Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika"

Transkript

1 Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 2. marts 2015 Sammenfatning: Mellemøsten og Nordafrika har en årlig økonomisk vækst i omegnen af 3,5 pct., hvilket nogenlunde er det globale gennemsnit. Regionens vækstrater dækker dog over stor variation, hvor skillelinjerne navnlig er bestemt af, hvilke lande der råder over olieressourcer. Den generelle økonomiske udvikling i regionen befinder sig under potentialet og udviklingen i mange af regionens lande er skrøbelig pga. social uro og politiske spændinger. Der er i mange lande behov for strukturelle økonomisker reformer og målrettede tiltag til at håndtere høj arbejdsløshed - ikke mindst blandt unge. Den faldende råoliepris fra stiller de olieeksporterende lande i regionen overfor store udfordringer, idet deres offentlige budgetter i altovervejende grad finansieres af olieindtægter. Manglende diversifikation hos flere af olieeksportørerne gør landene svagt rustet til at modstå effekten af et længerevarende fald i olieprisen. På kort sigt vil mange lande i regionen kunne kompensere ved at trække på tidligere års store opsparing. Faldende turistindtægter som følge af intern politisk uro og afmatning i eurozonen påvirker især de store turistdestinationer såsom Egypten og Tunesien, hvor der dog også er flere økonomiske lyspunkter. De højeste økonomiske vækstrater i 2015 forventes i Qatar, Marokko og Saudi Arabien. På trods af et noget blandet billede af den økonomiske vækst og social uro er der fortsat en stærk investeringsvilje ikke mindst fra europæisk og nordamerikansk side.

2 Analysen Den primære datakilde for nærværende analyse er IMF, hvor andre kilder er anvendt er det eksplicit angivet. Analysen er udarbejdet i samspil med de danske ambassader i regionen. Regionen i økonomisk perspektiv Mellemøsten og Nordafrika rummer både nogle af verdens fattigste lande (Yemen og Mauretanien), lande på et nordeuropæisk indkomstniveau (De Forenede Arabiske Emirater og Kuwait) samt et af verdens rigeste lande (Qatar, målt på BNP per indbygger). Den afgørende velstandsmæssige skillelinje mellem landene i regionen består i, hvorvidt de råder over olie- og gasreserver i store mængder, der kan eksporteres. Israel samt Algeriet og Libyen er dog hver på sin måde undtagelser fra denne regel. Israel har et højt BNP pr. indbygger, selv om landet ikke råder over olie, mens Algeriet og Libyen befinder sig i den omvendte situation af Israel, dvs. med en vis olieeksport, men med et relativt lavt BNP Lande rangeret efter økonomisk størrelse i 2013 BNP (mia. USD) (1) BNP pr. capita (1.000 USD) (1) Olieeksport (% af BNP) (2) Saudi Arabien - 29,8 mio ,9 43 De Forenede Arabiske Emirater - 9,5 mio ,6 28 Iran - 79,4 mio ,8 14 Israel - 7,9 mio ,4 0 Egypten - 84,7 mio ,2 4 Irak - 35,7 mio ,5 44 Algeriet - 40,6 mio ,6 32 Qatar - 2,3 mio ,0 52 Kuwait - 3,5 mio ,2 57 Marokko - 33,9 mio ,1 1 Oman - 4,1 mio ,4 45 Libyen - 5,3 mio. 66 6,1 95 Syrien - 22,2 mio. * 60 Ikke oplyst 8 Tunesien - 11,2 mio. 47 4,3 6 Libanon - 5,3 mio ,1 0 Yemen - 25,5 mio. 40 1,5 14 Jordan - 7,6 mio. 34 5,1 0 Bahrain - 1,3 mio ,9 51 Mauretanien - 4,1 mio. 4 1,1 7 Kilder: 1) IMF, 2) Economy Watch, som hviler på en række primærkilder *) Tallene for Syrien er fra Som det fremgår, er velstanden i vid udstrækning samlet i Golfstaterne og Israel. De enorme eksportindtægter fra olie og for Qatars vedkommende også naturgas gør imidlertid Golføkonomierne sårbare overfor prisfald, men landene har gennem en årrække og med vekslende 2

3 Statsbudgetter, oliepris, US dollar pr. tønde, 2015 succes søgt at mindske sårbarheden ved at forfølge en diversificeringsstrategi med investeringer i andre sektorer. Deres prissårbarhed reduceres også af lave produktionsomkostninger. Saudi Arabien og Irak skønnes at have de laveste produktionsomkostninger i verden. IMF har beregnet den oliepris, som er nødvendig for, at landenes statsbudgetter og udenrigshandel er i balance næste år, og det er værd at bemærke, at de mest sårbare lande er Libyen, Yemen, Iran og Algeriet, mens Kuwait, Qatar, UAE og Saudi Arabien er mere robuste overfor prisfald. Break-even oliepriser for statsbudgetter og betalingsbalancer, kilde: IMF Libyen Iran Algeriet Yemen Bahrain Saudi Arabien Irak UE Qatar Oman Kuwait Betalingsbalance break-even oliepris US dollar pr. tønde, 2015 Olieprisen toppede midlertidigt i andet halvår Siden er prisen faldet markant til et foreløbigt minimum på 47 USD medio januar 2015, og er medio februar 2015 foreløbigt steget til knap 60 USD pr. tønde. Det ses af figuren ovenfor, at den lave oliepris på 47 USD pr. tønde kun gav Kuwait overskud på betalingsbalancen og statsbudgettet. Blandt andet på denne baggrund vurderer IMF i sin seneste regionale oversigt fra januar 2015, at betalingsbalancer og statsbudgetter i de fleste MENA-lande vil blive negative i 2015 og Nøgletal for MENA Gennemsnit Fremskrivning MENA olieeksportører BNP realvækst, pct. 5,4 4,6 2,1 2,6 3,2 3,8 Betalingsbalance, pct. af BNP 10,3 13,6 10,8 7,1-1,8 0,4 Offentlig saldo, pct. af BNP 4,2 4,1 1,1-2,2-7,4-5,2 MENA olieimportører BNP realvækst, pct. 4,8 2,0 2,6 2,5 3,8 4,4 Betalingsbalance, pct. af BNP -2,2-7,9-6,7-5,0-4,8-5,1 Offentlig saldo, pct. af BNP -5,7-8,7-10,5-9,9-8,3-6,4 Kilde: IMF, januar

4 For så vidt angår den økonomiske vækst forventes en vis afmatning i de kommende år, men ikke i samme målestok som faldet i olieprisen kunne betinge. Dette skyldes de store finansielle stødpuder, som mange af landene har opbygget i tidligere år, og som forventes at blive anvendt i en situation med lave oliepriser. Lande som Kuwait, Qatar, Saudi Arabien, UAE, Algeriet og Libyen har finansiel opsparing i udlandet, som tillader at føre en uændret finanspolitik i en række år før end de offentlige udenlandske tilgodehavender bliver negative. Samtidig har disse lande en relativ lav statsgæld og betydelige (beviste) olie-gasreserver, som tillader produktion i adskillige år fremover. Det forventes, at disse reserver vil blive udnyttet i de kommende år til investeringsprogrammer, offentlige lønninger og subsidier, som vil opretholde den økonomiske vækst på et relativt højt niveau. Lande som Bahrain, Oman, Iran, Irak og Yemen har ikke tilsvarende finansiel opsparing, og særligt Bahrain og Yemen tillige en relativ høj statsgæld. Disse lande vil derfor blive nødsaget til indgreb for at undgå en forværring af makroøkonomiske balancer. Saudi Arabien Regionens største økonomi er domineret af oliesektoren, som tegner sig for ca. 80 pct. af de statslige indtægter, 90 pct. af eksporten og 43 pct. af BNP. De offentlige budgetter og den økonomiske vækst afspejler derfor ganske snævert prisudviklingen og afsætningsmulighederne på oliemarkedet. Olieindtægterne er gået fra 64 mia. USD i 2002 til 281 mia. USD i 2008 og lå efter et kraftigt dyk i 2009 på grund af finanskrisen på 274 mia. USD i 2013 ifølge estimater fra det amerikanske energiministerium. Regeringen har bl.a. brugt de store årlige nettooverskud på statsbudgettet i løbet af 00 erne til at nedbringe statsgælden fra 120 pct. af BNP i 1999 til blot 2,3 pct. i 2013 samtidig med, at man har opbygget betydelige tilgodehavender i udlandet, som vurderes til omkring 730 mia. USD i dag. Den saudiske stat bliver følgelig af de internationale rating-bureauer betragtet som investeringsværdig og nyder en god kreditvurdering. I september 2014 traf den saudiske regering en strategisk beslutning om, at man i højere grad vil gå efter at forsvare landets markedsandel fremfor at opretholde en bestemt oliepris, hvilket traditionelt har været Saudi Arabiens rolle som den største producent i OPEC. Beslutningen skal ses på baggrund af en faldende oliepris, der presses af lav global efterspørgsel og et øget udbud især fra amerikanske og canadiske producenter af ukonventionelle olieformer (skiffer- og klippeolie samt tjæresand). Egypten Landets hovedindtægtskilder består i overførsler fra den egyptiske diaspora ikke mindst i Golflandene, turisme og Suez-kanalen., De politiske omvæltninger siden 2011 har imidlertid ramt økonomien hårdt og kostede over 3 pct. af BNP i tabt økonomisk vækst alene mellem 2010 og 4

5 2011. Væksten lå i 2012 og 2013 på 2,1-2,2 pct., og det er især en nedgang i turistindtægterne, høje statslige energisubsidier, udeblevne økonomiske reformer, voksende budgetunderskud samt et markant fald i de udenlandske investeringer, som er skyld i, at økonomien har sat økonomien under pres de sidste tre år. Den politiske turbulens har bidraget til at reducere de udenlandske investeringer fra over 13 mia. USD i 2007 til 2,5 mia. USD i Samtidig har inflationen ligget på 11 pct. og den officielle arbejdsløshed på 13 pct. mindsker privatforbruget og investeringslysten. Egypten er den femte største olieproducent i Afrika og den næststørste gasproducent, men på grund af stadig faldende produktionskapacitet og stærkt stigende hjemlig efterspørgsel, er landet i dag olieimportør og en stadig mindre gaseksportør. Det indenlandske olieforbrug oversteg produktionen i 2010, og man har ikke været i stand til at udvikle nye gasfelter, fordi private investorer hidtil har set rammebetingelserne som kommercielt urentable. Egypten aftager 20 pct. af olieforbruget og 40 pct. af gasforbruget i Afrika. Der kan således være et potentiale for eksport af danske løsninger indenfor energieffektivisering. Der er også økonomiske lyspunkter at spore i takt med den politiske stabilisering ovenpå præsidentvalget i maj Tabet af udenlandske investeringer er i nogen grad blevet opvejet af øget låntagning, investeringer og bistand fra Golfstaterne, herunder især Saudi Arabien. Regeringen har annonceret to store vækstpakker, som forventes finansieret af 17 mia. USD i økonomisk bistand fra Golfstaterne. Det egyptiske aktieindeks er fordoblet siden juni 2013, og det egyptiske pund er stabiliseret i forhold til dollaren. På positivsiden tæller det også, at den egyptiske regering på finansloven for 2015 agter at reducere de høje brændstofsubsidier (9 pct. af BNP) med 1/3 svarende til ca. 6,5 mia. USD. Algeriet Olie- og gassektoren tegner sig for rundt regnet for 60 pct. af statens indtægter, 30 pct. af BNP og ca. 95 pct. af eksportindtægterne, hvorfor enhver afmatning indenfor disse to sektorer slår meget hårdt igennem på de offentlige budgetter. Algeriet producerer 1,2 mio. tønder olie dagligt (1 pct. af den globale produktion), hvoraf lidt over halvdelen går til eksport, mens landet er verdens syvende største eksportør af naturgas. Algeriet råder ifølge det amerikanske energiministerium over verdens tredjestørste reserver af skiffergas. Terrorangrebet i januar 2013 på et gasanlæg i den sydlige del af landet medførte et fald på 10 pct. af eksportindtægterne, Der forventes et handelsunderskud i 2014, hvilket dog afbødes af, at Algeriet råder over store valutareserver (191 mia. USD pr. juli 2014). I lyset af den faldende oliepris og de beherskede forventninger til eksporten vil den økonomiske vækst på kort sigt afhænge af, hvorvidt regeringen er i stand til at iværksætte vækstfremmende 5

6 tiltag især indenfor infrastruktur og uddannelse. Det er usikkert, om regeringen føler, at der p.t. er tilstrækkeligt økonomisk råderum hertil med et forventet statsunderskud for året på 5 pct. Marokko Marokko har draget økonomisk fordel af at blive betragtet som en politisk sikker havn i forhold til Libyen, Algeriet og Egypten. Det har også gavnet tilliden blandt investorer, at regeringen i juli 2014 fik aftalt en ny lånepakke med IMF på 5 mia. USD. De udenlandske investeringer steg i 2013 til det højeste niveau nogensinde (3,3 mia. USD), og investorer er tiltrukket af det lave lønniveau, nærheden til EU og udvidelsen af en række havneterminaler. Baseret på FN s Human Development Index er Marokko næstefter Mauretanien det mindst udviklede af de nordafrikanske lande. Foruden store fattigdomsproblemer kæmper Marokko ligesom de andre olieimporterende lande i regionen med skrøbelige offentlige finanser, høj ledighed og et voksende handelsunderskud. Landbruget beskæftiger fortsat ca. 40 pct. af arbejdsstyrken og står for mellem pct. af BNP afhængigt af den årlige mængde nedbør, idet den udbredte mangel på kunstvanding betyder, at økonomien bliver hårdt ramt i perioder med tørke. Afmatningen og gældskrisen i eurozonen har også haft mærkbare konsekvenser for Marokko. Den faldende oliepris udgør på den ene side en positiv håndsrækning til økonomien, men det kan på den anden side også udløse en reduktion i GCC-landenes bistand og investeringer i Marokko. Der er visse fremskridt med hensyn til at udvide den industrielle base og indhøste de derved forbundne produktivitetsomkostninger ved en øget værditilvækst i produktionen. Statsgælden er håndterbar, mens regeringen står overfor en reformudfordring i forhold til økonomiske reformer, herunder f.eks. at reducere de store brændselssubsidier. Tunesien Tunesien har som det eneste land i regionen efter det Arabiske Forår i 2011 gennemført en relativt vellykket demokratisk transitionsproces (jasmin revolutionen). Den politiske uro omkring transitionsprocessen og afmatningen i euro-zonen har dog lagt en dæmper på den økonomiske vækst, navnlig som følge af reducerede indtægter fra turisme. Hertil kommer, at eksporten er blevet trykket af faldende europæisk efterspørgsel efter de største tunesiske eksportvarer (kunstgødning, tekstiler og fødevarer). Tunesien har imidlertid den mest diversificerede økonomi og den største middelklasse af de nordafrikanske lande. Endvidere er det fair at sige, at Tunesien med en gennemsnitlig årlig BNP-vækst målt i faste priser på 5 pct. i perioden økonomisk har haft den gule førertrøje på i Nordafrika. Landet råder over beskedne olie- og gasressourcer, som ikke dækker egne behov, og importafhængigheden i kombination med et stigende energiforbrug har medført voksende betalingsbalanceproblemer. Regeringen har iværksat tiltag til energieffektivisering, herunder besparelser på 6

7 energisubsidier, hvilket også skal ses på baggrund af, at underskuddet på de offentlige finanser blev på 5,8 pct. i Regeringen fik i 2013 låneaftaler på plads med Verdensbanken, Den Afrikanske Udviklingsbank og IMF, som i et vist omfang holder en hånd under økonomien. Den største udfordring for det nye demokratiske styre i Tunesien er den store ledighed, som officielt ligger på 15 pct., men for de unges vedkommende menes at ligge helt oppe på pct., om end der er usikkerhed om det præcise tal. De Forenede Arabiske Emirater Ligesom de øvrige GCC-lande har UAE som regel meget store nettooverskud på de offentlige finanser takket være olieindtægterne, der i 2013 var verdens fjerdestørste (116 mia. USD) kun overgået af lande med langt større befolkninger (Saudi Arabien, Rusland og USA). Denne sammenslutning af syv emirater råder over verdens syvende største olie- og gasforekomster. Der er ingen statsgæld, og gennemsnitsindkomsten på 44,100 USD sidste år placerede landet på samme velstandsniveau som Finland, Japan og Holland. Gennemsnitsindkomsten er beregnet på basis af statsborgerne i UAE, som kun udgør 12 pct. af befolkningen. Resten er udenlandske arbejdere, ofte med meget lav indkomst og uden statsborgerrettigheder. Efter Kuwait er UAE den Golfstat, som ifølge IMF bedst kan absorbere en faldende oliepris. Qatar I kraft af sin status som den sjettestørste olieeksportør og verdens største eksportør af flydende naturgas skiller Qatar sig markant ud selv i forhold til de andre velstående GCC-stater. Emiratet har i det sidste årti været én af verdens hurtigst voksende økonomier den gennemsnitlige årlige BNP-vækst målt i faste priser fra 2002 til 2013 var 13,3 pct.! -, og har over dobbelt så højt et BNP pr. indbygger som den næst rigeste Golfstat. De enorme eksportindtægter har tilladt Qatar at opbygge et fintmasket velfærdssamfund for landets ca statsborgere med en vis indkomstfordeling samt gratis uddannelse og sundhedsvæsen, mens de omkring 1½ million udenlandske arbejdere ikke er omfattet af dette. I de seneste år har der været overskud på de offentlige finanser i størrelsesordenen pct. af BNP. 7

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Teheran, MENA og SPK Sammenfatning: Udenrigsministeriet

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK RISICI I INTERNATIONAL OG DANSK ØKONOMI Nationalbankdirektør Per Callesen, indlæg på Lokale Pengeinstitutters årsmøde Dagsorden 1. Udland 2. Dansk økonomi i et konjunkturperspektiv

Læs mere

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Juli 2015 ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Iran har siden 1979 været underlagt sanktioner, som gennem årene kun er blevet stadig hårdere. Men den netop indgåede atomaftale åbner for, at sanktionerne

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om Formandskabet Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 27. maj 2014 kl. 12 Vismandsrapport om Konjunkturudsigterne og aktuel økonomisk politik Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Vismandsrapporten

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Danmark taber terræn i Mellemøsten

Danmark taber terræn i Mellemøsten D Indsigt Nummer 19 14. december 2007 Danmark taber terræn i Mellemøsten Af Chefkonsulent Peter Thagesen, pth@di.dk 5 Ledige er oftere syge 12.200 personer er i 2007 gået fra ledighed til sygedagpenge,

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Gasprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Efter længere tids nedafgående

Læs mere

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Den græske gæld er endnu engang til forhandling, når Euro-gruppen mødes den.maj. Grækenlands gæld er den højeste i EU, og i 1 skal Grækenland som en del af låneaftalen

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

Hvem vinder EM i økonomi 2016?

Hvem vinder EM i økonomi 2016? DI Den 8. juni 2016 Hvem vinder EM i økonomi 2016? Over den næste måned skal det afgøres hvem, der de næste fire år kan kalde sig europamester i fodbold. Dette afgøres ved en turnering i Frankrig, hvor

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006 Muhammedkrisen set indefra 1 Arla Foods i Mellemøsten Syrien Arla Foods, Libanon Joint venture salg og distribution Libanon Danya Foods, Saudi-Arabien Total supply chain inkl. lokalproduktion og eksport

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise ANALYSE Februar 2009 Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise Martin Hvidt De arabiske Golf-lande har set deres investeringer miste værdi og 10 år med økonomisk boom afløst af en voldsom økonomisk

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Danmark er blevet ramt hårdere og tidligere af krisen end mange andre lande. Det skyldes, at vi først blev ramt af en indenlandsk drevet afmatning

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Markedsfokus på Sydafrika

Markedsfokus på Sydafrika Økonomiske tendenser August 2007 Vækst i dansk og europæisk eksport DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From Offshore Center Danmark Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From 1 Program Økonomi, olie og offshore Situationen på oliemarkedet Opsving i offshore-industrien Øvrige branchetrends Konklusion

Læs mere

Mellemøsten og klimaforandringerne

Mellemøsten og klimaforandringerne dfdf ANALYSE December 2009 Mellemøsten og klimaforandringerne Martin Hvidt Verdens statsledere og klimaforhandlere samt demonstranter og pressefolk er netop nu samlet til klimatopmødet i København, hvor

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Olieprisens himmelflugt

Olieprisens himmelflugt ANALYSE Oktober 2008 Olieprisens himmelflugt Martin Hvidt I juli 2008 blev en tønde råolie handlet for 147 dollar - den højeste pris nogensinde. De seneste års kraftige økonomiske vækst - og dermed stigende

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Grønland er økonomisk på spanden Af Lars Erik Skovgaard, BT. BUSINESS Det går den gale vej med økonomien i Grønland. Inden for de senere år er fiskeriet og turismen gået tilbage, og de store forhåbninger

Læs mere

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier Af seniorchefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk og analytiker Lotte Ockert, loho@di.dk November 2017 Afrikas løver: nogle brøler, andre tier De afrikanske lande efterspørger danske varer og serviceydelser

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

Obama overdrager stærk økonomi til Trump

Obama overdrager stærk økonomi til Trump Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Obama overdrager stærk økonomi til Trump Den 20. januar indsættes Trump som USA s 45. præsident. Amerikansk økonomi er blevet stærkt forbedret

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Time-out øger holdbarheden

Time-out øger holdbarheden F Time-out øger holdbarheden AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME De offentlige finanser er under pres. Regeringen har fremlagt

Læs mere

Tysk økonomi og finanskrise

Tysk økonomi og finanskrise Tysk økonomi og finanskrise Konklusion Vækstforventningerne nedjusteres voldsomt Tysk økonomi står foran hård opbremsning. Virksomhedernes forventninger falder til et 15 års minimum. Tysk eksport er årsagen

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan Notat 9. maj 1 Opdateret befolkningsprognose og regeringens -plan Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d.. maj Befolkningsfremskrivning 1. Den ny prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Konference arrangeret af DI 20. januar 2005

Konference arrangeret af DI 20. januar 2005 Konference arrangeret af DI 20. januar 2005 Emne: Sydøstasien tilbage i sigtekornet ram plet og ikke ved siden af Af: Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing Tema: Kina ventes at undgå en hård landing 26. oktober 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Handelsområdet bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Kina har henover sommeren skabt

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Note 8. Den offentlige saldo

Note 8. Den offentlige saldo Samfundsbeskrivelse B Forår 1 Hold 3 Note 8. Den offentlige saldo 8.1 Motivation Offentlige saldo: Balancen som resulterer fra de offentlige udgifter og indtægter Offentlig saldo = offentlige indtægter

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere