Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat"

Transkript

1 Arbejdermuseet, København marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen om at forøge Fonden til fordel for syge og værdigt trængende 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 6. Fastsættelse af kredskontingent kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent 7. Eventuelt 1. Valg af dirigent Mere end 100 mennesker deltog i generalforsamlingen. Helle Lise Ritzau Kaptain blev valgt til dirigent. Dirigenten meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i januar-nummeret af Fagbladet Journalisten. 2. Formandens beretning Beretningen kan læses i sin fulde længde på kredsens hjemmeside. Beretningen var Julie Rosenkilde Nielsens sidste som formand for kredsen. Formandens beretning blev efterfølgende sendt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. Derefter blev fire stemmetællere valgt, og samtidig orienterede dirigenten om, at punkt nummer seks blev flyttet op efter punkt tre. 3. Kredsens regnskaber Kasserer Frederik Monrad Juel orienterede forsamlingen om det forgangne års kredsindtægter og udgifter. Kredsen har fået 1,66 millioner kroner i indtægter i Bestyrelsen har længe haft ambitioner om at bruge flere penge på medlemmer og derved også få brugt mere af den formue, som kredsen har fået gennem årene. Den ambition er lykkes, og i 2013 har bestyrelsen haft udgifter for i alt kroner, hvoraf udgifter til medlemsmøder og aktiviteter udgør kroner. Kassereren orienterede om, at formandens honorar denne gang har været højere end tidligere, da det er blevet efterreguleret. Formanden har fået for lidt i honorar de tidligere år. Bestyrelsen har brugt kroner på bestyrelsesmøder. Det beløb er højere end forrige år, fordi bestyrelsen har afholdt kredstræf på Hotel Bella Sky for de andre kredse i Dansk Journalistforbund. Der er brugt kroner på medlemsmøder. Og så har flere journalistpraktikanter benyttet sig af kredsens støtteordning, og der er derfor udbetalt kroner til studie- og elevrejser.

2 I alt er der et underskud i budgettet på kr. Det skyldes, at der denne gang er brugt flere penge på medlemsmøder og andre tilskud. Kredsen har nu en formue på kroner. Et kredsmedlem fra salen bemærkede, at der ikke var givet nogen penge til Stutgården i regnskabsåret. Kassereren svarede, at der blev givet støtte til Stutgården som de andre år, men at pengene endnu ikke var udbetalt, så det kom med i det kommende budget. Bemærkninger fra faglig revisor, Elon Cohn Elon Cohn gratulerede bestyrelsen, fordi det var lykkedes at nedbringe formuen. Og på den rigtige måde da pengene var brugt på medlemsaktiviteter. Bestyrelsen havde frekventeret kaffebarer af og til. Der var afholdt julefrokost, hvor kuvertprisen var holdt på et fair niveau, fortalte han til forsamlingen. Drinks og debat-arrangementerne var ligeledes holdt på et rimeligt niveau. Kostede kroner pr. gang. De journaliststuderende havde i gennemsnit fået kroner i tilskud og ikke 1.500, som kassereren ellers annoncerede. Der havde været afholdt et fundraising-arrangement til kroner for 118 personer med mad og drikke. Den faglige revisor kunne godkende alle bilag og regnskabet. Dog var 2,5 millioner kroner i formue lidt for meget. Elon Cohn anbefalede at nedbringe formuen til 2 millioner kroner, og så kunne kredsen bruge endnu flere penge på medlemmerne. Regnskabet blev herefter enstemmig vedtaget. Kassereren fremlagde derefter kredsens forslag til næste års budget. Bestyrelsen budgetterer med uændret kontingent og renteindtægter Man budgetterer med et underskud på kroner, heraf stammer de fra det beløb, som bestyrelsen foreslår, at man overfører til 'Fonden til fordel for syge og værdigt trængende'. Et medlem spurgte, hvorfor renten er så lav, så likviderne derved var så mange. Der blev spurgt, om man ikke kunne investere pengene og dermed få et større afkast. Kassereren svarede, at det aldrig var noget, bestyrelsen havde overvejet, men at det var noget, som den kommende bestyrelse kunne se nærmere på.

3 6. Fastsættelse af kredskontingent Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 4. Forslag om forøgelse til fordel for syge og værdigt trængende. Midlerne fra fonden bliver uddelt efter ansøgning. Forslaget går på at tage af formuen, så fonden kommer op på kroner. Et medlem spurgte, hvor mange værdigt trængende, der ansøgte. Formanden fortalte, at der er mange flere ansøgere, end der er penge til. Rigtig mange kollegaer har hårdt brug for økonomisk hjælp i disse tider, men selv om folk kun får mindre pengebeløb af mellem kroner, så får bestyrelsen tilbagemeldinger, der viser, at selv små beløb, betyder meget for værdigt trængende. 'Vi kan ikke betale deres husleje, men pengene gør en forskel', sagde formanden. Et medlem foreslog, at man udvidede fonden til kroner. Det var noget, som bestyrelsen allerede havde diskuteret. I første omgang var de det mest fornuftige også set i lyset af, at der var brugt mange penge på medlemsaktiviteter i Derudover vil bestyrelsen også gerne bruge penge på andre ting i fremtiden. Det ville være bedre at hæve beløbet ad flere omgange i stedet for at have ét stort beløb en gang. Især fordi udgifterne havde været store i 2013, svarede formanden. Og bestyrelsen havde i samarbejde med DJ's jurister vurderet, at kroner var den mest fornuftige løsning. Et medlem opfordrede bestyrelsen til, at de kroner blev investeret i C20-aktier i stedet for en investeringsforening. Kassereren forklarede, at bestyrelsen følger forbundets investeringsstrategi, selv om en aktieinvestering måske ville give et bedre afkast. Medlemmet Erik Svare fremlagde et ændringsforslag, så beløbet skulle hæves til kroner til fonden. Ændringsforslaget blev sendt til afstemning. Fem undlod at stemme. 36 stemte for. 57 stemte imod. Forslaget faldt. Bestyrelsens oprindelige forslag blev herefter sendt til afstemning og blev vedtaget. Dog var 2,5 millioner kroner i formue lidt for meget. Elon Cohn anbefalede at nedbringe formuen til 2 millioner kroner, og så kunne kredsen bruge endnu flere penge på medlemmerne. To millioner i reserver må være passende man skal jo have en reserve til uforudsete hændelser. Fremadrettet ville bestyrelsen overveje at bruge mere af bestyrelsens formue på at føre over i fonden, bemærkede kassereren.

4 5. Valg. Der skulle vælges en formand og en næstformand samt fem bestyrelsesmedlemmer (Tre af dem skulle vælges for to år. To for et år) og tre suppleanter for et år. To stillede op til formandsposten; Frederik Monrad Juel samt Johnny Frederiksen. Johnny Frederiksen har siddet i bestyrelsen i to år og stillede op for at få mere faglighed ind i bestyrelsen. Sidder i forvejen i Pressefotografernes bestyrelse. Vil lave nogle af arrangementerne om til mere faglige arrangementer. Bestyrelsen skal også have mere kontakt med tillidsfolk og de mindre arbejdspladser samt freelancerne. Er nærmest modstander af en fusion med Kommunikation og Sprog (KS). Frederik Monrad Juel har siddet som kasserer i kredsen i to år. Tre år i hovedbestyrelsen. Sidder i Fagpolitisk udvalg. Været tillidsmand på Berlingske og er nuværende arbejdsmiljørepræsentant. Det bliver svært med en fusion i 2015, fordi man ikke er enig i den politiske struktur. Og så har KS chefer med personaleansvar som medlemmer. En mellemmodel med et tættere samarbejde vil være en bedre løsning. Det er muligt, at en fusion kan komme på tale senere. Per Janus Strange stillede op som næstformand. Har haft ansvaret for arrangementer. Ville trække sit kandidatur, hvis Johnny Frederiksen blev valgt som formand. Martin ville stille op som næstformand, hvis Per Janus Strange trak sig. Han så dog helst, at Per Janus Strange blev valgt. Frederik Monrad Juel opnåede 56 stemmer og Johnny Frederiksen opnåede 46 stemmer, og dermed blev Frederik Monrad Juel valgt som ny formand for kredsen. Per Janus Strange blev valgt som næstformand, da der ikke var andre modkandidater. Til bestyrelsen blev valgt følgende fem medlemmer: Niels Peter Arskog. Har siddet i bestyrelsen i fem år. Har lavet, avis, fagblad, magasiner, radio, tv og været chefredaktør og redaktør. Er en stor fortaler for medlemsarrangementerne. Tine Johansen. Tidligere journalist og tillidsmand på Ekstra Bladet. Vil trække bestyrelsen i en mere fagpolitisk retning og vil knytte tillidsfolk tættere på kredsen. Rani Bech. Journalist og kommunikatør. Vil lave arrangementer og synes det er vigtigt med en faglig kant. Deniz Serinci. Cand public fra SDU. Skriver for en iransk avis. Ole Sønderby Petersen. Har været tillidsmand. Kompetencer skal udvikles konstant og løbende.

5 Vil gerne vælges og gøre en forskel på det område. Rani Bech og Tine Johansen blev valgt for et år. Niels Peter Arskog, Deniz Serinci, og Ole Sønderby Petersen blev valgt for to år. Suppleanterne blev Agnete Nyboe Andersen (1. supl), Mikkel Noel Lanzky (2. supl.) og Ida Sønderby Rosgaard (3. supl.). De er valgt som suppleanter for et år. Formand Julie Rosekilde Nielsen og næstformand Kristine Bertelsen takkede af og fik et stående bifald med på vejen af generalforsamlingen. Elon Cohn blev genvalgt som faglig revisor. 7. Evt. Et medlem spurgte, om bestyrelsen havde sikret, at kredsens midler stod i en sikker bank. Frederik Monrad Juel svarede, at kredsen fik økonomisk rådgivning af forbundet, og at han var sikker på, de der havde gjort sig de rette overvejelser om, at det var sikkert at have så mange penge stående i samme bank. I dette tilfælde var der tale om Danske Bank. Niels Peter Arskog opfordrede til, at medlemmer, som har brug for ekstra midler, kunne låne kroner af kredsens midler og med en god afdragsordning. Formanden kom med en afsluttende bemærkning, hvor hun takkede for en god og spændende generalforsamling. Debat om fusion med KS Herefter begyndte forsamlingen på en debat om en mulig fusion mellem DJ og KS. Næstformand i DJ, Lars Werge, indledte debatten med et oplæg om forbundets mange forskellige fagholdligheder. - En fusion kan give os en væsentlig større styrke ift. kommunikationsområdet over for de andre fagforbund. - En midtvejsvurdering af fusionen kan læses på DJ's hjemmeside. - Vi er et forbund i udvikling, og det skal vi vedblive at være. Peter Thornvig: Vi står med en succes, eneste forbund der går frem, vi er tæt på medlemmerne og har et stort demokrati. Hvorfor skal vi rive det i stykker. Åbenheden fra KS' side til at tage mere at DJ til sig er blevet større. Det er godt. Vi skal ikke rive det gode i stykker for at opnå en enkelt strategisk fordel. (Werges argument om jo større, jo bedre) Ole Bak: - Hvad er de egentlige fordele? Hvor mange chefer er der i KS?

6 Lars Werge: - Vi fastholder den faglige identitet og kan udbygge den på nogle områder. Vi må erkende, at der ikke er én faglig identitet i DJ i dag og det vil der heller ikke være i et fremtidig forbund. Der går ikke noget af journalisters faglige identitet af, at man åbner dørene fra andre. Det har vi gjort før. Der er chefer i KS, men jeg mener, det er under 200. Et fusioneret forbund skal have nogle vedtægter. Vi har mellemledere allerede. Det kan vi lige så godt se i øjnene. Det kan være muligt, at der nogen, der er så meget chefer, at de ikke skal være i DJ. Kaj Spangenberg: - Hvad skal forbundet hedde? Lars Werge: - Dansk Journalistforbund er så væsentlig en del af vores historie og identitet, og det skal indgå i navnet. Jens Ringberg: - Udelukket at jeg skal gå i fagforening med min chef. Skepsis blandt medlemmerne er DJ's egen skyld. Peter Hertz: - Hvilken faglig profil har et medlem af KS? Lars Werge: - Typisk kvinde, uddannet oversættere eller inden for kommunikation. Ikke mange af dem er medlemmer af en medarbejderforening, da de som regel fylder lidt i en større virksomhed. - Hovedbestyrelsen kommer med en midtvejsredegørelse om fusionen. Det er ikke en anbefaling til Fagligt Forum i april. En stor del af rapporten kommer til at indeholde fordele og ulemper ved en fusion. Fusionen skal måske sendes til afstemning næste år det kommer an på, hvad resultatet af Fagligt Forum bliver. Et medlem opfordrede bestyrelsen til at holde et rigtigt debatmøde om fusionen, og så begyndte middagen. Referent: Maja Lærke Maach

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere