Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen"

Transkript

1 REFERAT 2. UDKAST 14. juni 2011 J. nr. 1114/ ref. jto/gbo/hec/dnd Energiindvinding Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen Til stede: Ole Hald, Trafikstyrelsen Juliane Albjerg, Miljøstyrelsen Lars Roesen, Hess Denmark Ole Sidelmann Jørgensen, Mærsk Oil Chr. Kargård Jensen, Mærsk Oil Ida Maria W. B. Winther, Maersk Drilling Lene Christiansen, Dansk El-Forbund Bo Lauridsen, DONG E&P Anne-Marie Von Benzon, Arbejdstilsynet Michael Jørgensen, CO-industri Lotte Knudsen, 3F, Hotel og Restauration Ole Jespersen, 3F Jeppe Skovbakke Juhl, SFS Hans Henrik Petersen, Danmarks Rederiforening Peter Herskind, DI Per Graugaard Hansen, Søfartens Ledere Søren Nim Larsen, Maskinmestrenes Forening Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen (i begyndelsen af mødet) Dewi Dylander, Energistyrelsen Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen Hans Erik Christensen, Energistyrelsen Hans Chr. Langager, Energistyrelsen (under punkt 5 på dagsordenen) Gurli Bonde, Energistyrelsen Javad Toozhy, Energistyrelsen (ref.)

2 Anne Højer Simonsen orienterede om, at hun pr. 1. april 2011, for en 18 måneders periode, tiltræder en stilling som International Afdelingschef i Klima- og Energiministeriets Departement. Hun takkede for godt samarbejde og beklagede, at hun var nødt til at forlade mødet. 1 Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 16. december 2010 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2 Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 2.2 Internationale forhold NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) Arbejdsgruppen vedr. sikkerhed, sundhed og miljø (HS&E Working Group) På mødet i Haag den 22. februar 2011 drøftede man den næste multinationale audit om Well Control. I den forbindelse blev diskuteret, hvor omfangsrigt kommissoriet skal være. Auditen afventer de sidste rapporter om Deepwater Horizon ulykken. Der forventes en rapport i juli Arbejdsgruppen vedr. offshoreuddannelser (Training Working Group, TWG) På mødet i København den 24. februar 2011 blev drøftet det danske formandskabs udkast til positionspapir for gruppens arbejde. Arbejdsgruppen blev enig om, at man ikke for nærværende vil arbejde på at tilvejebringe gensidig accept af andre offshoreuddannelser end det grundlæggende sikkerhedskursus, som i dag er gensidigt accepteret af fem Nordsølande. Indtil videre ser det derfor ud til, at gruppen fortsætter som en erfagruppe med afholdelse af et årligt møde. Dette skal endelig besluttes på NSOAFs årsmøde i maj på Færøerne. Mærsk Oil sagde, at operatørforeningen er enig i beslutningen, som blev truffet på mødet den 24. februar 2011, og oplyste, at formanden for operatørforeningen netop har underskrevet en opdateret matrix for gensidig accept af den grundlæggende sikkerhedsuddannelse. NSOAF s EU arbejdsgruppe Der har den februar 2011 været afholdt møde i NSOAF s EU-arbejdsgruppe i Stavanger. Der var tale om: 1) Møde i projektgruppen vedr. borehulsdirektivet. 2) Møde i den egentlige EU WG. 3) Møde i projektgruppen vedr. markedsovervågning. 1. Møde i projektgruppen vedr. borehulsdirektivet På mødet deltog en repræsentant fra DG Employment. Der blev diskuteret en række emner, der kunne være behov for at ændre i borehulsdirektivet. Nogle af emnerne var rejst af EU-Kommissionen, andre var tilføjet af projektgruppen selv. Resultatet af mødet var: Definitionerne i rammedirektivet skal sammenholdes med anvendelsen i borehulsdirektivet, specielt vedr. arbejdsgiver. Hvad kan klares ved vejledning og hvad kræver ændring af direktivet. Vedr. brøndkontrol: Skal der indføres krav om uafhængig 3. partsverifikation? 2

3 Der skal ses nærmere på kravet til ledelsessystemer. Næste møde afholdes i Holland den 10. maj Møde EU WG Matthew Heppleston fra DG Employment præsenterede arbejdet med EU regler under DG Employment. Fælles for alle grene af Kommissionen er, at det relevante DG udarbejder et såkaldt impact assessment paper, som cirkulerer til de øvrige DG inter service consultation. Som noget særligt ved DG Employment er 3-partsprocessen, der involverer et stående udvalg bestående af repræsentanter fra medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer. Matthew Heppleston oplyste, at DG Energy som opfølgning på meddelelsen om offshoresikkerhed (Deepwater Horizon opfølgningen), har udarbejdet et første udkast til et impact assessment paper, som p.t. er til høring i de andre DG er. Opfølgningen på Deepwater Horizon ulykken blev drøftet. Det blev endvidere bl.a. drøftet, hvordan man bedst muligt kan følge udviklingen af EU direktiver. Næste møde blev fastsat til den september 2011 i Haag. Det efterfølgende møde blev fastsat til den februar 2012 i Liverpool. 3. Møde i projektgruppen vedr. markedsovervågning. Produktsikkerhedsdirektivernes rækkevidde blev drøftet. Specielt blev nævnt mobile borerigge, idet maskindirektivet, PED og ATEX-direktivet ikke gælder, selvom det er det samme udstyr, som anvendes på faste borerigge. Spørgsmålet om behovet for harmoniserede standarder på området blev drøftet. Det blev fastslået, at hvis produktsikkerhedsdirektiverne skal udvides til at gælde for mobile anlæg, skal det godtgøres, at den eksisterende regulering ikke giver tilstrækkelig høj grad af sikkerhed. En del af mødet fandt sted på virksomheden National Oilwell Varco, som fabrikerer kontrolstationer for drillers på borerigge (faste og mobile) samt rørhåndteringsudstyr. Formålet med mødet var at afklare rækkevidden af produktsikkerhedsdirektiverne på virksomhedens produkter som led i en fælles forståelse af direktivernes anvendelsesområde. Casen viste, at der er behov for en liste over det udstyr, der findes på borerigge med angivelse af, i hvilket omfang det er omfattet af produktsikkerhedsdirektiverne, herunder også lavspændingsdirektivet og de tilknyttede harmoniserede standarder. Næste møder er planlagt til den april 2011, den maj 2011 samt i juni Danmarks Rederiforening bemærkede, at en international regulering var at foretrække frem for en særskilt EU-regulering der kunne gøre det vanskeligt at få bygget rigge i Østen. Når MODU s er undtaget fra Maskindirektivet skyldes det hensyntagen til en international regulering, der så på EU plan er indført via skibsudstyrsdirektivet for sikkerhedsudstyr om bord. I den forbindelse blev nævnt, at boreudstyr som regel opfylder API standarderne. 3

4 Energistyrelsen svarede, at hvis API standarderne ikke tager fornødent hensyn til sikkerhed, så er det et problem. EU EU-specialudvalget vedr. arbejdsmarkedet og sociale forhold Vedrørende mødet i udvalget den 25. februar 2011 blev oplyst, at man regner med, at direktivforslaget om elektromagnetiske felter og bølger afsluttes under det polske formandskab med henblik på ikrafttræden i foråret Samarbejdsudvalget vedr. Sø, Luft og Energi (samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Søfartsstyrelsen, Luftfartsvæsenet og Energistyrelsen) På mødet den 16. marts 2011 orienterede Arbejdstilsynet bl.a. om, at man forventede at sende et forslag til ændring af arbejdsmiljøloven til høring. Ændringerne vedrørende risikobaseret tilsyn, øget vejledning fra AT til små virksomheder og differentierede bøder. Energistyrelsen havde modtaget høringen den 23. marts. Vedr. det danske EU-formandskab forventes det, at arbejdstidsdirektivet (hviletid) tages op. Desuden forventes det, at direktivet om manuel håndtering af byrder skal behandles. Måske vil en revision af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer også skulle behandles. REACH-forordningen, og direktiv om indretning af personlige værnemidler blev også nævnt. 2.3 Status for opfølgning på Deepwater Horizon ulykken 3rd NSOAF-EU Joint Work shop on the Safety of the Offshore Oil and Gas Industry. Energistyrelsen har den 1. marts 2011 deltaget i 3rd NSOAF-EU Joint Work shop on the Safety of the Offshore Oil and Gas Industry. NSOAF udtalte bl.a., at Kommissionen bør komme med et udspil, som man så kan forholde sig til. NSOAF nævnte endvidere, at meget kunne gøres for at undgå en hændelse som den på Deepwater Horizon med den gældende nationale lovgivning. Det blev diskuteret, hvor meget industrien kan klare selv og myndighedernes rolle. Funktionsrettede regler blev nævnt frem for detailregler. Storbritannien gav en præsentation af en rapport om arbejdet i Department of Energy & Climate Change set i lyset af Deepwater Horizon ulykken. Det fremgik af præsentationen, at Storbritannien har robuste krav og et system, hvor der er adskilte myndigheder for hhv sikkerhedstilsyn og tildeling af licenser/ressourcetilsyn. DG Energy oplyste på workshoppen, at der er et dokument på vej til offentlig høring som led i udarbejdelsen af et impact assessment dokument, hvilket er en standardprocedure i EU. Energistyrelsen oplyste, at styrelsen senere oplyser om, hvordan processen vedrørende besvarelsen af høringen fra DG Energy vil blive håndteret fra myndighedsside. Øvrige parter forventes at svare selv. Svarfristen er den 11. maj Workshop on technical standards for equipment used in the offshore oil and gas industry 4

5 Workshoppen blev afholdt den 22. marts 2011 i Bruxelles. Det var EU-Kommissionen (DG Enterprise and Industry), som stod for workshoppen, og deltagerne var fra Kommissionen, nationale myndigheder, NSOAF, standardiseringsorganisationer, operatører (OGP) og udstyrsfabrikanter. Workshoppen er afledt af Kommissionens meddelelse af den 12. oktober 2010 til Europa-Parlamentet og Rådet om håndtering af sikkerheden i forbindelse med olieog gasaktiviteter offshore. Hensigten med workshoppen var at drøfte, hvordan man kan fremme udviklingen af de nødvendige tekniske standarder. På mødet konkluderede Kommissionen (Ian Fraser), at man samtidig skal opnå kvalitet og produktion. Selvom man bruger det bedste udstyr, kan der ske en ulykke, hvis det ikke bliver brugt korrekt og tilset ordentligt. Når man læser rapporterne, ser det ud til, at hovedproblemet er selskabets anvendelse af procedurer. Man skal også se på, om der skal udfærdiges standarder til produkterne. Drilling contractors og fagforeningerne bør kontaktes. 4th NSOAF EU Joint Workshop on the safety of the offshore oil and gas industry Energistyrelsen oplyste, at mødet afholdes den 29. marts 2011 i Bruxelles. Der mangler fortsat at blive cirkuleret et egentligt udkast fra Kommissionen om hvilke fremtidige tiltag de agter at gøre på området. Umiddelbart ser det ud til, at der lægges op til et omnibusforslag, som dækker hele det reguleringsmæssige spektrum. Energistyrelsen og Norge holder indlæg om response to oil spills. På dagsordenen er endvidere dekommissionering. Søfartsstyrelsen oplyste, at der er ved at ske en revision af EMSA-forordningen, som indeholder et punkt om offshoreaktiviteter. Beredskabsudstyr til skibe kan bruges ved olieudslip, men det er uklart hvem der betaler. Kommissionen har en interesse i, at EMSA på vegne af Kommissionen fører tilsyn, hvilket medlemslandene er imod. Mærsk Oil spurgte til Energistyrelsens holdning til dekommissionering. Energistyrelsen svarede, at det ikke var oplyst, hvad Kommissionen agtede at drøfte under dette punkt, hvorfor man i første omgang ville høre hvad Kommissionen havde at sige. 2.4 Status for nye regler og vejledninger efter offshoresikkerhedsloven siden sidste møde Energistyrelsen oplyste, at bekendtgørelsen om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er udskudt i overensstemmelse med, hvad der var aftalt på sidste møde i Offshoresikkerhedsrådet. Bekendtgørelsen skulle afvente udstedelsen af de bekendtgørelser, som der konkret henvises til i et bilag. Vejledningerne har været udskudt længe, og hvis det vurderes, at de skal ajourføres, må vejledningerne igennem tilblivelsesproceduren igen. Hvad angår vejledningen om faste anlæg er prognosen, at den kan tiltrædes på OSR-mødet i juni Energistyrelsen oplyste, at ændringen af offshoresikkerhedsloven, L 142, blev fremsat den 9. februar 2011, 1. behandling den 25. februar 2011, hvor der ikke var nogen spørgsmål og at 2. behandling er planlagt til den 28. april behandling er planlagt til den 5. maj Der forventes meget få ændringsforslag og kun af lovteknisk karakter. Ændringen af undergrundsloven, L 141, blev fremsat den 9. februar 2011, 2. behandling er planlagt til den 17. maj 2011, og 3. behandling planlagt til den 24. maj Der er indtil nu 5

6 kommet 18 spørgsmål under udvalgsbehandlingen. Langt de fleste går på lagring af CCS og nogle enkelte på geotermi. 2.5 Nyt på arbejdsmiljølovens område Arbejdstilsynet orienterede om, at der netop er indgået en aftale mellem regeringen og S, DF og R om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Strategien understøttes af 19 underinitiativer. Hovedelementerne i den nye strategi er risikobaseret tilsyn, bagatelgrænse, dialog med virksomhederne og differentierede bødestørrelser (efter virksomhedernes størrelse). I 2020 skal der være: 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker, 20 procent færre psykisk overbelastede, og 20 procent færre med overbelastninger af muskel og skelet. Der er fastsat midtvejsevalueringer i 2014 og Ændringsforslag til arbejdsmiljøloven bliver fremsat en af de nærmeste dage, og lovændringen foreslås ikraftsat den 1. januar I den forbindelse skal bekendtgørelserne tilpasses, så det bliver et travlt efterår. Arbejdstilsynet vil på det næste møde i Offshoresikkerhedsrådet nærmere uddybe forslagene om risikobaseret tilsyn og bagatalgrænser. 2.6 Nyt på søfartsområdet Søfartsstyrelsen orienterede om, at den nye MODU kode træder i kraft den 1. januar 2012, samt at der er udkommet en ny konsolideret udgave af LSA koden. Søfartsstyrelsen foreslog, at man i arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet drøfter den nye kode. I den forbindelse kunne drøftes, hvordan den håndteres i henseende til ALARP, sikkerheds- og sundhedsredegørelsen samt ledelsessystemet. Maersk Drilling mente, at det er en oplagt opgave for arbejdsgruppen. Energistyrelsen udtalte, at emnet vil blive taget med på dagsordenen på det næste møde. 2.7 Nyt på havmiljøområdet Miljøstyrelsen oplyste, at man er gået i gang med implementering af havstrategidirektivet. Målet er, at der i 2020 ikke må være skadelige udledninger til havet. Spørgsmålet er, hvad der forstås ved skadelige udledninger, herunder hvad vi skal ned på, når vi når frem til Der anvendes en risikobaseret tilgang. Miljøstyrelsen orienterede endvidere om, at der i marts 2011 har været en lille hændelse, hvor der fra en rørledning var et olieudslip på 850 liter. Der er undersøgelser i gang for at konstatere, om der er nye lækager. 6

7 2.8 Nyt på luftfartsområdet Der var intet nyt. 2.9 Øvrige orienteringspunkter Energistyrelsen fortalte, at styrelsen har fået en del henvendelser om, hvad der skal sættes i stedet for retningslinjerne for design af faste offshore anlæg, som ikke længere er medtaget på styrelsens hjemmeside. Energistyrelsen har i den forbindelse svaret, at der er ved at blive udarbejdet en ny vejledning, og at de selskaber, som udbyder opgaver selv skal specificere, hvilke standarder der skal følges. Det er ikke længere muligt at henvise til, at man skal følge retningslinjerne. 3 SOK helikoptere og helikopterdæk (vægt og begrænsninger) Energistyrelsen informerede om, at punktet var sat på dagsordenen, fordi der er nogle redningshelikoptere (EH 101), som er tungere end de tidligere anvendte helikoptere, og at der fortsat er helidæk, som ikke kan bære den fulde vægt af disse helikoptere. Energistyrelsen spurgte, hvad det betyder for beredskabet, og om punktet burde medtages i Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe. Trafikstyrelsen mente ikke, at der er problemer, idet Trafikstyrelsen har accepteret en impactfactor på 1.5 for eksisterende anlæg og en impactfactor på 2.5 for nye anlæg. DONG E&P fortalte, at MTOW på Siri helikopterdæk er reduceret til 9300 kg og at dette er meddelt Trafikstyrelsen. DONG E&P er ved at undersøge hvad der skal til, hvis MTOW for Siri helikopter dækket evt skal forøges fra 9300 kg. Trafikstyrelsen udtalte, at hvis en helikopter skal samle nødstedte op fra et offshoreanlæg, bliver helikopteren hængende lige over helikopterdækket, og at denne fremgangsmåde ikke indebærer en større risiko. Energistyrelsen konkluderede på baggrund af drøftelsen, at der ikke er noget problem, og at der derfor ikke er grundlag for at gå videre med problemstillingen i Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe og i Offshoresikkerhedsrådet. 3F, Hotel og Restauration bad om, at Offshoresikkerhedsrådet bliver informeret, når DONG E&P er færdig med undersøgelserne vedr. eventuel forøgelse af MTOW for helikopterdækket på Siri. Hvilket DONG E&P gav tilsagn om. 4 Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) CO-industri foreslog fra LO-siden som ændringsforslag til udkastet til kommissorium for arbejdsgruppen, at man bibeholder den hidtidige repræsentation med 4 personer fra arbejdstagersiden og 4 personer fra arbejdsgiversiden således, at LO/FTF får tre pladser. Maskinmestrenes Forening tilsluttede sig forslaget således at Fællesrepræsentationen og Søfartens Ledere deler den sidste plads. 7

8 Offshoresikkerhedsrådet tiltrådte, at kommissoriet udfærdiges med et indhold som angivet ovenfor. Kommissoriet udsendes med anmodning om udpegning af medlemmer af arbejdsgruppen. Energistyrelsen bemærkede til de foreslåede arbejdsopgaver for arbejdsgruppen, at ikke alle punkterne var fremme på konferencen i Offshoresikkerhedsrådet den 17. januar Udover de anførte punkter bliver det også, som følge af ændringen af offshoresikkerhedsloven, som forventes at træde i kraft den 1. juni 2011, nødvendigt at ændre en lang række gældende bekendtgørelser. Det blev foreslået, at arbejdsgruppen selv fastlægger prioriteringen og afviklingen af arbejdsopgaverne. Offshoresikkerhedsrådet tiltrådte, at rådet ved en skriftlig høring tiltræder en revideret liste over arbejdsopgaverne. Mærsk Oil udtalte, at selskabet ønskede en vejledning til den nye driftsbekendtgørelse, og at det bør indgå i arbejdsgruppens arbejde. Energistyrelsen konkluderede, at Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe arbejder videre med en prioritering af arbejdsopgaverne samt en plan for afviklingen. Hvad angår referatet fra konferencen i Offshoresikkerhedsrådet den 17. januar 2011 oplyste Energistyrelsen, at afsnit 3 på side 2 kunne misforstås, som om der er problemer på dansk sektor, hvilket ikke er tilfældet. Det var med henvisning til Macondo-ulykken, at udtalelsen var faldet. DONG Energy E&P lovede, at Energistyrelsen vil modtage en revideret sætning fra Hans Jørn Johansen (modtaget efterfølgende) Energistyrelsen bemærkede til samme referat, at der på side 4 bør indsættes Energistyrelsens udtalelse om, at styrelsen fastholdt, at styrelsen ved tilsynsbesøg på offshoreanlæg holder møder med sikkerhedsrepræsentanterne. Referatet vil blive revideret og udsendt som endeligt referat. 5 Orientering vedr. tematilsyn om psykisk arbejdsmiljø Energistyrelsen gennemgik sit notat om tematilsynet. Mærsk Oil kvitterede for et positivt forløb af tilsynene med det psykiske arbejdsmiljø, især hvad angår onshore. I henseende til catering var det Mærsk Oil s klare indtryk ved tilsynene, at de udtrykkeligt nævnte, at de føler sig inddraget som en del af holdet. Dansk El-forbund udtrykte betænkelighed ved, at de driftsansvarlige virksomheder har udvalgt de personer, som skulle interviewes. Mærsk Oil svarede, at der var tale om en repræsentativ udvælgelse. Energistyrelsen oplyste, at styrelsen havde fulgt Arbejdstilsynets tankegang ved udvælgelsen, og da der deltog langt flere end de, der blev udpeget, var alle arbejdsfunktioner dækket. Så i praksis gav det ikke anledning til problemer, at deltagerne var udvalgt af virksomhederne. 8

9 3F, Hotel og Restauration udtalte, at det er positivt, at man er begyndt at tale om mobning, da det er et skridt på vejen til, at det bliver bedre. Søfartens Ledere spurgte, om man i forbindelse med samtalerne var kommet ind på de mange forskellige nationaliteter og multikulturelle forhold, der er om bord på riggene. I handelsflåden ses det nogle steder at være et problem, så hvorfor skulle det ikke også være det på riggene. Der er mange barrierer herunder engelsk som arbejdssprog. Energistyrelsen svarede, at styrelsen har oplevet medarbejdere, som ikke har ret gode engelskkundskaber, og at dette er et problem, som styrelsen er begyndt at forholde sig til. Der kommer flere papirer på engelsk. Det har ikke været omtalt som et psykisk arbejdsmiljøproblem. Maersk Drilling nævnte, at det er en forudsætning, at man skal kunne engelsk. I Norge er der krav om, at alt sikkerhedsrelateret materiale skal være på både engelsk og norsk. Ensomhed er ikke noget, som man har flaget som et problem. Energistyrelsen spurgte, om der er interesse for en tilbagemelding til Offshoresikkerhedsrådet om tematilsynet om muskel- og skeletbesvær. Offshoresikkerhedsrådet var interesseret i en tilbagemelding herom. 6 Eventuelt Der var intet under dette pkt. Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet afholdes torsdag den 23. juni 2011 kl

OIL AND GAS DANMARKS OLIEOG GASPRODUKTION. and Subsoil. anvendelse af undergrunden

OIL AND GAS DANMARKS OLIEOG GASPRODUKTION. and Subsoil. anvendelse af undergrunden OIL AND GAS DANMARKS PRODUCTION IN DENMARK OLIEOG GASPRODUKTION and Subsoil samt anden Use anvendelse af undergrunden 2012 FORORD Når man ser på den historiske udvikling for den danske olie- og gasproduktion,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011

Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Velkomst ved Flemming Hansen Flemming Hansen bød velkommen til informationsmødet. Det sidste møde

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal Til DLI-medlemmerne 4. oktober 2013 Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere