Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår :2. Sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning"

Transkript

1 Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme retning og tyder på at et opsving er i gang, til trods for et fortsat fald i priserne på rejer på verdensmarkedet. Det betyder, at udviklingen fra 23, hvor den økonomiske vækst i Grønland var negativ og BNP faldt med,5 pct., er vendt. Nye tal for skatteindbetalingerne viser kraftig vækst gennem årets første seks måneder. Stigningen er med knap 1 pct. på niveau med 1998, hvor det seneste konjunkturopsving satte ind. Nye tal for det private forbrug viser ligeledes en fortsat pæn vækst, hvilket understøtter vurderingen af at den grønlandske økonomi befinder sig i en konjunkturopgang. Det er omsætningen i detailhandlen som er drivkraften bag fremgangen i det private forbrug, hvor der var en vækst på over 3 pct., mens forbruget af halvvarige og varige goder udvikler sig mere stabilt. Der kan dog spores en vis opgang i salget af biler. Nye tal for fiskeriet viser fortsat kraftigt fald i priserne på rejer. Også priserne på hellefisk og krabber har været vigende. Dette mere end opvejes af stigningen i de eksporterede mængder med flere eksportindtægter til følge. Den gunstige konjunktursituation har i 1. halvår 25 medført, at der i gennemsnit var ca. 15 flere personer i arbejde medio måneden end i 1. halvår 24, hvor den gennemsnitlige månedlige ledighed var 7,5 pct., mens den i 1. halvår 25 faldt til 6,9 pct. Også antallet af personer, der var berørt af ledighed faldt fra 2.25 i 1. halvår 24 til personer i 1. halvår 25. Normalt vil en fremgang i økonomien give anledning til en forværring af handelsbalancen samt højere inflation. Det er dog ikke tilfældet i den nuværende situation. Underskuddet på handelsbalancen er i 1. halvår 25 reduceret i forhold til samme periode året før. I 1. halvår 25 var underskuddet på 23 mio. kr., hvor underskuddet i 1. halvår 24 var 326 mio. kr. Udviklingen kan i høj grad tilskrives stigende indtægter fra eksporten af fisk og skaldyr samt den indledte råstofudvinding, herunder eksporten af guldmalm. Dette mere end opvejer den øgede import af varer til Grønland i samme periode. Inflationen er fortsat lav. Forbrugerprisindekset opgjort pr. 1. juli 25 viser at priserne siden 1. januar 25 er steget med,5 pct. På årsbasis er inflationen samtidig opgjort til 1,4 pct. Det er først og fremmest priserne på fødevarer, der driver inflationen, mens de stigende priser på olie på verdensmarkedet endnu ikke er slået fuldt igennem på priserne.

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Figur 1 Årlig realvækst i BNP Kapitel 2 Konjunkturindikatorer Figur 2 Skatter måneders glidende gennemsnit for stigningen i skatteindbetalinger i perioden 4 fra januar 1995 til og med juli Det private forbrug Tabel 1 Detailomsætningsindekset opgjort på kvartaler Figur 3 Realvækst i detailomsætningsindekset i forhold til samme periode året før Figur 4 Importen af beklædning og fodtøj (1998=1) Figur 5 Importen af biler og møbler (1998=1) Fiskeriet Figur 6 Udvikling i kilopris og eksporteret mængde af rejer (1998=1) Figur 7 Udvikling i kilopris og eksporteret mængde af hellefisk (1998=1) Figur 8 Udvikling i kilopris og eksporteret mængde af krabber (1998=1) Ledigheden Figur 9 Antallet af personer, der var ledige medio måenden i 1. halvår 1998 til Figur 1 Antallet af personer berørt af ledighed i 1. halvår 1998 til Udenrigshandel Figur 11 Underskud og overskud på handelsbalancen i 1. halvår 1998 til Tabel 2 Import og eksport fordelt på SITC-afsnit i 1. halvår Priser Figur 12 Inflationen i Grønland og Danmark fra 1982 til 1. halvår Side 2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 25:2

3 1. Indledning Konjunkturudviklingen Konjunkturudviklingen belyses normalt ud fra de data der er tilgængeligt i nationalregnskabet. Den seneste offentliggørelse af det grønlandske nationalregnskab skete 21. februar 25 og dækker perioden frem til 23. Tal for 24 forventes offentliggjort i december 25. I denne publikation præsenteres en række konjunkturindikatorer, som har til formål at tegne et nuanceret billede af den aktuelle økonomiske udvikling, sådan som den tegner sig lige nu. Mest almindeligt er det at vurdere den økonomiske situation ud fra væksten i bruttonationalproduktet (BNP) opgjort i faste priser fra år til år. Der findes ingen præcis definition af højkonjunktur, men som tommelfingerregel opfattes en højkonjunktur som en længerevarende periode med vækst i BNP på over 2-3 pct. Igennem de senere år har den grønlandske økonomi været igennem såvel høj- som lavkonjunkturer, jf. figur 1. Den seneste højkonjunktur fandt sted i perioden 1998 til 21, mens der de efterfølgende år har været tale om et økonomisk tilbageslag. Kulminationen herpå var i 23, hvor BNP faldt med,5 pct. Figur 1. Årlig realvækst i BNP Pct Indikatorer ikke model Beskrivelsen af den aktuelle konjunkturudvikling sker ud fra en vurdering af bevægelserne i en række centrale økonomiske indikatorer. Prioriteringen af indikatorerne afspejler alene Grønlands Statistiks vurdering af vigtigheden af de enkelte indikatorer i forklaringen af de økonomiske bevægelser. Man skal være opmærksom på, at ingen af indikatorerne kan tolkes individuelt, men bør vurderes samlet. Samtidig bør man være opmærksom på at det ikke direkte er muligt at udlede noget om de bagvedliggende årsagssammenhænge i økonomien ud fra indikatorerne. Indikatorerne kan heller ikke sige noget om baggrunden for udviklingen i konjunkturerne. Dette forudsætter en formel økonomisk model. Følgende indikatorer offentliggøres i denne publikation: Månedlige indbetalinger af skatter Indikatorer for det private forbrug, herunder detailomsætningsindekset Indeks for udvikling i pris og eksporteret mængde af rejer, hellefisk og krabber. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 25:2 Side 3

4 Hertil kommer en række indikatorer, der inden for de sidste måneder er offentliggjort af Grønlands Statistik: Udviklingen i ledigheden (Ledigheden i 1. halvår 25 Arbejdsmarked 25:4). Handelsbalancen (Grønlands udenrigshandel 1. halvår 25 Udenrigshandel 25:6). Forbrugerpriserne (De grønlandske pristal pr. 1. juli 25 Priser 25:2). 2. Konjunkturindikatorer Skatter Kraftig vækst Figur 2. Skatteindbetalingerne fortsatte med at vokse i 1. halvår 25, jf. figur 2. I juni lå væksten på knap 1 pct., beregnet som et 12 måneders glidende gennemsnit. Det svarer næsten til udviklingen i 1998, hvor det seneste egentlige konjunkturopsving satte ind. Udviklingen afspejler en kraftig vækst i den enkelte lønmodtagers indkomstgrundlag. 12-måneders glidende gennemsnit for stigningen i skatteindbetalingerne fra januar 1998 til og med juli Procent januar 1998 juli 1998 januar 1999 juli 1999 januar 2 juli 2 januar 21 juli 21 januar 22 juli 22 januar 23 juli 23 januar 24 juli 24 Databrud Væksten er særlig markant når det ses i lyset af de ændringer i skattesatserne som blev indført med virkning fra 1. januar 25. Isoleret set burde det betyde færre skatteindbetalinger, fordi det personlige fradrag blev hævet fra 4. til 48. kr. årligt mens standardfradraget blev hævet fra 8. til 1. kr. årligt. Der er ikke søgt korrigeret for effekterne af disse ændringer, og dermed det databrud der er sket i ovenstående figur. Side 4 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 25:2

5 Det private forbrug Høj vækst Tabel 1. Detailomsætningen udviste betydelig vækst i de første to kvartaler af 25, jf. tabel 1. I 1. kvartal steg omsætningen med knap 3 pct. i forhold til samme periode året før og i 2. kvartal var der tale om en vækst på knap 4 pct. For de to kvartaler under et udviser omsætningen i detailleddet dermed en mængdemæssig vækst på 3,4 pct. i forhold til samme periode året før. Detailomsætningsindekset opgjort på kvartaler Juni 1997 = 1 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,7 11, 18,2 116, ,3 17,7 114,3 126, ,3 111, 119,4 126, ,4 116,7 124,3 129, ,7 117,2 121,9 118, ,4 117,9 123,4 128, ,3 12,7 12,6 126, ,2 122,7 126,5 137, ,3 127,5 Bemærk: Indekset er baseret på deflaterede omsætningstal. Væksten i detailomsætningen har været relativ høj og stabil siden starten af 24, jf. figur 3. Det er første gang siden slutningen af 199 erne at et lignende mønster har kunnet ses. Figur 3. Realvækst i detailomsætningsindekset set i forhold til samme periode året før Pct halvår 98 2.halvår halvår 99 2.halvår halvår 2.halvår 1. halvår 1 2. halvår 1 1. halvår 2 2. halvår 2 1. halvår 3 2. halvår 3 1. halvår 4 2. halvår 4 1. halvår 5 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 25:2 Side 5

6 På baggrund af oplysninger fra udenrigshandelsstatistikken er det muligt at få en indikation af omsætningen af halvvarige og varige goder, jf. figur 4 og 5. Figur 4. Importen af beklædning og fodtøj (1998 = 1) 3 Index 1. halvår 1998=1 Beklædning Fodtøj halvår halvår halvår halvår halvår 2. halvår 1. halvår 1 2. halvår 1 1. halvår 2 2. halvår 2 1. halvår 3 2. halvår 3 1. halvår 4 2. halvår 4 1. halvår 5 Halvvarige goder stabile Varige goder er konjunkturfølsomme Anskaffelsen af halvvarige goder som beklædning og fodtøj viser et udpræget sæsonmæssigt mønster, men data tyder ikke på, at der er en sammenhæng i forhold til konjunkturudviklingen, jf. figur 4. Varige goder, ikke mindst biler, viser derimod en mere tydelig variation i forhold til konjunkturudviklingen, jf. figur 5. Figuren antyder således en vis stigning i importen af biler i 1. halvår 25, hvilket er med til at understøtte vurderingen af, at der er tale om en begyndende konjunkturopgang. Figur 5. Importen af biler og møbler (1998 = 1) Index 1. halvår 1998=1 Biler Møbler 1. halvår halvår halvår halvår halvår 2. halvår 1. halvår 1 2. halvår 1 1. halvår 2 2. halvår 2 1. halvår 3 2. halvår 3 1. halvår 4 2. halvår 4 1. halvår 5 Fiskeriet Baseret på oplysningerne fra udenrigshandelsstatistikken, er der nedenfor udledt indeks for udviklingen i priser og mængder af eksporterede rejer, hellefisk og krabber. Det skal bemærkes at der ikke er tale om egentlige prisindeks, men alene tale om indikatorer for prisudviklingen af fisk og skaldyr. Side 6 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 25:2

7 Rejer Figur 6. Prisen på rejer fortsatte faldet i 25, jf. figur 6. Nu ligger den gennemsnitlige kilopris på 1,4 kr. mod 14, kr. i samme periode året før. I modsat retning trak en forholdsvis kraftig stigning i de eksporterede mængder på ca. 13 pct. Alt i alt medførte det stigende eksportindtægter i 1. halvår 25, hvilket samtidig er hovedforklaringen på forbedringen af handelsbalancen i perioden. Udvikling i kilopris og eksporteret mængde af rejer = Index 1998=1 Kilopris index Mængde index Hellefisk Figur 7. Prisen på hellefisk var svagt faldende i 25, jf. figur 7, og kom ned på en kilopris 2. kr. mod 23, kr. i 24. Der var samtidig tale om en meget kraftig vækst i eksporten på ca. 75 pct. Udviklingen bidrog til en mindre forbedring af handelsbalancen. Udvikling i kilopris og eksporteret mængde af hellefisk = Index 1998=1 Kilopris index Mængde index Krabber Prisen på krabber var også svagt faldende i 1. halvår 25, jf. figur 8. Kiloprisen nåede således ned på 44 kr. mod 48 kr. året før. Samtidig faldt de eksporterede mængder forholdsvis kraftigt med ca. 75 pct. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 25:2 Side 7

8 Figur 8. Udvikling i kilopris og eksporteret mængde af krabber, 1998 = Index 1998=1 Kilopris index Mængde index Ledigheden Fortsat fald i antallet af medio ledige Figur 9. Ledigheden faldt i 1. halvår 25 i forhold til samme periode året før med 149 personer og udgjorde dermed i gennemsnit personer, jf. figur 9. Det bringer ledighedsprocenten ned på 6,9 pct. Udviklingen i antallet af personer, der var ledige medio måneden i 1. halvår 1998 til 25 Antal personer Side 8 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 25:2

9 ..og fald i antallet af personer, der var berørt af ledighed Figur 1. Antallet af personer, der var berørt af ledighed faldt ligeledes i 1. halvår af 25 i forhold til samme periode året før, jf. figur 1. Faldet var på 79 personer og antallet af personer berørt af ledighed nåede ned på personer, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 1,4. Antal personer berørt af ledighed i 1. halvår fra 1998 til 25 Antal personer Udenrigshandel Lavere underskud Figur 11. Underskuddet på handelsbalancen er i 1. halvår 25 reduceret til 23 mio. kr., hvilket er 195 mio. kr. mindre end i 1. halvår 24, hvor underskuddet var 326 mio. kr., jf. figur 11. Bag udviklingen ligger en bemærkelsesværdig stor fremgang i eksporten, der mere end opvejer den øgede import. Underskud og overskud på handelsbalancen i 1. halvår fra 1998 til Mio. kr Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 25:2 Side 9

10 Stor fremgang i indtægterne fra eksport Eksportindtægterne steg i 1. halvår 25 med 158 mio. kr. eller knap 17 pct. i forhold til 1. halvår 24, jf. tabel 2. Fremgangen skyldes først og fremmest at der er eksporteret stigende mængder af skaldyr og fisk. Det er dog vigtigt at bemærke, at dette er sket til faldende priser på rejer. Desuden er der sket en stigning i indtægter fra eksport af råstoffer, først og fremmest guldmalm fra minen i Kirkespirdalen ved Nanortalik, der oparbejdes og raffineres i Spanien. Tabel 2. Import og eksport fordelt på SITC-afsnit 1. halvår i 1. kr. Import 1. halvår Eksport 1. halvår SITCafsnit Varetekst I alt Næringsmidler og levende dyr Drikkevarer og tobak Råstoffer, ikke spiselige (undtagen brændsel) Mineraler, brændsels- og smørestoffer o.l Animalske og vegetabilske olier, fedtstoffer og voks Kemikalier og kemiske produkter Bearbejdede varer, hovedsaglig halvfabrikata Maskiner og transportmidler Bearbejdede varer i.a.n Diverse varer og transaktioner i.a.n Anm.: I.a.n. betyder ikke andetsteds nævnt. opvejer stigende import Importen af varer steg samtidig med godt 6 mio. kr. En del af stigningen kan henføres til mineraler, brændsel mv. i forbindelse med stigningen i priserne på olie på verdensmarkedet. Hertil kommer stigende import af maskiner og transportmidler, fortrinsvis til erhvervene samt moderate stigninger på fødevarer. Det må derfor formodes at en betydelig del af det øgede privatforbrug i 1. halvår af 25 er dækket via lagerforskydninger og dermed ikke har givet anledning til import i perioden. Priser Lav inflation Fødevarepriserne stiger... mens priserne på olie endnu ikke er slået igennem Inflationen er fortsat lav. Forbrugerprisindekset opgjort pr. 1. juli 25 viser at priserne siden 1. januar 25 er steget med,5 pct. På årsbasis er inflationen samtidig opgjort til 1,4 pct. Til sammenligning er inflationen i Danmark for øjeblikket på ca. 2 pct. Det er først og fremmest priserne på fødevarer der driver den aktuelle inflation. I 1. halvår 25 steg de med 2,3 pct. Samtidig er de den mest betydende varegruppe i privatforbruget, hvor fødevarer vægter ca. 25 pct. Det er samtidig vigtigt at henlede opmærksomheden på, at de stigende priser på olie på verdensmarkedet endnu ikke er slået fuldt ud igennem i de grønlandske priser. Dette forventes først at kunne observeres i forbindelse med offentliggørelsen i foråret 26 af de grønlandske forbrugerpristal pr. 1. januar 26. Side 1 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 25:2

11 Sideløbende udvikling Figur 12. I et længere perspektiv følges inflationen i Grønland og Danmark ad, jf. figur 12. Det skyldes i høj grad det tætte handelssamkvem mellem de to lande. Siden starten af 198 erne har Danmark, og dermed Grønland, bevæget sig fra samfund med høj inflation til samfund med lav inflation, hvilket i øvrigt kendetegner de fleste samfund i Nordeuropa. Inflationen i Grønland og Danmark fra 1982 til1. halvår 25 Procent Grønland Danmark Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 25:2 Side 11

12 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse: Carsten Petersen Konjunkturstatistik 25:2 6. oktober 25 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: 34 5 Fax:

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag Konjunkturstatistik 2:2 Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer Indholdfortegnelse Indledning og datagrundlag... 1 Beskrivelse af den økonomiske udvikling, 1955 til 1999... 2 Metode...

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation Priser 2008:1 Pristallene pr. 1. januar 2008 Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 5,4 pct. i perioden 1. januar - 1. januar 2008. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning Priser 2011:2 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 1. Sammenfatning Helårsstigning på 1,5 pct. Halvårsstigning på 0,5 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 1,5 pct. i

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4 Udenrigshandel 2004:4 Grønlands eksport 4. kvartal 2003 Faldende eksport i værdi Den samlede eksportværdi i 2003 faldt til 2.149 mio. kr. fra 2.389 mio. kr. i 2002. Dette svarer til et fald på 10,0 pct.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3 Udenrigshandel :3 Grønlands eksport 1. kvartal Den samlede eksportværdi var 373 mio. kr. i mod 427 mio. kr. i 1. kvt., et fald på 53 mio. kr. hvilket svarer til 12,5 pct. Det fremgår af denne publikation

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2 Udenrigshandel 2003:2 Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) Den samlede eksportværdi for 2002 var 2.248 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. mere end i 2001, hvor der blev eksporteret varer til en værdi

Læs mere

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Udenrigshandel 2005:3 Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Sammenfatning Faldende eksport i værdi Størst reduktion Nyt produkt Den samlede eksportværdi i 2004 faldt til 2.146 mio. kr. fra 2.285 mio.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

2014 Statistisk årbog

2014 Statistisk årbog 2014 Statistisk årbog Betalingsbalance og udenrigshandel 1. Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Nettotilgangen til ledighed har siden 21 været tæt på nul

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2015 til januar 2016 steget med 0,7 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Udenrigshandel 2006:5 Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Den samlede eksport var på 1.008 mio. kr. i 1. halvår 2006 mod 1.100 mio. kr. i 1. halvår 2005,

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 UIndhold:U HTUgens analyseth HTUgens temath HTFærre ledige og aktiverede i august TH Ny strategi skal sikre arbejdsmiljø HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Arbejdspapir nr. 6/2002 Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Forfatter: Joakim Søndergaard Hansen (jsh@fm.dk) Resumé: I arbejdspapiret beskrives beregninger

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 31. juli 2014 Danmarks Nationalbank: Aktuelle tendenser i den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere