SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning"

Transkript

1 SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005

2 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning Hans Jakob Ingerslev 1, Peter Bo Poulsen 2, Ulrik Kesmodel 3, Astrid Højgaard 1, Anja Pinborg 4, Tine Brink Henriksen 5, Jens Seeberg 6, Lars Ditlev Ottosen 1 1. Fertilitetsklinikken, Skejby Sygehus, Aarhus Universitetshospital 2 MUUSMANN Research & Consulting AS 3 Institut for Folkesundhed, Afdeling for Epidemiologi, Aarhus Universitet 4 Fertilitetsklinikken, Juliane Marie Centret, H:S Rigshospitalet, Københavns Universitetshospital 5 Pædiatrisk Afdeling, Skejby Sygehus, Aarhus Universitetshospital 6 HRA Consult & Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet

3 Should one or two embryos be transferred in IVF? A health technology assessment C National Board of Health, Danish Centre for Evaluation and Health Technology Assessment Key words: health technology assessment, HTA, Single embryo transfer, IVF, Twins, SET Language: English with summary in Danish URL: Version: 1.0 Version date: ISBN (electronic version): ISSN (electronic version): Format: Pdf Design: 1508 A/S and National Board of Health Published by: National Board of Health, Denmark, november 2005 This report should be referred as follows: Ingerslev HJ, Poulsen PB, Kesmodel U, Højgaard A, Pinborg A, Henriksen TB, Seeberg J, Ottosen LD Should one or two embryos be transferred in IVF? A health technology assessment Danish Health Technology Assessment 2005; 7(2) Copenhagen: National Board of Health, Danish Centre for Evaluation and Health Technology Assessment, 2005 Series Title: Danish Health Technology Assessment Series Editorial Board: Finn Børlum Kristensen, Mogens Hørder, Leiv Bakketeig Series Editorial Manager: Stig Ejdrup Andersen For further information please contact: National Board of Health Danish Centre for Evaluation and Health Technology Assessment Islands Brygge 67 DK-2300 Copenhagen Denmark Phone: π cemtv/sst.dk Home page: The publication can be down loaded free of charge at:

4 Forord Hyppigheden af tvillingefødsler er mere end fordoblet gennem de sidste årtier det gælder både i Danmark og i andre lande i Europa. Behandling af barnløshed vurderes at bidrage til knap 70% af stigningen og heraf udgør ægtransplantationsbehandling (IVF-behandling) cirka halvdelen. I Danmark lægger man oftest to befrugtede æg op ved IVF-behandling. To æg øger sandsynligheden for graviditet, men også for at få tvillinger. Det er kendt, at flerfoldgraviditeter og -fødsler er forbundet med flere komplikationer for både mor og barn, først og fremmest på grund af for tidlig fødsel. I Sundhedsstyrelsens vejledning fra 1997 anbefales det, at der højst oplægges to friske æg i samme behandling. Parret skal desuden modtage den nødvendige information, så de kan inddrages i beslutningsprocessen. Hensigten med Sundhedsstyrelsens vejledning er at minimere antallet af oplagte æg under hensyntagen til, at der skal være en acceptabel chance for, at behandlingen opfylder parrets ønske om at få et barn. Såvel Etisk Råd som Indenrigs- og sundhedsministeriet har efterspurgt flere undersøgelser vedrørende konsekvenser af forskellige strategier for ægtransplantation for at forbedre vurderingsgrundlaget for fremtidig praksis på området. Dette MTV-projekt bidrager med den efterspurgte information ved at belyse konsekvenserne af at påbyde uselekteret oplægning af ét befrugtet æg i stedet for to æg ved IVF-behandling. Dette belyses i forhold til behandlingens effektivitet (graviditetschance), parrenes ønsker og behov for viden, og de organisatoriske og sundhedsøkonomiske forhold. Rapporten konkluderer, at en enkeltægspolitik vil være imod de barnløse pars ønsker. Langt de fleste par ønsker mere end ét barn. Desuden foretrækker de at få tvillinger fremfor to børn ved hinanden efterfølgende graviditeter, også når de er informeret om de mulige risici ved en tvillingegraviditet. Parrenes prioritering skyldes bl.a. den fysiske og psykiske stress, der er forbundet med IVF-behandlinger. I et økonomisk perspektiv er en toægspolitik mest omkostningseffektiv målt per fødsel og per barn. Men samtidig belaster en toægspolitik sundhedsbudgettet og samfundet mere end en etægspolitik på grund af flere udgifter til kontrol under graviditeten, øget behov for pleje i perioden efter fødslen og øget sygefravær. Rapporten kan således ikke entydigt anbefale, om der fremover kun bør lægges ét befrugtet æg op ved IVF-behandling. Men den redegør for konsekvenserne af at vælge den ene metode frem for den anden. Hermed bidrager den med relevant information til de kliniske og politiske/administrative beslutningstagere, som er beskæftiget med problemstillinger vedrørende ægtransplantation, såvel som til de barnløse par. Rapporten»Should one or two embryos be transferred in IVF? A health technology assessment«, som denne danske sammenfatning stammer fra, udgives i CEMTVs engelsksprogede serie, som forudsætter, at rapporten har gennemgået eksternt peer-review. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering November 2005 Finn Børlum Kristensen Centerchef Den fulde rapport kan læses på under publikationer. Herfra kan også nærværende sammenfatning downloades.

5 Dansk resume Ufrivillig barnløshed behandles med såkaldt kunstig befrugtning, som er en samlebetegnelse for inseminationsbehandlinger (IUI) og ægtransplantationsbehandling (IVF). Disse behandlinger blev introduceret i Danmark i begyndelsen af 1980 erne. Antallet af IVF behandlinger ligger nu på knap årligt, og tallet er stort set det samme for IUI. Det skønnes, at omkring 4% af alle danske børn i 2004 er resultat af IVF behandling. I Danmark betaler det offentlige tre IVF behandlinger til ufrivilligt barnløse par, der ikke har fælles børn, og hvor kvinden er under 40 år. De fleste danske amter tilbyder således kun ét barn på det offentliges regning, med mindre behandlingen resulterer i tvillinger eller flere børn, eller kvinden har nedfrosne æg fra tidligere ægudtagninger. I alle amter lægges eventuelle frosne æg gratis op også til barn nummer to. Ved IVF behandling i Danmark har man hidtil i de fleste tilfælde oplagt to befrugtede æg (på engelsk kaldet for double embryo transfer, DET). I 2004 blev der oplagt to befrugtede æg ved 68% af behandlingerne, ét æg (på engelsk betegnet single embryo transfer, SET) ved 27% (enten på grund af et reelt valg, eller fordi der kun var ét æg til rådighed), og tre æg ved 5% af behandlingerne. En toægspolitik øger selvsagt sandsynligheden for at føde tvillinger. Det er velkendt, at tvillingegraviditeter er forbundet med en øget risiko for komplikationer, først og fremmest i form af for tidlig fødsel. For tidligt fødte børn har nedsat chance for at overleve, øget behov for behandling og pleje i perioden efter fødslen og øget risiko for langtidsfølger. I 2004 var 26,4% af fødsler efter IVF behandling tvillingefødsler, hvilket er væsentligt højere sammenlignet med naturligt opståede tvillingegraviditeter (ca. 1%). En enkeltægspolitik kan enten tilrettelægges som et obligatorisk pålæg, dvs. at der kun må lægges ét befrugtet æg op i livmoderen ved alle behandlinger eller som en elektiv ordning (eset), hvor kvinder med særlig god graviditetschance og tvillingesandsynlighed kun får ét befrugtet æg lagt op efter anbefaling og information eller som en tvungen ordning. Da oplægning af to optimalt udviklede befrugtede æg alt andet lige giver større graviditetschance end ét æg, står lægen som klinisk beslutningstager i øjeblikket overfor et dilemma ved at skulle sikre en passende balance mellem maksimering af graviditetschance for det ufrivilligt barnløse par og minimering af risikoen for det kommende barn. Da valget desuden har samfunds- og ressourcemæssige konsekvenser er det derudover relevant, at beslutningstagere på det amtspolitiske og nationale niveau forholder sig til problemstillingen. Formålet med denne medicinske teknologivurdering Det overordnede formål med denne medicinske teknologivurdering (MTV) er at afdække den videnskabelige baggrundsviden og dermed bidrage med information til beslutningstagerne, når de skal tage stilling til det overordnede spørgsmål, om der skal være en obligatorisk enkeltægspolitik i Danmark. Det er derfor i denne MTV undersøgt, om en enkeltægspolitik giver en mindre chance for graviditet end den sædvanlige toægspolitik, hvad parrenes holdning er til enkeltægspolitikken og færre tvillingegraviditeter, og endelig hvad de organisatoriske og økonomiske konsekvenser er af at indføre en enkeltægspolitik i Danmark. Materiale og metoder Sammenligningen mellem enkeltægspolitikken og toægspolitikken er baseret på en MTV ramme, hvor elementerne teknologien, patienten, organisationen og økonomien er belyst. Det overordnede spørgsmål»om der skal transfereres et eller to æg ved IVF«er søgt besvaret dels ved en analyse af den internationale litteratur om emnet, dels ved egne undersøgelser i form af en lodtrækningsunder- Should one or two embryos be transferred in IVF? A health technology assessment 13

6 søgelse, som sammenligner graviditetschancen efter oplægning af henholdsvis et og to befrugtede æg i en ikke-selekteret gruppe af ufrivilligt barnløse kvinder. Projektet har desuden søgt at vurdere ufrivilligt barnløse pars holdninger til MTV spørgsmålet gennem en litteraturgennemgang, en kvalitativ interviewbaseret undersøgelse samt en spørgeskemaundersøgelse. De organisatoriske konsekvenser af en eventuel enkeltægspolitik i Danmark er belyst ved en analyse af de organisatoriske ændringer, som kan forekomme i forhold til arbejdsprocesser og patientflow samt bemanding ved overgang fra toægspolitik til enkeltægspolitik. Endelig er de økonomiske konsekvenser af en enkeltægspolitik i Danmark belyst ved en sundhedsøkonomisk analyse. Datagrundlaget for denne analyse baserer sig dels på publicerede kliniske studier, der sammenligner enkeltægspolitikken med toægspolitikken, og dels på egne opgørelser af omkostningerne ved henholdsvis enkeltfødte og tvillinger, idet 213 par, der var blevet gravide efter IVF-behandling, udfyldte omkostningsdagbøger gennem et år fra graviditetstidspunktet (dvs. fra skanningen i 8. uge) og indtil tre måneder efter fødslen. Resultater Teknologien Den mere end fordoblede tvillingehyppighed gennem de sidste årtier i Danmark og andre lande i Europa skyldes, dels at kvinder med aldersbetinget stigende tvillingerisiko føder deres børn senere, dels at barnløshedsbehandling anvendes mere end tidligere. I Danmark var den gennemsnitlige alder for en førstegangsfødende 24,1 år i 1973 og 28,6 år i Tvillingehyppigheden øges 4 gange fra 15-årsalderen til 37 år. Fertilitetsbehandling synes at forklare 2/3 af stigningen i tvillingehyppigheden, med et ligeligt bidrag fra IVF behandlinger og anden fertilitetsbehandling (IUI og simpel hormonbehandling). Da IVF behandling således bidrager til 1/3 af den samlede stigning i tvillingehyppigheden vil oplægning af et æg ad gangen kunne forventes at bidrage til en vis reduktion af tvillingehyppigheden, men næppe uden lavere graviditetsrater og færre børn født som konsekvens. Offentliggjorte randomiserede, kontrollerede studier af enkeltægspolitikken overfor toægspolitikken i patientgrupper med en god graviditetschance har vist, at graviditetschancen efter oplægning af friske æg (ikke frosne) falder fra 48,1% (toægspolitikken) til 31,3% (enkeltægspolitikken) med et fald i tvillingehyppigheden fra 34,9% til 2%. For patienter, der har to gode æg, fandt man i en stor skandinavisk multicenterundersøgelse, at oplægning af et friskt æg efterfulgt af et frosset og tøet til en udvalgt gruppe patienter gav næsten samme graviditetschance som to friske æg lagt op i samme behandling. Lidt overraskende viste nærværende randomiserede studie ikke forskel i graviditetschancen efter oplægning af et eller to friske æg i en uselekteret patientgruppe. Observationelle studier fra Finland og Belgien tyder på uændrede graviditetsrater efter introduktion af enkeltægspolitik til udvalgte patientgrupper (eset). Data fra Sverige viser ligeledes, men på nationalt plan, at det har været muligt at indføre enkeltægspolitikken til en meget stor andel af patienterne, uden at graviditetsraten er blevet lavere. Sådanne data kunne dog også fortolkes, således at graviditetsraterne uden enkeltægspolitik ville være steget i samme periode. Trods brug af avancerede prædiktionsmodeller synes det vanskeligt teoretisk at identificere en gruppe med en forudseelig særlig stor graviditetschance og sandsynlighed for tvillinger med henblik på elektiv enkeltægspolitik (eset) uden konsekvenser for den samlede graviditetschance på den ene side og tilstrækkelig virkning på den totale tvillingerate på den anden. Risici for mor og barn Flerfoldsgraviditet er forbundet med øget risiko for mor og barn. Graviditetskomplikationer forekommer hyppigere i tvillingegraviditeter end i graviditeter med et enkelt barn. Svangerskabsforgiftning (præeklampsi) forekommer med end dobbelt så hyppigt (13,4% vs. 6,2%) hos IVF/ICSI tvillingegravide sammenlignet med enkeltbarnsgravide. Andre komplikationer så som forhøjet blodtryk, blodpropper, urinvejsinfektioner, blodmangel og blødning i graviditeten forekommer hyppige- Should one or two embryos be transferred in IVF? A health technology assessment 14

7 re og fører til hyppigere sygemelding og hospitalisering. Tvillinger har øget risiko for at blive født for tidligt. I et dansk registerbaseret studie var hyppigheden af børn født før 37 fulde uger 43,9% hos IVF tvillinger og 7,3% hos IVF enkeltfødte og risiko for fødsel før fulde 32 uger var øget 7 gange med en hyppighed på 8,5% hos IVF tvillinger overfor 1,3% hos IVF enkeltfødte. Disse risici fører til øget brug af medicin for at forebygge for tidlig fødsel men også for at forhindre følgerne af for tidlig fødsel hos barnet samt operative indgreb så som kejsersnit (52,9%). De europæiske tal for mødredødelighed er 4,4 per hos enkeltbarnsgravide og 10,2 per for flerfoldsgravide. Visse misdannelser forekommer hyppigere både hos naturligt opståede og IVF tvillinger sammenlignet med enkeltfødte. Nogle af disse misdannelser kan være sekundære til for tidlig fødsel. Risikoen for at blive indlagt på en afdeling for for tidligt fødte børn er 3,8 gange øget hos IVF tvillinger (56,4%) sammenlignet med IVF enkeltfødte (25,4%), og de tilbringer 9 dage flere i en sådan afdeling end enkeltfødte. Den neonatale dødelighed (antal levendefødte børn der dør indenfor de første 28 levedøgn per 1000 levende fødte) er den samme eller lidt lavere hos IVF end hos spontant undfangede tvillinger. Danske resultater har vist en signifikant lavere risiko for død i første leveår. Den perinatale dødelighed (i dette arbejde defineret som antal dødfødte efter udgangen af 28 fulde svangerskabsuger og dødsfald i første leveuge per 1000 fødte) var dobbelt så høj hos IVF tvillinger som enkeltfødte (20,7 overfor 11,0 per 1000). I en stort dansk undersøgelse fandt man, at neurologiske følger og spastisk lammelse forekom med samme hyppighed hos IVF tvillinger, spontant undfangne tvillinger og IVF enkeltfødte. Den øgede hyppighed af spastisk lammelse hos IVF enkeltfødte sammenlignet med enkeltfødte fra normalbefolkningen kunne skyldes, at tvillingegraviditeter er hyppigere end tvillingefødsler, da det ene foster i en tvillingegraviditet ikke sjældent (10,4%) går til grunde. Den overlevende i en sådan oprindelig tvillingegraviditet har en signifikant øget risiko for lav fødselsvægt, for tidlig fødsel og død sammenlignet med andre enkeltfødte børn men også sammenlignet med børn af IVF graviditeter, hvori der fra starten kun har kunnet påvises et enkelt foster. Patienten Det kvalitative studie af ufrivilligt barnløse par Ufrivilligt barnløse par var velinformerede om behandlingsprocessen, og de kendte til risikoen for for tidlig fødsel ved tvillingegraviditet, men ikke til detaljeret statistik. De havde en bred tilgang til tvillingeproblematikken, som både inkluderede livskvalitet og fremtidig risiko. Undersøgelsen viste, at informationer om risiko, som stiller spørgsmålstegn ved behandlingen, er patienterne tilbøjelig til at ignorere og anser dem for uvelkomne, mens information, der bekræfter, hvad parret ønsker, accepteres. En af de vigtige faktorer bag beslutningsprocessen er det udbredte ønske om mere end ét barn. Der er meget positive værdier knyttet til det at have søskende. Den fysiske og psykiske belastning i forbindelse med behandlingerne, de sociale stressfaktorer og den kendsgerning, at der kun bliver tilbudt hjælp til ét barn i offentligt regi, påvirker ønsket om at få tvillinger snarere end to børn ved hinanden efterfølgende graviditeter. De fleste par finder den samlede belastning af disse faktorer betydelig og en tilstrækkelig grund til at ønske tvillinger. Nærværende resultater peger på, at en obligatorisk enkeltægspolitik vil være i klar modstrid med patienternes interesse og ønske. Spørgeskemaundersøgelsen til ufrivilligt barnløse par Undersøgelsen viste, at de fleste barnløse par foretrækker tvillinger (58%) frem for et barn ad gangen (38%), men det store flertal (79%) havde planlagt at få to æg lagt op i næste behandling. Hos flertallet af parrene forklares præference for to æg således ikke blot af et ønske om at have størst mulig graviditetschance og derved undgå flere behandlinger. Det skyldes også et overvejet ønske om at få tvillinger hos flertallet af parrene. Begrundelserne for at ønske tvillinger er ønsket om søskende, gensidig glæde mellem søskende eller en mindre specifik positiv holdning til tvillinger. Et enkelt barn blev ønsket af 42% begrundet med risiko for en vanskelig graviditet med tvillinger og risiko for mor og barn. Should one or two embryos be transferred in IVF? A health technology assessment 15

8 Den givne information blev vurderet som meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, eller nogenlunde tilfredsstillende af næsten alle par, men kun lidt mindre end halvdelen havde modtaget mundtlig rådgivning. Kun 12% angav, at deres beslutning vedrørende antal æg skyldtes rådgivning på fertilitetsklinikken, og en tredjedel angav, at det var deres eget valg. Det generelle indtryk er, at der er behov for mere specifik og organiseret information. Der er i nærværende studie ikke nogen sammenhæng mellem ønske om tvillinger og det at have modtaget information eller at være godt informeret. Ønsket om tvillinger beskrevet i tre forskellige scenarier med stigende risiko for mor og barn viste, at ønsket om tvillinger blev mindre med stigende risiko beskrevet. En uvilje overfor risiko blev afsløret ved at formulere det statistiske resultat som et chance-scenarium til halvdelen af deltagerne og som et risiko-scenarium til den anden halvdel. Gruppen, som blev præsenteret for risiko-scenariet, var mere forbeholdne overfor et ønske om tvillinger end gruppen, der blev præsenteret for chance-scenariet. Infertile par synes således påvirket af den information, de bliver givet om tvillingespørgsmålet. Behandlingsrelateret fysisk og psykisk belastning synes at udgøre en vigtig faktor for at ønske tvillinger, mens økonomiske motiver for tvillingepræferencer synes at betyde mindre. Kun 27% af respondenterne ville ønske en enkeltægspolitik, selvom de havde fire gratis behandlinger i offentlig regi eller endog et ubegrænset antal til rådighed, eller hvis behandling til barn nummer to var gratis. Økonomien Den umiddelbare fordel ved enkeltægspolitikken er en lavere hyppighed af dyre tvillingegraviditeter sammenlignet med toægspolitikken, hvor tvillingehyppigheden er så høj som omkring 25%. Men den sundhedsøkonomiske analyse, der sammenligner omkostningerne ved enkeltægspolitikken med toægspolitikken, viser dog ikke, at enkeltægspolitikken er mere omkostningseffektiv sammenlignet med toægspolitikken. Således opgøres omkostningen per klinisk graviditet til kr. ved enkeltægspolitikken, mens den kun er kr. per klinisk graviditet ved toægspolitikken. De tilsvarende resultater i forhold til fødsler viser ligeledes højere omkostninger per fødsel ved enkeltægspolitikken ( kr.) sammenlignet med toægspolitikken ( kr.). Ved medtagelse af frosne æg bliver omkostningseffektiviteten ved de to alternativer dog tilnærmelsesvis den samme. Forskellen mellem enkeltægspolitikken og toægspolitikken øges, når omkostninger per barn født opgøres, idet omkostninger per barn født ved enkeltægspolitikken er kr., mens den kun er kr. ved toægspolitikken. Årsagen til de lavere cost-effectiveness ratioer ved toægspolitikken er, at den er mere effektiv sammenlignet med enkeltægspolitikken, idet toægspolitikken resulterer i højere klinisk graviditetsrate, højere fødselsrate og flere børn sidstnævnte på grund de ekstra børn, der fødes som tvillinger ved toægspolitikken. Samtidig er toægspolitikken dog også dyrere for den gennemsnitlige patient behandlet på grund af højere udgifter til især fødsel og neonatal indlæggelse. Ekstra omkostninger per patient (inkrementale omkostnings-effektivitetsratio) ved i dag at benytte den mere effektive toægspolitik er således omkring kr. per ekstra fødsel opnået og omkring kr. per ekstra barn, der fødes med toægspolitikken. Dog synes ekstra omkostningerne per fødsel eller per barn født med den mere effektive toægspolitik ikke at være ekstraordinært høje. Konklusionen af den sundhedsøkonomiske analyse er, at omkostningen målt både per fødsel og per barn født er lavere ved toægspolitikken sammenlignet med enkeltægspolitikken. Imidlertid er de samlede udgifter til toægspolitikken højere, som følge af højere udgifter til graviditet og fødsel, neonatal indlæggelse og arbejdsfravær (produktionstab) begrundet i tvillingefødslerne. Toægspolitikken belaster derfor sundhedsbudgettet og samfundet mere end enkeltægspolitikken ville gøre. Should one or two embryos be transferred in IVF? A health technology assessment 16

9 Organisatoriske perspektiver Hvis den gennemsnitlige kumulative graviditetsrate for IVF patienter skal opretholdes ved skift fra en toægspolitik til en enkeltægspolitik vil der være behov for flere IVF behandlinger, dvs. flere hormonstimulationer og ægudtagninger. Flere strå skal fryses ved enkeltægspolitikken sammenlignet med toægspolitikken, flere skal tøs, og i sidste ende skal der foretages flere ægoplægninger. Det er svært præcist at beregne, hvad de specifikke konsekvenser er for logistik og budget, men der er gjort et forsøg herpå. Det blev skønnet, at indførelse af en enkeltægspolitik i Danmark vil have følgende konsekvenser, hvis en uændret kumulativ graviditetschance skal opretholdes ved et øget antal behandlinger for at kompensere for en lavere graviditetsrate ved enkeltægspolitikken. I skønnet er begrænsning af behandling til det første barn i offentlig regi opretholdt: a flere hormonstimulationer, ægudtagninger og friske ægoplægninger per år. b. Nedfrysning af ekstra strå, hver med ét befrugtet æg. c flere ægoplægninger per år. d. 18 flere oplægninger af frosne æg per år til barn nummer to. e. 756 flere hormonstimulationer, ægudtagninger og friske ægoplægninger per år til barn nummer to på privatklinik ved indførelse af obligatorisk enkeltægspolitik. Et skøn over, hvad indførelse af enkeltægspolitikken vil medføre i form af ekstra udgifter for den offentlige sundhedssektors budget, er af størrelsesordenen 14,9-25,9 mio. kr., afhængig af under hvilke betingelser enkeltægspolitikken indføres. Omvendt vil besparelsen for sundhedsbudgettet på grund af reducerede udgifter til obstetrisk og neonatal omsorg repræsentere et beløb af størrelsesordenen mio. kr. På grundlag af disse antagelser vil indførelse af enkeltægspolitikken repræsentere en ændring i offentlige udgifter og budgetter varierende mellem en besparelse på 9,1 mio. kr. (i bedste fald) og en øget udgift på 13,9 mio. kr. (i værste fald). En udvidelse af det offentliges tilbud til behandling til barn nummer to kunne repræsentere en kompensation for tabet af muligheden for at få to børn på én gang. En sådan ændring kunne befordre et valg af enkeltægspolitikken, men udgifterne hertil er ikke medtaget i denne beregning. Som det også følger af beregningerne af de udgiftsmæssige konsekvenser vil en indførelse af en enkeltægspolitik i Danmark nødvendiggøre ekstra personale og uddannelse heraf, hvilket dog kan klares inden for et halvt til et helt år. Afhængigt af om en enkeltægspolitik indføres som en obligatorisk ordning for alle barnløse, der IVF behandles i offentligt regi, eller det indføres som en frivillig, ikke-obligatorisk ordning vil det stille yderligere krav til information til de barnløse. Således kan respekten for det barnløse pars autonomi opretholdes ved i form af en frivillig, ikke-obligatorisk ordning at overlade valget til parret, idet det dog samtidig vil nødvendiggøre øget information og rådgivning omkring risici forbundet med tvillingegraviditet og -fødsel sammenholdt chancen for graviditet. En information og rådgivning der må være veldefineret i forhold til dets omfang og karakter. En øget frekvens af disse valgsituationer for parret vil utvivlsomt medføre behov for ændring af kultur og prioritering for personalet på fertilitetsklinikkerne. Konklusion MTV-analysen tillader følgende svar på de stillede undersøgelsesspørgsmål i forhold til konsekvenser af enkeltægspolitikken for teknologi, patient, organisation og økonomi sammenlignet med den eksisterende toægspolitik: Should one or two embryos be transferred in IVF? A health technology assessment 17

10 1. I hvilken grad vil den kliniske graviditetsrate blive reduceret ved uselekteret oplægning af ét befrugtet æg i livmoderen i stedet for to i forbindelse med IVF behandling? De hidtil offentliggjorte lodtrækningsstudier har vist, at oplægning af ét befrugtet æg til udvalgte grupper af kvinder reducerer graviditetschancen per oplægning af friske æg. Nærværende lodtrækningsundersøgelse viste imidlertid ikke nogen forskel i graviditetsraten mellem en étægsgruppe og en toægsgruppe. Årsagen hertil var muligvis tilfældig variation eller en ikke-påviselig forskel på ægkvalitet i de to grupper. Observationelle data fra andre studier har vist, at det er muligt at fastholde uændrede graviditetsrater ved indførelse af enkeltægspolitik til udvalgte grupper af kvinder (eset). 2. Hvilke beslutningsmæssige vilkår har patienterne for at tage stilling til spørgsmålet om tvillingegraviditeter, og i hvilket omfang vil en påbudt enkeltægspolitik harmonere/være i strid med patienternes interesser? Tidligere studier og vores egen undersøgelse viser et udbredt ønske om tvillinger blandt par, der er i behandling for ufrivillig barnløshed. Parrene tog stilling til spørgsmålet på grundlag af en vurdering af sociale, psykiske og fysiske ulemper ved IVF-behandling i en situation, hvor der er et udbredt ønske om at få mere end ét biologisk barn. En påbudt enkeltægspolitik i den nuværende situation ville derfor være klart i strid med patienternes interesser og ønsker. 3. Hvad vil de organisatoriske konsekvenser (f.eks. konsekvenser for IVF-klinikker) være ved ændring fra en toægspolitik til en enkeltægspolitik? Indførelse af en enkeltægspolitik i Danmark vurderes at kræve ekstra personale og uddannelse heraf og skønnes at medføre en ændring i de offentlige udgifter til sundhedsvæsenet af en størrelsesorden, der kan variere mellem en besparelse på 9,1 mio. kr. (bedste fald) og en øget udgift på 13,9 mio. kr. (værste fald). Hvis en enkeltægspolitik indføres som en frivillig, ikke-obligatorisk ordning (eset) vil det derudover stille yderligere krav til personalet om information og rådgivning af de barnløse par omkring risici forbundet med tvillingegraviditet og -fødsel sammenholdt med chancen for graviditet ved oplægning af hhv. ét eller to æg op. 4. Hvad vil de sundhedsøkonomiske konsekvenser for samfundet være af indføre en enkeltægspolitik sammenlignet med en toægspolitik, vurderet ud fra forventet lavere graviditetschance, modsat et forventet reduceret ressourceforbrug i forbindelse med fødslen, neonatal indlæggelse, m.m.? I den foreliggende undersøgelse viste enkeltægspolitikken sig ikke at være mere omkostningseffektiv sammenlignet med toægspolitikken, der er mere effektiv pga. højere fødselsrate og flere børn. Toægspolitikken er imidlertid også dyrere (højere udgifter til fødsel og neonatal indlæggelse). Ekstra omkostningerne per fødsel eller per barn født med den mere effektive toægspolitik synes dog ikke at være ekstraordinært høje. Spørgsmålet»Skal der lægges ét eller to æg op ved IVF?«er således ikke let at besvare. Respekt for patientens selvbestemmelsesret må vægtes i forhold til økonomiske aspekter, herunder effektiviteten af disse forholdsvis fysisk og psykologisk belastende behandlinger. Komplikationer og langtidsfølger forbundet med for tidlig fødsel afledt af tvillingegraviditet som følge af oplægning af to æg må også inddrages. Det ultimative svar på dette spørgsmål må gives af beslutningstagerne. Nærværende MTV rapport kan forhåbentlig facilitere denne beslutningsproces. Should one or two embryos be transferred in IVF? A health technology assessment 18

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (5) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SMERTESKOLE - EN MEDICINSK

Læs mere

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (6) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 2: Resultatet af IVF-behandlingen 2003:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2014 IVF - registeret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version:

Læs mere

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (8) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2013 IVF - registeret Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(1). Medicinsk Teknologivurdering Elektronisk patientjournal

Læs mere

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(1) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2015 IVF - registeret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version:

Læs mere

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(2) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering 2006; 6(13) 2006 PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGEROLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN Center

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN 1996 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (1)

Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (1) PATIENTERS OG SUNDHEDSPROFESSIONELLES OPLEVELSER AF BEHANDLING OG PLEJE - EN ANALYSE BASERET PÅ PATIENTER BEHANDLET FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT En sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster.

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster. ÅRSRAPPORT 2015 Forord Hermed foreligger den 11. årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Klinik Kvinde-Barn- Urinvejskirurgi. Aalborg Universitetshospital. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E

R E D E G Ø R E L S E FOSTERREDUKTION R E D E G Ø R E L S E DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE ISBN: 87-90343-81-6 Udgivet af: Det Etiske Råd Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

Introduktion til sundhedsøkonomi

Introduktion til sundhedsøkonomi Introduktion til sundhedsøkonomi Lars Ehlers Center for Folkesundhed Definition af økonomi: Studiet af hvordan mennesker og samfund vælger med eller uden brug af pengefastsættelse at anvende knappe ressourcer,

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

Forord. Klinikken tilbyder i dag:

Forord. Klinikken tilbyder i dag: Forord Hermed foreligger den tredje årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Aalborg Sygehuse. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte den første IVF-behandling

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

BRUG OG DIAGNOSTISK KVALITET AF KLINISK MAMMOGRAFI I DANMARK en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

BRUG OG DIAGNOSTISK KVALITET AF KLINISK MAMMOGRAFI I DANMARK en medicinsk teknologivurdering sammenfatning BRUG OG DIAGNOSTISK KVALITET AF KLINISK MAMMOGRAFI I DANMARK en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(12) Center for Evaluering og Medicinsk

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

HOSPICE UDEN MURE. - medicinsk teknologivurdering af et palliativt netværk i samspil mellem sektorer. Sammenfatning

HOSPICE UDEN MURE. - medicinsk teknologivurdering af et palliativt netværk i samspil mellem sektorer. Sammenfatning HOSPICE UDEN MURE - medicinsk teknologivurdering af et palliativt netværk i samspil mellem sektorer. Sammenfatning 2005 Medicinsk teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5(5) Center for Evaluering og

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7(5) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Side 2 af 8 INDLEDNING Formålet med denne årsrapport er at give udenforstående en fyldig redegørelse for Fertilitetsklinikkens

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET JULIE LYNGSØ, LÆGE, PH.D.-STUDERENDE ONSDAG D. 01.02.2017 NETE RAML-HANSEN FERTILITETSUDREDNING OG ETISKE DILEMMAER Velkommen til en super aften! NETE RAML-HANSEN 3 DISPOSITION

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering sammenfatning

DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering sammenfatning DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (3) Center for Evaluering og Medicinsk

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning De seneste års medicinske fremskridt i bekæmpelse af HIV/AIDS har ført til, at udsigterne

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Donoranonymitet" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Side 2 af 11 INDLEDNING Formålet med denne årsrapport er at give udenforstående en fyldig redegørelse for Fertilitetsklinikkens

Læs mere

Vejledning til kommunal mini-mtv

Vejledning til kommunal mini-mtv Vejledning til kommunal mini-mtv Indledning Mini-MTV samler og strukturerer informationer forud for beslutninger om igangsætning af nye indsatser. Mini-MTV skal medvirke til at sikre et alsidigt og systematisk

Læs mere

Reagensglasbehandling

Reagensglasbehandling I har fået tilbudt IVF-behandling på grund af ufrivillig barnløshed. IVF står for In Vitro Fertilisation, der på dansk kaldes ægtransplantation. Behandlingen bliver oftest kaldt reagensglasbehandling eller

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet { CREAT- EDATE \@ 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Definition of C-KAT... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions (Marks et al. 1998) Anvendt

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Hvorfor Medicinsk Teknologivurdering (MTV) på sundhedsområdet? Bedre og bredere

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET JULIE LYNGSØ, LÆGE, PH.D.-STUDERENDE TORSDAG D. 03.02.2016 VELKOMMEN TIL EN SUPER AFTEN! 3 DISPOSITION EPI WORKSHOP - Kort præsentation af mig selv - Hvad er epidemiologi?

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme

Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme - SAMMENFATNING - 2008 Center for Folkesundhed Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme - SAMMENFATNING

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Samfundsøkonomiske perspektiver ved rusmiddelskader hos børn

Samfundsøkonomiske perspektiver ved rusmiddelskader hos børn Årsmøde for regionale familieambulatorier Vejle - 23. nov. 2011 Samfundsøkonomiske perspektiver ved rusmiddelskader hos børn Jan Sørensen, sundhedsøkonom, professor CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

"Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn"

Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål

Læs mere