævnte endvidere, at meget kunne gøres for at undgå en hændelse som den på Deepwater Horizon med den gældende nationale lovgivning. Det blev diskuteret, hvor meget industrien kan klare selv og myndighedernes rolle. Funktionsrettede regler blev nævnt frem for detailregler. Storbritannien gav en præsentation af en rapport om arbejdet i Department of Energy & Climate Change set i lyset af Deepwater Horizon ulykken. Det fremgik af præsentationen, at Storbritannien har robuste krav og et system, hvor der er adskilte myndigheder for hhv sikkerhedstilsyn og tildeling af licenser/ressourcetilsyn. DG Energy oplyste på workshoppen, at der er et dokument på vej til offentlig høring som led i udarbejdelsen af et impact assessment dokument, hvilket er en standardprocedure i EU. Energistyrelsen oplyste, at styrelsen senere oplyser om, hvordan processen vedrørende besvarelsen af høringen fra DG Energy vil blive håndteret fra myndighedsside. Øvrige parter forventes at svare selv. Svarfristen er den 11. maj Workshop on technical standards for equipment used in the offshore oil and gas industry 4

5 Workshoppen blev afholdt den 22. marts 2011 i Bruxelles. Det var EU-Kommissionen (DG Enterprise and Industry), som stod for workshoppen, og deltagerne var fra Kommissionen, nationale myndigheder, NSOAF, standardiseringsorganisationer, operatører (OGP) og udstyrsfabrikanter. Workshoppen er afledt af Kommissionens meddelelse af den 12. oktober 2010 til Europa-Parlamentet og Rådet om håndtering af sikkerheden i forbindelse med olieog gasaktiviteter offshore. Hensigten med workshoppen var at drøfte, hvordan man kan fremme udviklingen af de nødvendige tekniske standarder. På mødet konkluderede Kommissionen (Ian Fraser), at man samtidig skal opnå kvalitet og produktion. Selvom man bruger det bedste udstyr, kan der ske en ulykke, hvis det ikke bliver brugt korrekt og tilset ordentligt. Når man læser rapporterne, ser det ud til, at hovedproblemet er selskabets anvendelse af procedurer. Man skal også se på, om der skal udfærdiges standarder til produkterne. Drilling contractors og fagforeningerne bør kontaktes. 4th NSOAF EU Joint Workshop on the safety of the offshore oil and gas industry Energistyrelsen oplyste, at mødet afholdes den 29. marts 2011 i Bruxelles. Der mangler fortsat at blive cirkuleret et egentligt udkast fra Kommissionen om hvilke fremtidige tiltag de agter at gøre på området. Umiddelbart ser det ud til, at der lægges op til et omnibusforslag, som dækker hele det reguleringsmæssige spektrum. Energistyrelsen og Norge holder indlæg om response to oil spills. På dagsordenen er endvidere dekommissionering. Søfartsstyrelsen oplyste, at der er ved at ske en revision af EMSA-forordningen, som indeholder et punkt om offshoreaktiviteter. Beredskabsudstyr til skibe kan bruges ved olieudslip, men det er uklart hvem der betaler. Kommissionen har en interesse i, at EMSA på vegne af Kommissionen fører tilsyn, hvilket medlemslandene er imod. Mærsk Oil spurgte til Energistyrelsens holdning til dekommissionering. Energistyrelsen svarede, at det ikke var oplyst, hvad Kommissionen agtede at drøfte under dette punkt, hvorfor man i første omgang ville høre hvad Kommissionen havde at sige. 2.4 Status for nye regler og vejledninger efter offshoresikkerhedsloven siden sidste møde Energistyrelsen oplyste, at bekendtgørelsen om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er udskudt i overensstemmelse med, hvad der var aftalt på sidste møde i Offshoresikkerhedsrådet. Bekendtgørelsen skulle afvente udstedelsen af de bekendtgørelser, som der konkret henvises til i et bilag. Vejledningerne har været udskudt længe, og hvis det vurderes, at de skal ajourføres, må vejledningerne igennem tilblivelsesproceduren igen. Hvad angår vejledningen om faste anlæg er prognosen, at den kan tiltrædes på OSR-mødet i juni Energistyrelsen oplyste, at ændringen af offshoresikkerhedsloven, L 142, blev fremsat den 9. februar 2011, 1. behandling den 25. februar 2011, hvor der ikke var nogen spørgsmål og at 2. behandling er planlagt til den 28. april behandling er planlagt til den 5. maj Der forventes meget få ændringsforslag og kun af lovteknisk karakter. Ændringen af undergrundsloven, L 141, blev fremsat den 9. februar 2011, 2. behandling er planlagt til den 17. maj 2011, og 3. behandling planlagt til den 24. maj Der er indtil nu 5

6 kommet 18 spørgsmål under udvalgsbehandlingen. Langt de fleste går på lagring af CCS og nogle enkelte på geotermi. 2.5 Nyt på arbejdsmiljølovens område Arbejdstilsynet orienterede om, at der netop er indgået en aftale mellem regeringen og S, DF og R om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Strategien understøttes af 19 underinitiativer. Hovedelementerne i den nye strategi er risikobaseret tilsyn, bagatelgrænse, dialog med virksomhederne og differentierede bødestørrelser (efter virksomhedernes størrelse). I 2020 skal der være: 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker, 20 procent færre psykisk overbelastede, og 20 procent færre med overbelastninger af muskel og skelet. Der er fastsat midtvejsevalueringer i 2014 og Ændringsforslag til arbejdsmiljøloven bliver fremsat en af de nærmeste dage, og lovændringen foreslås ikraftsat den 1. januar I den forbindelse skal bekendtgørelserne tilpasses, så det bliver et travlt efterår. Arbejdstilsynet vil på det næste møde i Offshoresikkerhedsrådet nærmere uddybe forslagene om risikobaseret tilsyn og bagatalgrænser. 2.6 Nyt på søfartsområdet Søfartsstyrelsen orienterede om, at den nye MODU kode træder i kraft den 1. januar 2012, samt at der er udkommet en ny konsolideret udgave af LSA koden. Søfartsstyrelsen foreslog, at man i arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet drøfter den nye kode. I den forbindelse kunne drøftes, hvordan den håndteres i henseende til ALARP, sikkerheds- og sundhedsredegørelsen samt ledelsessystemet. Maersk Drilling mente, at det er en oplagt opgave for arbejdsgruppen. Energistyrelsen udtalte, at emnet vil blive taget med på dagsordenen på det næste møde. 2.7 Nyt på havmiljøområdet Miljøstyrelsen oplyste, at man er gået i gang med implementering af havstrategidirektivet. Målet er, at der i 2020 ikke må være skadelige udledninger til havet. Spørgsmålet er, hvad der forstås ved skadelige udledninger, herunder hvad vi skal ned på, når vi når frem til Der anvendes en risikobaseret tilgang. Miljøstyrelsen orienterede endvidere om, at der i marts 2011 har været en lille hændelse, hvor der fra en rørledning var et olieudslip på 850 liter. Der er undersøgelser i gang for at konstatere, om der er nye lækager. 6

7 2.8 Nyt på luftfartsområdet Der var intet nyt. 2.9 Øvrige orienteringspunkter Energistyrelsen fortalte, at styrelsen har fået en del henvendelser om, hvad der skal sættes i stedet for retningslinjerne for design af faste offshore anlæg, som ikke længere er medtaget på styrelsens hjemmeside. Energistyrelsen har i den forbindelse svaret, at der er ved at blive udarbejdet en ny vejledning, og at de selskaber, som udbyder opgaver selv skal specificere, hvilke standarder der skal følges. Det er ikke længere muligt at henvise til, at man skal følge retningslinjerne. 3 SOK helikoptere og helikopterdæk (vægt og begrænsninger) Energistyrelsen informerede om, at punktet var sat på dagsordenen, fordi der er nogle redningshelikoptere (EH 101), som er tungere end de tidligere anvendte helikoptere, og at der fortsat er helidæk, som ikke kan bære den fulde vægt af disse helikoptere. Energistyrelsen spurgte, hvad det betyder for beredskabet, og om punktet burde medtages i Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe. Trafikstyrelsen mente ikke, at der er problemer, idet Trafikstyrelsen har accepteret en impactfactor på 1.5 for eksisterende anlæg og en impactfactor på 2.5 for nye anlæg. DONG E&P fortalte, at MTOW på Siri helikopterdæk er reduceret til 9300 kg og at dette er meddelt Trafikstyrelsen. DONG E&P er ved at undersøge hvad der skal til, hvis MTOW for Siri helikopter dækket evt skal forøges fra 9300 kg. Trafikstyrelsen udtalte, at hvis en helikopter skal samle nødstedte op fra et offshoreanlæg, bliver helikopteren hængende lige over helikopterdækket, og at denne fremgangsmåde ikke indebærer en større risiko. Energistyrelsen konkluderede på baggrund af drøftelsen, at der ikke er noget problem, og at der derfor ikke er grundlag for at gå videre med problemstillingen i Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe og i Offshoresikkerhedsrådet. 3F, Hotel og Restauration bad om, at Offshoresikkerhedsrådet bliver informeret, når DONG E&P er færdig med undersøgelserne vedr. eventuel forøgelse af MTOW for helikopterdækket på Siri. Hvilket DONG E&P gav tilsagn om. 4 Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) CO-industri foreslog fra LO-siden som ændringsforslag til udkastet til kommissorium for arbejdsgruppen, at man bibeholder den hidtidige repræsentation med 4 personer fra arbejdstagersiden og 4 personer fra arbejdsgiversiden således, at LO/FTF får tre pladser. Maskinmestrenes Forening tilsluttede sig forslaget således at Fællesrepræsentationen og Søfartens Ledere deler den sidste plads. 7

8 Offshoresikkerhedsrådet tiltrådte, at kommissoriet udfærdiges med et indhold som angivet ovenfor. Kommissoriet udsendes med anmodning om udpegning af medlemmer af arbejdsgruppen. Energistyrelsen bemærkede til de foreslåede arbejdsopgaver for arbejdsgruppen, at ikke alle punkterne var fremme på konferencen i Offshoresikkerhedsrådet den 17. januar Udover de anførte punkter bliver det også, som følge af ændringen af offshoresikkerhedsloven, som forventes at træde i kraft den 1. juni 2011, nødvendigt at ændre en lang række gældende bekendtgørelser. Det blev foreslået, at arbejdsgruppen selv fastlægger prioriteringen og afviklingen af arbejdsopgaverne. Offshoresikkerhedsrådet tiltrådte, at rådet ved en skriftlig høring tiltræder en revideret liste over arbejdsopgaverne. Mærsk Oil udtalte, at selskabet ønskede en vejledning til den nye driftsbekendtgørelse, og at det bør indgå i arbejdsgruppens arbejde. Energistyrelsen konkluderede, at Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe arbejder videre med en prioritering af arbejdsopgaverne samt en plan for afviklingen. Hvad angår referatet fra konferencen i Offshoresikkerhedsrådet den 17. januar 2011 oplyste Energistyrelsen, at afsnit 3 på side 2 kunne misforstås, som om der er problemer på dansk sektor, hvilket ikke er tilfældet. Det var med henvisning til Macondo-ulykken, at udtalelsen var faldet. DONG Energy E&P lovede, at Energistyrelsen vil modtage en revideret sætning fra Hans Jørn Johansen (modtaget efterfølgende) Energistyrelsen bemærkede til samme referat, at der på side 4 bør indsættes Energistyrelsens udtalelse om, at styrelsen fastholdt, at styrelsen ved tilsynsbesøg på offshoreanlæg holder møder med sikkerhedsrepræsentanterne. Referatet vil blive revideret og udsendt som endeligt referat. 5 Orientering vedr. tematilsyn om psykisk arbejdsmiljø Energistyrelsen gennemgik sit notat om tematilsynet. Mærsk Oil kvitterede for et positivt forløb af tilsynene med det psykiske arbejdsmiljø, især hvad angår onshore. I henseende til catering var det Mærsk Oil s klare indtryk ved tilsynene, at de udtrykkeligt nævnte, at de føler sig inddraget som en del af holdet. Dansk El-forbund udtrykte betænkelighed ved, at de driftsansvarlige virksomheder har udvalgt de personer, som skulle interviewes. Mærsk Oil svarede, at der var tale om en repræsentativ udvælgelse. Energistyrelsen oplyste, at styrelsen havde fulgt Arbejdstilsynets tankegang ved udvælgelsen, og da der deltog langt flere end de, der blev udpeget, var alle arbejdsfunktioner dækket. Så i praksis gav det ikke anledning til problemer, at deltagerne var udvalgt af virksomhederne. 8

9 3F, Hotel og Restauration udtalte, at det er positivt, at man er begyndt at tale om mobning, da det er et skridt på vejen til, at det bliver bedre. Søfartens Ledere spurgte, om man i forbindelse med samtalerne var kommet ind på de mange forskellige nationaliteter og multikulturelle forhold, der er om bord på riggene. I handelsflåden ses det nogle steder at være et problem, så hvorfor skulle det ikke også være det på riggene. Der er mange barrierer herunder engelsk som arbejdssprog. Energistyrelsen svarede, at styrelsen har oplevet medarbejdere, som ikke har ret gode engelskkundskaber, og at dette er et problem, som styrelsen er begyndt at forholde sig til. Der kommer flere papirer på engelsk. Det har ikke været omtalt som et psykisk arbejdsmiljøproblem. Maersk Drilling nævnte, at det er en forudsætning, at man skal kunne engelsk. I Norge er der krav om, at alt sikkerhedsrelateret materiale skal være på både engelsk og norsk. Ensomhed er ikke noget, som man har flaget som et problem. Energistyrelsen spurgte, om der er interesse for en tilbagemelding til Offshoresikkerhedsrådet om tematilsynet om muskel- og skeletbesvær. Offshoresikkerhedsrådet var interesseret i en tilbagemelding herom. 6 Eventuelt Der var intet under dette pkt. Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet afholdes torsdag den 23. juni 2011 kl

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

Forslaget er også oversendt til Folketingets Klima,- Energi- og Bygningsudvalg.

Forslaget er også oversendt til Folketingets Klima,- Energi- og Bygningsudvalg. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0688 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 21. november 2011 G R UND- OG NÆ RHEDS NOTAT TIL F OLKETING ETS E U ROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG M.V. LEDELSESSYSTEMER FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG M.V. LEDELSESSYSTEMER FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG M.V. LEDELSESSYSTEMER FOR SIKKERHED OG SUNDHED REV. 0 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DOKUMENTKONTROL... 4 1 INDLEDNING...

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. december 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Karoline Klaksvig og Anders Just Pedersen (DI) De offentlige arbejdsgivere: Preben Meier Pedersen (KL),

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Jan Østergaard Bertelsen (JØB)

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011 Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere