Klinisk Klasseanalyse. Simon Simonsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Klasseanalyse. Simon Simonsen"

Transkript

1 Klinisk Klasseanalyse Simon Simonsen

2 KLINSK ARBEJDE MED FORSKELLLIGE MENNESKER (klasseanalyse) Er der forskel på Er der forskel på borgerne? Sociale forskelle udover køn, race, geografi?

3 Pa/enten som gennemsnitsperson? I det kliniske arbejde med syge og raske mennesker møder man ikke en almen borger eller en gennemsnits person. Folk kommer et sted fra og har en historie der har betydning for den behandling og kommunika/on de skal mødes med. Et menneskes liv er et resultat af mange forhold, baggrund, personlige valg, ydre og indre egenskaber. Klinikeren kommer også et sted fra. Klinikeren er ode kvinde, hvid og fra middelklassen.

4 Jørgen Elm Larsen diskuterer i ar/klen: Klassebiografi og individuel biografi, hvorvidt klassebegrebet er blevet uanvendeligt, fordi at de sidste års samfundsforandringer har betydet at differen/eringen og uligheden ikke længere kan relateres /l klasser. Klassebegrebet er et af de klassiske sociologiske begreber, og spørgsmålet hvorvidt der overhovedet eksisterer klasser har der foregået intense sociologiske debaoer om. Larsen trækker en skillelinie mellem sociologiske teorier der forsøger at forklare hvad der i sociologisk forstand er fundamentalt for gruppe-, bevidstheds- og handlingsdannelse. På den ene side tradi/onelle klasseteorier, der fokuserer på den økonomiske sfære og på den anden postmoderne teorier der /llægger den kulturelle sfære afgørende betydning. Larsens udgangspunkt er at det er praksis, forstået som diskurser, sociale konstruk9oner, repræsenta9oner, organisa9oner og handlinger, der afgør, om der eksisterer klasser, og hvilke klasser der eksisterer. Hans opfaoelse er at specifikke iden/teter ikke er noget man automa/sk har på grund af en bestemt posi/on i samfundsordenen. Klasser er ifølge Larsens opfaoelse ikke noget der opstår på en objek/v baggrund, men noget der skabes iden/tetsmæssigt ud fra fælles erfaringer og ar/kula/oner af interessefællesskab ved at man forstår sig som /lhørende en klasse og handler ud fra denne baggrund. J. E. Larsen: Klassebiografi og individuel biografi. I Social Kri/k 67, Larsen, 2000, p.60.

5 En klassemodel Befolkningen er på personer i alt Opdeling i personers dele (Millionkvar/ler) lidt over 1.21 mio. er 17 år og under lidt under er 65 år og over ca. 3 mio. mennesker i den erhvervsak/ve alder

6 Danmarks Sta/s/k A- indkomst omfaoer løn, ederløn, pensioner, dagpenge, kon- tanthjælp og andre skaoeplig/ge overførsler fra det offentlige før skat. A- indkomsterne svarer /l 85 pct. af indkomst i alt. Størstedelen af forskellen kommer fra renteindtægter, ak/eudbyoer, indkomst fra selvstændig virksomhed og skaoefrie overførsler (boligydelse og børne/lskud). Løn er opgjort inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Løn før skat. Indkomstopgørelsen omfaoer personer, der er fuldt skaoeplig/ge i det pågældende år (bopæl i Danmark hele året), og som er 15 år eller mere ved årets udgang. Det med priser skyldes at tallene kommer fra en undersøgelse hvor man sammenligner år Informa/on om kilder og metoder findes på

7 Gennemsnitlig indkomst 2010 Kr pr. md. Kr ,- års indkomst. ud af alle A- skaoeplig/g personer Kr ,- pr. md. Kr ,- pr. år. Lønmodtagere ( af disse personer er offentlige ansaoe) Kr ,- pr. md. Kr ,- pr. år. Pensionister i alt: Kr m- pr. md. Kr pr. år. Kontanthjælpsydelser mv. Personer: Kr ,- pr. md. Kr A- kasseydelser (Arbejdsløshedsdagpenge, EDerløn, fleksydelse ) personer Kr ,- pr. md. Kr ,- pr. år. S/pendier (SU). Personer i alt: Her/l kommer der personer på sygedagpenge (Opdelingen er baseret på begrebet: IndkomsOype, som er det der angives når der hver enkelt borger skal opgøre skat. Det handler om hvorvidt personindberetninger er for almindelige lønansaoe eller om de vedrører indkomst for personer under andre regler) * i alt * lidt over 1.21 mio. er 17 år og under * lidt under er 65 år og over * ca. 3 mio. mennesker i den erhvervsak/ve alder

8 Den gennemsnitlige dansker over 14 år havde i 2009 en indkomst på kr., heraf stammede 72 pct. af den samlede indkomst fra erhvervsarbejde, 24 pct. fra overførsler fra det offentlige m.m. og 3 pct. Kilde: Indkomster 2009

9 Indkomst som vi kender det Million- kvar/ler Månedsindkomst Årsindkomst Procent Millionkvar/l 2 Mere end ,- kr ,3 % af alle personer med A- indkomst ,- /l ,- Mellem ,- og (372850/ =8,7%) (8,7/4,5=2 afrundet) ,- Til ,- Mellem ,- og ,- (805530/ =18,9%)( 18,95/4,5=4 afrundet) ,- Til ,- Mellem og ,- (892759/ =20,9%) (20,9%/4,5%=5 afrundet) ,- /l 8.333,- Mellem og ,- ( = )/ =30,8%)( 30,8%/4,5%= ,- /l Mindre end ( = ) / =13,4 )(13,4%/4,5=3 afrundet Løn er opgjort inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Indkomst før skat.

10 Kulturel kapital Økonomisk kapital Over- klasse Chefredaktør Professor Kommunaldirektør Socialchef Adm. direktør direktør Middel- klasse Skolelærer Diplomingeniør Arbejder- klasse Projektsekretær Sosu- hjælper Maskinarbejder Fabriksarbejder Margina- liserede Kontanthjælpsmodtager

11

12 sociology textbook; Society in Focus by William E. Thompson and Joseph V. Hickey published by Pearson. References to all data included in the graphic can be found in Chapter 8 of the book on pages 215 through 217.

13 Poli/k /l teknokra/ - Modkri/k»Lars Olsen har ret i, at magten er gledet over /l et stort netværk af professionelle, eksperter og kendte både når det kommer /l at sæoe dagsordenen og /l at udføre poli/k ( ) De udfordringer, vi står overfor, kræver bare mere og mere ekspertviden og kompetente eliter, der kan få /ngene gjort ( ) Virkeligheden er alt for kompleks /l, at vi kan vende /lbage /l det gamle repræsenta/ve system, hvor vi diskuterede al/ng i /mevis«, forklarede han.

14 Livsindkomsterne er beregnet for årige og tager udover løn højde for perioder med ledighed, men også SU, pensioner og andre former for indkomst og skat. Livsindkomsterne tager højde for, at lange videregående uddannelser typisk giver lav indkomst i de /dlige leveår og højere indkomst senere i livet, mens erhvervsfaglige uddannelser omvendt giver en rela/v høj indkomst /dligt i livet. Tabel 1 nedenfor viser den disponible livsindkomst for de 5 hoveduddannelsesgrupper. Det ses, at der er en klar sammenhæng mellem livsindkomst og uddannelsens længde. Mens en ufaglært over livet har en disponibel indkomst på 9,4 mio., så giver en erhvervsfaglig uddannelse en livsindkomst på godt 11 mio. kr. En kort videregående uddannelse giver 12 mio. kr., en mellemlang videregående uddannelse giver knap 13 mio. kr. og en lang videregående uddannelse giver lidt over 18 mio. kr. Den anvendte metode er beskrevet i boks 1. Beregningerne tager hensyn /l, at personer med nogle uddannelser er mere ramt af ledighed end andre, og at nogle uddannelser, som følge af højere bruooindkomst, betaler mere i skat end andre. Den disponible livsindkomst viser så at sige, hvad der er /lbage /l forbrug af fødevarer, bolig, rejser og andet, når skaoen er betalt.

15 Tabel 1. Disponibel livsindkomst for hovedgrupper Mio. kr. Ufaglærte 9,4 Erhvervsuddannelser 10,8 Korte videregående uddannelser 12,2 Mellemlange videregående uddannelser 12,9 Lange videregående uddannelser 18,4 Anm.: Den anvendte metode er beskrevet i boks 1. Kilde: AErådet på baggrund af IDA- registeret, Danmarks Sta/s/k. hop://www.ae.dk/files/ae_forskelle- i- danskernes- indkomst- gennem- livet.pdf

16 Tabel 4. Livsindkomster på disponibel indkomst. Mellemlange videregående uddannelser Mio. kr. Pædagog 10,6 Sygeplejerske 11,6 Bioanaly/ker 11,7 Socialrådgiver 11,9 Folkeskolelærer 12,8 Ergoterapeut/fysioterapeut 13,1 Journalist/bibliotekar 13,6 Bygningskonstruktør 14,0 Diplomingeniør 15,6 HD/HA 19,1 Gennemsnit for mellemlange videregående uddannelser 12,9 Anm.: Den anvendte metode er beskrevet i boks 1. Kilde: AErådet på baggrund af IDA- registeret, Danmarks Sta/s/k.

17 BruOo indkomst samlet indkomst før der fratrækkes fx skat og skaoemæssige fradrag

18 Arebejdsområder offentlige sektor i antal 1000 Nyr fra Danmarks Sta/s/k Nr juni 2011 hop://www.dst.dk/ pukora/epub/nyt/ 2011/NR286_1.pdf

19 Overførselsindkomst betegner indkomster, som stammer fra statens kasse. Dagpenge, pension, kontanthjælp (bistandshjælp), SU osv. Ifølge Danmarks Sta/s/k var indkomstoverførsler(io) i 2009 nemlig 284 mia BNP mia. kr. i Overførselsindkomstens andel af BNP: 0,171 Af de offentlige udgider blev lidt under 60 pct. anvendt /l produk/on af offentlige serviceydelser, mens lidt over en tredjedel blev brugt på overførselsindkomster (f.eks. dagpenge, pensioner og SU). Over halvdelen af de offentlige udgider i Danmark anvendes i kommunerne, som bl.a. driver børnehaver, plejehjem og folkeskoler. Sammenlignet med andre lande udgør udgider /l offentlig service en ganske stor del af BNP - omkring 28 pct.

20 og Ønsker man fx at vurdere indtjeningsevnen for forskellige uddannelsesgrupper eller faggrupper, vil det være oplagt at se på forskelle i personindkomsten. Ønsker man derimod at vurdere levevilkår og forbrugsmuligheder, vil det odest være mere naturligt at se på familiens indkomst. Personindkomsten afspejler langt fra al/d personens levevilkår en person som ikke selv tjener særligt meget, men som deler økonomi med en anden person som tjener godt, vil jo /lhøre en familie med god levestandard, /l trods for at personen ikke selv bidrager med en stor indkomst. Indkomsterne i denne publika/on stammer som nævnt hovedsageligt fra skaoesystemet, og der skelnes overordnet mellem de tre indkomsoyper: erhvervsindkomst, overførselsindkomst og formueindkomst.

21 en - ksten, ykning e- s/llet, brug ykning [labor s] to ideological conflicts, to state power and to world has become decisive Enhedens og dato : n, > idefod. dato i og n i

22 en - ksten, ykning e- s/llet, brug ykning Reaganomics og Thatcherism Usam/dig poli/sering Enhedens og dato : n, > idefod. dato i og n i Storstrejker og nederlag

23 Arbejdere i en ny en - ksten, ykning verdensorden Østblokkens sammenbrud borzald af sidste rest af trusselspoten/ale e- s/llet, brug ykning Enhedens og dato : n, > idefod. dato i og n i Neoliberaismen slår for alvor igennem Ny arbejdsdiskurs det gode arbejde (DGA), det udviklende arbejde (DUA) arbejde er selvrealiserende, meningsfyldt, udfordrende, et mål i sig selv monopolisering af (forhandlingsret /l) bestemte områder bliver miskrediteret arbejder forsvinder fra sprogbrugen/det giver ikke mening at iden/ficere sig som arbejder

24 Den nye verdensordens en udfordrer - ksten, ykning e- s/llet, brug ykning Grænser: - mellem arbejds/d og fri /d - for eget ansvarsområde id. virksomheden - over for andres ansvarsområder (faggrænser) Enhedens og dato : samt naturligvis over for andre landes arbejdere n, > idefod. dato i og n i

25 I forbindelse med, at jeg har arbejdet sammen med danske kolleger, har jeg også holdt pause med dem, og spist min madpakke i samme skurvogn. en - ksten, ykning e- s/llet, brug ykning Enhedens og dato : Der har vi snakket om det alle bygningshåndværkere snakker om for /den, polakker. Det fylder helt vildt meget. Af åbenlyse årsager: vi sidder i den ene skurvogn og tjener det vi tjener, og inde i en anden skurvogn, lige ved siden af, der kan der sidde nogen, der tjener en tredjedel. De kan i princippet lave det samme vi kan lave, måske ikke i samme tempo og kvalitet, men de er ikke dumme mennesker, og de er lige i ryggen af os. Mathias Tesfaye, 2010 n, > idefod. dato i og n i

26 FTF ungdomsundersøgelse Ungdomsundersøgelse mellem deltog. Valg af fag Arbejdet med mennesker (41%) Faget er spændende(36%) og mulighed for udvikling (36%) og arbejde falder sammen Dec

27 Arbejdsliv 92% vil have fast job kun 2% vil freelance eller projekt jobs Over halvdelen ønsker sig mere fleksibilitet i dog med Løn skal forhandles via overenskomst men med lokal lønforhandling. Løn skal reflektere uddannelses niveau og kompetencer, samt ansvar Karriere er men ledelses ansvar prioriteres ikke som et ønskeligt karrier valg. Dec

28 Det ideelle arbejdsliv. 89% ønsker ikke arbejdsopgaver, de ikke har personlig interesse i. Interessant og spændende arbejde er Arbejdsmiljø særligt det psykiske Tryghed dernæst. Elervidereuddannelses muligheder skal der være og lønnen prioriteres lavest! Dec

29 en - ksten, ykning e- s/llet, brug ykning Enhedens og dato : n, > idefod. dato i og n i

30 Individualiserings- tesen De tradi/onelle livsbanemønstre bliver brudt man forbliver ikke nødvendigvis længere i den klasse man fødes Pligtnormer og faste holdninger og værdier udvandes bl.a. som følge af mobiliteten fra det oprindelige miljø Poli/sk /lhørsforhold /l social klasse forsvinder eller bliver mere flyg/gt I arbejdslivet: kollek/vitet og solidaritet eroderes. Det stærke arbejderkollek/v i virksomhederne mister betydning. Fra offentlighedsdebaoen: kollek/ve rammer føles som spændetrøjer og individet er optaget af egne fordele fremfor fællesskabsløsninger.

31 De borgerlige industriarbejdere Opvækst i landbrug, selvstændigt erhverv, middelklasse uden arbejderklasse - /lhør Liberalis/sk værdisæt borgerligt par/valg Modstander af klassekamps- tænkning Industriarbejdet giver andre erfaringer: Fagforeninger nødvendige pga. ledelsespoli/kken Organisa/onstvang nødvendig for at få sammenhold Storkonflikt legi/mt middel Fagforeningen skal støoe lønmodtagere interna/onalt

32 De unge industriarbejdere Indifferente; uinteresserede; ikke- vidende om arbejdsplads- og fagforenings- spørgsmål Udvikling: /lnærmer sig kollek/ve normer og bevidstheder Ingen stærk individualiseringstendens i arbejdspladsens kontekst Livsbane og livspoli/k vælges ikke frit livsbiografierne skrives ikke i et lukket rum, men ud fra den kontekst, man er indlejret i Tidstypisk mods/lling ml. unge og ældre ud fra helt forskellige genera/onsbestemte vurderinger og værdisæt er ikke en farbar vej for at forstå, hvordan fællesskaber dannes og udvikles

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, Hus 19.1, RUC, 4. Semester

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK Kontanthjælp Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK European Minimum Income Network December 2013 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Panorama.

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Den arbejdende senior Forberedelse til økonomisk tryghed Den frivillige senior Marts 2013 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48

Læs mere

Hvidbog om ulighed 2009

Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark Foto: Polfoto Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr. 4105 ISBN: 978-87-7735-955-2 ISBN-online: 978-87-7735-956-9

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3 / 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3/2011 November 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere