Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010"

Transkript

1 Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde torsdag den 29. september 2011 på Jes Kruse-Skolen, Egernførde Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af mødeleder og protokolfører 2. Meddelelser 3. Godkendelse af protokollat fra det ekstraordinære fællesrådsmøde den 14. marts Beretninger for skoleåret 2010/ Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning 6. Valg af formand og næstformand 7. Orientering om forældreweekenden den 17. og 18. februar Aktion ligestilling lørdag den 21. april Eventuelt Direktionens skriftlige beretning var inden mødet blevet udsendt som bilag til dagsordenspunkt 4. Deltagere: I mødet deltog 65 fællesrådsmedlemmer, 8 suppleanter (deraf 7 stemmeberettigede), gæster og repræsentanter for lønnede medarbejdere, i alt 103 personer. Efter fællessangen Det lysner over agres felt bød formand Per Kristian Gildberg alle deltagere velkommen og åbnede mødet med at give ordet til skolelederen ved Jes Kruse-Skolen, skoleinspektør Peter Olesen Müller, som kort berettede om Jes Kruse-Skolen, der havde været foregangsmand for fællesskole-tanken ved Skoleforeningen. Desuden var der en officiel hilsen til Fællesrådet fra den danske regering og Dansk Generalkonsulat ved konsul Henrik Hansen. 1. Valg af mødeleder og protokolfører Formanden foreslog på Styrelsens vegne Martin Lorenzen til mødeleder og Ingolf Julius til protokolfører. De foreslåede blev enstemmigt valgt. Mødelederen takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed. 2. Meddelelser Formand Per Gildberg startede med en præsentationsrunde af styrelsesmedlemmerne. Herefter meddelte han, o at miljø- og energiudvalget under Skoleforeningen var et åbent udvalg, hvor interesserede fællesrådsmedlemmer til enhver tid var velkommen til at deltage i udvalgsarbejdet, o at der var planlagt en Schulkongress i Berlin den med emnet Ganztagsschule verändert, et emne med relevans til skolestrukturen ved Skoleforeningen, o at der var aftalt styrelsesmøde den Mødet var åbent for interesserede medlemmer, Side 1 af 5

2 o at fællesrådsmedlemmerne havde en konference på IDA, som man var meget velkommen til at benytte sig af. Såfremt enkelte fællesrådsmedlemmer havde problemer med adgangen til konferencen eller havde spørgsmål til den, kunne man henvende sig til skolekonsulent Hans- Christian Christiansen og få den fornødne hjælp samt information, o at det næste ordinære fællesrådsmøde var planlagt til den Protokollat fra det ekstraordinære fællesrådsmøde den 14. marts 2011 Formand Per Gildberg gjorde opmærksom på, at overskriften for protokollatet skulle ændres, idet der havde været tale om et ekstraordinært møde og ikke et ordinært møde. Da man på det ordinære møde den ikke havde nået at færdigbehandle dagsordenen for mødet, havde det været nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært møde den Med denne ændring satte mødelederen protokollatet til afstemning. Protokollatet blev godkendt ved 6 afholdelser. 4. Beretninger for skoleåret 2010/2011 Formand Per Kristian Gildberg aflagde sin mundtlige beretning for skoleåret 2010/2011. Beretningen blev forinden delt ud på skrift. 5. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning Kirsten Amendt, Kaj Munk-Skolen, ønskede oplyst, om der var truffet en endelig aftale vedrørende Forbundsdagens supplerende tilskud på 3,5 mio. for Hertil kunne direktør Anders Molt Ipsen svare, at alle praktiske forhold i forbindelse med Forbundsdagens tilskud var på plads, og at tilskuddet på 3,5 mio. blev udbetalt i rater i henhold til en aftale desangående. Jytte Nickelsen, Cornelius Hansen-Skolen undrede sig over beslutningsprocessen vedrørende de åbne styrelsesmøder. Hun var af den opfattelse, at styrelsen ved at tage denne beslutning havde tilsidesat Fællesrådets beslutningskompetence. I henhold til tysk foreningsret var styrelsesmøderne principielt lukkede møder. Skulle dette ikke være gældende, var det nødvendigt at nedfælde dette i vedtægterne. Kun når det var vedtægtsbestemt, kunne Styrelsens møder være offentlige, og en vedtægtsændring lå inden for Fællesrådets beslutningskompetence. Martin Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skole, havde ligeledes undret sig over, at den afgående Styrelse havde truffet en så vidtgående beslutning vedrørende de fremtidige styrelsesmøder, som det nu var op til den nyvalgte Styrelse at omsætte uden en fælles drøftelse af emnet i Fællesrådet. Efter hans opfattelse var denne fremgangsmåde i strid med god demokratisk skik. Formand Per Gildberg påpegede, at emnet åbne styrelsesmøder var vedtaget som en konsekvens af Skoleforeningens informationspolitik, og var herefter blevet nedfældet i Styrelsens forretningsorden. Forud for beslutningen om åbne styrelsesmøder havde der fundet en bred diskussion sted vedrørende dette spørgsmål bl.a. på et fællesrådsmøde i oktober Styrelsen havde desforuden indhentet en juridisk vurdering desangående og havde fået oplyst, det ikke fremgik af tysk foreningsret, at Styrelsens møder skulle være lukkede møder. På den baggrund havde Styrelsen besluttet at åbne dem ved hjælp af en ændring af sin egen forretningsorden. Side 2 af 5

3 Jens Søren Jess, Hanved Danske Skole, havde med tilfredshed konstateret, at Sydslesvig-tillægget for gymnasielærernes vedkommende var taget ud af overenskomsten for denne medarbejdergruppes vedkommende. Han opfordrede Styrelsen til at forholde sig særlig kritisk over for dette tillæg i forbindelse med overenskomstforhandlingerne med lærerne og pædagogerne og spurgte, hvor mange midler der blev anvendt til dette tillæg på årsbasis. Desuden efterlyste han ideer for, hvordan man kunne få mere liv i Fællesrådets konference på IDA. Per Gildberg svarede, at spørgsmålet om Sydslesvig-tillægget var et forhandlingsspørgsmål overenskomstparterne imellem. Parterne skulle nødvendigvis nå til enighed om dette, og her var Skoleforeningen som arbejdsgiver oppe mod en stærk fagforening, der i en konfliktsituation ville kunne ramme Skoleforeningen med en boykot af ledige stillinger; men Skoleforeningen var anvist på pædagogisk arbejdskraft fra Danmark. Direktør Anders Molt Ipsen bekræftede, at direktionen forhandlede om en afvikling af Sydslesvigtillægget, der i dag kostede godt 2,5 mio. årligt. En aftale om en afvikling ville imidlertid ikke give en besparelse her og nu, da det ville forudsætte, at fagforeningerne kunne acceptere en lønnedgang for deres medlemmer, hvilket var en utopisk tanke Derfor måtte en eventuel afvikling ses som en langsigtet strategi med en fremtidig besparelseseffekt på lønområdet. Niels Ole Krogh, Duborg-Skolen, havde været glad for at kunne læse om de mange energetiske saneringer af bygningsmassen, som gavnede miljøet. Han savnede imidlertid henvisninger til pædagogiske projekter i institutionerne, som var egnede til at påvirke os i retning af en mere miljørigtig adfærd. Han opfordrede fællesrådsmedlemmerne til lokalt at sætte miljøet på dagsordenen, så de adfærdsmæssige aspekter ikke blev glemt. Da der ikke var flere, der ønskede ordet, satte mødelederen formandens beretning til afstemning. Beretningen blev godkendt med to afholdelse. 6. Valg af formand og næstformand Valg af formand: Styrelsesmedlem Udo Jessen foreslog på Styrelsens vegne genvalg af formand Per Gildberg. Per Gildberg tilkendegav, at han var villig til at fortsætte som formand. Resultatet af den skriftlige afstemning viste, at 64 stemte for, 2 stemte imod, og 4 afholdt sig fra at stemme. Dermed var Per Gildberg valgt som formand for en ny 3 års periode. Valg af næstformand: Styrelsesmedlem Per Gildberg foreslog på Styrelsens vegne genvalg af næstformand Udo Jessen. Paul Salwik, Jernved Danske Skole, foreslog styrelsesmedlem Birgit Jürgensen-Schumacher til næstformandsposten. Men hun ønskede ikke at stå til rådighed. Side 3 af 5

4 Efter at Udo Jessen havde meddelt, at han var villig til at tage imod genvalg, satte mødelederen forslaget til skriftlig afstemning. Udo Jessen blev valgt med 60 ja-stemmer. 6 stemte nej, 2 stemmesedler var ugyldige og én blank. 7. Orientering om forældreweekenden den 17. og 18. februar 2012 Næstformand Udo Jessen orienterede om det foreløbige program for forældreweekenden. Programmet om fredagen var forbeholdt Fællesrådets medlemmer og ville byde på intern information om og drøftelse af Fællesrådets rolle og opgaver i Skoleforeningen. Udo Jessen fremhævede, at fredagen var en udmærket lejlighed til at lære hinanden at kende, idet aftenen bl.a. ville byde på socialt samvær. Lørdagens program var til gengæld åbent for alle interesserede. Emnet/emnerne for programmet den dag lå ikke helt fast endnu, men skulle være af interesse for en større kreds end blot fællesrådsmedlemmerne. Martin Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skole, bad om, at man ved planlægningen tog hensyn til, at fredagen for en del fællesrådsmedlemmer var en normal arbejdsdag, og at disse ikke kunne nå frem tidlig eftermiddag. Desuden foreslog han, at man bl.a. kunne bruge noget af lørdagen til forberedelse af aktionsdagen den 21. april Udo Jessen lovede at tage det med hjem til det arbejdsudvalg, der stod for planlægningen af forældreweekenden. 8. Aktion ligestilling lørdag den 21. april 2012 Direktør Anders Molt Ipsen orienterede Fællesrådet om, at de sydslesvigske organisationer havde besluttet at gå sammen om en fælles aktionsdag til fordel for ligestillingen i forbindelse med landet Slesvig-Holstens tilskud til mindretallets skolevæsen. Datoen var valgt ud fra den endelige dato for landdagsvalget i 2012, som afholdes den 6. maj. Aktionen var planlagt i tidsrummet kl Anders Molt Ipsen bad fællesrådsmedlemmerne om at sætte kryds i kalenderen allerede nu, fordi der ville blive brug for hjælp og god opbakning den dag. Jens Søren Jess, Hanved Danske Skole, orienterede om, at der inden for Interreg-projektet Mindretalsliv blev arbejdet på udgivelsen af en DVD, der bl.a. ville indeholde et klip fra demonstrationerne mod nedskæringen af de offentlige tilskud til Skoleforeningen i juni Han lovede at undersøge, om dette klip kunne gøres tilgængelig f.eks. via Facebook. Såfremt det var teknisk muligt, var han parat til at lægge det ud via sin egen side på Facebook. Måske kunne man her finde inspiration til den planlagte aktionsdag i april. 9. Eventuelt Martin Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skole, spurgte, om der var mulighed for at få tilsendt direktionens beretning lidt tidligere, gerne sammen med mødeindkaldelsen. Da det altid var en ret fyldig beretning, kunne det knibe med at få den læst inden mødet, når man kun havde nogle få dage til det. Direktør Anders Molt Ipsen ville godt se på det, men kunne ikke på stående fod love, at direktionens beretning kunne fremsendes sammen med mødeindkaldelsen. Side 4 af 5

5 Herefter kunne formanden takke Martin Lorenzen for mødeledelsen og Jes Kruse-Skolen for at huse fællesrådsmødet. Fællesrådet afsluttede mødet med sangen Septembers himmel er så blå. Mødet sluttede klokken Formand Per Kristian Gildberg Næstformand Udo Jessen Protokolfører Ingolf Julius Side 5 af 5

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen FLENSBORG AVIS Lørdag 4. oktober 2003 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Tema. Hvad er det,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Ny formand: Historisk dag for mindretallet

Ny formand: Historisk dag for mindretallet Lørdag, 11. oktober 2014 www.skoleforeningen.de/fokus Bytte viden Bytte viden café på A. P. Møller Skolen har været samlingspunkt for vidensdeling mellem lærere og pædagoger i Sydslesvig. Side 2 Jeg kan

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere